EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0040

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj

1.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/933

av den 16 november 2016

om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3, och

av följande skäl:

(1)

Överföringen av tillsynsuppgifter till Europeiska centralbanken i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (1) utgör en utmaning för att ECB:s beslutsförfarande ska fungera effektivt och ändamålsenligt, på grund av det stora antal beslut som krävs för ECB:s banktillsynsuppgifter.

(2)

Enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen ska varje institution handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Enligt artikel 9.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) har ECB två beslutande organ – ECB-rådet och direktionen.

(3)

I artikel 11.6 i ECBS-stadgan fastställs att direktionen ska ansvara för ECB:s löpande verksamhet. I detta sammanhang fastställer artikel 10.1 och 10.2 i Europeiska centralbankens arbetsordning (nedan kallad arbetsordningen), som antagits i beslut ECB/2004/2 (2) att samtliga arbetsenheter inom ECB ska vara direkt underställda direktionen. Enligt artikel 13m.1 i arbetsordningen ska direktionens behörighet i fråga om ECB:s interna struktur och ECB:s personal innefatta tillsynsuppgifterna.

(4)

I enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska de uppgifter som tilldelas ECB utföras utan inverkan på och separat från dess penningpolitiska och andra uppgifter. I artikel 25 fastställs också att den personal som utför de uppgifterna ska vara organisatoriskt åtskild från och följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför andra uppgifter som ECB tilldelas. Denna organisatoriska åtskillnad, där personal som utför de uppgifter som ECB tilldelas enligt förordning (EU) nr 1024/2013 rapporterar till tillsynsnämndens ordförande, har genomförts i enlighet med beslut ECB/2014/39 (3).

(5)

Direktionen har ingen behörighet att besluta i tillsynsbeslut. I artikel 26.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att de uppgifter som ECB tilldelas enligt förordning (EU) nr 1024/2013 ska planeras och genomföras av tillsynsnämnden som är ett internt organ. Enligt artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska tillsynsnämnden utföra det förberedande arbetet i fråga om de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas och lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet, som antas såvida inte ECB-rådet motsätter sig dem. Tillsynsnämnden är inget beslutande organ för ECB enligt artikel 129.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och artikel 9.3 i ECBS-stadgan.

(6)

Enligt rättspraxis från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) kan det vara nödvändigt med ett förfarande för att delegera beslut, med tanke på att ett institut kan behöva anta ett stort antal beslut för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. EU-domstolen har slagit fast att det utgör en princip för alla institutionella system att säkerställa att beslutsfattande organ kan fungera (4). De befogenheter som tilldelas en institution omfattar därför också rätten att i enlighet med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegera ett antal av dessa befogenheter, med förbehåll för vissa villkor som fastställs av institutionen. En EU-institution får därför upprätta åtgärder av organisatorisk karaktär, där den delegerar befogenheter till sina interna beslutande organ, under förutsättning att dessa åtgärder är motiverade och iakttar proportionalitetsprincipen.

(7)

Det krävs ett allmänt rambeslut för delegering som ett led i ECB:s interna organisation och dess beslutande organ. Till de rättsliga instrument vars antagande kan delegeras hör tillsynsbeslut såsom de definieras enligt artikel 2.26 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (5) eller instruktioner för tillsynsuppgifter enligt artikel 17a.3 i arbetsordningen. Detta allmänna rambeslut ska syfta till att klargöra förfarandet för att anta särskilda tillsynsbeslut samt fastställa omfattningen av ansvarsområden för direktionen och varje chef för ECB-arbetsenheter till vilka beslutsbefogenheten delegeras. Detta allmänna rambeslut ska inte påverka ECB:s utförande av sina tillsynsuppgifter eller tillsynsnämndens behörighet att lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet.

(8)

Inom denna ram ska ECB-rådet anta delegeringsbeslut i enlighet med detta allmänna rambeslut och förfarandet med implicit godkännande i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013. Detta är förenligt med EU-domstolens rättspraxis, som föreskriver att ett delegeringsbeslut måste fattas enligt samma förfarande som skulle tillämpas om ett slutligt beslut skulle antas av den delegerande myndigheten. Tillsynsnämnden får när som helst lägga fram ett förslag till fullständigt utkast till beslut för ECB-rådet i enlighet med artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013, där det föreslås att ett visst delegeringsbeslut ska upphävas eller ändras. Ett sådant upphävande eller en sådan ändring ska inte påverka redan fattade delegerade beslut. Beslut om frågor som faller utanför tillämpningsområdet för delegeringsbeslutet måste antas i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tilläggskaraktär

Detta beslut ska utgöra ett komplement till arbetsordningen.

Artikel 2

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs regler för delegering av ECB-rådets klart fastställda beslutsbefogenheter för tillsynsrelaterade rättsliga instrument.

Artikel 3

Definitioner

De begrepp som används i detta beslut ska ha samma innebörd som begreppen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken och används tillsammans med följande definitioner.

1.    rättsligt instrument för tillsyn : ett rättsligt instrument som rör ECB:s tillsynsuppgifter,

2.    delegeringsbeslut : ett beslut av ECB-rådet att delegera beslutsbefogenheter som rör tillsynsrelaterade rättsliga instrument till chefer för ECB:s arbetsenheter,

3.    nomineringsbeslut : ett beslut av direktionen att nominera en eller flera chefer för ECB:s arbetsenheter att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut,

4.    delegerat beslut : ett beslut om tillsynsrelaterade rättsliga instrument som fattas med stöd av delegerade beslutsbefogenheter.

Artikel 4

Delegeringsbeslut

ECB-rådet får delegera beslutsbefogenheter som rör tillsynsrelaterade rättsliga instrument till chefer för ECB-arbetsenheter genom att anta ett delegeringsbeslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013. Ett delegeringsbeslut ska närmare ange tillämpningsområdet för den fråga som ska delegeras samt villkoren för att utöva dessa befogenheter och ska träda i kraft sedan direktionen har antagit ett nomineringsbeslut enligt artikel 5.

Artikel 5

Nomineringsbeslut

1.   Direktionen får nominera en eller flera chefer för ECB-arbetsenheter till att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut genom att anta ett nomineringsbeslut efter samråd med tillsynsnämndens ordförande.

2.   Cheferna för de ECB-arbetsenheter som avses i punkt 1 ska väljas ut bland de chefer för ECB-arbetsenheter som deltar i utförandet av tillsynsuppgifter som är organisatoriskt åtskilda från det arbete som utförs av personal som utför andra uppgifter som tilldelas ECB i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 1024/2013. Vid valet av chefer för ECB-arbetsenheter ska hänsyn även tas till delegeringsbeslutets betydelse samt antalet mottagare som de delegerade besluten behöver skickas ut till.

Artikel 6

Delegerade beslut

1.   Delegerade beslut ska fattas för ECB-rådets räkning och ansvar.

2.   Om en chef för en ECB-arbetsenhet har nominerats för att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut i enlighet med artikel 5.1, ska de delegerade besluten undertecknas av denna chef för ECB-arbetsenheten. Om mer än en chef för en ECB-arbetsenhet har nominerats för att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut i enlighet med artikel 5.1, ska de delegerade besluten undertecknas av de nominerade chefer för ECB-arbetsenheter som har godkänt det delegerade beslutet.

Artikel 7

Registrering och rapportering av delegerade beslut

1.   Tillsynsnämndens sekretariat ska föra ett register över delegerade beslut som har fattats i enlighet med detta beslut och ska underrätta ECB-rådets sekretariat om sådana beslut på månadsbasis.

2.   ECB-rådets sekretariat ska lämna en kvartalsrapport om utövandet av delegerade beslutsbefogenheter när det gäller tillsynsrelaterade rättsliga instrument till ECB-rådet och tillsynsnämnden.

Artikel 8

Omprövning av delegerade beslut

1.   Delegerade beslut kan bli föremål för en intern administrativ omprövning i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2013 och som föreskrivs i beslut ECB/2014/16 (6).

2.   Vid en sådan administrativ omprövning ska tillsynsnämnden beakta den administrativa omprövningsnämndens yttrande och lägga fram ett nytt utkast till beslut för ECB-rådet för antagande enligt förfarandet med implicit godkännande i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 november 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(2)  Beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

(3)  Beslut ECB/2014/39 av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan Europeiska centralbankens penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (EUT L 300, 18.10.2014, s. 57).

(4)  EU-domstolens dom av den 23 september 1986 i mål 5/85, AKZO Chemie BV och AKZO Chemie UK Ltd mot kommissionen, EU:C:1986:328, punkt 37, och av den 26 maj 2005 i mål C-301/02 P, EU:C:2005:306, punkt 59.

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(6)  Beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.6.2014, s. 47).


Top