Procesuālās garantijas neaizsargātām personām kriminālprocesā

Šis ieteikums aicina dalībvalstis uzlabot neaizsargātu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu procesuālās tiesības kriminālprocesā.

AKTS

Komisijas Ieteikums (2013. gada 27. novembris) par procesuālajām garantijām neaizsargātām personām, kas ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā.

KOPSAVILKUMS

Šā ieteikuma mērķis ir mudināt dalībvalstis stiprināt procesuālās tiesības aizdomās turētām vai apsūdzētām personām, kuras nespēj izprast kriminālprocesu un tajā efektīvi piedalīties sava vecuma, garīgā vai fiziskā stāvokļa vai invaliditātes dēļ (neaizsargātas personas). Tas ir piemērojams arī neaizsargātām personām, uz kurām attiecas Eiropas apcietināšanas ordera process.

Neaizsargātu personu identificēšana

Neaizsargātas personas būtu savlaicīgi jānosaka par neaizsargātām. Pēc tam, kad tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu darbinieki ir veikuši sākotnēju novērtējumu, neatkarīgs eksperts izvērtē personas neaizsargātības pakāpi, neaizsargātas personas vajadzības un to, cik piemēroti būtu jebkuri pasākumi, kas veikti vai plānoti attiecībā uz neaizsargāto personu.

Neaizsargātu personu tiesības

Tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu darbiniekiem, kuriem ir kompetence kriminālprocesā pret neaizsargātām personām, būtu jāsaņem atbilstīga apmācība.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Komisijas Ieteikums

-

-

OV C 378, 24.12.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (Oficiālais Vēstnesis L 294, 6.11.2013.).

Pēdējā atjaunināšana: 17.06.2014