EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/852 av den 27 mars 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller de fall av underlåtenhet och de fall av allvarlig underlåtenhet att följa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken som kan leda till att betalningar avbryts eller tillfälligt ställs in inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 135/13


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/852

av den 27 mars 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller de fall av underlåtenhet och de fall av allvarlig underlåtenhet att följa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken som kan leda till att betalningar avbryts eller tillfälligt ställs in inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artikel 102, och

av följande skäl:

(1)

Förverkligandet av den gemensamma fiskeripolitikens mål bör inte undergrävas av att medlemsstaterna överträder den gemensamma fiskeripolitikens regler. Enligt artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2) ska det ekonomiska biståndet från Europeiska havs- och fiskerifonden vara villkorat av att medlemsstaterna följer reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken. Om medlemsstaterna underlåter att följa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken kan det leda till att utbetalningar avbryts eller tillfälligt ställs in eller till att en finansiell korrigering tillämpas på unionens ekonomiska bistånd inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

(2)

I artiklarna 83.1 och 142.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (3) fastställs på vilka villkor en betalningsfrist kan avbrytas eller utbetalningar hållas inne. Enligt dessa två artiklar får det i de fondspecifika reglerna för Europeiska havs- och fiskerifonden anges specifika grunder för avbrott och innehållande kopplade till bristande efterlevnad av regler som är tillämpliga enligt den gemensamma fiskeripolitiken.

(3)

För att skydda unionens och dess skattebetalares ekonomiska intressen i de fall en medlemsstat har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har belägg som tyder på en sådan underlåtenhet får kommissionen, som en försiktighetsåtgärd, avbryta betalningsfristerna i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) nr 508/2014.

(4)

Förutom att avbryta betalningsfristen har kommissionen, för att motverka risken för att belopp betalas ut för icke-stödberättigande ändamål, enligt artikel 101 i förordning (EU) nr 508/2014, rätt att tillfälligt ställa in utbetalningar vid fall av allvarlig underlåtenhet att följa den gemensamma fiskeripolitikens regler.

(5)

De finansiella konsekvenserna för medlemsstaterna om de underlåter att följa den gemensamma fiskeripolitikens regler bör stå i proportion till underlåtenhetens art, svårighetsgrad, varaktighet och upprepning.

(6)

För att skapa rättssäkerhet för medlemsstater som genomför operativa program inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden, är det nödvändigt att fastställa de fall av underlåtenhet att följa den gemensamma fiskeripolitikens regler av grundläggande betydelse för bevarandet av marina biologiska resurser som kan leda till att betalningsfristen avbryts eller till att utbetalningar tillfälligt ställs in i enlighet med förordning (EU) nr 508/2014. Dessa fall kommer att svara mot behoven i förordning (EU) nr 508/2014 och genomföra artikel 41 i förordning (EU) nr 1380/2013, utan att detta påverkar tillämpningen av andra sanktioner enligt den gemensamma fiskeripolitikens regler.

(7)

Fall av underlåtenhet att följa den gemensamma fiskeripolitikens regler som är av grundläggande betydelse för bevarandet av marina biologiska resurser bör betraktas som allvarliga, om medlemsstaten inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med den situation som föranlett ett avbrott i betalningsfristen.

(8)

Innan utbetalningar avbryts eller tillfälligt ställs in måste kommissionen anta genomförandeakter i enlighet med artiklarna 100.2 och 101.2 i förordning (EU) nr 508/2014 som specificerar vilken underlåtenhet från medlemsstaternas sida att fullgöra sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitikens regler som kan komma att påverka de utgifter för vilka en mellanliggande utbetalning begärts.

(9)

Med tanke på vikten av att garantera en harmoniserad och lika behandling av aktörerna i alla medlemsstater från programperiodens början, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fall av underlåtenhet

I bilagan till denna förordning fastställs de fall av underlåtenhet från en medlemsstats sida att fullgöra sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken som kan leda till att betalningsfristen för en ansökan om mellanliggande utbetalning avbryts i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) nr 508/2014.

Artikel 2

Fall av allvarlig underlåtenhet

De fall av allvarlig underlåtenhet från en medlemsstats sida att fullgöra sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken som kan leda till att utbetalningar tillfälligt ställs in, i enlighet med artikel 101 i förordning (EU) nr 508/2014, ska vara de som förtecknas i bilagan till den här förordningen, om

a)

de ger upphov till ett avbrott i betalningsfristen för en ansökan om mellanliggande utbetalning i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) nr 508/2014, och

b)

medlemsstaten har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med situationen under den period då betalningsfristen avbrutits för dessa fall.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).


BILAGA

Kategori 1:   Underlåtenhet att bidra till den gemensamma fiskeripolikens mål enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 som är av grundläggande betydelse för bevarandet av marina biologiska resurser

1.1

Underlåtenhet att säkerställa att de fiskemöjligheter som tilldelats medlemsstaten i enlighet med artiklarna 16–17 i förordning (EU) nr 1380/2013 iakttas.

1.2

Underlåtenhet att uppfylla kraven i de olika typer av bevarandeåtgärder som anges i artikel 7 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Kategori 2:   Underlåtenhet att uppfylla internationella åtaganden om bevarande

2.1

Underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som följer av artikel 28 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Kategori 3:   Underlåtenhet att se till att flottan är i balans med naturresurserna

3.1

Underlåtenhet att lämna in en rapport om balansen mellan flottans fiskekapacitet och fiskemöjligheterna som uppfyller alla kraven i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

3.2

Underlåtenhet att genomföra handlingsplanen enligt artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, om en sådan plan ingår i den rapport ska lämnas in varje år.

3.3

Om fiskekapacitet dras in med offentligt stöd, underlåtenhet att säkerställa att fiskelicenser och fisketillstånd dras in i förväg och att kapaciteten inte ersätts i enlighet med artikel 22.5 respektive 22.6 i förordning (EU) nr 1380/2013.

3.4

Underlåtenhet att säkerställa att fiskekapaciteten aldrig överskrider de tak som fastställs i artikel 22.7 i förordning (EU) nr 1380/2013 och dess bilaga II.

3.5

Underlåtenhet att genomföra systemet för inträde/utträde i enlighet med kraven i artikel 23 i förordning (EU) nr 1380/2013.

3.6

Underlåtenhet att förvalta registret över fiskefartyg i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 1380/2013 och kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (1).

Kategori 4:   Underlåtenhet att genomföra gemenskapsramen för insamling, förvaltning och utnyttjande av data i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013, som preciseras närmare i rådets förordning (EG) nr 199/2008  (2), vilket leder till brist på information om naturresurser

4.1

Underlåtenhet att samla in och förvalta biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data som är nödvändiga för fiskeriförvaltningen i enlighet med artiklarna 4, 13 och 17 i förordning (EG) nr 199/2008.

4.2

Underlåtenhet att varje år lämna in en rapport om genomförandet av nationella program för datainsamling och att offentliggöra denna rapport i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 199/2008.

4.3

Underlåtenhet att säkerställa en nationell samordning av insamlingen och förvaltningen av vetenskapliga data för fiskeriförvaltningen i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 199/2008.

4.4

Underlåtenhet att samordna datainsamlingen med andra medlemsstater i samma region i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 199/2008.

4.5

Underlåtenhet att i god tid tillhandahålla data till slutanvändare i enlighet med artiklarna 18–20 i förordning (EG) nr 199/2008.

Kategori 5:   Underlåtenhet att tillämpa ett effektivt system för kontroll och tillsyn

5.1

Underlåtenhet att iaktta de allmänna principerna för kontroll och tillsyn i enlighet med avdelning II i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (3).

5.2

Underlåtenhet att säkerställa att de allmänna villkoren för tillträde till vatten och resurser enligt avdelning III i förordning (EG) nr 1224/2009 uppfylls.

5.3

Underlåtenhet att, i enlighet med avdelning V i förordning (EG) nr 1224/2009, kontrollera saluföringen i syfte att garantera effektiv spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

5.4

Underlåtenhet att, i enlighet med avdelningarna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1224/2009, bedriva effektiv övervakning och inspektion och säkerställa systematiska och lämpliga verkställighetsåtgärder vid överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

5.5

Underlåtenhet att upprätta och genomföra nationella kontrollprogram i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009 och, när det är relevant, att, i enlighet med avdelning IX i den förordningen, genomföra särskilda kontroll- och inspektionsprogram som upprättats av kommissionen.

5.6

Underlåtenhet att samarbeta med kommissionen för att underlätta kommissionstjänstemännens uppgifter under verifikationsuppdrag, autonoma inspektioner och granskningar i enlighet med avdelning X i förordning (EG) nr 1224/2009.

5.7

Underlåtenhet att genomföra de åtgärder som kommissionen beslutat om för att se till att medlemsstaterna följer målen för den gemensamma fiskeripolitiken, till exempel handlingsplaner och andra åtgärder, i enlighet med avdelning XI i förordning (EG) nr 1224/2009.

5.8

Underlåtenhet att uppfylla kraven när det gäller analys och validering av liksom tillgång till och utbyte av data och information i enlighet med avdelning XII i förordning (EG) nr 1224/2009.

5.9

Underlåtenhet att kontrollera genomförandet av ett effektivt fångstcertifieringssystem enligt vad som anges i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (4).

5.10

Underlåtenhet att vidta åtgärder mot påstått eller rapporterat IUU-fiske i enlighet med artiklarna 26.3, 39 och 40 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Kategori 6:   Underlåtenhet att inrätta och tillämpa ett fungerande system för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner

6.1

I händelse av överträdelse, underlåtenhet att, i enlighet med artikel 89.4 i förordning (EG) nr 1224/2009, underrätta flaggmedlemsstaten, den medlemsstat där lagöverträdaren är medborgare och andra medlemsstater som berörs av uppföljningen om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnad.

6.2

Underlåtenhet att vidta omedelbara åtgärder, i enlighet med artikel 91 i förordning (EG) nr 1224/2009, för att förhindra att befälhavare på fiskefartyg eller andra juridiska eller fysiska personer som tagits på bar gärning med att begå en allvarlig överträdelse fortsätter med detta.

6.3

Underlåtenhet att upprätta kriterier för att avgöra huruvida en överträdelse av den gemensamma fiskeripolitikens regler är allvarlig enligt artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008.

6.4

Underlåtenhet att, i enlighet med avdelning VIII i förordning (EG) nr 1224/2009, säkerställa att effektiva sanktioner tillämpas systematiskt för överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler och att dessa sanktioner är tillräckligt stränga och står i proportion till överträdelsens allvar, i syfte att säkerställa den avskräckande effekten och, som ett minimum, effektivt beröva de ansvariga det ekonomiska utbytet av överträdelsen.

6.5

Underlåtenhet att tillämpa pricksystemet för allvarliga överträdelser på innehavare av fiskelicenser och befälhavare i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1224/2009.

6.6

Underlåtenhet att upprätta och på lämpligt sätt hantera de nationella överträdelseregistren i enlighet med artikel 93 i förordning (EG) nr 1224/2009.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).


Top