31998L0083

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 330 , 05/12/1998 s. 0032 - 0054


RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (4), och

av följande skäl:

1. Det är nödvändigt att anpassa rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten (5) till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Erfarenheterna av genomförandet av det direktivet visar att det är nödvändigt att skapa en tillräckligt flexibel och tydlig rättslig ram som medlemsstaterna kan använda om normerna inte uppfylls. Direktivet bör vidare omprövas mot bakgrund av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt subsidiaritetsprincipen.

2. I enlighet med artikel 3b i fördraget, enligt vilken gemenskapen inte får vidta några åtgärder som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets mål, är det nödvändigt att revidera direktiv 80/778/EEG så att tonvikten läggs på att väsentliga kvalitets- och hälsoparametrar iakttas, samtidigtsom det överlåts på medlemsstaterna att lägga till ytterligare parametrar om de anser det lämpligt.

3. I enlighet med subsidiaritetsprincipen måste gemenskapens åtgärder stödja och komplettera de åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

4. I enlighet med subsidiaritetsprincipen kräver de naturliga och socioekonomiska skillnaderna mellan unionens regioner att de flesta beslut om kontroll och analys samt om åtgärder för att avhjälpa brister fattas på lokal, regional eller nationell nivå, förutsatt att dessa skillnader inte hindrar införandet av den ram för bestämmelser i lagar och andra författningar som fastställs i detta direktiv.

5. Gemenskapsnormer för väsentliga och förebyggande hälsorelaterade kvalitetsparametrar för dricksvatten är nödvändiga för att ställa upp de minimimål för miljökvalitet som skall uppnås i samband med andra gemenskapsåtgärder så att hållbar användning av dricksvatten kan garanteras och främjas.

6. Dricksvattnets betydelse för människors hälsa gör det nödvändigt att på gemenskapsnivå fastställa de väsentliga kvalitetsnormer som allt dricksvatten måste uppfylla.

7. Det är nödvändigt att direktivet också omfattar vatten som används inom livsmedelsindustrin, om det inte kan visas att användningen av detta vatten inte påverkar den färdiga produktens hälsosamhet.

8. För att göra det möjligt för huvudmännen att uppfylla kvalitetskraven för dricksvatten bör lämpliga vattenskyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att yt- och grundvatten hålls rent. Samma mål kan uppnås genom att lämpliga åtgärder för beredning av vattnet vidtas innan det tillhandahålls.

9. Förutsättningen för enhetlig europeisk vattenpolitik är att ett lämpligt ramdirektiv så småningom antas.

10. Naturligt mineralvatten och vatten som är läkemedel skall inte omfattas av direktivet eftersom särskilda bestämmelser har antagits för dessa slag av vatten.

11. Om en kvalitetsförsämring inträffar krävs det åtgärder för alla direkt hälsorelaterade parametrar. Dessa åtgärder bör noggrant samordnas med genomförandet av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (6) och av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (7).

12. För ämnen som är viktiga inom hela gemenskapen är det nödvändigt att fastställa individuella parametervärden som är tillräckligt stränga för att säkerställa att direktivets syfte kan uppnås.

13. Parametervärdena baseras på tillgänglig vetenskaplig kunskap och försiktighetsprincipen har också beaktats. Dessa värden har valts för att säkerställa att dricksvatten kan konsumeras av människor utan risk under ett helt liv och de motsvarar därför en hög hälsoskyddsnivå.

14. Det bör skapas balans för att förhindra såväl mikrobiologiska som kemiska risker. I detta syfte och mot bakgrund av en framtida översyn av parametervärdena bör fastställandet av parametervärdena för dricksvatten baseras på hänsynen till folkhälsan och på en metod för att bedöma risk.

15. Trots att det för närvarande inte finns tillräckliga bevis som kan ligga till grund för parametervärden på gemenskapsnivå för kemikalier som stör de endokrina funktionerna finns det ökande oro över de möjliga effekterna på människor och djur av ämnen som är skadliga för hälsan.

16. Särskilt normerna i bilaga I baseras i allmänhet på Världshälsoorganisationens riktlinjer för kvaliteten på dricksvatten samt på utlåtanden från kommissionens vetenskapliga rådgivande kommitté om undersökning av kemiska föreningars toxicitet och ekotoxicitet.

17. Medlemsstaterna måste fastställa värden för andra ytterligare parametrar som inte omfattas av bilaga I i de fall då detta är nödvändigt för att skydda människors hälsa på deras territorier.

18. Medlemsstaterna får fastställa värden för andra ytterligare parametrar som inte omfattas av bilaga I i de fall då detta anses nödvändigt för att garantera kvaliteten på produktion, distribution och kontroll av dricksvatten.

19. När medlemsstaterna anser det nödvändigt att anta strängare normer än de som framgår av bilaga I, delarna A och B, eller normer för ytterligare parametrar som inte omfattas av bilaga I men som är nödvändiga för att skydda människors hälsa, skall de underrätta kommissionen om dessa normer.

20. När medlemsstaterna inför eller behåller strängare skyddsåtgärder är de skyldiga att följa principerna och bestämmelserna i fördraget, såsom dessa tolkas av domstolen.

21. Parametervärdena måste iakttas när dricksvattnet görs tillgängligt för konsumenten.

22. Kvaliteten på dricksvattnet kan påverkas av fastighetsinstallationerna. Det konstateras att varken ansvaret för fastighetsinstallationerna eller ansvaret för underhållet av dessa alltid åligger medlemsstaterna.

23. Medlemsstaterna bör upprätta kontrollprogram för att kontrollera att dricksvattnet uppfyller direktivets krav. Dessa kontrollprogram bör vara anpassade till lokala behov och uppfylla de minimikontrollkrav som fastställs i det här direktivet.

24. Metoderna för att analysera dricksvattnets kvalitet bör kunna garantera tillförlitliga och jämförbara resultat.

25. Om direktivets normer inte iakttas bör den berörda medlemsstaten utreda orsaken till detta och säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas så snart som möjligt för att återställa vattnets kvalitet.

26. Det är viktigt att förhindra förorenat vatten från att utgöra en potentiell fara för människors hälsa. Tillhandahållande av sådant vatten bör förbjudas eller dess användning begränsas.

27. Om en indikatorparameter inte iakttas skall den berörda medlemsstaten undersöka om detta innebär någon risk för människors hälsa. Den skall vidta åtgärder för att återställa vattnets kvalitet om detta är nödvändigt för att skydda människors hälsa.

28. Om det är nödvändigt med sådana åtgärder för att återställa dricksvattnets kvalitet skall, i enlighet med artikel 130r.2 i fördraget, åtgärder som hejdar problemet vid källan prioriteras.

29. Medlemsstaterna bör under vissa förhållanden tillåtas att bevilja undantag från detta direktiv. Det är vidare nödvändigt att fastställa en lämplig ram för dessa undantag, förutsatt att undantagen inte utgör en potentiell fara för människors hälsa och förutsatt att dricksvattenförsörjningen inom det berörda området i annat fall inte kan upprätthållas genom andra rimliga medel.

30. Eftersom beredning eller distribution av dricksvatten kan innebära användning av vissa ämnen eller material, krävs det bestämmelser om användningen av dessa så att eventuella skadliga effekter på människors hälsa undviks.

31. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan göra det nödvändigt med en snabb anpassning av de tekniska krav som framgår av bilagorna II och III. För att underlätta tillämpningen av de åtgärder som är nödvändiga för det syftet bör föreskrifter vidare meddelas om ett förfarande enligt vilket kommissionen, biträdd av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna, kan anta dessa anpassningar.

32. Konsumenterna bör på ett adekvat och lämpligt sätt informeras om kvaliteten på dricksvattnet, om eventuella undantag som medlemsstaterna beviljar och om eventuell a åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar för att avhjälpa brister. Vidare bör hänsyn tas till kommissionens behov av tekniska och statistiska uppgifter samt till enskilda personers rätt att få tillgång till adekvat information om kvaliteten på dricksvattnet.

33. Under särskilda omständigheter och för geografiskt avgränsade områden kan det vara nödvändigt att ge medlemsstaterna en längre tidsfrist för iakttagande av vissa bestämmelser i direktivet.

34. Direktivet skall inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsgränser för överföring till nationell lagstiftning och tillämpning som framgår av bilaga IV.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Syfte

1. Detta direktiv gäller kvaliteten på dricksvatten.

2. Syftet med detta direktiv är att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten genom att säkerställa att vattnet är hälsosamt och rent.

Artikel 2 Definitioner

I detta direktiv avses med

1. dricksvatten:

a) allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett för dryck, för matlagning, för beredning av livsmedel eller för andra hushållsändamål, oberoende av dess ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom ett distributionsnät, från tankbil/tankbåt, i flaskor eller i behållare,

b) allt vatten som används i ett företag för tillverkning, bearbetning, konservering eller saluföring av varor eller ämnen som är avsedda för livsmedelsändamål, om inte de behöriga nationella myndigheterna gör den bedömningen att vattnets kvalitet inte kan påverka de färdiga livsmedlens hälsosamhet.

2. fastighetsinstallation: de ledningar, installationer och anordningar som är installerade mellan de kranar som normalt används för dricksvatten och distributionsnätet men bara om dessa enligt den tillämpliga nationella lagstiftningen inte är huvudmannens ansvar, i dennes egenskap av huvudman, utom i lokaler och anläggningar där vatten tillhandahålls allmänheten, exempelvis skolor, sjukhus och restauranger.

Artikel 3 Undantag

1. Detta direktiv gäller inte för

a) naturligt mineralvatten som av behöriga nationella myndigheter godkänns som sådant i enlighet med rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (8),

b) vatten som är läkemedel enligt vad som avses i rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som rör läkemedel (9).

2. Medlemsstaterna får göra undantag från direktivets bestämmelser för

a) vatten som är avsett uteslutande för ändamål för vilka de behöriga myndigheterna gör den bedömningen att vattnets kvalitet inte påverkar, vare sig direkt eller indirekt, de berörda konsumenternas hälsa,

b) dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m³ per dag i genomsnitt eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

3. Medlemsstater som utnyttjar undantagen enligt punkt 2 b skall sörja för att den berörda befolkningen informeras om detta och om alla åtgärder som kan vidtas för att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten. Dessutom skall den berörda befolkningen, om det är uppenbart att vattnets kvalitet utgör en potentiell fara för människors hälsa, omedelbart ges lämpliga råd.

Artikel 4 Allmänna skyldigheter

1. Utan att det påverkar deras skyldigheter enligt andra gemenskapsbestämmelser skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dricksvatten är hälsosamt och rent. Såvitt avser minimikraven i detta direktiv är dricksvatten hälsosamt och rent om det

a) inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana koncentrationer att de utgör en potentiell fara för människors hälsa, och

b) uppfyller minimikraven i bilaga I, delarna A och B,

och om medlemsstaterna, i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i artiklarna 5 8 och 11 samt i enlighet med fördraget vidtar alla andra åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dricksvattnet uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att de åtgärder som vidtas för att genomföra bestämmelserna i detta direktiv inte under några omständigheter, vare sig direkt eller indirekt, medför försämring av den nuvarande dricksvattenkvaliteten i den mån detta har betydelse för skyddet av människors hälsa eller medför ökad förorening av vatten som används för framställning av dricksvatten.

Artikel 5 Kvalitetsnormer

1. Medlemsstaterna skall för parametrarna i bilaga I fastställa värden som skall gälla för dricksvatten.

2. De värden som fastställs i enlighet med punkt 1 får inte vara mindre stränga än de som fastställs i bilaga I. När det gäller parametrarna i bilaga I, del C, behöver värdena bestämmas endast för kontrolländamål och för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 8.

3. Medlemsstaterna skall fastställa värden för ytterligare parametrar som inte omfattas av bilaga I om skyddet av människors hälsa på deras nationella territorium eller en del av detta kräver det. De värden som fastställs skall i vart fall uppfylla kraven i artikel 4.1 a.

Artikel 6 Punkt där värdena skall iakttas

1. De parametervärden som fastställs i enlighet med artikel 5 skall iakttas

a) för vatten som tillhandahålls från ett distributionsnät i en lokal eller en anläggning vid den punkt där det tappas ur de kranar som normalt används för dricksvatten, eller

b) för vatten som tillhandahålls från tankbil/tankbåt, vid den punkt där det tappas från tankbilen/tankbåten, eller

c) för vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, vid den punkt där vattnet tappas på flaska eller i behållare, eller

d) för vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag, vid den punkt inom företaget där vattnet används.

2. För vatten som omfattas av punkt 1 a skall medlemsstaterna anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt denna artikel och enligt artikel 4 och artikel 8.2 om det kan visas att det bristande iakttagandet av de enligt artikel 5 fastställda parametervärdena beror på fastighetsinstallationerna eller underhållet av dessa.

3. Om punkt 2 är tillämplig och det finns risk för att de enligt artikel 5 fastställda parametervärdena inte iakttas med avseende på vatten som omfattas av punkt 1 a skall medlemsstaterna ändå säkerställa

a) att lämpliga åtgärder vidtas för att minska eller undanröja risken för att parametervärdena inte iakttas, exempelvis rådgivning till fastighetsägare om möjliga åtgärder som de kan vidta för att avhjälpa bristerna, och/eller

att andra åtgärder, såsom lämpliga beredningstekniker, vidtas för att ändra vattnets beskaffenhet eller egenskaper innan det tillhandahålls i syfte att minska eller undanröja risken för att parametervärdena inte iakttas efter tillhandahållandet,

och

b) att de berörda konsumenterna på vederbörligt sätt informeras och får råd om möjliga ytterligare åtgärder som de bör vidta för att avhjälpa bristerna.

Artikel 7 Kontroll

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att regelbundna kontroller av dricksvattnets kvalitet utförs i syfte att kontrollera att det vatten som är tillgängligt för förbrukarna uppfyller kraven i detta direktiv, särskilt de parametervärden som fastställs i enlighet med artikel 5. Prov bör tas på ett sådant sätt att de blir representativa för kvaliteten på de vatten som förbrukas under året. Dessutom skall medlemsstaterna vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att, i fall då desinfektion ingår i beredningen eller distributionen av dricksvatten, säkerställa kontroll av att desinfektionen är effektiv.

2. För att fullgöra skyldigheterna enligt punkt 1 skall de behöriga myndigheterna upprätta lämpliga kontrollprogram för allt dricksvatten. Dessa kontrollprogram skall uppfylla minimikraven i bilaga II.

3. Provtagningsplatserna skall bestämmas av de behöriga myndigheterna och uppfylla de relevanta kraven i bilaga II.

4. Gemenskapsriktlinjer för den kontroll som föreskrivs i denna artikel får utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

5. a) Medlemsstaterna skall följa de anvisningar för analys av parametrar som framgår av bilaga III.

b) Andra metoder än de som anges i bilaga III, del 1 får användas under förutsättning att det kan visas att de resultat som erhålls är åtminstone lika tillförlitliga som dem som erhålls med de angivna metoderna. Medlemsstater som använder sig av alternativa metoder skall förse kommissionen med all relevant information om denna metod och dess likvärdighet.

c) För de parametrar som förtecknas i bilaga III, delarna 2 och 3, får vilken analysmetod som helst användas under förutsättning att den uppfyller kraven i bilaga III.

6. Medlemsstaterna skall säkerställa att ytterligare kontroll från fall till fall utförs av ämnen och mikroorganismer för vilka inget parametervärde har fastställts i enlighet med artikel 5, om det finns anledning att misstänka att de kan förekomma i sådana mängder eller sådant antal att de utgör en potentiell fara för människors hälsa.

Artikel 8 Åtgärder för att avhjälpa brister samt begränsning av användningen

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att samtliga fall av bristande iakttagande av enligt artikel 5 fastställda parametervärden omedelbart utreds för att fastställa orsaken.

2. I fall av bristande iakttagande - trots de åtgärder som vidtas för att uppfylla kraven i artikel 4.1 - av de enligt artikel 5 fastställda parametervärdena, skall de berörda medlemsstaterna, om inte annat följer av artikel 6.2, säkerställa att nödvändiga åtgärder så snart som möjligt vidtas för att återställa vattnets kvalitet, under beaktande bland annat av i hur hög grad det ifrågavarande parametervärdet har överskridits och den potentiella faran för människors hälsa.

3. Oberoende av om parametervärdena iakttas eller ej skall medlemsstaterna säkerställa att allt tillhandahållande av dricksvatten som utgör en potentiell fara för människors hälsa förbjuds eller att vattnets användning begränsas eller att sådana övriga åtgärder vidtas som är nödvändiga för att skydda människors hälsa. I sådana fall skall konsumenterna omedelbart informeras om detta och ges de råd som är nödvändiga.

4. De behöriga myndigheterna eller andra relevanta organ skall besluta vilka åtgärder enligt punkt 3 som bör vidtas under beaktande av de risker för människors hälsa som skulle bli följden om dricksvattenförsörjningen avbryts eller användningen av dricksvatten begränsas.

5. Medlemsstaterna får utarbeta riktlinjer för att hjälpa de behöriga myndigheterna att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 4.

6. I fall då parametervärdena eller specifikationerna i bilaga I, del C, inte iakttas skall medlemsstaterna undersöka om detta innebär någon risk för människors hälsa. De skall vidta åtgärder för att återställa vattnets kvalitet om detta är nödvändigt för att skydda människors hälsa.

7. När åtgärder vidtas för att avhjälpa brister skall medlemsstaterna säkerställa att konsumenterna underrättas om detta, utom i fall då de behöriga myndigheterna anser det förhållandet att parametervärdet inte iakttas vara av ringa betydelse.

Artikel 9 Undantag

1. Medlemsstaterna får meddela föreskrifter om undantag från de parametervärden som framgår av bilaga I, del B, eller som fastställs i enlighet med artikel 5.3, upp till ett högsta värde som de själva bestämmer, förutsatt att inget undantag utgör en potentiell fara för människors hälsa och förutsatt att dricksvattenförsörjningen inom det berörda området i annat fall inte kan upprätthållas genom några andra rimliga medel. Undantagen skall begränsas till en tid som skall vara så kort som möjligt och som inte får vara längre än tre år, och vid utgången av denna tid skall en översyn göras för att konstatera huruvida tillräckliga framsteg har gjorts. När en medlemsstat avser att tillåta ett andra undantag skall den till kommissionen översända resultatet av översynen, åtföljt av skälen för sitt beslut rörande det andra undantaget. Ett sådant andra undantag får inte avse längre tid än tre år.

2. Om synnerliga skäl föreligger kan en medlemsstat hos kommissionen begära ett tredje undantag för en period på högst tre år. Kommissionen skall fatta beslut om varje sådan begäran inom tre månader.

3. Beslut om undantag enligt punkterna 1 och 2 skall innehålla följande uppgifter:

a) Skälet till undantaget.

b) Den berörda parametern, tidigare relevanta analysresultat och det högsta tillåtna värdet enligt undantaget.

c) Det geografiska området, den mängd vatten som tillhandahålls varje dag, den berörda befolkningen och om det finns något relevant livsmedelsproducerande företag som påverkas.

d) En lämplig kontrollplan, med tätare kontroller när det är nödvändigt.

e) En sammanfattning av planen för nödvändiga åtgärder för att avhjälpa brister, inbegripet en tidtabell för arbetet och en uppskattning av kostnaderna samt bestämmelser om hur översyn skall ske.

f) Under hur lång tid undantaget måste tillåtas.

4. Om de behöriga myndigheterna anser det förhållandet att parametervärdet inte iakttas vara av ringa betydelse och att åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 8.2 kan avhjälpa problemet inom högst 30 dagar, behöver kraven i punkt 3 inte tillämpas.

I sådana fall skall de behöriga myndigheterna eller andra relevanta organ fastställa endast det högsta tillåtna värdet för den berörda parametern och den tid som medges för att rätta till problemet.

5. Punkt 4 får inte längre utnyttjas om ett och samma parametervärde för en viss vattentäkt inte har iakttagits under sammanlagt mer än 30 dager under de föregående tolv månaderna.

6. De medlemsstater som utnyttjar undantagen enligt denna artikel skall säkerställa att den befolkning som påverkas av ett sådant undantag omedelbart och på lämpligt sätt informeras om undantaget och om de villkor som gäller för det. Medlemsstaterna skall dessutom säkerställa att råd i de fall då det är nödvändigt ges till de särskilda befolkningsgrupper för vilka undantaget kan komma att innebära en särskild risk.

Dessa skyldigheter gäller inte de fall som beskrivs i punkt 4, om inte de behöriga myndigheterna beslutar något annat.

7. Bortsett från de undantag som meddelas i enlighet med punkt 4 skall medlemsstaterna inom två månader informera kommissionen om sådana undantag som avser en daglig vattenproduktion som överstiger 1 000 m³ i genomsnitt eller berör minst 5 000 personer, och samtidigt bifoga de uppgifter som anges i punkt 3.

8. Bestämmelserna i denna artikel gäller inte för dricksvatten som utbjuds till försäljning i flaskor eller behållare.

Artikel 10 Kvalitetssäkring av beredning, utrustning och material

Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 89/106/EG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och författningar om byggprodukter (10), vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inga ämnen eller material för nya installationer som används vid beredning eller distribution av dricksvatten och inga föroreningar som har samband med sådana ämnen eller material för nya installationer finns kvar i dricksvattnet i högre koncentrationer än vad som är nödvändigt för ändamålet med deras användning och att de varken direkt eller indirekt minskar det skydd för människors hälsa som tillhandahålls genom detta direktiv.

Artikel 11 Översyn av bilagorna

1. Minst vart femte år skall kommissionen se över bilaga I mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska framsteg och därvid lämna förslag om nödvändiga ändringar enligt förfarandet i artikel 189 c fördraget.

2. Minst vart femte år skall kommissionen anpassa bilagorna II och III till vetenskapliga och tekniska framsteg. Nödvändiga ändringar skall antas enligt förfarandet i artikel 12.

Artikel 12 Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens beslut skall vara omedelbart tillämpligt. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

a) skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid av tre månader från dagen då rådet underrättats,

b) får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i punkt a.

Artikel 13 Information och rapporter

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvatten är tillgängliga för konsumenterna.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 90/313/EEG av den 7 juni 1990 om rätt att ta del av miljöinformation (11) skall medlemsstaterna vart tredje år i syfte att informera konsumenterna offentliggöra en rapport om kvaliteten på dricksvattnet. Denna rapport skall omfatta åtminstone sådana enskilda vattentäkter som i genomsnitt tillhandahåller mer än 1 000 m³ per dag eller berör minst 5 000 personer och skall omfatta tre kalenderår och offentliggöras före utgången av det kalenderår som följer på rapporteringsperioden.

3. Medlemsstaterna skall översända sina rapporter till kommissionen inom två månader från offentliggörandet.

4. Utformningen av och det obligatoriska innehållet i de rapporter som avses i punkt 2 skall bestämmas med särskild hänsyn till de åtgärder som avses i artikel 3.2, artikel 5.2 och 5.3, artikel 7.2, artikel 8, artikel 9.5, och 9.6 och artikel 15.1, och om det är nödvändigt ändras i enlighet med förfarandet i artikel 12.

5. Kommissionen skall granska medlemsstaternas rapporter och vart tredje år offentliggöra en sammanfattande rapport om kvaliteten på dricksvattnet inom gemenskapen. Denna rapport skall offentliggöras inom nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter.

Artikel 14 Tidsram för att iaktta kraven

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dricksvattnets kvalitet överensstämmer med detta direktiv inom fem år efter det att det har trätt i kraft, utan att det påverkar tillämpningen av anmärkningarna 2, 4 och 10 i bilaga I, del B.

Artikel 15 Synnerliga skäl

1. En medlemsstat får om synnerliga skäl föreligger i fråga om geografiskt avgränsade områden till kommissionen inge en särskild begäran om en längre tidsfrist än vad som föreskrivs i artikel 14. Den ytterligare tidsfristen får inte vara längre än tre år och därefter skall en översyn göras och överlämnas till kommissionen, som mot bakgrund av översynen kan bevilja en andra ytterligare tidsfrist om högst tre år. Denna bestämmelse gäller inte för dricksvatten som säljs i flaskor eller behållare.

2. En sådan begäran, som skall vara vederbörligen motiverad, skall innehålla uppgift om svårigheter som har uppstått och omfatta minst alla de uppgifter som anges i artikel 9.3.

3. Kommissionen skall behandla begäran i enlighet med förfarandet i artikel 12.

4. En medlemsstat som utnyttjar denna artikel skall säkerställa att den befolkning som påverkas av dess begäran omedelbart och på lämpligt sätt informeras om resultatet av begäran. Medlemsstaten skall dessutom i fall då det är nödvändigt säkerställa rådgivning till de särskilda befolkningsgrupper, för vilka begäran kan komma att innebära en särskild risk.

Artikel 16 Upphävande

1. Direktiv 80/778/EEG upphävs med verkan fem år efter det att detta direktiv träder i kraft. Om inte annat följer av punkt 2 påverkar detta upphävande inte medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsgränserna i bilaga IV för överföring till nationell lagstiftning och tillämpning.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall förstås som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

2. När en medlemsstat har satt i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och har vidtagit de åtgärder som föreskrivs i artikel 14, skall detta direktiv, inte direktiv 80/778/EEG, gälla för kvaliteten på dricksvatten i den medlemsstaten.

Artikel 17 Överföring till nationell lagstiftning

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år från dess ikraftträdande. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaterna själva utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18 Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 19 Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 1998.

På rådets vägnar

B. PRAMMER

Ordförande

(1) EGT C 131, 30.5.1995, s. 5, och EGT C 213, 15.7.1997, s. 8.

(2) EGT C 82, 19.3.1996, s. 64.

(3) EGT C 100, 2.4.1996, s. 134.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 12 december 1996 (EGT C 20, 20.1.1997, s. 133), rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 december 1997 (EGT C 91, 26.3.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 13 maj 1998 (EGT C 167, 1.6.1998, s. 92).)

(5) EGT L 229, 30.8.1980, s. 11. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(6) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/68/EG (EGT L 277, 30.10.1996, s. 25).

(7) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(8) EGT L 229, 30.8.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/70/EG (EGT L 299, 23.11.1996, s. 26).

(9) EGT L 22 9.2.1965, s. 369. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/39/EEG (EGT L 214, 24.8.1993, s. 22).

(10) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(11) EGT L 158, 23.6.1990, s. 56.

BILAGA I

PARAMETRAR OCH PARAMETERVÄRDEN

DEL A

>Plats för tabell>

Följande gäller för vatten som säljs i flaskor eller behållare:

>Plats för tabell>

DEL B

>Plats för tabell>

DEL C

>Plats för tabell>

BILAGA II

KONTROLL

TABELL A Parametrar som skall analyseras

1. Begränsad kontroll

Syftet med begränsad kontroll är att regelbundet tillhandahålla information om den organoleptiska och mikrobiologiska kvaliteten hos dricksvattnet liksom information om effektiviteten hos dricksvattenberedningen (särskilt desinfektion) när sådan används, för att avgöra om direktivets för dricksvattnet relevanta parametervärden iakttas eller ej.

Följande parametrar skall underkastas begränsad kontroll. Medlemsstaterna får lägga till andra parametrar till denna förteckning om de anser det lämpligt.

Aluminium (Anmärkning 1)

Ammonium

Färg

Konduktivitet

Clostridium perfringens (inbegripet sporer) (Anmärkning 2)

Escherichia coli (E. coli)

Vätejonkoncentration

Järn (Anmärkning 1)

Nitrit (Anmärkning 3)

Lukt

Pseudomonas aeruginosa (Anmärkning 4)

Smak

Antal mikroorganismer vid 22 °C och 37 °C (Anmärkning 4)

Koliforma bakterier

Turbiditet

Anmärkning 1: Nödvändigt endast om det används som flockningsmedel. (1*)

Anmärkning 2: Nödvändigt endast om vattnet härrör från eller påverkas av ytvatten. (2*)

Anmärkning 3: Nödvändigt endast när kloraminbehandling används som desinfektionsmetod. (3*)

Anmärkning 4: Nödvändigt endast när vatten säljs i flaskor eller behållare.

2. Utvidgad kontroll

Syftet med en utvidgad kontroll är att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att avgöra om direktivets samtliga parametervärden iakttas eller ej. Alla parametrar som fastställs i enlighet med artikel 5.2 och 5.3 skall underkastas utvidgad kontroll om inte de behöriga myndigheterna, för en tidsperiod som de bestämmer, finner att en parameter sannolikt inte förekommer i en viss täkt i koncentrationer som skulle kunna innebära en risk för att det ifrågavarande parametervärdet inte klaras.

TABELL B1 Lägsta provtagnings- och analysfrekvens för dricksvatten som tillhandahålls genom ett distributionsnät eller från en tankbil/tankbåt eller som används i ett livsmedelsproducerande företag

Medlemsstaterna skall ta prov vid de punkter där parametervärdena skall iakttas enligt artikel 6.1 för att säkerställa att dricksvattnet uppfyller direktivets krav. Emellertid får en medlemsstat när det gäller ett distributionsnät ta prov inom vattenförsörjningsområdet eller vid vattenverket för vissa parametrar om det kan visas att det inte sker någon väsentlig förändring av mätvärdet för de berörda parametrarna.

>Plats för tabell>

Anmärkning 1: Ett vattenförsörjningsområde är ett geografiskt avgränsat område inom vilket dricksvatten kommer från en eller flera källor och inom vilket vattenkvaliteten kan anses vara i stort sett enhetlig.

Anmärkning 2: Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. En medlemsstat får använda antalet invånare i ett vattenförsörjningsområde i stället för vattenvolymen för att fastställa lägsta frekvens, varvid antas att vattenförbrukningen är 200 l per dag och person.

Anmärkning 3: I fråga om oregelbunden, kortvarig försörjning skall kontrollfrekvensen för vatten som levereras i tankbil/tankbåt beslutas av den berörda medlemsstaten.

Anmärkning 4: När det gäller de olika parametrarna i bilaga I får en medlemsstat minska antalet prov som anges i tabellen om

a) värdena på de resultat som erhålls för prov tagna under en period på minst två på varandra följande år är konstanta och signifikant bättre än de gränsvärden som fastställs i bilaga I, och

b) ingen omständighet sannolikt kommer att orsaka en försämring av vattenkvaliteten.

Den lägsta frekvens som tillämpas får inte understiga 50 % av det antal prov som anges i tabellen med undantag för det specialfall som avses i anmärkning 6.

Anmärkning 5: Antalet prov skall i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum.

Anmärkning 6: Frekvensen skall beslutas av den berörda medlemsstaten.

TABELL B2 Lägsta provtagnings- och analysfrekvens för vatten som tappats på flaskor eller behållare och som är avsedda för försäljning

>Plats för tabell>

(1*) I alla övriga fall fins parametrarna i förteckningen för utvidgad kontroll.

BILAGA III

SPECIFIKATIONER FÖR PARAMETERANALYS

Varje medlemsstat skall säkerställa att alla laboratorier som analyserar prov har ett system för kvalitetskontroll av analyserna som med vissa mellanrum kontrolleras av en person som inte står under laboratoriets kontroll och som är godkänd av den behöriga myndigheten för denna uppgift.

1. PARAMETRAR FÖR VILKA ANALYSMETODER ANGES

Följande metodprinciper i fråga om mikrobiologiska parametrar ges antingen som referens när en CEN/ISO-metod finns eller som vägledning i väntan på ett eventuellt framtida antagande, i enlighet med förfarandet i artikel 12, av ytterligare internationella CEN/ISO-metoder för dessa parametrar. Medlemsstaterna får använda alternativa metoder under förutsättning att bestämmelserna i artikel 7.5 följs.

Koliforma bakterier och Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterokoker (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Bestämning av odlingsbara mikroorganismer - antal mikroorganismer vid 22 °C (prEN ISO 6222)

Bestämning av odlingsbara mikroorganismer - antal mikroorganismer vid 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inklusive sporer)

Membranfiltrering följd av inkubering under anaeroba förhållanden av membranet på m-CP agar (anmärkning 1) vid 44 ± 1 °C i 21 ± 3 timmar. Räkna matta gula kolonier som blir skära eller röda efter exponering för ammoniumhydroxidångor under 20 till 30 sekunder.

Anmärkning 1: m-CP agar har följande sammansättning:

>Plats för tabell>

Lös bassubstratets ingredienser, justera pH till 7,6 och autoklavera vid 121 °C i 15 minuter. Låt lösningen svalna och tillsätt

>Plats för tabell>

2. PARAMETRAR FÖR VILKA VÄRDEN FÖR MÄTSÄKERHET ANGES

2.1 För följande parametrar innebär de angivna värdena för mätsäkerhet att den analysmetod som används åtminstone skall kunna mäta koncentrationer som är lika med parametervärdet med en angiven riktighet, precision och detektionsgräns. Oberoende av den använda analysmetodens känslighet skall resultatet uttryckas med minst samma antal decimaler som parametervärdet har enligt bilaga I, delarna B och C.

>Plats för tabell>

2.2 För vätejonkoncentration är de angivna värdena för mätsäkerhet att den använda analysmetoden skall kunna mäta koncentrationer som är lika med parametervärdet med en riktighet av 0,2 pH-enheter och en precision av 0,2 pH-enheter.

Anmärkning 1 (1*): Riktighet är det systematiska felet och skillnaden mellan medelvärdet av ett stort antal upprepade mätningar och det sanna värdet.

Anmärkning 2 (2*): Precision är det tillfälliga felet och uttrycks vanligen som standardavvikelsen (inom och mellan mätomgångar) av resultatens spridning runt medelvärdet. Godtagbar precision är två gånger den relativa standardavvikelsen.

Anmärkning 3: Detektionsgräns är antingen

- tre gånger den relativa standardavvikelsen inom en mätomgång av ett naturligt prov innehållande en låg koncentration av parametern,

eller

- fem gånger den relativa standardavvikelsen inom en mätomgång av ett blindprov.

Anmärkning 4: Denna metod bör bestämma total cyanid i samtliga former.

Anmärkning 5: Oxidation bör genomföras under 10 minuter vid 100 °C under sura förhållanden med användning av permanganat.

Anmärkning 6: Kvalitetskraven gäller för varje enskild pesticid och beror på pesticiden i fråga. Detektionsgränsen kan eventuellt vara omöjlig att uppnå för närvarande för alla pesticider, men medlemsstaterna bör sträva efter att nå denna nivå.

Anmärkning 7: Kvalitetskraven gäller för de enskilda ämnen som anges med 25 % av parametervärdet i bilaga I.

Anmärkning 8: Kvalitetskraven gäller för de enskilda ämnen som anges med 50 % av parametervärdet i bilaga I.

3. PARAMETRAR FÖR VILKA INGEN ANALYSMETOD ANGES

Färg

Lukt

Smak

Totalt organiskt kol

Turbiditet (Anmärkning 1)

Anmärkning 1:För kontroll av turbiditet i berett ytvatten innebär de angivna kvalitetskraven att den analysmetod som används åtminstone skall kunna mäta koncentrationer lika med parametervärdet med en riktighet av 25 %, en precision av 25 % och en detektionsgräns av 25 %.

(1*) Dessa uttryck definieras ytterligare i ISO 5725.

BILAGA IV

>Plats för tabell>

BILAGA V

>Plats för tabell>