EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0070

Kommissionens beslut (EU) 2019/70 av den 11 januari 2019 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för grafiskt papper och kriterier för EU-miljömärket för mjukpapper och mjukpappersprodukter [delgivet med nr C(2019) 3] (Text av betydelse för EES.)

C/2019/3

OJ L 15, 17.1.2019, p. 27–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/oj

17.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/27


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2019/70

av den 11 januari 2019

om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för grafiskt papper och kriterier för EU-miljömärket för mjukpapper och mjukpappersprodukter

[delgivet med nr C(2019) 3]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

I förordning (EG) nr 66/2010 föreskrivs även att specifika kriterier för EU-miljömärket ska fastställas för varje produktgrupp.

(3)

I kommissionens beslut 2011/333/EU (2) fastställs kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för produktgruppen ”kopieringspapper och grafiskt papper”. Giltighetstiden för dessa kriterier och krav förlängdes till och med den 31 december 2018 genom kommissionens beslut (EU) 2015/877 (3).

(4)

I kommissionens beslut 2012/448/EU (4) fastställs kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för produktgruppen ”tidningspapper”. Giltighetstiden för dessa kriterier och krav förlängdes till och med den 31 december 2018 genom kommissionens beslut (EU) 2015/877.

(5)

I kommissionens beslut 2009/568/EG (5) fastställs kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för produktgruppen ”mjukpapper”. Giltighetstiden för de kriterier och krav som fastställs i beslut 2009/568/EG förlängdes till och med den 31 december 2018 genom kommissionens beslut (EU) 2015/877.

(6)

Vid kontrollen av EU-miljömärkets ändamålsenlighet (Refit) den 30 juni 2017, som innebar en översyn av genomförandet av förordning (EG) nr 66/2010 (6), drogs slutsatsen att EU-miljömärket var i behov av en mer strategisk metod som bland annat innebär gruppering av relaterade produktgrupper där så är lämpligt.

(7)

Med beaktande av dessa slutsatser och efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd bör produktgrupperna ”kopieringspapper och grafiskt papper” och ”tidningspapper” sammanföras till en enda produktgrupp kallad ”grafiskt papper”, med en ny definition som täcker båda de gamla produktgrupperna och innebär vissa ändringar som är lämpliga med hänsyn till den vetenskapliga och marknadsmässiga utvecklingen. Framför allt bör den nya definitionen inte längre innehålla den viktgräns som gällde för de gamla produktgrupperna utan inbegripa ett bredare sortiment av papper med högre styvhet.

(8)

I enlighet med granskningen bör dessutom vissa ändringar göras av definitionen av produktgruppen ”mjukpapper”, främst för att införa en tydligare distinktion, baserad på standarden ISO 12625-1, mellan mjukpapper och slutliga mjukpappersprodukter; denna produktgrupp bör kallas ”mjukpapper och mjukpappersprodukter”.

(9)

För att bättre återspegla bästa praxis på marknaden för dessa produktgrupper och ta hänsyn till de innovationer som tillkommit under mellantiden är det lämpligt att fastställa en ny uppsättning kriterier för var och en av de båda produktgrupperna.

(10)

Målsättningen med de nya kriterierna för respektive produktgrupp är att främja energieffektiva tillverkningsprocesser som leder till minskade utsläpp av ämnen som bidrar till eutrofiering av vattendrag, försurning av atmosfären och klimatförändringar, begränsar användningen av farliga ämnen samt baseras på råvaror som härrör från hållbart brukade skogar eller returråvara som bidrar till att underlätta övergången till en mer cirkulär ekonomi.

(11)

Med tanke på innovationscykeln för de båda produktgrupperna bör de nya kriterierna och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för respektive produktgrupp gälla till och med den 31 december 2024.

(12)

Eftersom de båda produktgrupperna ”grafiskt papper” och ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” är nära relaterade och kommer att omfattas av likartade kriterier är det lämpligt att anta ett enda beslut för att fastställa båda uppsättningarna kriterier i samma rättsakt. Detta ökar också systemens synlighet för marknadsaktörerna och minskar den administrativa bördan för de nationella myndigheterna.

(13)

Av rättssäkerhetsskäl bör beslut 2011/333/EU, beslut 2012/448/EU och beslut 2009/568/EG upphöra att gälla.

(14)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för kopieringspapper och grafiskt papper, tidningspapper eller mjukpapper baserat på kriterierna i beslut 2011/333/EU, beslut 2012/448/EU respektive beslut 2009/568/EG för att ge dem tillräckligt med tid att anpassa sina produkter till de nya kriterierna och kraven. Under en begränsad tidsperiod efter antagandet av detta beslut bör tillverkare också tillåtas lämna in ansökningar som grundas antingen på de kriterier som fastställs i de besluten eller de nya kriterier som fastställs i det här beslutet. När EU-miljömärket tilldelats på grundval av de kriterier som fastställs i ett av de gamla besluten ska det endast vara tillåtet att använda det fram till och med den 31 december 2019.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med produktgruppen ”grafiskt papper” avses ark eller rullar av okonverterat, otryckt, tomt papper, antingen ofärgat eller färgat, eller okonverterad, otryckt, tom kartong, antingen ofärgad eller färgad, som tillverkats av massa och som lämpar sig för skrivande, tryck eller konvertering.

Produktgruppen innefattar inte

a)

förpackningar,

b)

värmekänsligt papper,

c)

fotografiskt eller självkopierande papper,

d)

parfymerat papper,

e)

papper som ingår i produktgruppen ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” såsom den definieras i artikel 2.

Artikel 2

Med produktgruppen ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” avses följande:

1.

Ark eller rullar av okonverterat mjukpapper avsett för konvertering till produkter som omfattas av punkt 2.

2.

Mjukpappersprodukter lämpade för personlig hygien, uppsugning av vätskor eller rengöring av ytor eller för en kombination av dessa ändamål; vilket omfattar men inte är begränsat till följande typer av mjukpappersprodukter: pappersnäsdukar, toalettpapper, ansiktsservetter, hushållspapper, pappershanddukar, servetter, mattor och torkdukar för industriellt bruk.

Produktgruppen innefattar inte

a)

produkter som ingår i produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” såsom den definieras i kommissionens beslut 2014/763/EU (7),

b)

produkter som innehåller rengöringsmedel och är avsedda för rengöring av ytor,

c)

mjukpappersprodukter som har laminerats med andra material än mjukpapper,

d)

kosmetiska produkter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 (8), inklusive våtservetter,

e)

parfymerat papper,

f)

produkter som ingår i produktgruppen ”grafiskt papper” såsom den definieras i artikel 1 eller produkter som ingår i produktgruppen ”trycksaker” såsom den definieras i kommissionens beslut 2012/481/EU (9).

Artikel 3

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.    massa : fibermaterial som används vid papperstillverkning och som produceras i ett massabruk, antingen mekaniskt eller kemiskt, från cellulosahaltig fiberråvara (vanligen trä).

2.    förpackning : alla produkter oavsett typ och material som är avsedda att innehålla, skydda, hantera, leverera eller presentera varor, från råvaror till slutlig produkt och från producent till användare eller konsument.

3.    mjukpapper : lättviktspapper som tillverkats av massa och som kan vara torrkräppat, våtkräppat eller okräppat.

4.    mjukpappersprodukter : konverterade produkter tillverkade av mjukpapper i ett eller flera lag, vikt eller ovikt, präglat eller opräglat, med eller utan laminering, tryckt eller otryckt samt eventuellt efterbehandlat.

Artikel 4

1.   För att en produkt ska tilldelas ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 för produktgruppen ”grafiskt papper” ska den omfattas av definitionen av denna produktgrupp i artikel 1 i detta beslut samt uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilaga I till detta beslut.

2.   För att en produkt ska tilldelas ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 för produktgruppen ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” ska den omfattas av definitionen av denna produktgrupp i artikel 2 i detta beslut samt uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilaga II till detta beslut.

Artikel 5

Kriterierna för produktgrupperna ”grafiskt papper” och ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven för respektive produktgrupp ska gälla till och med den 31 december 2024.

Artikel 6

1.   För administrativa ändamål ska produktgruppen ”grafiskt papper” ha kodnummer ”011”.

2.   För administrativa ändamål ska produktgruppen ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” ha kodnummer ”004”.

Artikel 7

Beslut 2009/568/EG, beslut 2011/333/EU och beslut 2012/448/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 8

1.   Utan hinder av vad som sägs i artikel 7 ska ansökningar som har lämnats in före den dag då detta beslut om EU-miljömärket antas och som avser produkter som både omfattas av produktgruppen ”grafiskt papper”, såsom den definieras i detta beslut, och produktgruppen ”kopieringspapper och grafiskt papper”, såsom den definieras i beslut 2011/333/EU, utvärderas i enlighet med villkoren i beslut 2011/333/EU.

2.   Utan hinder av vad som sägs i artikel 7 ska ansökningar som har lämnats in före den dag då detta beslut om EU-miljömärket antas och som avser produkter som både omfattas av produktgruppen ”grafiskt papper”, såsom den definieras i detta beslut, och produktgruppen ”tidningspapper”, såsom den definieras i beslut 2012/448/EU, utvärderas i enlighet med villkoren i beslut 2012/448/EU.

3.   Utan hinder av vad som sägs i artikel 7 ska ansökningar som har lämnats in före den dag då detta beslut om EU-miljömärket antas och som avser produkter som både omfattas av produktgruppen ”mjukpapper och mjukpappersprodukter”, såsom den definieras i detta beslut, och produktgruppen ”mjukpapper”, såsom den definieras i beslut 2009/568/EG, utvärderas i enlighet med villkoren i beslut 2009/568/EG.

4.   Ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”grafiskt papper” eller ”mjukpapper och mjukpappersprodukter” som lämnas in från och med den dag då detta beslut antas till och med den 31 december 2018 får vara baserade antingen på kriterierna i detta beslut eller på kriterierna i beslut 2011/333/EU, beslut 2012/448/EU eller beslut 2009/568/EG, beroende på vad som är tillämpligt. Dessa ansökningar ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

5.   Om ett EU-miljömärke tilldelas på grundval av en ansökan som utvärderas enligt kriterierna i beslut 2009/568/EG, beslut 2011/333/EU eller beslut 2012/448/EU får detta EU-miljömärke endast användas till och med den 31 december 2019.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2011/333/EU av den 7 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till kopieringspapper och grafiskt papper (EUT L 149, 8.6.2011, s. 12).

(3)  Kommissionens beslut (EU) 2015/877 av den 4 juni 2015 om ändring av besluten 2009/568/EG, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU och 2012/481/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter (EUT L 142, 6.6.2015, s. 32).

(4)  Kommissionens beslut 2012/448/EU av den 12 juli 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tidningspapper (EUT L 202, 28.7.2012, s. 26).

(5)  Kommissionens beslut 2009/568/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till mjukpapper (EUT L 197, 29.7.2009, s. 87).

(6)  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om översynen av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (COM(2017) 355 final).

(7)  Kommissionens beslut 2014/763/EU av den 24 oktober 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter (EUT L 320, 6.11.2014, s. 46).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

(9)  Kommissionens beslut 2012/481/EU av den 16 augusti 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (EUT L 223, 21.8.2012, s. 55).


BILAGA I

KRITERIER FÖR TILLDELNING AV EU-MILJÖMÄRKET TILL GRAFISKT PAPPER

BAKGRUND

Kriteriernas syfte

Syftet med dessa kriterier är framför allt att minska utsläppen av giftiga eller eutrofierande ämnen till vattendrag liksom miljöskador eller miljörisker relaterade till energianvändning (klimatförändringar, försurning, uttunning av ozonskiktet, förbrukning av icke-förnybara resurser). För att uppnå detta har kriterierna till syfte att

minska energiförbrukningen och därmed förknippade utsläpp till luften,

minska miljöskadorna genom att minska utsläppen till vatten och uppkomsten av avfall,

minska miljöskador och miljörisker i samband med användning av farliga kemikalier, och

skydda skogarna genom bestämmelser om att returfiber eller nyfiber måste härröra från skogar och områden som sköts på ett hållbart sätt.

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till ”grafiskt papper”:

1.

Utsläpp till vatten och luft.

2.

Energianvändning.

3.

Fiber: bevarande av resurser, hållbart skogsbruk.

4.

Begränsade farliga ämnen och blandningar.

5.

Avfallshantering.

6.

Användbarhet.

7.

Information på förpackningen.

8.

Information på EU-miljömärket.

De ekologiska kriterierna omfattar massatillverkningen inklusive alla underprocesser för de ingående beståndsdelarna, från den punkt där nyfiber eller returfiber kommer in i produktionsanläggningen till den punkt där massan lämnar massabruket. För papperstillverkningen omfattar de ekologiska kriterierna alla underprocesser i pappersbruket, från beredning av massan för tillverkning av grafiskt papper till upprullning på maskinrulle.

De ekologiska kriterierna omfattar inte transport och paketering av råvaror (t.ex. trä), massa eller papper. Inte heller ingår konvertering av papper.

Bedömning och kontroll: De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges separat för varje kriterium.

När sökanden ska lämna intyg, dokumentation, analyser, testrapporter eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, får dessa dokument komma från sökanden själv och/eller från dennes leverantör(er) och/eller deras underleverantörer osv., beroende på vad som är tillämpligt.

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna styrkande handlingar och intyg som utfärdats av organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för provnings- och kalibreringslaboratorier samt verifikationer som utfärdats av organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för organ som certifierar produkter, processer och tjänster.

När så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och även utföra oberoende kontroller eller inspektioner på plats för att kontrollera att kriterierna är uppfyllda.

Den grafiska pappersprodukten måste uppfylla alla krav i det respektive land där den släpps ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

I denna bilaga gäller följande definitioner:

1.    ton lufttorr : ton lufttorr (ADt) massa uttryckt som 90 % torrhalt.

2.    kemisk massa : fibermaterial som erhållits genom avlägsnande från råvaran av en avsevärd del av de beståndsdelar som inte utgörs av cellulosa och som kan avlägsnas genom kemisk behandling (kokning, delignifiering, blekning).

3.    CMP : kemimekanisk massa.

4.    CTMP : kemitermomekanisk massa.

5.    avsvärtad massa : massa tillverkad av returpapper från vilket tryckfärger och andra föroreningar har avlägsnats.

6.    färgämne : starkt färgat eller fluorescerande organiskt material som ger färg åt ett underlag genom selektiv absorption. Färgämnen är lösliga och/eller genomgår en appliceringsprocess som, åtminstone tillfälligt, förstör deras eventuella kristallina struktur. Färgämnena hålls kvar i underlaget genom absorption, lösning och mekanisk retention eller genom kemiska jonbindningar eller kovalenta bindningar.

7.    ECF-massa : massa som blekts utan elementärt klor.

8.    integrerad produktion : tillverkning av massa och papper på samma ställe. Massan torkas inte före papperstillverkningen. Tillverkningen av papper/kartong sker i direkt anslutning till tillverkningen av massa.

9.    papper eller kartong med mekanisk massa : papper eller kartong vars fiberinnehåll väsentligen består av mekanisk massa.

10.    metallbaserade pigment och färgämnen : färgämnen och pigment som innehåller mer än 50 viktprocent relevanta metallföreningar.

11.    icke-integrerad produktion : tillverkning av avsalumassa (för försäljning) i massabruk utan papperstillverkning, eller tillverkning av papper/kartong genom användning av enbart massa som tillverkats i andra bruk (avsalumassa).

12.    pappersmaskinsutskott : pappersmaterial som kasseras under processen i pappersmaskinen men som har egenskaper som gör att det kan återvinnas på plats genom återföring till den tillverkningsprocess där det genererades. I detta beslut utsträcks termen inte till konverteringsprocesser, vilka betraktas som processer åtskilda från pappersmaskinen.

13.    pigment : färgade, svarta, vita eller fluorescerande partikelformiga organiska eller oorganiska fasta ämnen vilka vanligen är olösliga i samt väsentligen fysiskt och kemiskt opåverkade av det bindemedel eller substrat i vilket de inkorporeras. De förändrar utseendet genom selektiv absorption och/eller spridning av ljus. Pigment finfördelas vanligen i bindemedel eller substrat för applicering, exempelvis vid tillverkning av tryckfärger, målarfärger, plaster eller andra polymermaterial. Pigment behåller en kristallin eller partikelformig struktur under hela färgningsprocessen.

14.    returfiber : fiber som avskilts från avfallsströmmen under en tillverkningsprocess, eller som genererats av hushåll eller av kommersiella, industriella och institutionella anläggningar i deras roll som slutanvändare av en produkt. Denna fiber kan inte längre användas för avsett ändamål. Återanvändning av material som genererats i en process och som kan återvinnas inom samma process (utskottspapper – egenproducerat eller inköpt) omfattas inte.

15.    TCF-massa : massa som blekts helt utan klor.

16.    TMP : termomekanisk massa.

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterium 1 – Utsläpp till vatten och luft

Det förutsätts att produktionsanläggningen för massa och papper uppfyller alla rättsliga krav i det land där den är belägen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse, styrkt av relevanta dokument och intyg från den eller dem som levererat massan.

Kriterium 1 a Kemisk syreförbrukning (COD), svavel (S), NOx, fosfor (P)

Kravet baseras på information om utsläpp i förhållande till ett angivet referensvärde. Kvoten mellan de faktiska utsläppen och referensvärdet omvandlas till en belastningspoäng.

Poängen för varje enskild utsläppsparameter får inte överstiga 1,3.

Under inga omständigheter får det totala antalet poäng (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP) överstiga 4,0.

När det gäller icke-integrerad produktion ska sökanden tillhandahålla en beräkning som inbegriper tillverkningen av både massa och papper.

För massa- och pappersproduktion tillsammans ska beräkningen av PCOD utföras på följande sätt (PS, PNOx och PP ska beräknas på samma sätt).

För varje använd massa ”i” ska de tillhörande uppmätta COD-utsläppen (CODmassa,i uttryckt i kg/ton lufttorr – ADt) vägas i förhållande till andelen av varje massa som använts (massa ”i” uttryckt i ton lufttorr massa) och summeras. Lufttorr innebär 90 % torrhalt för massa och 95 % torrhalt för papper.

Det vägda COD-utsläppet för massan adderas därefter till det uppmätta COD-utsläppet från papperstillverkningen så att det totala COD-utsläppet, CODtotal, erhålls.

Det vägda COD-referensvärdet för massatillverkningen beräknas på samma sätt genom att summan av det vägda referensvärdet för varje använd massa adderas till referensvärdet för papperstillverkningen vilket ger ett totalt COD-referensvärde, CODref,total. I tabell 1 återfinns referensvärdena för varje använd massatyp liksom för papperstillverkningen.

Slutligen divideras det totala COD-utsläppet med det totala COD-referensvärdet på följande sätt:

Formula

Tabell 1

Referensvärden för utsläpp från olika massatyper och från papperstillverkning

Massatyp/papper

Utsläpp (kg/ADt)

COD referens

P referens

S referens

NOx referens

Blekt kemisk massa (utom sulfitmassa)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Blekt kemisk massa (sulfitmassa)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitmassa

28,00

0,056

0,75

1,60

Oblekt kemisk massa

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP-/slipmassa

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Returfibermassa utan avsvärtning

1,10

0,006

0,20

0,25

Returfibermassa med avsvärtning

2,40

0,008

0,20

0,25

Pappersbruk (kg/ton)

1,00

0,008

0,30

0,70

När kraftvärmeproduktion sker i samma fabrik kan utsläppen av S och NOx från lokal elproduktionen subtraheras från den totala mängden. Följande formel kan användas för att beräkna elproduktionens andel av utsläppen:

2 × (MWh(el))/[2 × MWh(el) + MWh(värme)]

Elen i denna beräkning är den el som produceras i kraftvärmeverket. Värmen i denna beräkning är den nettovärme som levereras från kraftvärmeverket till massa-/papperstillverkningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade beräkningar och testdata som visar att produkten uppfyller detta kriterium, samt kompletterande dokumentation som omfattar testrapporter där följande standardiserade testmetoder för kontinuerlig eller periodisk övervakning använts (eller likvärdiga standardiserade metoder som enligt det behöriga organet tillhandahåller data av likvärdig vetenskaplig kvalitet): COD: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564; S (svaveloxider): EN 14791 eller EPA nr 8; S (reducerat svavel): EPA nr 15A, 16A eller 16B; S-halt i olja: ISO 8754; S-halt i kol: ISO 19579; S-halt i biobränslen: EN 15289; total-P: EN ISO 6878.

Snabbtester kan också användas för att övervaka utsläpp under förutsättning att de regelbundet (t.ex. en gång i månaden) kontrolleras mot relevanta ovannämnda standarder eller lämpliga motsvarigheter. När det gäller COD-utsläpp ska kontinuerlig övervakning baserad på analys av totalt organiskt kol (TOC) accepteras under förutsättning att en korrelation mellan TOC- och COD-resultat har fastställts för platsen i fråga.

Lägsta mätfrekvens ska, såvida inte annat sägs i driftstillståndet, vara en gång om dagen för COD-utsläpp och en gång i veckan för totala P-utsläpp. I samtliga fall ska utsläpp av S och NOx mätas kontinuerligt (för utsläpp från pannor med en kapacitet överstigande 50 MW) eller periodiskt (minst en gång om året för pannor och torkar med en kapacitet på högst 50 MW vardera).

Data ska rapporteras som årsmedelvärden utom när

produktionskampanjen endast äger rum under en begränsad tidsperiod,

produktionsanläggningen är ny eller ombyggd, varvid mätningarna ska baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion.

I båda fallen får data endast accepteras om de är representativa för respektive kampanjkörning och ett tillräckligt antal mätningar har gjorts för varje utsläppsparameter.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvens och beräkning av belastningspoängen för COD, total-P, S och NOx.

Utsläpp till luft ska omfatta alla utsläpp av S och NOx som uppstår vid tillverkningen av massa och papper, även ånga som genereras utanför produktionsstället, minus sådana utsläpp som härrör från elproduktion. Mätningarna ska omfatta sodapannor, mesaugnar, ångpannor och destruktionsugnar för starkt luktande gaser. Även diffusa utsläpp ska beaktas. Rapporterade utsläppsvärden för S till luft ska omfatta både oxiderade och reducerade S-utsläpp. De S-utsläpp som härrör från framställningen av värmeenergi från olja, kol eller andra externa bränslen med känt S-innehåll ska beaktas men får beräknas i stället för att mätas.

Vid mätning av utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas vid utloppet från brukets avloppsreningsverk. När brukets avloppsvatten leds till ett avloppsreningsverk som drivs av kommunen eller annan tredje part ska ofiltrerade och osedimenterade prover från utloppet av brukets avloppssystem analyseras varefter resultatet ska multipliceras med en standardfaktor avseende reningsförmågan i avloppsreningsverket som drivs av kommunen eller annan tredje part. Faktorn avseende reningsförmågan ska baseras på information från den som driver avloppsreningsverket, vare sig detta är kommunen eller annan tredje part.

För integrerade massa- och pappersbruk kan det vara svårt att få separata utsläppsvärden för massa respektive papper, och om det bara finns uppgift om de samlade utsläppen från massa- och papperstillverkning ska utsläppsvärdena för massa sättas till noll och de samlade utsläppen jämföras med kombinerade referensvärden för relevant massa- och papperstillverkning. Det vägda innehållet av varje massatyp som åsatts ett särskilt referensvärde i tabell 1 ska återspeglas i formeln.

Kriterium 1 b Adsorberbara organiska halogener (AOX)

Kriteriet avser massa som blekts utan elementärt klor (ECF).

AOX-utsläppen från tillverkningen av varje enskild massa som används i EU-miljömärkt grafiskt papper får inte överstiga 0,17 kg/ADt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna testrapporter där AOX ISO 9562-metoden eller likvärdiga metoder används, åtföljda av detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt samt eventuell kompletterande dokumentation.

Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av en lista över de olika ECF-massor som använts i massablandningen, deras respektive vägningar och deras respektive mängd AOX-utsläpp, uttryckt som kg AOX/ADt massa.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen. AOX ska endast mätas i processer där klorföreningar används för blekning av massan. AOX behöver inte mätas i avloppsvatten från icke-integrerade pappersbruk eller avloppsvatten från massatillverkning utan blekning eller där blekning utförs med klorfria ämnen.

Vid mätning av AOX-utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas vid utloppet från brukets avloppsreningsverk. När brukets avloppsvatten leds till ett avloppsreningsverk som drivs av kommunen eller annan tredje part ska ofiltrerade och osedimenterade prover från utloppet av brukets avloppssystem analyseras varefter resultatet ska multipliceras med en standardfaktor avseende reningsförmågan i avloppsreningsverket som drivs av kommunen eller annan tredje part. Faktorn avseende reningsförmågan ska baseras på information från den som driver avloppsreningsverket, vare sig detta är kommunen eller annan tredje part.

Information om utsläppen ska uttryckas som årsmedelvärden från mätningar som utförts åtminstone en gång varannan månad. Om det rör sig om en ny eller ombyggd tillverkningsanläggning ska mätningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. De ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Om den sökande inte använder ECF-massa räcker det med ett intyg om detta till det behöriga organet.

Kriterium 1 c CO2

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen som används för produktion av processvärme och el (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte) får inte överstiga följande gränsvärden:

1)

1 100 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100 % avsvärtad massa eller returfibermassa.

2)

1 000 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100 % kemisk massa.

3)

1 600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100 % mekanisk massa.

När det gäller papper bestående av en kombination av kemisk massa, returfibermassa och mekanisk massa ska ett vägt gränsvärde beräknas utifrån andelen av varje massatyp i blandningen. Utsläppsvärdet ska då beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper med hänsyn tagen till den använda massablandningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla data och detaljerade beräkningar som visar att produkten uppfyller detta kriterium, samt kompletterande dokumentation.

För varje använd massa ska massatillverkaren förse sökanden med ett enda värde för CO2-utsläppet mätt i kg CO2/ADt. Sökanden ska också tillhandahålla ett enda värde för CO2-utsläppet för den aktuella pappersmaskin eller de aktuella pappersmaskiner som använts för att tillverka EU-miljömärkt grafiskt papper. För integrerade bruk kan CO2-utsläpp för tillverkning av massa och papper rapporteras som ett enda värde.

För att definiera maximalt tillåtna CO2-utsläpp ska sökanden definiera massablandningen med avseende på massatyp (dvs. kemisk massa, mekanisk massa och returfibermassa).

För att beräkna de faktiska CO2-utsläppen ska sökanden definiera massablandningen med avseende på de enskilda massor som använts, beräkna det vägda medelvärdet för CO2-utsläppen för massaproduktionen och addera detta värde till CO2-utsläppen från pappersmaskinen eller pappersmaskinerna.

Redovisningen av CO2-utsläpp ska omfatta alla icke förnybara bränslen som används vid massa- och papperstillverkningen, dvs. även utsläpp i samband med elproduktionen (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte).

Utsläppsfaktorer för bränslen ska användas i enlighet med bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (4).

Vad gäller el från nätet ska en utsläppsberäkningsfaktor om 384 (kg CO2/MWh) användas i enlighet med MEErP-metoden (5).

Perioden för beräkningarna eller massbalanserna ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning ska beräkningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. Beräkningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Vad gäller el från nätet ska det värde som anges ovan (genomsnittligt värde för Europa) användas, såvida inte sökanden inkommer med dokumentation som gör det möjligt att fastställa genomsnittsvärdet för dess elleverantörer (kontraktsleverantörer), varvid sökanden får använda detta värde i stället för det ovan angivna. Den dokumentation som används som intyg om överensstämmelse ska innefatta tekniska specifikationer som anger genomsnittsvärdet (dvs. en kontraktskopia).

Den mängd energi från förnybara energikällor som köps in och används för produktionsprocesserna räknas som noll CO2-utsläpp vid beräkning av CO2-utsläppen. Sökanden ska tillhandahålla relevant dokumentation som styrker att denna sorts energi faktiskt används vid bruket eller har köpts in utifrån.

Kriterium 2 – Energianvändning

Kravet baseras på information om faktisk energianvändning under massa- och papperstillverkning i förhållande till givna referensvärden.

Energiförbrukningen omfattar förbrukningen av el och bränsle för värmeproduktion och uttrycks som belastningspoäng (Ptotal) enligt nedan.

Det totala antalet belastningspoäng (Ptotal = PE + PF) får inte överstiga 2,5.

I tabell 2 anges referensvärden för beräkning av energiförbrukningen.

När massor blandats ska referensvärdet för förbrukningen av el och bränsle för värmeproduktion vägas i förhållande till andelen av varje massa som använts (massa ”i” uttryckt i ton lufttorr massa) och summeras.

Kriterium 2 a Elektricitet

Elförbrukningen vid massa- och papperstillverkning ska uttryckas i form av belastningspoäng (PE) enligt nedan.

Beräkning för massatillverkning: För varje använd massa ”i” ska elförbrukningen (Emassa,i uttryckt i kWh/ADt) beräknas på följande sätt:

Emassa,i = internt producerad el + inköpt el – såld el.

Beräkning för papperstillverkning: Likaså ska elförbrukningen vid papperstillverkning (Epapper) beräknas på följande sätt:

(Epapper) = internt producerad el + inköpt el – såld el.

Slutligen beräknas det totala antalet belastningspoäng (PE) för massa- och papperstillverkning på följande sätt:

Formula

För integrerade massa- och pappersbruk kan det vara svårt att få separata uppgifter om elförbrukningen för massa respektive papper, och om det bara finns uppgift om den samlade elförbrukningen för massa- och papperstillverkning ska elförbrukningen för massa sättas till noll medan pappersbrukets elförbrukning ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

Kriterium 2 b Bränsleförbrukning för värmeproduktion

Bränsleförbrukningen vid massa- och papperstillverkning ska uttryckas i form av belastningspoäng (PF) enligt nedan.

Beräkning för massatillverkning: För varje använd massa ”i” ska bränsleförbrukningen (Fmassa,i uttryckt i kWh/ADt) beräknas på följande sätt:

Fmassa,i = internt producerat bränsle + inköpt bränsle – sålt bränsle – 1,25 × internt producerad el.

Anmärkning:

1.

Fmassa,i (och dess bidrag till PF, massa) behöver endast beräknas för mekanisk massa om det rör sig om lufttorr mekanisk avsalumassa med minst 90 % torrsubstans.

2.

Den mängd bränsle som används för att producera såld värme ska adderas till ”sålt bränsle” i ovanstående formel.

Beräkning för papperstillverkning: Likaså ska bränsleförbrukningen vid papperstillverkning (Fpapper uttryckt i kWh/ADt) beräknas på följande sätt:

Fpapper = internt producerat bränsle + inköpt bränsle – sålt bränsle – 1,25 × internt producerad el.

Slutligen beräknas det totala antalet belastningspoäng (PF) för massa- och papperstillverkning på följande sätt:

Formula

Tabell 2

Referensvärden för elektricitet och bränsle

Massatyp

Bränsle kWh/ADt

F referens

El kWh/ADt

E referens

Ej admp

admp

Ej admp

admp

Kemisk massa

3 650

4 650

750

750

Termomekanisk massa (TMP)

0

900

2 200

2 200

Slipmassa (inklusive pressad slipmassa)

0

900

2 000

2 000

Kemitermomekanisk massa (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Returfibermassa

350

1 350

600

600

Papperstyp

kWh/ton

Obestruket finpapper, journalpapper (SC), tidningspapper

1 700

750

Bestruket finpapper, bestruket journalpapper (LWC, MWC)

1 700

800

admp = lufttorr avsalumassa

Bedömning och kontroll (för både a och b): Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga all kompletterande dokumentation. De rapporterade uppgifterna ska därför omfatta den totala förbrukningen av el och bränsle.

Sökanden ska beräkna den totala energitillförseln, uppdelat på värme/bränsle och el som använts vid tillverkning av massa och papper, inklusive energi som använts för avsvärtning av returpapper för tillverkning av returfibermassa. Energi som används för transport av råvaror eller för konvertering och förpackning ingår inte i beräkningarna av energiförbrukningen.

Den totala värmeenergin omfattar alla inköpta bränslen. Den omfattar även värmeenergi som återvunnits genom förbränning av lut och avfall från processer inom produktionsanläggningen (t.ex. träavfall, sågspån, lut, pappersavfall, utskottspapper) samt värme som återvunnits vid intern elproduktion. Sökanden behöver dock bara räkna med 80 % av värmeenergin från sådana källor vid beräkningen av den totala värmeenergin.

Med elektrisk energi avses nettomängden tillförd el som kommer från nätet respektive från intern elproduktion mätt som elektrisk effekt. El som används för behandling av avloppsvatten behöver inte beaktas.

Där el används för att generera ånga ska ångans värmevärde beräknas, därefter divideras med 0,8 och adderas till den totala bränsleförbrukningen.

För integrerade massa- och pappersbruk kan det vara svårt att få separata uppgifter om bränsle (värme) för massa och papper, och om det bara finns en samlad uppgift för massa- och papperstillverkning, ska värdet för bränsle (värme) för massa sättas till noll, och värdet för pappersbruket ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

Kriterium 3 – Fiber: bevarande av resurser, hållbart skogsbruk

Fiberråvaran i papperet kan bestå av returfiber eller nyfiber.

Nyfiber får inte härröra från GMO-arter.

All fiber ska omfattas av giltiga spårbarhetscertifikat utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering såsom Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) eller motsvarande, eller omfattas av mottagningsbevis för återvinning i enlighet med EN 643.

Åtminstone 70 % av den fiberråvara som tilldelats produkten eller produktionslinjen ska komma från skogar eller områden som sköts enligt principer om hållbart skogsbruk vilka uppfyller de krav som anges i tillämpligt oberoende spårbarhetssystem och/eller komma från returråvara.

Beräkningen av returfiberinnehållet omfattar inte återanvändning av avfallsmaterial som kan återvinnas inom den process där det genererats (dvs. utskottspapper – egenproducerat eller inköpt). Inflöde av utskottspapper från konvertering (eget eller inköpt) kan dock betraktas som ett bidrag till returfiberinnehållet om det omfattas av mottagningsbevis enligt EN 643.

All ocertifierad ny råvara ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade eller erkända enligt detta certifieringssystem.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska till det behöriga organet tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse, styrkt av ett giltigt spårbarhetscertifikat utfärdat av en oberoende certifierare för tillverkaren av EU-miljömärkt grafiskt papper avseende all nyfiber som används i produkten eller i produktionslinjen. FSC, PEFC eller likvärdiga system ska godtas som oberoende tredjepartscertifiering. Om returfiber har använts och intyg om detta enligt FSC, PEFC eller motsvarande inte används ska mottagningsbevis enligt EN 643 fungera som bevis.

Sökanden ska tillhandahålla reviderade räkenskapshandlingar som visar att åtminstone 70 % av den råvara som tilldelats produkten eller produktionslinjen kommer från skogar eller områden som sköts enligt principer om hållbart skogsbruk vilka uppfyller de krav som anges i tillämpligt oberoende spårbarhetssystem och/eller kommer från returråvara.

Om produkten eller produktionslinjen innehåller ocertifierad ny råvara ska det styrkas att innehållet av ocertifierad ny råvara inte överstiger 30 % och att den omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

Om certifieringssystemet inte särskilt kräver att all ny råvara ska komma från arter som inte är GMO-arter ska kompletterande bevis lämnas för detta.

Kriterium 4 – Begränsade farliga ämnen och blandningar

Grunden för att visa att vart och ett av underkriterierna till kriterium 4 är uppfyllda ska vara att sökanden tillhandahåller en lista över alla relevanta kemikalier som använts tillsammans med lämplig dokumentation (säkerhetsdatablad eller intyg från kemikalieleverantören).

Kriterium 4 a Begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Anmärkning: Alla process- och funktionskemikalier som används i pappersbruket måste kontrolleras. Detta kriterium gäller inte kemikalier som används för behandling av avloppsvatten såvida inte detta efter behandling återförs till pappersprocessen.

Ämnen som identifierats enligt det förfarande som beskrivs i artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (6) och införts i kandidatförteckningen för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) får inte förekomma i pappersprodukten i högre koncentrationer än 0,10 viktprocent. Inga undantag ska medges från detta krav.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att pappersprodukten inte innehåller något SVHC i högre koncentration än 0,10 viktprocent. Intyget ska styrkas av säkerhetsdatablad eller lämpliga intyg från kemikalieleverantörerna som visar att ingen av de i pappersbruket använda process- och funktionskemikalierna innehåller SVHC i högre koncentrationer än 0,10 viktprocent.

Förteckningen över ämnen som identifierats som SVHC och som införts i kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 återfinns här:

https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table.

Uppgifter ska hämtas ur förteckningen på ansökningsdagen.

Kriterium 4 b Begränsningar rörande klassificering, märkning och förpackning (CLP)

Anmärkning: Alla process- och funktionskemikalier som används i pappersbruket måste kontrolleras. Detta kriterium gäller inte kemikalier som används för behandling av avloppsvatten såvida inte detta efter behandling återförs till pappersprocessen.

Om det inte finns något undantag angivet i tabell 3 får pappersprodukten inte innehålla mer än 0,10 viktprocent av ämnen eller blandningar som klassificerats med någon av följande faroangivelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (7).

Grupp 1-faror: Cancerogen, mutagen och/eller reproduktionstoxisk (CMR) i kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Grupp 2-faror: CMR i kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; akvatisk toxicitet i kategori 1: H400 eller H410; akut toxicitet i kategori 1 och 2: H300, H310, H330; aspirationstoxicitet i kategori 1: H304; specifik organtoxicitet (STOT) i kategori 1: H370, H372; hudsensibiliserande i kategori 1 (*1): H317.

Grupp 3-faror: Akvatisk toxicitet i kategori 2, 3 och 4: H411, H412, H413; akut toxicitet i kategori 3: H301, H311, H331; STOT i kategori 2: H371, H373.

Användning av ämnen eller blandningar som modifieras kemiskt under pappersprocessen (t.ex. oorganiska flockningsmedel, tvärbindningsmedel, oorganiska oxidations- och reduktionsmedel) så att det inte längre är tillämpligt med någon relevant begränsad CLP-fara ska undantas från ovanstående krav.

Tabell 3

Undantag från farobegränsningarna i CLP-förordningen och tillämpliga villkor

Typ av ämne/blandning

Tillämplighet

Undantagna faroklassificeringar

Villkor för undantag

Färgämnen och pigment

Används vid applicering i våtparti eller på ytan vid tillverkning av färgat papper.

H411, H412, H413

Kemikalieleverantören ska intyga att en fixeringsgrad på 98 % kan uppnås på papperet och tillhandahålla instruktioner om hur detta kan säkerställas.

Papperstillverkaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med relevanta instruktioner.

Basiska färgämnen

Färgning av papper som huvudsakligen baseras på mekanisk massa och/eller oblekt kemisk massa.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Katjoniska polymerer (inklusive polyeteniminer, polyamider och polyaminer)

Olika möjliga användningsområden, inklusive som retentionsmedel eller för att öka styrkan hos den våta pappersbanan, torrstyrkan och våtstyrkan.

H411, H412, H413

Papperstillverkaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med eventuella relevanta instruktioner för säker hantering och dosering som anges i säkerhetsdatabladet.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en lista med alla relevanta kemikalier som använts tillsammans med relevanta säkerhetsdatablad eller leverantörsintyg.

Alla kemikalier som innehåller ämnen eller blandningar med begränsade CLP-klassificeringar ska markeras. För att uppskatta mängden begränsat ämne eller begränsad blandning i slutprodukten används kemikaliens ungefärliga doseringshastighet i kombination med koncentrationen av det begränsade ämnet eller den begränsade blandningen i kemikalien (enligt vad som anges i säkerhetsdatabladet eller leverantörsintyget) samt en antagen retentionsfaktor om 100 %.

Eventuell avvikelse från en retentionsfaktor om 100 % eller kemisk modifiering av ett begränsat farligt ämne eller en begränsad farlig blandning måste motiveras skriftligt till det behöriga organet.

För varje begränsat ämne eller begränsad blandning som överstiger 0,10 viktprocent i den slutliga pappersprodukten men som omfattas av undantag måste ett intyg om överensstämmelse med relevanta undantagsvillkor tillhandahållas.

Kriterium 4 c Klor

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av massa och papper. Även om det också gäller blekning av returfiber accepteras att fibern under sin tidigare livscykel kan ha blekts med klorgas.

Klorgas får inte användas som blekmedel. Detta krav gäller inte klorgas relaterad till tillverkning och användning av klordioxid.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om att klorgas inte har använts som blekmedel under pappersprocessen tillsammans med intyg från alla relevanta massaleverantörer.

Kriterium 4 d. Alkylfenoletoxilater (APEO)

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av massa och papper.

Alkylfenoletoxilater eller andra alkylfenolderivat får inte tillsättas till rengöringskemikalier, kemikalier för avsvärtning, skumdämpare, dispergeringsmedel eller bestrykningsmedel. Alkylfenolderivat definieras som ämnen som avspaltar alkylfenoler vid nedbrytning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna intyg från kemikalieleverantören eller kemikalieleverantörerna om att alkylfenoletoxilater eller andra alkylfenolderivat inte har tillsatts dessa produkter.

Kriterium 4 e Tensider för avsvärtning

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av avsvärtad massa.

Alla tensider som används vid avsvärtning ska vara biologiskt lättnedbrytbara eller potentiellt fullständigt biologiskt nedbrytbara (se testmetoder och tröskelvärden nedan). Enda undantaget från detta krav ska vara användning av tensider baserade på silikonderivat, under förutsättning att pappersslam från avsvärtningsprocessen förbränns.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium tillsammans med relevanta säkerhetsdatablad eller testrapporter för varje enskild tensid. Dessa ska innehålla uppgifter om testmetod, gränsvärden och den slutsats som dragits genom användning av någon av följande testmetoder med tillhörande tröskelvärde:

För biologisk lättnedbrytbarhet: OECD 301 A–F (eller likvärdiga ISO-standarder), som visar att ämnet brutits ned (inbegripet absorption) med minst 70 % inom 28 dagar för 301 A och E, och med minst 60 % för 301 B, C, D och F.

För potentiell fullständig biologisk nedbrytbarhet: OECD 302 A–C (eller likvärdiga ISO-standarder), som visar att ämnet brutits ned (inbegripet adsorption) med minst 70 % inom 28 dagar för 302 A och B, och med minst 60 % för 302 C.

Om silikonbaserade tensider används ska sökanden tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för använda kemikalier samt ett intyg om att pappersslam från avsvärtningsprocessen förbränns, inklusive detaljer om avsedd förbränningsanläggning.

Kriterium 4 f Begränsningar av biocidprodukter för slembekämpning

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper.

De verksamma ämnena i biocidprodukter som används för bekämpning av slembildande organismer i fiberinnehållande cirkulationsvattensystem ska ha godkänts för detta ändamål eller vara under behandling för ett beslut om godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (8), och får inte vara potentiellt bioackumulerbara.

Vid tillämpningen av detta kriterium ska bioackumuleringspotentialen anges som log Kow (log fördelningskoefficienten oktanol/vatten) ≤ 3,0 eller en experimentellt fastställd biokoncentrationsfaktor ≤ 100.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium tillsammans med för produkten relevant säkerhetsdatablad eller testrapport. Där ska finnas uppgifter om testmetod, gränsvärde och den slutsats som dragits med användning av en av följande testmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A–E.

Kriterium 4 g Begränsningar av azofärgämnen

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper.

Azofärgämnen som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/61/EG (9) eller i tillägg 8 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 får inte användas vid tillverkning av EU-miljömärkt grafiskt papper.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium utfärdat av den eller dem som levererat alla färgämnen som använts vid tillverkningen av EU-miljömärkt grafiskt papper. Leverantörsintyget ska styrkas av testrapporter i enlighet med tillämpliga metoder förtecknade i tillägg 10 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 eller likvärdiga metoder.

Kriterium 4 h Metallbaserade pigment och färgämnen

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper. Se definitionen av metallbaserade pigment och färgämnen i inledningen till denna bilaga.

Färgämnen eller pigment baserade på aluminium (*2), silver, arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar (*2), kvicksilver, mangan, nickel, bly, selen, antimon, tenn eller zink får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kraven i detta kriterium utfärdat av leverantören eller leverantörerna av alla färgämnen som använts under tillverkningsprocessen av EU-miljömärkt grafiskt papper. Leverantörsintyget eller leverantörsintygen ska styrkas av säkerhetsdatablad eller annan relevant dokumentation.

Kriterium 4 i Jonformiga föroreningar i färgämnen

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper.

Halterna av jonformiga föroreningar i färgämnena får inte överstiga följande gränsvärden: silver 100 ppm, arsenik 50 ppm, barium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, koppar 250 ppm, kvicksilver 4 ppm, nickel 200 ppm, bly 100 ppm, selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tenn 250 ppm, zink 1 500 ppm.

Begränsningen avseende kopparföroreningar ska inte gälla färgämnen baserade på kopparftalocyanin.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kraven i detta kriterium utfärdat av leverantören eller leverantörerna av alla färgämnen som använts under tillverkningsprocessen av EU-miljömärkt grafiskt papper. Leverantörsintyget eller leverantörsintygen ska styrkas av säkerhetsdatablad eller annan relevant dokumentation.

Kriterium 5 – Avfallshantering

Alla produktionsanläggningar för massa och papper ska ha ett system för hantering av avfall som uppkommer under produktionsprocessen samt en plan för avfallshantering och avfallsminimering som beskriver produktionsprocessen och åtminstone innehåller information om följande:

1)

Gällande rutiner för förebyggande av avfall.

2)

Gällande rutiner för sortering, återanvändning och återvinning av avfall.

3)

Gällande rutiner för säker hantering av farligt avfall.

4)

Övergripande mål och detaljerade mål för ständig förbättring i fråga om minskad avfallsgenerering samt ökad andel återanvändning och återvinning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en plan för avfallsminimering och avfallshantering för varje berörd anläggning samt ett intyg om överensstämmelse med kriteriet.

Sökande som är registrerade inom EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och/eller certifierade enligt ISO 14001 ska anses uppfylla kriteriet om

1)

avfallshanteringen inkluderas enligt vad som dokumenteras i miljöredovisningen enligt Emas för respektive produktionsställe, eller om

2)

avfallshanteringen inkluderas i tillräcklig utsträckning genom ISO 14001-certifieringen för respektive produktionsställe.

Kriterium 6 – Användbarhet

Produkten ska vara ändamålsenlig.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av relevant dokumentation.

Tillverkarna ska garantera att deras produkter är ändamålsenliga och tillhandahålla dokumentation som visar att produktens kvalitet följer standarden EN ISO/IEC 17050. Denna standard innehåller allmänna krav för leverantörers försäkran om överensstämmelse med normgivande dokument.

Kriterium 7 – Information på förpackningen

Åtminstone en av följande meningar ska finnas på produktförpackningen:

”Använd gärna båda sidor av papperet” (tillämpligt för papper för kontorskopiering)

”Använt papper bör samlas in och återvinnas”

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av en bild av produktförpackningen där den nödvändiga informationen anges.

Kriterium 8 – Information på miljömärket

Sökanden ska följa de instruktioner om EU-miljömärkets korrekta användning som återfinns i EU Ecolabel Logo Guidelines:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Om det frivilliga märket med textruta används ska det innehålla följande tre uppgifter:

Låga utsläpp till luft och vatten under produktionen.

Låg energianvändning under produktionen.

xx % fiber från hållbara källor/xx % returfiber (beroende på vad som är tillämpligt).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av en bild av produktförpackningen som tydligt visar märket, registrerings-/licensnumret och, där så är tillämpligt, de uppgifter som kan anges tillsammans med märket.


(1)  Det högre värdet avser bruk som använder eukalyptus från regioner med höga fosfornivåer (t.ex. iberisk eukalyptus).

(2)  Värde för NOx-utsläpp från icke-integrerade CTMP-bruk där massan torkas i flingtork med biobränslebaserad ånga.

(3)  COD-värde för kraftigt blekt mekanisk massa (70–100 % av fibern i det färdiga papperet).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).

(5)  Methodology for Ecodesign of Energy-related Products (”metod för ekodesign av energirelaterade produkter”).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävEPA nr 15A, 16A eller 16Bande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(*1)  Begränsningar med H317 ska bara gälla kommersiella färgberedningar, ytbehandlingsmedel och bestrykningsmedel som påförs på papper.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/61/EG av den 19 juli 2002 om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (azofärger) (EGT L 243, 11.9.2002, s. 15).

(*2)  Från begränsningen avseende koppar undantas kopparftalocyanin och begränsningen avseende aluminium ska inte gälla aluminiumsilikater.


BILAGA II

KRITERIER FÖR TILLDELNING AV EU-MILJÖMÄRKET TILL MJUKPAPPER OCH MJUKPAPPERSPRODUKTER

BAKGRUND

Kriteriernas syfte

Syftet med dessa kriterier är framför allt att minska utsläppen av giftiga eller eutrofierande ämnen till vattendrag liksom miljöskador eller miljörisker relaterade till energianvändning (klimatförändringar, försurning, uttunning av ozonskiktet, förbrukning av icke-förnybara resurser). För att uppnå detta har kriterierna till syfte att

minska energiförbrukningen och därmed förknippade utsläpp till luften,

minska miljöskadorna genom att minska utsläppen till vatten och uppkomsten av avfall,

minska de miljöskador eller miljörisker som är relaterade till användningen av farliga kemikalier, och

skydda skogarna genom bestämmelser om att returfiber eller nyfiber måste härröra från skogar och områden som sköts på ett hållbart sätt.

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till mjukpapper och mjukpappersprodukter:

1.

Utsläpp till vatten och luft.

2.

Energianvändning.

3.

Fiber: bevarande av resurser, hållbart skogsbruk.

4.

Begränsade farliga ämnen och blandningar.

5.

Avfallshantering.

6.

Krav på slutprodukten.

7.

Information på EU-miljömärket.

De ekologiska kriterierna omfattar massatillverkningen inklusive alla underprocesser för de ingående beståndsdelarna, från den punkt där nyfiber eller returfiber kommer in i produktionsanläggningen till den punkt där massan lämnar massabruket. För papperstillverkningen omfattar de ekologiska kriterierna alla underprocesser i pappersbruket, från beredning av massan för tillverkning av mjukpapper till upprullning på maskinrulle.

Energianvändning och utsläpp till vatten och luft i samband med konvertering av mjukpapper till mjukpappersprodukter ingår inte. De ekologiska kriterierna omfattar inte transport och paketering av råvara (t.ex. trä), massa eller den slutliga pappersprodukten.

Bedömning och kontroll: De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges separat för varje kriterium.

När sökanden ska lämna intyg, dokumentation, analyser, testrapporter eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, får dessa dokument komma från sökanden själv och/eller från dennes leverantör(er) och/eller deras underleverantörer osv., beroende på vad som är tillämpligt.

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna styrkande handlingar och intyg som utfärdats av organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för provnings- och kalibreringslaboratorier samt verifikationer som utfärdats av organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för organ som certifierar produkter, processer och tjänster.

När så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och även utföra oberoende kontroller eller inspektioner på plats för att kontrollera att kriterierna är uppfyllda.

Mjukpappersprodukten måste uppfylla alla krav i det respektive land där den släpps ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

I denna bilaga gäller följande definitioner:

1.    ton lufttorr : ton lufttorr (ADt) massa uttryckt som 90 % torrhalt.

2.    kemisk massa : fibermaterial som erhållits genom avlägsnande från råvaran av en avsevärd del av de beståndsdelar som inte utgörs av cellulosa och som kan avlägsnas genom kemisk behandling (kokning, delignifiering, blekning).

3.    CMP : kemimekanisk massa.

4.    CTMP : kemitermomekanisk massa.

5.    avsvärtad massa : massa tillverkad av returpapper från vilket tryckfärger och andra föroreningar har avlägsnats.

6.    färgämne : starkt färgat eller fluorescerande organiskt material som ger färg åt ett underlag genom selektiv absorption. Färgämnen är lösliga och/eller genomgår en appliceringsprocess som, åtminstone tillfälligt, förstör deras eventuella kristallina struktur. Färgämnena hålls kvar i underlaget genom absorption, lösning och mekanisk retention eller genom kemiska jonbindningar eller kovalenta bindningar.

7.    ECF-massa : massa som blekts utan elementärt klor.

8.    integrerad produktion : tillverkning av massa och papper på samma ställe. Massan torkas inte före papperstillverkningen. Tillverkningen av papper/kartong sker i direkt anslutning till tillverkningen av massa.

9.    papper eller kartong med mekanisk massa : papper eller kartong vars fiberinnehåll väsentligen består av mekanisk massa.

10.    metallbaserade pigment och färgämnen : färgämnen och pigment som innehåller mer än 50 viktprocent relevanta metallföreningar.

11.    maskinrulle : en stor pappersrulle, upprullad i rullstolen, som täcker antingen hela eller delar av pappersmaskinens bredd.

12.    icke-integrerad produktion : tillverkning av avsalumassa (för försäljning) i massabruk utan papperstillverkning, eller tillverkning av papper/kartong genom användning av enbart massa som tillverkats i andra bruk (avsalumassa).

13.    pappersmaskinsutskott : pappersmaterial som kasseras under processen i pappersmaskinen men som har egenskaper som gör att det kan återvinnas på plats genom återföring till den tillverkningsprocess där det genererades. I detta beslut utsträcks termen inte till konverteringsprocesser vilka betraktas som processer åtskilda från pappersmaskinen.

14.    pigment : färgade, svarta, vita eller fluorescerande partikelformiga organiska eller oorganiska fasta ämnen vilka vanligen är olösliga i samt väsentligen fysiskt och kemiskt opåverkade av det bindemedel eller substrat i vilket de inkorporeras. De förändrar utseendet genom selektiv absorption och/eller spridning av ljus. Pigment finfördelas vanligen i bindemedel eller substrat för applicering, exempelvis vid tillverkning av tryckfärger, målarfärger, plaster eller andra polymermaterial. Pigment behåller en kristallin eller partikelformig struktur under hela färgningsprocessen.

15.    returfiber : fiber som avskilts från avfallsströmmen under en tillverkningsprocess, eller som genererats av hushåll eller av kommersiella, industriella och institutionella anläggningar i deras roll som slutanvändare av en produkt. Denna fiber kan inte längre användas för avsett ändamål. Återanvändning av material som genererats i en process och som kan återvinnas inom samma process (utskottspapper – egenproducerat eller inköpt) omfattas inte.

16.    strukturerat mjukpapper : papper som kännetecknas av hög bulk och absorptionsförmåga som erhållits genom att lokala ytor med hög och låg arkdensitet i form av fiberfickor i basarket skapats genom särskilda processer i mjukpappersmaskinen.

17.    TCF-massa : massa som blekts helt utan klor.

18.    TMP : termomekanisk massa.

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterium 1 – Utsläpp till vatten och luft

Det förutsätts att produktionsanläggningen för massa och papper uppfyller alla rättsliga krav i det land där den är belägen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse, styrkt av relevanta dokument och intyg från den eller dem som levererat massan.

Kriterium 1 a Kemisk syreförbrukning (COD), svavel (S), NOx, fosfor (P)

Kravet baseras på information om utsläpp i förhållande till ett angivet referensvärde. Kvoten mellan de faktiska utsläppen och referensvärdet omvandlas till en belastningspoäng.

Poängen för varje enskild utsläppsparameter får inte överstiga 1,3.

Under inga omständigheter får det totala antalet poäng (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP) överstiga 4,0.

När det gäller icke-integrerad produktion ska sökanden tillhandahålla en beräkning som inbegriper tillverkningen av både massa och papper.

För massa- och pappersproduktion tillsammans ska beräkningen av PCOD utföras på följande sätt (PS, PNOx och PP ska beräknas på samma sätt).

För varje använd massa ”i” ska de tillhörande uppmätta COD-utsläppen (CODmassa,i uttryckt i kg/ton lufttorr – ADt) vägas i förhållande till andelen av varje massa som använts (massa ”i” uttryckt i ton lufttorr massa) och summeras. Lufttorr innebär 90 % torrhalt för massa och 95 % torrhalt för papper.

Det vägda COD-utsläppet för massan adderas därefter till det uppmätta COD-utsläppet från papperstillverkningen så att det totala COD-utsläppet, CODtotal, erhålls.

Det vägda COD-referensvärdet för massatillverkningen beräknas på samma sätt genom att summan av det vägda referensvärdet för varje använd massa adderas till referensvärdet för papperstillverkningen vilket ger ett totalt COD-referensvärde, CODref,total. I tabell 1 återfinns referensvärdena för varje använd massatyp liksom för papperstillverkningen.

Slutligen divideras det totala COD-utsläppet med det totala COD-referensvärdet på följande sätt:

Formula

Tabell 1

Referensvärden för utsläpp från olika massatyper och från papperstillverkning

Massatyp/papper

Utsläpp (kg/ADt)

CODreferens

Preferens

Sreferens

NOxreferens

Blekt kemisk massa (utom sulfitmassa)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Blekt kemisk massa (sulfitmassa)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitmassa

28,00

0,056

0,75

1,60

Oblekt kemisk massa

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP-/slipmassa

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Returfibermassa utan avsvärtning

1,10

0,006

0,20

0,25

Returfibermassa med avsvärtning

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Utsläpp (kg/ton)

Tillverkning av mjukpapper

1,20

0,01

0,30

0,50

Tillverkning av strukturerat mjukpapper

1,20

0,01

0,30

0,70

När kraftvärmeproduktion sker i samma fabrik kan utsläppen av S och NOx från lokal elproduktionen subtraheras från den totala mängden. Följande formel kan användas för att beräkna elproduktionens andel av utsläppen:

2 × (MWh(el))/[2 × MWh(el) + MWh(värme)]

Elen i denna beräkning är den el som produceras i kraftvärmeverket. Värmen i denna beräkning är den nettovärme som levereras från kraftvärmeverket till massa-/papperstillverkningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade beräkningar och testdata som visar att produkten uppfyller detta kriterium, samt kompletterande dokumentation som omfattar testrapporter där följande standardiserade testmetoder för kontinuerlig eller periodisk övervakning använts (eller likvärdiga standardiserade metoder som enligt det behöriga organet tillhandahåller data av likvärdig vetenskaplig kvalitet): COD: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564; S (svaveloxider): EN 14791 eller EPA nr 8; S (reducerat svavel): EPA nr 15A, 16A eller 16B; S-halt i olja: ISO 8754; S-halt i kol: ISO 19579; S-halt i biobränslen: EN 15289; total-P: EN ISO 6878.

Snabbtester kan också användas för att övervaka utsläpp under förutsättning att de regelbundet (t.ex. en gång i månaden) kontrolleras mot relevanta ovannämnda standarder eller lämpliga motsvarigheter. När det gäller COD-utsläpp ska kontinuerlig övervakning baserad på analys av totalt organiskt kol (TOC) accepteras under förutsättning att en korrelation mellan TOC- och COD-resultat har fastställts för platsen i fråga.

Lägsta mätfrekvens ska, såvida inte annat sägs i driftstillståndet, vara en gång om dagen för COD-utsläpp och en gång i veckan för totala P-utsläpp. I samtliga fall ska utsläpp av S och NOx mätas kontinuerligt (för utsläpp från pannor med en kapacitet överstigande 50 MW) eller periodiskt (minst en gång om året för pannor och torkar med en kapacitet på högst 50 MW vardera).

Data ska rapporteras som årsmedelvärden utom när

produktionskampanjen endast äger rum under en begränsad tidsperiod,

produktionsanläggningen är ny eller ombyggd, varvid mätningarna ska baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion.

I båda fallen får data endast accepteras om de är representativa för respektive kampanjkörning och ett tillräckligt antal mätningar har gjorts för varje utsläppsparameter.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvens och beräkning av belastningspoängen för COD, total-P, S och NOx.

Utsläpp till luft ska omfatta alla utsläpp av S och NOx som uppstår vid tillverkningen av massa och papper, även ånga som genereras utanför produktionsstället, minus sådana utsläpp som härrör från elproduktion. Mätningarna ska omfatta sodapannor, mesaugnar, ångpannor och destruktionsugnar för starkt luktande gaser. Även diffusa utsläpp ska beaktas. Rapporterade utsläppsvärden för S till luft ska omfatta både oxiderade och reducerade S-utsläpp. De S-utsläpp som härrör från framställningen av värmeenergi från olja, kol eller andra externa bränslen med känt S-innehåll ska beaktas men får beräknas i stället för att mätas.

Vid mätning av utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas vid utloppet från brukets avloppsreningsverk. När brukets avloppsvatten leds till ett avloppsreningsverk som drivs av kommunen eller annan tredje part ska ofiltrerade och osedimenterade prover från utloppet av brukets avloppssystem analyseras varefter resultatet ska multipliceras med en standardfaktor avseende reningsförmågan i avloppsreningsverket som drivs av kommunen eller annan tredje part. Faktorn avseende reningsförmågan ska baseras på information från den som driver avloppsreningsverket, vare sig detta är kommunen eller annan tredje part.

För integrerade massa- och pappersbruk kan det vara svårt att få separata utsläppsvärden för massa respektive papper, och om det bara finns uppgift om de samlade utsläppen från massa- och papperstillverkning ska utsläppsvärdena för massa sättas till noll och de samlade utsläppen jämföras med kombinerade referensvärden för relevant massa- och papperstillverkning. Det vägda innehållet av varje massatyp som åsatts ett särskilt referensvärde i tabell 1 ska återspeglas i formeln.

Kriterium 1 b Adsorberbara organiska halogener (AOX)

Kriteriet avser massa som blekts utan elementärt klor (ECF).

AOX-utsläppen från tillverkningen av varje enskild massa som används i EU-miljömärkt mjukpapper får inte överstiga 0,17 kg/ADt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna testrapporter där AOX ISO 9562-metoden eller likvärdiga metoder används, åtföljda av detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt samt eventuell kompletterande dokumentation.

Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av en lista över de olika ECF-massor som använts i massablandningen, deras respektive vägningar och deras respektive mängd AOX-utsläpp, uttryckt som kg AOX/ADt massa.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen. AOX ska endast mätas i processer där klorföreningar används för blekning av massan. AOX behöver inte mätas i avloppsvatten från icke-integrerade pappersbruk eller avloppsvatten från massatillverkning utan blekning eller där blekning utförs med klorfria ämnen.

Vid mätning av AOX-utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas vid utloppet från brukets avloppsreningsverk. När brukets avloppsvatten leds till ett avloppsreningsverk som drivs av kommunen eller annan tredje part ska ofiltrerade och osedimenterade prover från utloppet av brukets avloppssystem analyseras varefter resultatet ska multipliceras med en standardfaktor avseende reningsförmågan i avloppsreningsverket som drivs av kommunen eller annan tredje part. Faktorn avseende reningsförmågan ska baseras på information från den som driver avloppsreningsverket, vare sig detta är kommunen eller annan tredje part.

Information om utsläppen ska uttryckas som årsmedelvärden från mätningar som utförts åtminstone en gång varannan månad. Om det rör sig om en ny eller ombyggd tillverkningsanläggning ska mätningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. De ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Om den sökande inte använder ECF-massa räcker det med ett intyg om detta till det behöriga organet.

Kriterium 1 c CO2

Anmärkning: Kriteriet avser de totala CO2-utsläppen från tillverkningen av både massa och papper. Konvertering omfattas inte.

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen som används för produktion av processvärme och el (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte) får inte överstiga följande gränsvärden:

1)

1 200 kg CO2/ton för konventionellt mjukpapper.

2)

1 850 kg CO2/ton för strukturerat mjukpapper.

Utsläppsvärdet ska då beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper med hänsyn tagen till den använda massablandningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla data och detaljerade beräkningar som visar att produkten uppfyller detta kriterium, samt kompletterande dokumentation.

För varje använd massa ska massatillverkaren förse sökanden med ett enda värde för CO2-utsläppet mätt i kg CO2/ADt. Sökanden ska också tillhandahålla ett enda värde för CO2-utsläppet för den aktuella pappersmaskin eller de aktuella pappersmaskiner som använts för att tillverka EU-miljömärkt mjukpapper. För integrerade bruk kan CO2-utsläpp för tillverkning av massa och papper rapporteras som ett enda värde.

Redovisningen av CO2-utsläpp ska omfatta alla icke förnybara bränslen som används vid massa- och papperstillverkningen, dvs. även utsläpp i samband med elproduktionen (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte).

Utsläppsfaktorer för bränslen ska användas i enlighet med bilaga VI till förordning (EU) nr 601/2012.

Vad gäller el från nätet ska en utsläppsberäkningsfaktor om 384 (kg CO2/MWh) användas i enlighet med MEErP-metoden (4).

Perioden för beräkningarna eller massbalanserna ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning ska beräkningarna baseras på minst 45 på varandra följande dagar med stabil produktion. Beräkningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Vad gäller el från nätet ska det värde som anges ovan (genomsnittligt värde för Europa) användas, såvida inte sökanden inkommer med dokumentation som gör det möjligt att fastställa genomsnittsvärdet för dess elleverantörer (kontraktsleverantörer), varvid sökanden får använda detta värde i stället för det ovan angivna. Den dokumentation som används som intyg om överensstämmelse ska innefatta tekniska specifikationer som anger genomsnittsvärdet (dvs. en kontraktskopia).

Den mängd energi från förnybara energikällor som köps in och används för produktionsprocesserna räknas som noll CO2-utsläpp vid beräkning av CO2-utsläppen. Sökanden ska tillhandahålla relevant dokumentation som styrker att denna sorts energi faktiskt används vid bruket eller har köpts in utifrån.

Kriterium 2 – Energianvändning

Kravet baseras på information om faktisk energianvändning under massa- och papperstillverkning i förhållande till givna referensvärden.

Energiförbrukningen omfattar förbrukningen av el och bränsle för värmeproduktion och uttrycks som belastningspoäng (Ptotal) enligt nedan.

Det totala antalet belastningspoäng (Ptotal = PE + PF) får inte överstiga 2,5.

I tabell 2 anges referensvärden för beräkning av energiförbrukningen.

När massor blandats ska referensvärdet för förbrukningen av el och bränsle för värmeproduktion vägas i förhållande till andelen av varje massa som använts (massa ”i” uttryckt i ton lufttorr massa) och summeras.

Kriterium 2 a Elektricitet

Elförbrukningen vid massa- och papperstillverkning ska uttryckas i form av belastningspoäng (PE) enligt nedan.

Beräkning för massatillverkning: För varje använd massa ”i” ska elförbrukningen (Emassa,i uttryckt i kWh/ADt) beräknas på följande sätt:

Emassa,i = internt producerad el + inköpt el – såld el.

Beräkning för papperstillverkning: Likaså ska elförbrukningen vid papperstillverkning (Epapper) beräknas på följande sätt:

(Epapper) = internt producerad el + inköpt el – såld el.

Slutligen beräknas det totala antalet belastningspoäng (PE) för massa- och papperstillverkning på följande sätt:

Formula

För integrerade massa- och pappersbruk kan det vara svårt att få separata uppgifter om elförbrukningen för massa respektive papper, och om det bara finns uppgift om den samlade elförbrukningen för massa- och papperstillverkning ska elförbrukningen för massa sättas till noll medan pappersbrukets elförbrukning ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

Kriterium 2 b Bränsleförbrukning för värmeproduktion

Bränsleförbrukningen vid massa- och papperstillverkning ska uttryckas i form av belastningspoäng (PF) enligt nedan.

Beräkning för massatillverkning: För varje använd massa ”i” ska bränsleförbrukningen (Fmassa,i uttryckt i kWh/ADt) beräknas på följande sätt:

Fmassa,i = internt producerat bränsle + inköpt bränsle – sålt bränsle – 1,25 × internt producerad el.

Anmärkning:

1.

Fmassa,i (och dess bidrag till PF, massa) behöver endast beräknas för mekanisk massa om det rör sig om lufttorr mekanisk avsalumassa med minst 90 % torrsubstans.

2.

Den mängd bränsle som används för att producera såld värme ska adderas till ”sålt bränsle” i ovanstående formel.

Beräkning för papperstillverkning: Likaså ska bränsleförbrukningen vid papperstillverkning (Fpapper uttryckt i kWh/ADt) beräknas på följande sätt:

Fpapper = internt producerat bränsle + inköpt bränsle – sålt bränsle – 1,25 × internt producerad el.

Slutligen beräknas det totala antalet belastningspoäng (PF) för massa- och papperstillverkning på följande sätt:

Formula

Tabell 2

Referensvärden för elektricitet och bränsle

Massatyp

Bränsle kWh/ADt

F-referens

El kWh/ADt

E-referens

Ej admp

admp

Ej admp

admp

Kemisk massa

3 650

4 650

750

750

Termomekanisk massa (TMP)

0

900

2 200

2 200

Slipmassa (inklusive pressad slipmassa)

0

900

2 000

2 000

Kemitermomekanisk massa (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Returfibermassa

350

1 350

700

700

Papperstyp

kWh/ton

Mjukpapper

1 950

950

Strukturerat mjukpapper

3 000

1 500

admp = lufttorr avsalumassa.

Bedömning och kontroll (för både a och b): Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga all kompletterande dokumentation. De rapporterade uppgifterna ska därför omfatta den totala förbrukningen av el och bränsle.

Sökanden ska beräkna den totala energitillförseln, uppdelat på värme/bränsle och el som använts vid tillverkning av massa och papper, inklusive energi som använts för avsvärtning av returpapper för tillverkning av returfibermassa. Energi som används för transport av råvaror eller för förpackning ingår inte i beräkningarna av energiförbrukningen.

Den totala värmeenergin omfattar alla inköpta bränslen. Den omfattar även värmeenergi som återvunnits genom förbränning av lut och avfall från processer inom produktionsanläggningen (t.ex. träavfall, sågspån, lut, pappersavfall, utskottspapper) samt värme som återvunnits vid intern elproduktion. Sökanden behöver dock bara räkna med 80 % av värmeenergin från sådana källor vid beräkningen av den totala värmeenergin.

Med elektrisk energi avses nettomängden tillförd el som kommer från nätet respektive från intern elproduktion mätt som elektrisk effekt. El som används för behandling av avloppsvatten behöver inte beaktas.

Där el används för att generera ånga ska ångans värmevärde beräknas, därefter divideras med 0,8 och adderas till den totala bränsleförbrukningen.

För integrerade massa- och pappersbruk kan det vara svårt att få separata uppgifter om bränsle (värme) för massa och papper, och om det bara finns en samlad uppgift för massa- och papperstillverkning, ska värdet för bränsle (värme) för massa sättas till noll, och värdet för pappersbruket ska inkludera både massa- och papperstillverkning.

Kriterium 3 – Fiber: bevarande av resurser, hållbart skogsbruk

Fiberråvaran i papperet kan bestå av returfiber eller nyfiber.

Nyfiber får inte härröra från GMO-arter.

All fiber ska omfattas av giltiga spårbarhetscertifikat utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering såsom Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) eller motsvarande, eller omfattas av mottagningsbevis för återvinning i enlighet med EN 643.

Åtminstone 70 % av den fiberråvara som tilldelats produkten eller produktionslinjen ska komma från skogar eller områden som sköts enligt principer om hållbart skogsbruk vilka uppfyller de krav som anges i tillämpligt oberoende spårbarhetssystem och/eller komma från returråvara.

Beräkningen av returfiberinnehållet omfattar inte återanvändning av avfallsmaterial som kan återvinnas inom den process där det genererats (dvs. utskottspapper – egenproducerat eller inköpt). Inflöde av utskottspapper från konvertering (eget eller inköpt) kan dock betraktas som ett bidrag till returfiberinnehållet om det omfattas av mottagningsbevis enligt EN 643.

All ocertifierad nyfiber ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade eller erkända enligt detta certifieringssystem.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska till det behöriga organet tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse, styrkt av ett giltigt spårbarhetscertifikat utfärdat av en oberoende certifierare för tillverkaren av EU-miljömärkt mjukpapper avseende all fiber som används i produkten eller i produktionslinjen. FSC, PEFC eller likvärdiga system ska godtas som oberoende tredjepartscertifiering. Om returfiber har använts och intyg om detta enligt FSC, PEFC eller motsvarande inte används ska mottagningsbevis enligt EN 643 fungera som bevis.

Sökanden ska tillhandahålla reviderade räkenskapshandlingar som visar att åtminstone 70 % av den råvara som tilldelats produkten eller produktionslinjen kommer från skogar eller områden som sköts enligt principer om hållbart skogsbruk vilka uppfyller de krav som anges i tillämpligt oberoende spårbarhetssystem och/eller kommer från returråvara.

Om produkten eller produktionslinjen innehåller ocertifierad ny råvara ska det styrkas att innehållet av ocertifierad ny råvara inte överstiger 30 % och att den omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

Om certifieringssystemet inte särskilt kräver att all ny råvara ska komma från arter som inte är GMO-arter ska kompletterande bevis lämnas för detta.

Kriterium 4 – Begränsade farliga ämnen och blandningar

Grunden för att visa att vart och ett av underkriterierna till kriterium 4 är uppfyllda ska vara att sökanden tillhandahåller en lista över alla relevanta kemikalier som använts tillsammans med lämplig dokumentation (säkerhetsdatablad eller intyg från kemikalieleverantören).

Kriterium 4 a Begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Anmärkning: Alla process- och funktionskemikalier som används i pappersbruket måste kontrolleras, liksom de som används under den process genom vilken mjukpapper konverteras, där detta är relevant. Detta kriterium gäller inte kemikalier som används för behandling av avloppsvatten såvida inte detta efter behandling återförs till pappersprocessen.

Ämnen som identifierats enligt det förfarande som beskrivs i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 och införts i kandidatförteckningen för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) får inte förekomma i pappersprodukten i högre koncentrationer än 0,10 viktprocent. Inga undantag ska medges från detta krav.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att pappersprodukten inte innehåller något SVHC i högre koncentration än 0,10 viktprocent. Intyget ska styrkas av säkerhetsdatablad eller lämpliga intyg från kemikalieleverantörerna som visar att ingen av de i pappersbruket använda process- och funktionskemikalierna innehåller SVHC i högre koncentrationer än 0,10 viktprocent.

Förteckningen över ämnen som identifierats som SVHC och som införts i kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 återfinns här:

https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

Uppgifter ska hämtas ur förteckningen på ansökningsdagen.

Kriterium 4 b Begränsningar rörande klassificering, märkning och förpackning (CLP)

Anmärkning: Alla process- och funktionskemikalier som används i pappersbruket måste kontrolleras, liksom de som används under den process genom vilken mjukpapper konverteras, där detta är relevant. Detta kriterium gäller inte kemikalier som används för behandling av avloppsvatten såvida inte detta efter behandling återförs till pappersprocessen.

Om det inte finns något undantag angivet i tabell 3 får pappersprodukten inte innehålla mer än 0,10 viktprocent av ämnen eller blandningar som klassificerats med någon av följande faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Grupp 1-faror: Cancerogen, mutagen och/eller reproduktionstoxisk (CMR) i kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Grupp 2-faror: CMR i kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; akvatisk toxicitet i kategori 1: H400 eller H410; akut toxicitet i kategori 1 och 2: H300, H310, H330; aspirationstoxicitet i kategori 1: H304; specifik organtoxicitet (STOT) i kategori 1: H370, H372; hudsensibiliserande i kategori 1 (*1): H317.

Grupp 3-faror: Akvatisk toxicitet i kategori 2, 3 och 4: H411, H412, H413; akut toxicitet i kategori 3: H301, H311, H331; STOT i kategori 2: H371, H373.

Användning av ämnen eller blandningar som modifieras kemiskt under pappersprocessen (t.ex. oorganiska flockningsmedel, tvärbindningsmedel, oorganiska oxidations- och reduktionsmedel) så att det inte längre är tillämpligt med någon relevant begränsad CLP-fara ska undantas från ovanstående krav.

Tabell 3

Undantag från farobegränsningarna i CLP-förordningen och tillämpliga villkor

Typ av ämne/blandning

Tillämplighet

Undantagna faroklassificeringar

Villkor för undantag

Färgämnen och pigment

Används vid applicering i våtparti eller på ytan vid tillverkning av färgat papper.

H411, H412, H413

Kemikalieleverantören ska intyga att en fixeringsgrad på 98 % kan uppnås på papperet och tillhandahålla instruktioner om hur detta kan säkerställas.

Papperstillverkaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med relevanta instruktioner.

Polyamidamin-epiklorhydrin (PAE)-baserade våtstyrkemedel

Används som retentionsmedel för att förbättra körbarheten och ge produkten våtstyrka.

H411, H412, H413

Det sammanlagda innehållet av restmonomerer av epiklorhydrin (ECH, CAS-nr 106-89-8) och dess nedbrytningsprodukter 1,3-diklor-2-propanol (DCP, CAS-nr 96-23-1) och 3-monoklor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr 96-24-2) får inte överstiga 0,35 viktprocent av beredningens innehåll av verksamma fasta ämnen.

Glyoxal (returfiber)

Förorening i returfiber.

H341, H317

Tillåts bara i koncentrationer överstigande 0,10 viktprocent om detta beror på förorening från returfiber som använts i pappersprocessen. Det måste i så fall visas att den gräns som definieras i kriterium 6 c respekteras.

Polyamidamin-epiklorhydrin (PAE)-baserade hjälpkemikalier för yankeecylindern.

Används som kräppningshjälpmedel.

H411, H412, H413

Det sammanlagda innehållet av restmonomerer av epiklorhydrin (ECH, CAS-nr 106-89-8) och dess nedbrytningsprodukter 1,3-diklor-2-propanol (DCP, CAS-nr 96-23-1) och 3-monoklor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr 96-24-2) får inte överstiga 0,05 viktprocent av beredningens innehåll av verksamma fasta ämnen.

Katjoniska polymerer (inklusive polyeteniminer, polyamider och polyaminer)

Olika möjliga användningsområden, inklusive som retentionsmedel eller för att öka styrkan hos den våta pappersbanan, torrstyrkan och våtstyrkan.

H411, H412, H413

Papperstillverkaren ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med eventuella relevanta instruktioner för säker hantering och dosering som anges i säkerhetsdatabladet.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en lista med alla relevanta kemikalier som använts tillsammans med relevanta säkerhetsdatablad eller leverantörsintyg.

Alla kemikalier som innehåller ämnen eller blandningar med begränsade CLP-klassificeringar ska markeras. För att uppskatta mängden begränsat ämne eller begränsad blandning i slutprodukten används kemikaliens ungefärliga doseringshastighet i kombination med koncentrationen av det begränsade ämnet eller den begränsade blandningen i kemikalien (enligt vad som anges i säkerhetsdatabladet eller leverantörsintyget) samt en antagen retentionsfaktor om 100 %.

Eventuell avvikelse från en retentionsfaktor om 100 % eller kemisk modifiering av ett begränsat farligt ämne eller en begränsad farlig blandning måste motiveras skriftligt till det behöriga organet.

För varje begränsat ämne eller begränsad blandning som överstiger 0,10 viktprocent i den slutliga pappersprodukten men som omfattas av undantag måste ett intyg om överensstämmelse med relevanta undantagsvillkor tillhandahållas.

Kriterium 4 c Klor

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av massa och papper. Även om det också gäller blekning av returfiber accepteras att fibern under sin tidigare livscykel kan ha blekts med klorgas.

Klorgas får inte användas som blekmedel. Detta krav gäller inte klorgas relaterad till tillverkning och användning av klordioxid.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om att klorgas inte har använts som blekmedel under pappersprocessen tillsammans med intyg från alla relevanta massaleverantörer.

Kriterium 4 d Alkylfenoletoxilater (APEO)

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av massa och papper.

Alkylfenoletoxilater eller andra alkylfenolderivat får inte tillsättas till rengöringskemikalier, kemikalier för avsvärtning, skumdämpare eller dispergeringsmedel. Alkylfenolderivat definieras som ämnen som avspaltar alkylfenoler vid nedbrytning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna intyg från kemikalieleverantören eller kemikalieleverantörerna om att alkylfenoletoxilater eller andra alkylfenolderivat inte har tillsatts dessa produkter.

Kriterium 4 e Tensider för avsvärtning

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av avsvärtad massa.

Alla tensider som används vid avsvärtning ska vara biologiskt lättnedbrytbara eller potentiellt fullständigt biologiskt nedbrytbara (se testmetoder och tröskelvärden nedan). Enda undantaget från detta krav ska vara användning av tensider baserade på silikonderivat, under förutsättning att pappersslam från avsvärtningsprocessen förbränns.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium tillsammans med relevanta säkerhetsdatablad eller testrapporter för varje enskild tensid. Dessa ska innehålla uppgifter om testmetod, gränsvärden och den slutsats som dragits genom användning av någon av följande testmetoder med tillhörande tröskelvärde:

För biologisk lättnedbrytbarhet: OECD 301 A–F (eller likvärdiga ISO-standarder), som visar att ämnet brutits ned (inbegripet absorption) med minst 70 % inom 28 dagar för 301 A och E, och med minst 60 % för 301 B, C, D och F.

För potentiell fullständig biologisk nedbrytbarhet: OECD 302 A–C (eller likvärdiga ISO-standarder), som visar att ämnet brutits ned (inbegripet adsorption) med minst 70 % inom 28 dagar för 302 A och B, och med minst 60 % för 302 C.

Om silikonbaserade tensider används ska sökanden tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för använda kemikalier samt ett intyg om att pappersslam från avsvärtningsprocessen förbränns, inklusive detaljer om avsedd förbränningsanläggning.

Kriterium 4 f Begränsningar av biocidprodukter för slembekämpning

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper.

De verksamma ämnena i biocidprodukter som används för bekämpning av slembildande organismer i fiberinnehållande cirkulationsvattensystem ska ha godkänts för detta ändamål eller vara under behandling för ett beslut om godkännande i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012, och får inte vara potentiellt bioackumulerbara.

Vid tillämpningen av detta kriterium ska bioackumuleringspotentialen anges som log Kow (log fördelningskoefficienten oktanol/vatten) ≤ 3,0 eller en experimentellt fastställd biokoncentrationsfaktor ≤ 100.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium tillsammans med för produkten relevant säkerhetsdatablad eller testrapport. Där ska finnas uppgifter om testmetod, gränsvärde och den slutsats som dragits med användning av en av följande testmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A–E.

Kriterium 4 g Begränsningar av azofärgämnen

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper.

Azofärgämnen som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i direktiv 2002/61/EG eller i tillägg 8 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 får inte användas vid tillverkning av EU-miljömärkt mjukpapper.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium utfärdat av den eller dem som levererat alla färgämnen som använts vid tillverkningen av EU-miljömärkt mjukpapper och EU-miljömärkta mjukpappersprodukter. Leverantörsintyget ska styrkas av testrapporter i enlighet med tillämpliga metoder förtecknade i tillägg 10 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 eller likvärdiga metoder.

Kriterium 4 h Metallbaserade pigment och färgämnen

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper eller, där detta är tillämpligt, konverterare av mjukpapper. Se definitionen av metallbaserade pigment och färgämnen i inledningen till denna bilaga.

Färgämnen eller pigment baserade på aluminium (*2), silver, arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, kvicksilver, mangan, nickel, bly, selen, antimon, tenn eller zink får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kraven i detta kriterium utfärdat av leverantören eller leverantörerna av alla färgämnen som använts under tillverkningsprocessen av EU-miljömärkta mjukpappersprodukter. Leverantörsintyget eller leverantörsintygen ska styrkas av säkerhetsdatablad eller annan relevant dokumentation.

Kriterium 4 i Jonformiga föroreningar i färgämnen

Anmärkning: Detta krav ska gälla tillverkare av papper eller, där detta är tillämpligt, konverterare av mjukpapper.

Halterna av jonformiga föroreningar i färgämnena får inte överstiga följande gränsvärden: silver 100 ppm, arsenik 50 ppm, barium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, kvicksilver 4 ppm, nickel 200 ppm, bly 100 ppm, selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tenn 250 ppm, zink 1 500 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kraven i detta kriterium utfärdat av leverantören eller leverantörerna av alla färgämnen som använts under tillverkningsprocessen av EU-miljömärkt mjukpapper. Leverantörsintyget eller leverantörsintygen ska styrkas av säkerhetsdatablad eller annan relevant dokumentation.

Kriterium 4 j Lotioner

Inga ämnen som klassificerats som H317, H334, CMR eller som införts i kandidatförteckningen för ämnen som inger mycket stora betänkligheter får tillsättas till de lotionsberedningar som används vid konvertering av EU-miljömärkta mjukpappersprodukter. Inte heller får några parabener, triklosan, formaldehyd, formaldehydavgivare eller metylisotiazolinon tillsättas till lotionsberedningar.

Dessutom får inga lotionsberedningar doseras i sådana mängder att något enskilt ämne med de begränsade CLP-klassificeringar som förtecknas i kriterium 4 b kommer att överstiga 0,010 viktprocent i slutprodukten. Den totala mängden ämnen med en viss begränsad CLP-klassificering får inte överstiga 0,070 viktprocent av mjukpappersprodukten.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en förteckning över alla relevanta lotionsberedningar som använts vid tillverkningen av EU-miljömärkta mjukpappersprodukter tillsammans med ett intyg om överensstämmelse från respektive leverantör av dessa lotionsberedningar, relevanta säkerhetsdatablad samt, för att visa att gränsvärdena inte överskrids i slutprodukten, beräkningar baserade på de doseringshastigheter som använts av den sökande vilka ger en uppskattning av vilka koncentrationer av begränsade CLP-ämnen från beredningen som finns kvar i den EU-miljömärkta mjukpappersprodukten.

Kriterium 5 – Avfallshantering

Alla produktionsanläggningar för massa och papper, inklusive produktionsanläggningar för konverterat mjukpapper, ska ha ett system för hantering av avfall som uppkommer under produktionsprocessen samt en plan för avfallshantering och avfallsminimering som beskriver produktionsprocessen och åtminstone innehåller information om följande:

1)

Gällande rutiner för förebyggande av avfall.

2)

Gällande rutiner för sortering, återanvändning och återvinning av avfall.

3)

Gällande rutiner för säker hantering av farligt avfall.

4)

Övergripande mål och detaljerade mål för ständig förbättring i fråga om minskad avfallsgenerering samt ökad andel återanvändning och återvinning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en plan för avfallsminimering och avfallshantering för varje berörd anläggning samt ett intyg om överensstämmelse med kriteriet.

Sökande som är registrerade inom EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och/eller certifierade enligt ISO 14001 ska anses uppfylla kriteriet om

1)

avfallshanteringen inkluderas enligt vad som dokumenteras i miljöredovisningen enligt Emas för respektive produktionsställe, eller om

2)

avfallshanteringen inkluderas i tillräcklig utsträckning genom ISO 14001-certifieringen för respektive produktionsställe.

Kriterium 6 – Krav på slutprodukten

Kriterium 6 a Färgämnen och optiska vitmedel

För färgat mjukpapper ska god härdighet (nivå 4 eller högre) visas med den kortvariga metod som anges i EN 646.

För mjukpapper som behandlats med optiska vitmedel ska god härdighet (nivå 4 eller högre) visas med den kortvariga metod som anges i EN 648.

Bedömning och kontroll: Sökanden eller kemikalieleverantören eller kemikalieleverantörerna ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kraven i detta kriterium, styrkt av relevanta testrapporter enligt standarderna EN 646 och/eller EN 648, beroende på vad som är tillämpligt.

I annat fall ska sökanden intyga att inga färgämnen eller optiska vitmedel har använts.

Kriterium 6 b Slembekämpningsmedel och antimikrobiella ämnen

Prover av den slutliga mjukpappersprodukten får inte ha någon tillväxthämmande effekt på mikroorganismer enligt EN 1104.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av relevanta testrapporter enligt EN 1104.

Kriterium 6 c Produktsäkerhet

Färdiga mjukpappersprodukter som innehåller returfiber får inte innehålla något av följande farliga ämnen i halter överstigande angivna gränsvärden enligt angivna testmetoder:

Formaldehyd: 1 mg/dm2 enligt EN 1541 (kallvattenextraktion).

Glyoxal: 1,5 mg/dm2 enligt DIN 54603.

Pentaklorfenol (PCP): 2 mg/kg enligt EN ISO 15320 (kallvattenextraktion).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kraven i detta kriterium, styrkt av relevanta testrapporter enligt angivna standarder.

Kriterium 6 d Användbarhet

Den EU-miljömärkta mjukpappersprodukten måste uppfylla alla krav i det respektive land där den släpps ut på marknaden.

För strukturerat mjukpapper ska absorptionsförmågan hos det enskilda basarket före konvertering vara lika med eller högre än 10,0 g vatten/g mjukpapper.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kriteriet, styrkt av relevant dokumentation.

Tillverkarna ska garantera att deras produkter är ändamålsenliga och tillhandahålla dokumentation som visar att produktens kvalitet följer standarden EN ISO/IEC 17050. Denna standard innehåller allmänna krav för leverantörers försäkran om överensstämmelse med normgivande dokument.

För strukturerat mjukpapper ska sökanden tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med kravet, styrkt av en relevant testrapport enligt EN ISO 12625-8:2010.

Kriterium 7 – Information på EU-miljömärket

Sökanden ska följa de instruktioner om EU-miljömärkets korrekta användning som återfinns i EU Ecolabel Logo Guidelines:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Om det frivilliga märket med textruta används ska det innehålla följande tre uppgifter:

Låga utsläpp till luft och vatten under produktionen.

Låg energianvändning under produktionen.

xx % fiber från hållbara källor/xx % returfiber (beroende på vad som är tillämpligt).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, styrkt av en bild av produktförpackningen som tydligt visar märket, registrerings-/licensnumret och, där så är tillämpligt, de uppgifter som kan anges tillsammans med märket.


(1)  Det högre värdet avser bruk som använder eukalyptus från regioner med höga fosfornivåer (t.ex. iberisk eukalyptus).

(2)  Värde för NOx-utsläpp från icke-integrerade CTMP-bruk där massan torkas i flingtork med biobränslebaserad ånga.

(3)  COD-värde för kraftigt blekt mekanisk massa (70–100 % av fibern i det färdiga papperet).

(4)  Methodology for Ecodesign of Energy-related Products (”metod för ekodesign av energirelaterade produkter”).

(*1)  Begränsningar med H317 ska bara gälla kommersiella färgberedningar, ytbehandlingsmedel och bestrykningsmedel som appliceras på papper.

(*2)  Begränsningen avseende aluminium ska inte gälla aluminiumsilikater.


Top