Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/852 (2015. gada 27. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 papildina attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu neievērošanas un nopietnas neievērošanas gadījumiem, kas var novest pie Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu termiņu pārtraukšanas un maksājumu apturēšanas

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 135/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/852

(2015. gada 27. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 papildina attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu neievērošanas un nopietnas neievērošanas gadījumiem, kas var novest pie Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu termiņu pārtraukšanas un maksājumu apturēšanas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1) un jo īpaši tās 102. pantu,

tā kā:

(1)

Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķu sasniegšanu nedrīkstētu traucēt dalībvalstis, kas pārkāpj KZP noteikumus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (2) 41. pantu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (“EJZF”) finansiālo palīdzību piešķir ar nosacījumu, ka dalībvalstis ir ievērojušas KZP noteikumus. Ja dalībvalstis nav ievērojušas KZP noteikumus, var tikt pārtraukti vai apturēti KZP paredzētās Savienības finansiālās palīdzības maksājumi vai arī tiem var piemērot finanšu korekcijas.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (3) 83. panta 1. punktā un 142. panta 1. punktā ir attiecīgi izklāstīti maksājumu termiņu pārtraukšanas vai maksājumu apturēšanas nosacījumi. Šajos divos pantos ir paredzēts, ka konkrētajos fondu noteikumos, kas piemērojami EJZF, var paredzēt konkrētus iemeslus maksājumu termiņu pārtraukšanai un maksājumu apturēšanai, kas ir saistīti ar KZP piemērojamo noteikumu neievērošanu.

(3)

Lai aizsargātu Savienības un tās nodokļu maksātāju finanšu intereses, tajos gadījumos, kad dalībvalsts nav izpildījusi KZP paredzētos pienākumus vai kad Komisijai ir pierādījumi, kas liek domāt par šādu neizpildi, Komisijai ir atļauts piesardzības nolūkos pārtraukt maksājumu termiņus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 100. pantu.

(4)

Papildus maksājumu termiņu pārtraukšanai un lai nepieļautu iespēju, ka tiek segti neattiecināmi izdevumi, Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 101. pantu ir tiesīga apturēt maksājumus gadījumos, kad notikusi nopietna KZP noteikumu neievērošana.

(5)

Finansiālajām sekām attiecībā uz dalībvalstīm, ja tās nav ievērojušas KZP noteikumus, vajadzētu būt samērīgām ar noteikumu neievērošanas būtību, smagumu, ilgumu un atkārtošanos.

(6)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību dalībvalstīm, kuras īsteno EJZF finansētās darbības programmas, ir jānosaka, kādi ir tie gadījumi, kad netiek ievēroti KZP noteikumi, kas ir būtiski jūras bioloģisko resursu saglabāšanai, un kad tas var novest pie maksājumu termiņu pārtraukšanas vai maksājumu apturēšanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 508/2014. Minētie gadījumi ir atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 508/2014 mērķiem un īsteno Regulas (ES) Nr. 1380/2013 41. pantu, neskarot nevienas citas sankcijas, kas noteiktas KZP noteikumos.

(7)

Jūras bioloģisko resursu saglabāšanai būtisko KZP noteikumu neievērošanas gadījumi būtu uzskatāmi par nopietniem tad, ja dalībvalsts nav veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai labotu situāciju, un tas ir novedis līdz maksājuma termiņa pārtraukšanai.

(8)

Pirms maksājumu apturēšanas vai pārtraukšanas Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 100. panta 2. punktu un 101. panta 2. punktu ir jāpieņem īstenošanas akti, kuros sīkāk precizēts, kādā veidā dalībvalstis nav izpildījušas savus KZP noteikumos paredzētos pienākumus, kas ietekmē izdevumus, saistībā ar kuriem pieprasīts starpposma maksājums.

(9)

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir jau no plānošanas perioda sākuma nodrošināt saskaņotu un vienlīdzīgu attieksmi pret operatoriem visās dalībvalstīs, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Neievērošanas gadījumi

Gadījumi, kādos dalībvalsts nav izpildījusi savus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) pienākumus un kad tas var novest pie pieprasīta starpposma maksājuma termiņa pārtraukšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 100. pantu, ir izklāstīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Nopietnas neievērošanas gadījumi

Gadījumi, kādos dalībvalsts ir pieļāvusi savu KZP pienākumu nopietnu neievērošanu un kad tas var novest pie maksājumu apturēšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 101. pantu, ir tādi, kā uzskaitīts šīs regulas pielikumā, ja papildus:

a)

tie ir noveduši pie pieprasīta starpposma maksājuma termiņa pārtraukšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 100. pantu; un

b)

dalībvalsts maksājuma termiņa pārtraukšanas periodā saistībā ar minētajiem gadījumiem nav veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai labotu situāciju.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 27. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).


PIELIKUMS

1. kategorija.   Nav sekmēta to kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšana, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 2. punktā un kas ir būtiski jūras bioloģisko resursu saglabāšanai

1.1.

Nav nodrošināta atbilstība zvejas iespējām, kas dalībvalstij iedalītas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 16.–17. pantu.

1.2.

Nav izpildītas prasības saistībā ar dažādiem saglabāšanas pasākumu veidiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 7. pantā.

2. kategorija.   Nav izpildītas starptautiskās saistības saglabāšanas jomā

2.1.

Nav izpildītas saistības, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 28. panta.

3. kategorija.   Nav nodrošināts flotes un dabas resursu līdzsvars

3.1.

Nav iesniegts atbilstīgi visām Regulas (ES) Nr. 1380/2013 22. panta 2. punktā noteiktajām prasībām sagatavots ziņojums par līdzsvaru starp flotes zvejas kapacitāti un zvejas iespējām.

3.2.

Nav īstenots rīcības plāns, kam jābūt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 22. panta 4. punktu (ja šāds plāns ir iekļauts ikgadējā ziņojumā).

3.3.

Nav nodrošināts, ka gadījumos, kad kuģi un tam atbilstošo zvejas kapacitāti no flotes izslēdz, izmantojot publisko atbalstu, attiecīgā zvejas licence un zvejas atļaujas tiek anulētas iepriekš un zvejas kapacitāte netiek aizstāta, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 22. panta 5. un 6. punktā.

3.4.

Nav nodrošināts, ka zvejas kapacitāte nekad nav lielāka par maksimāli pieļaujamo zvejas kapacitāti, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 22. panta 7. punktā un II pielikumā.

3.5.

Nav ieviests iekļaušanas/izslēgšanas režīms, kam prasības noteiktas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 23. pantā.

3.6.

Nav ieviests zvejas flotes reģistrs, kurš paredzēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 24. pantā un Komisijas Regulā (EK) Nr. 26/2004 (1).

4. kategorija.   Nav ieviesta Kopienas sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai, kas paredzēta Regulas (ES) Nr. 1380/2013 25. pantā un precizēta Padomes Regulā (ES) Nr. 199/2008  (2) , un līdz ar to trūkst informācijas par dabas resursiem

4.1.

Nav savākti un pārvaldīti zvejniecības pārvaldībā vajadzīgie bioloģiskie, vides, tehniskie un sociālekonomiskie dati, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 199/2008 4., 13. un 17. pantā.

4.2.

Nav iesniegts un publiskots ikgadējais pārskats par valsts datu vākšanas programmu īstenošanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 199/2008 7. pantā.

4.3.

Nav nodrošināta zvejniecības pārvaldībā vajadzīgo zinātnisko datu savākšanas un pārvaldīšanas koordinācija valsts mērogā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 199/2008 4. pantā.

4.4.

Nav nodrošināts, ka ar citām dalībvalstīm no tā paša reģiona tiek koordinētas datu vākšanas darbības, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 199/2008 5. pantā.

4.5.

Nav laikus sniegti dati galalietotājiem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 199/2008 18.–20. pantā.

5. kategorija.   Nav praksē ieviesta reāla kontroles un noteikumu izpildes sistēma

5.1.

Nav ievēroti vispārīgie kontroles un noteikumu izpildes principi, kuri paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (3) II sadaļā.

5.2.

Nav nodrošināti tie vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piekļuvi ūdeņiem un resursiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1224/2009 III sadaļā.

5.3.

Nav veikta tirdzniecības kontrole, kuras mērķis ir nodrošināt zvejas un akvakultūras produktu izsekojamību un kura aprakstīta Regulas (EK) Nr. 1224/2009 V sadaļā.

5.4.

Nav veikta faktiska pārraudzība un inspekcija un nodrošināta sistemātiska un atbilstīga noteikumu izpilde attiecībā uz jebkādiem KZP noteikumu pārkāpumiem, kā tas bija jānodrošina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 VI, VII un VIII sadaļu.

5.5.

Nav izveidotas un īstenotas Regulas (EK) Nr. 1224/2009 46. pantā minētās valsts kontroles rīcības programmas un attiecīgā gadījumā ieviestas īpašās kontroles un inspekcijas programmas, ko Komisija noteikusi saskaņā ar minētās regulas IX sadaļu.

5.6.

Nav īstenota sadarbība ar Komisiju nolūkā atvieglot tās ierēdņiem tādu oficiāli noteikto uzdevumu izpildi, kuri saistīti ar verifikācijām, autonomām inspekcijām un revīziju, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 X sadaļā.

5.7.

Nav īstenoti Komisijas pieņemtie pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt to, ka dalībvalstis ievēro KZP mērķus, piemēram, rīcības plāni un citi pasākumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1224/2009 XI sadaļā.

5.8.

Nav izpildītas prasības attiecībā uz datu un informācijas analīzi, validāciju, pieejamību un apmaiņu, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1224/2009 XII sadaļā.

5.9.

Nav pārbaudīts, vai ir īstenota efektīva nozvejas sertifikācijas sistēma, kas paredzēta arī Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 (4) III nodaļā.

5.10.

Nav veikta darbība saistībā ar iespējamām vai ziņotām nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas darbībām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1005/2008 26. panta 3. punktā, 39. un 40. pantā.

6. kategorija.   Nespēja izveidot iedarbīgu, samērīgu un atturošu sankciju sistēmu un nodrošināt tās funkcionēšanu

6.1.

Pārkāpuma gadījumā nav paziņots karoga dalībvalstij, pārkāpēja pilsonības dalībvalstij un jebkurai citai dalībvalstij, kas ir ieinteresēta turpmākos pasākumos, kuri veicami, lai nodrošinātu atbilstību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 89. panta 4. punktu.

6.2.

Nav veikti Regulas (EK) Nr. 1224/2009 91. pantā paredzētie tūlītējie pasākumi, kuru mērķis ir novērst to, ka zvejas kuģu kapteiņi vai citas fiziskas vai juridiskas personas, kuras pieķertas smaga pārkāpuma izdarīšanas brīdī, turpina šādi rīkoties.

6.3.

Nav ieviesti kritēriji, kam atbilstīgi nosaka KZP noteikumu pārkāpuma nopietnību, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. pantā.

6.4.

Nav nodrošināta iedarbīgu sankciju sistemātiska piemērošana par KZP noteikumu pārkāpumiem un tas, lai minētās sankcijas būtu pietiekami bargas un samērīgas ar šādu pārkāpumu nopietnību, kas tādējādi garantē atturošu ietekmi un vismaz faktiski liedz noteikumu pārkāpējiem gūt ekonomisku labumu, kā tas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 VIII sadaļā.

6.5.

Nav ieviesta soda punktu sistēma par smagiem pārkāpumiem, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 92. pantu piemēro zvejas licences turētājam, kā arī kapteinim.

6.6.

Nav izveidots un pienācīgi pārvaldīts pārkāpumu valsts reģistrs, kā tas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 93. pantā.


(1)  Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 26/2004 par Kopienas zvejas flotes reģistru (OV L 5, 9.1.2004., 25. lpp.).

(2)  Padomes 2008. gada 25. februāra Regula (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (OV L 60, 5.3.2008., 1. lpp.).

(3)  Padomes 2009. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(4)  Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.).


Top