EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 182, 12 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
12 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 809/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 по отношение на плаващите мрежи

1

 

 

Регламент (ЕО) № 810/2007 на Комисията от 11 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 811/2007 на Комисията от 11 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 917/2004 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

5

 

*

Регламент (ЕО) № 812/2007 на Комисията от 11 юли 2007 година относно откриване и управление на тарифна квота за свинско месо, предоставена на Съединените американски щати

7

 

 

Регламент (EO) № 813/2007 на Комисията от 11 юли 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 2 до 6 юли 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

15

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 година за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (1)

19

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/485/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 10 юли 2007 година за упълномощаване на Австрия да сключи споразумение с Швейцария, в което са включени разпоредби за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

29

 

 

Комисия

 

 

2007/486/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2006 година относно производство съгласно член 65 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (Дело № COMP/F/39.234 — надбавки за легиращи материали — повторно приемане) (нотифицирано под номер C(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 6 юли 2007 година относно предоставяне на Обединеното кралство на допълнителни дни в морето в подразделение VIIе на ICES (нотифицирано под номер C(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юли 2007 година за предоставяне на освобождавания на Италия съгласно Директива 92/119/ЕИО на Съвета по отношение на превоза на свине, предназначени за клане, по обществени и частни пътища към кланица, намираща се в границите на предпазните зони в провинция Кремона (нотифицирано под номер C(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юли 2007 година относно определяне равнището на финансово участие на Общността в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с Нюкасълската болест в Дания през 2005 г. (нотифицирано под номер C(2007) 3315)

36

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top