EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0178

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/178 van de Commissie van 31 januari 2020 betreffende de verstrekking van informatie aan reizigers die uit derde landen komen en aan klanten van postdiensten en van bepaalde professionele marktdeelnemers over het verbod op het binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen op het grondgebied van de Unie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad

C/2020/440

PB L 37 van 10.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/oj

10.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 37/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/178 VAN DE COMMISSIE

van 31 januari 2020

betreffende de verstrekking van informatie aan reizigers die uit derde landen komen en aan klanten van postdiensten en van bepaalde professionele marktdeelnemers over het verbod op het binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen op het grondgebied van de Unie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (1), en met name artikel 45, lid 1, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EU) 2016/2031 moeten de lidstaten, zeehavens, luchthavens en internationale transportbedrijven de reizigers informatie beschikbaar stellen over verbodsbepalingen en voorschriften met betrekking tot het binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen op het grondgebied van de Unie.

(2)

Exploitanten van postdiensten en professionele marktdeelnemers die betrokken zijn bij de verkoop door middel van op afstand gesloten overeenkomsten, moeten ook deze informatie aan hun klanten ter beschikking stellen.

(3)

De informatie moet op een gemakkelijk en onmiddellijk begrijpelijke manier worden aangeboden. De volgende voorwerpen die niet door reizigers mogen worden vervoerd, moeten derhalve visueel worden voorgesteld: voor opplant bestemde planten, snijbloemen, vruchten en groenten.

(4)

Omwille van de duidelijkheid moet ook informatie worden gegeven over de belangrijkste regels en voorschriften betreffende het binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen op het grondgebied van de Unie. Er moet onder andere worden bericht over de vruchten waarvoor op grond van artikel 73 van Verordening (EU) 2016/2031 geen fytosanitair certificaat vereist is, over de derde landen waaruit zonder fytosanitair certificaat kan worden ingevoerd en over de gebieden van de Unie waarvoor dat certificaat wel is vereist.

(5)

Die informatie moet op alle punten van binnenkomst in de Unie of op de vervoermiddelen die de Unie binnenkomen, beschikbaar worden gesteld. De lidstaten moeten ook aanvullende punten kunnen kiezen, zoals de punten van vertrek uit de Unie naar derde landen, zodat deze informatie tijdig toegankelijk is voor de reizigers die later uit die landen naar de Unie zullen terugkeren.

(6)

Deze verordening moet in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan om ervoor te zorgen dat reizigers, alsook de klanten van postdiensten en professionele marktdeelnemers die betrokken zijn bij de verkoop door middel van op afstand gesloten overeenkomsten, zo spoedig mogelijk op de hoogte zijn van de toepassing van de nieuwe regels.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verstrekking van informatie aan reizigers die uit derde landen komen en aan klanten van postdiensten en van bepaalde professionele marktdeelnemers

1.   De lidstaten, zeehavens, luchthavens en internationale transportbedrijven brengen, ten behoeve van de reizigers die uit derde landen komen, op alle punten van binnenkomst in de Unie of op alle vervoermiddelen die de Unie binnenkomen, posters met de in de bijlage vermelde informatie aan.

De lidstaten, zeehavens, luchthavens en internationale transportbedrijven kunnen de in de eerste alinea bedoelde posters ook aanbrengen op punten van vertrek uit de Unie.

2.   Exploitanten van postdiensten en professionele marktdeelnemers die betrokken zijn bij de verkoop door middel van op afstand gesloten overeenkomsten, stellen de in de bijlage vermelde informatie minstens via het internet ter beschikking van hun klanten.

3.   De in de bijlage opgenomen informatie wordt op goed zichtbare plaatsen, zowel op fysieke plaatsen als op het internet, bekendgemaakt.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4.


BIJLAGE

In artikel 1 bedoelde poster

Image 1


Top