EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0043

Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 година за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (Текст от значение за ЕИП)

OB L 182, 12.7.2007, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/43/oj

12.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/19


ДИРЕКТИВА 2007/43/ЕО НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо

(Текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Протоколът относно закрилата и хуманното отношение към животните, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, изисква при изработване и осъществяване на селскостопанските политики Общността и държавите-членки да зачитат изцяло изискванията за хуманно отношение към животните, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби и обичаите в държавите-членки, свързани по-специално с религиозни обреди, културни традиции и регионално наследство.

(2)

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (3), създадена въз основа на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (4) (наричана по-долу „конвенцията“) определя минимални стандарти за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, които включват осигуряването на помещения, храна, вода и грижи, които да съответстват на физиологичните и етологичните нужди на животните.

(3)

Общността е страна по конвенцията, в рамките на която беше приета специфична препоръка относно домашните птици (Gallus gallus), която включва допълнителни разпоредби за птиците, отглеждани за производство на месо.

(4)

В доклада на Научния комитет по здравето на животните и хуманното отношение към тях от 21 март 2000 г. относно хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо (бройлери), беше направено заключение, че бързият темп на нарастване на породите пилета, използвани понастоящем за тази цел, не е придружен от задоволително ниво на здраве и благосъстояние и че отрицателните последици от високите стойности на гъстота на отглеждане са по-слабо изразени в сгради, където се поддържат добри вътрешни климатични условия.

(5)

След получаване на съответните становища от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) ще бъдат приети специални разпоредби за незастланите площи, с цел свеждане до минимум на влиянието на генетичните параметри или включване на показатели за благосъстояние, освен този за дерматит на възглавничката на стъпалото.

(6)

Необходимо е да се определят правила на общностно равнище за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо, за да се избегне нелоялната конкуренция, която може да повлияе върху нормалното функциониране на организацията на общия пазар в този сектор, както и за да се осигури рационално развитие на сектора.

(7)

В съответствие с принципа на пропорционалността за постигането на основната цел за въвеждане на подобрения в благосъстоянието на животните при интензивното отглеждане на пилета е необходимо и уместно да бъдат определени минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо. Настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на преследваните цели в съответствие с член 5, трети параграф от Договора.

(8)

Правилата следва да бъдат насочени към проблемите на благосъстоянието при системите за интензивно отглеждане. За да се избегне прилагането на непропорционални мерки при отглеждането на малък брой пилета следва да бъде определен минимален праг за прилагането на настоящата директива.

(9)

Важно е хората, които се грижат за пилетата, да разбират съответните изисквания за благосъстоянието на животните и да получават подходящо обучение, за да изпълняват своите задачи, или да са придобили опит, съответстващ на такова обучение.

(10)

При определянето на правила за защитата на пилета, отглеждани за производство на месо, следва да се поддържа баланс между различните въпроси, които трябва да бъдат взети предвид във връзка със здравето и благосъстоянието на животните, икономическите и социалните съображения и въздействието върху околната среда.

(11)

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека (5) и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (6) вече определят рамката за официален контрол, включително спазването на някои правила за хуманно отношение към животните. Освен това Регламент (ЕО) № 882/2004 предвижда, че държавите-членки следва да представят годишни доклади за изпълнението на многогодишните национални планове за контрол, включващи резултатите от проведения контрол и извършените проверки. За тази цел се предвижда финансова подкрепа в посочените регламенти и в Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (7).

(12)

Вече съществуват редица доброволни режими в различните държави-членки за етикетиране на пилешко месо в съответствие със стандартите за благосъстояние на животните и други параметри.

(13)

В светлината на придобития опит при прилагането на такива доброволни режими за етикетиране е уместно Комисията да представи доклад за възможностите за въвеждане на специален хармонизиран задължителен режим на етикетиране на общностно равнище за пилешко месо, месни продукти и месни заготовки, въз основа на спазване на стандартите за добро състояние на животните, включително за възможните социално-икономически последици, за въздействието върху икономическите партньори на Общността и за съответствието на такъв режим на етикетиране с правилата на Световната търговска организация.

(14)

Целесъобразно е Комисията да представи доклад, основан на нови научни доказателства, като вземе предвид по-задълбочени научни изследвания и практически опит, за да се подобри още повече благосъстоянието на пилетата, отглеждани за производство на месо, включително родителската група на такива пилета, по-специално по отношение на областите, които не попадат в обхвата на настоящата директива. Този доклад следва да разгледа конкретно възможностите за въвеждане на прагове на показателите за условията, водещи до лошо състояние, установени по време на post-mortem проверките и за влиянието на генетичните параметри върху забелязаните пропуски, водещи до лошо състояние на пилетата, отглеждани за производство на месо.

(15)

Държавите-членки следва да предвидят правила за санкциите, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящата директива, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(16)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (8) Съветът следва да насърчава държавите-членки да разработят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които да илюстрират колкото е възможно по-добре съответствието между настоящата директива и мерките за транспонирането ѝ, и да ги публикуват.

(17)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (9),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящата директива се прилага за пилета, отглеждани за производство на месо.

Директивата не се прилага за:

а)

стопанства с по-малко от 500 пилета;

б)

стопанства с пилета само за развъждане;

в)

люпилни;

г)

екстензивно закрито отглеждане и отглеждане по свободен начин на пилета, посочени в букви б), в), г) и д) от приложение IV към Регламент (ЕИО) № 1538/91 на Комисията от 5 юни 1991 г. за въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за търговията с птиче месо (10); и

д)

биологично отглеждани пилета в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (11).

2.   Директивата се прилага за стадата за отглеждане в стопанства, които имат стада и за размножаване, и за отглеждане.

Държавите-членки са свободни да предприемат по-строги мерки в областта, уредена с настоящата директива.

Собственикът или гледачът на животните носят основната отговорност за благосъстоянието на животните.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„собственик“ означава физическо или юридическо лице, притежаващо стопанство, в което се отглеждат пилетата;

б)

„гледач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря или се грижи за пилетата по силата на договор или на закон, независимо дали на постоянен или на временен принцип;

в)

„компетентен орган“ означава централният орган на държава-членка, компетентен по прилагането на хуманното отношение към животните и извършването на ветеринарни и зоотехнически проверки или всеки друг орган, на който са били предоставени такива правомощия на регионално, местно или друго равнище;

г)

„официален ветеринарен лекар“ означава ветеринарен лекар с необходимия ценз по смисъла на приложение I, раздел III, глава IV, част А от Регламент (ЕО) № 854/2004, за да действа в това си качество, който е назначен от компетентния орган;

д)

„пиле“ означава животно от вида Gallus gallus, отглеждано за производство на месо;

е)

„стопанство“ означава място на производство, където се отглеждат пилетата;

ж)

„птичарник“ означава сграда в стопанство, в която се отглеждат групи птици;

з)

„използваема площ“ означава застлана площ, достъпна за пилетата по всяко време;

и)

„гъстота на отглеждане“ означава общото живо тегло пилета на квадратен метър от използваемата площ, които са в птичарника по едно и също време;

й)

„група“ означава група пилета, които са поставени в един птичарник на стопанството и се намират в този птичарник по едно и също време;

к)

„дневен процент на смъртност“ означава броят пилета, които са умрели в птичарника в един и същи ден, включително тези, които са били умъртвени поради заболяване или по други причини, разделен на общия брой пилета в птичарника в същия ден, умножен по 100;

л)

„натрупан дневен процент на смъртност“ означава сумата от дневните проценти на смъртност.

2.   Определението за „използваема площ“ в параграф 1, буква з) по отношение на незастланите площи може да бъде допълнено в съответствие с процедурата, посочена в член 11, в зависимост от резултатите от научното становище на Европейския орган за безопасност на храните относно въздействието на незастланите площи върху доброто състояние на пилетата.

Член 3

Изисквания за отглеждане на пилетата

1.   Държавите-членки гарантират, че:

а)

всички птичарници отговарят на изискванията, определени в приложение I;

б)

необходимите инспекции, мониторинг и последващ контрол, включително тези, предвидени в приложение III, се извършват от компетентния орган или от официалния ветеринарен лекар.

2.   Държавите-членки следят максималната гъстота на отглеждане в стопанството или птичарника на стопанството в никакъв случай да не надхвърля 33 kg/m2.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 държавите-членки могат да предвидят пилетата да се отглеждат при по-голяма гъстота на отглеждане, при условие че собственикът или гледачът е изпълнил освен изискванията, посочени в приложение I, и изискванията, посочени в приложение II.

4.   Държавите-членки следят, когато се разрешава дерогация по параграф 3, максималната гъстота на отглеждане в стопанството или птичарника на стопанството в никакъв случай да не надхвърля 39 kg/m2.

5.   Когато са изпълнени критериите, посочени в приложение V, държавите-членки могат да разрешат максималната гъстота на отглеждане, посочена в параграф 4, да бъде надхвърлена с не повече от 3 kg/m2.

Член 4

Обучение и насоки за лицата, които се занимават с пилета

1.   Държавите-членки гарантират, че гледачите, които са физически лица, получават достатъчно обучение, за да изпълняват задачите си, и че са осигурени подходящи образователни курсове.

2.   Образователните курсове, посочени в параграф 1, следва да са насочени към проблемите на благосъстоянието, и по-специално към въпросите, посочени в приложение IV.

3.   Държавите-членки гарантират, че е създадена система за контрол и одобряване на образователните курсове. Гледачите на пилета следва да притежават удостоверение, признато от компетентния орган на държавата-членка и удостоверяващо завършването на такъв образователен курс или придобиването на опит, съответстващ на такова обучение.

4.   Държавите-членки могат да признаят опит, придобит преди 30 юни 2010 г., като съответстващ на участието в такива образователни курсове и да издадат сертификат, удостоверяващ това съответствие.

5.   Държавите-членки могат да предвидят, че разпоредбите, посочени в параграфи от 1 до 4, се прилагат и за собствениците.

6.   Собственикът или гледачът предоставят указания и насоки относно съответните изисквания за хуманно отношение към животните, включително и тези, отнасящи се до практикуваните в стопанствата методи на умъртвяване, на лицата, които са наети или ангажирани от тях, за да се грижат за пилетата или да ги улавят и товарят.

Член 5

Етикетиране на птиче месо

Не по-късно от 31 декември 2009 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за възможностите за въвеждане на специален хармонизиран задължителен режим на етикетиране за пилешкото месо, месните продукти и заготовките, основаващ се на изпълнението на стандартите за хуманно отношение към животните.

Този доклад взема предвид вероятните социално-икономически последствия, въздействието върху икономическите партньори на Общността и съответствието на такъв режим на етикетиране с правилата на Световната търговска организация.

Докладът се придружава от подходящи законодателни предложения, които вземат предвид посочените съображения и придобития от държавите-членки опит при прилагането на доброволните режими на етикетиране.

Член 6

Доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета

1.   Въз основа на научно становище на Европейския орган за безопасност на храните Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета, не по-късно от 31 декември 2010 г., доклад относно влиянието на генетичните параметри върху установените пропуски, водещи до лошо състояние на пилетата. Докладът може да бъде придружен от подходящи законодателни предложения, ако е необходимо.

2.   Държавите-членки представят на Комисията резултатите от събраните данни въз основа на мониторинга на представителна извадка от групи, заклани през период, не по-малък от една година. За да се позволи осъществяването на съответния анализ, изискванията относно извадката и данните, посочени в приложение III, следва да са научно обосновани, обективни и сравними, и да са определени в съответствие с процедурата, посочена в член 11.

Държавите-членки може да се нуждаят от финансовото участие на Общността за събирането на данните за целите на настоящата директива.

3.   Въз основа на наличните данни и като вземе предвид новите научни доказателства, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2012 г. доклад за прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху благосъстоянието на пилетата, както и за разработката на показатели за благосъстояние. Този доклад отчита различните условия и методи на производство. Той също отчита социално-икономическите и административните последици от настоящата директива, включително регионалните аспекти.

Член 7

Инспекции

1.   Компетентният орган провежда инспекции без дискриминация, за да провери съответствието с изискванията на настоящата директива.

Такива инспекции следва да се провеждат в подходящо съотношение към броя животни, отглеждани във всяка държава-членка, в съответствие със съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 882/2004, и могат да бъдат провеждани едновременно с проверките за други цели.

Държавите-членки въвеждат подходящи процедури за определяне на гъстотата на отглеждане.

2.   До 30 юни всяка година държавите-членки представят пред Комисията годишен доклад за предходната година относно инспекциите, предвидени в параграф 1. Докладът се придружава от списък на най-важните действия, предприети от компетентния орган, за да се справи с основните констатирани проблеми на благосъстоянието.

Член 8

Ръководства за практики на добро управление

Държавите-членки насърчават разработката на ръководства за практики на добро управление, които включват насоки за съответствие с настоящата директива. Насърчава се разпространението и ползването на такива ръководства.

Член 9

Санкции

Държавите-членки определят правилата за налагане на санкции, приложими по отношение на нарушенията на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното изпълнение. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно до 30 юни 2010 г. и незабавно я уведомяват за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

Член 10

Изпълнителни правомощия

Мерките, необходими за осигуряване на еднаквото изпълнение на настоящата директива, могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11.

Член 11

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните (наричан по-долу „комитета“), създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (12).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 12

Транспониране

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  Становище от 14 февруари 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 26 октомври 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 323, 17.11.1978 г., стр. 14. Конвенция, изменена с Протокол за изменение (ОВ L 395, 31.12.1992 г., стр. 22).

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.

(7)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006.

(8)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(10)  ОВ L 143, 7.6.1991 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2029/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 29).

(11)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 394/2007 на Комисията (ОВ L 98, 13.4.2007 г., стр. 3).

(12)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ СТОПАНСТВАТА

В допълнение към съответните разпоредби в законодателството на Общността в тази област се прилагат и следните изисквания:

Поилки

1.

Разполагат се поилки и се поддържат така, че разливането да е минимално.

Хранене

2.

Храната или е постоянно на разположение или се подава на хранения и не трябва да се отнема от пилетата повече от 12 часа преди очакваното време на клане.

Настилка

3.

Всички пилета постоянно имат достъп до настилка, която е суха и ронлива на повърхността.

Вентилация и отопление

4.

Вентилацията е достатъчна, за да се избегне прегряване, и когато е необходимо, се комбинира с отоплителни системи, за да се премахне прекалената влажност.

Шум

5.

Нивото на шум е сведено до минимум. Вентилаторите, машините за хранене и другото оборудване се изграждат, инсталират, използват и поддържат така, че да създават възможно най-малък шум.

Светлина

6.

Всички сгради имат светлина с интензивност поне 20 lux през светлите периоди, измерена на нивото на очите на птиците, която осветява поне 80 % от използваемата площ. Когато е необходимо, съгласно ветеринарните препоръки, може да бъде разрешено временно намаляване на нивото на осветеност.

7.

В срок от седем дни от времето на поставяне на пилетата в сградата и до три дни преди очакваното време на клане светлината трябва да следва 24-часов ритъм и да включва периоди на тъмнина, продължаващи поне 6 часа общо, с поне един период на непрекъсната тъмнина от поне 4 часа, като се изключват периодите на затъмняване.

Инспекции

8.

Всички пилета, отглеждани в стопанството, трябва да бъдат инспектирани поне два пъти дневно. Специално внимание следва да се отделя на сигналите за влошено състояние и/или здраве на животните.

9.

Пилетата, които са сериозно наранени или показват видими белези на здравословни проблеми, като такива, които изпитват затруднения да вървят, имат сериозни асцити или тежки деформации, и които вероятно страдат, получават подходящо лечение или биват умъртвени незабавно. Когато е необходимо, се извършват консултации с ветеринарен лекар.

Почистване

10.

Тези части от сградите, оборудването или съдовете, които са в контакт с пилетата, се почистват внимателно и се дезинфекцират всеки път, когато се извърши окончателно ликвидиране на популацията, преди да бъде въведена нова група в птичарника. След окончателното ликвидиране на популацията в някой птичарник, цялата настилка трябва да бъде отстранена и трябва да се постави чиста настилка.

Дневник

11.

Собственикът или гледачът водят дневник за всеки птичарник в стопанството относно:

а)

броя на въведените пилета;

б)

използваемата площ;

в)

хибрида или породата на пилетата, ако е известна;

г)

при всяка проверка — броя на намерените мъртви птици и указване на причините, ако са известни, както и броя на птиците, умъртвени поради някаква причина;

д)

броя на пилетата, които остават в групата след изваждането на пилета за продажба или за клане.

Този дневник се съхранява за период, не по-кратък от три години, и се представя на компетентния орган при провеждане на инспекция или при поискване по друг повод.

Хирургически намеси

12.

Забраняват се всякакви хирургически намеси, извършени с цел, която не е терапевтична или диагностична, и които водят до увреждане или загуба на значителна част от тялото или до изменение на костната структура.

Подрязването на човката обаче, може да бъде разрешено от държавите-членки, когато са изчерпани другите мерки за предотвратяване на изкълваването на перушината и канибализма. В такива случаи, само след консултация с ветеринарния лекар и по негов съвет, подрязването се извършва задължително от квалифициран персонал и само върху пилета, които са на възраст по-малко от 10 дни. Освен това държавите-членки могат да разрешат кастриране на пилетата. Кастрирането се извършва само под контрола на ветеринарен лекар от персонал, който е преминал специално обучение.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Нотификация и отчет

Прилагат се следните изисквания:

1.

Собственикът или гледачът съобщава на компетентния орган намерението си да използва гъстота на отглеждане по-висока от 33 kg/m2 живо тегло.

Той посочва точната цифра и уведомява компетентния орган за всякакви промени в използваната гъстота на отглеждане поне 15 дни преди поставянето на групата в птичарника.

Ако компетентният орган го изисква, тази нотификация се придружава от документ, обобщаващ информацията, която се съдържа в отчета, изискван съгласно точка 2.

2.

Собственикът или гледачът води и държи на разположение в птичарника обобщен отчет, в който подробно описва системите на производство. Този отчет включва по-специално информация за техническите подробности на птичарника и неговото оборудване, като например:

а)

план на птичарника, включително размерите на площите, заети от пилетата;

б)

вентилация и ако има такива, системи за охлаждане и отопление, включително разположението им, вентилационен план, подробни параметри на целевото качество на въздуха, като въздушен поток, скорост на въздушния поток и температура;

в)

системи за хранене и поене и разположението им;

г)

алармена система и аварийни системи в случай на повреда в някое автоматизирано или механично оборудване от основно значение за здравето и благосъстоянието на птиците;

д)

вид на пода и обичайна настилка.

Отчетите се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване и трябва да бъдат редовно осъвременявани. По-специално, трябва да се отразяват техническите инспекции на вентилационната и на алармената система.

Собственикът или гледачът незабавно съобщава на компетентния орган всякакви промени в така описания птичарник, оборудването или процедурите, които има вероятност да въздействат върху благосъстоянието на птиците.

Изисквания към стопанствата – контрол на параметрите на околната среда

3.

Собственикът или гледачът се грижи всеки птичарник в стопанството да е оборудван с вентилационна система и ако е необходимо, със системи за охлаждане и отопление, проектирани, изградени и използвани така, че:

а)

концентрацията на амоняк (NH3) да не надхвърля 20 ppm, а концентрацията на въглероден диоксид (СО2) да не надхвърля 3 000 ppm, измерени на нивото на главите на пилетата;

б)

вътрешната температура да не надхвърля външната температура с повече от 3 °C, когато последната, измерена на сянка, е над 30 °C;

в)

средната относителна влажност, измервана вътре в птичарника в продължение на 48 часа, да не надхвърля 70 %, когато външната температура е под 10 °C.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩИ ПРОВЕРКИ В КЛАНИЦИТЕ

(посочени в член 3, параграф 1)

1.   Смъртност

1.1.

В случай на гъстота на отглеждане, по-висока от 33 kg/m2, отчетът, придружаващ групата, включва дневния процент на смъртност и натрупания дневен процент на смъртност, изчислени от собственика или гледача, и хибрида или породата на пилетата.

1.2.

Тези данни, както и броят на мъртвите при пристигането бройлери, се записват под надзора на официалния ветеринарен лекар, като се посочват стопанството и птичарникът в стопанството. Правдоподобността на данните и натрупаният дневен процент на смъртност се проверяват, като се вземат предвид броят на закланите бройлери и броят на бройлерите, които са били мъртви при пристигането в кланицата.

2.   Инспекция рost-mortem

В рамките на проверките, провеждани съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004, официалният ветеринарен лекар оценява резултатите от инспекциите post-mortem, за да се установят други възможни показатели за лоши условия, като например по-високи от нормалните нива на контактни дерматити, паразитози, системни заболявания в стопанството или в отделението на птичарника в стопанството на произход.

3.   Съобщаване на резултатите

Ако процентът на смъртност, посочен в параграф 1, или резултатите от инспекцията post-mortem, посочени в параграф 2, съответстват на неблагоприятни за благосъстояние на пилетата условия, официалният ветеринарен лекар съобщава данните на собственика или гледача на птиците и на компетентния орган. Собственикът или гледачът на птиците и компетентният орган предприемат подходящи действия.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБУЧЕНИЕ

Курсовете за обучение, посочени в член 4, параграф 2, обхващат поне законодателството на Общността, свързано със защитата на пилетата и по-специално следните въпроси:

а)

приложения I и II;

б)

физиологията, по-специално нуждите от храна и вода, поведението на животните и понятието за стрес;

в)

практическите въпроси на грижливото отношение към пилетата, както и улавяне, товарене и транспорт;

г)

спешни грижи за пилетата, клане по спешност и умъртвяване;

д)

превантивни мерки за биологична сигурност.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВИШЕНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

(посочени в член 3, параграф 5)

1.   Критерии

а)

мониторингът на стопанството, провеждан от компетентния орган през последните две години, не разкрива никакви пропуски по отношение на изискванията на настоящата директива, и

б)

мониторингът от собственика или гледача на стопанството се извършва, като се използват ръководствата за добри практики на управление, посочени в член 8, и

в)

при поне седем последователни, проверени една след друга групи от един птичарник натрупаният дневен процент на смъртност е бил под 1 % + 0,06 %, умножено по кланичната възраст на групата, изразена в дни.

Ако не е провеждан мониторинг на стопанството от компетентния орган през последните две години, трябва да се проведе поне един мониторинг, за да се провери дали изискването по буква а) е изпълнено.

2.   Изключителни обстоятелства

Чрез дерогация от точка 1, буква в) компетентният орган може да реши да увеличи гъстотата на отглеждане, когато собственикът или гледачът е предоставил достатъчни обяснения за изключителното естество на по-високия натрупан дневен процент на смъртност или е доказал, че причините за това са извън неговата сфера на контрол.


Top