EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0070

Решение (ЕС) 2019/70 на Комисията от 11 януари 2019 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия и критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на хартия и продукти тип тишу (нотифицирано под номер С(2019) 3) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/3

OJ L 15, 17.1.2019, p. 27–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/oj

17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/70 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2019 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия и критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на хартия и продукти тип тишу

(нотифицирано под номер С(2019) 3)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 предвижда да се установят специфични критерии за екомаркировката на ЕС по групи продукти.

(3)

С Решение 2011/333/ЕС на Комисията (2) са определени критериите и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за групата продукти „копирна и графична хартия“. Срокът на валидност на тези критерии и изисквания е удължен до 31 декември 2018 г. с Решение (ЕС) 2015/877 на Комисията (3).

(4)

С Решение 2012/448/ЕС (4) на Комисията бяха установени критериите и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за групата продукти „вестникарска хартия“. С Решение (ЕС) 2015/877 срокът на валидност на тези критерии и изисквания е удължен до 31 декември 2018 г.

(5)

С Решение 2009/568/ЕО на Комисията (5) бяха установени критериите и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка за групата продукти „хартия тип тишу“. С Решение (ЕС) 2015/877 срокът на валидност на критериите и изискванията, формулирани в Решение 2009/568/ЕО, е удължен до 31 декември 2018 г.

(6)

При проверката за пригодност на екомаркировката на ЕС (REFIT) от 30 юни 2017 г. за преглед на прилагането на Регламент (ЕО) № 66/2010 (6) беше направено заключение, че е необходимо да бъде разработен по-стратегически подход към екомаркировката на ЕС, включително групиране на тясно свързани групи продукти, ако е подходящо.

(7)

Съгласно посочените заключения и след консултация със Съвета по екомаркировка на ЕС групите продукти „копирна и графична хартия“ и „вестникарска хартия“ следва да бъдат обединени, образувайки една група продукти „графична хартия“, с ново определение, което да обхваща и двете стари групи продукти, заедно с определени изменения, подходящи за вземане под внимание на научното и пазарното развитие. По-специално с това ново определение следва да се премахне ограничението за тегло, приложимо към старите групи продукти, като вече се включва по-широко разнообразие от хартия с по-голяма твърдост.

(8)

В допълнение към това, съгласно прегледа следва да се внесат определени изменения на определението за групата продукти „хартия тип тишу“, а именно да се направи по-ясно разграничение въз основа на стандарта ISO 12625-1 между хартия тип тишу и крайния продукт тип тишу; групата продукти следва да бъде преименувана на „хартия и продукти тип тишу“.

(9)

За да се отрази по-добре най-добрата практика на пазара за тези групи продукти и за да се вземат под внимание въведените междувременно иновации, е подходящо да се установи нов набор от критерии за всяка от двете групи продукти.

(10)

Новите критерии за всяка група продукти имат за цел да се насърчат енергийноефективни процеси на производство, с които се постига намаляване на емисиите на вещества, допринасящи за еутрофикацията на водните течения, подкиселяването на атмосферата и изменението на климата, да се ограничи използването на опасни вещества, както и използването на суровини, набавени от устойчиво управлявани гори или рециклирани материали, което допринася за улесняване на прехода към по-кръгова икономика.

(11)

Новите критерии и свързаните изисквания за оценка и проверка за всяка група продукти следва да останат валидни до 31 декември 2024 г., като се отчита иновационният цикъл за двете групи продукти.

(12)

Тъй като двете групи продукти „графична хартия“ и „хартия и продукти тип тишу“ са тясно свързани и критериите за тях ще бъдат сходни, е целесъобразно да се вземе едно решение за установяване и на двата набора от критерии в един акт. По този начин следва също да се увеличи видимостта на схемите за участниците на пазара и да се намали административната тежест за националните органи.

(13)

От съображения за правна сигурност следва да се отменят Решение 2011/333/ЕС, Решение 2012/448/ЕС и Решение 2009/568/ЕО.

(14)

Следва да се разреши преходен период за производителите на продукти, получили екомаркировката на ЕС за копирна и графична хартия, вестникарска хартия или хартия тип тишу въз основа на критериите, определени съответно в Решение 2011/333/ЕС, Решение 2012/448/ЕС или Решение 2009/568/ЕО, така че те да имат достатъчно време да адаптират своите продукти в съответствие с новите критерии и изисквания. За ограничен срок след приемане на настоящото решение на производителите следва също така да се разрешава да подават заявления или въз основа на критериите, въведени с посочените решения, или въз основа на новите критерии, установени с настоящото решение. Ако екомаркировката на ЕС е присъдена въз основа на критериите, установени с едно от старите решения, използването ѝ следва да е разрешено единствено до 31 декември 2019 г.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „графична хартия“ обхваща листи или роли от непреработена, ненапечатана празна хартия или картон, независимо дали те са бели или цветни, произведени от целулоза и подходящи за писане, печатане или преработване.

Групата продукти не включва:

а)

опаковка;

б)

термично чувствителна хартия;

в)

фотографска и автокопирна хартия;

г)

ароматизирана хартия;

д)

хартия, спадаща към групата продукти „хартия и продукти тип тишу“, определена в член 2.

Член 2

Групата продукти „хартия и продукти тип тишу“ включва следното:

1)

листи или роли от непреработена хартия тип тишу, предназначена за преработване в продукти, спадащи към точка 2);

2)

продукти тип тишу, подходящи за лична хигиена, попиване на течности или почистване на повърхности, или за комбинация от тези цели; включително, но и не само, продукти тип тишу от следните видове: носни кърпи, тоалетна хартия, кърпички за лице, кухненски или домакински кърпи, кърпи за ръце, салфетки за маса, подложки за хранене и кърпички за промишлена употреба.

Групата продукти не включва:

а)

продукти, спадащи към групата продукти „абсорбиращи продукти за лична хигиена“, определена в Решение 2014/763/ЕС на Комисията (7),

б)

продукти, съдържащи почистващи средства, предназначени за почистване на повърхности;

в)

продукти тип тишу, ламинирани с материали, които не са хартия тип тишу;

г)

козметични продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (8), включително мокри кърпички;

д)

ароматизирана хартия;

е)

продукти, спадащи към групата продукти „графична хартия“, определена в член 1, или продукти, спадащи към групата продукти „печатни изделия“, определена в Решение 2012/481/ЕС на Комисията (9).

Член 3

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

(1)

„целулоза“ означава влакнест материал в производството на хартия, получавано в целулозна инсталация или по механичен, или по химичен път, от влакнеста целулозна суровина (като дървесината се използва най-често);

(2)

„опаковка“ означава всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, обработват, доставят или представят стоки — от суровини до обработени продукти — от производителя до ползвателя или потребителя;

(3)

„хартия тип тишу“ означава лека хартия, произведена от целулоза, която може да бъде крепирана в сухо или мокро състояние, или да не е крепирана;

(4)

„продукти тип тишу“ означава преработени изделия от хартия тип тишу на един или няколко пласта, сгънати или разгънати, щамповани или нещамповани, ламинирани или неламинирани, напечатани или ненапечатани и евентуално завършени с последваща обработка.

Член 4

1.   За да бъде присъдена екомаркировката на ЕС на продукт съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 за група продукти „графична хартия“, той трябва да отговаря на определението за тази група продукти съгласно член 1 от настоящото решение и да съответства на критериите и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложение I към настоящото решение.

2.   За да бъде присъдена екомаркировката на ЕС на продукт съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 за група продукти „хартия и продукти тип тишу“, той трябва да отговаря на определението за тази група продукти в член 2 от настоящото решение и да съответства на критериите и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложение II към настоящото решение.

Член 5

Критериите за групи продукти „графична хартия“ и „хартия и продукти тип тишу“ и съответните изисквания за оценка и проверка за всяка група продукти са валидни до 31 декември 2024 г.

Член 6

1.   Използваният за административни цели код на групата продукти „графична хартия“ е „011“.

2.   Използваният за административни цели код на групата продукти „хартия и продукти тип тишу“ е „004“.

Член 7

Отменят се Решение 2009/568/ЕО, Решение 2011/333/ЕС и Решение 2012/448/ЕС.

Член 8

1.   Независимо от член 7 подадените преди датата на приемане на настоящото решение заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи както в групата продукти „графична хартия“, определена в настоящото решение, така и в групата продукти „копирна и графична хартия“, определена в Решение 2011/333/ЕС, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/333/ЕС.

2.   Независимо от член 7 подадените преди датата на приемане на настоящото решение заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи както в групата продукти „графична хартия“, определена в настоящото решение, така и в групата продукти „вестникарска хартия“, определена в Решение 2012/448/ЕС, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2012/448/ЕС.

3.   Независимо от член 7 подадените преди датата на приемане на настоящото решение заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи както в групата продукти „хартия и продукти тип тишу“, определена в настоящото решение, така и в групата продукти „хартия тип тишу“, определена в Решение 2009/568/ЕО, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2009/568/ЕО.

4.   Заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „графична хартия“ или „хартия и продукти тип тишу“, които са подадени на датата на приемане на настоящото решение или след нея, но не по-късно от 31 декември 2018 г., могат да се основават на критериите, изложени в настоящото решение, или на критериите, изложени в Решение 2011/333/ЕС, Решение 2012/448/ЕС или Решение 2009/568/ЕО, според случая. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

5.   Когато екомаркировката на ЕС бъде присъдена въз основа на заявление, оценено съгласно критериите в Решение 2009/568/ЕО, Решение 2011/333/ЕС или Решение 2012/448/ЕС, тя може да бъде използвана само до 31 декември 2019 г.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2019 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/333/ЕС на Комисията от 7 юни 2011 г. за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия (ОВ L 149, 8.6.2011 г., стр. 12).

(3)  Решение (ЕС) 2015/877 на Комисията от 4 юни 2015 г. за изменение на решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС с цел да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти (ОВ L 142, 6.6.2015 г., стр. 32).

(4)  Решение 2012/448/ЕС на Комисията от 12 юли 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на вестникарска хартия (ОВ L 202, 28.7.2012 г., стр. 26).

(5)  Решение 2009/568/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип „тишу“ (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 87).

(6)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прегледа на прилагането на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и на Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (COM(2017) 355).

(7)  Решение 2014/763/ЕС на Комисията от 24 октомври 2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за абсорбиращи продукти за лична хигиена (ОВ L 320, 6.11.2014 г., стр. 46).

(8)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(9)  Решение 2012/481/ЕС на Комисията от 16 август 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (ОВ L 223, 21.8.2012 г., стр. 55).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС НА ГРАФИЧНА ХАРТИЯ

РАМКА

Цели на критериите

Критериите са насочени по-специално към намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите и вредата или рисковете за околната среда, свързани с използването на енергия (изменение на климата, повишаване на киселинното съдържание на средата, разрушаване на озоновия слой, изчерпване на невъзобновяемите енергийни източници). В тази връзка критериите имат за цел:

намаляване на енергопотреблението и на свързаните с него емисии във въздуха;

намаляване на вредата за околната среда чрез намаляване на емисиите във водите и създаването на отпадъци;

намаляване на вредата или рисковете за околната среда, свързани с употребата на опасни химикали; както и

опазване на горите чрез изискване за добиване на рециклирани влакна или първични влакна от гори и области, които се управляват по устойчив начин.

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на графична хартия:

1.

емисии във водата и въздуха;

2.

енергопотребление;

3.

влакна: опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите;

4.

ограничаване на опасни вещества и смеси;

5.

управление на отпадъците;

6.

годност за употреба;

7.

информация върху опаковката;

8.

информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС.

Екологичните критерии обхващат производството на целулоза, включително всички негови подпроцеси от момента, в който първичните влакна или рециклираните влакна постъпят в производствения обект, до момента, в който целулозата напуска целулозната инсталация. По отношение на процесите за производството на хартия екологичните критерии обхващат всички подпроцеси в инсталацията — от подготовката на целулозата за производство на графична хартия до навиването на главната ролка.

Екологичните критерии не обхващат транспорта и опаковането на суровините (напр. дървесина), целулозата или хартията. Преработването на хартия също не е включено.

Оценка и проверка: За всеки критерий са посочени съответните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци) и/или от техните доставчици и т.н. според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата и проверките, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги.

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от тези, посочени за даден критерий, в случай че разглеждащият заявлението компетентен орган ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или инспекции на място, с цел проверка на спазването на тези критерии.

Изделието от графична хартия трябва да отговаря на всички съответни изисквания на държавата, в която е пуснато на пазара. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Прилагат се следните определения:

1)

„въздушно сух тон“ означава въздушно сух тон (ADt) целулоза, изразен като 90 % сухота;

2)

„химическа целулоза“ означава влакнест материал, получен чрез отстраняване от суровината на значителна част от нецелулозни съставки чрез химична обработка (варене, делигнификация, избелване);

3)

„CMP“ означава химикомеханична целулоза;

4)

„CTMP“ означава химикотермомеханична целулоза;

5)

„обезмастилена целулоза“ означава целулоза, произведена от хартия за рециклиране, от която са отстранени мастилата и други замърсители;

6)

„багрила“ означава наситено оцветен или флуоресцентен органичен материал, който придава цвят на субстрат чрез селективно абсорбиране. Багрилата са разтворими и/или преминават през процес на прилагане, който поне временно унищожава всяка кристална структура на багрилото. Багрилата се задържат в субстрата чрез абсорбиране, разтваряне и механично задържане или чрез йонни или ковалентни химични съединения;

7)

„ECF целулоза“ означава целулоза, избелена без употреба на елементарен хлор;

8)

„интегрирано производство“ означава, че целулозата и хартията се произвеждат в един и същ обект. Целулозата не се изсушава преди производството на хартия. Производството на хартия/картон е пряко свързано с производството на целулоза;

9)

„хартия или картон от механичeн пулп“ означава хартия или картон, чийто основен елемент на влакнестия състав е механичeн пулп;

10)

„метални пигменти и багрила“ означава багрила и пигменти, съдържащи тегловно повече от 50 % от съответното(ите) метално(и) съединение(я);

11)

„неинтегрирано производство“ означава производство на пазарна целулоза (за продажба) в инсталации, които не разполагат с машини за хартия, или производство на хартия/картон, като се използва само целулоза, произведена в други инсталации (пазарна целулоза);

(12)

„отпадъци от машини за хартия“ означава хартиени материали, останали от процеса на работа на машината за хартия, които обаче имат качества, позволяващи им да бъдат повторно използвани на място чрез включването им отново в същия производствен процес, при който са получени. За целите на настоящото решение това понятие не обхваща процесите на преобразуване, считани за различни от тези на машината за хартия;

(13)

„пигменти“ означава оцветени, черни, бели или флуоресцентни частици органични или неорганични твърди вещества, които обикновено са неразтворими в носителя или субстрата, в чийто състав са включени, и като цяло остават незасегнати от него физически и химически. Те променят външния вид чрез селективно абсорбиране и/или разсейване на светлината. Обикновено пигментите диспергират в носителите или субстратите, предназначени за използване, например в производството на мастила, бои, пластмаси или други полимерни материали. Пигментите запазват кристална структура или структура на частици през целия процес на оцветяване;

(14)

„рециклирани влакна“ означават влакна, извлечени от отпадъчен материал, възникнал в процеса на производство или генерирани в рамките на битова употреба или в търговски, промишлени и институционални съоръжения в ролята им на крайни потребители на продукти. След употребата им тези влакна не могат да бъдат използвани повече по предназначение. Това изключва повторната употреба на материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (остатъци от машини за хартия — собствени или закупени);

(15)

„TCF целулоза“ означава целулоза, избелена без никаква употреба на хлор;

(16)

„TMP“ означава термомеханична целулоза.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерий 1 — Емисии във водата и въздуха

Като предварително условие обектът за производство на целулоза и хартия трябва да отговаря на всички съответни правни изисквания на държавата, в която се намира.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие, подкрепена със съответната документация, и декларации от доставчика(ците) на целулоза.

Критерий 1(а) Химична потребност от кислород (ХПК), сяра (S), NOx, фосфор (Р)

Изискването се основава на информация относно емисиите във връзка с конкретна референтна стойност. Съотношението между реалните емисии и референтната стойност дава резултата относно емисиите.

Резултатът за всеки отделен параметър на емисии не може да надвишава 1,3.

При всички случаи общият брой точки (Pобщо = PХПК + PS + PNOx + PP) не може да надвишава 4,0.

В случай на неинтегрирано производство заявителят представя изчисление, което включва производството на целулоза и това на хартия.

За производството на целулоза и хартия като цяло PХПК се изчислява, както следва (PS, PNOx и PP се изчисляват по един и същ начин).

Измерената за всеки използван вид целулоза „i“ ХПК на емисиите (ХПКцелулоза,i, изразена в kg/въздушно сух тон — ADt) се умножава по процентния дял на съответния вид целулоза (дял на целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и получените произведения се сумират. Въздушно сух тон означава 90 % сухо вещество за целулоза и 95 % — за хартия.

Тази претеглена стойност на ХПК на емисиите при производството на целулоза се сумира с измерената стойност на ХПК на емисиите при производството на хартията, за да се получи ХПК на общите емисии, ХПКобщо.

Аналогично се изчислява референтната средно претеглена стойност на ХПК при производството на целулоза — като сумата от претеглените референтни стойности за всеки използван вид целулоза се добавя към референтната стойност за производството на хартия, за да се получи общата референтна стойност на ХПК, ХПКреф, общо. В таблица 1 се съдържат референтните стойности за използваните видове целулоза и за производството на хартия.

Накрая ХПК на общите емисии се разделя на съответната референтна стойност (ХПКреф,общо), както следва:

Formula

Таблица 1

Референтни стойности за емисиите при производството на различни видове целулоза и производството на хартия

Вид целулоза/хартия

Емисии (kg/ADt)

Референтна стойност на ХПК

Референтна стойност на Р

Референтна стойност на S

Референтна стойност на NOx

Избелена химична целулоза (без сулфитната)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Избелена химична целулоза (сулфитна)

24,00

0,04

0,75

1,60

Магнефитна целулоза

28,00

0,056

0,75

1,60

Неизбелена химическа целулоза

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP (термомеханична целулоза)/от смляна дървесина

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза без обезмастиляване

1,10

0,006

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза с обезмастиляване

2,40

0,008

0,20

0,25

Инсталация за производство на хартии (kg/тон)

1,00

0,008

0,30

0,70

В случаите, когато комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия се извършва в една и съща когенерационна централа, серните емисии (S) и емисиите на азотни оксиди (NOx) на производствената инсталация, дължащи се на производството на електроенергия, могат да се приспаднат от общата стойност на емисиите. За изчисляване на дела на емисиите, произтичащи от производството на електроенергия, може да се използва следната формула:

2 × (MWh(електроенергия))/[2 × MWh(електроенергия) + MWh(топлинна енергия)]

В тази формула електроенергията е произведената във когенерационната централа електроенергия. Топлинната енергия в тази формула е нетната топлинна енергия, подадена от когенерационната централа за производството на целулоза/хартия.

Оценка и проверка: Заявителят представя подробни изчисления и данни от изпитвания, които показват съответствие с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация, включваща доклади от изпитвания, в които са използвани следните стандартни методи на изпитване за непрекъснато или периодично наблюдение (или еквивалентни стандартни методи, за които компетентният орган приема, че предоставят данни от равностойно научно качество): ХПК): ISO 15705 или ISO 6060; NOx: EN 14792 или ISO 11564;S (серни окиси): EN 14791 или EPA № 8; S(намалено съдържание на сяра): EPA № 15A,16A или 16B; съдържание на S в нефтопродукти: ISO 8754; съдържание на S във въглища: ISO 19579; съдържание на S в биомаса: EN 15289; общ P: EN ISO 6878.

Може да се използват и бързи тестове за наблюдение на емисиите, при условие че редовно (напр. месечно) се извършва проверка спрямо съответните горепосочени стандарти или подходящи еквиваленти. В случай на ХПК на емисиите се приема непрекъснато наблюдение въз основа на анализа на общия органичен въглерод (TOC), при условие че за въпросния обект е установена взаимовръзка между TOC и ХПК.

Минималната честота на измерване, освен ако в разрешителното за експлоатация не е предвидено друго, е ежедневна за ХПК на емисиите и седмична за общите емисии на Р. При всички случаи емисиите на S и NOx се измерват непрекъснато (за емисии от котли, чийто капацитет надвишава 50 MW) или периодично (най-малко веднъж годишно за котли и сушилни машини с капацитет, по-нисък от или равен на 50 MW всеки).

Данните се докладват като средногодишни стойности, освен в случаите, в които:

производствената кампания се провежда в ограничен период;

производственото предприятие е ново или е реконструирано, като в такъв случай измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието.

И при двата случая данните се приемат единствено ако са представителни за съответната кампания и за всеки параметър на емисии са извършени достатъчно на брой измервания.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване и изчислението на точките за ХПК, общ P, S и NOx.

Емисиите във въздуха включват всички емисии на S и NOx, които възникват по време на производството на целулоза и хартия, включително на парата, произвеждана извън производствената инсталация, без емисиите, дължащи се на производството на електроенергия. Измерванията обхващат содорегенерационните котли, варовите пещи, парогенераторите и деструкционните пещи за силно миришещи газове. Дифузните емисии също се вземат предвид. Докладваните стойности за серните емисии във въздуха включват както серните оксиди, така и редуцираните серни съединения. Емисиите на S, свързани с производството на топлоенергия от нефт, въглища и други външни горива с известно съдържание на S, могат да бъдат изчислени, вместо да бъдат измервани, и се вземат предвид.

Измерванията на емисиите във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на отпадъчните води в пречиствателната станция на производствената инсталация. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за емисиите, дължащи се на производството на целулоза, и тези, дължащи се на производството на хартия, ако при комбинираните инсталации е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, емисионните стойности, произтичащи от производството на целулоза, се приемат за равни на нула, а комбинираните емисии се сравняват спрямо комбинираните референтни стойности за съответното производство на целулоза и хартия. Тегловното съдържание на всеки вид целулоза, на който е определена специфична референтна стойност от таблица 1, се отразява в уравнението.

Критерий 1(б) Абсорбиращи се органични халогенни съединения (AOX)

Този критерий се отнася до целулоза без употреба на елементарен хлор (ECF).

Емисиите на АОХ от производството на всеки вид целулоза, използван в графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС, не може да надхвърлят 0,17 kg/ADt.

Оценка и проверка: Заявителят представя доклади от изпитвания, проведени по метода на изпитване AOX ISO 9562 или еквивалентни методи, придружени от подробни изчисления, които показват съответствие с този критерий, и съответна подкрепяща документация.

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със списък от различни видове ECF целулоза, използвани в сместа от видове целулоза, относителната им тежест и индивидуалното им количество емисии на AOX, изразени като кг AOX/ADt целулоза.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване. АОХ се измерват само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на целулозата. Не е необходимо АОХ да се измерват в отпадъчните води от самостоятелно производство на хартия от готова целулоза или в отпадъчните води от производството на целулоза без избелване, или където избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Измерванията на емисиите на AOX във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на отпадъчните води на пречиствателната станция на инсталацията. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Информацията относно емисиите се изразява като средногодишната стойност от измерванията, извършвани поне веднъж на всеки 2 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Те са представителни за съответната кампания.

В случай че заявителят не използва ECF целулоза, е достатъчно той да представи съответна декларация на компетентния орган.

Критерий 1(в) CO2

Емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива за производството на технологична топлинна енергия и електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея) не трябва да надвишават следните пределни стойности:

1)

1 100 kg CO2/тон за хартия, произведена от 100 % обезмастилена целулоза/рециклирана целулоза;

2)

1 000 kg CO2/тон за хартия, произведена от 100 % химическа целулоза;

3)

1 600 kg CO2/тон за хартия, произведена от 100 % механична целулоза.

За хартия, чийто състав е химическа целулоза, рециклирана целулоза и механична целулоза в каквато и да е комбинация, се изчислява претеглена пределна стойност въз основа на дела на всеки вид целулоза в сместа. Реалната емисионна стойност се изчислява като сумата от емисиите от производството на целулоза и хартия, като се взема предвид използваната смес от видове целулоза.

Оценка и проверка: Заявителят представя данни и подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация.

За всеки използван вид целулоза производителят на целулоза предоставя на заявителя единична стойност на емисиите на CO2 в kg CO2/ADt. Освен това заявителят представя единична стойност на емисиите на CO2 за съответната(ите) машина(и) за хартия, използвана/и за производството на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. За комбинираните инсталации емисиите на CO2 при производство на целулоза и хартия може да се докладват като единична стойност.

За определяне на максимално допустимите емисии на CO2 заявителят определя сместа от видове целулоза според вида целулоза (т.е. химическа целулоза, механична целулоза и рециклирана целулоза).

За изчисляване на реалните емисии на CO2 заявителят определя сместа от видове целулоза според доставените отделни видове целулоза, изчислява среднопретеглените емисии на CO2 за производство на целулоза и добавя тази стойност към емисиите на CO2 от машината(ите) за хартия.

Данните за емисиите на CO2 включват всички емисии от невъзобновяеми горива, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително емисиите от производството на електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея).

Емисионните фактори за горивата се използват в съответствие с приложение VI от Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията (4).

За електроенергия от мрежата се използва фактор от 384 (kg CO2/MWh) за изчисление на емисиите в съответствие с методиката MEErP (5).

Периодите за изчисленията или за масовите баланси обхващат производството в продължение на 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията обхващат най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Изчисленията следва да бъдат представителни за съответната кампания.

За електроенергията от мрежата се използва посочената по-горе стойност (която е средна стойност за Европа), освен ако заявителят представи документация, показваща каква е средната стойност за неговите доставчици на електроенергия (т.е. средната стойност за договорните доставчици), като в този случай заявителят може да използва цитираната в тази документация вместо посочената стойност. Документацията, използвана като доказателство за съответствие, включва технически спецификации, които указват средната стойност (т.е. копие от договор).

При изчисляване на емисиите на CO2 закупените и използвани в производствения процес количества енергия от възобновяеми източници се броят за нулева емисия на CO2. Заявителят представя подходяща документация, че действително такъв вид енергия се използва в инсталацията или е закупен от външни източници.

Критерий 2 — Енергопотребление

Това изискване се основава на информация относно действителното използване на енергия по време на производството на целулоза и хартия във връзка със специфични референтни стойности.

Енергопотреблението включва консумация на електроенергия и гориво за производство на топлинна енергия, което се изразява като точки (Pобщо), както е посочено по-долу.

Общият брой точки (Pобщо = PE + PF) не може да надхвърля 2,5.

Таблица 2 съдържа референтните стойности за изчисляване на енергопотреблението.

В случай на смес от видове целулоза референтната стойност за консумация на електроенергия и гориво за производството на топлинна енергия се претегля по отношение на дела на всеки използван вид целулоза (целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и резултатите се сумират.

Критерий 2(а) Електроенергия

Консумацията на електроенергия, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РЕ), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван вид целулоза i свързаната консумация на електроенергия (Ецелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Eцелулоза,i = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Изчисляване в случай на производство на хартия: Консумацията на електроенергия, свързана с производството на хартия (Ехартия), се изчислява аналогично, както следва:

Eхартия = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РЕ), както следва:

Formula

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за консумацията на електроенергия при производството на целулоза и за консумацията на електроенергия при производството на хартия при комбинирани инсталации, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на електроенергия при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 2(б) Консумация на гориво за производство на топлоенергия

Консумацията на гориво, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РF), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван тип целулоза i свързаната консумация на гориво (Fцелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Fцелулоза,i = вътрешно произведеното гориво + закупеното гориво – продаденото гориво – 1,25 × вътрешно генерираната електроенергия

Забележка:

1.

За механичната целулоза не е необходимо да се изчислява Fцелулоза,i (и съответният ѝ принос за PF, целулоза), освен ако тя е пазарна въздушно сушена механична целулоза, съдържаща поне 90 % сухо вещество.

2.

Количеството гориво, използвано за производството на продадената топлинна енергия, се добавя към количеството „продадено гориво“ в уравнението по-горе.

Изчисляване в случай на производство на хартия: По аналогичен начин консумацията на гориво при производството на хартия, Fхартия, изразена в kWh/ADt, се изчислява, както следва:

Fхартия = вътрешно произведено гориво + закупено гориво – продадено гориво – 1,25 × вътрешно произведена електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РF), както следва:

Formula

Таблица 2

Референтни стойности за електроенергия и гориво

Вид целулоза

Гориво kWh/ADt

Fреф.

Електроенергия kWh/ADt

Eреф.

Без admp

Аdmp

Без admp

admp

Химическа целулоза

3 650

4 650

750

750

Термомеханична целулоза (TMP)

0

900

2 200

2 200

Целулоза от смляна дървесина (включително пресована дървесина)

0

900

2 000

2 000

Химикотермомеханична целулоза (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Рециклирана целулоза

350

1 350

600

600

Клас хартия

kWh/тон

Фина хартия без покритие, хартия за списания (SC), вестникарска хартия

1 700

750

Фина хартия с покритие, хартия за списания с покритие (LWC, MWC)

1 700

800

admp = пазарна въздушно сушена механична целулоза (air dried market pulp)

Оценка и проверка (общо за букви а) и б): заявителят представя подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно с цялата съответна подкрепяща документация. Следователно докладваните данни включват общата консумация на електроенергия и гориво.

Заявителят изчислява всички вложени енергийни ресурси, разделени на две групи — топлина/горива и електроенергия, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително използваната енергия за обезмастиляване на отпадъчна хартия за производството на целулоза. В изчислението на енергопотреблението не се включва енергията, използвана за транспортиране на суровините, както и за преобразуване и опаковане.

Общата топлинна енергия включва всички закупени горива. Тя включва също така и топлинната енергия, възстановена от изгаряне на течности и отпадъци от процеси в производствената инсталация (например дървени отпадъци, стърготини, течности, отпадъчна хартия, хартиени късове), както и топлината, възстановена от вътрешното производство на електроенергия. Заявителят обаче трябва да отчита само 80 % от топлинната енергия от такива източници, когато изчислява общата топлинна енергия.

Електрическа енергия означава нетното внесено количество електроенергия, произхождащо от мрежата и от вътрешното производство на електроенергия, измерено като електрическа мощност. Електроенергията, използвана за третиране на отпадъчни води, не следва да се включва.

Ако се произвежда пара с помощта на електроенергия като източник на топлина, топлинната стойност на парата се изчислява, после се дели на 0,8 и се добавя към общата консумация на гориво.

Поради трудността при комбинираните инсталации да бъдат получени поотделно данни за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза и на хартия, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 3 Влакна — опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите

Влакнестата суровина може да се състои от рециклирани влакна или първични влакна.

Никои първични влакна не трябва да произхождат от ГМО видове.

За всички влакна трябва да са налице валидни сертификати по система за надзор, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например от Съвета за стопанисване на горите (FSC), Програмата за потвърждаване на горскостопански сертификати (PEFC) или еквивалентен орган, или да са налице разписки за доставена хартия за рециклиране в съответствие с EN 643.

Най-малко 70 % от влакнестия материал, предназначен за продукта или производствената линия, произхожда от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

При изчисляването на количеството на рециклираната влакнеста маса не се включва повторната употреба на отпадъчните материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (т.е. отпадъци от машини за хартия — собствени или закупени). Входящите в процеса остатъци от операции по преобразуване (собствени или закупени) обаче може да се считат за допринасящи за съдържанието на рециклирани влакна, ако за тях има разписка за доставка съгласно EN 643.

Всеки несертифициран първичен материал е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи сертификати за устойчиво управление на горите и/или сертификати по система за надзор, са акредитирани или признати от посочената схема за сертифициране.

Оценка и проверка: Заявителят представя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от валиден независимо заверен сертификат по система за надзор от производителя на графична хартия, на която е присъдена екомаркировка на ЕС, както и за всички първични влакна, използвани в продукта или производствената линия. FSC, PEFC или еквивалентни на тях схеми се приемат като независими схеми за сертифициране от трета страна. В случай че са използвани рециклирани влакна и няма сертифициране от FSC, PEFC или еквивалентен орган, че са използвани рециклирани материали, доказателство се представя чрез разписка за доставка съгласно EN 643.

Заявителят представя одитирани счетоводни документи, които доказват, че най-малко 70 % от материалите, предназначени за продукта или производствената линия, произхождат от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

Ако продуктът или производствената линия включва несертифициран първичен материал, трябва да се представи доказателство, че делът на несертифицирания първичен материал е под 30 % и че той е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Ако в дадена схема за сертифициране не се съдържа специално изискване цялото количество първичен материал да бъде добито от видове, които не са генетично модифицирани, трябва да се предоставят допълнителни доказателства за това.

Критерий 4 — Ограничаване на опасни вещества и смеси

Съответствието с всеки от подкритериите на критерий 4 се доказва чрез списък с всички съответни използвани химикали, предоставен от заявителя заедно с подходящата документация (информационен лист за безопасност или декларация от доставчика на химикалите).

Критерий 4(а) Ограничения за веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Изделието от хартия не трябва да съдържа вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6), и са включени в списъка с кандидат–вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Не се предоставя дерогация от това изискване.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че изделието от хартия не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Декларацията се подкрепя с информационни листове за безопасност или подходящи декларации от доставчиците на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията, които показват, че никой от химикалите не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част).

Списъкът на веществата, идентифицирани като SVHC и включени в списъка с кандидат-вещества съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е на разположение на следния адрес:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Справка със списъка се прави към датата на подаване на заявлението.

Критерий 4(б) Ограничения при класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Освен ако не е предвидена дерогация в таблица 3, изделието от хартия не съдържа вещества или смеси в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част), които са класифицирани с което и да е от следните предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7):

Опасности от група 1: Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) от категории 1А или 1В: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Опасности от група 2: CMR от категория 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; токсичност за водните организми от категория 1: H400, H410; остра токсичност от категории 1 и 2: H300, H310, H330; токсичност при вдишване от категория 1: H304; специфична токсичност за определени органи (STOT) от категория 1: H370, H372, кожен сенсибилизатор от категория 1 (*1): H317.

Опасности от група 3: Токсичност за водните организми от категории 2, 3 и 4: H411, H412, H413; остра токсичност от категория 3: H301, H311, H331; STOT от категория 2: H371, H373.

Използването на вещества или смеси, които се модифицират химически по време на процеса на производство на хартия (напр. неорганични флокуланти, омрежващи агенти, неорганични окислители и редуктори), така че даденото съответно ограничение при CLP на опасни вещества вече да не е валидно, се освобождава от горепосоченото изискване.

Таблица 3

Дерогации от ограниченията при CLP на опасни вещества и приложими условия

Тип вещество/смес

Приложимост

Класове на опасност, които са предмет на дерогация

Условия за дерогация

Багрила и пигменти

Използвани при мокро крайно приложение или нанасяне върху повърхността по време на производството на цветна хартия.

H411, H412, H413

Доставчикът на химикалите декларира, че за хартията може да се постигне 98 % ниво на фиксиране и дава инструкции как може да се постигне това.

Производителят на хартия представя декларация за съответствие с всички съответни инструкции.

Основни багрила

Боядисване на хартия въз основа главно на механична целулоза и/или неизбелена химическа целулоза.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Катионни полимери (включително полетиленимини, полиамиди и полиамини)

Възможни са различни видове употреба, които включват употреба като задържащи средства, както и за подобряване на здравината при обработване, здравината в сухо състояние и влагоустойчивостта.

H411, H412, H413

Производителят на хартия представя декларация за съответствие с всички съответни инструкции за безопасна работа и дозиране, посочени в информационния лист за безопасност.

Оценка и проверка: Заявителят представя списък с всички съответни използвани химикали заедно със съответния информационен лист за безопасност или декларация на доставчика.

Трябва да са подчертани всички химикали, съдържащи вещества или смеси, по отношение на които се прилагат ограничения при CLP. Приблизителната дозировка на химикала заедно с концентрацията на ограниченото вещество или смес в този химикал (както са предвидени в информационния лист за безопасност или декларацията на доставчика) и предполагаем фактор на задържане 100 % се използват за оценяване на количеството на ограниченото вещество или смес, оставащи в крайния продукт.

Основанията за евентуални отклонения от фактор на задържане 100 % или за химично превръщане на дадено ограничено опасно вещество или смес трябва да се представят в писмен вид на компетентния орган.

За всички ограничени вещества или смеси, надвишаващи 0,10 % (масова част) от крайното изделие от хартия, но за които се предоставя дерогация, трябва да се представи доказателство за съответствие със съответните условия за дерогация.

Критерий 4(в) Хлор

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия. Макар че това изискване се отнася и до избелването на рециклирани влакна, допуска се влакната в техния предишен жизнен цикъл да са били избелвани с хлор в газообразно състояние.

Хлор в газообразно състояние не може да се използва като средство за избелване. Това изискване не се отнася до хлор в газообразно състояние, свързан с производството и използването на хлорен диоксид.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че в процеса на производство на хартия не е използван хлор в газообразно състояние, както и декларации от евентуални съответни доставчици на целулоза.

Критерий 4(г) Алкилфенолетоксилати (APEO)

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия.

APEO или други производни на алкилфенол не може да бъдат добавяни към почистващи химикали, химикали за обезмастиляване, аптипенители, диспергатори или покрития. Производните на алкилфенол се дефинират като вещества, които при разграждане произвеждат алкилфеноли.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация (декларации) от своя доставчик (своите доставчици) на съответните химикали, че към тях няма добавени APEO или други производни на алкилфенол.

Критерий 4(д) Повърхностноактивни вещества, използвани в обезмастиляването

Забележка: Това изискване се прилага за производителя(ите) на обезмастилена целулоза.

Всички използвани в процеси на обезмастиляване повърхностноактивни вещества трябва да доказват пълна биоразградимост или присъща крайна биоразградимост (виж по-долу методите за изпитване и граничните стойности). Единственото изключение от това изискване е свързано с употребата на повърхностноактивни вещества, базирани на производни на силикона, при условие че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответните информационни листове за безопасност или доклади от изпитвания за всяко повърхностноактивно вещество. В тях се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване и гранични стойности:

За пълна биоразградимост: OECD № 301 A-F (или еквивалентните стандарти на ISO), с процентна деградация (включително абсорбиране) в рамките на 28 дни за поне 70 % за 301 А и Е, и поне 60 % за 301 B, C, D и F.

За присъща крайна биоразградимост: OECD 302 А-С (или равностойни стандарти на ISO), с процентна деградация (включително адсорбция) в рамките на 28 дни от поне 70 % за 302 А и В и поне 60 % за 302 С.

Когато се използват повърхностноактивни вещества на силиконова основа, заявителят представя информационен лист за безопасност за използваните химикали и декларация за това, че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря, включително информация за планираната инсталация или инсталации за изгаряне.

Критерий 4(е) Ограничения за биоциди, използвани за контрол на образуването на слуз

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Активните вещества в биоцидите, използвани за противодействие на организми, формиращи слуз във водните циркулационни системи, съдържащи влакна, трябва да са одобрени за тази цел или да се разглеждат в очакване на решение за одобрение съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8) и да нямат потенциал за биоакумулиране.

За целите на този критерий потенциалът за биоакумулиране се характеризира с log Kow (логаритмичен коефициент на разпределение октанол/вода) ≤ 3,0 или с експериментално определен коефициент на биоконцентрация ≤ 100.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответния информационен лист за безопасност на материалите или доклад от изпитване. В него се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване: OECD 107, 117 или 305 A-E.

Критерий 4(ж) Ограничения за азобагрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Употребата на азобагрила, които в резултат на редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече от ароматните амини, изброени в Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) или допълнение 8 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, се забранява в производството на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията от доставчика на оцветителите се подкрепя с доклади от изпитвания според подходящите методи, описани в допълнение 10 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или еквивалентни методи.

Критерий 4(з) Метални пигменти и багрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия. Вж. определението за метални пигменти и багрила в преамбюла към настоящото приложение.

Не се използват багрила или пигменти на основата на алуминий (*2), сребро, арсен, барий, кадмий, кобалт, хром, мед (*2), живак, манган, никел, олово, селен, антимон, калай или цинк.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 4(и) Йонни примеси в багрилни вещества

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Нивата на йонни примеси в използваните багрилни вещества не може да надвишават следните пределни стойности: сребро — 100 ppm; арсен — 50 ppm; барий — 100 ppm; кадмий — 20 ppm; кобалт — 500 ppm; хром — 100 ppm; мед — 250 ppm; живак — 4 ppm; никел — 200 ppm; олово — 100 ppm; селен — 20 ppm; антимон — 50 ppm; калай — 250 ppm; цинк — 1 500 ppm.

Ограничението за медни примеси не се прилага за багрилни вещества на основата на меден фталоцианин.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на графична хартия, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 5 — Управление на отпадъците

Във всички инсталации за производство на целулоза и хартия работи система за обработване на отпадъците, създавани в процеса на производство, както и план за управление и свеждане до минимум на отпадъците, в който е описан производственият процес и е включена информация относно следните аспекти:

1)

налични процедури за предотвратяване на отпадъците;

2)

налични процедури за разделяне, повторно използване и рециклиране на отпадъците;

3)

налични процедури за безопасно обработване на опасни отпадъци;

4)

цели за непрекъснатото подобряване, свързани с намаляването на генерирането на отпадъци и увеличаването на равнището на повторно използване и рециклиране.

Оценка и проверка: Заявителят представя план за управление и свеждане до минимум на отпадъците за всяка от съответните производствени инсталации, както и декларация за съответствие с този критерий.

Заявителите, регистрирани по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и/или сертифицирани по ISO 14001, се считат за изпълнили този критерий, ако:

1)

включването на управление на отпадъците е документирано в екологичната декларация по EMAS за производствената(ите) инсталация(и), или

2)

включването на управление на отпадъците е адекватно разгледано при сертифицирането по ISO 14001 за производствената(ите) инсталация(и).

Критерий 6 — Годност за употреба

Изделието от хартия трябва да е годно за употреба.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с подходящата документация.

Производителите гарантират годност за употреба за своите продукти, като предоставят документация, която доказва качеството на продукта в съответствие с EN ISO/IEC 17050. Стандартът предвижда общи критерии за декларацията на доставчиците за съответствие с нормативните документи.

Критерий 7 — Информация върху опаковката

Опаковката на продукта трябва да съдържа поне един от следните видове информация:

„Разпечатвайте двустранно“ (приложимо за хартия, предназначена за разпечатване в офис)

„Събирайте използваната хартия за рециклиране“

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с изображение на опаковката на продукта, на което се съдържа необходимата информация.

Критерий 8 — Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

Заявителят следва инструкциите за правилна употреба на знака за екомаркировка на ЕС, предоставени в Насоките за знака за екомаркировка на ЕС:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ако се използва незадължителен етикет с текстово поле, той трябва да съдържа следните три твърдения:

Ниски емисии във въздуха и водата при производството;

Ниско енергопотребление при производството;

хх % влакна от устойчив произход/хх % рециклирани влакна (според това, което е приложимо).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с изображение на опаковката на продукта, на което ясно са видни етикетът, регистрационният/лицензионният номер и, ако е приложимо, твърденията, които могат да бъдат изобразени заедно с етикета.


(1)  По-високата стойност касае инсталации, които използват евкалипт от региони с по-високи равнища на фосфор (например евкалипт от региона на Иберийския полуостров).

(2)  Емисионна стойност NOx за неинтегрирани инсталации за CTMP, където се използва бързо изсушаване на целулозата с пара на базата на биомаса.

(3)  Стойност на ХПК за механична целулоза с висока степен на избелване (70 – 100 % от влакната в крайното изделие от хартия).

(4)  Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове (ОВ L 181, 12.7.2012 г., стр. 30).

(5)  Методика за екодизайна на продукти, свързани с енергопотреблението

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(*1)  Ограничения на H317 са приложими единствено за търговски багрила, агенти за довършителна обработка на повърхността и покрития, използвани за хартия.

(8)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(9)  Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година относно деветнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (азооцветители) (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 15).

(*2)  Ограничението за мед е освободено в случай на меден фталоцианин, а ограничението за алуминий не се прилага за алуминосиликати.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХАРТИЯ И ПРОДУКТИ ТИП ТИШУ

РАМКА

Цели на критериите

Критериите са насочени по-специално към намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите и вредата или рисковете за околната среда, свързани с използването на енергия (изменение на климата, повишаване на киселинното съдържание на средата, разрушаване на озоновия слой, изчерпване на невъзобновяемите енергийни източници). В тази връзка критериите имат за цел:

намаляване на енергопотреблението и на свързаните с него емисии във въздуха;

намаляване на вредата за околната среда чрез намаляване на емисиите във водите и създаването на отпадъци;

намаляване на вредата или рисковете за околната среда, свързани с употребата на опасни химикали; както и

опазване на горите чрез изискване за добиване на рециклирани влакна или първични влакна от гори и области, които се управляват по устойчив начин.

Критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС на „хартия и продукти тип тишу“

1.

емисии във водата и въздуха;

2.

енергопотребление;

3.

влакна: опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите;

4.

ограничаване на опасни вещества и смеси;

5.

управление на отпадъците;

6.

изисквания по отношение на крайния продукт;

7.

информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС.

Екологичните критерии обхващат производството на целулоза, включително всички негови подпроцеси от момента, в който първичните влакна или рециклираните влакна постъпят в производствения обект, до момента, в който целулозата напуска целулозната инсталация. По отношение на процесите за производството на хартия екологичните критерии обхващат всички подпроцеси в инсталацията — от подготовката на целулозата за производство на хартия тип тишу до навиването на главната ролка.

Не са включени енергопотреблението и емисиите във водата и въздуха по време на преобразуване на хартията тип тишу в продукти тип тишу. Екологичните критерии не обхващат транспорта и опаковането на суровините (напр. дървесина), целулозата или крайното изделие от хартия.

Оценка и проверка: За всеки критерий са посочени съответните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци) и/или от техните доставчици и т.н. според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата и проверките, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги.

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от тези, посочени за даден критерий, в случай че разглеждащият заявлението компетентен орган ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или инспекции на място, с цел проверка на спазването на тези критерии.

Продуктът тип тишу трябва да отговаря на всички съответни изисквания на държавата, в която е пуснато на пазара. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Прилагат се следните определения:

1)

„въздушно сух тон“ означава въздушно сух тон (ADt) целулоза, изразен като 90 % сухота;

2)

„химическа целулоза“ означава влакнест материал, получен чрез отстраняване от суровината на значителна част от нецелулозни съставки чрез химична обработка (варене, делигнификация, избелване);

3)

„CMP“ означава химикомеханична целулоза;

4)

„CTMP“ означава химикотермомеханична целулоза.;

5)

„обезмастилена целулоза“ означава целулоза, произведена от хартия за рециклиране, от която са отстранени мастилата и други замърсители;

6)

„багрила“ означава наситено оцветен или флуоресцентен органичен материал, който придава цвят на субстрат чрез селективно абсорбиране. Багрилата са разтворими и/или преминават през процес на прилагане, който поне временно унищожава всяка кристална структура на багрилото. Багрилата се задържат в субстрата чрез абсорбиране, разтваряне и механично задържане или чрез йонни или ковалентни химични съединения;

7)

„ECF целулоза“ означава целулоза, избелена без употреба на елементарен хлор;

8)

„интегрирано производство“ означава, че целулозата и хартията се произвеждат в един и същ обект. Целулозата не се изсушава преди производството на хартия. Производството на хартия/картон е пряко свързано с производството на целулоза;

9)

„хартия или картон от механичен пулп“ означава хартия или картон, чийто основен елемент на влакнестия състав е механичен пулп;

10)

„метални пигменти и багрила“ означава багрила и пигменти, съдържащи тегловно повече от 50 % от съответното(ите) метално(и) съединение(я);

11)

„главна ролка“ означава голяма ролка хартия тип тишу, навита върху навиващата станция, която покрива или цялата ширина или част от ширината на машината за хартия тип тишу;

12)

„неинтегрирано производство“ означава производство на пазарна целулоза (за продажба) в инсталации, които не разполагат с машини за хартия, или производство на хартия/картон, като се използва само целулоза, произведена в други инсталации (пазарна целулоза);

13)

„отпадъци от машини за хартия“ означава хартиени материали, останали от процеса на работа на машината за хартия, които обаче имат качества, позволяващи им да бъдат повторно използвани на място чрез включването им отново в същия производствен процес, при който са получени. За целите на настоящото решение това понятие не обхваща процесите на преобразуване, считани за различни от тези на машината за хартия;

14)

„пигменти“ означава оцветени, черни, бели или флуоресцентни частици органични или неорганични твърди вещества, които обикновено са неразтворими в носителя или субстрата, в чийто състав са включени, и като цяло остават незасегнати от него физически и химически. Те променят външния вид чрез селективно абсорбиране и/или разсейване на светлината. Обикновено пигментите диспергират в носителите или субстратите, предназначени за използване, например в производството на мастила, бои, пластмаси или други полимерни материали. Пигментите запазват кристална структура или структура на частици през целия процес на оцветяване;

15)

„рециклирани влакна“ означават влакна, извлечени от отпадъчен материал, възникнал в процеса на производство или генерирани в рамките на битова употреба или в търговски, промишлени и институционални съоръжения в ролята им на крайни потребители на продукти. След употребата им тези влакна не могат да бъдат използвани повече по предназначение. Това изключва повторната употреба на материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (остатъци от машини за хартия — собствени или закупени);

16)

„структурирана хартия тип тишу“ означава хартия, характеризираща се с голям обем и висок капацитет за абсорбиране, които се дължат на значителни зони на висока и ниска плътност на влакната под формата на джобове от влакна в основния лист, създадени чрез специални процеси в машината за производство на хартия тип тишу;

17)

„TCF целулоза“ означава целулоза, избелена без никаква употреба на хлор;

18)

„TMP“ означава термомеханична целулоза.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерий 1 — Емисии във водата и въздуха

Като предварително условие обектът за производство на целулоза и хартия трябва да отговаря на всички съответни правни изисквания на държавата, в която се намира.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие, подкрепена със съответната документация, и декларации от доставчика(ите) на целулоза.

Критерий 1(а) Химична потребност от кислород (ХПК), сяра (S), NOx, фосфор (Р)

Изискването се основава на информация относно емисиите във връзка с конкретна референтна стойност. Съотношението между реалните емисии и референтната стойност дава резултата относно емисиите.

Резултатът за всеки отделен параметър на емисии не може да надвишава 1,3.

При всички случаи общият брой точки (Pобщо = PХПК + PS + PNOx + PP) не може да надвишава 4,0.

В случай на неинтегрирано производство заявителят представя изчисление, което включва производството на целулоза и това на хартия.

За производството на целулоза и хартия като цяло PХПК се изчислява, както следва (PS, PNOx и PP се изчисляват по един и същ начин).

Измерената за всеки използван вид целулоза „i“ ХПК на емисиите (ХПК целулоза „i“, изразена в kg/въздушно сух тон — ADt) се умножава по процентния дял на съответния вид целулоза (дял на целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и получените произведения се сумират. Въздушно сух тон означава 90 % сухо вещество за целулоза и 95 % — за хартия.

Тази претеглена стойност на ХПК на емисиите при производството на целулоза се сумира с измерената стойност на ХПК на емисиите при производството на хартията, за да се получи ХПК на общите емисии, ХПКобщо.

Аналогично се изчислява референтната претеглена стойност на ХПК при производството на целулоза — като сумата от претеглените референтни стойности за всеки използван вид целулоза се добавя към референтната стойност за производството на хартия, за да се получи общата референтна стойност на ХПК, ХПКреф, общо. В таблица 1 се съдържат референтните стойности за използваните видове целулоза и за производството на хартия.

Накрая ХПК на общите емисии се разделя на съответната референтна стойност (ХПКреф, общо), както следва:

Formula

Таблица 1

Референтни стойности за емисиите при производството на различни видове целулоза и производството на хартия

Вид целулоза/хартия

Емисии (kg/ADt)

Референтна стойност на ХПК (ХПКреф)

Референтна стойност на Р (Pреф)

Референтна стойност на S (Sреф)

Референтна стойност на NOx (NOxреф)

Избелена химична целулоза (без сулфитната)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Избелена химична целулоза (сулфитна)

24,00

0,04

0,75

1,60

Магнефитна целулоза

28,00

0,056

0,75

1,60

Неизбелена химическа целулоза

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP (термомеханична целулоза)/от смляна дървесина

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза без обезмастиляване

1,10

0,006

0,20

0,25

Рециклирана влакнеста целулоза с обезмастиляване

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Емисии (kg/тон)

Производство на хартия тип тишу

1,20

0,01

0,30

0,50

Производство на структурирана хартия тип тишу

1,20

0,01

0,30

0,70

В случаите, когато комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия се извършва в една и съща когенерационна централа, серните емисии (S) и емисиите на азотни оксиди (NOx) на производствената инсталация, дължащи се на производството на електроенергия, могат да се приспаднат от общата стойност на емисиите. За изчисляване на дела на емисиите, произтичащи от производството на електроенергия, може да се използва следната формула:

2 × (MWh(електроенергия))/[2 × MWh(електроенергия) + MWh(топлина)]

В тази формула електроенергията е произведената във когенерационната централа електроенергия. Топлината енергия в тази формула е нетната топлинна енергия, подадена от когенерационната централа към производството целулоза/хартия.

Оценка и проверка: Заявителят представя подробни изчисления и данни от изпитвания, които показват съответствие с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация, включваща доклади от изпитвания, в които са използвани следните стандартни методи на изпитване за непрекъснато или периодично наблюдение (или еквивалентни стандартни методи, за които компетентният орган приема, че предоставят данни от равностойно научно качество): ХПК: ISO 15705 или ISO 6060; NOx: EN 14792 или ISO 11564; S (серни оксиди): EN 14791: или EPA № 8; S (намалено съдържание на сяра): EPA № 15A,16A или 16B; съдържание на S в нефтопродукти: ISO 8754; съдържание на S във въглища: ISO 19579; съдържание на S в биомаса: EN 15289; общ P: EN ISO 6878.

Може да се използват и бързи тестове за наблюдение на емисиите, при условие че редовно (напр. месечно) се извършва проверка спрямо съответните горепосочени стандарти или подходящи еквиваленти. В случай на ХПК на емисиите се приема непрекъснато наблюдение въз основа на анализа на общия органичен въглерод (ТОС), при условие че за въпросния обект е установена взаимовръзка между ТОС и ХПК.

Минималната честота на измерване, освен ако в разрешителното за експлоатация не е предвидено друго, е ежедневна за ХПК на емисиите и седмична за общите емисии на Р. При всички случаи емисиите на S и NOx се измерват непрекъснато (за емисии от котли, чийто капацитет надвишава 50 MW) или периодично (най-малко веднъж годишно за котли и сушилни машини с капацитет, по-нисък от или равен на 50 MW всеки).

Данните се докладват като средногодишни стойности, освен в случаите, в които:

производствената кампания се провежда в ограничен период;

производственото предприятие е ново или е реконструирано, като в такъв случай измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието.

И при двата случая данните се приемат единствено ако са представителни за съответната кампания и за всеки параметър на емисии са извършени достатъчно на брой измервания.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване и изчислението на точките за ХПК, общ P, S и NOx.

Емисиите във въздуха включват всички емисии на S и NOx, които възникват по време на производството на целулоза и хартия, включително на парата, произвеждана извън производствената инсталация, без емисиите, свързани с производството на електроенергия. Измерванията следва да обхващат содорегенерационните котли, варовите пещи, парогенераторите и деструкционните пещи за силно миришещи газове. Дифузните емисии също се вземат предвид. Докладваните стойности за серните емисии във въздуха включват както серните оксиди, така и редуцираните серни съединения. Емисиите на S, свързани с производството на топлоенергия от нефт, въглища и други външни горива с известно съдържание на S, могат да бъдат изчислени, вместо да бъдат измервани, и се вземат предвид.

Измерванията на емисиите във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на отпадъчните води в пречиствателната станция на производствената инсталация. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за емисиите, дължащи се на производството на целулоза, и тези, дължащи се на производството на хартия, ако при комбинираните инсталации за производство на хартия е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, емисионните стойности, произтичащи от производството на целулоза, се приемат за равни на нула, а комбинираните емисии се сравняват спрямо комбинираните референтни стойности за съответното производство на целулоза и хартия. Тегловното съдържание на всеки вид целулоза, на който е определена специфична референтна стойност от таблица 1, се отразява в уравнението.

Критерий 1(б) Абсорбиращи се органични халогенни съединения (AOX)

Този критерий се отнася до целулоза без употреба на елементарен хлор (ECF).

Емисиите на АОХ от производството на всеки вид целулоза, използван в хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС, не може да надхвърлят 0,17 kg/ADt.

Оценка и проверка: Заявителят представя доклади от изпитвания, проведени по метода на изпитване AOX ISO 9562 или еквивалентни методи, придружени от подробни изчисления, които показват съответствиe с този критерий, и съответна подкрепяща документация.

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със списък от различни видове ECF целулоза, използвани в сместа от видове целулоза, относителната им тежест и индивидуалното им количество емисии на AOX, изразени като кг AOX/ADt целулоза.

Подкрепящата документация включва данни за честотата на измерване. АОХ се измерват само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на целулозата. Не е необходимо АОХ да се измерват в отпадъчните води от самостоятелно производство на хартия от готова целулоза или в отпадъчните води от производството на целулоза без избелване, или където избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Измерванията на емисиите на AOX във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби при точката на заустване на пречиствателната станция на инсталацията. В случаите, в които отпадъчните води от производството се изпращат в общинска или друга пречиствателна станция на трета страна, се анализират нефилтрирани и неутаени проби от точката на заустване на отпадъчните води на инсталацията, а резултатите се умножават по стандартен фактор на ефикасност на пречистването за общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна. Факторът за ефикасност на пречистването се основава на информация, предоставяна от оператора на общинската пречиствателна станция за отпадъчни води или пречиствателната станция за отпадъчни води на третата страна.

Информацията относно емисиите се изразява като средногодишната стойност от измерванията, извършвани поне веднъж на всеки 2 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията се основават на най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Те са представителни за съответната кампания.

В случай че заявителят не използва ECF целулоза, е достатъчно той да представи съответна декларация на компетентния орган.

Критерий 1(в) CO2

Забележка: Критерият се отнася до общите емисии на CO2 от процесите на производство на целулоза и хартия. Преобразуването не е включено.

Емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива за производството на технологична топлинна енергия и електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея) не трябва да надвишават следните пределни стойности:

1)

1 200 kg CO2/тон за обикновена хартия тип тишу,

2)

1 850 kg CO2/тон за структурирана хартия тип тишу.

Реалната емисионна стойност се изчислява като сумата от емисиите от производството на целулоза и хартия, като се взема предвид използваната смес от видове целулоза.

Оценка и проверка: Заявителят представя данни и подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация.

За всеки използван вид целулоза производителят на целулоза предоставя на заявителя единична стойност на емисиите на CO2 в kg CO2/ADt. Освен това заявителят представя единична стойност на емисиите на CO2 за съответната(ите) машина(и) за хартия, използвани за производството на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. За комбинираните инсталации емисиите на CO2 при производство на целулоза и хартия може да се докладват като единична стойност.

Данните за емисиите на CO2 включват всички емисии от невъзобновяеми горива, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително емисиите от производството на електроенергия (било то в самата производствена инсталация или извън нея).

Емисионните фактори за горивата се използват в съответствие с приложение VI от Регламент (ЕС) № 601/2012.

За електроенергия от мрежата се използва фактор от 384 (kg CO2/MWh) за изчисление на емисиите в съответствие с методиката MEErP (4).

Периодите за изчисленията или за масовите баланси обхващат производството в продължение на 12 месеца. В случай на ново или възстановено производствено предприятие измерванията обхващат най-малко 45 последователни дни след постигането на стабилен режим на работа на предприятието. Изчисленията следва да бъдат представителни за съответната кампания.

За електроенергията от мрежата се използва посочената по-горе стойност (която е средна стойност за Европа), освен ако заявителят представи документация, показваща каква е средната стойност за неговите доставчици на електроенергия (т.е. средната стойност за договорните доставчици), като в този случай заявителят може да използва цитираната в тази документация вместо посочената стойност. Документацията, използвана като доказателство за съответствие, включва технически спецификации, които указват средната стойност (т.е. копие от договор).

При изчисляване на емисиите на CO2 закупените и използвани в производствения процес количества енергия от възобновяеми източници се броят за нулева емисия на CO2. Заявителят представя подходяща документация, че действително такъв вид енергия се използва в инсталацията или е закупен от външни източници.

Критерий 2 — Енергопотребление

Това изискване се основава на информация относно реалното използване на енергия по време на производството на целулоза и хартия във връзка със специфични референтни стойности.

Енергопотреблението включва консумация на електричество и гориво за производство на топлинна енергия, което се изразява като точки (Pобщо), както е посочено по-долу.

Общият брой точки (Pобщо = PE + PF) не може да надхвърля 2,5.

Таблица 2 съдържа референтните стойности за изчисляване на енергопотреблението.

В случай на смес от видове целулоза референтната стойност за консумация на електричество и гориво се претегля по отношение на дела на всеки използван вид целулоза (целулоза „i“ в един въздушно сух тон целулоза) и резултатите се сумират.

Критерий 2(а) Електроенергия

Консумацията на електроенергия, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РЕ), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван вид целулоза i свързаната консумация на електроенергия (Ецелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Eцелулоза,i = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Изчисляване в случай на производство на хартия: Консумацията на електроенергия, свързана с производството на хартия (Ехартия), се изчислява аналогично, както следва:

Eхартия = вътрешно генерираната електроенергия + закупената електроенергия – продадената електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РЕ), както следва:

Formula

Поради трудността да бъдат получени поотделно данни за консумацията на електроенергия при производството на целулоза и за консумацията на електроенергия при производството на хартия при комбинирани инсталации, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на електроенергия при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 2(б) Консумация на гориво за производство на топлоенергия

Консумацията на гориво, свързана с производството на целулоза и хартия, се изразява в точки (РF), както е описано подробно по-долу.

Изчисляване в случай на производство на целулоза: За всеки използван тип целулоза i свързаната консумация на гориво (Fцелулоза,i, изразена в kWh/ADt) се изчислява, както следва:

Fцелулоза,i = вътрешно произведеното гориво + закупеното гориво – продаденото гориво – 1,25 × вътрешно генерираната електроенергия

Забележка:

1.

За механичната целулоза не е необходимо да се изчислява Fцелулоза,i (и съответният ѝ принос за PF, целулоза), освен ако тя е пазарна въздушно сушена механична целулоза, съдържаща поне 90 % сухо вещество.

2.

Количеството гориво, използвано за производството на продадена топлинна енергия, се добавя към количеството „продадено гориво“ в уравнението по-горе.

Изчисляване в случай на производство на хартия: По аналогичен начин консумацията на гориво при производството на хартия, Fхартия, изразена в kWh/ADt, се изчислява, както следва:

Fхартия = вътрешно произведено гориво + закупено гориво – продадено гориво – 1,25 × вътрешно произведена електроенергия

Накрая точките за производство на целулоза и хартия се комбинират, за да дадат общия брой точки (РF), както следва:

Formula

Таблица 2

Референтни стойности за електроенергия и гориво

Вид целулоза

Гориво kWh/ADt

Fреф.

Електроенергия kWh/ADt

Eреф.

Без admp

admp

Без admp

admp

Химическа целулоза

3 650

4 650

750

750

Термомеханична целулоза (TMP)

0

900

2 200

2 200

Целулоза от смляна дървесина (включително пресована дървесина)

0

900

2 000

2 000

Химикотермомеханична целулоза (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Рециклирана целулоза

350

1 350

700

700

Клас хартия

kWh/тон

Хартия тип тишу

1 950

950

Структурирана хартия тип тишу

3 000

1 500

admp = пазарна въздушно сушена механична целулоза (air dried market pulp)

Оценка и проверка (общо за букви а) и б): заявителят представя подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно с цялата съответна подкрепяща документация. Следователно докладваните данни включват общата консумация на електроенергия и гориво.

Заявителят изчислява всички вложени енергийни ресурси, разделени на две групи — топлина/горива и електроенергия, използвани по време на производството на целулоза и хартия, включително използваната енергия за обезмастиляване на отпадъчна хартия за производството на целулоза. В изчислението на енергопотреблението не се включва енергията, използвана за транспортиране на суровините, както и за опаковане.

Общата топлинна енергия включва всички закупени горива. Тя включва също така и топлинната енергия, възстановена от изгаряне на течности и отпадъци от процеси в производствената инсталация (например дървени отпадъци, стърготини, течности, отпадъчна хартия, хартиени късове), както и топлината, възстановена от вътрешното производство на електроенергия. Заявителят обаче трябва да отчита само 80 % от топлинната енергия от такива източници, когато изчислява общата топлинна енергия.

Електрическа енергия означава нетното внесено количество електроенергия, произхождащо от мрежата и от вътрешното производство на електроенергия, измерено като електрическа мощност. Електроенергията, използвана за третиране на отпадъчни води, не следва да се включва.

Ако се произвежда пара с помощта на електроенергия като източник на топлина, топлинната стойност на парата се изчислява, после се дели на 0,8 и се добавя към общата консумация на гориво.

Поради трудността при комбинираните инсталации да бъдат получени поотделно данни за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза и на хартия, ако е налична само обща стойност за производството на целулоза и хартия, стойностите за консумацията на гориво (топлина) при производството на целулоза се приемат за равни на нула, а стойността за инсталацията за хартия се отнася за производството на целулоза и на хартия едновременно.

Критерий 3 Влакна — опазване на ресурсите, устойчиво управление на горите

Влакнестата суровина може да се състои от рециклирани влакна или първични влакна.

Никои първични влакна не трябва да произхождат от ГМО видове.

За всички влакна трябва да са налице валидни сертификати по система за надзор, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например от Съвета за стопанисване на горите (FSC), Програмата за потвърждаване на горскостопански сертификати (PEFC) или еквивалентен орган, или да са налице разписки за доставена хартия за рециклиране в съответствие с EN 643.

Най-малко 70 % от влакнестия материал, предназначен за продукта или производствената линия, произхожда от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

При изчисляването на количеството на рециклираната влакнеста маса не се включват отпадъчните материали, които могат да бъдат рециклирани в рамките на производствения процес, в който са възникнали (т.е. отпадъци от машини за хартия — собствени или закупени). Входящите в процеса остатъци от операции по преобразуване (собствени или закупени) обаче може да се считат за допринасящи за съдържанието на рециклирани влакна, ако за тях има разписка за доставка съгласно EN 643.

Всеки несертифициран първичен материал е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.Сертифициращите органи, издаващи горски сертификати и/или сертификати по система за надзор, са акредитирани или признати от посочената схема за сертифициране.

Оценка и проверка: Заявителят представя на компетентния орган декларация за съответствие, придружена от валиден независимо заверен сертификат по система за надзор от производителя на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировка на ЕС, както и за всички влакна, използвани в продукта или производствената линия. FSC, PEFC или еквивалентни на тях схеми се приемат като независими схеми за сертифициране от трета страна. В случай че са използвани рециклирани влакна и няма сертифициране от FSC, PEFC или еквивалентен орган, че са използвани рециклирани материали, доказателство се представя чрез разписка за доставка съгласно EN 643.

Заявителят представя одитирани счетоводни документи, които доказват, че най-малко 70 % от материалите, предназначени за продукта или производствената линия, произхождат от гори или области, управлявани в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, които отговарят на изискванията, предвидени в съответната независима схема за проследяване на продукцията, и/или произхождат от рециклирани материали.

Ако продуктът или производствената линия включва несертифициран първичен материал, трябва да се представи доказателство, че делът на несертифицирания първичен материал е под 30 % и че той е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Ако в дадена схема за сертифициране не се съдържа специално изискване цялото количество първичен материал да бъде добито от видове, които не са генетично модифицирани, трябва да се предоставят допълнителни доказателства за това.

Критерий 4 — Ограничаване на опасни вещества и смеси

Съответствието с всеки от подкритериите на критерий 4 се доказва чрез списък с всички съответни използвани химикали, предоставен от заявителя заедно с подходящата документация (информационен лист за безопасност или декларация от доставчика на химикалите).

Критерий 4(а) Ограничения за веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия и, ако е приложимо, в процеса на преобразуване на хартията тип тишу. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Изделието от хартия не трябва да съдържа вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и са включени в списъка с кандидат–вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Не се предоставя дерогация от това изискване.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че изделието от хартия не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част). Декларацията се подкрепя с информационни листове за безопасност или подходящи декларации от доставчиците на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията, които показват, че никой от химикалите не съдържа SVHC в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част).

Списъкът на веществата, идентифицирани като SVHC и включени в списъка с кандидат-вещества съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е на разположение на следния адрес:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Справка със списъка се прави към датата на подаване на заявлението.

Критерий 4(б) Ограничения при класифициране, етикетиране и опаковане (CLP)

Забележка: Трябва да се извърши проверка на всички използвани в процеса и функционални химикали в инсталацията за хартия и, ако е приложимо, в процеса на преобразуване на хартията тип тишу. Този критерий не е приложим за химикали, използвани за пречистване на отпадъчни води, освен ако пречистените отпадъчни води не се използват повторно в процеса на производство на хартия.

Освен ако не е предвидена дерогация в таблица 3, изделието от хартия не съдържа вещества или смеси в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част), които са класифицирани с което и да е от следните предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Опасности от група 1: Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) от категория 1А или 1В: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Опасности от група 2: CMR от категория 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; токсичност за водните организми от категория 1: H400, H410; остра токсичност от категории 1 и 2: H300, H310, H330; токсичност при вдишване от категория 1: H304; специфична токсичност за определени органи (STOT) от категория 1: H370, H372, кожен сенсибилизатор от категория 1 (*1): H317.

Опасности от група 3: Токсичност за водните организми от категории 2, 3 и 4: H411, H412, H413; остра токсичност от категория 3: H301, H311, H331; STOT от категория 2: H371, H373.

Използването на вещества или смеси, които се модифицират химически по време на процеса на производство на хартия (напр. неорганични флокуланти, омрежващи агенти, неорганични окислители и редуктори), така че даденото съответно ограничение при CLP на опасни вещества вече да не е валидно, се освобождава от горепосоченото изискване.

Таблица 3

Дерогации от ограниченията при CLP на опасни вещества и приложими условия

Тип вещество/смес

Приложимост

Класове на опасност, които са предмет на дерогация

Условия за дерогация

Багрила и пигменти

Използвани при мокро крайно приложение или нанасяне върху повърхността по време на производството на цветна хартия.

H411, H412, H413

Доставчикът на химикалите декларира, че за хартията може да се постигне 98 % ниво на фиксиране и дава инструкции как може да се постигне това.

Производителят на хартия представя декларация за съответствие с всички съответни инструкции.

Средства за влагоустойчивост, базирани на полиамидоамин-епихлорохидрин (PAE)

Използвани като задържащи агенти с цел подобряване на пригодността за обработване или придаване на продукта влагоустойчивост.

H411, H412, H413

Комбинираното съдържание на остатъчни мономери в епихлорохидрин (ECH, CAS № 106-89-8) и в неговите разпадни продукти 1.3-дихлоро-2-пропанол (DCP, CAS № 96-23-1) и 3-монохлоро-1.2-пропанедиол (MCPD, CAS № 96-24-2) не трябва да надвишава 0,35 % (масова част) от съдържанието на активни твърди вещества на формулировката.

Глиоксал (рециклирани влакна)

Онечистване в рециклирани влакна

H341, H317

Допустим е единствено в концентрации, надвишаващи 0,10 % (масова част), ако се дължи на замърсители от рециклираните материали, използвани в процеса на производство на хартия. В такива случаи трябва да бъде доказано съответствие с пределната стойност, определена в критерий 6в).

Крепиращи спомагателни материали, базирани на полиамидоамин-епихлорохидрин (PAE)

Използвани като средство за крепиране.

H411, H412, H413

Комбинираното съдържание на остатъчни мономери в епихлорохидрин (ECH, CAS № 106-89-8) и в неговите разпадни продукти 1.3-дихлоро-2-пропанол (DCP, CAS № 96-23-1) и 3-монохлоро-1.2-пропанедиол (MCPD, CAS № 96-24-2) не трябва да надвишава 0,05 % (масова част) от съдържанието на активните твърди вещества на формулировката.

Катионни полимери (включително полетиленимини, полиамиди и полиамини)

Възможни са различни видове употреба, които включват употреба като задържащи средства, както и за подобряване на здравината при обработване, здравината в сухо състояние и влагоустойчивостта.

H411, H412, H413

Производителят на хартия предоставя декларация за съответствие с всички съответни инструкции за безопасна работа и дозиране, посочени в информационния лист за безопасност.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя списък с всички свързани използвани химикали заедно със съответния информационен лист за безопасност или декларация на доставчика.

Трябва да са подчертани всички химикали, съдържащи вещества или смеси, по отношение на които се прилагат ограничения при CLP. Приблизителната дозировка на химикала заедно с концентрацията на ограниченото вещество или смес в този химикал (както са предвидени в информационния лист за безопасност или декларацията на доставчика) и предполагаем фактор на задържане 100 % се използват за оценяване на количеството на ограниченото вещество или смес, оставащи в крайния продукт.

Основанията за евентуални отклонения от фактор на задържане 100 % или за химично превръщане на дадено ограничено опасно вещество или смес трябва да се представят в писмен вид на компетентния орган.

За всички ограничени вещества или смеси, надвишаващи 0,10 % (масова част) от крайното изделие от хартия, но за които се предоставя дерогация, трябва да се представи доказателство за съответствие със съответните условия за дерогация.

Критерий 4(в) Хлор

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия. Макар че това изискване се отнася и до избелването на рециклирани влакна, допуска се влакната в техния предишен жизнен цикъл да са били избелвани с хлор в газообразно състояние.

Хлор в газообразно състояние не може да се използва като средство за избелване. Това изискване не се отнася до хлор в газообразно състояние, свързан с производството и използването на хлорен диоксид.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за това, че в процеса на производство на хартия не е използван хлор в газообразно състояние, както и декларации от евентуални съответни доставчици на целулоза.

Критерий 4(г) Алкилфенолетоксилати (APEO)

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на целулоза и хартия.

APEO или други производни на алкилфенол не може да бъдат добавяни към почистващи химикали, химикали за обезмастиляване, антипенители или диспергатори. Производните на алкилфенол се дефинират като вещества, които при разграждане произвеждат алкилфеноли.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация (декларации) от своя доставчик (своите доставчици) на съответните химикали, че към тях няма добавени APEO или други производни на алкилфенол.

Критерий 4(д) Повърхностноактивни вещества, използвани в обезмастиляването

Забележка: Това изискване се прилага към производителя(ите) на обезмастилена целулоза.

Всички използвани в процеси на обезмастиляване повърхностноактивни вещества трябва да доказват пълна биоразградимост или присъща крайна биоразградимост (виж по-долу методите за изпитване и граничните стойности). Единственото изключение от това изискване е свързано с употребата на повърхностноактивни вещества, базирани на производни на силикона, при условие че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответните информационни листове за безопасност или доклади от изпитвания за всяко повърхностноактивно вещество. В тях се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване и гранични стойности:

За пълна биоразградимост: ОECD № 301 A-F (или еквивалентните стандарти на ISO), с процентна деградация (включително абсорбиране) в рамките на 28 дни за поне 70 % за 301 А и Е, и поне 60 % за 301 B, C, D и F.

За присъща крайна биоразградимост: OECD 302 А-С (или равностойни стандарти на ISO), с процентна деградация (включително адсорбция) в рамките на 28 дни от поне 70 % за 302 А и В и поне 60 % за 302 С.

Когато се използват повърхностноактивни вещества на силиконова основа, заявителят представя информационен лист за безопасност за използваните химикали и декларация за това, че хартиената утайка от процеса на обезмастиляване се изгаря, включително информация за планираната инсталация или инсталации за изгаряне.

Критерий 4(е) Ограничения за биоциди, използване за контрол на образуването на слуз

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Активните вещества в биоцидите, използвани за противодействие на организми, формиращи слуз във водните циркулационни системи, съдържащи влакна, трябва да са одобрени за тази цел или да се разглеждат в очакване на решение за одобрение съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 и да нямат потенциал за биоакумулиране.

За целите на този критерий потенциалът за биоакумулиране се характеризира с log Kow (логаритмичен коефициент на разпределение октанол/вода) ≤ 3,0 или с експериментално определен коефициент на биоконцентрация ≤ 100.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий заедно със съответния информационен лист за безопасност на материалите или доклад от изпитване. В него се посочва методът на изпитване, прагът и заключението, до което е достигнато чрез един от следните методи на изпитване: OECD 107, 117 или 305 A-E.

Критерий 4(ж) Ограничения за азобагрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия.

Употребата на азобагрилата, които в резултат на редуктивно отделяне на една или повече азогрупи могат да освободят един или повече от ароматните амини, изброени в Директива 2002/61/ЕО или допълнение 8 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, се забранява в производството на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на хартия и продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията от доставчика на оцветителите се подкрепя с доклади от изпитвания според подходящите методи, описани в допълнение 10 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или еквивалентни методи.

Критерий 4(з) Метални пигменти и багрила

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия или, ако е приложимо, за препаботвателите на хартия тип тишу. Вж. определението за метални пигменти и багрила в преамбюла към настоящото приложение.

Не се използват багрила или пигменти на основата на алуминий (*2), сребро, арсен, барий, кадмий, кобалт, хром, живак, манган, никел, олово, селен, антимон, калай или цинк.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 4(и) Йонни примеси в багрилни вещества

Забележка: Това изискване се прилага за производителите на хартия или, ако е приложимо, за преработвателите на хартия тип тишу.

Нивата на йонни примеси в използваните багрилни вещества не може да надвишават следните пределни стойности: сребро 100 ppm; арсен 50 ppm; барий 100 ppm; кадмий 20 ppm; кобалт 500 ppm; хром 100 ppm; живак 4 ppm; никел 200 ppm; олово 100 ppm; селен 20 ppm; антимон 50 ppm; калай 250 ppm; цинк 1 500 ppm.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с изискванията на този критерий от доставчика(ците) на всички оцветители, използвани в производствения процес на хартия тип тишу, на която е присъдена екомаркировката на ЕС. Декларацията(ите) на доставчика се подкрепят с информационни листове за безопасност или друга свързана документация.

Критерий 4(й) Лосиони

Към лосионите, използвани при преработване на продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС, не може да се добавят вещества, класифицирани като H317, H334, CMR или включени в списъка с кандидат–вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Освен това към лосионите не може да се добавят парабени, триклозан, формалдехид, изпускащи формалдехид продукти или метилизотиазолинон.

Освен това нито една използвана формулировка за лосион не може да се дозира в количества, които водят до това делът на отделни вещества от класовете на опасност, които са предмет на ограничения при CLP, посочени в критерий 4(б), да надхвърля 0,010 % (масова част) от крайния продукт тип тишу. Сумата на веществата от всички класове на опасност, който са предмет на определени ограничения при CLP, не може да надвишава 0,070 % (масова част) от продукта тип тишу.

Оценка и проверка: Заявителят представя списък с всички съответни формулировки за лосион, използвани в производството на продукти тип тишу, на които е присъдена екомаркировката на ЕС, заедно с декларации за съответствие от съответните доставчици на тези лосиони, свързаните информационни листове за безопасност и, за да докаже съответствие с пределните стойности в крайния продукт, представя изчисления въз основа на използваните дозировки, които показват приблизителните концентрации на всички вещества с ограничения при CLP в лосиона, които биха останали в крайния продукт тип тишу, на който е присъдена екомаркировката на ЕС.

Критерий 5 — Управление на отпадъците

Във всички инсталации за производство на целулоза и хартия, включително в инсталациите за производство на преобразувана хартия тип тишу, работи система за обработване на отпадъците, създавани в процеса на производство, както и план за управление и свеждане до минимум на отпадъците, в който е описан производственият процес и е включена информация относно следните аспекти:

1)

налични процедури за предотвратяване на отпадъците;

2)

налични процедури за разделяне, повторно използване и рециклиране на отпадъците;

3)

налични процедури за безопасно обработване на опасни отпадъци;

4)

цели за непрекъснатото подобряване, свързани с намаляването на генерирането на отпадъци и увеличаването на равнището на повторно използване и рециклиране.

Оценка и проверка: Заявителят представя план за управление и свеждане до минимум на отпадъците за всяка от съответните производствени инсталации, както и декларация за съответствие с този критерий.

Заявителите, регистрирани по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и/или сертифицирани по ISO 14001, се считат за изпълнили този критерий, ако:

1)

включването на управление на отпадъците е документирано в екологичната декларация по EMAS за производствената(ите) инсталация(и), или

2)

включването на управление на отпадъците е адекватно разгледано при сертифицирането по ISO 14001 за производствената(ите) инсталации(и).

Критерий 6 — Изисквания към крайния продукт

Критерий 6(а) Багрила и оптични избелители

За боядисаната хартия тип тишу се доказва добра устойчивост (степен 4 или по-висока) по кратката процедура, определена в EN 646.

За хартия тип тишу, третирана с оптични избелители, се доказва добра устойчивост (степен 4 или по-висока) по кратката процедура, определена в EN 648.

Оценка и проверка: Заявителят или доставчикът(ците) на химикалите представят декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със съответните доклади от изпитвания в съответствие със стандарти EN 646 и/или EN 648, според случая.

Като алтернатива заявителят представя декларация за това, че не са използвани багрила или оптични избелители.

Критерий 6(б) Слимициди и антимикробни средства

Пробите от крайния продукт тип тишу не може да показват забавяне на растежа на микроорганизми в съответствие с EN 1104.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със съответните доклади от изпитвания в съответствие с EN 1104.

Критерий 6(в) Безопасност на продукта

Всеки краен продукт тип тишу, който съдържа рециклирани влакна, не може да съдържа никое от следните опасни вещества над посочените пределни стойности, което се доказва съгласно конкретните стандарти на изпитване:

Формалдехид: 1 mg/dm2 в съответствие с EN 1541 (екстрахиране със студена вода);

Глиоксал: 1.5 mg/dm2 в съответствие с DIN 54603;

Пентахлорофенол (PCP): 2 mg/dm в съответствие с EN 15320 (екстрахиране със студена вода).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена със съответните доклади от изпитвания съгласно съответните стандарти.

Критерий 6(г) Годност за употреба

Продуктът тип тишу, на който е присъдена екомаркировката на ЕС, трябва да отговаря на всички съответни изисквания на държавата, в която е пуснато на пазара.

За структурирана хартия тип тишу капацитетът за абсорбиране на отделния основен лист от хартия тип тишу преди образуването е равен на или по-голям от 10,0 g вода/g хартия тип тишу.

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с критерия, подкрепена със съответната подкрепяща документация.

Производителите гарантират годност за употреба за своите продукти, като предоставят документация, която доказва качеството на продукта в съответствие EN ISO/IEC 17050. Стандартът предвижда общи критерии за декларацията на доставчиците за съответствие с нормативните документи.

За структурирана хартия тип тишу заявителят представя декларация за съответствие с изискването, подкрепена със съответния доклад от изпитване в съответствие с EN ISO 12625-8:2010.

Критерий 7 — Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

Заявителят следва инструкциите за правилна употреба на знака за екомаркировка на ЕС, предоставени в Указанията за използване на логото за екомаркировка на ЕС:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ако се използва незадължителен етикет с текстово поле, той трябва да съдържа следните три твърдения:

Ниски емисии във въздуха и водата при производството;

Ниско енергопотребление при производството;

хх % влакна от устойчив произход/хх % рециклирани влакна (според това, което е приложимо).

Оценка и проверка: Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, подкрепена с изображение на опаковката на продукта, на което ясно са видни етикетът, регистрационният/лицензионният номер и, ако е приложимо, твърденията, които могат да бъдат изобразени заедно с етикета.


(1)  По-високата стойност касае инсталации, които използват евкалипт от региони с по-високи равнища на фосфор (например евкалипт от региона на Иберийския полуостров).

(2)  Емисионна стойност NOx за неинтегрирани инсталации за CTMP, където се използва бързо изсушаване на целулозата с пара на базата на биомаса.

(3)  Стойност на ХПК за механична целулоза с висока степен на избелване (70 – 100 % от влакната в крайното изделие от хартия).

(4)  Методика за екодизайна на продукти, свързани с енергопотреблението

(*1)  Ограничения при H317 са приложими единствено за търговски багрила, агенти за довършителна обработка на повърхността и покрития, използвани за хартия.

(*2)  Ограничението за алуминий не се прилага за алуминосиликати.


Top