10.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/178,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2020,

kieltoja koskevien tietojen esittämisestä kolmansista maista saapuville matkustajille sekä postipalvelujen ja tiettyjen ammattimaisten toimijoiden asiakkaille siltä osin kuin on kyse kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonnista unionin alueelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/2031 edellytetään, että jäsenvaltiot, satamat, lentoasemat ja kansainväliset liikenteenharjoittajat asettavat matkustajien saataville tiedot kielloista ja vaatimuksista, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle.

(2)

Myös sellaisten postipalvelujen tarjoajien ja tiettyjen ammattimaisten toimijoiden, jotka osallistuvat etäsopimuksin tapahtuvaan myyntiin asiakkaille, on asetettava kyseiset tiedot asiakkaidensa saataville.

(3)

Tiedot olisi esitettävä helpossa ja välittömästi ymmärrettävässä muodossa. Niissä olisi sen vuoksi esitettävä visuaalisesti seuraavat matkustajien mukanaan kuljettamat kielletyt tavarat: istutettaviksi tarkoitetut kasvit, leikkokukat, hedelmät ja vihannekset.

(4)

Selkeyden vuoksi niihin olisi sisällytettävä myös maininta tärkeimmistä säännöistä ja vaatimuksista, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle. Kyseisen maininnan olisi sisällettävä tiedot hedelmistä, joilta ei vaadita kasvinterveystodistusta asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan nojalla, kolmannet maat, joilta ei vaadita kasvinterveystodistusta, sekä unionin alueet, joilta kasvinterveystodistus vaaditaan.

(5)

Tällaiset tiedot olisi asetettava saataville kaikissa unionin saapumispaikoissa tai kaikissa unioniin menevissä liikennevälineissä. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti valita myös muita tiedotuspaikkoja, kuten ne paikat, joiden kautta unionista lähdetään kolmansiin maihin, jotta nämä tiedot olisivat hyvissä ajoin niiden matkustajien saatavilla, jotka myöhemmin palaavat kyseisistä maista unioniin.

(6)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu, sen varmistamiseksi, että matkustajille sekä sellaisten postipalvelujen ja ammattimaisten toimijoiden, jotka osallistuvat etäsopimuksin tapahtuvaan myyntiin, asiakkaille voidaan tiedottaa mahdollisimman pian uusien sääntöjen soveltamisesta.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojen esittäminen kolmansista maista saapuville matkustajille sekä postipalvelujen ja tiettyjen ammattimaisten toimijoiden asiakkaille

1.   Jäsenvaltioiden, satamien, lentoasemien ja kansainvälisten liikenteenharjoittajien on asetettava kaikissa unionin saapumispaikoissa tai kaikissa unioniin menevissä liikennevälineissä kolmansista maista saapuvia matkustajia varten esille julisteita, jotka sisältävät liitteessä tarkoitetut tiedot.

Jäsenvaltiot, satamat, lentoasemat ja kansainväliset liikenteenharjoittajat voivat asettaa esille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja julisteita myös paikoissa, joiden kautta unionista lähdetään.

2.   Sellaisten postipalvelujen tarjoajien ja ammattimaisten toimijoiden, jotka osallistuvat etäsopimuksin tapahtuvaan myyntiin asiakkaille, on asetettava liitteessä tarkoitetut tiedot asiakkaidensa saataville ainakin internetin välityksellä.

3.   Liitteessä tarkoitetut tiedot on sijoitettava helposti näkyville sekä fyysisissä paikoissa että internetissä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.


LIITE

1 artiklassa tarkoitettu juliste

Image 1