EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0083

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

OJ L 330, 5.12.1998, p. 32–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 51 - 73

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2023; отменен от 32020L2184

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj

15/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

255


31998L0083


L 330/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО НА СЪВЕТА

от 3 ноември 1998 година

относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора (4),

(1)

като има предвид, че е необходимо Директива 80/778/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (5) да се приведе в съответствие с научно-техническия прогрес; като има предвид, че опитът, придобит в рамките на прилагането на посочената директива, показва необходимостта да се създаде гъвкава и прозрачна юридическа рамка, която да позволи на държавите-членки да разглеждат случаите на неспазване на стандартите; като има предвид, че освен това директивата трябва да се преразгледа в светлината на Договора за Европейския съюз, и в частност на принципа на субсидиарност;

(2)

като има предвид, че в съответствие с член 3б от Договора, който предвижда, че действието на Общността не трябва да надхвърля необходимото за постигане целите на Договора, е необходимо да се преразгледа Директива 80/778/ЕИО с оглед изискванията да се съсредоточат върху спазването на основните параметри за качество и за здравословност на водите, като се остави възможност на държавите-членки да добавят други параметри, ако желаят това;

(3)

като има предвид, че в съответствие с принципа на субсидиарност действията на Общността трябва да подкрепят и допълват действията на компетентните органи на държавите-членки;

(4)

като има предвид, че в съответствие с принципа на субсидиарност природните различия и обществено-икономическите различия, които съществуват между регионите на Съюза, изискват повечето решения относно наблюдението и контрола, анализа и вземането на мерки за предотвратяване на неспазването на стандартите да се приемат на местно, регионално или национално равнище, доколкото различията не вредят на установяването на законодателната, нормативната и административната рамка, създадена с настоящата директива;

(5)

като има предвид, че общностните стандарти по отношение на основните и превантивните параметри за качество, свързани със здравословността на водите, предназначени за консумация от човека, са необходими, успоредно с други общностни мерки, за да се определят минимални цели за постигане на качество, установени в областта на околната среда, и да се гарантира и насърчава трайната експлоатация на водите, предназначени за консумация от човека;

(6)

като има предвид, че с оглед значението на водите, предназначени за консумация от човека, за здравето на хората, е необходимо да се определят на общностно равнище основните изисквания за качество, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води;

(7)

като има предвид, че е необходимо да се включат водите, използвани в хранителната промишленост, освен ако може да се установи, че употребата на тези води не се отразява на здравословността на крайния продукт;

(8)

като има предвид, че с оглед необходимостта водоснабдителните предприятия да спазват стандартите за качество на питейната вода следва да се прилагат подходящи защитни мерки, за да се гарантира чистотата на подземните и повърхностните води; като има предвид, че същата цел може да бъде постигната чрез подходящи мерки за пречистване на водата, приложени преди доставката;

(9)

като има предвид, че последователността на европейската политика в тази област предполага навременното приемане на подходяща рамкова директива за водите;

(10)

като има предвид, че е необходимо да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива природните минерални води и лечебни води, тъй като за тях са приети специални правила;

(11)

като има предвид, че е уместно да се вземат мерки за всички параметри, които пряко засягат здравето, и за други параметри в случай на влошаване на качеството; като има предвид освен това, че тези мерки трябва внимателно да бъдат координирани с прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за пускането на пазара на фитофармацевтични продукти (6) и на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. за пускането на пазара на биоцидни продукти (7);

(12)

като има предвид, че е необходимо да се установят за главните вещества в Общността като цяло достатъчно стриктни специални параметрични стойности, за да се гарантира, че целта на директивата може да бъде постигната;

(13)

като има предвид, че параметричните стойности се основават на наличните научни знания и че се отчита също принципът на предпазливост; като има предвид, че тези стойности са избрани, за да се гарантира, че водите, предназначени за консумация от човека, могат да бъдат консумирани без опасност през целия живот и че следователно предлагат висока степен на санитарна защита;

(14)

като има предвид, че следва да се постигне равновесие, за да се предотвратят рисковете както от микробиологично, така и от химическо естество; като има предвид, че за целта и в светлината на бъдещо преразглеждане на параметричните стойности следва установяването на тези стойности, прилагани за водите, предназначени за консумация от човека, да се основава на преценки на общественото здраве и на метод за оценка на рисковете;

(15)

като има предвид, че понастоящем не съществуват достатъчно доказателства, позволяващи да се установят на общностно ниво параметрични стойности по отношение на химическите вещества, отговорни за ендокринни смущения, но че нараства безпокойството от потенциалните ефекти на вредните вещества върху човешкото здраве и фауната;

(16)

като има предвид, в частност, че стандартите, съдържащи се в приложение I, по принцип се основават на насоките на Световната здравна организация за качеството на питейните води и на становището на Консултативния научен комитет на Комисията за проверка на токсичността и екотоксичността на химическите съединения;

(17)

като има предвид, че държавите-членки следва да установят стойности за други допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, когато това е необходимо за опазване здравето на хората на тяхна територия;

(18)

като има предвид, че държавите-членки могат да установяват стойности за други допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, когато това е необходимо, с цел да се осигури качеството на производството, на снабдяването и на контрола на водите, предназначени за консумация от човека;

(19)

като има предвид, че когато държавите-членки преценят да приемат по-строги стандарти от установените в приложение I, части А и Б, или допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, но са необходими за опазване здравето на хората, те трябва да уведомят Комисията за тези стандарти;

(20)

като има предвид, че държавите-членки са длъжни, когато въвеждат или запазват по-строги мерки на защита, да спазват принципите и правилата на Договора така, както са тълкувани от Съда;

(21)

като има предвид, че спазването на параметричните стойности трябва да бъде гарантирано на пункта, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител;

(22)

като има предвид, че качеството на водите, предназначени за консумация от човека, може да бъде повлияно от частната разпределителна мрежа; като има предвид, че освен това е прието, че отговорността за частната разпределителна мрежа или нейната поддръжка по необходимост не се поема от държавите-членки;

(23)

като има предвид, че следва всяка държава-членка да изготви програми за контрол, за да проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива; като има предвид, че трябва да се следи за това, тези програми за контрол да са съобразени с местните нужди и да спазват минималните изисквания за контрол, предвидени в настоящата директива;

(24)

като има предвид, че трябва да се следи за това, използваните методи за анализ на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, да гарантират получаването на достоверни и сравними резултати;

(25)

като има предвид, че следва в случай на неспазване на изискванията на настоящата директива съответната държава-членка да потърси причините и да следи за това, необходимите мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-бързо с оглед да се възстанови качеството на водите;

(26)

като има предвид, че е важно да се възпрепятства заразените води да представляват потенциална заплаха за здравето на хората; като има предвид, че следва да се забрани доставянето на тези води или да се ограничи тяхната употреба;

(27)

като има предвид, че в случай на неспазване на параметър с ориентировъчна функция съответната държава-членка трябва да провери дали това представлява риск за здравето на хората; като има предвид, че тя трябва да вземе мерки за отстраняване, за да се възстанови качеството на водите, когато това е необходимо за опазване здравето на хората;

(28)

като има предвид, че в случаите, когато такива мерки за отстраняване са необходими, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, съгласно разпоредбите на член 130с, параграф 2 от Договора, следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при първоизточника;

(29)

като има предвид, че е уместно да се разреши на държавите-членки да допускат при определени условия някои дерогации от настоящата директива; като има предвид, че освен това е необходимо да се даде съответна нормативна рамка за тези дерогации, при условие че те не представляват потенциална заплаха за здравето на хората и че не съществува друг разумен начин за поддържане на доставката на водите, предназначени за консумация от човека, в съответния отрасъл;

(30)

като има предвид, че подготовката или доставката на води, предназначени за консумация от човека, може да изисква ползването на някои вещества или на някои материали, следва да се предвиди регламентиране на тяхната употреба с оглед да се предотвратят евентуални вредни последици за здравето на хората;

(31)

като има предвид, че научно-техническият прогрес може да наложи бързо привеждане в съответствие с техническите изисквания, предвидени в приложения II и III; като има предвид, че с оглед да се улесни прилагането на изискваните за целта мерки следва, освен това, да се предвиди процедура, която да позволи на Комисията да извършва такива привеждания в съответствие с помощта на комитет, съставен от представители на държавите-членки;

(32)

като има предвид, че следва да се предоставят на потребителите подходящи и адекватни информации за качествата на водите, предназначени за консумация от човека, за дерогациите, разрешавани от държавите-членки, и за мерките за отстраняване, взети от компетентните органи; като има предвид освен това, че трябва да се отчитат техническите и статистическите нужди на Комисията, както и правото на частните лица да получават адекватна информация за качеството на водите, предназначени за консумация от човека;

(33)

като има предвид, че в изключителни случаи и за отграничени географски зони може да е необходимо да се предостави на държавите-членки по-дълъг срок, за да спазват някои разпоредби, предвидени в настоящата директива;

(34)

като има предвид, че е уместно да се следи за това, настоящата директива да не накърнява задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране и прилагане в националното право, посочени в приложение IV,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

1.   Настоящата директива се отнася за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

2.   Целта на директивата е да опазва здравето на хората от вредните последици от заразяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира здравословността и чистотата на последните.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1.

„води, предназначени за консумация от човека“ са:

а)

всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели, независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, с автоцистерна или с кораб цистерна, в бутилки или в контейнери;

б)

всички води, използвани в предприятията от хранителната промишленост за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека, освен ако компетентните национални органи не са установили, че качеството на водата не може да влияе върху здравословността на крайния хранителен продукт.

2.

„частна водоснабдителна инсталация“ са: тръбопроводи и апарати, инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека, и разпределителната мрежа, но само в случай, че не са от компетентността на водоснабдяващото предприятие като такова съгласно приложимото национално законодателство.

Член 3

Освобождавания

1.   Настоящата директива не се прилага за:

а)

природните минерални води, признати като такива от компетентните национални органи в съответствие с Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно експлоатацията и предлагането за продажба на природни минерални води (8);

б)

лечебните води по смисъла на Директива 65/65/ЕИО на Съвета от 26 януари 1965 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно лекарствените средства (9).

2.   Държавите-членки могат да освобождават от разпоредбите на настоящата директива:

а)

водите, предназначени изключително за употреба, за която компетентните органи са установили, че качеството на водата няма никакво влияние, пряко или косвено, върху здравето на съответните потребители;

б)

водите, предназначени за консумация от човека, произлизащи от индивидуален източник, който доставя средно по-малко от 10 м3 дневно или снабдява по-малко от петдесет души, освен ако те се доставят в рамките на търговска или обществена дейност.

3.   Държавите-членки, които ползват възможността за освобождаване, предвидена в параграф 2, буква б), се уверяват, че съответното население е информирано за това и са взети всички възможни мерки за опазване здравето на хората от вредните въздействия на заразяването на водите, предназначени за консумация от човека. Освен това, когато се окаже, че съществува потенциална опасност за човешкото здраве поради качеството на тези води, съответното население трябва бързо да получи подходящи съвети.

Член 4

Общи задължения

1.   Без да се засягат задълженията, които произтичат от други общностни разпоредби, държавите-членки вземат необходимите мерки за осигуряване здравословност и чистота на водите, предназначени за консумация от човека. За постигане на минималните изисквания на настоящата директива водите, предназначени за консумация от човека, са здравословни и чисти, когато:

а)

не съдържат брой или концентрация на микроорганизми, на паразити или на всякакви други вещества, представляващи потенциална опасност за здравето на хората, и

б)

съответстват на минималните изисквания, определени в приложение I, части А и Б,

и ако съгласно съответните разпоредби на членове от 5 до 8 и член 10 и съгласно Договора държавите-членки приемат всички други необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите-членки следят за това, взетите мерки за изпълнение на настоящата директива по никакъв начин да не водят, пряко или косвено, нито до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, доколкото това има значение за опазване здравето на хората, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за производството на питейна вода.

Член 5

Стандарти за качество

1.   Държавите-членки определят за дадените в приложение I параметри стойностите, приложими за водите, предназначени за консумация от човека.

2.   Стойностите, определени съгласно параграф 1, не са по-малко строги от тези, дадени в приложение I. Що се отнася до параметрите, дадени в приложение I, част В, стойностите трябва да се определят единствено за целите на контрола и за спазване на задълженията, наложени от член 8.

3.   Държавите-членки определят стойности на допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, когато опазването на здравето на хората на тяхната национална територия или на част от нея го изисква. Определените стойности трябва да отговарят най-малко на изискванията на член 4, параграф 1, буква а).

Член 6

Пункт на съответствие

1.   Параметричните стойности, определени съгласно член 5, трябва да се спазват:

а)

за водите, доставяни чрез разпределителна мрежа, на пункта, където в помещенията или в сграда те излизат от крановете, които обикновено се ползват за консумация от човека;

б)

за водите, доставяни чрез автоцистерна или кораб цистерна, на пункта, където те излизат от автоцистерната или от кораба цистерна;

в)

за водите, бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба, на пункта, където водите се бутилират или затварят в контейнери;

г)

за водите, използвани в предприятие от хранителната промишленост, на пункта, където водите се използват в предприятието.

2.   Що се отнася до водите, споменати в параграф 1, буква а), се смята, че държавите-членки са изпълнили задълженията си съгласно настоящия член, както и съгласно член 4 и член 8, параграф 2, когато може да се установи, че неспазването на параметричните стойности, определени по силата на член 5, се дължи на частната разпределителна инсталация или на нейната поддръжка, освен в помещенията и сградите, като училища, болници и ресторанти, където водата се доставя за обществено ползване.

3.   Когато се прилага параграф 2 и съществува риск водите, посочени в параграф 1, буква а), да не съответстват на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, държавите-членки следят:

а)

да бъдат взети подходящи мерки за намаляване или за премахване на риска от неспазване на параметричните стойности, като например се дават съвети на собствениците за евентуални мерки за корекция, които те могат да вземат, и/или

да бъдат взети други мерки като подходящи пречиствателни технологии, за да се променят естеството или свойствата на водите, преди да бъдат доставени, така че да се намали или премахне рискът от неспазване на параметричните стойности след доставката;

и

б)

съответните потребители да бъдат надлежно информирани и съветвани за евентуални допълнителни отстранявания, които те трябва да вземат.

Член 7

Контрол

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите-членки вземат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко заразяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.

2.   За изпълнение на задълженията, наложени от параграф 1, компетентните органи изготвят подходящи програми за контрол на всички води, предназначени за консумация от човека. Тези програми за контрол спазват минималните изисквания, предвидени в приложение II.

3.   Пунктовете за вземане на проби се определят от компетентните органи и са съобразени със съответните изисквания, предвидени в приложение II.

4.   Общностни насоки за контрола, посочен в настоящия член, могат да бъдат определяни в съответствие с предвидената в член 12 процедура.

5.

а)

Държавите-членки спазват спецификациите за анализа на параметрите, дадени в приложение III.

б)

Други методи, освен уточнените в приложение III, част 1, могат да бъдат използвани, при условие че е възможно да се докаже, че получените резултати са най-малкото толкова достоверни, колкото получените по уточнените методи. Държавите-членки, използващи други методи, предоставят на Комисията цялата необходима информация относно тези методи и тяхната еквивалентност.

в)

За параметрите, споменати в приложение III, части 2 и 3, може да се използва всеки метод за анализ, доколкото той спазва изискванията, определени в тези части от приложението.

6.   Държавите-членки следят за това, във всеки отделен случай да се извършва допълнителен контрол на веществата и микроорганизмите, за които не е определена никаква параметрична стойност в съответствие с член 5, ако има основания да се предполага, че те могат да се намират в количество или в брой, представляващи потенциална опасност за здравето на хората.

Член 8

Мерки за отстраняване и ограничения за използване

1.   Държавите-членки следят за това, в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, да се извърши незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.

2.   Ако въпреки взетите мерки за изпълнение на задълженията, наложени от член 4, параграф 1, водите, предназначени за консумация от човека, не съответстват на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, с уговорката по член 6, параграф 2, съответната държава-членка следи за това, необходимите мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-бързо с оглед да се възстанови качеството и дава приоритет на тяхното прилагане, като взема предвид, наред с другото, степента, в която съответната параметрична стойност е била превишена, и потенциалната опасност за здравето на хората.

3.   Независимо от това, дали параметричните стойности са били спазени или не, държавите-членки следят разпределението на води, предназначени за консумация от човека, представляващи потенциална опасност за здравето на хората, да бъде забранено или тяхното използване да бъде ограничено, или да бъдат взети всички други необходими мерки за опазване здравето на хората. В такива случаи потребителите незабавно се уведомяват за това и получават необходимите съвети.

4.   Компетентните органи или другите съответни инстанции решават за мерките, подлежащи на вземане по силата на параграф 3, като преценяват риска за здравето на хората, произтичащ от прекъсване на разпределението или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.

5.   Държавите-членки могат да съставят насоки с оглед да подпомогнат компетентните органи при изпълнение на задълженията им по силата на параграф 4.

6.   В случай на неспазване на параметричните стойности или на спецификациите, предвидени в приложение I, част В, държавите-членки проверяват дали това неспазване представлява риск за здравето на хората. Те вземат мерки за отстраняване, за да се възстанови качеството на водите, когато това е необходимо за опазване здравето на хората.

7.   Държавите-членки следят за това, когато се вземат мерки за отстраняване, потребителите да бъдат информирани за това, освен ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно.

Член 9

Дерогации

1.   Държавите-членки могат да предвидят дерогации от параметричните стойности, определени в приложение I, част Б, или определени в съответствие с член 5, параграф 3, до друга определена от тях максимална стойност, доколкото никоя дерогация не представлява потенциална опасност за здравето на хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, в съответния отрасъл. Тези дерогации са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят три години — период, след чието изтичане се изготвя отчет, за да се установи дали е постигнат достатъчен напредък. Когато дадена държава-членка има намерение да допусне втора дерогация, тя предава на Комисията изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да допусне втора дерогация. Тази втора дерогация не надхвърля три години.

2.   В изключителни случаи държава-членка може да поиска от Комисията трета дерогация за период, ненадхвърлящ три години. Комисията се произнася по това искане в срок от три месеца.

3.   Всяка дерогация, допусната в съответствие с параграфи 1 и 2, трябва да съдържа следните сведения:

а)

мотивите за дерогащията;

б)

съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогащия;

в)

географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;

г)

подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;

д)

резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността;

е)

изискваната продължителност на дерогащията.

4.   Ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 2, позволяват да се поправи положението в максимален срок от тридесет дни, изискванията, предвидени в параграф 3, не трябва да се прилагат.

В този случай само максимално допустимата стойност за съответния параметър и даденият срок за поправяне на положението трябва да се определят от компетентните органи или от другите съответни инстанции.

5.   Прибягването до параграф 4 повече не е възможно, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца.

6.   Всяка държава-членка, която прибягва до предвидените в настоящия член дерогации, следи засегнатото от тези дерогации население да бъде информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. Държавата-членка следи освен това да се дадат съвети, според случая, на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.

Тези задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 4, освен ако компетентните органи не решат противното.

7.   Освен за дерогациите, допускани в съответствие с параграф 4, държавите-членки информират Комисията в срок до два месеца за всяка дерогация, отнасяща се до разпределение, което е 1 000 м3 средно на ден или което снабдява над 5 000 души, като ѝ представят сведенията, посочени в параграф 3.

8.   Настоящият член не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.

Член 10

Гарантиране качеството на пречистването, оборудването и материалите

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да може веществата или материалите, служещи за изграждане на нови инсталации и използвани за подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, както и отпадъчните продукти, произхождащи от тези вещества или материали, служещи за изграждане на нови инсталации, да не присъстват във водите, предназначени за консумация от човека, с по-високо ниво на концентрация от необходимото за достигане на целта, за която са предназначени, и да не намаляват, пряко или косвено, опазването на здравето на хората, предвидено в настоящата директива; тълкувателните документи и техническите спецификации, споменати в член 3 и в член 4, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно строителните продукти (10), трябва да съответстват на изискванията на настоящата директива.

Член 11

Преразглеждане на приложенията

1.   Най-малко на всеки пет години Комисията преразглежда приложение I в светлината на научно-техническия прогрес и предлага, според случая, промени в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора.

2.   Най-малко на всеки пет години Комисията привежда приложения II и III в съответствие с научно-техническия прогрес. Необходимите промени се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 12.

Член 12

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет, съставен от представителите на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2.   Представителят на Комисията представя на комитета проект за мерки, които трябва да се вземат. Комитетът изразява своето становище по този проект в срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на разглеждания въпрос. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора, за приемане на решения, които Съветът следва да вземе по предложение на Комисията. По време на гласуването в комитета гласовете на представителите на държавите-членки се подлагат на претеглянето, определено в цитирания по-горе член. Председателят не участва в гласуването.

3.   Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Въпреки това, ако те не съответстват на изразеното от комитета становище, тези мерки незабавно се съобщават от Комисията на Съвета. В този случай:

а)

Комисията отлага за срок три месеца считано от датата на това съобщаване прилагането на приетите от нея мерки;

б)

Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе различно решение в срока, предвиден в буква а).

Член 13

Информации и доклади

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че потребителите разполагат с адекватни и актуални данни за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

2.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО на Съвета от 7 юни 1990 г. за свободния достъп до информация в областта на околната среда (11), всяка държава-членка публикува на всеки три години доклад за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да информира потребителите. Първият доклад покрива годините 2002, 2003 и 2004. Всеки доклад обхваща минимум всички индивидуални водоснабдявания над 1 000 м3 средно на ден или предназначени за над 5 000 души; той покрива три календарни години и се публикува през календарната година, която започва след края на периода, за който се отнася.

3.   Държавите-членки предават доклада си на Комисията в срок до два месеца след неговото публикуване.

4.   Изложението и минимумът информация в докладите, предвидени в параграф 2, трябва да се съставят, като се държи изключително сметка за мерките, посочени в член 3, параграф 2, член 5, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 2, член 8, член 9, параграфи 6 и 7 и член 15, параграф 1, и в зависимост от случая се изменят и допълват в съответствие с процедурата, предвидена в член 12.

5.   Комисията разглежда докладите на държавите-членки и публикува на всеки три години обобщен доклад за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в Общността. Този обобщен доклад се публикува в срок девет месеца, считано от получаването на докладите на държавите-членки.

6.   Заедно с първия доклад, посочен в параграф 2, държавите-членки изготвят също доклад, който се предава на Комисията, за мерките, които те са взели или имат намерение да вземат, за да изпълнят полагащите им се задължения по член 6, параграф 3, и приложение I, част Б, бележка 10. Комисията представя при нужда предложение относно представянето на този доклад в съответствие с процедурата, предвидена в член 12.

Член 14

Срок за привеждане в съответствие

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че качеството на водите, предназначени за консумация от човека, е приведено в съответствие с настоящата директива, в срок до пет години, считано от влизането ѝ в сила, без да се засягат бележки 2, 4 и 10 от приложение I, част Б.

Член 15

Изключителни случаи

1.   Държавите-членки могат в изключителни случаи и за отграничени географски зони да представят на Комисията специално заявление за продължаване на срока, предвиден в член 14. Това продължаване не трябва да надхвърля три години; след изтичането на този период се извършва преразглеждане, чиито резултати се предават на Комисията, която може въз основа на това преразглеждане да разреши второ продължаване на срока до три години. Настоящата разпоредба не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.

2.   В надлежно мотивираното заявление се излагат срещаните трудности и се дават минимум всички информации, предвидени в член 9, параграф 3.

3.   Комисията разглежда заявлението съгласно процедурата, предвидена в член 12.

4.   Всяка държава-членка, която се позовава на настоящия член, следи населението, засегнато от това заявление, да бъде информирано бързо и по подходящ начин за получените резултати. Държавата-членка следи освен това да се дават съвети, според случая, на специални групи от населението, за които заявлението може да представлява особен риск.

Член 16

Отмяна

1.   Директива 80/778/ЕИО се отменя с действие пет години, считано от влизането в сила на настоящата директива. При спазване на условията по параграф 2, тази отмяна не премахва задълженията на държавите-членки относно сроковете, дадени в приложение IV, за нейното транспониране в националното законодателство и за нейното прилагане.

Всяко позоваване на отменената директива се смята като позоваване на настоящата директива и следва да се разбира съгласно таблицата на съответствията, дадена в приложение V.

2.   Веднага след като държава-членка е въвела в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази с настоящата директива, и е взела предвидените в член 14 мерки за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, настоящата директива, а не Директива 80/778/ЕИО се прилага за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в тази държава-членка.

Член 17

Транспониране в националното законодателство

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до две години, считано от датата на влизането ѝ в сила. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден, следващ деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 1998 година.

За Съвета

Председател

B. PRAMMER


(1)  ОВ С 131, 30.5.1995 г., стр. 5 и

ОВ С 213, 15.7.1997 г., стр. 8.

(2)  ОВ С 82, 19.3.1996 г., стр. 64.

(3)  ОВ С 100, 2.4.1996 г., стр. 134.

(4)  Становище на Европейския парламент от 12 декември 1996 г. (ОВ С 20, 20.1.1997 г., стр. 133), Обща позиция на Съвета от 19 декември 1997 г. (ОВ С 91, 26.3.1998 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 13 май 1998 г. (ОВ С 167, 1.6.1998 г., стр. 92).

(5)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(6)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 96/68/ЕО на Комисията (ОВ L 277, 30.10.1996 г., стр. 25).

(7)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 96/70/ЕО на Комисията (ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 26).

(9)  ОВ L 22, 9.2.1965 г., стр. 369. Директива, последно изменена с Директива 93/39/ЕИО на Комисията (ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 22).

(10)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 56.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПАРАМЕТРИ И ПАРАМЕТРИЧНИ СТОЙНОСТИ

ЧАСТ А

Микробиологични параметри

Параметър

Параметрична стойност

(броя/100 ml)

Escherichia coli (Е. коли)

0

Ентерококи

0

Водите, продавани в бутилки или контейнери, трябва да спазват следните стойности:

Параметър

Параметрична стойност

Escherichia coli (Е. коли)

0/250 ml

Ентерококи

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Съдържание на колонии при 22 °C

100/ml

Съдържание на колонии при 37 °C

20/ml

ЧАСТ Б

Химически параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Бележка 1

Антимоний

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензол

1,0

μg/l

 

Бензо(а)пирен

0,010

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

Бележка 2

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хром

50

μg/l

 

Мед

2,0

mg/l

Бележка 3

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлоретан

3,0

μg/l

 

Епихлохидрин

0,10

μg/l

Бележка 1

Флуориди

1,5

mg/l

 

Олово

10

μg/l

Бележки 3 и 4

Живак

1,0

μg/l

 

Никел

20

μg/l

Бележка 3

Нитрати

50

mg/l

Бележка 5

Нитрити

0,50

mg/l

Бележка 5

Пестициди

0,10

μg/l

Бележки 6 и 7

Общо пестициди

0,50

μg/l

Бележки 6 и 8

Ароматни полициклични въгледовороди

0,10

μg/l

Сума на концентрациите с отбелязани съставки; (бележка 9)

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлоретилен и трихлоретилен

10

μg/l

Сума на концентрациите с отбелязани параметри

Общо трихалометани (TХМ)

100

μg/l

Сума на концентрациите с отбелязани съставки; (бележка 10)

Винилхлорид

0,5

μg/l

Бележка 1

Бележка 1: Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Бележка 2: Ако е възможно, без да се нарушава дезинфекцията, държавите-членки трябва да се стараят да получат по-ниска стойност.

За водите, посочени в член 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“, стойността трябва да се постигне най-късно до десет календарни години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Параметричната стойност за броматите през периода между пет и десет години, считано от влизането в сила на настоящата директива, е 25 μg/l.

Бележка 3: Тази стойност се прилага за проба вода, предназначена за консумация от човека, взета от крана при подходящ метод на изпитване (1), така че да бъде представителна за средната седмична стойност, приемана от потребителите. Методите на изпитване и контрол, според случая, се прилагат според съгласувана формула, изготвена в съответствие с член 7, параграф 4. Държавите-членки държат сметка за честотата на максималните нива, които могат да имат отрицателен ефект върху здравето на хората.

Бележка 4: За водите, посочени в член 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“, стойността трябва да се спазва най-късно петнадесет календарни години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Параметричната стойност за оловото, прилагана през периода между пет и петнадесет години, считано от влизане в сила на настоящата директива, е 25 μg/l.

Държавите-членки следят да се вземат всички подходящи мерки за възможно най-голямо намаление на концентрацията на олово във водите, предназначени за консумация от човека, по време на необходимия период за постигане на параметричната стойност.

По време на прилагането на мерките, целящи постигането на тази стойност, държавите-членки постепенно отделят приоритетно внимание на случаите, при които концентрациите на олово във водите, предназначени за консумация от човека, са най-високи.

Бележка 5: Държавите-членки следят условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) e посочена в квадратни скоби), да бъде спазвано и стойността 0,10 mg/l за нитритите да бъде постигната за водите на излизане от преработващите инсталации/инсталациите за обработка на водата.

Бележка 6: Под „пестициди“ се разбира:

органични инсектициди,

органични хербициди,

органични фунгициди,

органични нематоциди,

органични акарициди,

органични алгициди,

органични родентициди

органични продукти против плесени,

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа)

и техните метаболити, продукти на разпадането и реакцията.

Само пестицидите, чието наличие е възможно в дадено водоснабдяване, трябва да бъдат контролирани.

Бележка 7: Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид. Що се отнася до алдрина, диелдрина, хептахлора и хептахлорепоксида, параметричната стойност е 0,030 μg/l.

Бележка 8: Под „Общо пестициди“ се разбира сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

Бележка 9: Отчитат се следните съставки:

бензо(b)флуорантен,

бензо(k)флуорантен,

бензо(ghi)перилен,

индено(1,2,3-cd)пирен.

Бележка 10: Ако е възможно, без да се нарушава дезинфекцията, държавите-членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

Отчитаните съставки са: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромо-дихлорометан.

За водите, посочени в член 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“, тази стойност трябва да се спазва най-късно десет календарни години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Параметричната стойност за общо ТХМ през периода между петата и десетата година, считано след влизането в сила, е 150 μg/l.

Държавите-членки следят да се вземат всички подходящи мерки за възможно най-голямо намаление на концентрацията на ТХМ във водите, предназначени за консумация от човека, по време на необходимия период за постигане на параметричната стойност.

Като прилагат мерките, целящи постигането на тази стойност, държавите-членки постепенно дават приоритет на зоните, в които концентрациите на ТХМ във водите, предназначени за консумация от човека, са най-високи.

ЧАСТ В

Индикативни параметри

Бележка 1: Водите не трябва да бъдат агресивни.

Бележка 2: Този параметър се измерва само в случай че водите произлизат от повърхностни източници или се влияят от тях. В случай на неспазване на тази параметрична стойност съответната държава-членка провежда проучване на водоснабдяването, за да се увери, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве, произтичаща от присъствието на патогенни микроорганизми, например cryptosporidium. Държавите-членки включват резултатите от тези проучвания в докладите, които те представят в съответствие с член 13, параграф 2.

Бележка 3: За бутилираните води или за водите в контейнери минималната стойност може да се намали до 4,5 единици рН.

За бутилираните води или за водите в контейнери, природно богати или изкуствено обогатени с въглероден двуокис, минималната стойност може да бъде по-ниска.

Бележка 4: Този параметър не трябва да бъде измерван, ако параметърът ООВ е анализиран.

Бележка 5: За бутилираните води или за водите в контейнери единицата мярка е общият брой колиформени бактерии/250 ml.

Бележка 6: Тази параметър не трябва да се измерва за водоснабдяване с дебит под 10 000 м3 дневно.

Бележка 7: В случай на преработване на повърхностни води държавите-членки трябва да се стремят към параметрична стойност, която не надхвърля 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност) на водите на изхода на пречистващите инсталации.

Бележка 8: Честотите на контрол ще бъдат определени допълнително в приложение II.

Бележка 9: С изключение на трития, калий-40, радон и продукти на разпада на радона. Честотата на контрол, методите на контрол и най-подходящите пунктове за контрол ще бъдат определени допълнително в приложение II.

Бележка 10

1.

Предложенията, изисквани по силата на бележка 8 повод на честотите на контрол и бележка 9 по повод на честотите на контрол, методите на контрол и най-подходящите пунктове за контрол (приложение II), се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 12. По време на изготвянето на тези предложения Комисията държи сметка, по-специално, за съответните разпоредби на съществуващото законодателство или за подходящите програми за контрол, включително за резултатите от контрола, произтичащи от тях. Комисията представя тези предложения в срок, ненадхвърлящ осемнадесет месеца считано от датата, посочена в член 18 от директивата.

2.

Държава-членка не е длъжна да извършва контрол на водата, предназначена за консумация от човека, по отношение на трития и радиоактивността, с цел уточняване на общата индикативна доза, когато е уверена на базата на други извършени изследвания, че нивата на трития или изчислената обща индикативна доза са значително по-ниски от параметричната стойност. В този случай тя уведомява Комисията за мотивите на своето решение, по-специално за резултатите от тези други извършени изследвания.

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониеви съединения

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Бележка 1

Clostridium perfringens (включително спори)

0

Брой/100 ml

Бележка 2

Цвят

Приемлив за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Проводимост

2 500

µs cm-1 при 20 °C

Бележка 1

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

Единици Рн

Бележки 1 и 3

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлив за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Окисляемост

5,0

mg/l О2

Бележка 4

Сулфати

250

mg/l

Бележка 1

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлив за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без ненормална промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

Бележка 5

Общо органичен въглерод (ООВ)

Без ненормална промяна

 

Бележка 6

Мътност

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

Бележка 7


РАДИОАКТИВНОСТ

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Тритий

100

Бекерела/l

Бележки 8 и 10

Обща индикативна доза

0,10

mSv/година

Бележки 9 и 10


(1)  Да се добави в зависимост от резултата на извършваното в момента проучване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНТРОЛ

ТАБЛИЦА А

Параметри за анализ

1.   Рутинна проверка

Рутинната проверка има за цел да предоставя редовно данни за органолептичното и микробиологичното качество на водите, предназначени за консумация от човека, както и данни за ефикасността на преработката на питейните води (в частност тяхната дезинфекция), когато тя се извършва с цел да се определи дали водите, предназначени за консумация от човека, спазват или не параметричните стойности, предвидени в настоящата директива.

Изброените по-долу параметри подлежат на рутинна проверка. Държавите-членки могат да добавят други параметри към този списък, ако преценят това за целесъобразно.

 

Алуминий (бележка 1)

 

Амониеви съединения

 

Цвят

 

Проводимост

 

Clostridium perfringens (включително спори) (бележка 2)

 

Escherichia coli (Е. коли)

 

Концентрация на водородни йони

 

Желязо (бележка 1)

 

Нитрити (бележка 3)

 

Мирис

 

Pseudomonas aeruginosa (бележка 4)

 

Вкус

 

Съдържание на колонии при 22 °C и при 37 °C (бележка 4)

 

Колиформени бактерии

 

Мътност

Бележка 1:

Необходим само когато е използван като агент за утаяване (1).

Бележка 2:

Необходим само ако водите произлизат от повърхностни източници или се влияят от тях (1).

Бележка 3:

Необходим само когато за дезинфекция се използва методът на хлораминация (1).

Бележка 4:

Необходим само за водите, продавани в бутилки или в контейнери.

2.   Пълна проверка

Пълната проверка има за цел да даде необходимите данни, за да се установи дали всички параметрични стойности, предвидени в настоящата директива, са спазени или не. Всички параметри, определени в съответствие с член 5, параграфи 2 и 3, са предмет на пълна проверка, освен ако компетентните органи могат да установят, че през период, който те трябва да определят, даден параметър не може да присъства в дадена разпределителна мрежа/снабдяване в концентрации, способни да нарушат спазването на съответните параметрични стойности. Настоящата точка не се прилага за параметрите радиоактивност, които съгласно приложение I, част В, бележки 8, 9 и 10 се контролират в съответствие с изискванията за контрол, приети по силата на член 12.

ТАБЛИЦА Б1

Минимална честота на вземането на проби и на анализите на водите, предназначени за консумация от човека, доставяни чрез водоснабдителна мрежа или с автоцистерна/камион цистерна, или използвани в предприятие от хранителната промишленост

Държавите-членки вземат проби на пунктовете на съответствие, определени в член 6, параграф 1, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. Въпреки това, в случая на водоснабдителна мрежа държавата-членка може да взема проби за определени параметри в зоната на доставка или при инсталациите за преработка, що се отнася до специалните параметри, ако може да се покаже, че не съществува неблагоприятна промяна в измерената стойност на съответните параметри.

Воден обем, подаван или произвеждан дневно в разпределителната зона

(бележки 1 и 2)

м3

Рутинна проверка: брой проби годишно

(бележки 3, 4 и 5)

Пълна проверка: брой проби годишно

(бележки 3 и 5)

 

≤ 100

(бележка 6)

(бележка 6)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+3 за всеки започнат дял от 1 000 м3/ден от общия обем

1

+1 за всеки започнат дял от 3 300 м3/ден от общия обем

> 10 000

≤ 100 000

3

+1 за всеки започнат дял от 10 000 м3/ден от общия обем

> 100 000

 

10

+1 за всеки започнат дял от 25 000 м3/ден от общия обем

Бележка 1: Разпределителна зона е определена географска зона, в която водите, предназначени за консумация от човека, произлизат от един или от повече източници и във вътрешността на която качеството може да се смята за приблизитено еднакво.

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. Държавите-членки могат да използват броя на населението в разпределителна зона вместо водния обем, за да определят минималната честота на базата на консумация на вода 200 л на ден на жител.

Бележка 3: В случай на водоснабдяване с прекъсване на малки интервали от време честотата на контрола на водите, доставяни с автоцистерна или кораб цистерна, трябва да се определи от съответната държава-членка.

Бележка 4: За различните параметри на приложение I държавите-членки могат да намалят броя на вземанията на проби, посочен в таблицата, когато:

а)

стойностите на получените резултати от пробите, взети през период от най-малко две последователни години, са постоянни и значително по-добри от границите, предвидени в приложение I, и

б)

никакъв фактор не е в състояние да намали качеството на водите.

Най-малката честота не трябва да е под 50 % от броя на пробите, посочен в таблицата, освен в особения случай, описан в бележка 6.

Бележка 5: Доколкото е възможно, броят на вземанията на проби трябва да е равномерно разпределен във времето и пространството.

Бележка 6: Честотата трябва да се определи от съответната държава-членка.

ТАБЛИЦА Б2

Минимална честота на вземанията на проби и на анализите на бутилирани води или на води в контейнери, предназначени за продажба

Обем вода, произвеждан дневно за продажба в бутилки или в контейнери (2)

м3

Рутинна проверка — брой проби годишно

Пълна проверка — брой проби годишно

≤ 10

 

1

1

> 10

≤ 60

12

1

> 60

 

1 за започнат дял от 5 м3 от общия обем

1 за започнат дял от 100 м3 от общия обем


(1)  Във всички останали случаи параметрите фигурират в списъка на вредните съставки, подложени на пълна проверка.

(2)  Средни обеми, изчислени за календарна година.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

Всяка държава-членка следи всяка лаборатория, в която се анализират пробите, да разполага със система за аналитичен контрол на качеството, проверявана периодично от специалист, който не е служител на същата лаборатория и който е одобрен за тази цел от компетентната институция.

1.   ПАРАМЕТРИ, ЗА КОИТО СА УСТАНОВЕНИ МЕТОДИ НА АНАЛИЗ

Принципите по-долу, отнасящи се до методите на изчисление на микробиологичните параметри, са дадени било за позоваване на съответен метод CEN/ISO, било ориентировъчно, в очакване на евентуално бъдещо определяне на международни методи CEN/ISO за тези параметри, в съответствие с процедурата, определена в член 12. Държавите-членки могат да ползват други методи, при условие че спазват разпоредбите на член 7, параграф 5.

 

Колиформени бактерии и Escherichia coli (Е. коли) (ISO 9308-1)

 

Ентерококи (ISO 7899-2)

 

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

 

Изброяване на микроорганизми, податливи на култивиране — съдържание на колонии при 22 °C (prEN ISO 6222)

 

Изброяване на микроорганизми, податливи на култивиране — съдържание на колонии при 37 °C (prEN ISO 6222)

 

Clostridium perfringens (включително спори)

Филтриране върху мембрана, последвано от анаеробна инкубация на мембраната върху желоза на средата Clostridium perfringens (бележка 1) при 44 ± 1 °C за 21 ± 3 часа. Броят се колониите с плътно жълт цвят, които се превръщат в розови или червени след обработка с пари на амониев хидроокис в продължение на 20 до 30 секунди.

Бележка 1: Желозата на средата Clostridium perfringens има следния състав:

 

Основна среда

Триптоза

30 g

Екстракт от мая

20 g

Захароза

5 g

L-цистеин хлорхидрат

1 g

MgSO4 · 7H2O

0,1 g

Пурпура от бромокрезол

40 mg

Желоза

15 g

Вода

1 000 ml

 

Разтварят се съставките на основната среда, довежда се рН до 7,6 и се поставят в автоклав при 121 °C за 15 минути. Оставя се да изстине и се прибавят:

D-циклосерин

400 mg

Полимиксин В сулфат

25 mg

Индоксил-β-D-глюкозид,

разтворен в 8 ml дестилирана вода преди добавянето

60 mg

0,5 % разтвор на фенолфталеин дифосфат, стерилизиран чрез филтрация

20 ml

4,5 % разтвор наFeCl3 . 6Н2О, стерилизирана чрез филтрация

2 ml

2.   ПАРАМЕТРИ, ЗА КОИТО СА УТОЧНЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ

2.1.   Методът на анализ, използван за измерване на параметрите по-долу, трябва да може да измерва най-малко концентрации, равни на параметричната стойност с определена достоверност, точност и граница на откриване. Независимо от чувствителността на използвания метод на анализ резултатът се изразява с помощта на толкова знаци след десетичната запетая, колкото съществуват в параметричната стойност, предвидена в приложение I, части Б и В.

Параметър

Достоверност в % от параметричната стойност

(бележка 1)

Точност в % на параметричната стойност

(бележка 2)

Граница на откриване в % от параметричната стойност

(бележка 3)

Условия

Бележки

Акриламид

 

 

 

Контролира се според определените критерии за качество на продукта

 

Алуминий

10

10

10

 

 

Амониеви съединения

10

10

10

 

 

Антимоний

25

25

25

 

 

Арсен

10

10

10

 

 

Бензо(а)пирен

25

25

25

 

 

Бензол

25

25

25

 

 

Бор

10

10

10

 

 

Бромати

25

25

25

 

 

Кадмий

10

10

10

 

 

Хлориди

10

10

10

 

 

Хром

10

10

10

 

 

Проводимост

10

10

10

 

 

Мед

10

10

10

 

 

Цианиди

10

10

10

 

Бележка 4

1,2-дихлоретан

25

25

10

 

 

Епихлорхидрин

 

 

 

Контролира се според определените критерии за качество на продукта

 

Флуориди

10

10

10

 

 

Желязо

10

10

10

 

 

Олово

10

10

10

 

 

Манган

10

10

10

 

 

Живак

20

10

20

 

 

Никел

10

10

10

 

 

Нитрати

10

10

10

 

 

Нитрити

10

10

10

 

 

Окисляемост

25

25

10

 

Бележка 5

Пестициди

25

25

25

 

Бележка 6

Полициклични ароматни въглеводороди

25

25

25

 

Бележка 7

Селен

10

10

10

 

 

Натрий

10

10

10

 

 

Сулфати

10

10

10

 

 

Тетрахлоретилен

25

25

10

 

Бележка 8

Трихлоретилен

25

25

10

 

Бележка 8

Общо трихалометани

25

25

10

 

Бележка 7

Винилхлорид

 

 

 

Контролира се според определените критерии за качество на продукта

 

2.2.   Що се отнася до концентрацията на водородни йони, анализът трябва да може да измерва концентрации, равни на параметричната стойност с достоверност до 0,2 единици рН и точност до 0,2 единици рН.

Бележка 1  (1):

Достоверността е системната грешка и представлява разликата между средната стойност на голям брой последователни измервания и действителната стойност.

Бележка 2  (1):

Точността е случайната грешка и поначало се изразява като стандартно отклонение (вътре в партидата и извън партидата) на резултатите под и над средната стойност. Приемливата точност е равна на относителното стандартно отклонение, умножено по две.

Бележка 3:

Границата на откриване е:

било три пъти относителното стандартно отклонение вътре в партидата на естествена проба, съдържаща ниска концентрация на параметъра,

или

било пет пъти относителното стандартно отклонение вътре в партидата на чиста проба.

Бележка 4:

Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.

Бележка 5:

Окисляването трябва да се извърши с перманганат за 10 минути при 100 °C в кисела среда.

Бележка 6:

Характеристиките за техническа възможност се прилагат поотделно за всеки пестицид и зависят от съответния пестицид. Понастоящем е възможно границата на откриване да не бъде постигната за всички пестициди, но държавите-членки трябва да се стараят да постигнат този стандарт.

Бележка 7:

Характеристиките за техническа възможност се прилагат за всички цитирани вещества до 25 % от параметричната стойност, определена в приложение I.

Бележка 8:

Характеристиките за техническа възможност се прилагат за всички цитирани вещества до 50 % от параметричната стойност, определена в приложение I.

3.   ПАРАМЕТРИ, ЗА КОИТО НЕ Е УСТАНОВЕН МЕТОД НА АНАЛИЗ

 

Цвят

 

Мирис

 

Вкус

 

Общо органичен въглерод

 

Мътност (бележка 1)

Бележка 1:

За контрола на мътността в преработваните повърхностни води уточнените характеристики за техническа възможност предвиждат, че методите трябва да позволяват минимум измерването на концентрации, равни на параметричната стойност с достоверност до 25 %, точност до 25 % и граница на откриване до 25 %.


(1)  Тези термини са определени с по-голяма точност в стандарта ISO 5725.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО И ПОДРОБНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО

Директива 80/778/ЕИО

Транспониране: 17.7.1982 г.

Прилагане:17.7.1985 г.

Всички държави-членки освен Испания, Португалия и новите германски провинции

Директива 81/858/ЕИО

(адаптиране след присъединяването на Гърция)

Акт за присъединяване на Испания и Португалия

Директива 90/656/ЕИО за новите германски провинции

Акт за присъединаване на Австрия, Финландия и Швеция

Директива 91/692/ЕИО

членове от 1 до 14

 

 

Прилагане: 31.12.1995 г.

 

 

член 15

Изменен, считано от 1.1.1981 г.

Изменен, считано от 1.1.1986 г.

 

Изменен, считано от 1.1.1995 г.

 

член 16

 

 

 

 

 

член 17

 

 

 

 

Добавяне на член 17а

член 18

 

 

 

 

 

член 19

 

Изменен

Изменен

 

 

член 20

 

 

 

 

 

член 21

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Настояща директива

Директива 80/778/ЕИО

член 1, параграф 1

член 1, параграф 1

член 1, параграф 2

-

член 2, параграф 1, букви

а) и б)

член 2

член 2, параграф 2

-

член 3, параграф 1, букви

а) и б)

член 4, параграф 1

член 3, параграф 2, букви

а) и б)

-

член 3, параграф 3

-

член 4, параграф 1

член 7, параграф 6

член 4, параграф 2

член 11

член 5, параграф 1

член 7, параграф 1

член 5, параграф 2, първо изречение

член 7, параграф 3

член 5, параграф 2, второ изречение

-

член 5, параграф 3

-

член 6, параграф 1

член 12, параграф 2

член 6, параграфи 2 и 3

-

член 7, параграф 1

член 12, параграф 1

член 7, параграф 2

-

член 7, параграф 3

член 12, параграф 3

член 7, параграф 4

-

член 7, параграф 5

член 12, параграф 5

член 7, параграф 6

-

член 8

-

член 9, параграф 1

член 9, параграф 1 и член 10, параграф 1

член 9, параграфи от 2 до 6

-

член 9, параграф 7

член 9, параграф 2 и член 10, параграф 3

член 9, параграф 8

-

член 10

член 8

член 11, параграф 1

-

член 11, параграф 2

член 13

член 12, параграф 1

член 14

член 12, параграфи 2 и 3

член 15

член 13, параграф 1

-

член 13, параграфи от 2 до 5

член 17, буква а) (добавен с Директива 91/692/ЕИО)

член 14

член 19

член 15

член 20

член 16

-

член 17

член 18

член 18

-

член 19

член 21


Top