Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_006_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 006

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 089

64

 

 

31985D0208

 

 

 

(85/208/EEZ)
Odluka Komisije od 25. ožujka 1985. o izmjeni Odluke 80/686/EEZ o osnivanju Savjetodavnog odbora za nadzor i smanjenje onečišćenja izazvanog ispuštanjem ugljikovodika u more

3

1990

L 083

78

 

 

31990R0770

 

 

 

Uredba Komisije (Euratom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju maksimalne dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja

4

1991

L 375

1

 

 

31991L0676

 

 

 

(91/676/EEZ)
Direktiva Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora

6

1992

L 247

10

 

 

31992D0446

 

 

 

(92/446/EEZ)
Odluka Komisije od 27. srpnja 1992. o upitnicima koji se odnose na direktive u vodnom sektoru

14

1993

L 045

25

 

 

31993D0114

 

 

 

(93/114/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. veljače 1993. o zaključivanju Protokola o Konvenciji od 8. listopada 1990. između vlada Savezne Republike Njemačke i Češke i Slovačke Federativne Republike i Europske ekonomske zajednice o Međunarodnoj komisiji za zaštitu Elbe

16

1995

L 200

1

 

 

31995D0337

 

 

 

(95/337/EZ)
Odluka Komisije od 25. srpnja 1995. o izmjeni Odluke 92/446/EEZ od 27. srpnja 1992. o upitnicima koji se odnose na direktive u vodnom sektoru (1)

17

1998

L 330

32

 

 

31998L0083

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

51

2000

L 103

5

 

 

32000R0847

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 847/2000 od 27. travnja 2000. o utvrđivanju odredbi za provedbu kriterija za uvrštenje lijeka u skupinu lijekova za rijetke bolesti te definicije pojmova sličan lijek i klinička superiornost

74

2001

L 331

1

 

 

32001D2455

 

 

 

Odluka br. 2455/2001/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. o popisu prioritetnih tvari u području vodne politike i o izmjeni Direktive 2000/60/EZ (1)

78

2004

L 047

1

 

 

32004R0273

 

 

 

Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (1)

83

2004

L 142

1

 

 

32004R0851

 

 

 

Uredba (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti

93

2005

L 202

7

 

 

32005R1277

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1277/2005 od 27. srpnja 2005. o utvrđivanju provedbenih pravila za Uredbu (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i za Uredbu Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja (1)

104

2005

L 243

1

 

 

32005D0646

 

 

 

(2005/646/EZ)
Odluka Komisije od 17. kolovoza 2005. o uspostavi registra područjâ koja će činiti interkalibracijsku mrežu u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3140)

131

2006

L 064

37

 

 

32006L0007

 

 

 

Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ

179

2006

L 363

368

 

 

32006L0105

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/105/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi Direktiva 79/409/EEZ, 92/43/EEZ, 97/68/EZ, 2001/80/EZ i 2001/81/EZ u području okoliša zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

194

2008

L 348

84

 

 

32008L0105

 

 

 

Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

235

2009

L 182

33

 

 

32009D0548

 

 

 

(2009/548/EZ)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2009. o utvrđivanju obrasca za nacionalne akcijske planove za obnovljivu energiju u skladu s Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5174) (1)

249

2009

L 286

1

 

 

32009R1005

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) (1)

279

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top