EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0178

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/178 av den 31 januari 2020 om presentation av information för resenärer som anländer från tredjeländer, användare av posttjänster och vissa yrkesmässiga aktörer när det gäller förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

C/2020/440

EUT L 37, 10.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/oj

10.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/178

av den 31 januari 2020

om presentation av information för resenärer som anländer från tredjeländer, användare av posttjänster och vissa yrkesmässiga aktörer när det gäller förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 45.1 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2016/2031 ska medlemsstaterna, kusthamnar, flygplatser och internationella transportörer tillhandahålla resenärer information om förbud och krav i fråga om införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium.

(2)

Posttjänstaktörer och yrkesmässiga aktörer engagerade i försäljning genom distansavtal ska också göra denna information tillgänglig för sina kunder.

(3)

Informationen bör presenteras på ett enkelt och omedelbart begripligt sätt. Den bör därför visuellt avbilda följande varor som resenärer inte får ta med sig: växter för plantering, snittblommor, frukt och grönsaker.

(4)

För tydlighetens skull bör informationen också innehålla uppgifter om de viktigaste bestämmelserna och kraven för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium. Uppgifterna bör innehålla information om de frukter som är undantagna från kravet på ett sundhetscertifikat i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2016/2031, om de tredjeländer från vilka ett sundhetscertifikat inte krävs och om de territorier inom unionen från vilka ett sådant sundhetscertifikat inte krävs.

(5)

Denna information bör göras tillgänglig vid alla ställen för inresa till unionen eller på transportmedel som är på väg till unionen. Medlemsstaterna bör också kunna välja ytterligare ställen, till exempel ställen för utresa ur unionen till tredjeländer, för att i god tid göra denna information tillgänglig för resenärer som senare kommer att återvända till unionen från dessa länder.

(6)

Denna förordning bör träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts, för att säkerställa att såväl resenärer som användare av posttjänster och yrkesmässiga aktörer engagerade i försäljning genom distansavtal så snart som möjligt informeras om tillämpningen av de nya bestämmelserna.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Presentation av information för resenärer som anländer från tredjeländer, användare av posttjänster och vissa yrkesmässiga aktörer

1.   Medlemsstaterna, kusthamnar, flygplatser och internationella transportörer ska sätta upp affischer med den information som anges i bilagan vid alla ställen för inresa till unionen eller på alla transportmedel som är på väg till unionen för de resenärer som anländer från tredjeländer.

Medlemsstaterna, kusthamnar, flygplatser och internationella transportörer får även sätta upp affischer enligt första stycket på ställen för utresa ur unionen.

2.   Posttjänstaktörer och yrkesmässiga aktörer engagerade i försäljning genom distansavtal ska, åtminstone på internet, göra den information som anges i bilagan tillgänglig för sina kunder.

3.   Den information som anges i bilagan ska vara väl synlig, såväl på fysiska platser som på internet.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.


BILAGA

Affisch som avses i artikel 1

Image 1


Top