Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/852, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 nuostatos dėl bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo atvejų ir sunkių nesilaikymo atvejų, kuriais pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatas gali būti pertrauktas mokėjimo terminas arba sustabdytas išmokų mokėjimas

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/13


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/852

2015 m. kovo 27 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 nuostatos dėl bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo atvejų ir sunkių nesilaikymo atvejų, kuriais pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatas gali būti pertrauktas mokėjimo terminas arba sustabdytas išmokų mokėjimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 102 straipsnį,

kadangi:

(1)

bendros žuvininkystės politikos (toliau – BŽP) taisykles pažeidžiančios valstybės narės neturėtų trukdyti siekti BŽP tikslų. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (2) 41 straipsnį finansinė parama iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) teikiama su sąlyga, kad valstybės narės laikosi BŽP taisyklių. Jei valstybės narės nesilaiko BŽP taisyklių, pagal BŽP skiriamos Sąjungos finansinės paramos mokėjimas gali būti pertrauktas, sustabdytas arba išmokoms gali būti taikomos finansinės pataisos;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (3) 83 straipsnio 1 dalyje ir 142 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, pagal kurias atitinkamai gali būti pertrauktas mokėjimo terminas arba sustabdytas išmokų mokėjimas. Tuose dviejuose straipsniuose numatoma, kad konkrečiai EJRŽF taikomose taisyklėse gali būti nustatyti specialūs mokėjimo pertraukimo ir sustabdymo pagrindai, susiję su taisyklių, taikytinų pagal BŽP, nesilaikymu;

(3)

siekiant apsaugoti Sąjungos ir jos mokesčių mokėtojų finansinius interesus, jeigu valstybė narė nevykdė savo įsipareigojimų pagal BŽP arba jeigu Komisija turi įrodymų, kad jie buvo vykdomi nepakankamai, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 100 straipsnį gali – kaip atsargumo priemonės – imtis mokėjimo terminų pertraukimo;

(4)

siekiant išvengti pavojaus padengti netinkamas finansuoti išlaidas, sunkiais BŽP taisyklių nesilaikymo atvejais be mokėjimo termino pertraukimo Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 101 straipsnį leidžiama sustabdyti išmokų mokėjimą;

(5)

BŽP taisyklių nesilaikančioms valstybėms narėms taikomos finansinės priemonės turėtų būti proporcingos taisyklių nesilaikymo pobūdžiui, sunkumui, trukmei ir pasikartojimui;

(6)

siekiant veiksmų programas pagal EJRŽF įgyvendinančioms valstybėms narėms užtikrinti teisinį tikrumą, būtina apibrėžti biologinių jūrų išteklių išsaugojimui svarbių BŽP taisyklių nesilaikymo atvejus, dėl kurių, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 508/2014, gali būti pertraukiamas mokėjimo terminas arba sustabdomas išmokų mokėjimas. Tie atvejai atitiks Reglamento (ES) Nr. 508/2014 tikslus ir padės įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 41 straipsnį, nedarydami poveikio bet kokioms kitoms pagal BŽP taisykles taikomoms sankcijoms;

(7)

biologinių jūrų išteklių išsaugojimui svarbių BŽP taisyklių nesilaikymo atvejai turėtų būti laikomi sunkiais tada, kai valstybė narė nesiėmė reikiamų veiksmų, kad ištaisytų padėtį, dėl kurios buvo pertrauktas mokėjimo terminas;

(8)

prieš pertraukdama mokėjimo terminą arba sustabdydama išmokų mokėjimą, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 100 straipsnio 2 dalį ir 101 straipsnio 2 dalį turi priimti įgyvendinimo aktą, kuriame išsamiai apibūdinamas valstybės narės įsipareigojimų pagal BŽP taisykles nesilaikymo atvejis, dėl kurio gali būti padarytas poveikis išlaidoms, kurioms prašoma tarpinio mokėjimo;

(9)

kadangi nuo pat programavimo laikotarpio pradžios svarbu visų valstybių narių veiklos vykdytojams užtikrinti suderintas ir vienodas sąlygas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsipareigojimų nevykdymo atvejai

Valstybės narės įsipareigojimų pagal bendrą žuvininkystės politiką (toliau – BŽP) nevykdymo atvejai, dėl kurių pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 100 straipsnį gali būti pertrauktas tarpinio mokėjimo prašymo įvykdymo terminas, nustatyti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Sunkūs įsipareigojimų nevykdymo atvejai

Sunkūs valstybės narės įsipareigojimų pagal BŽP nevykdymo atvejai, dėl kurių pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 101 straipsnį gali būti sustabdytas išmokų mokėjimas, išvardyti šio reglamento priede, jei, be kita ko:

a)

dėl jų gali būti pertrauktas tarpinio mokėjimo prašymo įvykdymo terminas pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 100 straipsnį ir

b)

valstybė narė su tais atvejais susijusio mokėjimo termino pertraukimo laikotarpiu nesiėmė reikiamų veiksmų padėčiai ištaisyti.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).


PRIEDAS

1 kategorija.   Neprisidedama siekiant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendros žuvininkystės politikos tikslų, kurie svarbūs norint užtikrinti biologinių jūrų išteklių išsaugojimą

1.1.

Neužtikrinama, kad būtų paisoma valstybei narei pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 ir 17 straipsnius paskirtų žvejybos galimybių.

1.2.

Nesilaikoma Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 7 straipsnyje nurodytų ištekliams skirtų įvairių rūšių išsaugojimo priemonių reikalavimų.

2 kategorija.   Nesilaikoma tarptautinių išteklių išsaugojimo įsipareigojimų

2.1.

Nesilaikoma įsipareigojimų, atsirandančių dėl Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 28 straipsnio.

3 kategorija.   Neužtikrinama, kad laivyno pajėgumai atitiktų gamtos išteklius

3.1.

Neteikiama pusiausvyros tarp laivyno žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių ataskaita, atitinkanti visus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3.2.

Neįgyvendinamas veiksmų planas pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 4 dalį, jei toks planas įtrauktas į kasmet pateikiamą ataskaitą.

3.3.

Neužtikrinama, kad žvejybos pajėgumų, kurie sumažinti taikant viešųjų finansų priemones, atveju iš anksto būtų panaikintos atitinkamos žvejybos licencijos ir leidimai, o minėti pajėgumai nebūtų pakeičiami kitais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

3.4.

Neužtikrinama, kad žvejybos pajėgumai niekada neviršytų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalyje ir II priede nustatytų viršutinių ribų.

3.5.

Neįgyvendinama įtraukimo į laivyną ir (arba) pasitraukimo iš jo programa pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 23 straipsnio reikalavimus.

3.6.

Netvarkomas žvejybos laivyno registras pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnį ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 26/2004 (1).

4 kategorija.   Neįgyvendinama Bendrijos sistema, skirta duomenims rinkti, tvarkyti ir naudoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsnį, kaip išsamiai aprašyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 199/2008  (2), ir dėl to trūksta informacijos apie gamtos išteklius

4.1.

Nerenkami ir netvarkomi žuvininkystės valdymui būtini biologiniai, aplinkosauginiai, techniniai, socialiniai ir ekonominiai duomenys, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 4, 13 ir 17 straipsniuose.

4.2.

Neteikiama ir viešai neskelbiama metinė nacionalinių duomenų rinkimo programų įgyvendinimo ataskaita, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 7 straipsnyje.

4.3.

Neužtikrinamas mokslinių žuvininkystės valdymo duomenų rinkimo ir tvarkymo koordinavimas nacionaliniu lygmeniu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 4 straipsnyje.

4.4.

Duomenų rinkimo veikla nekoordinuojama su kitomis to paties regiono valstybėmis narėmis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 5 straipsnyje.

4.5.

Laiku nepateikiami duomenys galutiniams naudotojams pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 18–20 straipsnius.

5 kategorija.   Netaikoma veiksminga kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema

5.1.

Nepaisoma bendrųjų kontrolės ir vykdymo užtikrinimo principų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (3) II antraštinę dalį.

5.2.

Neužtikrinama, kad būtų laikomasi bendrųjų patekimo į vandenis ir naudojimosi ištekliais sąlygų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 III antraštinę dalį.

5.3.

Nevykdoma prekybos kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą žvejybos ir akvakultūros produktų atsekamumą pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 V antraštinę dalį.

5.4.

Nevykdoma veiksminga priežiūra bei inspektavimas ir neužtikrinami sistemingi ir tinkami vykdymo užtikrinimo veiksmai atsižvelgiant į bet kokius BŽP taisyklių pažeidimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 VI, VII ir VIII antraštines dalis.

5.5.

Nesukuriamos ir neįgyvendinamos nacionalinės kontrolės veiksmų programos pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 46 straipsnį ir, kai taikoma, nevykdomos Komisijos parengtos specialiosios kontrolės ir inspektavimo programos pagal to reglamento IX antraštinę dalį.

5.6.

Nebendradarbiaujama su Komisija, kad jos pareigūnams per misijas pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 X antraštinę dalį vykdant patikras, savarankišką inspektavimą ir auditą būtų sudarytos sąlygos atlikti savo užduotis.

5.7.

Neįgyvendinamos Komisijos nustatytos priemonės siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi BŽP tikslų, pavyzdžiui, veiksmų planų ir bet kokių kitų priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 XI antraštinę dalį.

5.8.

Nesilaikoma reikalavimų, susijusių su duomenų ir informacijos analize, tvirtinimu, prieiga prie jų ir keitimusi jais pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 XII antraštinę dalį.

5.9.

Nevykdoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 (4) III skyriuje numatytos veiksmingos sužvejotų žuvų kiekio sertifikavimo sistemos įgyvendinimo kontrolė.

5.10.

Nesiimama veiksmų dėl įtariamos ar praneštos neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (NNN) žvejybos veiklos pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 26 straipsnio 3 dalį ir 39 bei 40 straipsnius.

6 kategorija.   Nesukurta ir netaikoma veikianti veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų nuobaudų sistema

6.1.

Pažeidimo atveju neteikiamas pranešimas vėliavos valstybei narei, valstybei narei, kurios pilietis yra pažeidėjas, ir bet kuriai kitai valstybei narei, suinteresuotai tolesnėmis priemonėmis, kurių imtasi siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 89 straipsnio 4 dalies reikalavimams.

6.2.

Nesiimama neatidėliotinų priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 91 straipsnį, kad žvejybos laivų kapitonams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie buvo užklupti darantys sunkų pažeidimą, būtų užkirstas kelias toliau daryti tokius pažeidimus.

6.3.

Nenustatomi kriterijai, skirti apibrėžti sunkaus pobūdžio BŽP taisyklių pažeidimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnį.

6.4.

Neužtikrinama, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 VIII antraštinę dalį būtų sistemingai taikomos veiksmingos sankcijos už BŽP taisyklių pažeidimus ir kad tos sankcijos būtų pakankamai griežtos ir proporcingos tokių pažeidimų sunkumui, siekiant užtikrinti atgrasomąjį poveikį ir bent jau veiksmingai užkirsti kelią kaltininkams iš pažeidimų gauti ekonominės naudos.

6.5.

Žvejybos licencijų turėtojams ir laivų kapitonams už sunkius pažeidimus netaikoma taškų sistema pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 92 straipsnį.

6.6.

Nesukuriamas ir tinkamai netvarkomas nacionalinis pažeidimų registras pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 93 straipsnį.


(1)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

(2)  2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (OL L 60, 2008 3 5, p. 1).

(3)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(4)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, p. 1).


Top