EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 04

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 107

1

 

 

31997D0266

 

 

 

Решение на Комисията от 18 декември 1996 година относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти

3

1997

L 113

11

 

 

31997D0283

 

 

 

Решение на Комисията от 21 април 1997 година за хармонизирани методи за измерване с цел определяне на концентрацията на масата на диоксини и фурани в атмосферните емисии в съответствие с член 7, параграф 2 от Директива 94/67/ЕО относно изгарянето на опасни отпадъци

159

1997

L 144

19

 

 

31997L0007

 

 

 

Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние

160

1997

L 164

38

 

 

31997D0392

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 1997 година относно пускането на пазара на генетично модифицирана рапица (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), съгласно Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

169

1997

L 164

40

 

 

31997D0393

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 1997 година относно пускането на пазара на генетично модифицирана рапица (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

171

1997

L 180

22

 

 

31997L0043

 

 

 

Директива 97/43/Евратом на Съвета от 30 юни 1997 година относно здравната защита на лицата срещу опасностите от йонизиращото лъчение при медицинско облъчване и за отмяна на Директива 84/466/Евратом

173

1997

L 202

12

 

 

31997R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/97 на Комисията от 29 юли 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни

179

1997

L 225

34

 

 

31997D0549

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1997 година относно пускането на пазара на тест Т102 (Streptococcus thermophilus T102) в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета (1)

185

1997

L 242

64

 

 

31997D0602

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 1997 година относно списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 35/97 на Комисията

186

1997

L 256

13

 

 

31997D0622

 

 

 

Решение на Комисията от 27 май 1997 година относно въпросниците за докладите на държавите-членки за прилагането на някои директиви в областта на отпадъците (прилагане на Директива 91/692/ЕИО на Съвета)

189

1997

L 290

18

 

 

31997L0055

 

 

 

Директива 97/55/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година за изменение на Директива 84/450/EИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама

196

1998

L 067

29

 

 

31998L0015

 

 

 

Директива 98/15/ЕО на Комисията от 27 февруари 1998 година за изменение на Директива 91/271/EИО на Съвета относно някои изисквания, установени в приложение I към нея (1)

201

1998

L 067

48

 

 

31998D0184

 

 

 

Решение на Комисията от 25 февруари 1998 година относно въпросник за докладите на държавите-членки по прилагането на Директива 94/67/EО на Съвета относно изгарянето на опасни отпадъци (прилагане на Директива 91/692/EИО на Съвета) (1)

203

1998

L 080

27

 

 

31998L0006

 

 

 

Директива 98/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите

206

1998

L 101

17

 

 

31998L0007

 

 

 

Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

210

1998

L 166

51

 

 

31998L0027

 

 

 

Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите

217

1998

L 185

11

 

 

31998R1367

 

 

 

Регламент (EО) № 1367/98 на Комисията от 29 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвидени в Регламент (EИО) № 2092/91 на Съвета (1)

222

1998

L 247

6

 

 

31998R1900

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1900/98 на Комисията от 4 септември 1998 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и означаването му върху земеделски продукти и храни

224

1998

L 268

1

 

 

31998D2119

 

 

 

Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 година за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността

227

1998

L 286

56

 

 

31998D0596

 

 

 

Решение на Комисията от 14 октомври 1998 година отосно изменение на Решение 97/602/EO на Съвета относно списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и в член 1, параграф 1, буква a) от Регламент (EО) № 35/97 на Комисията (нотифицирано под номер C(1998) 3064)

233

1998

L 330

13

 

 

31998L0081

 

 

 

Директива 98/81/ЕО на Съвета от 26 октомври 1998 година за изменение на Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

236

1998

L 330

32

 

 

31998L0083

 

 

 

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

255

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top