31998L0083

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dziennik Urzędowy L 330 , 05/12/1998 P. 0032 - 0054
CS.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
ET.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
HU.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
LT.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
LV.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
MT.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
PL.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
SK.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112
SL.ES Rozdział 15 Tom 04 P. 90 - 112


Dyrektywa Rady 98/83/WE

z dnia 3 listopada 1998 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 130s ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189c [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niezbędne jest dostosowanie dyrektywy Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. odnoszącej się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [5] do postępu naukowego i technologicznego; doświadczenie uzyskane z wykonywania tej dyrektywy wskazuje, że niezbędne jest stworzenie odpowiednio elastycznych i przejrzystych ram prawnych dla Państw Członkowskich w celu rozwiązania problemu braku zgodności z normami; ponadto dyrektywa ta powinna zostać ponownie zbadana w świetle Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasady pomocniczości.

(2) Zgodnie z art. 3b Traktatu, który przewiduje, że żadne działania wspólnotowe nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia celów Traktatu, niezbędne jest wprowadzenie zmian w dyrektywie 80/778/EWG tak, aby skoncentrować się na zgodności z podstawowymi parametrami jakościowymi i zdrowotnymi, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę dodawania innych parametrów, jeśli uznają to za odpowiednie.

(3) Zgodnie z zasadą pomocniczości, wspólnotowe działania muszą wspierać i uzupełniać działania właściwych władz w Państwach Członkowskich.

(4) Zgodnie z zasadą pomocniczości, naturalne oraz społeczno-ekonomiczne różnice między regionami Unii wymagają, aby większość decyzji w sprawie monitorowania, analiz oraz środków, które należy podjąć w celu naprawienia niepowodzeń na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź krajowym w zakresie, w jakim różnice te nie zakłócają ustanawiania ram przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych ustanowionych w niniejszej dyrektywie, została podjęta.

(5) Wspólnotowe normy dotyczące podstawowych, zapobiegawczych parametrów, związanych ze zdrowiem i dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są niezbędne, jeśli mają być zdefiniowane minimalne cele jakościowo-środowiskowe, które mają być osiągnięte w związku z innymi środkami wspólnotowymi, tak, aby stałe używanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogło być zabezpieczone oraz wspierane.

(6) W związku ze znaczeniem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla zdrowia ludzkiego, niezbędne jest ustanowione na poziomie wspólnotowym podstawowych norm jakości, które spełniać musi woda przeznaczona do tego celu.

(7) Niezbędne jest uwzględnienie wody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, jeśli nie można ustalić, że wykorzystanie takiej wody nie wpływa na wartość zdrowotną produktu końcowego.

(8) W celu umożliwienia przedsiębiorstwom dostarczającym wodę spełnienia norm jakości dla wody pitnej, powinny zostać zastosowane odpowiednie środki ochrony wody w celu zapewnienia utrzymania czystości wody powierzchniowej oraz gruntowej; ten sam cel można osiągnąć stosując odpowiednie środki uzdatniania wody przed jej dostawą.

(9) Spójność europejskiej polityki dotyczącej wody z góry zakłada, że odpowiednia dyrektywa ramowa dotycząca wody zostanie przyjęta w stosownym trybie.

(10) Niezbędne jest wyłącznie z zakresu niniejszej dyrektywy naturalnych wód mineralnych i wód stanowiących produkty lecznicze, ponieważ dla tego rodzaju wód ustanowiono specjalne reguły.

(11) Wymagane są środki dla wszystkich parametrów odnoszących się bezpośrednio do zdrowia, a dla innych parametrów wtedy, gdy wystąpiło pogorszenie jakości; ponadto, takie środki powinny być ostrożnie koordynowane z wykonaniem dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [6] oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych [7].

(12) Niezbędne jest ustalenie szczegółowych wartości parametrycznych dla substancji, które są ważne w całej Wspólnocie na poziomie wystarczająco surowym do celu zapewnienia, że cel niniejszej dyrektywy może zostać osiągnięty.

(13) Wartości parametryczne opierają się na dostępnej wiedzy naukowej, przy czym uwzględniona została również zasada ostrożności; wartości te zostały wybrane w celu zapewnienia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może być bezpiecznie spożywana przez całe życie, a w ten sposób reprezentują wysoki poziom ochrony zdrowia.

(14) Powinno się zachować równowagę w celu zapobieżenia ryzyku zarówno mikrobiologicznemu, jak i chemicznemu; w tym celu oraz w świetle przyszłego przeglądu wartości parametryczne, mające zastosowanie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powinny zostać oparte na rozważaniach dotyczących ochrony zdrowia publicznego oraz na metodzie oceny ryzyka.

(15) Obecnie nie istnieją jeszcze wystarczające dowody, na podstawie których należy opierać wartości parametryczne, dla chemikaliów zaburzających funkcjonowanie wydzielania wewnętrznego na poziomie wspólnotowym, istnieją zwiększające się obawy dotyczące potencjalnego wpływu skutków substancji szkodliwych dla zdrowia na ludzi i przyrodę.

(16) W szczególności normy w załączniku I są ogólnie oparte na "Wytycznych dla jakości wody pitnej" Światowej Organizacji Zdrowia oraz opinii Naukowego Komitetu Doradczego Komisji mającej na celu zbadanie toksyczności i ekotoksyczności związków chemicznych.

(17) Państwa Członkowskie muszą ustalić wartości dla innych dodatkowych parametrów nie objętych załącznikiem I w przypadku, gdy jest to uważane za niezbędne do celów ochrony zdrowia ludzkiego na ich terytorium.

(18) Państwa Członkowskie mogą ustalać wartości dla innych dodatkowych parametrów nie objętych załącznikiem I w przypadku, gdy jest to uważane za niezbędne do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

(19) Jeśli Państwa Członkowskie uważają za niezbędne przyjęcie norm bardziej rygorystycznych niż te przedstawione w załączniku I część A i B, lub w normach dla dodatkowych parametrów nie objętych załącznikiem I, ale niezbędnych w celu ochrony zdrowia ludzkiego, muszą one notyfikować te normy Komisji.

(20) Państwa Członkowskie, wprowadzając lub zachowując bardziej rygorystyczne środki ochronne, zobowiązane są do przestrzegania przepisów i zasad Traktatu zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości.

(21) Wartości parametryczne mają być przestrzegane w punkcie, w którym woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest udostępniana właściwym użytkownikom.

(22) Na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może mieć wpływ krajowy system dystrybucji; ponadto stwierdzono, że ani krajowy system dystrybucji, ani jego utrzymanie nie mogą pozostawać w gestii odpowiedzialności Państw Członkowskich.

(23) Każde Państwo Członkowskie powinno ustanowić programy monitorowania w celu sprawdzenia, czy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania niniejszej dyrektywy; takie programy monitorowania powinny odpowiadać potrzebom lokalnym oraz powinny spełniać minimalne wymagania w zakresie monitorowania, ustanowione w niniejszej dyrektywie.

(24) Metody stosowane do analizy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinny być takie, aby zapewniać wiarygodność i porównywalność otrzymywanych wyników.

(25) W przypadku niezgodności z normami nałożonymi przepisami niniejszej dyrektywy, zainteresowane Państwo Członkowskie powinno wyjaśnić przyczynę i zapewnić, że niezbędne działanie zaradcze jest podjęte w celu przywrócenia jakości wody.

(26) Ważne jest zapobieganie wywoływaniu potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego przez zanieczyszczoną wodę; dostarczanie takiej wody powinno być zabronione lub jej wykorzystanie powinno być ograniczone.

(27) W przypadku niezgodności z parametrem, który pełni funkcję wskaźnika, zainteresowane Państwo Członkowskie musi rozważyć, czy niezgodność stwarza jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia ludzkiego; w przypadku gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia ludzkiego, powinno ono podjąć czynności zaradcze w celu przywrócenia jakości wody.

(28) Jeśli niezbędne jest podjęcie takich czynności zaradczych w celu przywrócenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 130r ust. 2 Traktatu pierwszeństwo należy dać działaniom, które rozwiązują problem u źródła.

(29) Państwa Członkowskie powinny być uprawnione, pod pewnymi warunkami, do przyznawania odstępstw od przepisów niniejszej dyrektywy; ponadto niezbędne jest ustanowienie odpowiednich ram dla takich odstępstw pod warunkiem, że nie mogą one stwarzać potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz pod warunkiem, że dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w danym obszarze nie może być inaczej utrzymywane za pomocą jakichkolwiek innych racjonalnych środków.

(30) Ponieważ przygotowanie i dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą obejmować wykorzystanie niektórych substancji lub materiałów, wymagane są zasady regulujące ich wykorzystanie w celu uniknięcia możliwego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie.

(31) Postęp naukowy i techniczny może powodować konieczność szybkiego dostosowania wymagań technicznych ustanowionych w załącznikach II i III; ponadto, w celu ułatwienia stosowania potrzebnych do tego celu środków, powinno się ustanowić przepis dla procedury, na podstawie której Komisja, wspierana przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, może przyjmować takie dostosowania.

(32) Konsumenci powinni być dokładnie i w odpowiedni sposób informowani o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o wszelkich odstępstwach przyznanych przez Państwo Członkowskie i o wszelkich czynnościach zaradczych podjętych przez właściwe władze; ponadto powinno się rozważyć zarówno potrzeby Komisji w zakresie technicznym i statystycznym, jak prawa każdej jednostki do uzyskania odpowiednich informacji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

(33) W wyjątkowych okolicznościach i w odniesieniu do określonych geograficznie obszarów niezbędne może być zezwolenie Państwom Członkowskim na wydłużenie czasu potrzebnego na osiągnięcie zgodności z niektórymi przepisami niniejszej dyrektywy.

(34) Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na zobowiązania Państw Członkowskich, co do terminu transpozycji do prawa krajowego lub co do stosowania, jak przedstawiono w załączniku IV,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Cel

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez zapewnienie, że jest zdatna do użycia i czysta.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy:

1. "woda przeznaczona do spożycia przez ludzi" oznacza:

a) wszelką wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowywania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy dostarczana jest: z sieci dystrybucyjnej, cystern lub w butelkach czy pojemnikach;

b) wszelką wodę wykorzystywaną przez każde przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeśli właściwe władze krajowe nie są przekonane, że jakość wody nie może wpływać na wartość zdrowotną środków spożywczych w ich końcowej postaci;

2. "wewnętrzna instalacja wodociągowa" oznacza przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, które są zainstalowane między zaworami i z których następuje pobór wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a siecią dystrybucyjną, ale jedynie jeśli nie podlegają, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, kompetencji dostawcy wody w zakresie jego obowiązków.

Artykuł 3

Wyłączenia

1. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do:

a) naturalnych wód mineralnych uznanych za takie przez właściwe władze krajowe zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych [8];

b) wód stanowiących produkty lecznicze w rozumieniu dyrektywy Rady 65/65/EWG z dnia 26 stycznia 1965 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do leków gotowych [9].

2. Państwa Członkowskie mogą wykluczyć z przepisów niniejszej dyrektywy:

a) wodę przeznaczoną wyłącznie do takich celów, w stosunku do których właściwe władze mają pewność, że jakość wody nie ma wpływu ani bezpośredniego, ani pośredniego na zdrowie danych konsumentów;

b) wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, indywidualnie dostarczaną, pod warunkiem, że w ilościach niższych niż średnio 10 m3 na dobę lub dostarczaną mniej niż 50 osobom, chyba że woda jest dostarczana jako część działalności handlowej lub publicznej.

3. Państwa Członkowskie, które uciekają się do wyłączeń przewidzianych w ust. 2 lit. b zapewniają, że zainteresowana ludność jest powiadomiona o tym, a także o wszelkich czynnościach, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z jakiegokolwiek zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dodatkowo, jeśli pojawi się potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z jakości takiej wody, ludność, której to dotyczy, otrzymuje niezwłocznie właściwe porady.

Artykuł 4

Obowiązki ogólne

1. Bez uszczerbku dla ich zobowiązań wynikających z innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdatna do użycia i czysta. W celu spełnienia minimalnych wymagań niniejszej dyrektywy, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest czysta i zdatna do użycia, jeśli:

a) jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji, które w ilościach lub stężeniach stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego; oraz

b) spełnia minimalne wymagania przedstawione w załączniku I, części A i B;

oraz jeśli, zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 5–8 oraz 10 oraz zgodnie z Traktatem, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie zapewnią, że środki podjęte w celu wykonania niniejszej dyrektywy w żadnych okolicznościach nie mają skutku w postaci bezpośredniego lub pośredniego pozwolenia albo na pogorszenie obecnej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tak dalece, jak jest to stosowne dla ochrony zdrowia ludzkiego, albo nie pozwolą na wzrost zanieczyszczenia wód wykorzystywanych do produkcji wody pitnej.

Artykuł 5

Normy jakości

1. Państwa Członkowskie ustalają wartości, mające zastosowanie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla parametrów przedstawionych w załączniku I.

2. Wartości ustanowione zgodnie z ust. 1 nie są mniej rygorystyczne, niż te przedstawione w załączniku I. W odniesieniu do parametrów przedstawionych w załączniku I, część C, wartości muszą być ustalone tylko do celów monitorowania oraz dla spełnienia zobowiązań nałożonych w art. 8.

3. Państwo Członkowskie ustala wartości dla dodatkowych parametrów nieobjętych załącznikiem I w przypadku, gdy wymaga tego ochrona zdrowia ludzkiego na terytorium tego kraju lub jego części. Ustalone wartości powinny co najmniej spełniać wymagania art. 4 ust. 1 lit. a).

Artykuł 6

Punkt zgodności

1. Wartości parametryczne ustalone zgodnie z art. 5 są przestrzegane:

a) w przypadku wody dostarczanej z sieci dystrybucyjnej w punktach czerpalnych w terenie lub w zabudowaniach i obiektach, z zaworów używanych zwykle do pobierania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

b) w przypadku wody dostarczanej z cysterny w punkcie, w którym wypływa ona z cysterny;

c) w przypadku wody w butelkach lub pojemnikach przeznaczonych do sprzedaży w punkcie gdzie woda umieszczana jest w butelkach lub pojemnikach;

d) w przypadku wody wykorzystywanej w przedsiębiorstwie produkcji żywności w punkcie, w którym woda jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie.

2. W przypadku wody objętej ust. 1 lit. a) uznaje się, że Państwa Członkowskie wypełniły swoje zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu oraz art. 4 i art. 8 ust. 2 w przypadku, gdy można ustalić, że niezgodność z wartościami parametrycznymi ustalonymi zgodnie z art. 5 wynika z wewnętrznej instalacji wodociągowej lub jej konserwacji, z wyjątkiem zabudowań i obiektów, w których woda dostarczana jest ludności, takich jak szkoły, szpitale i restauracje.

3. W przypadku, gdy stosuje się przepisy ust. 2 oraz istnieje ryzyko, że woda objęta przepisami ust. 1 lit. a) nie spełniałaby wartości parametrycznych zgodnie z art. 5, Państwa Członkowskie niemniej jednak zapewniają, że:

a) podejmowane są właściwe środki w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka niezgodności z wartościami parametrycznymi, takie jak doradzanie właścicielom nieruchomości w sprawie możliwych czynności zaradczych jakie mogliby podjąć, i/lub

inne środki, takie jak odpowiednie techniki, są podejmowane w celu zmiany rodzaju lub właściwości wody zanim jest ona dostarczona, co zmierza do zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka niezgodności wskaźników z wartościami parametrycznymi po dostawie;

oraz

b) zainteresowani konsumenci są należycie informowani i uzyskują poradę w odniesieniu do możliwych dodatkowych czynności zaradczych, jakie powinni podjąć.

Artykuł 7

Monitorowanie

1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że przeprowadzane jest regularne monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu sprawdzenia, że woda dostępna dla konsumentów spełnia wymagania niniejszej dyrektywy, w szczególności wartości parametryczne ustalone zgodnie z art. 5. Próbki powinny być pobrane tak, by były one reprezentatywne dla jakości wody spożywanej w okresie roku. Dodatkowo, w przypadku gdy dezynfekcja stanowi część przygotowania lub dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że skuteczność stosowanej dezynfekcji zostanie sprawdzona oraz że każde zanieczyszczenie ubocznymi produktami pochodzącymi z dezynfekcji jest utrzymywane na jak najniższym poziomie, nie wpływając ujemnie na skuteczność dezynfekcji.

2. W celu wypełnienia zobowiązań nałożonych w ust. 1, właściwe władze ustanawiają odpowiednie programy monitorowania dla wszelkiej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Te programy monitorowania muszą spełniać minimalne wymagania ustalone w załączniku II.

3. Właściwe władze określają punkty, w których pobierane są próbki, które muszą spełniać odpowiednie wymagania ustalone w załączniku II.

4. Wspólnotowe wytyczne dotyczące monitorowania przewidziane w niniejszym artykule mogą być sporządzone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

5. a) Państwa Członkowskie spełniają wymogi specyfikacji dla analiz parametrów przedstawionych w załączniku III.

b) metody inne niż określone w załączniku III część 1 mogą być wykorzystywane pod warunkiem, że można wskazać, iż uzyskane wyniki są co najmniej tak wiarygodne, jak te uzyskane z wykorzystaniem określonych metod. Państwa Członkowskie, które wykorzystały metody alternatywne dostarczają Komisji wszelkich stosownych informacji dotyczących takich metod oraz ich równoważności.

c) Dla tych parametrów wymienionych w załączniku III, części 2 i 3, może być stosowana każda metoda analizy pod warunkiem, że spełnia wymagania określone tamże.

6. Państwa Członkowskie zapewniają, że dodatkowe monitorowanie jest przeprowadzane na zasadzie jednostkowych przypadków w odniesieniu do substancji i mikroorganizmów, dla których nie ustalono żadnych wartości parametrycznych zgodnie z art. 5, jeśli istnieje powód do podejrzeń, że mogą one być obecne w ilościach lub liczbie stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Artykuł 8

Czynności zaradcze i ograniczenia w stosowaniu

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że każde niepowodzenie w spełnieniu wartości parametrycznych ustalonych zgodnie z art. 5 jest niezwłocznie badane w celu określenia jego przyczyny.

2. Jeśli, pomimo środków podjętych w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przepisami art. 4 ust. 1, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wartości parametrycznych ustalonych zgodnie z art. 5, oraz z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2, dane Państwo Członkowskie zapewnia jak najszybsze podjęcie niezbędnych czynności zaradczych w celu przywrócenia jej jakości i daje pierwszeństwo stosowaniu tych czynności, uwzględniając między innymi zakres, w jakim odpowiednie wartości parametryczne zostały przekroczone i potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

3. Niezależnie od tego czy wystąpi niepowodzenie w spełnieniu wartości parametrycznych, Państwa Członkowskie zapewniają, że zabroniona jest jakakolwiek dostawa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego bądź jej wykorzystanie jest ograniczone albo podejmowane są takie inne czynności niezbędne dla ochrony zdrowia ludzkiego. W takich przypadkach konsumenci są niezwłocznie o tym informowani oraz udzielane są im niezbędne porady.

4. Właściwe władze lub inne odpowiednie organy podejmują decyzję, jakie czynności mają zostać podjęte na podstawie ust. 3, uwzględniając ryzyko dla zdrowia ludzkiego, które mogłoby zostać spowodowane przerwaniem dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi albo ograniczeniami jej wykorzystania.

5. Państwa Członkowskie mogą ustanowić wytyczne w celu wspierania właściwych władz przy wypełnianiu ich zobowiązań zgodnie z ust. 4.

6. W przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi lub specyfikacjami przedstawionymi w załączniku I część C Państwa Członkowskie rozważają, czy ta niezgodność stwarza ryzyko dla zdrowia ludzkiego. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia ludzkiego, podejmują one czynności zaradcze w celu przywrócenia jakości wody.

7. Państwa Członkowskie zapewniają, że w przypadku gdy czynności zaradcze są podejmowane, konsumenci są powiadamiani o nich z wyjątkiem przypadków, gdy właściwe władze uznają niezgodność z wartościami parametrycznymi za nieistotną.

Artykuł 9

Odstępstwa

1. Państwa Członkowskie mogą przewidzieć odstępstwa od wartości parametrycznych przedstawionych w załączniku I część B lub zamieszczonych zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 do maksymalnej wartości, która ma zostać przez nie określona, pod warunkiem, że żadne odstępstwo nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i pod warunkiem, że dostawa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na danym obszarze nie może być utrzymywana z zastosowaniem jakichkolwiek innych uzasadnionych środków. Odstępstwa są ograniczone do możliwie jak najkrótszego okresu, który nie może przekraczać trzech lat, a pod jego koniec przeprowadzany jest przegląd w celu ustalenia, czy osiągnięto wystarczający postęp. W przypadku gdy Państwo Członkowskie zamierza udzielić drugiego odstępstwa, powiadamia Komisję o przeglądzie wraz z powodami decyzji w sprawie drugiego odstępstwa. Drugie odstępstwo nie może przekraczać trzech lat.

2. W wyjątkowych okolicznościach Państwo Członkowskie może zwrócić się do Komisji o przyznanie trzeciego odstępstwa na okres nie przekraczający trzech lat. Komisja podejmuje decyzję w sprawie każdego z takich wniosków w ciągu trzech miesięcy.

3. Wszelkie odstępstwa przyznane zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 określają następujące informacje:

a) przyczyny odstępstwa;

b) parametr, ze względu na który udzielone jest odstępstwo, wyniki uprzedniego odpowiedniego monitorowania oraz maksymalną wartość dopuszczalną w ramach odstępstwa;

c) obszar geograficzny, ilość wody dostarczanej każdego dnia, ludność, której to dotyczy oraz czy wpłynęłoby to na wszelkie odpowiednie przedsiębiorstwa produkcji żywności;

d) odpowiedni system monitorowania, ze zwiększoną częstotliwością monitorowania, jeżeli to niezbedne;

e) streszczenie planu mającego na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności zaradczych, w tym harmonogram prac i ocena kosztów oraz przepisy dotyczące przeglądów;

f) wymagany okres przyznania odstępstwa.

4. Jeśli właściwe władze uznają niezgodność z wartościami parametrycznymi za nieistotną oraz jeśli czynność podjęta zgodnie z art. 8 ust. 2 jest wystarczająca do tego, żeby rozwiązać problem w ciągu 30 dni, wymogi ust. 3 nie muszą być stosowane.

W tym przypadku właściwe władze lub inne odpowiednie organy ustalają jedynie maksymalną dopuszczalną wartość w odniesieniu do danego parametru oraz termin udzielony, mający na celu rozwiązanie problemu.

5. Nie można dłużej odwoływać się do ust. 4, jeśli niepowodzenie w spełnieniu jakiejkolwiek z wartości parametrycznych dla danej dostawy wody wystąpiło częściej niż łącznie przez 30 dni w okresie dwunastu poprzedzających miesięcy.

6. Każde Państwo Członkowskie, które dokonało odniesienia do takich odstępstw przewidzianych w niniejszym artykule zapewnia, że ludność, na którą to odstępstwo wpłynęło, jest niezwłocznie powiadamiana w odpowiedni sposób o odstępstwie oraz o zasadach regulujących je. Dodatkowo Państwo Członkowskie w miarę potrzeby zapewnia doradztwo poszczególnym grupom ludności, dla których odstępstwo może stanowić szczególne ryzyko.

Zobowiązania te nie mają zastosowania w okolicznościach opisanych w ust. 4, chyba że właściwe władze zdecydują inaczej.

7. Z wyjątkiem odstępstw przyznanych zgodnie z przepisami ust. 4, Państwo Członkowskie w ciągu dwóch miesięcy powiadamia Komisję o każdym odstępstwie dotyczącym poszczególnych dostaw wody przekraczających średnio 1000 m3 dziennie lub przeznaczonych dla więcej niż 5000 osób, łącznie z przekazaniem informacji wyszczególnionych w ust. 3.

8. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oferowanej do sprzedaży w butelkach lub pojemnikach.

Artykuł 10

Zapewnienie jakości uzdatniania, sprzętu i materiałów

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, że żadne substancje ani materiały dla nowych instalacji wykorzystywanych w przygotowywaniu lub dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zanieczyszczenia związane z takimi substancjami bądź materiałami dla nowych instalacji nie pozostają w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w stężeniach wyższych, niż jest to niezbędne do celów ich wykorzystania oraz nie zmniejszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, ochrony zdrowia ludzkiego przewidzianej w niniejszej dyrektywie; dokument wyjaśniający oraz specyfikacje techniczne na mocy art. 3 i art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych [10] spełniają wymagania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 11

Przegląd załączników

1. Co najmniej raz na pięć lat Komisja dokonuje przeglądu załącznika I w świetle postępu naukowo-technicznego oraz opracowuje, w miarę potrzeby, propozycje zmian, w ramach procedury ustanowionej w art. 189c Traktatu.

2. Co najmniej raz na pięć lat Komisja dostosowuje załączniki II i III do postępu naukowo-technicznego. Takie zmiany, jeśli są niezbędne, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

Artykuł 12

Procedura Komitetu

1. Komisja wspierana jest przez komitet złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet wydaje opinię na temat projektu w terminie, który przewodniczący ustala w zależności od pilności sprawy. Opinię wydaje się większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji.. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w ramach komitetu są ważone w sposób ustalony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. Komisja przyjmuje środki, które są niezwłocznie stosowane. Jednakże jeśli środki te nie są zgodne z opinią komitetu, Komisja natychmiast powiadamia o tym Radę. W takim przypadku:

a) Komisja odracza stosowanie przyjętych środków o trzy miesiące od daty takiego powiadomienia;

b) Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w terminie określonym w lit. a).

Artykuł 13

Informacje i sprawozdawczość

1. Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne w celu zapewnienia konsumentom dostępu do właściwej i aktualnej informacji w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Bez uszczerbku dla dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku [11], każde Państwo Członkowskie co trzy lata publikuje sprawozdanie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mając na celu powiadamianie konsumentów. Pierwsze sprawozdanie obejmuje lata 2002, 2003 i 2004. Każde sprawozdanie zawiera co najmniej wszystkie poszczególne dostawy wody przekraczające średnio 1000 m3 dziennie lub zaopatrujące ponad 5000 osób i obejmuje trzy lata kalendarzowe oraz jest ono publikowane w ciągu roku kalendarzowego kończącego okres sprawozdawczy.

3. Państwa Członkowskie przesyłają swoje sprawozdania Komisji w ciągu dwóch miesięcy od ich opublikowania.

4. Format i minimalny zakres informacji w odniesieniu do sprawozdań przewidzianych w ust. 2 ustalane są ze specjalnym uwzględnieniem środków, określonych w art. 3 ust. 2, art. 5 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 2, art. 8, art. 9 ust. 6 i 7 oraz art. 15 ust. 1 i w miarę potrzeb są zmieniane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

5. Komisja bada sprawozdania Państw Członkowskich i co trzy lata publikuje ich sprawozdanie-syntezę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we Wspólnocie. Sprawozdanie to jest publikowane w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania sprawozdań Państw Członkowskich.

6. Razem z pierwszym sprawozdaniem w sprawie niniejszej dyrektywy, zgodnie z ust. 2, Państwa Członkowskie sporządzają sprawozdanie, które ma zostać przekazane Komisji, w sprawie środków, jakie podjęły lub planują podjąć w celu wypełnienia ich zobowiązań na podstawie art. 6 ust. 3 i załącznika I część B uwaga 10. W stosownych przypadkach Komisja przedkłada propozycję w sprawie formatu sprawozdania zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

Artykuł 14

Okres czasu dla zgodności

Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest zgodna z niniejszą dyrektywą w okresie pięciu lat od jej wejścia w życie, bez uszczerbku dla uwag 2, 4, i 10 w załączniku I, części B.

Artykuł 15

Wyjątkowe okoliczności

1. Państwo Członkowskie może, w wyjątkowych okolicznościach i dla określonych geograficznie obszarów, przedłożyć Komisji specjalny wniosek o okres dłuższy niż ten ustanowiony w art. 14. Dodatkowy okres nie przekracza trzech lat, pod koniec których przeprowadza się przegląd i przekazuje go Komisji, która może na podstawie tego przeglądu zezwolić na drugi dodatkowy okres trwający do trzech lat. Ten przepis nie ma zastosowania do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oferowanej do sprzedaży w butelkach lub pojemnikach.

2. Każdy taki wniosek, w stosunku do którego podano uzasadnienie, ustala trudności, jakich doświadczono i zawiera co najmniej wszystkie informacje określone w art. 9 ust. 3.

3. Komisja bada ten wniosek zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

4. Każde Państwo Członkowskie, które dokonało odniesienia do niniejszego artykułu zapewnia, że ludność, której dotyczy ten wniosek, jest niezwłocznie i w odpowiedni sposób informowana o rezultacie tego wniosku. Dodatkowo Państwo Członkowskie zapewnia, w miarę potrzeby, że porady są udzielane tym grupom ludności, dla których wniosek mógłby stwarzać specjalne ryzyko.

Artykuł 16

Uchylenie

1. Dyrektywa 80/778/EWG niniejszym traci moc z upływem pięciu lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchylenie to pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań Państw Członkowskich dotyczących ostatecznych terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania, jak wskazano w załączniku IV.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy traktuje się jak odniesienie się do niniejszej dyrektywy i odczytuje się zgodnie z tablicą korelacji ustaloną w załączniku V.

2. Niezwłocznie po wprowadzeniu w życie przez Państwo Członkowskie przepisów ustawowych, wykonawczych oraz administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy oraz podjęciu środków przewidzianych w art. 14, w odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym Państwie Członkowskim są stosowane przepisy niniejszej dyrektywy, a nie dyrektywy 80/778/EWG.

Artykuł 17

Transpozycja do prawa krajowego

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 19

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 1998 r.

W imieniu Rady

B. Prammer

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 131 z 30.5.1995, str. 5 orazDz.U. C 213 z 15.7.1997, str. 8.

[2] Dz.U. C 82 z 19.3.1996, str. 64.

[3] Dz.U. C 100 z 2.4.1996, str. 134.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 1996 r. (Dz.U. C 20 z 20.1.1997, str. 133), wspólne stanowisko Rady z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz.U. C 91 z 26.3.1998, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 maja 1998 r. (Dz.U. C 167 z 1.6.1998, str. 92).

[5] Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[6] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 96/68/WE (Dz.U. L 277 z 30.10.1996, str. 25).

[7] Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.

[8] Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 96/70/WE (Dz.U. L 299 z 23.11.1996, str. 26).

[9] Dz.U. 22 z 9.2.1965, str. 369. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/39/EWG (Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 22).

[10] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

[11] Dz.U. L 158 z 23.6.1990, str. 56.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE

CZEŚĆ A

Parametry mikrobiologiczne

Parametr | Wartość parametryczna (ilość/100 ml) |

Escherichia coli (E. coli) | 0 |

Enterokoki | 0 |

W odniesieniu do wody oferowanej do sprzedaży w butelkach i pojemnikach stosuje się następujące parametry:

Parametr | Wartość parametryczna |

Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |

Enterokoki | 0/250 ml |

Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |

Liczba kolonii w 22 °C | 100/ml |

Liczba kolonii w 37 °C | 20/ml |

CZĘŚĆ B

Parametry chemiczne

Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka | Uwagi |

Amid kwasu akrylowego | 0,10 | μg/l | Uwaga 1 |

Antymon | 5,0 | μg/l | |

Arsen | 10 | μg/l | |

Benzen | 1,0 | μg/l | |

Benzoa)piren | 0,010 | μg/l | |

Bor | 1,0 | mg/l | |

Bromiany | 10 | μg/l | Uwaga 2 |

Kadm | 5,0 | μg/l | |

Chrom | 50 | μg/l | |

Miedź | 2,0 | mg/l | Uwaga 3 |

Cyjanki | 50 | μg/l | |

1,2-dichloroetan | 3,0 | μg/l | |

Epichlorohydryna | 0,10 | μg/l | Uwaga 1 |

Fluorki | 1,5 | mg/l | |

Ołów | 10 | μg/l | Uwagi 3 i 4 |

Rtęć | 1,0 | μg/l | |

Nikiel | 20 | μg/l | Uwaga 3 |

Azotany | 50 | mg/l | Uwaga 5 |

Azotyny | 0,50 | mg/l | Uwaga 5 |

Pestycydy | 0,10 | μg/l | Uwaga 6 i 7 |

Pestycydy - Ogółem | 0,50 | μg/l | Uwaga 6 i 8 |

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | 0,10 | μg/l | Suma stężeń wymienionych związków; Uwaga 9 |

Selen | 10 | μg/l | |

Tetrachloroeten i trichloroeten | 10 | μg/l | Suma stężeń wymienionych związków |

Trihalometany - Ogółem | 100 | μg/l | Suma stężeń wymienionych związków; Uwaga 10 |

Chlorek winylu | 0,50 | μg/l | Uwaga 1 |

Uwaga 1:

Wartość parametryczna odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą;

Uwaga 2:

Gdzie jest to możliwe, bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, Państwa Członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia niższej wartości.

W odniesieniu do wody określonej w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i d) wartość ta musi zostać osiągnięta najpóźniej w ciągu 10 lat kalendarzowych po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Wartość parametryczna dla bromianów wynosi 25 μg/l w okresie po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy do dziesięciu lat od jej wejścia w życia.

Uwaga 3:

Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek [1] z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów. Gdzie właściwe, metody pobierania próbek i monitorowania muszą być stosowane w sposób zharmonizowany, który ma zostać opracowany zgodnie z art. 7 ust. 4. Państwa Członkowskie muszą brać pod uwagę występowanie poziomów szczytowych, które mogą powodować szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego.

Uwaga 4:

W odniesieniu do wody określonej w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i d) wartość musi zostać osiągnięta najpóźniej w ciągu 15 lat kalendarzowych po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Wartość parametryczna dla ołowiu wynosi 25 μg/l w okresie od pięciu lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy do piętnastu lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że wszelkie stosowne środki są podjęte w celu zmniejszenia stężenia ołowiu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w możliwie jak największym stopniu w okresie niezbędnym do osiągnięcia zgodności z wartością parametryczną.

Wprowadzając w życie środki mające na celu osiągnięcie zgodności z tą wartością, Państwa Członkowskie muszą stopniowo dawać pierwszeństwo w przypadku gdy stężenia ołowiu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi są najwyższe.

Uwaga 5:

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że spełniony jest warunek: [azotany]/50 + [azotyny]/3 ≤ 1, gdzie nawiasy kwadratowe oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, a po uzdatnieniu wody zachowano wartość 0,10 mg/l dla azotynów.

Uwaga 6:

"Pestycydy" oznaczają:

- organiczne insektycydy,

- organiczne herbicydy,

- organiczne fungicydy,

- organiczne nematocydy,

- organiczne akarycydy,

- organiczne algicydy,

- organiczne rodentycydy,

- organiczne slimicydy,

- produkty pochodne (między innymi regulatory wzrostu)

oraz ich odpowiednie metabolity, produkty rozkładu i reakcji.

Jedynie te pestycydy, które prawdopodobnie mogą być obecne w danej dostawie muszą być monitorowane.

Uwaga 7:

Wartość parametryczną stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 μg/l.

Uwaga 8:

"Pestycydy - Ogółem" oznaczają sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach procedury monitorowania.

Uwaga 9:

Wyszczególnia się następujące związki:

- benzo(b)fluoranthen,

- benzo(k)fluoranthen,

- benzo(ghi)perylen,

- indeno(1,2,3-cd)piren.

Uwaga 10:

W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, Państwa Członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia niższej wartości.

Określone związki to: chloroform, trójchlorometan, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan.

W odniesieniu do wody określonej w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i d) wartość musi zostać osiągnięta najpóźniej w ciągu 10 lat kalendarzowych po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Wartość parametryczna dla wskaźnika dla trihalometanów ogółem wynosi 150 μg/l w okresie od pięciu lat od dnia wejście w życie niniejszej dyrektywy do dziesięciu lat od dnia wejście w życie niniejszej dyrektywy.

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że podejmuje się wszelkie właściwe środki w celu zmniejszenia stężenia trihalometanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w możliwie jak największym stopniu w okresie potrzebnym do osiągnięcia zgodności z wartością parametryczną.

Wprowadzając w życie środki mające na celu osiągnięcie tej wartości, Państwa Członkowskie muszą stopniowo dawać pierwszeństwo tym obszarom, gdzie stężenia trihalometanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi są najwyższe.

CZĘŚĆ C

Parametry wskaźnikowe

Uwaga 1:

Woda nie powinna być agresywna.

Uwaga 2:

Tego parametru nie trzeba mierzyć, chyba że woda pochodzi z wód powierzchniowych lub znajduje się pod ich wpływem. W przypadku niezgodności z wartością parametryczną, dane Państwo Członkowskie musi zbadać dostawę w celu zapewnienia, że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych np.: cryptosporidium. Państwa Członkowskie muszą włączyć wyniki tych badań do sprawozdań, które przedkładają na mocy art. 13 ust. 2.

Uwaga 3:

W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników, wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH.

Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników, z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla, wartość minimalna może być niższa.

Uwaga 4:

Ten parametr nie musi być mierzony, jeśli bada się parametr TOC.

Uwaga 5:

W odniesieniu do wody rozlewanej do butelek lub pojemników jednostką jest ilość/250 ml.

Uwaga 6:

Ten parametr nie musi być mierzony dla dostaw mniejszych niż 10000 m3 dziennie.

Uwaga 7:

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej, Państwa Członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu.

Uwaga 8:

Częstotliwość monitorowania ma być ustalona później w załączniku II.

Uwaga 9:

Wyłączając tryt, potas - 40, radon i produkty rozkładu radonu, częstotliwość i metody monitorowania oraz najbardziej odpowiednie umiejscowienie punktów monitorowania ma zostać ustalone później w załączniku II.

Uwaga 10:

1. Propozycje w sprawie częstotliwości monitorowania wymagane w uwadze 8 i uwadze 9 w sprawie częstotliwości i metod monitorowania oraz najbardziej odpowiedniego umiejscowienia punktów monitorowania określonych w załączniku II przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12. Opracowując te propozycje Komisja bierze pod uwagę między innymi odpowiednie przepisy obowiązujące ramach obowiązującego prawodawstwa lub właściwych programów monitorowania, w tym monitorowania wyników z nich otrzymanych. Komisja przedkłada te propozycje najpóźniej w ciągu 18 miesięcy po dacie określonej w art. 18 niniejszej dyrektywy.

2. Nie wymaga się od Państwa Członkowskiego monitorowania wody pitnej na obecność trytu lub radioaktywności w celu ustalenia dawki orientacyjnej ogółem, w przypadku gdy jest ono przekonane, że na podstawie przeprowadzonego innego monitorowania poziomy trytu lub obliczonej dawki orientacyjnej ogółem są znacznie niższe od wartości parametrycznej. W takim przypadku powiadamia ono Komisję o przyczynach swojej decyzji, w tym wynikach przeprowadzonego innego monitorowania.

Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka | Uwagi |

Aluminium | 200 | μg/l | |

Amon | 0,50 | mg/l | |

Chlorek | 250 | mg/l | Uwaga 1 |

Clostridium perfringens (w tym zarodniki) | 0 | liczba/100 ml | Uwaga 2 |

Barwa | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | | |

Przewodność elektryczna | 2500 | μS cm-1 w 20 °C | Uwaga 1 |

Stężenie jonów wodoru | = 6,5 i = 9,5 | jednostki pH | Uwaga 1 i 3 |

Żelazo | 200 | μg/l | |

Mangan | 50 | μg/l | |

Zapach | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | | |

Utlenialność | 5,0 | mg/l O2 | Uwaga 4 |

Siarczany | 250 | mg/l | Uwaga 1 |

Sód | 200 | mg/l | |

Smak | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | | |

Liczba kolonii w 22 °C | Bez nieprawidłowych zmian | | |

Bakterie z grupy coli | 0 | liczba/100 ml | Uwaga 5 |

Węgiel organiczny ogółem (TOC) | Bez nieprawidłowych zmian | | Uwaga 6 |

Mętność | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | | Uwaga 7 |

RADIOAKTYWNOŚĆ

Wskaźnik | Dopuszczalna wartość wskaźnika | Jednostka | Uwagi |

Tryt | 100 | Bq/l | Uwaga 8 i 10 |

Dawka orientacyjna ogółem | 0,10 | mSv/rok | Uwaga 9 i 10 |

[1] Zostanie dodana po uzyskaniu wyników z badań obecnie przeprowadzanych.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

MONITOROWANIE

TABELA A

Parametry do przeanalizowania

1. Monitorowanie kontrolne

Celem monitorowania kontrolnego jest regularne przekazywanie informacji w sprawie organoleptycznej i mikrobiologicznej jakości wody dostarczanej do spożycia przez ludzi, jak również informacji w sprawie skuteczności uzdatniania wody pitnej (zwłaszcza dezynfekcji) w przypadku gdy jest ono stosowane, w celu ustalenia, czy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia odpowiednie wartości parametryczne ustanowione w niniejszej dyrektywie czy ich nie spełnia.

Następujące parametry muszą podlegać monitorowaniu kontrolnemu. Państwa Członkowskie mogą dodawać do wykazu inne parametry, jeśli uznają to za właściwe.

Aluminium (Uwaga 1)

Amon

Barwa

Przewodność elektryczna

Clostridium perfrigens (łącznie z przetrwalnikami) (Uwaga 2)

Escherichia coli (E. coli)

Stężenie jonów wodoru

Żelazo (Uwaga 1)

Azotyny (Uwaga 3)

Zapach

Pseudomonas aeruginosa (Uwaga 4)

Smak

Liczba kolonii w 22 °C i w 37 °C (Uwaga 4)

Bakterie z grupy coli

Mętność

Uwaga 1: | Niezbędne jedynie wtedy, gdy stosowany jako flokulant [1]. |

Uwaga 2: | Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub znajduje się pod ich wpływem [1]. |

Uwaga 3: | Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminacja jest używana jako metoda dezynfekcji [1]. |

Uwaga 4: | Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda jest oferowana do sprzedaży w butelkach lub pojemnikach. |

2. Monitorowanie rewizyjne

Celem monitorowania rewizyjnego jest dostarczenie informacji niezbędnych do określenia, czy wszystkie wartości parametryczne niniejszej dyrektywy są przestrzegane. Wszystkie parametry ustalone zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 muszą podlegać monitorowaniu rewizyjnemu chyba że właściwe władze mogą stwierdzić, że w okresie czasu, który ma zostać przez nie określony, nie jest prawdopodobne wystąpienie parametru w danej dostawie wody w stężeniach, które mogłyby prowadzić do ryzyka naruszenia odpowiedniej wartości parametrycznej. Niniejszego ustępu nie stosuje się do parametrów radioaktywności, które z zastrzeżeniem uwag 8, 9 i 10 załącznika II, części C, będą monitorowane zgodnie z wymaganiami monitorowania przyjętymi zgodnie z art. 12.

TABELA B1

Minimalna częstotliwość pobierania próbek i analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z sieci dystrybucyjnej lub cystern bądź wykorzystywanej w przedsiębiorstwie produkcji żywności

Państwa Członkowskie muszą pobierać próbki w punktach zgodności zdefiniowanych w art. 6 ust. 1, w celu zapewnienia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania dyrektywy. Jednakże w przypadku sieci dystrybucyjnej, Państwo Członkowskie może pobierać próbki do zbadania poszczególnych parametrów w strefie dostawy lub w zakładach uzdatniania w odniesieniu do poszczególnych parametrów, jeśli można wykazać, że nie spowodowałoby to szkodliwych zmian przy mierzonej wartości danego parametru.

Uwaga 1:

Strefa dostawy jest określonym geograficznie obszarem, z którego pochodzi woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z jednego lub więcej źródeł, oraz w ramach którego jakość wody może być uznawana w przybliżeniu za jednolitą.

Uwaga 2:

Wielkości są obliczane jako średnie pobrane w okresie roku kalendarzowego. Państwo Członkowskie może wykorzystać liczbę mieszkańców strefy zaopatrzenia zamiast objętości wody w celu ustalenia minimalnej częstotliwości przyjmując, że spożycie wody wynosi 200 l/dzień/na głowę.

Uwaga 3:

W przypadku nieregularnych, krótkoterminowych dostaw, częstotliwość monitorowania wody dystrybuowanej z cystern ma być ustalana przez zainteresowane Państwo Członkowskie.

Uwaga 4:

Dla różnych parametrów z załącznika I Państwo Członkowskie może zmniejszyć liczbę próbek określoną w tabeli, jeżeli:

a) wartości wyników uzyskanych z próbek pobranych w okresie co najmniej dwóch kolejnych lat są stałe i znacznie lepsze niż limity ustalone w załączniku I, i

b) prawdopodobnie żaden czynnik nie spowoduje pogorszenia jakości wody.

Najniższa stosowana częstotliwość nie może być mniejsza niż 50 % liczby próbek określonych w tabeli, z wyjątkiem szczególnego przypadku w uwadze 6.

Uwaga 5:

W miarę możliwości liczba próbek powinna być rozdzielona równomiernie w czasie i miejscu.

Uwaga 6:

Częstotliwość zostanie ustalona przez zainteresowane Państwo Członkowskie.

Objętość wody dystrybuowanej lub produkowanej każdego dnia w strefie dostawy (Uwagi 1 i 2) w m3 | Liczba próbek pobrana w ciągu roku do monitorowania kontrolnego (Uwagi 3, 4 i 5) | Liczba próbek pobranych w ciągu roku do monitorowania rewizyjnego (Uwaga 3 i 5) |

| |

| ≤ 100 | (Uwaga 6) | (Uwaga 6) |

> 100 | ≤ 1000 | 4 | 1 |

> 1000 | ≤ 10000 | 4 + na każde 1000 m3/d i ich część całkowitej objętości | 1 + dla każdych 3300 m3/d i ich część całkowitej objętości |

> 10000 | ≤ 100000 | 3 + na każde 10000 m3/d i ich część całkowitej objętości |

> 100000 | | 10 + na każde 25000 m3/d i ich część całkowitej objętości |

TABELA B2

Minimalna częstotliwość pobierania próbek i analiz w odniesieniu do wody rozlewanej do butelek i pojemników przeznaczonych do sprzedaży

3 [2]Objętość wody produkowanej w celu oferowania do sprzedaży w butelkach lub pojemnikach dziennie w m | Liczba próbek w roku do monitorowania kontrolnego | Liczba próbek w roku do monitorowania rewizyjnego |

| |

= 10 | | 1 | 1 |

> 10 | ≤ 60 | 12 | 1 |

> 60 | | 1 na każde 5 m3 i ich część z całkowitej objętości | 1 na każde 100 m3 i ich część z całkowitej objętości |

[1] We wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do monitorowania rewizyjnego.

[2] Objętości są obliczane jako średnie pobrane w okresie roku kalendarzowego.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

SPECYFIKACJE DLA ANALIZY PARAMETRÓW

Każde Państwo Członkowskie musi zapewnić, że każde laboratorium, w którym analizowane są próbki, posiada system kontroli jakości analiz, podlegający okresowemu sprawdzaniu przez osobę niepodlegającą danemu laboratorium i zatwierdzoną przez odpowiednie władze do tego celu.

1. PARAMETRY, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO METODY ANALIZY

Istnieją następujące zasady metod badania wskaźników mikrobiologicznych, albo w celu odnoszenia się do nich w każdym przypadku, gdy podana jest metoda CEN/ISO, albo aby stanowić wskazanie do czasu możliwego przyszłego przyjęcia, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12, dalszych międzynarodowych metod analizy CEN/ISO dla tych parametrów. Państwa Członkowskie mogą stosować metody alternatywne, pod warunkiem że przestrzegane są przepisy art. 7 ust. 5.

Bakterie z grupy coli i Escherichia coli (E. Coli) (ISO 9308–1)

Enterokoki (ISO 7899–2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Wyliczenie mikroorganizmów tworzących kultury - Liczba kolonii w 22 °C (prEN ISO 6222)

Wyliczenie mikroorganizmów tworzących kultury - Liczba kolonii w temperaturze 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (łącznie z zarodnikami)

Inkubacja membrany, poprzedzona filtracją membranową, na membranie w warunkach beztlenowych na agarze m-CP (uwaga 1) w temp. 44 ± 1 °C przez 21 ± 3 godziny. Liczba nieprzezroczystych żółtych kolonii, które zmieniają barwę na różową lub czerwoną pod wpływem par wodorotlenku amonu na 20–30 sekund.

Uwaga 1:

Skład agaru m-PC:

Pożywka podstawowa

Tryptoza | 30 g |

Wyciąg z drożdży | 20 g |

Sacharoza | 5 g |

Chlorowodorek L-cysteiny | 1 g |

MgSO4·7H2O | 0,1 g |

Purpura bromokrezolowa | 40 mg |

Agar | 15 g |

Woda | 1000 ml |

Rozpuścić składniki środowiska podstawowego, doprowadzić do odczynu pH 7,6 i umieścić w autoklawie przy temperaturze 121 °C na 15 minut. Schłodzić i dodać:

D-cykloseryna | 400 mg |

Siarczan B- polimyksyny | 25 mg |

Indoksylo-β-D-glukozyd przed dodaniem rozpuścić w 8 ml wysterylzowanej wody | 60 mg |

0,5 % roztwór difosforanu fenoloftaleiny sterylizowany za pomocą filtracji | 20 ml |

4,5 % roztwór FeCl3 . 6H2O sterylizowany za pomocą filtracji | 2 ml |

2. PARAMETRY, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO CHARAKTERYSTYKĘ WYKONANIA ANALIZY

2.1. Dla następujących parametrów określona charakterystyka wykonania analizy stanowi, że wykorzystana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać zmierzenie stężenia wartości parametrycznej z określoną wiernością, dokładnością i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości wykorzystywanej metody analizy, wyniki muszą być wyrażone wykorzystując co najmniej taką samą liczbę części dziesiętnych, jak w odniesieniu do wartości parametrycznych rozpatrzonych w załączniku I część B i C.

Parametry | Zgodność w % wartości parametrycznej (Uwaga 1) | Dokładność w % wartości parametrycznej (Uwaga 2) | Granica wykrywalności w % wartości parametrycznej (Uwaga 3) | Warunki | Uwagi |

Amid kwasu akrylowego | | | | Ma być kontrolowa-ne przez specyfikację produktu | |

Aliminium | 10 | 10 | 10 | | |

Amoniak | 10 | 10 | 10 | | |

Antymon | 25 | 25 | 25 | | |

Arsen | 10 | 10 | 10 | | |

Benzoa)piren | 25 | 25 | 25 | | |

Benzen | 25 | 25 | 25 | | |

Bor | 10 | 10 | 10 | | |

Bromiany | 25 | 25 | 25 | | |

Kadm | 10 | 10 | 10 | | |

Chlorki | 10 | 10 | 10 | | |

Chrom | 10 | 10 | 10 | | |

Przewodność elektryczna | 10 | 10 | 10 | | |

Miedź | 10 | 10 | 10 | | |

Cyjanki | 10 | 10 | 10 | | Uwaga 4 |

1,2-dichloroetan | 25 | 25 | 10 | | |

Epichlorohydryna | | | | Ma być kontrolowa-ne przez specyfikację produktu | |

Fluorki | 10 | 10 | 10 | | |

Żelazo | 10 | 10 | 10 | | |

Ołów | 10 | 10 | 10 | | |

Mangan | 10 | 10 | 10 | | |

Rtęć | 20 | 10 | 20 | | |

Nikiel | 10 | 10 | 10 | | |

Azotany | 10 | 10 | 10 | | |

Azotyny | 10 | 10 | 10 | | |

Utlenialność | 25 | 25 | 10 | | Uwaga 5 |

Pestycydy | 25 | 25 | 25 | | Uwaga 6 |

Wielopierścienio-we węglowodory aromatyczne | 25 | 25 | 25 | | Uwaga 7 |

Selen | 10 | 10 | 10 | | |

Sód | 10 | 10 | 10 | | |

Siarczany | 10 | 10 | 10 | | |

Tetrachloroeten | 25 | 25 | 10 | | Uwaga 8 |

Trichloroeten | 25 | 25 | 10 | | Uwaga 8 |

Trihalometany - Ogółem | 25 | 25 | 10 | | Uwaga 7 |

Chlorek winylu | | | | Ma być kontrolowane przez specyfikację produktu | |

2.2. W odniesieniu do stężenia jonów wodorowych określona charakterystyka wykonania analizy stanowi, że wykorzystana metoda analizy musi umożliwiać zmierzenie stężenia równego wartości parametrycznej ze zgodnością 0,2 jednostki pH i dokładnością 0,2 jednostki pH.

Uwaga 1 [1]: | Zgodność jest błędem systematycznym i stanowi różnicę między średnią wartością dużej liczby powtarzanych pomiarów a wartością prawdziwą. |

Uwaga 2 [1]: | Dokładność jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej. Aprobowana dokładność stanowi dwukrotność względnej odchylenia standardowego. |

Uwaga 3: | Granicą wykrywalności jest to albo: trzykrotne względne odchylenie standardowe badanej próbki o niskim stężeniu parametru,lubpięciokrotne względne odchylenie standardowe próbki ślepej. |

Uwaga 4: | Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach. |

Uwaga 5: | Utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 minut w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu. |

Uwaga 6: | Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu, zależnie od danego pestycydu. Granica wykrywalności jest prawdopodobnie w tym czasie nie do osiągnięcia dla wszystkich pestycydów, jednak Państwa Członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia tej normy. |

Uwaga 7: | Charakterystyki wykonania analizy stosuje się do pojedynczych określonych substancji przy 25 % wartości parametrycznej w załączniku I. |

Uwaga 8: | Charakterystyki wykonania analizy stosuje się do pojedynczych określonych substancji przy 50 % wartości parametrycznej w załączniku I. |

3. PARAMETRY, DLA KTÓRYCH NIE SĄ OKREŚLONE METODY ANALIZY

Barwa

Zapach

Smak

Całkowity węgiel organiczny

Mętność (uwaga 1)

Uwaga 1: | W celu monitorowania mętności uzdatnianych wód powierzchniowych, charakterystyka wykonania analizy stanowi, że używana metoda analizy musi umożliwiać, co najmniej zmierzenie stężenia równego wartości parametrycznej ze zgodnością 25 %, dokładnością 25 % i 25 % granicą wykrywalności. |

[1] Określenia te zostały także zdefiniowane w ISO 5725.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

OSTATECZNE TERMINY TRANSPOZYCJI DO PRAWA KRAJOWEGO ORAZ STOSOWANIA

Hiszpania: | transpozycja | 1.1.1986 |

stosowanie | 1.1.1986 |

Portugalia: | transpozycja | 1.1.1986 |

stosowanie | 1.1.1989 |

Austria: | transpozycja | 1.1.1995 | | | |

stosowanie: | 1.1.1995 | | | |

Finlandia: | transpozycja | 1.1.1995 | | | |

stosowanie: | 1.1.1995 | | | |

Szwecja: | transpozycja | 1.1.1995 | | | |

stosowanie: | 1.1.1995 | | | |

| | Dyrektywa 91/692/EWG | |

| | | | | | |

artykuł 1–14 | | | Stosowanie 31.12.1995 | | |

artykuł 15 | Zmieniony z mocą od 1.1.1981 | Zmieniony z mocą od 1.1.1986 | | Zmieniony z mocą od 1.1.1995 | |

artykuł 16 | | | | | |

artykuł 17 | | | | | Włączony art. 17 lit. a) | |

artykuł 18 | | | | | |

artykuł 19 | | Zmieniony | Zmieniony | | |

artykuł 20 | | | | | |

artykuł 21 | | | | | | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

TABELA KORELACJI

Niniejsza dyrektywa | Dyrektywa 80/778/EWG |

artykuł 1 ust. 1 | artykuł 1 ust. 1 |

artykuł 1 ust. 2 | - |

artykuł 2 ust. 1 lit. a) i b) | artykuł 2 |

artykuł 2 ust. 2 | - |

artykuł 3 ust. 1 lit. a) i b) | artykuł 4 ust. 1 |

artykuł 3 ust. 2 lit. a) i b) | - |

artykuł 3 ust. 3 | - |

artykuł 4 ust. 1 | artykuł 7 ust. 6 |

artykuł 4 ust. 2 | artykuł 11 |

artykuł 5 ust. 1 | artykuł 7 ust. 1 |

artykuł 5 ust. 2 zdanie pierwsze | artykuł 7 ust. 3 |

artykuł 5 ust. 2 zdanie drugie | - |

artykuł 5 ust. 3 | - |

artykuł 6 ust. 1 | artykuł 12 ust. 2 |

artykuł 6 ust. 2–3 | - |

artykuł 7 ust. 1 | artykuł 12 ust. 1 |

artykuł 7 ust. 2 | - |

artykuł 7 ust. 3 | artykuł 12 ust. 3 |

artykuł 7 ust. 4 | - |

artykuł 7 ust. 5 | artykuł 12 ust. 5 |

artykuł 7 ust. 6 | - |

artykuł 8 | - |

artykuł 9 ust. 1 | artykuł 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 |

artykuł 9 ust. 2–6 | - |

artykuł 9 ust. 7 | artykuł 9 ust. 2 i art. 10 ust. 3 |

artykuł 9 ust. 8 | - |

artykuł 10 | artykuł 8 |

artykuł 11 ust. 1 | - |

artykuł 11 ust. 2 | artykuł 13 |

artykuł 12 ust. 1 | artykuł 14 |

artykuł 12 ust. 2 i 3 | artykuł 15 |

artykuł 13 ust. 1 | - |

artykuł 13 ust. 2–5 | artykuł 17 lit. a) (włączony dyrektywą 91/692/EWG) |

artykuł 14 | artykuł 19 |

artykuł 15 | artykuł 20 |

artykuł 16 | - |

artykuł 17 | artykuł 18 |

artykuł 18 | - |

artykuł 19 | artykuł 21 |

--------------------------------------------------