Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/852 af 27. marts 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår tilfælde af manglende overholdelse og tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, som kan føre til en afbrydelse af en betalingsfrist eller suspension af betalinger fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 135/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/852

af 27. marts 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår tilfælde af manglende overholdelse og tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, som kan føre til en afbrydelse af en betalingsfrist eller suspension af betalinger fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (1), særlig artikel 102, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Realiseringen af målene for den fælles fiskeripolitik bør ikke hindres, ved at medlemsstater overtræder den fælles fiskeripolitiks bestemmelser. I henhold til artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (2), er finansiel bistand fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) betinget af, at medlemsstaterne overholder den fælles fiskeripolitiks regler. Hvis medlemsstaterne ikke overholder den fælles fiskeripolitiks regler, kan det resultere i, at betalingerne afbrydes eller suspenderes, eller at der anvendes en finansiel korrektion på den finansielle bistand, som Unionen yder inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

(2)

Artikel 83, stk. 1, og artikel 142, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) fastsætter betingelserne for, at betalingsfristen kan afbrydes eller betalingerne kan suspenderes. Disse to artikler foreskriver, at der i fondsspecifikke regler for EHFF kan fastsættes specifikke grundlag for afbrydelse og suspension som følge af manglende overholdelse af den fælles fiskeripolitiks regler.

(3)

For at beskytte Unionens og skatteborgernes finansielle interesser i de tilfælde, hvor en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til den fælles fiskeripolitik, eller hvis Kommissionen har beviser, der tyder på manglende opfyldelse, har Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning mulighed for at afbryde betalingsfristen, jf. artikel 100 i forordning (EU) nr. 508/2014.

(4)

Ud over at afbryde betalingsfristen har Kommissionen for at modvirke risikoen for udbetalinger til dækning af ikke-støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 101 i forordning (EU) nr. 508/2014 mulighed for at suspendere betalingerne i tilfælde af alvorlige overtrædelser af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik.

(5)

De finansielle konsekvenser for medlemsstater, der ikke overholder den fælles fiskeripolitiks bestemmelser, bør stå i rimeligt forhold til arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af den manglende overholdelse.

(6)

For at skabe retssikkerhed for medlemsstater, der gennemfører operationelle programmer inden for rammerne af EHFF, bør der fastlægges eksempler på manglende overholdelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser, der har betydning for bevarelsen af havets biologiske ressourcer, og som kan medføre afbrydelse af betalingsfristen eller suspension af betalinger i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 508/2014. Disse eksempler skal danne grundlaget for anvendelsen af forordning (EU) nr. 508/2014 og gennemføre artikel 41 i forordning (EU) nr. 1380/2013, uden at dette berører andre sanktioner henhold til den fælles fiskeripolitiks bestemmelser.

(7)

Manglende overholdelse af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik, som har afgørende betydning for bevarelsen af havets biologiske ressourcer, bør betragtes som alvorlige, hvis medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på den situation, der gav anledning til afbrydelse af betalingsfristen.

(8)

Før betalingsfristen afbrydes eller betalingerne suspenderes, skal Kommissionen i henhold til artikel 100, stk. 2, og artikel 101, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014 vedtage gennemførelsesretsakter, som yderligere præciserer, hvilken manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til den fælles fiskeripolitiks regler fra medlemsstatens side der vil kunne påvirke de udgifter, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

(9)

Da det er vigtigt at sikre ligebehandling af operatørerne i alle medlemsstaterne fra programmeringsperiodens begyndelse, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilfælde af manglende overholdelse

De tilfælde af manglende overholdelse fra en medlemsstats side af sine forpligtelser i henhold til bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik, som kan føre til afbrydelse af betalingsfristen for en mellemliggende betalingsanmodning i henhold til artikel 100 i forordning (EU) nr. 508/2014, er fastlagt i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Tilfælde af alvorlig manglende overholdelse

De tilfælde af alvorlig manglende overholdelse fra en medlemsstats side af sine forpligtelser i henhold til bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik, som kan føre til suspension af betalingerne i henhold til artikel 101 i forordning (EU) nr. 508/2014, er fastlagt i bilaget til denne forordning, såfremt:

a)

de fører til en afbrydelse af betalingsfristen for en mellemliggende betaling, jf. artikel 100 i forordning (EU) nr. 508/2014 og

b)

medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe situationen i den periode, hvor betalingsfristen er afbrudt for disse tilfælde.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).


BILAG

Kategori 1:   Undladelse af at bidrage til gennemførelsen af de i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsatte målsætninger for den fælles fiskeripolitik, som er af grundlæggende betydning for bevarelsen af havets biologiske ressourcer

1.1.

Undladelse af at sikre, at de fiskerimuligheder, som tildeles medlemsstaterne i henhold til artikel 16 og 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013, overholdes

1.2.

Undladelse af at opfylde kravene i de forskellige typer af bevarelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Kategori 2:   Undladelse af at opfylde internationale bevarelsesforpligtelser

2.1.

Undladelse af at opfylde de forpligtelser, som følger af artikel 28 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Kategori 3:   Undladelse af at sikre, at der en balance mellem flåden og naturressourcerne

3.1.

Undladelse af at forelægge en rapport om balancen mellem flådens fiskerikapacitet og fiskerimulighederne, som opfylder alle kravene i artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013

3.2.

Undladelse af at gennemføre den handlingsplan, der er henvist til i artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013, hvis en sådan plan er en del af den rapport, der forelægges hvert år

3.3.

Undladelse af, hvis fiskerikapaciteten trækkes tilbage med offentlig støtte, at sikre, at fiskerilicenser og fiskeritilladelser er trukket tilbage i forvejen, og at kapaciteten ikke erstattes som omhandlet i artikel 22, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013

3.4.

Undladelse af at sikre, at fiskerikapaciteten ikke på noget tidspunkt overstiger de kapacitetslofter, der er fastsat i artikel 22, stk. 7, og bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013

3.5.

Undladelse af at gennemføre ordningen for tilgang/afgang i henhold til kravene i artikel 23 i forordning (EU) nr. 1380/2013

3.6.

Undladelse af at forvalte fiskerflåderegistret som krævet i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 (1).

Kategori 4:   Undladelse af at gennemføre EF-rammen for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i henhold til kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærmere præciseret i Rådets forordning (EF) nr. 199/2008  (2) , hvilket fører til, at der mangler information om naturressourcer

4.1.

Undladelse af at indsamle og forvalte biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske data, som er nødvendige i forbindelse med fiskeriforvaltning, jf. artikel 4, 13 og 17 i forordning (EF) nr. 199/2008

4.2.

Undladelse af hvert år at forelægge en rapport om gennemførelsen af nationale dataindsamlingsprogrammer og at gøre denne rapport offentlig tilgængelig, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 199/2008

4.3.

Undladelse af at sikre national koordinering af indsamlingen og forvaltningen af videnskabelige data med henblik på fiskeriforvaltning, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 199/2008

4.4.

Undladelse af at samordne dataindsamlingsaktiviteter med andre medlemsstater i samme område, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 199/2008

4.5.

Undladelse af at stille data til rådighed rettidigt for slutbrugere, jf. artikel 18 til 20 i forordning (EF) nr. 199/2008.

Kategori 5:   Undladelse af at anvende en effektiv kontrol- og håndhævelsesordning

5.1.

Undladelse af at overholde de generelle principper for kontrol og håndhævelse, der er fastsat i afsnit II i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (3)

5.2.

Undladelse af at sikre, at de generelle betingelser for adgang til farvande og ressourcer i afsnit III i forordning (EF) nr. 1224/2009 overholdes

5.3.

Undladelse af at kontrollere afsætningen for at sikre effektiv sporbarhed af fiskevarer og akvakulturprodukter, jf. afsnit V i forordning (EF) nr. 1224/2009

5.4.

Undladelse af at gennemføre effektiv overvågning og inspektion og sikre systematiske og passende håndhævelsesforanstaltninger ved overtrædelser af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik, jf. afsnit VI, VII og VIII i forordning (EF) nr. 1224/2009

5.5.

Undladelse af at opstille og gennemføre nationale kontrolhandlingsprogrammer som krævet i artikel 46 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og, hvor det er relevant, at gennemføre de specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer, som Kommissionen har oprettet, i overensstemmelse med afsnit IX i samme forordning

5.6.

Undladelse af at samarbejde med Kommissionen for at lette gennemførelsen af de opgaver, Kommissionens tjenestemænd skal udføre under deres kontrolbesøg med henblik på kontrol, autonome inspektioner og revision, jf. afsnit X i forordning (EF) nr. 1224/2009

5.7.

Undladelse af at gennemføre de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet til sikring af, at medlemsstaterne opfylder målsætningerne i den fælles fiskeripolitik, f.eks. handlingsplaner og andre foranstaltninger, jf. afsnit XI i forordning (EF) nr. 1224/2009

5.8.

Undladelse af at opfylde kravene, når det gælder analyse, validering, adgang til og udveksling af data og information, jf. afsnit XII i forordning (EF) nr. 1224/2009

5.9.

Undladelse af at kontrollere gennemførelsen af den effektive fangstattesteringsordning, der er fastsat krav om i kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (4)

5.10.

Undladelse af at træffe foranstaltninger over for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), jf. artikel 26, stk. 3, artikel 39 og artikel 40 i forordning (EF) nr. 1005/2008.

Kategori 6:   Undladelse af at indføre og anvende en velfungerende sanktionsordning med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning

6.1.

Undladelse af i henhold til artikel 89, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 ved overtrædelsestilfælde at underrette flagmedlemsstaten, den medlemsstat, hvor overtræderen er statsborger, og enhver anden medlemsstat med interesse i opfølgningen af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre overholdelsen

6.2.

Undladelse af at træffe foranstaltninger med umiddelbar virkning i henhold til artikel 91 i forordning (EF) nr. 1224/2009 for at forhindre førere af fiskerfartøjer eller andre fysiske eller juridiske personer, der er taget i at begå alvorlige overtrædelser, i at fortsætte hermed

6.3.

Undladelse af at fastsætte de kriterier, der skal ligge til grund for fastslåelsen af alvoren af overtrædelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008

6.4.

Undladelse af i henhold til afsnit VIII i forordning (EF) nr. 1224/2009 at sikre, at der systematisk anvendes effektive sanktioner for overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik, og at disse sanktioner er tilstrækkeligt strenge og står i et rimeligt forhold til overtrædelsens alvor for som minimum at sikre en afskrækkende virkning og effektivt fratage lovovertræderen det økonomiske udbytte af overtrædelsen

6.5.

Undladelse af i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1224/2009 at anvende pointsystemet for alvorlige overtrædelser på såvel indehavere af en fiskerilicens som på førere af fiskerfartøjer

6.6.

Undladelse af i henhold til artikel 93 forordning (EF) nr. 1224/2009 at oprette og på behørig vis forvalte det nationale register over overtrædelser.


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).


Top