Процесуални гаранции за уязвими лица в наказателно производство

С настоящата препоръка държавите членки се призовават да укрепят някои процесуални права на уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми по наказателно производство.

АКТ

Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 година относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство.

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на настоящата препоръка е да се укрепят процесуалните права на всички лица, които са заподозрени или обвиняеми, които не са в състояние да разбират и да участват ефективно в наказателното производство поради възрастта си, умственото или физическото си състояние или поради увреждания (уязвими лица). Тази препоръка също се прилага и за уязвими лица по отношение на които има производство по Европейската заповед за арест.

Установяване на статут на уязвимо лице

Статутът на лицата като уязвими следва да бъде установен възможно най-бързо. След първоначална оценка от правоприлагащите или съдебните органи, независим медицински специалист трябва да определи степента на тяхната уязвимост, техните специфични нужди и уместността на всички мерки, взети или предвидени срещу тях.

Права на уязвимите лица

Правоприлагащите и съдебните органи, които имат правомощия по наказателни производства, образувани срещу уязвими лица, следва да преминават подходящо обучение.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Препоръка на Комисията

-

-

OВ C 378, 24.12.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане ОВ L 294, 6.11.2013 г.

Последна актуализация: 17.06.2014