Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

Делегиран регламент (ЕС) 2015/852 на Комисията от 27 март 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите на нарушения и на тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/852 НА КОМИСИЯТА

от 27 март 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите на нарушения и на тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 102 от него,

като има предвид, че:

(1)

Постигането на целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) не бива да бъде заплашвано от нарушаване на правилата на ОПОР от страна на държавите членки. В съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) финансовата помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) зависи от спазването от държавите членки на правилата на ОПОР. Нарушението на тези правила от страна на държавите членки може да доведе до прекъсване или спиране на плащанията или до прилагането на финансова корекция на финансовата помощ от Съюза в рамките на ОПОР.

(2)

В член 83, параграф 1 и член 142, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се определят условията, при които може да се наложи съответно прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията. В тези две разпоредби се предвижда, че в правилата за отделния фонд за ЕФМДР могат да бъдат посочени конкретни основания за прекъсването и спирането на плащанията, свързани с нарушение на приложимите правила на ОПОР.

(3)

С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза и неговите данъкоплатци, когато дадена държава членка наруши своите задължения по ОПОР или когато Комисията разполага с доказателства, предполагащи такова нарушение, Комисията има право като предпазна мярка да прекъсва сроковете за плащане в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(4)

В допълнение към прекъсването на срока за плащане и с цел да се избегне рискът от изплащане на недопустими разходи на Комисията се разрешава — съгласно член 101 от Регламент (ЕС) № 508/2014 — да спира плащания в случай на сериозно нарушение на правилата на ОПОР.

(5)

Финансовите последици, наложени на държавите членки, ако нарушават правилата на ОПОР, следва да бъдат пропорционални на естеството, тежестта, продължителността и системния характер на нарушението.

(6)

С цел постигане на правна сигурност за държавите членки, изпълняващи оперативните програми по линия на ЕФМДР, е необходимо да се определят случаите на нарушение на правилата на ОПОР от съществено значение за опазването на морските биологични ресурси, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащането или спиране на плащанията в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014. Тези случаи следва да отговарят на целите на Регламент (ЕС) № 508/2014 и с тях да се прилага член 41 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, без да се засягат другите санкции, наложени от правилата на ОПОР.

(7)

Случаите на нарушение на правилата на ОПОР, които са от съществено значение за опазването на морските биологични ресурси, следва да се считат за сериозни, ако съответната държава членка не е предприела необходимите действия за коригиране на ситуацията, довела до прекъсването на срока за плащане.

(8)

Преди прекъсването или спирането на плащанията Комисията следва да приеме актове за изпълнение по силата на член 100, параграф 2 и член 101, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014, с които допълнително се уточнява нарушението на задълженията по ОПОР на съответната държава членка, оказващо влияние върху разходите, за които се иска междинно плащане.

(9)

Като се има предвид колко е важно да се гарантира, че е налице хармонизирано и еднакво третиране на операторите във всички държави членки от началото на програмния период, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Случаи на нарушение

Случаите на нарушение от дадена държава членка на задълженията ѝ в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане по искане за междинно плащане в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 508/2014, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Случаи на сериозно нарушение

Случаите на сериозно нарушение от дадена държава членка на задълженията ѝ по ОПОР, които могат да доведат до спиране на плащанията по силата на член 101 от Регламент (ЕС) № 508/2014, са посочените в приложението към настоящия регламент, ако, освен това:

а)

те водят до прекъсване на срока за плащане по искане за междинно плащане в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 508/2014; както и

б)

държавата членка не е предприела необходимите действия за коригиране на ситуацията в рамките на периода на прекъсване на срока за плащане във връзка с тези случаи.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Категория 1:   Липса на принос за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които са от съществено значение за опазването на морските биологични ресурси

1.1.

Липса на гаранции, че са спазени възможностите за риболов, предоставени на държавата членка в съответствие с членове 16 и 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

1.2.

Неизпълнение на изискванията, установени в различни видове мерки за опазване, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Категория 2:   Неизпълнение на международните задължения за опазване

2.1.

Неизпълнение на задълженията, произтичащи от член 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Категория 3:   Липса на гаранции за наличието на баланс между риболовния капацитет на флота и природните ресурси

3.1.

Липса на представен доклад относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов, който изпълнява всички изисквания на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.2.

Неприлагане на плана за действие в съответствие с член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, ако този план е включен в ежегодния доклад.

3.3.

Липса на гаранции, че при изтегляне на риболовния капацитет с подпомагане от публичните финанси съответните лицензии и разрешения за риболов са оттеглени предварително и капацитетът не се заменя, както е посочено в член 22, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.4.

Липса на гаранции, че в нито един момент риболовният капацитет не надвишава пределните граници, посочени в член 22, параграф 7 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.5.

Неприлагане на системата за вписване/отписване в съответствие с изискванията на член 23 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.6.

Неподдържане на регистъра на риболовния флот в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията (1).

Категория 4:   Неприлагане на общностната рамка за събиране, управление и ползване на данни в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, която е уточнена в Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета  (2) , водещо до липса на информация относно природните ресурси

4.1.

Липсата на събиране и управление на биологични, екологични, технически и социално-икономически данни, необходими за управлението на рибарството, както е определено в членове 4, 13 и 17 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

4.2.

Неподаване на годишен доклад относно изпълнението на националните програми за събиране на данни и липса на неговото публично оповестяване, както е посочено в член 7 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

4.3.

Липса на гаранции за национално координиране на събирането и управлението на научните данни, свързани с управлението на рибарството, както е определено в член 4 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

4.4.

Липса на координиране на дейностите по събиране на данни с другите държави членки в същия регион, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

4.5.

Липса на своевременно предоставяне на данни на крайните потребители в съответствие с членове 18 — 20 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

Категория 5:   Неизползване на ефективна система за контрол и правоприлагане

5.1.

Нарушение на общите принципи на контрола и правоприлагането в съответствие с дял II от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (3).

5.2.

Липса на гаранции, че са спазени общите условия за достъп до водите и ресурсите в съответствие с дял III от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.3.

Липса на контрол върху търговията, за да се гарантира ефективно проследяване на рибните продукти и продуктите от аквакултури в съответствие с дял V от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.4.

Липса на ефективно наблюдение и проверки, както и липса на гаранции за извършването на систематични и подходящи правоприлагащи действия при нарушения на правилата на ОПОР в съответствие с дялове VI, VII и VIII от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.5.

Неспазване на задължението за изготвяне и прилагане на национални програми за контролна дейност в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и, когато е уместно, за изпълнение на специални програми за контрол и инспекции, установени от Комисията в съответствие с дял IX от същия регламент.

5.6.

Липса на сътрудничество с Комисията с цел да се улесни изпълнението на задачите на нейните длъжностни лица по време на мисиите за проверка, независимите инспекции и одитите в съответствие с дял X от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.7.

Неприлагане на мерките, за които е взето решение от Комисията с оглед на спазването от страна на държавите членки на целите на ОПОР, като например планове за действие и други мерки в съответствие с дял XI от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.8.

Неспазване на изискванията по отношение на анализа, валидирането и обмена на данни и информация в съответствие с дял XII от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.9.

Липса на контрол върху прилагането на ефективна схема за сертифициране на улова, предвидена също в глава III от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (4);

5.10.

Бездействие относно предполагаеми или обявени за незаконни, недекларирани и нерегулирани (ННН) риболовни дейности по силата на член 26, параграф 3 и членове 39 и 40 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Категория 6:   Липса на създадена и функционираща система на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции

6.1.

В случай на нарушение — неуведомяване на държавата членка на знамето, държавата членка, чийто гражданин е нарушителят, както и всяка друга държава членка, имаща интерес да следи мерките, предприети за осигуряване на спазване в съответствие с член 89, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

6.2.

Липса на незабавни мерки в съответствие с член 91 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, които да предотвратят продължаването на извършването на тежки нарушения от страна на капитаните на риболовни кораби или на други физически и юридически лица, заловени при извършване на тежко нарушение.

6.3.

Липса на установени критерии за определяне на сериозността на нарушението на правилата на ОПОР съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

6.4.

Липса на гаранции, че систематично се прилагат ефективни санкции спрямо нарушенията на правилата на ОПОР и че размерът на тези санкции е достатъчно строг и пропорционален на тежестта на нарушенията, така че да се гарантира възпиращ ефект и, като минимум, нарушителите действително да се лишат от икономическите облаги, извлечени от нарушенията им, в съответствие с дял VIII от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

6.5.

Неприлагане на точковата система за тежки нарушения на притежатели на риболовни лицензии и капитани в съответствие с член 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

6.6.

Липса на създаден и подходящо управляван национален регистър на нарушенията в съответствие с член 93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.


(1)  Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(2)  Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).


Top