Retssikkerhedsgarantier for sårbare personer i straffesager

Denne henstilling opfordrer medlemsstaterne til at styrke bestemte processuelle rettigheder for sårbare personer eller tiltalte i straffesager.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling af 27. november 2013 om retssikkerhedsgarantier for sårbare personer, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager.

RESUMÉ

Formålet med denne henstilling er at tilskynde medlemsstaterne til at styrke de processuelle rettigheder for alle mistænkte eller tiltalte personer, der ikke er i stand til at forstå og deltage effektivt i en straffesag på grund af alder, deres fysiske eller mentale tilstand eller handicap (sårbare personer). Henstillingen gælder også for sårbare personer, som er omfattet af en sag angående en europæisk arrestordre.

Identifikation af sårbare personer

Sårbare personer bør omgående identificeres og anerkendes som sådanne. Efter en indledende vurdering af retshåndhævende eller retslige myndigheder, skal en uafhængig lægeekspert fastsætte omfanget af deres sårbarhed, deres særlige behov og hensigtsmæssigheden af de foranstaltninger, der måtte være truffet, eller som påtænkes truffet i forhold til den sårbare person.

Sårbare personers rettigheder

Retshåndhævende og retslige myndigheder med kompetence i straffesager, der føres mod sårbare personer, bør gives en relevant uddannelse heri.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens henstilling

-

-

EUT C 378 af 24.12.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjepart underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen [Den Europæiske Unions Tidende L 294 af 6.11.2013].

Seneste ajourføring: 17.06.2014