EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0083

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě

OJ L 330, 5.12.1998, p. 32–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 51 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2023; Zrušeno 32020L2184

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj

31998L0083

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Úřední věstník L 330 , 05/12/1998 S. 0032 - 0054
CS.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
ET.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
HU.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
LT.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
LV.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
MT.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
PL.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
SK.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112
SL.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 90 - 112


Směrnice Rady 98/83/ES

ze dne 3. listopadu 1998

o jakosti vody určené k lidské spotřebě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c [4],

(1) vzhledem k tomu, že směrnici Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 o jakosti vody určené k lidské spotřebě [5] je nutno přizpůsobit vědeckému a technologickému pokroku; že zkušenosti získané při provádění uvedené směrnice ukazují, že je nutno vytvořit pro členské státy patřičně pružný a průhledný právní rámec pro řešení případů neplnění příslušných norem; že uvedená směrnice by měla být rovněž znovu přezkoumána z hlediska Smlouvy o Evropské unii, a zejména z hlediska zásady subsidiarity;

(2) vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 3b Smlouvy, který stanoví, že žádná činnost Společenství by neměla překročit míru nezbytnou pro dosažení cílů Smlouvy, je nutno revidovat směrnici 80/778/EHS tak, aby se zaměřila na dodržování zásadních jakostních a zdravotních ukazatelů a ponechávala na členských státech, zda si přejí podle svého uvážení připojit další ukazatele;

(3) vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity musí činnost Společenství podporovat a doplňovat opatření příslušných orgánů členských států;

(4) vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity vyžadují rozdíly přirozených a sociálně-ekonomických podmínek jednotlivých regionů Unie, aby většina rozhodnutí o monitorování, rozborech a opatřeních k nápravě případů neplnění byla přijímána na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni, a to až do té míry, dokud tyto rozdíly nebrání vytvoření rámce pro právní a správní předpisy stanoveného touto směrnicí;

(5) vzhledem k tomu, že normy Společenství pro zásadní a preventivně zdravotní ukazatele jakosti vody určené k lidské spotřebě jsou nezbytné, aby mohly být stanoveny minimální cíle kvality životního prostředí, kterých má být v souvislosti s jinými opatřeními Společenství dosaženo, aby bylo možno zajistit a podporovat udržitelné užívání vody určené k lidské spotřebě;

(6) vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k významu jakosti vody určené k lidské spotřebě pro lidské zdraví je nutno stanovit na úrovni Společenství základní normy jakosti, které musí voda určená k lidské spotřebě splňovat;

(7) vzhledem k tomu, že je nezbytné zahrnout do těchto norem jakosti i vodu používanou v potravinářském průmyslu, pokud se neprokáže, že použití této vody neovlivňuje zdravotní nezávadnost konečného výrobku;

(8) vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit, aby vodárenské podniky mohly dodržovat normy jakosti pitné vody, měla by být uplatněna odpovídající ochranná opatření, aby povrchové i podzemní vody zůstaly čisté; že téhož cíle lze dosáhnout uplatněním odpovídajících opatření při úpravě vody před jejím dodáním odběratelům;

(9) vzhledem k tomu, že provázanost evropské vodohospodářské politiky předpokládá, že v patřičnou dobu bude přijata rámcová směrnice o vodě;

(10) vzhledem k tomu, že z oblasti působnosti této směrnice je třeba vyjmout přírodní minerální vody a vody používané pro léčebné účely, protože pro uvedené druhy vod byla již vytvořena zvláštní pravidla;

(11) vzhledem k tomu, že jsou vyžadována opatření pro všechny ukazatele jakosti vody s přímým vztahem k lidskému zdraví a též pro další ukazatele, pokud došlo ke zhoršení jakosti vody; že taková opatření by navíc měla být pečlivě koordinována s prováděním směrnice Rady 91/414/EHS [6] ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES [7] ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh;

(12) vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit dostatečně přísně jednotlivé hodnoty ukazatelů pro látky, které jsou důležité v celém Společenství, aby bylo možno dosáhnout účelu této směrnice;

(13) vzhledem k tomu, že hodnoty ukazatelů jsou založeny na dostupných vědeckých poznatcích a v úvahu se bere též zásada předběžné opatrnosti; že tyto hodnoty byly voleny k zajištění dlouhodobě bezpečné konzumace vody určené k lidské spotřebě, takže představují vysokou úroveň ochrany zdraví;

(14) vzhledem k tomu, že je třeba dosáhnout rovnováhy, aby se zabránilo mikrobiologickým i chemickým rizikům; že k tomuto cíli a též s ohledem na budoucí přezkoumání by stanovení hodnot ukazatelů pro vodu určenou k lidské spotřebě mělo být založeno na zvážení významu veřejného zdraví a na metodách posouzení rizik;

(15) vzhledem k tomu, že v současné době je nedostatek podkladů, na jejichž základě by mohly být na úrovni Společenství stanoveny hodnoty ukazatelů pro chemikálie s nežádoucími endokrinními účinky, přestože vzrůstají obavy z případných účinků zdravotně závadných látek na zdraví lidí a volně žijících zvířat;

(16) vzhledem k tomu, že normy uvedené v příloze I jsou obecně založeny na "Obecných zásadách jakosti pitné vody" Světové zdravotnické organizace a na stanovisku vědeckého poradního výboru Komise pro zkoumání toxicity a ekotoxicity chemických sloučenin;

(17) vzhledem k tomu, že je-li to nezbytné pro ochranu lidského zdraví na jejich území, musí členské státy stanovit hodnoty dalších doplňujících ukazatelů v příloze I neuvedených;

(18) vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit hodnoty dalších doplňujících ukazatelů neuvedených v příloze I v případech, kdy to považují za nutné pro zajištění kvalitní produkce, rozvodu a kontroly vody určené k lidské spotřebě;

(19) vzhledem k tomu, že pokud členské státy považují za nutné přijmout normy přísnější než ty, které jsou uvedeny v částech A a B přílohy I, nebo normy pro doplňující ukazatele neuvedené v příloze I, avšak nezbytné pro zajištění zdraví obyvatel, musí tyto normy oznámit Komisi;

(20) vzhledem k tomu, že členské státy jsou při zavádění nebo dodržování přísnějších ochranných opatření zavázány dodržovat zásady a pravidla Smlouvy tak, jak je vykládá Soudní dvůr;

(21) vzhledem k tomu, že stanovené hodnoty ukazatelů mají být dodrženy v místě, kde je voda určená k lidské spotřebě dosažitelná příslušnému uživateli;

(22) vzhledem k tomu, že jakost vody určené k lidské spotřebě může být ovlivněna domovním rozvodem; že se kromě toho uznává, že ani domovní rozvod, ani jeho údržba nespadají do působnosti členských států;

(23) vzhledem k tomu, že každý členský stát by měl stanovit monitorovací programy pro kontrolu, zda voda určená k lidské spotřebě splňuje požadavky této směrnice; že takovéto monitorovací programy by měly být přiměřené místním potřebám a měly by splňovat minimální požadavky monitorování podle této směrnice;

(24) vzhledem k tomu, že k rozborům jakosti vody určené k lidské spotřebě by měly být používány metody, které zajistí, že získané výsledky budou spolehlivé a srovnatelné;

(25) vzhledem k tomu, že v případě nesplnění norem stanovených touto směrnicí by dotyčný členský stát měl vyšetřit příčiny jejich neplnění a zajistit co nejrychlejší provedení nápravných opatření k obnovení jakosti vody;

(26) vzhledem k tomu, že je důležité zabránit případnému ohrožení lidského zdraví znečištěnou vodou; že dodávání takové vody by mělo být zakázáno nebo její užívání omezeno;

(27) vzhledem k tomu, že v případě nedodržení některého ukazatele s indikační funkcí musí dotyčný členský stát posoudit, zda toto nedodržení představuje riziko pro lidské zdraví; že kde je to nezbytné pro ochranu lidského zdraví, měl by podniknout nápravné kroky k obnovení jakosti vody;

(28) vzhledem k tomu, že pokud budou taková nápravná opatření nezbytná pro obnovení jakosti vody určené k lidské spotřebě, měla by být v souladu s čl. 130r odst. 2 Smlouvy dána přednost krokům, které zajistí nápravu u zdroje;

(29) vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít právo povolit za jistých podmínek odchylky z působnosti této směrnice; že je dále nutné vytvořit vhodný rámec pro takovéto odchylky za předpokladu, že jejich povolením nesmí dojít k ohrožení lidského zdraví, a že přitom zásobování vodou určenou k lidské spotřebě nelze v dané oblasti žádnými přiměřenými způsoby jinak zajistit;

(30) vzhledem k tomu, že jelikož součástí úpravy nebo rozvodu vody určené k lidské spotřebě může být použití určitých látek nebo materiálů, jsou žádoucí pravidla, jimiž se bude jejich používání řídit, aby se vyloučily případné škodlivé účinky na lidské zdraví;

(31) vzhledem k tomu, že vědeckotechnický pokrok si může vyžádat rychlé přizpůsobení technických požadavků stanovených v přílohách II a III; že pro snadnější uplatnění opatření k tomu účelu potřebných by měla být přijata ustanovení pro postup, který by Komise k takovému přizpůsobení za pomoci výboru složeného ze zástupců členských států mohla použít;

(32) vzhledem k tomu, že spotřebitelé by měli být o jakosti vody určené k lidské spotřebě dostatečně a vhodně informováni a měli by být též informováni o jakýchkoli odchylkách povolených členskými státy a o všech nápravných opatřeních, která příslušné orgány podniknou; že by dále měly být vzaty v úvahu jak technické a statistické potřeby Komise, tak i práva jednotlivců na poskytnutí dostatečných informací o jakosti vody určené k lidské spotřebě;

(33) vzhledem k tomu, že za výjimečných okolností a pro zeměpisně vymezené oblasti může být nezbytné dovolit členským státům ke splnění některých ustanovení této směrnice prodlouženou lhůtu;

(34) vzhledem k tomu, že touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty jejího provedení ve vnitrostátním právu nebo jejího uplatňování, jak je uvedeno v příloze IV,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Cíl

1. Tato směrnice se týká jakosti vody určené k lidské spotřebě.

2. Cílem této směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. "vodou určenou k lidské spotřebě":

a) veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ či zda je dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech;

b) veškerá voda používaná v potravinářských zařízeních k výrobě, zpracování, konzervaci nebo uvádění výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě na trh, pokud se příslušné vnitrostátní orgány neujistí, že jakost této vody nemůže ovlivnit zdravotní nezávadnost potravin v jejich konečné podobě;

2. "domovním rozvodným systémem" potrubí, armatury a spotřebiče instalované mezi kohoutky, kde se voda běžně odebírá k lidské spotřebě, a rozvodnou sítí, avšak pouze v případě, že za ně podle vnitrostátního práva neodpovídají dodavatelé odpovědní za zásobování vodou.

Článek 3

Výjimky

1. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) přírodní minerální vody řádně prohlášené příslušnými vnitrostátními orgány v souladu se směrnicí Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod [8];

b) léčivé vody ve smyslu směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků [9].

2. Členské státy mohou vyjmout z ustanovení této směrnice:

a) vodu určenou výhradně pro takové účely, kde se příslušné orgány ujistí, že jakost této vody neovlivní přímo ani nepřímo zdraví příslušných spotřebitelů;

b) vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 vody nebo zásobující méně než 50 osob, pokud není tato voda dodávána v rámci obchodní nebo veřejné činnosti.

3. Členské státy, které se uchýlí k výjimkám podle odst. 2 písm. b), zajistí, aby o tom byli příslušní obyvatelé informováni a rovněž tak o všech opatřeních, která je možno učinit pro ochranu lidského zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě. Pokud z jakosti takové vody zjevně vyplývá možné nebezpečí pro lidské zdraví, je navíc nezbytné neprodleně poskytnout příslušnému obyvatelstvu vhodný návod jak postupovat.

Článek 4

Obecné povinnosti

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných ustanovení Společenství, přijmou členské státy opatření potřebná k tomu, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a čistota vody určené k lidské spotřebě. Pro účely minimálních požadavků této směrnice se voda určená k lidské spotřebě považuje za zdravotně nezávadnou a čistou, pokud:

a) neobsahuje žádné mikroorganismy a parazity ani žádné látky, které by svým množstvím nebo koncentrací představovaly případné ohrožení lidského zdraví, a

b) splňuje minimální požadavky stanovené v částech A a B přílohy I;

a pokud členské státy přijmou v souladu s příslušnými ustanoveními článků 5 až 8 a 10 a v souladu se Smlouvou další nezbytná opatření k zajištění, aby voda určená k lidské spotřebě byla v souladu s požadavky této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby opatření přijatá k provádění této směrnice nevedla za žádných okolností přímo či nepřímo ke zhoršení současné jakosti vody určené k lidské spotřebě, je-li to podstatné pro ochranu lidského zdraví, ani jakékoli zvýšení znečišťování vod užívaných pro výrobu pitné vody.

Článek 5

Normy jakosti

1. Členské státy stanoví pro vodu určenou k lidské spotřebě hodnoty ukazatelů uvedených v příloze I.

2. Hodnoty stanovené podle odstavce 1 nesmějí být méně přísné než hodnoty uvedené v příloze I. Pokud jde o ukazatele uvedené v části C přílohy I, je hodnoty třeba určovat pouze pro účely monitorování a ke splnění povinností uložených článkem 8.

3. Pokud to vyžaduje ochrana lidského zdraví na území členského státu nebo na jeho části, stanoví členský stát hodnoty dalších ukazatelů, které nejsou zahrnuty do přílohy I. Hodnoty takto stanovené by měly přinejmenším splňovat požadavky čl. 4 odst. 1 písm. a).

Článek 6

Místo dodržování hodnot

1. Hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5 musí být dodržovány v případě:

a) vody dodávané z rozvodné sítě v místě uvnitř objektu nebo provozovny, kde vytéká z kohoutků obvykle používaných k lidské spotřebě;

b) vody dodávané z cisterny v místě jejího výtoku z cisterny;

c) vody stáčené do lahví nebo kontejnerů určených k prodeji v místě plnění vody do lahví nebo kontejnerů;

d) vody používané k přípravě potravin v potravinářském podniku v místě, kde se voda v tomto podniku používá.

2. V případě vody podléhající ustanovení odst. 1 písm. a) se povinnosti členských států podle tohoto článku, podle článku 4 a čl. 8 odst. 2 považují za splněné, jestliže je možno prokázat, že nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle článku 5 je způsobeno domovním rozvodem nebo jeho údržbou, s výjimkou objektů a provozoven, kde se voda dodává veřejnosti, jako například škol, nemocnic a restaurací.

3. V případě odstavce 2 a v případě nebezpečí, že by pro vodu podle odst. 1 písm. a) nebyly dodrženy hodnoty ukazatelů určené podle článku 5, členské státy přesto zajistí, že:

a) budou přijata patřičná opatření k omezení nebo zamezení nebezpečí nedodržení hodnot ukazatelů, jako například poskytnutí návodu vlastníkům nemovitostí, jaké nápravné kroky by mohly učinit, nebo

budou přijata jiná opatření, jako například zavedení vhodných metod úpravy, kterými se povaha nebo vlastnosti vody ještě před její dodávkou změní tak, aby se omezilo nebo odstranilo nebezpečí, že dodávaná voda nedodrží hodnoty ukazatelů,

a

b) příslušní spotřebitelé budou řádně informováni a bude jim poskytnut návod, jaké možné další nápravné kroky by měli učinit.

Článek 7

Monitorování

1. Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že bude prováděno pravidelné monitorování jakosti vody určené k lidské spotřebě za účelem kontroly, zda voda dostupná pro spotřebitele splňuje požadavky této směrnice, a zejména zda jsou dodržovány hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5. Vzorky vody by měly být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost vody spotřebovávané během celého roku. Členské státy navíc přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že tam, kde je součástí úpravy nebo rozvodu vody určené k lidské spotřebě dezinfekce, bude ověřena účinnost postupu používaného k dezinfekci a že jakékoli znečištění pocházející z vedlejších produktů dezinfekce bude co nejmenší, aniž by byla přitom snížena účinnost dezinfekce.

2. Ke splnění povinností uložených odstavcem 1 ustanoví příslušné orgány vhodné monitorovací programy pro veškerou vodu určenou k lidské spotřebě. Tyto monitorovací programy musí splňovat minimální požadavky uvedené v příloze II.

3. Místa vzorkování určí příslušné orgány a tato místa musí splňovat příslušné požadavky uvedené v příloze II.

4. Pokyny Společenství pro monitorování předepsané v tomto článku mohou být navrženy postupem podle článku 12.

5. a) Členské státy dodrží podrobnosti pro rozbory ukazatelů stanovené v příloze III.

b) Jiné metody, než které jsou uvedeny v části 1 přílohy III, je možno použít tehdy, pokud lze prokázat, že získané výsledky jsou alespoň stejně spolehlivé, jako výsledky získané při použití předepsaných metod. Členské státy, které využijí alternativních metod, poskytnou Komisi veškeré podstatné informace o těchto metodách a o jejich rovnocennosti.

c) Pro ukazatele uvedené v částech 2 a 3 přílohy III je možno použít jakékoli metody rozboru, které vyhoví požadavkům stanoveným v této příloze.

6. Členské státy zajistí, že případ od případu bude prováděno dodatečné monitorování látek a mikroorganismů, pro které nebyly žádné hodnoty ukazatelů podle článku 5 stanoveny, pokud existuje důvodné podezření, že by takové látky nebo mikroorganismy mohly být přítomny v takovém množství nebo počtu, který by představoval možné ohrožení lidského zdraví.

Článek 8

Nápravná opatření a omezení užívání

1. Členské státy zajistí, aby jakékoli nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle článku 5 bylo okamžitě prošetřeno a byla zjištěna příčina.

2. Jestliže voda určená k lidské spotřebě nevyhoví ani přes opatření učiněná k dodržení povinností stanovených v čl. 4 odst. 1 hodnotám ukazatelů stanovených podle článku 5 a podle čl. 6 odst. 2, zajistí dotyčný členský stát, aby byla co nejdříve provedena nápravná opatření potřebná k obnovení jakosti vody, a bude přednostně sledovat jejich prosazování s přihlédnutím mimo jiné k rozsahu překročení hodnoty příslušného ukazatele a k možnému ohrožení lidského zdraví.

3. Ať již k nedodržení hodnot ukazatelů dojde nebo nedojde, zajistí členské státy, aby veškeré zásobování vodou určenou k lidské spotřebě, které představuje možné ohrožení lidského zdraví, bylo zakázáno, nebo aby používání takové vody bylo omezeno nebo aby bylo uskutečněno jiné opatření, které zajistí ochranu lidského zdraví. V takových případech budou o těchto skutečnostech spotřebitelé neprodleně uvědomeni a bude jim poskytnut potřebný návod jak postupovat.

4. Příslušné orgány nebo jiné oprávněné orgány rozhodnou, jaká opatření mají být podle odstavce 3 provedena, a to s přihlédnutím k ohrožení lidského zdraví, ke kterému by došlo přerušením dodávek nebo omezením užívání vody určené k lidské spotřebě.

5. Členské státy mohou vydat pokyny na pomoc příslušným orgánům při plnění jejich povinností podle odstavce 4.

6. V případě nedodržení hodnot ukazatelů nebo specifikací stanovených v části C přílohy I, uváží členské státy, zda toto nedodržení představuje nějaké nebezpečí ohrožení lidského zdraví. Kde je zapotřebí lidské zdraví ochránit, uskuteční nápravná opatření k obnovení jakosti vody.

7. Členské státy zajistí informování spotřebitelů o prováděných nápravných opatřeních s výjimkou případů, kdy příslušné orgány nedodržení hodnot ukazatelů považují za bezvýznamné.

Článek 9

Odchylky

1. Členské státy mohou povolit odchylky od hodnot ukazatelů uvedených v části B přílohy I nebo stanovených podle čl. 5 odst. 3, a to až do nejvyšší hodnoty těmito státy stanovené, za předpokladu, že žádná odchylka nepředstavuje možné ohrožení lidského zdraví a že zásobování vodou určenou k lidské spotřebě nelze v dané oblasti zajistit žádnými jinými přiměřenými prostředky. Odchylky musí být omezeny na dobu co nejkratší, nepřesahující tři roky, přičemž před koncem období, pro které jsou odchylky povoleny, se provede prověření určující, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku. Pokud členský stát hodlá povolit druhou odchylku, je povinen sdělit Komisi výsledky tohoto prověření spolu s důvody, které ho k povolení druhé odchylky vedou. Žádnou takovou další odchylku nelze povolit na období delší než tři roky.

2. Za mimořádných okolností může členský stát Komisi požádat o třetí odchylku na období nepřesahující tři roky. Komise rozhodne o takové žádosti do tří měsíců.

3. Každá odchylka povolená podle odstavce 1 nebo 2 musí upřesnit tyto údaje:

a) důvody pro odchylku;

b) příslušný ukazatel, relevantní výsledky monitorování předchozího období a nejvýše přípustnou hodnotu podle povolené odchylky;

c) zeměpisnou oblast, množství vody dodávané za den, velikost zasažené populace a zda budou nebo nebudou ovlivněny nějaké relevantní potravinářské podniky;

d) patřičný plán monitorování se zvýšenou četností monitorování podle potřeby;

e) souhrn plánu nezbytných nápravných opatření, včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a ustanovení k prověřování;

f) požadovanou dobu trvání odchylky.

4. Pokud příslušné orgány považují vzniklé nedodržení hodnot ukazatelů za bezvýznamné a pokud opatření podniknutá podle čl. 8 odst. 2 dostačují k nápravě vzniklého problému do 30 dnů, není nutno použít požadavky odstavce 3.

V takovém případě stanoví příslušné orgány nebo jiné odpovědné subjekty pouze nejvýše přípustnou hodnotu dotyčného ukazatele a dobu, v níž musí být problém odstraněn.

5. Na odstavec 4 se již není možno dále odvolávat, pokud by jakékoli nedodržení jedné z hodnot ukazatelů pro dané zásobování vodou trvalo v součtu déle než 30 dnů za posledních 12 měsíců.

6. Každý členský stát, který využije odchylky ve smyslu tohoto článku, zajistí, aby obyvatelstvo, na které se taková odchylka vztahuje, bylo neprodleně vhodným způsobem o této odchylce a o jejích podmínkách informováno. Navíc členský stát popřípadě zajistí, aby skupiny obyvatelstva, pro které by daná odchylka mohla představovat zvláštní riziko, byly poučeny jak postupovat.

Pokud příslušné orgány nerozhodnou jinak, tyto povinnosti neplatí za okolností podle odstavce 4.

7. S výjimkou odchylek povolených podle odstavce 4 je členský stát povinen uvědomit Komisi do dvou měsíců o všech odchylkách týkajících se každého individuálního zdroje s denní kapacitou překračující v průměru 1000 m3 vody nebo zásobujícího více než 5000 osob, a to včetně poskytnutí informací uvedených v odstavci 3.

8. Tento článek se nevztahuje na vodu určenou k lidské spotřebě, která je nabízena k prodeji v lahvích nebo kontejnerech.

Článek 10

Zajištění jakosti úpravy vody, zařízení a materiálů

Členské státy přijmou veškerá opatření potřebná k zajištění toho, aby žádné látky nebo materiály použité při instalaci nových úpraven nebo rozvodů vody určené k lidské spotřebě, ani nečistoty spjaté s těmito látkami nebo materiály v nových instalacích nezůstaly ve vodě určené k lidské spotřebě v koncentracích vyšších, než je nezbytně nutné pro účely jejich použití, a že přímo ani nepřímo nesníží stupeň ochrany lidského zdraví stanovený touto směrnicí; výkladový dokument a technická specifikace podle článku 3 a čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [10] musí respektovat požadavky této směrnice.

Článek 11

Přezkoumání příloh

1. Nejméně jednou za pět let přezkoumá Komise přílohu I z hlediska vědeckého a technického pokroku a v případě potřeby předloží návrhy změn postupem podle článku 189c Smlouvy.

2. Nejméně jedenou za pět let přizpůsobí Komise přílohy II a III vědeckému a technickému pokroku. Nezbytné změny se přijmou postupem podle článku 12.

Článek 12

Postup výboru

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může určit předseda podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha podle uvedeného článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijímá opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V takovém případě:

a) Komise odloží použitelnost opatření, o kterých rozhodla, o tři měsíce ode dne sdělení;

b) Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v písmenu a) přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 13

Informace a podávání zpráv

1. Členské státy provedou nezbytná opatření, aby zajistily, že spotřebitelé budou mít k dispozici dostačující a aktuální informace o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

2. Aniž je dotčena směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí [11] zveřejní každý členský stát každé tři roky zprávu o jakosti vody určené k lidské spotřebě s cílem informovat spotřebitele. První zpráva se bude týkat let 2002, 2003 a 2004. Součástí každé zprávy budou přinejmenším informace o všech jednotlivých zdrojích zásobování vodou s denní kapacitou překračující průměrn 1000 m3 nebo zásobující více než 5000 osob, zpráva bude zahrnovat období tří kalendářních let a bude zveřejněna do jednoho roku od skončení období, kterého se týká.

3. Členské státy zašlou zprávy Komisi do dvou měsíců od jejich zveřejnění.

4. Úprava a minimální informace uváděné ve zprávách podle odstavce 2 se stanoví se zvláštním ohledem na opatření uvedená v čl. 3 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a 3, v čl. 7 odst. 2, v článku 8, v čl. 9 odst. 6 a 7 a v čl. 15 odst. 1, a v případě potřeby se pozmění postupem podle článku 12.

5. Komise zprávy členských států prozkoumá a každé tři roky zveřejní souhrnnou zprávu o jakosti vody určené k lidské spotřebě ve Společenství. Tato zpráva se zveřejní do devíti měsíců od obdržení zpráv členských států.

6. Spolu s první zprávou ve smyslu odstavce 2 této směrnice vypracují členské státy rovněž zprávu, kterou má být předána Komisi, o opatřeních podniknutých nebo plánovaných členskými státy ke splnění jejich povinností podle čl. 6 odst. 3 a podle přílohy I části B poznámky 10. Komise podle potřeby předloží návrh úpravy této zprávy podle postupu uvedeného v článku 12.

Článek 14

Časový rozvrh plnění požadavků

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jakost vody určené k lidské spotřebě splní požadavky této směrnice do pěti let od jejího vstupu v platnost, aniž jsou dotčeny poznámky 2, 4 a 10 v části B přílohy I.

Článek 15

Výjimečné okolnosti

1. Členský stát může za výjimečných okolností a pro zeměpisně vymezené oblasti předložit Komisi zvláštní žádost o delší období pro splnění požadavků této směrnice, než které je stanoveno v článku 14. Takové prodloužení nesmí přesáhnout tři roky, přičemž ke konci prodlouženého období se provede přezkoumání a předá se Komisi, která může na jeho základě povolit druhé prodloužené období až do tří let. Toto ustanovení se nevtahuje na vodu určenou k lidské spotřebě, která je nabízena k prodeji v lahvích nebo kontejnerech.

2. Každou takovouto žádost je třeba řádně zdůvodnit a uvést přitom zjištěné potíže a zahrnout do ní přinejmenším veškeré informace uvedené v čl. 9 odst. 3.

3. Komise žádost prověří v postupem podle článku 12.

4. Každý členský stát, který využije ustanovení tohoto článku, zajistí, aby obyvatelstvo spadající do působnosti jeho žádosti bylo neprodleně vhodným způsobem uvědomeno o výsledku této žádosti. Dále členský stát případně zajistí, aby určité skupiny obyvatelstva, pro které by uvedená žádost mohla představovat zvláštní riziko, byly patřičně poučeny jak postupovat.

Článek 16

Zrušovací ustanovení

1. Směrnice 80/778/EHS se zrušuje s účinkem pěti let od vstupu této směrnice v platnost. S výhradou odstavce 2 se toto zrušení nedotýká povinností členských států ohledně termínů provedení ve vnitrostátním právu a použití, jak je uvedeno v příloze IV.

Veškeré odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze V.

2. Jakmile členský stát uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a přijme opatření stanovená v článku 14, bude v tomto členském státě platit pro jakost vody určenou k lidské spotřebě tato směrnice namísto směrnice 80/778/EHS.

Článek 17

Provedení ve vnitrostátním právu

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let od vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. listopadu 1998.

Za Radu

předsedkyně

B. Prammer

[1] Úř. věst. C 131, 30.5.1995, s.5 aÚř. věst. C 213, 15.7.1997, s. 8.

[2] Úř. věst. C 82, 19.3.1996, s. 64.

[3] Úř. věst. C 100, 2.4.1996, s. 134.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 1996 (Úř. věst. C 20, 20.1.1997, s. 133), Společný postoj Rady ze dne 19. prosince 1997 (Úř. věst. C 91, 26. 3.1.1998, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 1998 (Úř. věst. C 167, 1.6.1998, s. 92).

[5] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[6] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 96/68/ES. (Úř. věst. L 227, 30.10.1996, s. 25).

[7] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

[8] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/70/ES (Úř. věst. L 229, 23.11.1996, s. 26).

[9] Úř. věst. 22, 9.2.1965, s. 369. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/39/EHS (Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 22).

[10] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

[11] Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 56.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

UKAZATELE A JEJICH HODNOTY

ČÁST A

Mikrobiologické ukazatele

Ukazatel | Hodnota ukazatele (počet/100 ml) |

Escherichia coli (E. coli) | 0 |

Enterokoky | 0 |

Pro vodu nabízenou k prodeji v lahvích nebo kontejnerech platí:

Ukazatel | Hodnota ukazatele |

Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |

Enterokoky | 0/250 ml |

Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |

Počet kolonií — při 22 °C | 100/ml |

Počet kolonií — při 37 °C | 20/ml |

ČÁST B

Chemické ukazatele

Ukazatel | Hodnota ukazatele | Jednotka | Poznámky |

Akrylamid | 0,10 | μg/l | poznámka 1 |

Antimon | 5,0 | μg/l | |

Arzen | 10 | μg/l | |

Benzen | 1,0 | μg/l | |

Benzo(a)pyren | 0,010 | μg/l | |

Bor | 1,0 | mg/l | |

Bromičnany | 10 | μg/l | poznámka 2 |

Kadmium | 5,0 | μg/l | |

Chrom | 50 | μg/l | |

Měď | 2,0 | mg/l | poznámka 3 |

Kyanidy | 50 | μg/l | |

1,2-dichloroethan | 3,0 | μg/l | |

Epichlorhydrin | 0,10 | μg/l | poznámka 1 |

Fluoridy | 1,5 | μg/l | |

Olovo | 10 | μg/l | poznámky 3, 4 |

Rtuť | 1,0 | μg/l | |

Nikl | 20 | μg/l | poznámka 3 |

Dusičnany | 50 | mg/l | poznámka 5 |

Dusitany | 0,50 | mg/l | poznámka 5 |

Pesticidy | 0,10 | μg/l | poznámky 6, 7 |

Pesticidy celkem | 0,50 | μg/l | poznámky 6, 8 |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | 0,10 | μg/l | součet koncentrací určených sloučenin poznámka 9 |

Selen | 10 | μg/l | |

Tetrachlorethan a trichlorethan | 10 | μg/l | součet koncentrací určených ukazatelů |

Trihalogenmethany celkem | 100 | μg/l | součet koncentrací určených sloučenin poznámka 10 |

Vinylchlorid | 0,50 | μg/l | poznámka 1 |

Poznámka 1:

Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru ve styku s vodou.

Poznámka 2:

Členské státy by měly usilovat o dosažení nižší hodnoty, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce.

Pro vodu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm a), b) a d) musí být hodnota splněna nejpozději do 10 kalendářních let ode dne vstupu této směrnice v platnost. V období od 5 do 10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost je hodnota ukazatele pro bromičnany 25 μg/l.

Poznámka 3:

Uvedená hodnota platí pro vzorek vody určené k lidské spotřebě odebraný odpovídající metodou vzorkování [1] z kohoutku, aby byl vzorek reprezentativní pro týdenní průměrný týdenní příjem vody spotřebitelem. Kde je to vhodné, je třeba metody vzorkování a monitorování použít harmonizovaným způsobem, který má být vymezen v souladu s čl. 7 odst. 4. Členské státy musí brát v úvahu výskyt mimořádně vysokých koncentrací, které mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví.

Poznámka 4:

Pro vodu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a d) musí být hodnota splněna nejpozději do 15 kalendářních let ode dne vstupu této směrnice v platnost. V období od 5 do 15 let ode vstupu této směrnice v platnost je hodnota ukazatele pro olovo 25 μg/l.

Členské státy musí zajistit, aby během období potřebného k dosažení souladu s odpovídající hodnotou ukazatele bylo učiněno co nejvíce příslušných opatření k omezení koncentrace olova ve vodě určené k lidské spotřebě.

Při provádění opatření k dosažení souladu s uvedenou hodnotou musí členské státy postupně přikládat stále větší důležitost případům, kde se vyskytují nejvyšší koncentrace olova ve vodě určené k lidské spotřebě.

Poznámka 5:

Členské státy musí zajistit, aby podmínka, že [dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1, kde hranaté závorky označují koncentrace dusičnanů (NO3) a dusitanů (NO2) v mg/l, byla splněna a též aby hodnota 0,10 mg/l pro dusitany byla splněna na výstupu z úpravny vody.

Poznámka 6:

Termín "pesticidy" označuje:

- organické insekticidy,

- organické herbicidy,

- organické fungicidy,

- organické nematocidy,

- organické akaricidy,

- organické algicidy,

- organické rodenticidy,

- organické slimicidy,

- příbuzné přípravky (mj. regulátory růstu)

a jejich příslušné metabolity, jakož i produkty rozkladu a reakční produkty.

Monitorovat je třeba pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat při daném zásobování.

Poznámka 7:

Hodnota tohoto ukazatele platí pro každý jednotlivý pesticid. V případě aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu je hodnota ukazatele 0,030 μg/l.

Poznámka 8:

Výrazem "pesticidy celkem" se rozumí součet všech jednotlivých pesticidů zjištěných a kvantifikovaných při monitorovacím postupu.

Poznámka 9:

Určené sloučeniny jsou:

- benzo(b)fluoranten,

- benzo(k)fluoranten,

- benzo(ghi)perylen,

- indeno(1,2,3-cd)pyren.

Poznámka 10:

Členské státy by měly usilovat o dosažení nižší hodnoty, kde je to možné, bez snížení účinnosti dezinfekce.

Určené sloučeniny jsou: chloroform, bromoform, dibromochloromethan a bromodichloromethan.

Pro vodu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a d) musí být hodnota splněna nejpozději do 10 kalendářních let ode dne vstupu této směrnice v platnost. V období od 5 do 10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost je hodnota ukazatele pro celkové THM 150 μg/l.

Členské státy musí zajistit, aby během období potřebného k dosažení souladu s odpovídající hodnotou ukazatele bylo učiněno co nejvíce příslušných opatření k omezení koncentrace THM ve vodě určené k lidské spotřebě.

Při používání opatření k dosažení této hodnoty musí členské státy postupně přikládat stále větší důležitost případům, kde ve vodě určené k lidské spotřebě se vyskytují nejvyšší koncentrace THM.

ČÁST C

Indikační ukazatele

Poznámka 1:

Voda by neměla být agresivní.

Poznámka 2:

Tento ukazatel není třeba měřit s výjimkou případů, kdy voda pochází z povrchových vod nebo je povrchovými vodami ovlivněna. Kde hodnota tohoto ukazatele není dodržena, musí dotyčný členský stát dané zásobování prověřit, aby se zajistilo, že lidské zdraví není přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidia, potenciálně nikterak ohroženo. Členské státy musí výsledky všech takových šetření uvést ve zprávách, které jsou povinny předkládat podle čl. 13 odst. 2.

Poznámka 3:

Pro vodu nesycenou oxidem uhličitým stáčenou do lahví nebo kontejnerů je možno snížit minimální hodnotu na pH 4,5.

Pro vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů, která je přirozeně bohatá nebo uměle obohacena oxidem uhličitým, může být minimální hodnota nižší.

Poznámka 4:

Tento ukazatel není třeba stanovovat, pokud se analyzuje ukazatel TOC.

Poznámka 5:

Pro vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů je jednotkou počet/250 ml.

Poznámka 6:

Tento ukazatel není třeba stanovovat při zásobování s dodávkou méně než 10000 m3 vody denně.

Poznámka 7:

V případech úpravy povrchových vod by členské státy měly usilovat, aby hodnota tohoto ukazatele nepřesáhla 1,0 NTU (nefelometrických zákalových jednotek) ve vodě na výstupu z úpravny

Poznámka 8:

Četnost monitorování se stanoví později v příloze II.

Poznámka 9:

S výjimkou tricia, draslíku 40, radonu a zplodin jeho rozpadu se četnost monitorování, monitorovací metody a nejvhodnější umístění monitorovacích míst stanoví později v příloze II.

Poznámka 10:

1. Návrhy ve smyslu poznámky 8 ke stanovení četnosti monitorování a ve smyslu poznámky 9 ke stanovení četnosti monitorování, monitorovacích metod a nejvhodnějšího umístění monitorovacích míst v příloze II je třeba přijmout podle postupu stanoveného v článku 12. Komise při zpracování těchto návrhů vezme v úvahu mimo jiné příslušné ustanovení stávajících právních předpisů nebo vhodné monitorovací programy, včetně výsledků monitorování odvozených z těchto programů. Komise tyto návrhy předloží nejpozději do 18 měsíců po dni uvedeném v článku 18 této směrnice.

2. Nepožaduje se, aby členský stát monitoroval přítomnost tricia nebo radioaktivity v pitné vodě za účelem stanovení celkové indikativní dávky v případech, kdy dospěje k závěru, že na základě jiného prováděného monitorování je známo, že úrovně tricia, popřípadě vypočtená celková indikativní dávka, leží dostatečně pod hodnotou ukazatele. V takovém případě sdělí dotyčný stát zdůvodnění svého rozhodnutí Komisi, a to včetně uvedení výsledků tohoto jiného monitorování.

Ukazatel | Hodnota ukazatele | Jednotka | Poznámky |

Hliník | 200 | μg/l | |

Amonné ionty | 0,50 | mg/l | |

Chloridy | 250 | mg/l | poznámka 1 |

Clostridium perfringens (včetně spór) | 0 | počet/100 ml | poznámka 2 |

Zbarvení | Pro spotřebitele přijatelné a bez abnormálních změn | | |

Vodivost | 2500 | μS/cm— 1 při 20 °C | poznámka 1 |

Reakce vody | ≥ 6,5 a ≤ 9,5 | jednotky pH | poznámky 1, 3 |

Železo | 200 | μg/l | |

Mangan | 50 | μg/l | |

Pach | Pro spotřebitele přijatelný a bez abnormálních změn | | |

Oxidovatelnost | 5,0 | mg O2/l | poznámka 4 |

Sírany | 250 | mg/l | poznámka 1 |

Sodík | 200 | mg/l | |

Chuť | Pro spotřebitele přijatelná a bez abnormálních změn | | |

Počet kolonií při 22o | Bez abnormálních změn | | |

Koliformní bakterie | 0 | počet/100 ml | poznámka 5 |

Celkový organický uhlík (TOC) | Bez abnormálních změn | | poznámka 6 |

Zákal | Pro spotřebitele přijatelný a bez abnormálních změn | | poznámka 7 |

RADIOAKTIVITA

Ukazatel | Hodnota ukazatele | Jednotka | Poznámky |

Tricium | 100 | Bq/l | poznámky 8, 9 |

Celková indikační dávka | 0,10 | mSv/rok | poznámky 9, 10 |

[1] Bude doplněno podle výsledků právě prováděné studie.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

MONITOROVÁNÍ

TABULKA A

Analyzované ukazatele

1 Kontrolní monitorování

Účelem kontrolního monitorování je získávat pravidelně informace o organoleptických vlastnostech a mikrobiologické jakosti vody dodávané k lidské spotřebě, jakož i informace o účinnosti úpravy pitné vody (zvláště o účinnosti dezinfekce), pokud je prováděna, a to za účelem zjištění, zda jsou u vody určené k lidské spotřebě dodržovány příslušné hodnoty ukazatelů stanovených touto směrnicí.

Povinnost kontrolního monitorování je dána u dále uvedených ukazatelů. Členské státy mohou tento seznam doplnit o další ukazatele, jestliže to uznají za vhodné.

Hliník (poznámka 1)

Amonné ionty

Barva

Vodivost

Clostridium perfringens (včetně spór) (poznámka 2)

Escherichia coli (E. coli)

Koncentrace vodíkových iontů

Železo (poznámka 1)

Dusitany (poznámka 3)

Pach

Pseudomonas aeruginosa (poznámka 4)

Chuť

Počet kolonií při 22 °C a při 37 °C (poznámka 4)

Koliformní bakterie

Zákal

Poznámka 1: | Nutné pouze při jeho použití jako flokulační činidlo [1] |

Poznámka 2: | Nutné pouze pokud voda pochází z povrchových vody nebo je povrchovými vodami ovlivněna [1] |

Poznámka 3: | Nutné pouze při dezinfekci vody chloraminem [1] |

Poznámka 4: | Nutné pouze u vody nabízené k prodeji v lahvích nebo kontejnerech |

2. Revizní monitorování

Účelem revizního monitorování je získávat informace potřebné ke zjištění, zda veškeré hodnoty všech ukazatelů směrnice jsou nebo nejsou dodržovány. Předmětem revizního monitorování musí být všechny ukazatele stanovené podle čl. 5 odst. 2 a 3, pokud příslušné orgány nestanoví, že v období jimi určeném je nepravděpodobné, aby se některý ukazatel při daném zásobování vyskytoval v koncentracích, které by mohly vyvolat riziko nedodržení stanovené hodnoty příslušného ukazatele. Tento odstavec se nevztahuje na ukazatele radioaktivity, které se za podmínky splnění poznámek 8, 9 a 10 v části C přílohy I monitorují v souladu s monitorovacími požadavky přijatými podle článku 12.

TABULKA B1

Minimální četnost vzorkování a rozborů vody určené k lidské spotřebě dodávané z rozvodné sítě nebo z cisteren nebo využívané v potravinářských podnicích

Členské státy musí odebírat vzorky v místech dodržování hodnot podle čl. 6 odst. 1, aby se zajistilo, že voda určená k lidské spotřebě splňuje požadavky této směrnice. V případě rozvodné sítě však může členský stát odebírat vzorky pro stanovení určitých ukazatelů v rámci zásobované oblasti nebo v úpravně vody, pokud je možno prokázat, že tím nedojde k žádným nepříznivým změnám hodnot příslušných ukazatelů.

Poznámka 1:

Zásobovaná oblast je zeměpisně určená oblast, ve které je voda určená k lidské spotřebě dodávána z jednoho nebo více zdrojů a ve které je možno jakost vody považovat za přibližně stejnou.

Poznámka 2:

Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Členský stát může pro stanovení minimální četnosti místo objemu vody použít počet obyvatel v zásobované oblasti, přičemž se předpokládá spotřeba vody 200 litrů/den/obyvatele.

Poznámka 3:

V případě přerušované krátkodobé dodávky rozhodne o četnosti monitorování vody dodávané z cisteren dotyčný členský stát.

Poznámka 4:

Pro jednotlivé ukazatele uvedené v příloze I může členský stát snížit počet vzorků oproti specifikaci v tabulce, jestliže:

a) hodnoty výsledků zjištěných ze vzorků odebraných v období alespoň dvou za sebou následujících let jsou konstantní a významně lepší než meze stanovené v příloze I a

b) není pravděpodobné, že by nějaký faktor způsobil zhoršení jakosti vody.

Nejnižší uplatněná četnost nesmí být nižší než 50 % počtu vzorků specifikovaných v tabulce, s výjimkou zvláštního případu popsaného v poznámce 6.

Poznámka 5:

Počty vzorků by pokud možno měly být časově i prostorově rovnoměrně rozloženy.

Poznámka 6:

O četnosti rozhodne dotyčný členský stát.

Objem vody denně dodávané či produkované v zásobované oblasti (poznámky 1 a 2) m3 | Počet vzorků ročně pro kontrolní monitorování (poznámky 3, 4 a 5) | Počet vzorků ročně pro revizní monitorování (poznámky 3 a 5) |

| |

| ≤ 100 | (poznámka 6) | (poznámka 6) |

> 100 | ≤ 1000 | 4 | 1 |

> 1000 | ≤ 10000 | 4 + 3 pro každých 1000 m3/den včetně započatých, z celkového objemu | 1 + 1 pro každých 3300 m3/den včetně započatých, z celkového objemu |

> 10000 | ≤ 100000 | 3 + 1 pro každých 10000 m3/den včetně započatých, z celkového objemu |

> 100000 | | 10 + 1 na každých 25000 m3/den včetně započatých, z celkového objemu |

TABULKA B 2

Minimální četnost vzorkování a rozborů u vody stáčené do lahví nebo kontejnerů za účelem prodeje

Objem vody denně produkované pro prodej v lahvích nebo kontejnerech [2] m3 | Počet vzorků ročně pro kontrolní monitorování | Počet vzorků ročně pro revizní monitorování |

| |

≤ 10 | | 1 | 1 |

> 10 | ≤ 60 | 12 | 1 |

> 60 | | 1 na každých 5 m3 včetně započatých, z celkového objemu | 1 na každých 100 m3 včetně započatých, z celkového objemu |

[1] Ve všech ostatních případech jsou tyto ukazatele na seznamu pro revizní monitorování.

[2] Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SPECIFIKACE PRO ROZBORY UKAZATELŮ

Každý členský stát musí zajistit, aby každá laboratoř, ve které se provádějí rozbory vzorků, měla systém řízení kvality rozborů, který musí být čas od času kontrolován osobou, která je na laboratoři nezávislá, přičemž tuto osobu musí pro tento účel schválit příslušný orgán.

1. UKAZATELE, PRO KTERÉ JSOU STANOVENY METODY ROZBORU

Dále uvedené zásady pro metody rozboru mikrobiologických ukazatelů jsou uvedeny buď jako referenční, jestliže je dána metoda CEN/ISO, nebo jako vodítko až do doby případného přijetí dalších mezinárodně schválených metod CEN/ISO pro rozbor těchto ukazatelů v souladu s postupem stanoveným v článku 12. Členské státy mohou využívat alternativních metod, pokud splní ustanovení čl. 7 odst. 5.

Koliformní bakterie a Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterokoky (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů — počet kolonií při 22 °C (prEN ISO 6222)

Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů — počet kolonií při 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (včetně spór)

Membránová filtrace, po které následuje anaerobní kultivace membrány na m-CP agaru (poznámka 1) při 44 ± 1 °C po dobu 21 ± 3 hodin. Četnost neprůhledných žlutých kolonií, jejichž zbarvení přejde po vystavení parám hydroxidu amonného po dobu 20 až 30 sekund do růžova nebo do červena.

Poznámka 1:

Agar m-CP má toto složení:

Bazální médium

Tryptosa | 30 g |

Kvasnicový extrakt | 20 g |

Sacharosa | 5 g |

Hydrochlorid L-cysteinu | 1 g |

MgSO4.7H2O | 0,1 g |

Bromkresolová purpurová červeň | 40 mg |

Agar | 15 g |

Voda | 1000 ml |

Tyto součásti bazálního média se rozpustí, pH se upraví na 7,6 a médium se na dobu 15 minut umístí v autoklávu při 121 °C. Poté se médium nechá zchladnout a přidá se:

D-cykloserin | 400 mg |

Polymyxin B ve formě síranu | 25 mg |

indoxyl-β-D-glukosid (předem rozpuštěný v 8 ml sterilní vody) | 60 mg |

Sterilně zfiltrovaný 0,5 % fenolftalein difosforečnanový roztok | 20 ml |

Sterilně zfiltrovaný 4,5 % FeCl3.6 H2O | 2 ml |

2. UKAZATELE, PRO NĚŽ JSOU STANOVENY PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY

2.1 Pro dále uvedené ukazatele jsou stanoveny pracovní charakteristiky spočívající v tom, že použité metody rozboru musí přinejmenším splňovat požadavek, aby byly schopny měřit koncentrace na úrovni hodnoty daného ukazatele správně, přesně a s určenou mezí detekce. Bez ohledu na citlivost použité metody rozboru musí být výsledek vyjádřen za použití nejméně stejného počtu desetinných míst, jako je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v částech B a C přílohy I.

Ukazatele | Pravdivost v % hodnoty ukazatele (poznámka 1) | Přesnost v % hodnoty ukazatele (poznámka 2) | Mez detekce v % hodnoty ukazatele (poznámka 3) | Podmínky | Poznámky |

Akrylamid | | | | Kontrolovat produkt podle specifikace | |

Hliník | 10 | 10 | 10 | | |

Amonné ionty | 10 | 10 | 10 | | |

Antimon | 25 | 25 | 25 | | |

Arzen | 10 | 10 | 10 | | |

Benzo(a)pyren | 25 | 25 | 25 | | |

Benzen | 25 | 25 | 25 | | |

Bór | 10 | 10 | 10 | | |

Bromičnany | 25 | 25 | 25 | | |

Kadmium | 10 | 10 | 10 | | |

Chloridy | 10 | 10 | 10 | | |

Chrom | 10 | 10 | 10 | | |

Vodivost | 10 | 10 | 10 | | |

Měď | 10 | 10 | 10 | | |

Kyanidy | 10 | 10 | 10 | | pozn. 4 |

1,2-dichoroethan | 25 | 25 | 10 | | |

Epichlorhydrin | | | | Kontrolovat produkt podle specifikace | |

Fluoridy | 10 | 10 | 10 | | |

Železo | 10 | 10 | 10 | | |

Olovo | 10 | 10 | 10 | | |

Mangan | 10 | 10 | 10 | | |

Rtuť | 20 | 10 | 20 | | |

Nikl | 10 | 10 | 10 | | |

Dusičnany | 10 | 10 | 10 | | |

Dusitany | 10 | 10 | 10 | | |

Oxidovatelnost | 25 | 25 | 10 | | pozn. 5 |

Pesticidy | 25 | 25 | 25 | | pozn. 6 |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | 25 | 25 | 25 | | pozn. 7 |

Selen | 10 | 10 | 10 | | |

Sodík | 10 | 10 | 10 | | |

Sírany | 10 | 10 | 10 | | |

Tetrachlorethan | 25 | 25 | 10 | | pozn. 8 |

Trichlorethan | 25 | 25 | 10 | | pozn. 8 |

Trichlormethany celkem | 25 | 25 | 10 | | pozn. 7 |

Vinylchlorid | | | | Kontrolovat produkt podle specifikace | |

2.2 Výkonové charakteristiky stanovené pro reakci vody spočívají v tom, že použitá metoda rozboru musí být schopna měřit koncentrace na úrovni hodnoty daného ukazatele se správností 0,2 jednotky pH a s přesností na 0,2 jednotky pH.

Poznámka 1 [1] | Pravdivost vyjadřuje systematickou chybu a je dána rozdílem mezi střední hodnotou velkého počtu opakovaných měření skutečnou hodnotou. |

Poznámka 2 [1] | Přesnost je náhodná chyba, obvykle vyjádřená jako směrodatná odchylka (v rámci skupiny měření a mezi skupinami měření) výsledků od střední hodnoty. Přijatelná přesnost je dvojnásobek relativní směrodatné odchylky. |

Poznámka 3: | Mez detekce je buď: trojnásobek relativní směrodatné odchylky jedné skupiny měření přírodního vzorku s nízkou koncentrací daného ukazatele,nebopětinásobek relativní směrodatné odchylky jedné skupiny měření slepého vzorku. |

Poznámka 4: | Daná metoda by měla stanovit celkové kyanidy ve všech formách. |

Poznámka 5: | Oxidace by měla být prováděna po dobu 10 minut při teplotě 100 °C v kyselém prostředí za použití manganistanu. |

Poznámka 6: | Pracovní charakteristiky platí pro každý jednotlivý pesticid a vždy závisejí na povaze daného pesticidu. Mez detekce nemusí být v současné době ještě dosažitelná pro všechny pesticidy, ale členské státy by měly o dosažení této normy usilovat. |

Poznámka 7: | Pracovní charakteristiky platí pro jednotlivé specifikované látky na úrovni 25 % hodnoty ukazatele stanovené v příloze I. |

Poznámka 8: | Pracovní charakteristiky platí pro jednotlivé specifikované látky na úrovni 50 % hodnoty ukazatele stanovené v příloze I. |

3. UKAZATELE, PRO KTERÉ NENÍ METODA ROZBORU STANOVENA

Barva

Pach

Chuť

Celkový organický uhlík

Zákal (poznámka 1)

Poznámka 1 | Pro monitorování zákalu v upravovaných povrchových vodách jsou pracovní charakteristiky stanoveny tak, že použitá metoda rozboru musí minimálně splňovat požadavek, aby byla schopna měřit koncentrace na úrovni hodnoty daného ukazatele se pravdivostí 25 %, přesností na 25 % a s mezí detekce 25 %. |

[1] Tyto pojmy jsou dále vymezeny v normě ISO 5725.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

LHŮTY PRO PROVEDENÍ PŘEDPISŮ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU A PRO JEJICH POUŽITÍ

Španělsko: | Provedení – | 1. 1. 1986 |

Použití | 1. 1. 1986 |

Portugalsko: | Provedení – | 1. 1. 1986 |

Použití – | 1. 1. 1989 |

Rakousko: | Provedení – | 1. 1. 1995 | | | |

Použití – | 1. 1. 1995 | | | |

Finsko: | Provedení – | 1. 1. 1995 | | | |

Použití – | 1. 1. 1995 | | | |

Švédsko: | Provedení | 1. 1. 1995 | | | |

Použití – | 1.1.1995 | | | |

| | Směrnice 91/692/EHS | |

| | | | | | |

články 1 až 14 | | | Použtí 31.12.1995 | | |

Článek 15 | Změněn s účinkem od 1. 1. 1981 | Změněn s účinkem od 1. 1. 1986 | | Změněn s účinkem od 1. 1. 1995 | |

Článek 16 | | | | | |

Článek 17 | | | | | vložen článek 17a | |

Článek 18 | | | | | |

Článek 19 | | Změněn | Změněn | | |

Článek 20 | | | | | |

Článek 21 | | | | | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Tato směrnice | Směrnice 80/778/EHS |

čl. 1 odst. 1 | čl. 1 odst.1 |

čl. 1 odst.2 | — |

čl. 2 odst. 1 písm.a), b) | Článek 2 |

čl. 2 odst. 2 | — |

čl. 3 odst. 1 písm. a), b) | čl. 4 odst. 1 |

čl. 3 odst. 2 písm. a), b) | — |

čl. 3 odst. 3 | — |

čl. 4 odst. 1 | čl. 7 odst. 6 |

čl. 4 odst. 2 | Článek 11 |

čl. 5 odst. 1 | čl. 7 odst. 1 |

čl. 5 odst. 2 první věta | čl. 7 odst. 3 |

čl. 5 odst. 2 druhá věta | — |

čl. 5 odst. 3 | — |

čl. 6 odst. 1 | čl. 12 odst. 2 |

čl. 6 odstavce 2 až 3 | — |

čl. 7 odst. 1 | čl. 12 odst. 1 |

čl. 7 odst. 2 | — |

čl. 7 odst. 3 | čl. 12 odst. 3 |

čl. 7 odst. 4 | — |

čl. 7 odst. 5 | Článek 12 odst. 5 |

čl. 7 odst. 6 | — |

Článek 8 | — |

čl. 9 odst. 1 | čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 |

čl. 9 odstavce 2 až 6 | — |

čl. 9 odst. 7 | čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 3 |

čl. 9 odst. 8 | — |

Článek 10 | Článek 8 |

čl. 11 odst. 1 | — |

čl. 11 odst. 2 | Článek 13 |

čl. 12 odst. 1 | Článek 14 |

čl. 12 odstavce 2 a 3 | Článek 15 |

čl. 13 odst. 1 | — |

čl. 13 odstavce 2 až 5 | Článek 17a (vložen směrnicí 91/692/EHS) |

Článek 14 | Článek 19 |

Článek 15 | Článek 20 |

Článek 16 | — |

Článek 17 | Článek 18 |

Článek 18 | — |

Článek 19 | Článek 21 |

--------------------------------------------------

Top