EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0083

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

OJ L 330, 5.12.1998, p. 32–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 51 - 73

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj

15/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

51


31998L0083


L 330/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.11.1998.


DIREKTIVA VIJEĆA 98/83/EZ

od 3. studenoga 1998.

o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 130.s stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (4),

(1)

budući da je potrebno prilagoditi Direktivu Vijeća 80/778/EEZ od 15. srpnja 1980. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (5) znanstvenom i tehnološkom napretku; budući da iskustvo stečeno provedbom te Direktive ukazuje na potrebu stvaranja prikladno fleksibilnog i transparentnog pravnog okvira kako bi države članice bile u mogućnosti rješavati propuste u vezi s ispunjavanjem standarda; budući da bi, nadalje, tu Direktivu trebalo preispitati u svjetlu Ugovora o Europskoj uniji, a posebno u svjetlu načela supsidijarnosti;

(2)

budući da u skladu s člankom 3.b Ugovora, kojim se određuje da nijedno djelovanje Zajednice ne bi trebalo premašiti ono što je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi Ugovora, potrebno je revidirati ciljeve Direktive 80/778/EEZ, pri čemu bi se naglasak stavio na ispunjavanje bitnih parametara kvalitete i zdravlja, čime se državama članicama ostavlja sloboda dodavanja i drugih parametara ako to smatraju prikladnim;

(3)

budući da, u skladu s načelom supsidijarnosti, djelovanje Komisije mora podržati i dopuniti djelovanje nadležnih tijela u državama članicama;

(4)

budući da, u skladu s načelom supsidijarnosti, prirodne i društveno-gospodarske razlike između regija Unije zahtijevaju donošenje većine odluka o praćenju, analizi, i mjerama koje treba poduzeti s ciljem uklanjanja propusta na lokalnoj, područnoj ili nacionalnoj razini u onoj mjeri u kojoj te razlike ne onemogućavaju uspostavljanje okvira zakona i drugih propisa utvrđenih u ovoj Direktivi;

(5)

budući da su norme Zajednice za bitne i preventivne parametre kvalitete koji se odnose na zdravlje u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju potrebne za postizanje minimalnih ciljeva kvalitete okoliša u vezi s ostalim mjerama Zajednice koje treba odrediti na taj način da se očuva i unaprijedi održiva upotreba vode namijenjene za ljudsku potrošnju;

(6)

budući da je, u pogledu važnosti koju za zdravlje ljudi ima kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju, potrebno na razini Zajednice utvrditi ključne standarde kvalitete koje voda namijenjena za tu svrhu mora ispunjavati;

(7)

budući da je potrebno uključiti vodu koja se koristi u prehrambenoj industriji, osim ako se može ustanoviti da upotreba takve vode ne utječe na zdravlje gotovih proizvoda;

(8)

budući da je, kako bi se omogućilo poduzećima koja se bave opskrbom vode ispunjavanje standarda kvalitete vode za piće, trebalo bi primijeniti odgovarajuće mjere zaštite vode da bi se osiguralo da površinska i podzemna voda ostanu čiste; budući da se isti cilj može postići primjenom odgovarajućih mjera obrade vode prije same opskrbe;

(9)

budući da koherentnost europske vodne politike pretpostavlja pravodobno usvajanje odgovarajuće okvirne Direktive o vodi;

(10)

budući da je potrebno iz opsega ove Direktive izuzeti prirodne mineralne vode i vode koje su lijekovi jer su za takve vrste voda utvrđena posebna pravila;

(11)

budući da se zahtijevaju mjere za sve parametre koji su izravno relevantni za zdravlje, a isto tako i za ostale parametre ako je došlo do smanjenja kvalitete; budući da bi, nadalje, takve mjere trebalo pažljivo koordinirati s provedbom Direktive Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (6) i Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (7);

(12)

budući da je potrebno odrediti pojedinačne vrijednosti parametara za tvari koje su važne u čitavoj Zajednici na dovoljno strogoj razini da bi se osiguralo postizanje svrhe ove Direktive;

(13)

budući da se vrijednosti parametara temelje na dostupnim znanstvenim iskustvima te je također uzeto u obzir načelo predostrožnosti; budući da su te vrijednosti odabrane da bi se osiguralo da se voda namijenjena za ljudsku potrošnju može sigurno konzumirati tijekom cijelog života te stoga predstavlja visoku razinu zaštite zdravlja;

(14)

budući da bi trebalo postići ravnotežu da bi se spriječili mikrobiološki i kemijski rizici; budući da bi u tu svrhu, a u svjetlu budućeg preispitivanja vrijednosti parametara, uspostavu vrijednosti parametara primjenjivih na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju trebalo temeljiti na razmatranjima javnoga zdravlja te na metodi procjene rizika;

(15)

budući da za sada na razini Zajednice nema dovoljno dokaza na kojima bi se mogle temeljiti vrijednosti parametara za kemikalije koje izazivaju endokrine poremećaje, dok se povećava zabrinutost u pogledu potencijalnog djelovanja tvari štetnih za zdravlje ljudi i životinjski svijet;

(16)

budući da se posebno standardi iz Priloga I. općenito temelje na „Smjernicama za kvalitetu vode za piće” Svjetske zdravstvene organizacije te na mišljenju Znanstvenog savjetodavnog odbora Komisije da bi se ispitala toksičnost i ekotoksičnost kemijskih spojeva;

(17)

budući da države članice moraju odrediti vrijednosti za druge dodatne parametre koji nisu uvršteni u Prilog I. u slučaju kada je potrebno zaštititi zdravlje ljudi unutar njihovog državnog područja;

(18)

budući da države članice moraju odrediti vrijednosti za druge dodatne parametre koji nisu uvršteni u Prilog I. u slučaju kada se to smatra potrebnim s ciljem osiguranja kvalitete proizvodnje, distribucije i kontrole vode namijenjene za ljudsku potrošnju;

(19)

budući da, kada države članice smatraju potrebnim usvojiti strože standarde od onih određenih u Prilogu I., dijelovima A i B, ili standarde za dodatne parametre koji nisu uvršteni u Prilog I., ali su potrebni za zaštitu ljudskog zdravlja, moraju izvijestiti Komisiju o tim standardima;

(20)

budući da su države članice obvezne kod uvođenja ili održavanja strožih mjera zaštite poštovati načela i pravila Ugovora, onako kako ih tumači Sud;

(21)

budući da se vrijednostima parametara treba udovoljavati do one točke kada je voda namijenjena za ljudsku potrošnju dostupna odgovarajućem korisniku;

(22)

budući da domaći sustav distribucije može utjecati na kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju; budući da je, nadalje, priznato da ni domaći sustav distribucije niti njegovo održavanje ne mogu biti odgovornost država članica;

(23)

budući da bi svaka država članica trebala uspostaviti programe praćenja da bi se moglo provjeriti da voda namijenjena za ljudsku potrošnju ispunjava zahtjeve ove Direktive; budući da bi takvi programi praćenja trebali odgovarati lokalnim potrebama te da bi trebali ispunjavati najmanje zahtjeve praćenja utvrđene u ovoj Direktivi;

(24)

budući da bi metode koje se rabe za analizu kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju trebale biti takve da mogu osigurati pouzdanost dobivenih rezultata te mogućnost njihove međusobne usporedbe;

(25)

budući da bi, u slučaju neispunjavanja zahtjeva koje određuje ova Direktiva, dotična država članica trebala istražiti uzrok i osigurati poduzimanje potrebnih korektivne aktivnosti što je prije moguće da bi se ponovno uspostavila kvaliteta vode;

(26)

budući da je važno spriječiti da zagađena voda prouzroči potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi; budući da bi opskrba takvom vodom trebala biti zabranjena ili njezina upotreba ograničena;

(27)

budući da, u slučaju neispunjavanja parametra koji ima funkciju indikatora, predmetna država članica mora razmotriti predstavlja li navedeno neispunjavanje bilo kakav rizik za zdravlje ljudi; budući da bi država članica trebala poduzeti korektivne aktivnosti da bi se ponovno uspostavila kvaliteta vode kada je to potrebno radi zaštite zdravlje ljudi;

(28)

budući da bi se, u slučaju potrebe za takvim korektivnim aktivnostima radi ponovne uspostave kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju, u skladu s člankom 130.r stavkom 2. Ugovora, prioritet trebao dati aktivnostima kojima se problem rješava na izvoru;

(29)

budući da bi države članice pod određenim okolnostima trebale biti ovlaštene odobriti odstupanja od ove Direktive; budući da je, nadalje, potrebno uspostaviti pravilan okvir za takva odstupanja, pod uvjetom da dotična odstupanja ne smiju predstavljati potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi te pod uvjetom da se opskrba vode namijenjene za ljudsku potrošnju u dotičnom području ne može održati ni na koji drugi razuman način;

(30)

budući da priprema ili distribucija vode namijenjene za ljudsku potrošnju može uključivati upotrebu određenih tvari ili materijala, zahtijevaju se pravila koja će uređivati upotrebu dotične vode da bi se izbjegli mogući štetni učinci za zdravlje ljudi;

(31)

budući da znanstveni i tehnički napredak može zahtijevati brzu prilagodbu tehničkih zahtjeva utvrđenih u prilozima II. i III.; budući da bi, nadalje, trebalo donijeti odredbu kojom se predviđa postupak prema kojem Komisija može donijeti takve prilagodbe uz pomoć odbora kojeg čine predstavnici država članica s ciljem olakšavanja primjene mjera koje su za to potrebne;

(32)

budući da bi potrošači trebali biti na odgovarajući i prikladan način obaviješteni o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, o bilo kakvim odstupanjima koja su države članice dopustile te o bilo kakvim aktivnostima za rješavanje problema koje poduzimaju nadležna tijela; budući da bi, nadalje, trebalo razmotriti kako tehničke i statističke potrebe Komisije, tako i pravo pojedinca da dobije odgovarajuće podatke koji se odnose na kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju;

(33)

budući da bi moglo biti potrebno, u iznimnim okolnostima te za zemljopisno definirana područja, dozvoliti državama članicama širi vremenski okvir za ispunjavanje određenih odredbi ove Direktive;

(34)

budući da ova Direktiva ne bi trebala utjecati na obveze država članica koje se odnose na vremenske rokove prenošenja u nacionalno pravo ili na njezinu primjenu, kako je prikazano u Prilogu IV,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj

1.   Ova se Direktiva odnosi na kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

2.   Cilj je ove Direktive zaštita zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

1.

„voda namijenjena za ljudsku potrošnju” znači:

(a)

sva voda, bilo u njezinu izvornom stanju ili nakon obrade, koja je namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe domaćinstva, neovisno o njezinu podrijetlu te o tome opskrbljuju li se ljudi njome iz distribucijske mreže, iz cisterne ili u bocama odnosno posudama;

(b)

sva voda koja se rabi u poduzećima za proizvodnju hrane u svrhe proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za prehranu ljudi, osim ako nadležna nacionalna tijela nisu uvjerena da kvaliteta vode ne može utjecati na zdravlje hrane u njihovom konačnom obliku;

2.

„domaći distribucijski sustav” znači cijevi, oprema i naprave koje se instaliraju između slavina koje se u normalnim okolnostima rabe za prehranu ljudi te distribucijsku mrežu no samo onda kada za njih ne odgovara opskrbljivač vodom u svojstvu opskrbljivača vodom prema odgovarajućem nacionalnom pravu.

Članak 3.

Iznimke

1.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

prirodne mineralne vode koje su kao takve priznate od strane nadležnih nacionalnih tijela u skladu s Direktivom Vijeća 80/777/EEZ od 15. srpnja 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na iskorištavanje i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda (8);

(b)

vode koje su lijekovi u smislu Direktive Vijeća 65/65/EEZ od 26. siječnja 1965. o usklađivanju odredbi predviđenih zakonom, uredbom ili upravnim djelovanjem u vezi s lijekovima (9).

2.   Države članice mogu izuzeti od odredbi ove Direktive:

(a)

vodu namijenjenu isključivo za one svrhe za koje su nadležna tijela uvjerena da kvaliteta vode nema nikakva utjecaja, bilo izravnog ili neizravnog, na zdravlje predmetnih potrošača;

(b)

vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz pojedinačne opskrbe, pod uvjetom da je prosječna potrošnja manja od 10 m3 po danu ili da opskrbljuje manje od 50 osoba, osim ako je opskrba vodom dio komercijalne ili javne aktivnosti.

3.   Države članice koje su se poslužile iznimkama iz stavka 2. točke (b) moraju osigurati da predmetno stanovništvo bude obaviješteno o tim iznimkama te o bilo kojoj aktivnosti koja se može poduzeti s ciljem zaštite zdravlja ljudi od negativnih učinaka koji su posljedica bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju. K tomu, kada potencijalna opasnost za zdravlje ljudi koja proizlazi iz kvalitete takve vode postane očigledna, predmetno stanovništvo treba odmah na prikladan način savjetovati.

Članak 4.

Opće obveze

1.   Ne dovodeći u pitanje svoje obveze prema drugim odredbama Zajednice, države članice moraju poduzeti potrebne mjere da bi osigurale zdravstvenu ispravnost i čistoću vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Za potrebe najmanjih zahtjeva ove Direktive, voda namijenjena za ljudsku potrošnju zdravstveno je ispravna i čista ako:

(a)

je slobodna od bilo kakvih mikroorganizama i parazita te bilo kakvih tvari koje u određenim brojevima ili koncentracijama predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, te

(b)

ispunjava najmanje zahtjeve navedene u Prilogu I., dijelovima A i B;

te ako, u skladu s odgovarajućim odredbama članaka 5. do 8. i 10. te u skladu s Ugovorom, države članice poduzimaju sve druge potrebne mjere da bi osigurale da voda namijenjena za ljudsku potrošnju ispunjava zahtjeve ove Direktive.

2.   Države članice moraju osigurati da mjere koje se poduzimaju s ciljem provedbe ove Direktive ni pod kojim okolnostima ne dozvoljavaju, izravno ili neizravno, bilo kakvo smanjenje postojeće kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju u onoj mjeri u kojoj je to relevantno za zaštitu zdravlja ljudi ili bilo kakvo povećanje onečišćenja voda koje se rabe za proizvodnju vode za piće.

Članak 5.

Standardi kvalitete

1.   Države članice utvrđuju vrijednosti koje se primjenjuju na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za parametre određene u Prilogu I.

2.   Vrijednosti određene u skladu sa stavkom 1. ne smiju biti blaže od vrijednosti određenih u Prilogu I. Kada je riječ o parametrima određenima u Prilogu I., dijelu C, vrijednosti se moraju odrediti samo za potrebe praćenja stanja te za ispunjavanje obveza određenih u članku 8.

3.   Država članica određuje vrijednosti za dodatne parametre koji nisu uključeni u Prilog I. kada to zahtjeva zaštita zdravlja ljudi unutar njezinog državnog područja ili jednog njegovog dijela. Utvrđene vrijednosti trebale bi, u najmanju ruku, udovoljavati zahtjevima članka 4. stavka 1. točke (a).

Članak 6.

Točka usklađenosti

1.   Vrijednosti parametara određene u skladu s člankom 5. moraju se poštovati:

(a)

u slučaju vode koja se doprema putem distribucijske mreže, na točki unutar neke prostorije ili ustanove na kojoj ona izlazi iz slavina koje se uobičajeno rabe za ljudsku potrošnju;

(b)

u slučaju vode koja se doprema iz cisterne, na točki na kojoj ona izlazi iz cisterne;

(c)

u slučaju vode koja se stavlja u boce ili posude za vodu namijenjene prodaji, na točki na kojoj se voda stavlja u boce ili posude za vodu;

(d)

u slučaju vode koja se rabi u poduzeću za proizvodnju hrane, na točki na kojoj se voda rabi u poduzeću.

2.   U slučaju vode obuhvaćene stavkom 1. točkom (a), smatrat će se da su države članice ispunile svoje obveze u skladu s ovim člankom te u skladu s člankom 4. i člankom 8. stavkom 2. kada se može utvrditi da nepoštovanje vrijednosti parametara utvrđenima u skladu s člankom 5. proizlazi iz domaćeg distribucijskog sustava ili njegova održavanja, osim u prostorijama i ustanovama gdje se javnost opskrbljuje vodom, poput škola, bolnica i restorana.

3.   Kada se primjenjuje stavak 2., a postoji rizik da voda obuhvaćena stavkom 1. točkom (a) neće poštovati vrijednosti parametara utvrđenima u skladu s člankom 5., države članice moraju neovisno o tome osigurati:

(a)

poduzimanje odgovarajućih mjera da bi se smanjio ili uklonio rizik nepoštovanja vrijednosti parametara, poput savjetovanja vlasnika imovine o bilo kojoj korektivnoj aktivnosti koju bi oni mogli poduzeti, i/ili

poduzimanje drugih mjera, poput odgovarajućih tehnika pročišćavanja, s ciljem promjene prirode ili svojstava vode prije dopremanja s ciljem smanjivanja ili uklanjanja rizika da voda nakon opskrbe neće poštovati vrijednosti parametara;

te

(b)

da su predmetni potrošači pravovremeno obaviješteni i savjetovani o bilo kojoj mogućoj korektivnoj aktivnosti koju bi oni trebali poduzeti.

Članak 7.

Praćenje

1.   Države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere da bi osigurale provedbu redovitog praćenja kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju s ciljem provjere ispunjava li voda dostupna potrošačima zahtjeve ove Direktive te posebno vrijednosti parametara utvrđene u skladu s člankom 5. Uzorci se trebaju uzimati na način da predstavljaju kvalitetu vode koja se konzumira tijekom cijele godine. Nadalje, države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere da bi osigurale, kada dezinfekcija čini dio pripreme ili distribucije vode namijenjene za ljudsku potrošnju, provjeru učinkovitosti dezinfekcijske obrade koja se primjenjuje te da bilo kakvo zagađenje prouzrokovano nusproizvodima dezinfekcije bude što je manje moguće, bez dovođenja u opasnost dezinfekcije.

2.   Radi se ispunjavanja obveza određenih u stavku 1., nadležna tijela uspostavljaju odgovarajuće programe praćenja za svu vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju. Ti programi praćenja moraju ispunjavati najmanje zahtjeve navedene u Prilogu II.

3.   Nadležna tijela određuju točke za uzorkovanje koje ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve određene u Prilogu II.

4.   Smjernice praćenja Zajednice propisane u ovom članku mogu se sastaviti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12.

5.

(a)

Države članice moraju biti u skladu sa specifikacijama za analize parametara navedenima u Prilogu III.

(b)

Metode različite od onih navedenih u Prilogu III., dijelu 1., mogu se koristiti pod uvjetom da se može pokazati da su dobiveni rezultati najmanje jednako pouzdani kao i rezultati dobiveni putem navedenih metoda. Države članice koje koriste alternativne metode moraju dostaviti Komisiji sve relevantne podatke koji se odnose na takve metode i njihove ekvivalente.

(c)

Za one parametre koji su navedeni u Prilogu III., dijelovima 2. i 3., može se koristiti bilo koja metoda, pod uvjetom da ona ispunjava zahtjeve određene u tom Prilogu.

6.   Ovisno o slučaju, države članice moraju osigurati provođenje dodatnog praćenja tvari i mikroorganizama za koje nije određena nikakva vrijednost parametara u skladu s člankom 5. ako postoji razlog za sumnju da su prisutni u količinama ili brojevima koji čine potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi.

Članak 8.

Korektivne aktivnosti i ograničenja upotrebe

1.   Države članice moraju osigurati hitnu istragu povodom bilo kakvog nepoštovanja vrijednosti parametara utvrđenih u skladu s člankom 5. da bi se utvrdio uzrok.

2.   Ako voda namijenjena za ljudsku potrošnju ne udovoljava vrijednostima parametara utvrđenima u skladu s člankom 5. unatoč mjerama poduzetima da bi se ispunile obveze određene u skladu s člankom 4. stavkom 1. . te pridržavajući se članka 6. stavka 2., predmetna država članica mora osigurati poduzimanje potrebne korektivne aktivnosti što ranije da bi se ponovno uspostavila njezina kvaliteta te daje prioritet njihovim provedbenim aktivnostima, uzimajući u obzir, između ostalog, opseg u kojem su relevantne vrijednosti parametara premašene te potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi.

3.   Bez obzira na to je li došlo do nepoštovanja vrijednosti parametara ili ne, države članice moraju osigurati zabranu svake opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koja predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi ili ograničavanje njezine upotrebe, odnosno poduzimanje neke druge aktivnosti koja je potrebna da bi se zaštitilo zdravlje ljudi. U takvim se slučajevima potrošači moraju pravovremeno obavijestiti o tome te im se moraju dati potrebni savjeti.

4.   Nadležna tijela ili druga relevantna tijela odlučuju o tomu koju bi aktivnost trebalo poduzeti u skladu sa stavkom 3., vodeći računa o rizicima za zdravlje ljudi do kojih bi došlo prekidom opskrbe ili ograničenjem upotrebe vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

5.   Države članice mogu utvrditi smjernice da bi pomogle nadležnim vlastima u ispunjavanju njihovih obveza u skladu sa stavkom 4.

6.   U slučaju nepoštovanja vrijednosti parametara ili specifikacija navedenih u Prilogu I., dijelu C, države članice moraju razmotriti predstavlja li to nepoštovanje bilo kakav rizik za zdravlje ljudi. One moraju poduzeti korektivne aktivnosti kako bi se ponovno uspostavila kvaliteta vode kada je to potrebno radi zaštite zdravlje ljudi.

7.   Kada su poduzete korektivne aktivnosti, države članice moraju osigurati obavješćivanje potrošača, osim onda kada nadležna tijela smatraju nepoštovanje vrijednosti parametara beznačajnim.

Članak 9.

Odstupanja

1.   Države članice mogu predvidjeti odstupanja od vrijednosti parametara određenih u Prilogu I., dijelu B, ili utvrđenih u skladu s člankom 5. stavkom 3. do najveće vrijednosti koju same određuju, pod uvjetom da nikakva odstupanja neće predstavljati potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi te pod uvjetom da se opskrba vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju na predmetnom području ne može održati na neki drugi razuman način. Odstupanja se moraju ograničiti na što je moguće kraće vremensko razdoblje te ne smiju biti dulja od tri godine. Prije isteka tog razdoblja mora se provesti revizija da bi se utvrdilo je li postignut zadovoljavajući napredak. Kada država članica namjerava dopustiti drugo odstupanje, ona mora proslijediti Komisiji revizijsko izvješće zajedno s razlozima za donošenje svoje odluke o drugome odstupanju. Takvo drugo odstupanje ne smije biti dulje od tri godine.

2.   Pod iznimnim okolnostima, država članica može zatražiti od Komisije i treće odstupanje za razdoblje koje nije dulje od tri godine. Komisija donosi odluku o svakom takvom zahtjevu u roku od tri mjeseca.

3.   U svakom odstupanju dozvoljenom u skladu sa stavkom 1. ili 2. mora biti navedeno sljedeće:

(a)

razlozi za odstupanje;

(b)

predmetni parametri, rezultati prethodnog relevantnog praćenja te najviša dozvoljena vrijednost prema odstupanju;

(c)

zemljopisno područje, količina vode za opskrbu svaki dan, predmetno stanovništvo te hoće li odstupanje utjecati na bilo koje odgovarajuće poduzeće za proizvodnju hrane;

(d)

odgovarajući program praćenja, uz povećanu učestalost praćenja kada je to potrebno;

(e)

sažetak plana za nužnu korektivnu aktivnost, uključujući vremenski rok u kojem se taj posao treba obaviti, kao i procjenu troškova i odredbe o reviziji;

(f)

zahtijevano trajanje odstupanja.

4.   Ako nadležna tijela smatraju da je nepoštovanje vrijednosti parametara zanemarivo te ako je aktivnost poduzeta u skladu s člankom 8. stavkom 2. dovoljna da bi se problem riješio u roku od 30 dana, ne primjenjuju se zahtjevi iz stavka 3.

U tom slučaju, nadležna tijela ili druga odgovarajuća tijela utvrđuju samo najveću dopuštenu vrijednost predmetnog parametra te vrijeme na raspolaganju za rješavanje problema.

5.   Pozivanje na stavak 4. više nije potrebno ako je do nepoštovanja bilo koje vrijednosti parametara u predmetnoj opskrbi vodom došlo u ukupno više od 30 dana tijekom prethodnih 12 mjeseci.

6.   Svaka država članica koja se poziva na odstupanja predviđena u ovom članku mora osigurati žurno izvješćivanje stanovništva na koje utječe svako takvo odstupanje, na prikladan način, o tom odstupanju te o uvjetima kojima se ono uređuje. Nadalje, država članica, kada je to potrebno, mora osigurati savjetovanje određenih skupina stanovništva za koje bi odstupanje moglo predstavljati poseban rizik.

Ove obveze ne primjenjuju se pod okolnostima opisanima u stavku 4. osim ako nadležna tijela ne odluče drukčije.

7.   Uz iznimku odstupanja odobrenih u skladu s člankom 4., država članica mora obavijestiti Komisiju u roku od dva mjeseca o svakom odstupanju koje se odnosi na pojedinačnu opskrbu vodom koja u prosjeku prelazi 1 000 m3 po danu ili kojom se opskrbljuje više od 5 000 osoba, uključujući i podatke navedene u stavku 3.

8.   Ovaj se članak ne primjenjuje na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koja se nudi na prodaju u bocama ili posudama za vodu.

Članak 10.

Osiguravanje kvalitete obrade, opreme i materijala

Države članice moraju poduzeti sve mjere potrebne da bi osigurale da nikakve tvari ili materijali za nove instalacije koje se rabe u pripremi ili distribuciji vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili nečistoće povezane s takvim tvarima ili materijalima za nove instalacije ne ostaju u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju ljudi u koncentracijama višima od onih koje su potrebne za svrhe njihove upotrebe te da ne smanjuju, izravno ili neizravno, zaštitu zdravlja ljudi koju pruža ova Direktiva; interpretativni dokument i tehničke specifikacije u skladu s člankom 3. i člankom 4. stavkom 1. Direktive Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevinske proizvode (10) udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

Članak 11.

Revizija Priloga

1.   Komisija provodi reviziju Priloga I. najmanje svakih pet godina u svjetlu znanstvenog i tehničkog napretka te predlaže njegove izmjene kada je to potrebno prema postupku utvrđenom u članku 189.c Ugovora.

2.   Komisija vrši prilagodbu priloga II. i III. znanstvenom i tehničkom napretku najmanje svakih pet godina. Takve promjene se prema potrebi donose u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12.

Članak 12.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor koji sačinjavaju predstavnici država članica te kojim predsjedava predstavnik Komisije.

2.   Predstavnik Komisije podnosi odboru nacrt mjera koje je potrebno poduzeti. Odbor donosi svoje mišljenje o tome nacrtu unutar roka koji predsjedavatelj može utvrditi u skladu s hitnošću pojedinog pitanja. Mišljenje se dostavlja većinom glasova utvrđenom u članku 148. stavku 2. Ugovora u slučaju odluka koje je Vijeće dužno donijeti na osnovu prijedloga Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar odbora ponderiraju se na način određen u tom članku. Predsjednik ne glasuje.

3.   Komisija usvaja mjere koje se odmah primjenjuju. Međutim, ako te mjere nisu u skladu s mišljenjem odbora, Komisija odmah obavješćuje Vijeće o njima. U tom slučaju:

(a)

Komisija odgađa primjenu mjera koje je usvojila za razdoblje od tri mjeseca od dana obavješćivanja;

(b)

Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, može donijeti drugačiju odluku unutar vremenskog roka iz točke (a).

Članak 13.

Informiranje i obavješćivanje

1.   Države članice poduzimaju mjere potrebne da bi potrošačima osigurale dostupnost odgovarajućih i ažuriranih informacija o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

2.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 90/313/EEZ od 7. lipnja 1990. godine o slobodi pristupa informacijama o okolišu (11), svaka država članica mora svake tri godine s ciljem obavješćivanja potrošača objaviti izvješće o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Prvo izvješće pokriva 2002., 2003. i 2004. godinu. Svako izvješće uključuje najmanje sve pojedinačne opskrbe vodom koje u prosjeku prelaze 1 000 m3 po danu ili kojima se opslužuje više od 5 000 osoba. Izvješće pokriva tri kalendarske godine, a objavljuje se u roku od jedne kalendarske godine od kraja izvještajnog razdoblja.

3.   Države članice moraju dostaviti svoja izvješća Komisiji u roku od dva mjeseca od njihova objavljivanja.

4.   Format i najmanja količina podataka sadržana u izvješću iz stavka 2. određuju se posebno uzimajući posebno u obzir mjere iz članka 3. stavka 2., članka 5. stavaka 2. i 3., članka 7. stavka 2., članka 8., članka 9. stavaka 6. i 7. te članka 15. stavka 1. te se, ako je to potrebno, dopunjuju u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12.

5.   Komisija ispituje izvješća država članica te svake tri godine objavljuje objedinjeno izvješće o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju unutar Zajednice. To izvješće objavljuje se u roku od devet mjeseci od primitka izvješćâ država članica.

6.   Zajedno s prvim izvješćem o ovoj Direktivi navedenom u stavku 2., države članice moraju također izraditi izvješće o mjerama koje su poduzele ili koje planiraju poduzeti da bi ispunile svoje obveze prema članku 6. stavku 3. i Prilogu I., dijelu B, napomeni 10. koje se prosljeđuje Komisiji. Komisija prema potrebi podnosi prijedlog o formatu ovog izvješća u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12.

Članak 14.

Vremenski rok za usklađenost

Države članice poduzimaju mjere potrebne da bi osigurale da je kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju u skladu s ovom Direktivom u roku od pet godina nakon njezina stupanja na snagu, ne dovodeći u pitanje napomene 2., 4. i 10. u Prilogu I., dijelu B.

Članak 15.

Izvanredne okolnosti

1.   Država članica može pod izvanrednim okolnostima te u zemljopisno utvrđenim područjima podnijeti poseban zahtjev Komisiji za razdoblje dulje od onoga utvrđenog u članku 14. Dodatno vremensko razdoblje ne smije biti dulje od tri godine. Pri kraju tog razdoblja provodi se revizija koja se prosljeđuje Komisiji koja može, na temelju te revizije, dozvoliti drugo dodatno razdoblje u trajanju do tri godine. Ova se odredba ne primjenjuje na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koja se nudi na prodaju u bocama ili posudama za vodu.

2.   Svaki takav zahtjev, koji mora biti obrazložen, mora navoditi poteškoće s kojima se susrelo te uključuje, u najmanju ruku, sve podatke navedene u članku 9. stavku 3.

3.   Komisija preispituje taj zahtjev u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12.

4.   Svaka država članica koja se poziva na ovaj članak mora osigurati žurno i prikladno obavješćivanje stanovništva na koje se njezin zahtjev odnosi o ishodu tog zahtjeva. Nadalje, država članica mora osigurati, kada je to potrebno, savjetovanje određenih skupina stanovništva za koje bi njezin zahtjev mogao predstavljati posebnu opasnost.

Članak 16.

Stavljanje izvan snage

1.   Direktiva 80/778/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive. Pridržavajući se stavka 2., ovo ukidanje ne dovodi u pitanje obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo te za primjenu, kako je prikazano u Prilogu IV.

Svako upućivanje na Direktivu stavljenu izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Direktivu te se čita u skladu s korelacijskom tablicom određenom u Prilogu IV.

2.   Čim država članica donese zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom te čim poduzme mjere predviđene u članku 14., ova se Direktiva, a ne Direktiva 80/778/EEZ, primjenjuje na kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju u toj državi članici.

Članak 17.

Prenošenje u nacionalno pravo

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od dvije godine od njezina stupanja na snagu. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 19.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. studenoga 1998. godine.

Za Vijeće

Predsjednica

B. PRAMMER


(1)  SL C 131, 30.5.1995., str. 5. i SL C 213, 15.7.1997., str. 8.

(2)  SL C 82, 19.3.1996., str. 64.

(3)  SL C 100, 2.4.1996., str. 134.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. prosinca 1996. (SL C 20, 20.1.1997., str. 133.), Zajedničko stajalište Vijeća od 19. prosinca 1997. (SL C 91, 26.3.1998., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 13. svibnja 1998. (SL C 167, 1.6.1998., str. 92.).

(5)  SL L 229, 30.8.1980., str. 11. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(6)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 96/68/EZ (SL L 277, 30.10.1996., str. 25.).

(7)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(8)  SL L 229, 30.8.1980., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/70/EZ (SL L 299, 23.11.1996., str. 26.).

(9)  SL 22, 9.2.1965., str. 369. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 93/39/EEZ (SL L 214, 24.8.1993., str. 22.).

(10)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (SL L 220, 30.8.1993., str. 1.).

(11)  SL L 158, 23.6.1990., str. 56.


PRILOG I.

PARAMETRI I VRIJEDNOSTI PARAMETARA

DIO A

Mikrobiološki parametri

Parametar

Vrijednost parametra

(broj/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterokoki

0

Sljedeće vrijednosti odnose se na vodu koja se nudi na prodaju u bocama ili posudama za vodu:

Parametar

Vrijednost parametra

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterokoki

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Broj kolonija na temperaturi od 22 °C

100/ml

Broj kolonija na temperaturi od 37 °C

20/ml

DIO B

Kemijski parametri

Parametar

Vrijednost parametra

Jedinica

Napomene

Akrilamid

0,10

μg/l

Napomena 1.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arsen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzopiren

0,010

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Brom

10

μg/l

Napomena 2.

Kadmij

5,0

μg/l

 

Krom

50

μg/l

 

Bakar

2,0

mg/l

Napomena 3.

Cijanidi

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epiklorohidrin

0,10

μg/l

Napomena 1.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Olovo

10

μg/l

Napomene 3. i 4.

Živa

1,0

μg/l

 

Nikal

20

μg/l

Napomena 3.

Nitrati

50

mg/l

Napomena 5.

Nitriti

0,50

mg/l

Napomena 5.

Pesticidi

0,10

μg/l

Napomene 6. i 7.

Pesticidi - ukupno

0,50

μg/l

Napomene 6. i 8.

Policiklički aromatski ugljikohidrati

0,10

μg/l

Zbroj koncentracija navedenih spojeva;

Napomena 9.

Selen

10

μg/l

 

Tetrakloreten i trikloreten

10

μg/l

Zbroj koncentracija navedenih parametara

Trihalometan - ukupno

100

μg/l

Zbroj koncentracija navedenih spojeva;

Napomena 10.

Poli(vinil) klorid

0,50

μg/l

Napomena 1.

Napomena 1.: Vrijednost parametara odnosi se na preostalu koncentraciju monomera u vodi izračunanu prema specifikacijama najvećeg oslobađanja iz odgovarajućega polimera u kontaktu s vodom.

Napomena 2.: Kada je to moguće, bez dovođenja u opasnost dezinfekcije, države članice trebale bi nastojati postići nižu vrijednost.

Za vodu iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (d), vrijednost se mora doseći najkasnije 10 kalendarskih godina od stupanja na snagu ove Direktive. Vrijednost parametara za brom u razdoblju između pet godina od stupanja na snagu ove Direktive i 10 godina od njezina stupanja na snagu iznosi 25 μg/l.

Napomena 3.: Vrijednost se odnosi na uzorak vode namijenjene za ljudsku potrošnju koji se dobiva odgovarajućom metodom uzimanja uzoraka (1) iz slavine te koji se uzima tako da može predstavljati prosječnu tjednu vrijednost koju potrošači uzimaju. Kada je to prikladno, metode uzimanja uzoraka i praćenja moraju se primjenjivati na usklađen način da bi bile u skladu s člankom 7. stavkom 4. Države članice moraju uzeti u obzir pojavu najviših vrijednosti koje mogu izazvati negativne učinke na zdravlje ljudi.

Napomena 4.: Za vodu iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (d), vrijednost se mora doseći najkasnije 15 kalendarskih godina od stupanja na snagu ove Direktive. Vrijednost parametara za olovo u razdoblju između pet godina od stupanja na snagu ove Direktive i 15 godina od njezina stupanja na snagu iznosi 25 μg/l.

Države članice moraju osigurati poduzimanje svih odgovarajućih mjera da bi se što je više moguće smanjila koncentracija olova u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju tijekom razdoblja koje je potrebno za postizanje usklađenosti s vrijednošću parametara.

Prigodom provedbe mjera kojima se postiže usklađenost s tom vrijednošću, države članice moraju postupno dati prioritet onim područjima na kojima je koncentracija olova u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju najviša.

Napomena 5.: Države članice moraju osigurati udovoljavanje uvjetu da je [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemu uglate zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO3) i nitrit (NO2), te da vrijednost od 0,10 mg/l za nitrit udovoljava vodi iz postrojenja za obradu.

Napomena 6.:„Pesticidi” znači:

organski pesticidi,

organski herbicidi,

organski fungicidi,

organski nematocidi,

organski akaricidi,

organski algicidi,

organski rodenticidi,

organski slimicidi,

srodni proizvodi (između ostalog, regulatori rasta) i njihovi relevantni metaboliti te proizvodi dobiveni degradacijom i reakcijom.

Pratiti se trebaju samo oni pesticidi koji će vjerojatno biti nazočni u predmetnoj opskrbi.

Napomena 7.: Vrijednost parametara odnosi se na svaki pojedinačni pesticid. U slučaju aldrina, dieldrina, heptaklora i heptaklor epoksida, vrijednost parametara iznosi 0,030 μg/l.

Napomena 8.:„Pesticidi – ukupno” znači zbroj svih pojedinačnih pesticida otkrivenih i izmjerenih tijekom postupka praćenja.

Napomena 9.: Navedeni spojevi su:

benzo (b) fluoranten,

benzo (k) fluoranten,

benzo (g, h, i) perilen,

indeno (1, 2, 3-cd) piren.

Napomena 10.:

Kada je to moguće, bez dovođenja u opasnost dezinfekcije, države članice trebale bi nastojati postići nižu vrijednost.

Navedeni spojevi su: kloroform, bromoform, dibromklormetan, bromdiklormetan.

Za vodu iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (d), vrijednost se mora doseći najkasnije 10 kalendarskih godina od stupanja na snagu ove Direktive. Vrijednost parametara za ukupne THM-e u razdoblju između pet godina od stupanja na snagu ove Direktive i 10 godina nakon njezina stupanja na snagu iznosi 150 μg/l.

Države članice moraju osigurati poduzimanje svih odgovarajućih mjera da bi se što je više moguće smanjila koncentracija THM-a u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju tijekom razdoblja koje je potrebno za postizanje usklađenosti s vrijednošću parametara.

Prigodom provedbe mjera kojima se postiže ova vrijednost, države članice moraju postupno dati prioritet onim područjima na kojima je koncentracija THM-a u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju najviša.

DIO C

Indikatorski parametri

Napomena 1.:

Voda ne bi smjela biti agresivna.

Napomena 2.:

Ovaj parametar ne treba se mjeriti osim ako voda potječe iz, odnosno ako na nju utječe površinska voda. U slučaju neudovoljavanja ovoj vrijednosti parametra, predmetna država članica mora istražiti opskrbu vodom da bi se osiguralo da ne postoji potencijalna opasnost za zdravlje ljudi koja bi mogla nastupiti zbog nazočnosti patogenih mikroorganizama, tj. kriptosporidija. Države članice moraju uključiti rezultate svih takvih istraga u izvješća koja moraju podnijeti prema članku 13. stavku 2.

Napomena 3.:

Za vodu stajaćicu koja se stavlja u boce ili posude za vodu, minimalna vrijednost mora se smanjiti na 4,5 pH jedinica.

Za vodu koja se stavlja u boce ili posude za vodu a koja je prirodno bogata ili je umjetno obogaćena ugljičnim dioksidom, minimalna vrijednost može biti niža.

Napomena 4.:

Ovaj parametar ne treba se mjeriti ako se analizira parametar ukupnog organskog ugljika (TOC).

Napomena 5.:

Za vodu koja se stavlja u boce ili posude za vodu, jedinica je broj/250 ml.

Napomena 6.:

Ovaj parametar ne treba se mjeriti za opskrbu vode manju od 10 000 m3 na dan.

Napomena 7.:

U slučaju obrade površinske vode, države članice trebale bi nastojati postići vrijednost parametra koja ne prelazi 1,0 NTU (jedinice nefelometrične mutnoće) u vodi iz postrojenja za obradu.

Napomena 8.:

Učestalost praćenja utvrdit će se kasnije u dodatku II.

Napomena 9.:

Isključujući tricij, kalija -40, radona i produkte raspada radona; učestalost praćenja, metode praćenja i najpogodnije lokacije za točke praćenja utvrdit će se kasnije u Prilogu II.

Napomena 10.:

1.

Prijedlozi koje zahtijeva napomena 8. o učestalosti praćenja te napomena 9. o učestalosti praćenja, metodama praćenja i najpogodnijim lokacijama za točke praćenja iz dodatka II. donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12. Prilikom razrade ovih prijedloga, Komisija uzima u obzir, između ostalog, odgovarajuće odredbe prema postojećem zakonodavstvu ili odgovarajuće programe praćenja, uključujući rezultate praćenja koji su dobiveni iz njih. Komisija podnosi ove prijedloge najkasnije u roku od 18 mjeseci od datuma iz članka 18. Direktive.

2.

Od države članice ne traži se praćenje vode za piće zbog tricija ili radioaktivnosti da bi se utvrdila ukupna indikativna doza onda kada se na temelju drugog provedenog praćenja zadovolji uvjet da su razine tricija ili izračunata ukupna indikativna doza znatno ispod vrijednosti parametra. U tom slučaju, država članica izvješćuje Komisiju o razlozima za donošenje svoje odluke, uključujući rezultate ovog drugog provedenog praćenja.

Parametar

Vrijednost parametra

Jedinica

Napomene

Aluminij

200

μg/l

 

Amonijak

0,50

mg/l

 

Klorid

250

mg/l

Napomena 1.

Clostridium perfingens (uključujući spore)

0

broj/100 ml

Napomena 2.

Boja

Prihvatljiva za potrošače i bez nenormalnih promjena

 

 

Vodljivost

2 500

μS cm-1 na temperaturi od 20 °C

Napomena 1.

Koncentracija vodikovih iona

≥ 6,5 i ≤ 9,5

pH jedinice

Napomene 1. i 3.

Željezo

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Miris

Prihvatljiv za potrošače i bez nenormalnih promjena

 

 

Nemogućnost oksidacije

5,0

mg/l O2

Napomena 4.

Sulfat

250

mg/l

Napomena 1.

Natrij

200

mg/l

 

Okus

Prihvatljiv za potrošače, bez nenormalnih promjena

 

 

Broj kolonija na temperaturi od 22 °C

Bez nenormalnih promjena

 

 

Koliformne bakterije

0

broj/100 ml

Napomena 5.

Ukupni organski ugljik (TOC)

Bez nenormalnih promjena

 

Napomena 6.

Mutnoća

Prihvatljiva za potrošače, bez nenormalnih promjena

 

Napomena 7.


RADIOAKTIVNOST

Parametar

Vrijednost parametra

Jedinica

Napomene

Tricij

100

Bq/l

Napomene 8. i 10.

Ukupna indikativna doza

0,10

mSv/godina

Napomene 9. i 10.


(1)  Dodat će se nakon rezultata studije koja se u ovome trenutku provodi.


DODATAK II.

PRAĆENJE

TABLICA A

Parametri koje treba analizirati

1.   Redovito praćenje

Svrha redovitog praćenja je redovito pružati podatke o organoleptičkoj i mikrobiološkoj kvaliteti vode koja je namijenjena za ljudsku potrošnju, kao i podatke o učinkovitosti obrade vode za piće (posebno o dezinfekciji), kada se rabi, da bi se utvrdilo udovoljava li voda namijenjena za ljudsku potrošnju relevantnim vrijednostima parametara utvrđenima ovom Direktivom ili ne.

Sljedeći parametri moraju biti podložni redovitom praćenju. Države članice mogu dodati i druge parametre ovome popisu ako to smatraju potrebnim.

 

Aluminij (Napomena 1.)

 

Amonijak

 

Boja

 

Vodljivost

 

Clostridium perfingens (uključujući spore) (Napomena 2.)

 

Escherichia coli (E. coli)

 

Koncentracija vodikovih iona

 

Željezo (Napomena 1.)

 

Nitriti (Napomena 3.)

 

Miris

 

Pseudomonas aeruginosa (Napomena 4.)

 

Okus

 

Broj kolonija na temperaturi od 22 °C i 37 °C (Napomena 4.)

 

Koliformne bakterije

 

Mutnoća

Napomena 1.:

Potrebno samo kada se rabi kao flokulant (1).

Napomena 2.:

Potrebno samo ako voda potječe s površine ili površinska voda utječe na nju (1).

Napomena 3.:

Potrebno samo kada se kao sredstvo za dezinfekciju rabi kloriranje (1).

Napomena 4.:

Potrebno samo u slučaju kada se voda nudi na prodaju u bocama ili posudama.

2.   Revizijsko praćenje

Svrha je revizijskog praćenja pružiti podatke potrebne da bi se utvrdilo udovoljava li se svim vrijednostima parametara iz ove Direktive ili ne. Svi parametri utvrđeni u skladu s člankom 5. stavcima 2. i 3. moraju biti podložni revizijskome praćenju osim ako nadležna tijela mogu utvrditi, tijekom vremenskog razdoblja koje će same odrediti, da određeni parametar najvjerojatnije neće biti nazočan u predmetnome uzorku u onim koncentracijama koje bi mogle dovesti do opasnosti od kršenja relevantnih vrijednosti parametara. Ovaj se stavak ne primjenjuje na parametre za radioaktivnost koji će se, kako je utvrđeno napomenama 8., 9. i 10. iz Priloga I., dijela C, pratiti u skladu sa zahtjevima praćenja usvojenima prema članku 12.

TABLICA B1

Najmanja učestalost uzorkovanja i analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se dobiva iz distribucijske mreže ili iz cisterne, odnosno koja se rabi u poduzećima za proizvodnju hrane

Države članice moraju uzimati uzorke na mjestima udovoljavanja utvrđenima člankom 6. stavkom 1. da bi se osiguralo da voda namijenjena za ljudsku potrošnju ispunjava zahtjeve Direktive. Međutim, kada je riječ o distribucijskoj mreži, država članica može uzimati uzorke određenih parametara unutar zone opskrbe ili u postrojenjima za obradu ako se može pokazati da neće doći do štetnih promjena u mjerenim vrijednostima predmetnih parametara.

Volumen vode koja se distribuira ili proizvodi svakoga dana unutar zone opskrbe

(Napomene 1. i 2.)

m3

Redovito praćenje: broj uzoraka godišnje

(Napomene 3., 4. i 5.)

Revizijsko praćenje: broj uzoraka godišnje

(Napomene 3. i 5.)

 

≤ 100

(Napomena 6.)

(Napomena 6.)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3 za svakih 1 000 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

1

+ 1 za svakih 3 300 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1 za svakih 10 000 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

> 100 000

 

10

+ 1 za svakih 25 000 m3/d i njihov dio ukupnog volumena

Napomena 1.: Zona opskrbe je zemljopisno definirano područje unutar kojega voda namijenjena za ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora te unutar kojega se kvaliteta vode može smatrati otprilike ujednačenom.

Napomena 2.: Volumeni se izračunavaju kao prosječne vrijednosti koje se uzimaju tijekom jedne kalendarske godine. Država članica može rabiti broj stanovnika u zoni opskrbe umjesto volumena vode da bi odredila najmanju učestalost, pod pretpostavkom da potrošnja vode iznosi 200 litara po danu po glavi stanovnika.

Napomena 3.: U slučaju kratkotrajnog prekida opskrbe, predmetna država članica odredit će učestalost praćenja vode koja se distribuira u cisternama.

Napomena 4.: Za različite parametre iz Priloga I., država članica može smanjiti broj uzoraka naveden u tablici ako:

(a)

vrijednosti rezultata dobivenih iz uzoraka uzetih tijekom razdoblja od najmanje dvije uzastopne godine konstantne su i znatno bolje nego granice utvrđene u Prilogu I., te

(b)

nijedan čimbenik najvjerojatnije neće prouzrokovati smanjenje kvalitete vode.

Najmanja učestalost koja se primjenjuje ne smije biti manja od 50 % broja uzoraka navedenih u tablici osim u posebnom slučaju napomene 6.

Napomena 5.: U onoj mjeri u kojoj je to moguće, broj uzoraka trebao bi se distribuirati ujednačeno u vremenu i prostoru.

Napomena 6.: Odluku o učestalosti uzimanja uzoraka donosi predmetna država članica.

TABLICA B2

Najmanja učestalost uzorkovanja i analize vode koja se stavlja u boce ili posude, a namijenjena je prodaji

Volumen vode koja se proizvodi u svrhu prodaje u bocama ili posudama za vodu svakoga dana 1  (2)

m3

Redovito praćenje: broj uzoraka godišnje

Revizijsko praćenje: broj uzoraka godišnje

≤ 10

 

1

1

> 10

≤ 60

12

1

> 60

 

1 za svakih 5 m3 i njihov dio ukupnog volumena

1 za svakih 5 m3 i njihov dio ukupnog volumena


(1)  U svim ostalim slučajevima parametri se nalaze na popisu za revizijsko praćenje.

(2)  Volumeni se izračunavaju kao prosječne količine uzete tijekom jedne kalendarske godine.


DODATAK III.

SPECIFIKACIJE ZA ANALIZU PARAMETARA

Svaka država članica mora osigurati da svi laboratoriji u kojima se vrši analizira uzoraka imaju sustav analitičke kontrole kvalitete koja je podložna povremenim provjerama od strane osobe koju ne kontrolira laboratorij te koja ima odobrenje nadležnih tijela za tu svrhu.

1.   PARAMETRI ZA KOJE SU NAVEDENE METODE ANALIZE

Sljedeća načela metoda mikrobioloških parametara daju se ili kao uputa kad god se pruža CEN/ISO metoda ili kao smjernice, ovisno o mogućem usvajanju daljnjih CEN/ISO međunarodnih metoda za ove parametre u budućnosti, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12. Države članice mogu rabiti i alternativne metode, pod uvjetom da se pridržavaju odredbi članka 7. (5).

 

Koliformne bakterije i Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

 

Enterokoki (ISO 7899-2)

 

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

 

Nabrajanje mikroorganizama koji se mogu kultivirati – Broj kolonija na temperaturi od 22 °C (prEN ISO 6222)

 

Nabrajanje mikroorganizama koji se mogu kultivirati – Broj kolonija na temperaturi od 37 °C (prEN ISO 6222)

 

Clostridium perfingens (uključujući spore)

Filtriranje kroz membrane koje slijedi anaerobna inkubacija membrane u m-CP agaru (Napomena 1.) na temperaturi od 44 ± 1 °C za 21 ± 3 sata. Izbrojiti neprozirne žute kolonije čija boja prelazi u ružičastu ili crvenu nakon izlaganja parama amonijeva hidroksida u trajanju od 20 do 30 sekundi.

Napomena 1.: Sastav m-CP agara je sljedeći:

 

Osnovni medij

Triptoza

30 g

Ekstrakt kvasca

20 g

Saharoza

5 g

L-cistein hidroklorid

1 g

MgSO4 – 7H2O

0,1 g

Ljubičasti bromokresol

40 mg

Agar

15 g

Voda

1 000 ml

 

Otopiti sastojke osnovnoga medija, prilagoditi pH vrijednost na 7,6 i sterilizirati u autoklavu na temperaturi od 121 °C u trajanju od 15 minuta. Dopustiti mediju da se ohladi te zatim dodati:

D-cikloserin

400 mg

Polimiksin-B sulfat

25 mg

Indoksil-ß-D-glukozid

otopiti ga u 8 ml sterilizirane vode prije dodavanja

60 mg

Filter – sterilizirani 0,5 % fenolftalein otopina difosfata

20 ml

Filter – sterilizirani 4,5 % FeCI3 × 6H2O

2 ml

2.   PARAMETRI ZA KOJE SU NAVEDENE KARAKTERISTIKE DJELOVANJA

2.1.   Navedene karakteristike djelovanja za sljedeće parametre su te da metoda analize koja se rabi mora, kao minimum uvjeta, moći izmjeriti koncentracije koje su jednake vrijednosti parametra uz točnost, preciznost i granice navedenog otkrivanja. Bez obzira na osjetljivost metode analize koja se rabi, rezultat se mora prikazati rabeći barem isti broj decimala kao i za vrijednost parametra navedenu u Prilogu I., dijelovima B i C.

Parametri

Točnost vrijednosti parametara u postocima

(Napomena 1.)

Preciznost vrijednosti parametara u postocima

(Napomena 2.)

Granica otkrivanja vrijednosti parametara u postocima

(Napomena 3.)

Uvjeti

Napomene

Akrilamid

 

 

 

Kontrolira se putem specifikacije proizvoda

 

Aluminij

10

10

10

 

 

Amonijak

10

10

10

 

 

Antimon

25

25

25

 

 

Arsen

10

10

10

 

 

Benzo(a)piren

25

25

25

 

 

Benzen

25

25

25

 

 

Bor

10

10

10

 

 

Brom

25

25

25

 

 

Kadmij

10

10

10

 

 

Kloridi

10

10

10

 

 

Krom

10

10

10

 

 

Vodljivost

10

10

10

 

 

Bakar

10

10

10

 

 

Cijanidi

10

10

10

 

Napomena 4.

1,2-dikloretan

25

25

10

 

 

Epiklorohidrin

 

 

 

Kontrolira se putem specifikacije proizvoda

 

Fluorid

10

10

10

 

 

Željezo

10

10

10

 

 

Olovo

10

10

10

 

 

Mangan

10

10

10

 

 

Živa

20

10

20

 

 

Nikal

10

10

10

 

 

Nitrati

10

10

10

 

 

Nitriti

10

10

10

 

 

Nemogućnost oksidacije

25

25

10

 

Napomena 5.

Pesticidi

25

25

25

 

Napomena 6.

Policiklički aromatski ugljikohidrati

25

25

25

 

Napomena 7.

Selen

10

10

10

 

 

Natrij

10

10

10

 

 

Sulfati

10

10

10

 

 

Tetrakloreten

25

25

10

 

Napomena 8.

Trikloreten

25

25

10

 

Napomena 8.

Trihalometan – Ukupno

25

25

10

 

Napomena 7.

(Poli)vinil klorid

 

 

 

Kontrolira se putem specifikacije proizvoda

 

2.2   Za koncentraciju vodikovih iona navedena karakteristika djelovanja je ta da metoda analize koja se rabi mora moći izmjeriti koncentraciju jednaku vrijednosti parametra uz točnost od 0,2 pH jedinice te preciznost od 0,2 pH jedinice.

Napomena 1.  (1):

Točnost je sustavna pogreška te predstavlja razliku između srednje vrijednosti velikoga broja opetovanih mjerenja te stvarne vrijednosti.

Napomena 2.  (1):

Preciznost je slučajna pogreška i obično se izražava kao standardno odstupanje (unutar serije mjerenja te između serija mjerenja) raspona rezultata srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost odnosi se na dvostruko relativno standardno odstupanje.


Napomena 3.:

Granica otkrivanja je ili:

trostruko relativno standardno odstupanje, unutar serije, prirodnoga uzorka koji sadrži nisku koncentraciju parametara,

ili

peterostruko relativno standardno odstupanje, unutar serije, nasumično izabranog uzorka.

Napomena 4.:

Metodom bi se trebala utvrditi ukupna količina cijanida u svim oblicima.

Napomena 5.:

Oksidacija bi se trebala provoditi u trajanju od 10 minuta na temperaturi od 100 °C pod kiselim uvjetima uz upotrebu permanganata.

Napomena 6.:

Karakteristike djelovanja primjenjuju se na svaki pojedini pesticid te će ovisiti o dotičnome pesticidu. Granica otkrivanja možda se ne može postići za sve pesticide u ovome trenutku, no države članice trebale bi nastojati postići taj standard.

Napomena 7.:

Karakteristike djelovanja primjenjuju se na pojedine tvari pri 25 % vrijednosti parametra iz Priloga I.

Napomena 8.:

Karakteristike djelovanja primjenjuju se na pojedine tvari pri 50 % vrijednosti parametara iz Priloga I.

3.   PARAMETRI ZA KOJE NIJE NAVEDENA NIKAKVA METODA ANALIZE

 

Boja

 

Miris

 

Okus

 

Ukupna količina organskog ugljena

 

Mutnoća (Napomena 1.)

Napomena 1.:

Kod praćenja mutnoće u obrađenoj površinskoj vodi navedene karakteristike djelovanja su ta da metoda analize koja se rabi mora biti u najmanju ruku u mogućnosti izmjeriti koncentracije koje su jednake vrijednosti parametara uz točnost od 25 %, preciznost od 25 % te granicu otkrivanja od 25 %.


(1)  Ovi su termini pobliže definirani u ISO 5725.


DODATAK IV.

ROKOVI ZA PRENOŠENJE U NACIONALNO PRAVO TE ROKOVI ZA PRIMJENU

Direktiva 80/778/EEZ

Direktiva 81/858/EEZ

Zakon o pristupu Španjolske i Portugala

Direktiva 90/656/EEZ za nove njemačke države

Zakon o pristupu Austrije, Finske i Švedske

Direktiva 91/692/EEZ

Prenošenje 17. srpnja 1982. god.

Primjena 17. srpnja 1985. god.

Sve države članice osim Španjolske, Portugala i novih njemačkih zemalja

(Adaptiranje potrebno zbog pristupa Grčke)

Španjolska:

prenošenje

1. siječnja 1986. god.

Primjena

1. siječnja 1986. god.

Portugal:

prenošenje

1. siječnja 1986. god.

Primjena

1. siječnja 1989. god.

 

Austrija:

prenošenje

1. siječnja 1995. god.

Primjena

1. siječnja 1995. god.

Finska:

prenošenje

1. siječnja 1995. god.

Primjena

1. siječnja 1995. god.

Švedska:

prenošenje

1. siječnja 1995. god.

Primjena

1. siječnja 1995. god.

 

Članak 1. do 14.

 

 

Primjena 31. prosinca 1995.

 

 

Članak 15.

Izmijenjen, stupa na snagu 1. siječnja 1981.

Izmijenjen, stupa na snagu 1. siječnja 1986.

 

Izmijenjen, stupa na snagu 1. siječnja 1995.

 

Članak 16.

 

 

 

 

 

Članak 17.

 

 

 

 

Umetnut članak 17. točka (a)

Članak 18.

 

 

 

 

 

Članak 19.

 

Izmijenjen

Izmijenjen

 

 

Članak 20.

 

 

 

 

 

Članak 21.

 

 

 

 

 


PRILOG V.

KORELACIJSKA TABLICA

Ova Direktiva

Direktiva 80/778/EEZ

Članak 1. točka 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

točke (a) i (b)

Članak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 3. stavak 1.

točke (a) i (b)

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

točke (a) i (b)

Članak 3. stavak 3.

Članak 4. stavak 1.

Članak 7. stavak 6.

Članak 4. stavak 2.

Članak 11.

Članak 5. stavak 1.

Članak 7. stavak 1.

Članak 5. stavak 2. prva rečenica

Članak 7. stavak 3.

Članak 5. stavak 2. druga rečenica

Članak 5. stavak 3.

Članak 6. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

Članak 6. stavak od 2. do 3.

Članak 7. stavak 1.

Članak 12. stavak 1.

Članak 7. stavak 2.

Članak 7. stavak 3.

Članak 12. stavak 3.

Članak 7. stavak 4.

Članak 7. stavak 5.

Članak 12. stavak 5.

Članak 7. stavak 6.

Članak 8.

Članak 9. stavak 1.

Članak 9. stavak 1. i članak 10. stavak 1.

Članak 9. stavak od 2. do 6.

Članak 9. stavak 7.

Članak 9. stavak 1. i članak 10. stavak 3.

Članak 9. stavak 8.

Članak 10.

Članak 8.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 13.

Članak 12. stavak 1.

Članak 14.

Članak 12. stavci 2. i 3.

Članak 15.

Članak 13. stavak 1.

Članak13. stavci od 2. do 5.

Članak 17. točka (a) (umetnut Direktivom 91/692/EEZ)

Članak 14.

Članak 19.

Članak 15.

Članak 20.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 21.


Top