EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Processuella garantier för sårbara personer i straffrättsliga förfaranden

Processuella garantier för sårbara personer i straffrättsliga förfaranden

Denna rekommendation uppmanar medlemsstaterna att stärka vissa processuella rättigheter för sårbara misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation av den 27 november 2013 om processuella garantier för sårbara misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

SAMMANFATTNING

Syftet med rekommendationen är att stärka de processuella rättigheterna för misstänkta eller tilltalade som på grund av ålder, psykiskt eller fysiskt tillstånd eller funktionshinder inte kan förstå och delta effektivt i straffrättsliga förfaranden (sårbara personer). Den omfattar även sårbara personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

Identifiering av sårbara personer

Sårbara personer bör så snabbt som möjligt identifieras som sådana. Efter en inledande bedömning av brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter ska en oberoende medicinsk expert fastställa graden av deras sårbarhet, deras särskilda behov och lämpligheten av eventuella åtgärder som vidtagits eller planeras gentemot dem.

Sårbara personers rättigheter

  • Sårbara personer bör inte bli föremål för någon form av diskriminering under utövandet av sina processuella rättigheter.
  • För personer med allvarliga psykiska störningar eller fysiska/sensoriska funktionsnedsättningar bör det tillämpas en presumtion om sårbarhet.
  • Sårbara personer och deras rättsliga företrädare (t.ex. en av domstol utsedd god man) eller en lämplig vuxen (t.ex. en släkting) bör underrättas om de särskilda processuella rättigheterna. Den senare bör även vara närvarande vid polisstationen och under domstolsförhandlingar.
  • Det bör inte vara möjligt att avstå från rätten till en försvarare om en sårbar person inte kan förstå och följa förfarandena.
  • Sårbara personer som har frihetsberövats bör ha tillgång till medicinsk vård under hela det straffrättsliga förfarandet.
  • Polisförhör bör spelas in med ljud och bild.
  • Frihetsberövande av sårbara personer innan domstolen har meddelat en fällande dom bör endast användas som en sista utväg, på ett proportionerligt sätt och under förhållanden som är anpassade till den sårbara personens behov.
  • Sårbara personers privatliv, personliga integritet och personuppgifter bör skyddas under hela det straffrättsliga förfarandet.

Brottsbekämpande och rättsliga myndigheter som är behöriga i straffrättsliga förfaranden mot sårbara personer bör ges lämplig utbildning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens rekommendation

-

-

EUT C 378, 24.12.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013).

Senast ändrat den 17.06.2014

Upp