Haavatavate isikute menetluslikud tagatised kriminaalmenetluses

Selles soovituses kutsutakse liikmesriike üles tõhustama kahtlustatavate või süüdistatavate haavatavate isikute teatavaid menetlusõigusi kriminaalmenetluses.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 27. novembri 2013. aasta soovitus, mis käsitleb kahtlustatavate või süüdistatavate haavatavate isikute menetluslikke tagatisi kriminaalmenetluses.

KOKKUVÕTE

Soovituse eesmärk on tugevdada nende kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõigusi, kes ei ole oma vanuse, vaimse või füüsilise seisundi või puude tõttu (haavatavad isikud) võimelised kriminaalmenetlusest aru saama ja selles tõhusalt osalema. Seda kohaldatakse ka Euroopa vahistamismääruse menetlusse kaasatud haavatavate isikute suhtes.

Haavatavate isikute tuvastamine

Haavatavate isikute haavatavus tuleks viivitamatult kindlaks teha. Pärast õiguskaitse- või õigusasutuste esialgset hinnangut määrab sõltumatu meditsiiniekspert kindlaks nende haavatavuse astme ja erivajadused ning nende suhtes võetud või kavandatavate meetmete asjakohasuse.

Haavatavate isikute õigused

Õiguskaitse- ja õigusasutused, kelle pädevusse kuuluvad haavatavate isikute suhtes algatatud kriminaalmenetlused, peaksid saama erikoolituse.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni soovitus

-

-

ELT C 378, 24.12.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013).

Viimati muudetud: 17.06.2014