EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0070

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/70 z 11. januára 2019, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre grafický papier a kritériá environmentálnej značky EÚ pre tissue papier a výrobky z tissue papiera [oznámené pod číslom C(2019) 3] (Text s významom pre EHP)

C/2019/3

OJ L 15, 17.1.2019, p. 27–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/oj

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/27


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/70

z 11. januára 2019,

ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre grafický papier a kritériá environmentálnej značky EÚ pre tissue papier a výrobky z tissue papiera

[oznámené pod číslom C(2019) 3]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2011/333/EÚ (2) sa stanovili kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre skupinu produktov „kopírovací a grafický papier“. Obdobie platnosti týchto kritérií a požiadaviek bolo rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/877 predĺžené do 31. decembra 2018 (3).

(4)

V rozhodnutí Komisie 2012/448/EÚ (4) sa stanovili kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre skupinu produktov „novinový papier“. Obdobie platnosti týchto kritérií a požiadaviek bolo rozhodnutím (EÚ) 2015/877 predĺžené do 31. decembra 2018.

(5)

V rozhodnutí Komisie 2009/568/ES (5) sa stanovili kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre skupinu produktov „tissue papier“. Obdobie platnosti týchto kritérií a požiadaviek stanovených v rozhodnutí 2009/568/ES bolo rozhodnutím (EÚ) 2015/877 predĺžené do 31. decembra 2018.

(6)

Pri kontrole vhodnosti environmentálnej značky EÚ (REFIT) z 30. júna 2017, v rámci ktorej sa preskúmalo vykonávanie nariadenia (ES) č. 66/2010 (6), sa dospelo k záveru, že je potrebné vyvinúť strategickejšiu koncepciu pre environmentálnu značku EÚ vrátane zoskupovania úzko súvisiacich skupín produktov.

(7)

V súlade s uvedenými závermi a po konzultácii s Výborom EÚ pre environmentálne označovanie by sa skupiny produktov „kopírovací a grafický papier“ a „novinový papier“ mali zlúčiť a vytvoriť jednotnú skupinu produktov „grafický papier“ s novým vymedzením pojmu zahŕňajúcim obidve predchádzajúce skupiny produktov spolu s určitými úpravami, ktoré sú primerané na zohľadnenie vedeckého a trhového vývoja. Z nového vymedzenia pojmu by sa predovšetkým mala odstrániť hmotnostná hranica, ktorá sa vzťahuje na staré skupiny produktov, a teda by malo zahŕňať širšiu škálu papiera s vyššou tuhosťou.

(8)

Okrem toho by sa v súlade s preskúmaním mali vykonať určité úpravy vymedzenia pojmu skupiny produktov „tissue papier“, a to najmä s cieľom jasnejšie rozlíšiť podľa normy ISO 12625-1 medzi tissue papierom a konečným výrobkom z tissue papiera. Skupina produktov by sa mala premenovať na „tissue papier a iné výrobky z tissue papiera“.

(9)

S cieľom lepšie odzrkadliť najlepšie postupy na trhu pri týchto skupinách produktov a zohľadniť medzičasom zavedené inovácie je vhodné stanoviť nový súbor kritérií pre každú z týchto dvoch skupín produktov.

(10)

Účelom nových kritérií pre každú skupinu produktov je podporovať energeticky účinné výrobné procesy, ktoré sa vyznačujú zníženým objemom emisií látok prispievajúcich k eutrofizácii vodných tokov, acidifikácii atmosféry a klimatickým zmenám; obmedzeným používaním nebezpečných látok a využívaním surovín získavaných z udržateľne obhospodarovaných lesov alebo recyklovaných materiálov, ktoré prispievajú k uľahčeniu prechodu na intenzívnejšie obehové hospodárstvo.

(11)

Nové kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre každú skupinu produktov by mali zostať v platnosti do 31. decembra 2024, pričom pri oboch skupinách produktov treba zohľadniť inovačný cyklus.

(12)

Vzhľadom na to, že skupiny produktov „grafický papier“ a „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ sú úzko spojené a ich kritériá budú podobné, je vhodné prijať jednotné rozhodnutie, ktorým sa v rovnakom rozhodnutí stanovia obidva súbory kritérií. Tým by sa mala zvýšiť aj viditeľnosť systémov pre účastníkov trhu a znížiť administratívna záťaž pre vnútroštátne orgány.

(13)

Z dôvodov právnej istoty by sa rozhodnutie 2011/333/EÚ, rozhodnutie 2012/448/EÚ a rozhodnutie 2009/568/ES mali zrušiť.

(14)

Prechodné obdobie by malo byť povolené pre výrobcov, ktorých produktom sa udelila environmentálna značka EÚ pre kopírovací a grafický papier, novinový papier alebo tissue papier na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2011/333/EÚ, rozhodnutí 2012/448/EÚ alebo rozhodnutí 2009/568/ES, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich produktov tak, aby boli v súlade s novými kritériami a požiadavkami. Na obmedzené obdobie po prijatí tohto rozhodnutia by výrobcovia mali mať takisto možnosť predložiť žiadosti na základe kritérií stanovených v uvedených rozhodnutiach alebo nových kritérií stanovených týmto rozhodnutím. Ak bola environmentálna značka EÚ udelená na základe kritérií stanovených v jednom zo starých rozhodnutí, jej používanie by sa malo povoliť iba do 31. decembra 2019.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina produktov „grafický papier“ zahŕňa listy alebo kotúče nespracovaného, nepotlačeného (bieleho alebo farebného) prázdneho papiera alebo lepenky, vyrobených z buničiny a vhodných na písanie, tlač alebo ďalšie spracovanie.

Skupina produktov nezahŕňa:

a)

obaly;

b)

tepelne citlivý papier;

c)

fotografický alebo samoprepisovací papier;

d)

parfumovaný papier;

e)

papier patriaci do skupiny produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ vymedzené v článku 2.

Článok 2

Skupina produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ zahŕňa:

1.

listy alebo kotúče nespracovaného tissue papiera určené na spracovanie a výrobu výrobkov patriacich do bodu 2);

2.

výrobky z tissue papiera vhodné na osobnú hygienu, vstrebávanie kvapalín alebo čistenie povrchov alebo na kombináciu týchto účelov vrátane, ale nie výlučne výrobkov z tissue papiera, ako sú vreckovky, toaletný papier, kozmetické utierky, kuchynské utierky alebo obrúsky do domácnosti, utierky na ruky, servítky, papierové prestierania na stoly a priemyselné obrúsky.

Skupina produktov nezahŕňa:

a)

výrobky patriace do skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie 2014/763/EÚ (7);

b)

výrobky obsahujúce čistiace prostriedky určené na čistenie povrchov;

c)

výrobky z tissue papiera laminované inými materiálmi než tissue papierom;

d)

kozmetické výrobky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (8) vrátane vlhčených obrúskov;

e)

parfumovaný papier;

f)

výrobky patriace do skupiny produktov „grafický papier“ vymedzenej v článku 1, alebo výrobky patriace do skupiny produktov „potlačený papier“, ako je vymedzená v rozhodnutí Komisie 2012/481/EÚ (9).

Článok 3

Na účely tohto rozhodnutia platí toto vymedzenie pojmov:

1.

„buničina“ je vláknitý materiál pri výrobe papiera vyrobený v celulózke buď mechanicky alebo chemicky z vláknitej celulózovej suroviny (najčastejšie z dreva);

2.

„obaly“ sú všetky výrobky z akéhokoľvek materiálu akejkoľvek povahy, ktoré sa používajú na balenie a ochranu tovaru, manipuláciu s tovarom, dodanie a obchodnú úpravu tovaru, od surovín po spracovaný tovar, ktoré výrobca postupuje používateľovi alebo spotrebiteľovi;

3.

„tissue papier“ je ľahký papier vyrobený z buničiny, ktorý môže byť za sucha alebo za mokra krepovaný, alebo nekrepovaný;

4.

„výrobky z tissue papiera“ sú výrobky vyrobené z tissue papiera s jednou alebo viacerými vrstvami, zložené alebo nezložené, razené alebo nerazené, s laminovaním alebo bez neho, potlačené alebo nepotlačené a prípadne následne upravené.

Článok 4

1.   Na to, aby sa produktu udelila environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 pre skupinu produktov „grafický papier“, musí zodpovedať vymedzeniu pojmu tejto skupiny produktov v článku 1 tohto rozhodnutia a musí byť v súlade s kritériami a súvisiacimi požiadavkami na hodnotenie a overovanie stanovenými v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   Na to, aby sa produktu udelila environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 pre skupinu produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“, musí zodpovedať vymedzeniu pojmu tejto skupiny produktov v článku 2 tohto rozhodnutia a spĺňať kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 5

Kritériá pre skupiny produktov „grafický papier“ a „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre každú skupinu produktov sú platné do 31. decembra 2024.

Článok 6

1.   Na administratívne účely sa skupine produktov „grafický papier“ prideľuje číselný kód „011“.

2.   Na administratívne účely sa skupine produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ prideľuje číselný kód „004“.

Článok 7

Rozhodnutie 2009/568/ES, rozhodnutie 2011/333/ES a rozhodnutie 2012/448/EÚ sa zrušujú.

Článok 8

1.   Bez ohľadu na článok 7 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „grafický papier“ vymedzenej v tomto rozhodnutí a do skupiny produktov „kopírovací a grafický papier“ vymedzenej v rozhodnutí 2011/333/EÚ, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnocujú v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2011/333/EÚ.

2.   Bez ohľadu na článok 7 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „grafický papier“ vymedzenej v tomto rozhodnutí a do skupiny produktov „novinový papier“ vymedzenej v rozhodnutí 2012/448/EÚ, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnocujú v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 2012/448/EÚ.

3.   Bez ohľadu na článok 7 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ vymedzenej v tomto rozhodnutí a do skupiny produktov „tissue papier“ vymedzenej v rozhodnutí 2009/568/ES, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnocujú v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2009/568/ES.

4.   Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „grafický papier“ alebo „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ predložené v deň prijatia tohto rozhodnutia alebo po tomto dátume, ale najneskôr do 31. decembra 2018, sa môžu zakladať buď na kritériách uvedených v tomto rozhodnutí alebo na kritériách stanovených v rozhodnutí 2011/333/EÚ, rozhodnutí 2012/448/EÚ alebo rozhodnutí 2009/568/ES. Predmetné žiadosti sa vyhodnocujú v súlade s kritériami, na ktorých sa zakladajú.

5.   Ak sa environmentálna značka EÚ udeľuje na základe žiadosti hodnotenej v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2009/568/ES, rozhodnutí 2011/333/EÚ alebo rozhodnutí 2012/448/EÚ, môže sa používať iba do 31. decembra 2019.

Článok 9

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. januára 2019

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/333/EÚ zo 7. júna 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ na kopírovací a grafický papier (Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011, s. 12).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/877 zo 4. júna 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2009/568/ES, 2011/333/EÚ, 2011/381/EÚ, 2012/448/EÚ a 2012/481/EÚ s cieľom predĺžiť ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom (Ú. v. EÚ L 142, 6.6.2015, s. 32).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2012/448/EÚ z 12. júla 2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre novinový papier (Ú. v. EÚ L 202, 28.7.2012, s. 26).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2009/568/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tissue papieru (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 87).

(6)  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o revízii vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ [COM(2017) 355].

(7)  Rozhodnutie Komisie 2014/763/EÚ z 24. októbra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom (Ú. v. EÚ L 320, 6.11.2014, s. 46).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

(9)  Rozhodnutie Komisie 2012/481/EÚ zo 16. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre potlačený papier (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2012, s. 55).


PRÍLOHA I

KRITÉRIÁ NA UDEĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ GRAFICKÉMU PAPIERU

RÁMCOVÉ PODMIENKY

Účely kritérií

Účelom kritérií je najmä zníženie vypúšťania toxických alebo eutrofických látok do vôd a poškodzovania životného prostredia alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (zmena klímy, acidifikácia, poškodzovanie ozónovej vrstvy, vyčerpanie neobnoviteľných zdrojov). Preto je cieľom kritérií:

znížiť spotrebu energie a súvisiace emisie do ovzdušia,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia znížením objemu emisií do vody a tvorby odpadu,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia alebo riziká spojené s používaním nebezpečných chemikálií a

chrániť lesy požiadavkou, aby sa recyklovaná vláknina alebo primárna vláknina získavala z lesov a oblastí, ktoré sú obhospodarované udržateľným spôsobom.

Kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ grafickému papieru:

1.

Emisie do vody a ovzdušia,

2.

Využívanie energie,

3.

Vlákna: zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo,

4.

Obmedzené nebezpečné látky a zmesi,

5.

Nakladanie s odpadmi,

6.

Funkčná spôsobilosť,

7.

Informácie na obale,

8.

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ.

Ekologické kritériá sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, ktoré sú jej súčasťou, od bodu, keď sa primárne alebo recyklované vlákna dostávajú do výroby, do bodu, keď buničina opúšťa celulózku. Pri procesoch výroby papiera sa ekologické kritériá vzťahujú na všetky čiastkové procesy v papierenskom závode, od prípravy buničiny na výrobu grafického papiera až po navíjanie na materský kotúč.

Ekologické kritériá sa netýkajú prepravy a balenia surovín (napr. dreva), buničiny alebo papiera. Nevzťahujú sa ani na spracovanie papiera.

Hodnotenie a overovanie: Osobitné požiadavky na hodnotenie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci zhodu s kritériami, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov), prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia a overenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia vydané orgánmi, ktoré sú akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre orgány certifikujúce výrobky, procesy a služby.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, než tie, ktoré sú uvedené pri každom kritériu, ak ich príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná za rovnocenné.

V prípade potreby môžu príslušné orgány požadovať podpornú dokumentáciu a môžu vykonávať nezávislé overovania alebo kontroly na mieste s cieľom skontrolovať zhodu s kritériami.

Výrobok z grafického papiera musí spĺňať všetky požiadavky krajiny, v ktorej sa uvádza na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode produktu s touto požiadavkou.

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

1.

„tona buničiny vysušenej na vzduchu“ je tona buničiny vysušenej na vzduchu (ADT) vyjadrená ako 90 % obsah sušiny,

2.

„chemická buničina“ je vláknitý materiál získaný odstránením značnej časti necelulózových zlúčenín zo suroviny, ktoré možno odstrániť chemickou úpravou (varením, delignifikáciou, bielením),

3.

„CMP“ je chemicko-mechanická buničina,

4.

„CTMP“ je chemicko-termomechanická buničina,

5.

„odfarbená buničina“ je buničina z papiera na recykláciu, z ktorej boli odstránené tlačiarenské farby a iné nečistoty,

6.

„farbivá“ sú intenzívne sfarbené alebo fluorescenčné organické materiály, ktoré dodávajú farbu substrátu selektívnou absorpciou. Sú rozpustné a/alebo prechádzajú procesom nanášania, ktorý aspoň dočasne ničí akúkoľvek kryštalickú štruktúru farbiva. V substráte sa fixujú absorpciou, rozpustením a mechanickou retenciou alebo iónovými alebo kovalentnými chemickými väzbami,

7.

„buničina ECF“ je buničina bielená bez použitia elementárneho chlóru,

8.

„integrovaná výroba“ je výroba, pri ktorej sa buničina a papier vyrábajú na tom istom mieste. Buničina sa pred výrobou papiera nevysušuje. Výroba papiera/lepenky je priamo spojená s výrobou buničiny,

9.

„mechanický celulózový papier alebo lepenka“ je papier alebo lepenka, ktorých základnou zložkou ich vláknového zloženia je mechanická buničina,

10.

„pigmenty a farbivá na báze kovu“ sú farbivá a pigmenty obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti príslušnej zlúčeniny (zlúčenín) kovu,

11.

„neintegrovaná výroba“ je výroba trhovej buničiny (na predaj) v papierňach, ktoré neprevádzkujú papierenské stroje, alebo výroba papiera/lepenky s použitím len buničiny vyrobenej v iných závodoch (trhová buničina),

12.

„výmet z papierenského stroja“ sú papierové materiály, ktoré sa pri procesoch papierenského stroja vyradia, ale ktoré majú vlastnosti umožňujúce ich opätovné použitie na mieste tak, že sa začlenia do rovnakého výrobného procesu, pri akom vznikli. Na účely tohto rozhodnutia sa tento pojem nesmie používať v širšom zmysle zahŕňajúcom spracovanie, ktoré sa odlišuje od procesov prebiehajúcich v papierenskom stroji,

13.

„pigmenty“ sú farebné, čierne, biele alebo fluorescenčné čiastočky organických alebo anorganických pevných látok, ktoré sú zvyčajne nerozpustné a v podstate fyzikálne a chemicky neovplyvnené pojidlom alebo substrátom, ktorého sú súčasťou. Menia vzhľad selektívnou absorpciou a/alebo rozptýlením svetla. Pigmenty sa zvyčajne rozptyľujú v pojidlách alebo substrátoch na aplikáciu, napríklad pri výrobe tlačiarenských farieb, farieb, plastov alebo iných polymérnych materiálov. Pigmenty si v priebehu procesu farbenia zachovávajú štruktúru kryštálov alebo častíc,

14.

„recyklované vlákna“ sú vlákna odvádzané z toku odpadu počas výrobného procesu alebo vzniknuté v domácnostiach či komerčných, priemyselných a inštitucionálnych zariadeniach pri ich činnosti v úlohe koncových používateľov produktu. Tieto vlákna sa už nemôžu používať na ich určený účel. V tomto pojme nie je zahrnuté opätovné využitie materiálov vytvorených v procese, ktoré sa dajú regenerovať v rámci toho istého procesu, ktorý ich vytvoril (výmet z papierenského stroja – samostatne vyrobený alebo zakúpený),

15.

„buničina TCF“ je buničina bielená úplne bez chlóru,

16.

„TMP“ je termomechanická buničina.

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritérium 1 – Emisie do vody a ovzdušia

Predpokladom je, že výrobný podnik celulózy a papiera musí spĺňať všetky príslušné právne požiadavky krajiny, v ktorej sa nachádza.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou dokumentáciou a vyhláseniami od dodávateľa (dodávateľov) celulózy.

Kritérium 1 a) Chemická spotreba kyslíka (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Požiadavka vychádza z informácií o emisiách vo vzťahu k určenej referenčnej hodnote. Pomer medzi skutočnými emisiami a referenčnou hodnotou sa premieta do hodnoty emisií.

Hodnota emisií za každý individuálny emisný parameter nesmie prekročiť 1,3.

Vo všetkých prípadoch celkový počet bodov (Pcelkom = PCOD + PS + PNOx + PP) nesmie prekročiť hodnotu 4,0.

V prípade neintegrovanej výroby musí žiadateľ poskytnúť výpočet, ktorý zahŕňa výrobu celulózy a papiera.

Za celulózovú a papierenskú výrobu ako celok sa výpočet PCHSK vykoná takto (PS, PNOx a PP sa vypočítajú presne rovnakým spôsobom).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie CHSK (CHSKbuničina,„i“ vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu– ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Pri tone buničiny vysušenej na vzduchu sa vychádza z predpokladu 90 % obsah sušiny pri celulóze a 95 % pri papieri.

Vážené emisie CHSK danej buničiny sa potom sčítajú s nameranou emisiou CHSK pochádzajúcou z výroby papiera, výsledkom potom sú celkové emisie CHSK, teda CHSK celkom.

Vážená referenčná hodnota CHSK pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom ako súčet vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a následne sa sčíta s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera, výsledkom potom je celková referenčná hodnota CHSKref, celkom. Tabuľka 1 obsahuje referenčné hodnoty pre každý použitý typ buničiny a pre výrobu papiera.

Nakoniec sa celková emisia CHSK vydelí celkovou referenčnou hodnotou CHSK takto:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

Stupeň buničiny/Papier

Emisie (kg/ADT)

Referencia CHSK

Referencia P

Referencia S

Referencia NOx

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová buničina)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bielená chemická buničina (sulfitová buničina)

24,00

0,04

0,75

1,60

Buničina magnefite

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebielená chemická buničina

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/drevovina

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina bez odfarbenia

1,10

0,006

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina s odfarbením

2,40

0,008

0,20

0,25

Papiereň (kg/t)

1,00

0,008

0,30

0,70

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode možno emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie na mieste odpočítať z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe elektriny možno použiť túto rovnicu:

2 × [MWh (elektrická energia)]/[2 × MWh (elektrická energia) + MWh (teplo)]

Elektrická energia v tomto výpočte je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Teplo v tomto výpočte je čisté teplo dodávané zo závodu na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie na výrobu buničiny/papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty a údaje zo skúšok, ktoré preukazujú zhodu s týmto kritériom, spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s využitím týchto priebežných alebo periodických monitorovacích štandardných skúšobných metód (alebo ekvivalentných štandardných metód, ktoré príslušný orgán akceptuje ako poskytnutie údajov porovnateľnej vedeckej kvality): CHSK: ISO 15705 alebo ISO 6060; NOx: EN 14792 alebo ISO 11564, S (oxidy síry): EN 14791 alebo EPA č. 8; S (redukovaná síra): EPA č. 15A, 16A alebo 16B; obsah S v oleji: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 19579; obsah S v biomase: EN 15289; P celkom: EN ISO 6878.

Rýchle skúšky možno použiť aj na monitorovanie emisií, pokiaľ sú pravidelne kontrolované (napr. mesačne) v porovnaní s príslušnými uvedenými normami alebo vhodnými ekvivalentmi. V prípade emisií CHSK sa akceptuje nepretržité monitorovanie na základe analýzy celkového obsahu organického uhlíka (TOC), ak sa pre danú lokalitu stanovila korelácia medzi výsledkami TOC a CHSK.

Minimálna frekvencia merania, pokiaľ nie je v prevádzkovom povolení stanovené inak, je denná pre emisie CHSK a týždenná pre celkové emisie P. Vo všetkých prípadoch sa emisie S a NOx merajú nepretržite (pri emisiách z kotlov s kapacitou presahujúcou 50 MW) alebo pravidelne (najmenej raz za rok pri kotloch a sušiarňach s kapacitou rovnajúcou sa 50 MW alebo menšou).

Údaje sa vykazujú ako ročné priemery s výnimkou prípadov, keď:

je výrobná kampaň iba na obmedzené časové obdobie,

je výrobná prevádzka nová alebo bola zrekonštruovaná, v takom prípade sa merania musia zakladať na najmenej 45 po sebe nasledujúcich dňoch stabilného chodu závodu.

V oboch prípadoch možno údaje akceptovať len vtedy, ak sú reprezentatívne pre príslušnú kampaň a pri každom emisnom parametri bol vykonaný dostatočný počet meraní.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov pre CHSK, P celkom, S a NOx.

Emisie do ovzdušia musia zahŕňať všetky emisie S a NOx, ktoré vznikajú počas výroby buničiny a papiera, vrátane pary vyrobenej mimo výrobného závodu, mínus všetky emisie súvisiace s výrobou elektrickej energie. Merania musia zahŕňať rekuperačné kotly, pece na vápno, parné kotly a pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Hlásené emisné hodnoty S v ovzduší musia zahŕňať oxidované aj znížené emisie S. Emisie S súvisiace s výrobou tepelnej energie z oleja, uhlia a iných vonkajších palív so známym obsahom S možno namiesto merania vypočítať a musia sa zohľadniť.

Meranie emisií do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

V prípade integrovaných papierní treba z dôvodu ťažkostí pri získavaní samostatných údajov o emisiách za buničinu a papier, ak je dostupná len kombinovaná hodnota za výrobu buničiny a papiera, hodnoty emisií pre buničinu (buničiny) nastaviť na nulu a kombinované emisie porovnať s kombinovanými referenčnými hodnotami pre príslušnú výrobu buničiny a papiera. Vážený obsah každej buničiny, na ktorú sa vzťahuje špecifická referenčná hodnota z tabuľky 1, sa musí zachytiť v rovnici.

Kritérium 1 b) Absorbovateľné organické halogény (AOX)

Toto kritérium sa vzťahuje na buničinu bielenú bez použitia elementárneho chlóru (ECF).

Emisie AOX z výroby každej buničiny na použitie v grafickom papieri s environmentálnou značkou EÚ nesmú presiahnuť 0,17 kg/ADT.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť protokoly o skúškach vykonaných podľa skúšobnej metódy AOX ISO 9562 alebo podobných metód spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi zhodu s týmto kritériom a akoukoľvek súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu so zoznamom rôznych druhov buničiny ECF používaných v buničinovej zmesi, ich príslušnej váhy a jednotlivých objemov emisií AOX vyjadrených v kg buničiny AOX/ADT.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencií meraní. AOX sa meria len v procesoch, kde sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode z neintegrovanej výroby papiera ani z výluhov z výroby nebielenej buničiny, alebo keď sa na bielenie používajú látky, ktoré neobsahujú chlór.

Meranie emisií AOX do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

Informácie o emisiách je potrebné vyjadriť ako ročný priemer z meraní vykonaných aspoň raz za dva mesiace. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu musia merania vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Musia reprezentovať príslušnú kampaň.

V prípade, že žiadateľ nepoužíva žiadnu buničinu ECF, postačuje príslušné vyhlásenie príslušnému orgánu.

Kritérium 1 c) CO2

Emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív, ktoré sa používajú na výrobu procesného tepla a elektrickej energie (či už na mieste alebo mimo závodu), nesmú presiahnuť tieto limitné hodnoty:

1.

1 100 kg CO2/t na papier vyrobený zo 100 % odfarbenej/recyklovanej buničiny,

2.

1 000 kg CO2/t na papier vyrobený zo 100 % chemickej buničiny,

3.

1 600 kg CO2/t na papier vyrobený zo 100 % mechanickej buničiny.

Na papier pozostávajúci z akejkoľvek kombinácie chemickej buničiny, recyklovanej buničiny a mechanickej buničiny sa vypočíta vážená limitná hodnota na základe podielu každého druhu buničiny v zmesi. Skutočná hodnota emisií sa vypočíta ako súčet emisií z výroby buničiny a papiera s prihliadnutím na použitú zmes buničiny.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť údaje a podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Výrobca buničiny musí žiadateľovi poskytnúť za každú použitú buničinu jednu hodnotu emisií CO2 v kg CO2/ADT. Žiadateľ musí poskytnúť aj jednu hodnotu emisií CO2 za príslušný papierenský stroj (stroje) používaný na výrobu grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Pri papierňach s integrovanou výrobou sa emisie CO2 z výroby buničiny a papiera môžu uvádzať ako jedna hodnota.

Na určenie maximálnej povolenej hodnoty emisií CO2 musí žiadateľ určiť, o akú zmes buničiny ide v zmysle typu buničiny (t. j. chemická buničina, mechanická buničina a recyklovaná buničina).

Na výpočet skutočných emisií CO2 musí žiadateľ určiť zmes buničiny z hľadiska dodaných jednotlivých buničín, vypočítať vážený priemer emisií CO2 pri výrobe buničiny a pripočítať túto hodnotu k emisiám CO2 z papierenského stroja (strojov).

Údaje o emisiách CO2 musia zahŕňať všetky palivá z neobnoviteľných zdrojov použité pri výrobe buničiny a papiera vrátane emisií z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa vyrába v mieste výroby alebo mimo neho).

Emisné faktory pre palivá sa používajú v súlade s prílohou VI k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov (4).

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije faktor výpočtu emisií 384 (kg CO2/MWh) v súlade s metodikou MEErP (5).

Výpočty alebo množstevné bilancie musia vychádzať z výroby počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu výpočty vychádzajú zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Výpočty musia byť reprezentatívne pre príslušnú kampaň.

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije uvedená hodnota (európsky priemer), výnimkou je prípad, keď žiadateľ predloží dokumentáciu s údajmi priemernej hodnoty svojich dodávateľov elektrickej energie (zmluvní dodávatelia), pričom vtedy žiadateľ môže použiť túto hodnotu namiesto uvedenej hodnoty. Dokumentácia použitá ako doklad o zhode s kritériami musí zahŕňať technické špecifikácie s údajom priemernej hodnoty (t. j. kópiu zmluvy).

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov nakúpené a použité na výrobné procesy sa na účely výpočtu emisií CO2 rovná nulovým emisiám CO2. Žiadateľ musí predložiť príslušnú dokumentáciu, že tento druh energie sa skutočne používa v papierňach alebo bol externe zakúpený.

Kritérium 2 – Využívanie energie

Požiadavka vychádza z informácií o skutočnom využívaní energie pri výrobe buničiny a papiera vo vzťahu k špecifickým referenčným hodnotám.

Spotreba energie zahŕňa spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla vyjadrenú v bodoch (Pcelkom), ako sa uvádza ďalej.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PE + PF) nesmie presiahnuť 2,5.

Tabuľka 2 obsahuje referenčné hodnoty pre výpočet spotreby energie.

V prípade zmesi buničiny sa referenčná hodnota pre spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla váži podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú.

Kritérium 2 a) Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PE), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba elektrickej energie (Ebuničina,i vyjadrená v kWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Ebuničina,i = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba elektrickej energie pri výrobe papiera (Epapier) sa vypočíta takto:

Epapier = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Nakoniec sa body za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PE) takto:

Formula

V prípade papierní s integrovanou výrobou, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt elektrickej energie za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty elektrickej energie pre výrobu buničiny (buničín) je potrebné nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 2 b) Spotreba paliva na výrobu tepla

Spotreba paliva pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PF), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba paliva (Fbuničina,i vkWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Fbuničina,i = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Poznámka:

1.

Hodnotu F buničina,i (a jej príspevok k PF, buničina) nie je potrebné vypočítať za mechanickú buničinu, pokiaľ nejde o obchodovanú mechanickú buničinu vysušenú na vzduchu obsahujúcu najmenej 90 % sušiny.

2.

Množstvo paliva použitého na výrobu predaného tepla treba pripočítať k údaju „predané palivo“ v uvedenej rovnici.

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba paliva pri výrobe papiera (Fpapier, vyjadrené v kWh/ADT) sa vypočíta takto:

Fpapier = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Nakoniec sa body p za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PF) takto:

Formula

Tabuľka 2

Referenčné hodnoty pre elektrickú energiu a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADT

Freferencia

Elektrická energia kWh/ADT

Ereferencia

Bez admp

admp

Bez admp

admp

Chemická buničina

3 650

4 650

750

750

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Drevovina (vrátane tlakovej drevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Recyklovaná buničina

350

1 350

600

600

Druh papiera

kWh/tona

Povrchovo neupravený jemný papier, časopisový papier (SC), novinový papier

1 700

750

Natieraný jemný papier, natieraný časopisový papier (LWC, MWC)

1 700

800

admp = obchodovaná buničina vysušená na vzduchu

Hodnotenie a overovanie [pri a) aj b)]: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou. Uvádzané podrobnosti by preto mali obsahovať celkovú spotrebu elektrickej energie a paliva.

Žiadateľ vypočíta všetky energetické vstupy, rozdelené na teplo/palivo a elektrickú energiu spotrebované počas výroby buničiny a papiera vrátane elektrickej energie spotrebovanej na odfarbenie zberového papiera na výrobu recyklovanej buničiny. Energia spotrebovaná na prepravu surovín, ich spracovanie a balenie, sa nezahŕňa do výpočtov spotreby energie.

Do celkovej tepelnej energie treba zahrnúť všetky zakúpené palivá. Zahŕňa aj tepelnú energiu získanú spaľovaním výluhov a odpadu z procesov v závode (napr. drevný odpad, piliny, výluhy, odpadový papier, výmet z papiera), ako aj teplo získané z výroby elektrickej energie v podniku. Žiadateľ však do výpočtu celkovej tepelnej energie musí zahrnúť len 80 % tepelnej energie z takýchto zdrojov.

Elektrická energia je čistá dovážaná elektrická energia z verejnej siete a z podnikovej výroby elektrickej energie meranej ako elektrický výkon. Nemusí sa zahrnúť elektrická energia spotrebovaná na úpravu odpadových vôd.

Keď sa para vyrába pomocou elektriny ako zdroja tepla, vypočítaná výhrevnosť pary sa potom vydelí 0,8 a pripočíta k celkovej spotrebe paliva.

Keďže v prípade papierní s integrovanou výrobou existujú ťažkosti pri určovaní samostatných hodnôt paliva (tepla) za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty paliva (tepla) za výrobu buničiny (buničín) treba nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 3 – Vláknina – zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo

Vlákninová surovina môže pozostávať z recyklovanej vlákniny alebo z primárnej vlákniny.

Primárna vláknina nesmie pochádzať z geneticky modifikovaných druhov.

Na všetky vlákniny sa musia vzťahovať platné osvedčenia spracovateľského reťazca vydané certifikačným systémom nezávislej tretej strany, ako je napríklad Forest Stewardship Council (FSC) alebo Program na podporu systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) alebo rovnocenné systémy, alebo sa na ne musia vzťahovať dodacie listy papiera na recykláciu v súlade s normou EN 643.

Najmenej 70 % vlákniny priradenej k výrobku alebo výrobnej linke musí pochádzať z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v príslušnom systéme nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Z výpočtu obsahu recyklovanej vlákniny je vylúčené opätovné využitie odpadových materiálov, ktoré je možné regenerovať v rámci toho istého procesu, v ktorom vznikli (t. j. výmet z papierenského stroja – z vlastnej výroby alebo zakúpený). Vstupy výmetu z operácií spracovania (vlastné alebo zakúpené) sa však môžu považovať za príspevky k obsahu recyklovanej vlákniny, ak sa na ne vzťahujú dodacie listy podľa EN 643.

Necertifikovaný prírodný materiál musí byť zachytený v overovacom systéme systém, ktorým sa zabezpečí, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány, ktoré vydávajú certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo spracovateľského reťazca, musia byť akreditované/uznané systémom certifikácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí príslušnému orgánu poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami, ktoré je doložené platným nezávisle osvedčeným certifikátom spracovateľského reťazca od výrobcu grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ, ako aj zodpovedajúcimi certifikátmi týkajúcimi sa všetkých primárnych vláknin používaných vo výrobkoch alebo výrobných linkách. FSC, PEFC alebo podobné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou. V prípade, že sa používa recyklovaná vláknina a nebolo poskytnuté osvedčenie FSC, PEFC ani z rovnocenného systému, pokiaľ ide o obsah recyklovanej vlákniny, ako doklady slúžia dodacie listy podľa EN 643.

Žiadateľ musí poskytnúť auditované účtovné doklady, ktoré preukazujú, že najmenej 70 % materiálov priradených k výrobkom alebo výrobnej linke pochádza z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené príslušným systémom nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Ak výrobok alebo výrobná linka obsahuje necertifikovaný primárny materiál, musí sa predložiť doklad o tom, že obsah necertifikovaného primárneho materiálu nepresahuje 30 %, je zachytený v overovacom systéme, ktorý zabezpečuje jeho legálny pôvod, a spĺňa akúkoľvek inú požiadavku certifikačného systému s ohľadom na necertifikovaný materiál.

V prípade, že certifikačný systém výslovne nevyžaduje, aby všetok primárny materiál pochádzal z druhov, ktoré nie sú geneticky modifikovanými, táto skutočnosť sa musí preukázať dodatočným dokladom.

Kritérium 4 – Obmedzené nebezpečné látky a zmesi

Základom na preukázanie zhody s každým z podkritérií v kritériu 4 je, že žiadateľ poskytne zoznam všetkých relevantných chemických látok použitých spolu s príslušnou dokumentáciou (karta bezpečnostných údajov alebo vyhlásenie od dodávateľa chemikálií).

Kritérium 4 a) Obmedzenia vzťahujúce sa na látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierňach musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Papierový výrobok nesmie obsahovať látky, ktoré boli identifikované podľa postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6) a sú zaradené do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Z tejto požiadavky sa nesmie udeliť žiadna výnimka.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že papierový výrobok neobsahuje žiadne SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Vyhlásenie musí byť doložené kartami bezpečnostných údajov alebo príslušnými vyhláseniami od dodávateľov chemikálií všetkých procesných a funkčných chemikálií používaných v papierni, ktoré dokazujú, že žiadna z chemických látok neobsahuje SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti.

Zoznam látok označených ako SVHC a zaradených do zoznamu látok podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 je k dispozícii na stránke:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Smerodajný je zoznam platný v deň podania žiadosti.

Kritérium 4 b) Obmedzenia klasifikácie, označovania a balenia (CLP)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierňach musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Pokiaľ v tabuľke 3 nie je zaznamenaná výnimka, papierový výrobok nesmie obsahovať v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti látky alebo zmesi, ktorým možno v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) priradiť tieto výstražné upozornenia:

nebezpečenstvá skupiny 1: Kategórie 1A alebo 1B karcinogénne, mutagénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR): H340, H350, H360, H360F, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df.

nebezpečenstvá skupiny 2: CMR kategórie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; vodná toxicita kategórie 1: H400, H410; akútna toxicita kategórie 1 a 2: H300, H310, H330; aspiračná toxicita kategórie 1: H304; toxicita pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 (STOT): H370, H372, kožný senzibilizátor kategórie 1 (*1): H317.

nebezpečenstvá skupiny 3: vodná toxicita kategórie 2, 3 a 4: H411, H412, H413; akútna toxicita kategórie 3: H301, H311, H331; STOT kategórie 2: H371, H373.

Na používanie látok alebo zmesí, ktoré sú chemicky modifikované počas procesu výroby papiera (napr. anorganické flokulačné činidlá, zosieťovacie činidlá, anorganické oxidujúce a redukčné činidlá) tak, že sa už neexistuje žiadne príslušné obmedzené nebezpečenstvo CLP, sa uvedená požiadavka nevzťahuje.

Tabuľka 3

Výnimky z obmedzení nebezpečnosti CLP a príslušné podmienky

Typ látky/zmesi

Uplatniteľnosť

Klasifikácia(klasifikácie) s výnimkou

Podmienky výnimky

Farbivá a pigmenty

Použitie pri mokrých koncových alebo povrchových aplikáciách počas výroby farebného papiera.

H411, H412, H413

Dodávateľ chemikálie sa musí zaviazať, že na papieri môže byť dosiahnutá fixačná miera 98 % a poskytne pokyny na to, ako to zabezpečiť.

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov.

Bázické farbivá

Farbenie papiera pozostávajúceho hlavne z mechanickej buničiny a/alebo nebielenej chemickej buničine.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Katiónové polyméry (vrátane polyetylénimínov, polyamidov a polyamínov)

Možné sú rôzne použitia, ktoré zahŕňajú použitie ako retenčného prostriedku; na zlepšenie pevnosti mokrej tkaniny, pevnosti za sucha a za mokra.

H411, H412, H413

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov na bezpečnú manipuláciu a dávkovanie, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť zoznam všetkých príslušných použitých chemikálií spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo vyhlásením dodávateľa.

Musia sa zdôrazniť všetky chemikálie obsahujúce látky alebo zmesi s klasifikáciou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia CLP. Približná dávka chemickej látky spolu s koncentráciou obmedzenej látky alebo zmesi v tejto chemickej látke (ako je uvedené v karte bezpečnostných údajov alebo vyhlásení dodávateľa) a predpokladaným retenčným faktorom 100 % sa použije na odhad množstva obmedzenej látky alebo zmesi zostávajúcej v konečnom výrobku.

Odôvodnenia akejkoľvek odchýlky od retenčného faktora 100 % alebo chemickej modifikácie nebezpečnej látky alebo zmesi, pre ktoré platia obmedzenia, sa musia písomne predložiť príslušnému orgánu.

V prípade, že podiel látok alebo zmesí, pre ktoré platia obmedzenia, prevyšuje 0,10 % hmotnosti konečného papierového výrobku, ale zároveň sa na ne vzťahujú výnimky, musí sa predložiť doklad o splnení príslušných podmienok výnimky.

Kritérium 4 c) Chlór

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera. Vzťahuje sa síce aj na bielenie recyklovanej vlákniny, pripúšťa sa aj vláknina, ktorá bola vo svojom predošlom životnom cykle bielená plynným chlórom.

Plynný chlór sa nesmie používať ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a použitím oxidu chloričitého.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že v procese výroby papiera nebol použitý plynný chlór ako bieliace činidlo spolu s vyhláseniami od všetkých príslušných dodávateľov buničiny.

Kritérium 4 d) Alkylfenoletoxyláty (APEO)

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera.

APEO ani iné alkylfenolové deriváty sa nesmú pridávať do čistiacich chemikálií, odfarbovacích chemikálií, protipeniacich činidiel, disperzantov a náterov. Alkylfenolové deriváty sú vymedzené ako látky, pri rozpade ktorých vznikajú alkylfenoly.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie (vyhlásenia) svojho dodávateľa (vyhlásenia svojich dodávateľov) chemických látok, že dané výrobky neboli vyrobené s prísadami alkylfenoletoxylátov ani iných alkylfenolových derivátov.

Kritérium 4 e) Povrchovo aktívne látky používané pri odfarbovaní

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu (výrobcov) odfarbenej buničiny.

Všetky povrchovo aktívne látky používané v procesoch odfarbovania musia vykazovať ľahkú biologickú odbúrateľnosť alebo inherentnú konečnú biologickú odbúrateľnosť (pozri skúšobné metódy a limitné hodnoty uvedené ďalej). Jedinou výnimkou z tejto požiadavky je použitie povrchovo aktívnych látok na báze silikónových derivátov za predpokladu, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s príslušnými kartami bezpečnostných údajov alebo protokolmi o skúške za každú povrchovo aktívnu látku. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód a limitných hodnôt:

pri ľahkej biologickej odbúrateľnosti: OECD č. 301 A-F (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane absorpcie) v priebehu 28 dní pri 301 A a E a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 301 B, C, D a F.

pri inherentnej konečnej biologickej odbúrateľnosti: OECD 302 A-C (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane adsorpcie) v priebehu 28 dní pri 302 A a B a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 302 C.

V prípadoch, keď sa používajú povrchovo aktívne látky na báze silikónu, žiadateľ musí poskytnúť kartu bezpečnostných údajov používaných chemikálií a vyhlásenie, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania vrátane podrobností o konečnom spaľovacom zariadení alebo zariadeniach.

Kritérium 4 f) Obmedzenia biocídnych výrobkov na kontrolu slizu

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Účinné látky v biocídnych výrobkoch používaných na potláčanie mikroorganizmov vytvárajúcich sliz v cirkulačných vodných systémoch obsahujúcich vlákninu musia byť schválené na tento účel alebo sa musia preskúmať do rozhodnutia o schválení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (8) a nesmú byť potenciálne bioakumulatívne.

Na účely tohto kritéria sa potenciál bioakumulácie charakterizuje rozdeľovacím koeficientom v systéme oktanol – voda (log Kow) ≤ 3,0 alebo experimentálne určeným faktorom biokoncentrácie ≤ 100.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou kartou údajov o bezpečnosti materiálu alebo protokolom o skúške. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód: OECD 107, 117 alebo 305 A-E.

Kritérium 4 g) Obmedzenia azofarbív

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Azofarbivá, ktoré redukčným štiepením jednej alebo viacerých azoskupín môžu uvoľniť jeden alebo viac aromatických amínov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES (9) alebo v prílohe XVII dodatku 8 k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, sa nesmú používať pri výrobe grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa farbiva by malo byť podložené protokolmi o skúškach podľa vhodných metód opísaných v dodatku 10 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo rovnocenných metód.

Kritérium 4 h) Pigmenty a farbivá na báze kovov

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera. Pozri vymedzenie pigmentov a farbív na báze kovov v preambule tejto prílohy.

Farbivá alebo pigmenty na báze hliníka (*2), striebra, arzénu, bária, kadmia, kobaltu, chrómu, medi (*2), ortuti, mangánu, niklu, olova, selénu, antimónu, cínu alebo zinku sa nesmú používať.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (vyhlásenia dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 4 i) Iónové nečistoty vo farbivách

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Hladiny iónových nečistôt v použitých farbivách nesmú prekročiť tieto limity: striebro 100 ppm, arzén 50 ppm, bárium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobalt 500 ppm, chróm 100 ppm, meď 250 ppm, ortuť 4 ppm, nikel 200 ppm, olovo 100 ppm, selén 20 ppm, antimón 50 ppm, cín 250 ppm, zinok 1 500 ppm.

Obmedzenie nečistôt medi sa nevzťahuje na farbivá na báze ftalocyanínu medi.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (vyhlásenia dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 5 — Nakladanie s odpadom

Na všetkých miestach výroby buničiny a papiera musí byť zavedený systém nakladania s odpadmi pochádzajúcimi z výrobného procesu a plán nakladania s odpadom a jeho minimalizácie, ktorý opisuje výrobný proces a obsahuje informácie o týchto aspektoch:

1.

zavedené postupy na predchádzanie vzniku odpadu,

2.

zavedené postupy na triedenie, opätovné použitie a recykláciu odpadov,

3.

zavedené postupy na bezpečnú manipuláciu s nebezpečným odpadom,

4.

ciele neustáleho zlepšovania týkajúce sa znižovania tvorby odpadu a zvýšenia miery opätovného použitia a recyklácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí za každý príslušný závod poskytnúť plán minimalizácie odpadu a nakladania s ním, ako aj vyhlásenie o zhode s týmto kritériom.

Žiadatelia zaregistrovaní v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a/alebo certifikovaní podľa ISO 14001 sa považujú za žiadateľov, ktorí splnili toto kritérium, ak:

1.

je začlenenie nakladania s odpadom zdokumentované v environmentálnom vyhlásení EMAS za výrobné miesto (miesta), alebo

2.

sa otázka začlenenia nakladania s odpadom dostatočne rieši certifikáciou ISO 14001 pre výrobné miesto (miesta).

Kritérium 6 – Funkčná spôsobilosť

Papierový výrobok musí byť vhodný na svoj účel.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou dokumentáciou.

Výrobcovia musia zaručiť funkčnú spôsobilosť svojich výrobkov a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje kvalitu výrobku v súlade s normou EN ISO/IEC 17050. V norme sú stanovené všeobecné kritériá pre vyhlásenie dodávateľov o zhode s normatívnymi dokumentmi.

Kritérium 7 – Informácie na obale

Na obale výrobku musí byť uvedená aspoň jedna z týchto informácií:

„Tlačte obojstranne“ (platí pre kancelársku tlač papiera)

„Zbierajte papier na opätovné použitie“.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami s obrázkom balenia výrobku obsahujúceho požadované informácie.

Kritérium 8 – Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Žiadateľ musí postupovať podľa pokynov o správnom používaní loga environmentálnej značky EÚ uvedených v usmerneniach o logu environmentálnej značky EÚ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ak sa použije voliteľný štítok s textovým poľom, musí obsahovať tieto tri vyhlásenia:

Nízke emisie do ovzdušia a vody počas výroby,

Nízka spotreba energie počas výroby,

xx % vlákniny z udržateľných zdrojov/xx % recyklovaná vláknina (podľa daného prípadu).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s obrázkom balenia výrobku, na ktorom je zreteľne viditeľná environmentálna značka, s registračným/licenčným číslom a prípadne vyhlásením, ktoré sa môžu zobraziť spolu so značkou.


(1)  Vyššia hodnota sa vzťahuje na papierne používajúce eukalyptus z oblastí s vyšším obsahom fosforu (napr. eukalyptus z Pyrenejského polostrova).

(2)  Hodnota emisií NOx papierne CTMP s neitegrovanou výrobou, v ktorých prebieha rýchle sušenie buničiny parou na báze biomasy.

(3)  Hodnota CHSK pre vysoko bielenú mechanickú buničinu (70 – 100 % vlákien v hotovom papieri).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 30).

(5)  Metodika pre ekodizajn energeticky významných výrobkov.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(*1)  Obmedzenia H317 sa vzťahujú iba na komerčné farbiace prípravky, prípravky na povrchovú úpravu a náterové materiály aplikované na papier.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES z 19. júla 2002, ktorou sa po 19-krát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o obmedzení uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (azofarbivá) (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 15).

(*2)  Obmedzenie vzťahujúce sa na meď neplatí v prípade ftalocyanínu medi a obmedzenie vzťahujúce sa na hliník sa netýka aluminosilikátov.


PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ NA UDEĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ TISSUE PAPIERU A VÝROBKOM Z TISSUE PAPIERA

RÁMCOVÉ PODMIENKY

Účely kritérií

Účelom kritérií je najmä zníženie vypúšťania toxických alebo eutrofických látok do vôd a poškodzovania životného prostredia alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (zmena klímy, acidifikácia, poškodzovanie ozónovej vrstvy, vyčerpanie neobnoviteľných zdrojov). Preto je cieľom kritérií:

znížiť spotrebu energie a súvisiace emisie do ovzdušia,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia znížením objemu emisií do vody a tvorby odpadu,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia alebo riziká spojené s používaním nebezpečných chemikálií a

chrániť lesy požiadavkou, aby sa recyklovaná vláknina alebo primárna vláknina získavala z lesov a oblastí, ktoré sú obhospodarované udržateľným spôsobom.

Kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ tissue papieru a výrobkom z tissue papiera:

1.

Emisie do vody a ovzdušia,

2.

Využívanie energie,

3.

Vlákna: zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo,

4.

Obmedzené nebezpečné látky a zmesi,

5.

Nakladanie s odpadmi,

6.

Požiadavky na konečné výrobky,

7.

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ.

Ekologické kritériá sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, ktoré sú jej súčasťou, od bodu, keď sa primárne alebo recyklované vlákna dostávajú do výroby, do bodu, keď buničina opúšťa celulózku. Pri procesoch výroby papiera sa ekologické kritériá vzťahujú na všetky čiastkové procesy v papierenskom závode, od prípravy buničiny na výrobu tissue papiera až po navíjanie na materský kotúč.

Využívanie energie a emisie do vody a vzduchu počas spracúvania tissue papiera na výrobky z tissue papiera nie sú zahrnuté. Ekologické kritériá sa netýkajú prepravy a balenia surovín (napr. dreva), buničiny alebo konečného papierového výrobku.

Hodnotenie a overovanie: Osobitné požiadavky na hodnotenie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci zhodu s kritériami, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov), prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia a overenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia vydané orgánmi, ktoré sú akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre orgány certifikujúce výrobky, procesy a služby.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, než tie, ktoré sú uvedené pri každom kritériu, ak ich príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná za rovnocenné.

V prípade potreby môžu príslušné orgány požadovať podpornú dokumentáciu a môžu vykonávať nezávislé overovania alebo kontroly na mieste s cieľom skontrolovať zhodu s týmito kritériami.

Výrobok z tissue papiera musí spĺňať všetky požiadavky krajiny, v ktorej sa uvádza na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode produktu s touto požiadavkou.

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

1.

„tona buničiny vysušenej na vzduchu“ je tona buničiny vysušenej na vzduchu (ADT) vyjadrená ako 90 % obsah sušiny,

2.

„chemická buničina“ je vláknitý materiál získaný odstránením značnej časti necelulózových zlúčenín zo suroviny, ktoré možno odstrániť chemickou úpravou (varením, delignifikáciou, bielením),

3.

„CMP“ je chemicko-mechanická buničina,

4.

„CTMP“ je chemicko-termomechanická buničina,

5.

„odfarbená buničina“ je buničina z papiera na recykláciu, z ktorej boli odstránené tlačiarenské farby a iné nečistoty,

6.

„farbivá“ sú intenzívne sfarbené alebo fluorescenčné organické materiály, ktoré dodávajú farbu substrátu selektívnou absorpciou. Sú rozpustné a/alebo prechádzajú procesom nanášania, ktorý aspoň dočasne ničí akúkoľvek kryštalickú štruktúru farbiva. V substráte sa fixujú absorpciou, rozpustením a mechanickou retenciou alebo iónovými alebo kovalentnými chemickými väzbami,

7.

„buničina ECF“ je buničina bielená bez použitia elementárneho chlóru,

8.

„integrovaná výroba“ je výroba, pri ktorej sa buničina a papier vyrábajú na tom istom mieste. Buničina sa pred výrobou papiera nevysušuje. Výroba papiera/lepenky je priamo spojená s výrobou buničiny,

9.

„mechanický celulózový papier alebo lepenka“ je papier alebo lepenka, ktorých základnou zložkou ich vláknového zloženia je mechanická buničina,

10.

„pigmenty a farbivá na báze kovu“ sú farbivá a pigmenty obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti príslušnej zlúčeniny (zlúčenín) kovu,

11.

„materský kotúč“ je veľký zvitok tissue papiera navíjaný na navíjaciu stanicu zaberajúci buď celú šírku, alebo časť šírky stroja na tissue papier,

12.

„neintegrovaná výroba“ je výroba trhovej buničiny (na predaj) v papierňach, ktoré neprevádzkujú papierenské stroje, alebo výroba papiera/lepenky s použitím len buničiny vyrobenej v iných závodoch (trhová buničina),

13.

„výmet z papierenského stroja“ sú papierové materiály, ktoré sa pri procesoch papierenského stroja vyradia, ale ktoré majú vlastnosti umožňujúce ich opätovné použitie na mieste tak, že sa začlenia do rovnakého výrobného procesu, pri akom vznikli. Na účely tohto rozhodnutia sa tento pojem nesmie používať v širšom zmysle zahŕňajúcom spracovanie, ktoré sa odlišuje od procesov prebiehajúcich v papierenskom stroji,

14.

„pigmenty“ sú farebné, čierne, biele alebo fluorescenčné čiastočky organických alebo anorganických pevných látok, ktoré sú zvyčajne nerozpustné a v podstate fyzikálne a chemicky neovplyvnené pojidlom alebo substrátom, ktorého sú súčasťou. Menia vzhľad selektívnou absorpciou a/alebo rozptýlením svetla. Pigmenty sa zvyčajne rozptyľujú v pojidlách alebo substrátoch na aplikáciu, napríklad pri výrobe tlačiarenských farieb, farieb, plastov alebo iných polymérnych materiálov. Pigmenty si v priebehu procesu farbenia zachovávajú štruktúru kryštálov alebo častíc,

15.

„recyklované vlákna“ sú vlákna odvádzané z toku odpadu počas výrobného procesu alebo vzniknuté v domácnostiach či komerčných, priemyselných a inštitucionálnych zariadeniach pri ich činnosti v úlohe koncových používateľov produktu. Tieto vlákna sa už nemôžu používať na ich určený účel. V tomto pojme nie je zahrnuté opätovné využitie materiálov vytvorených v procese, ktoré sa dajú regenerovať v rámci toho istého procesu, ktorý ich vytvoril (výmet z papierenského stroja – samostatne vyrobený alebo zakúpený),

16.

„štruktúrovaný tissue papier“ je papier vyznačujúci sa vysokou nasiakavosťou a absorpčnou schopnosťou získané vďaka špecifickým zónam s vysokou a nízkou hustotou vlákien vo forme vláknitých vreciek v základnom hárku, ktoré sa vytvárajú špecifickými procesmi v stroji na tissue papier,

17.

„buničina TCF“ je buničina bielená úplne bez chlóru,

18.

„TMP“ je termomechanická buničina.

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritérium 1 – Emisie do vody a ovzdušia

Predpokladom je, že výrobný podnik celulózy a papiera musí spĺňať všetky príslušné právne požiadavky krajiny, v ktorej sa nachádza.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou dokumentáciou a vyhláseniami od dodávateľa (dodávateľov) celulózy.

Kritérium 1 a) Chemická spotreba kyslíka (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Požiadavka vychádza z informácií o emisiách vo vzťahu k určenej referenčnej hodnote. Pomer medzi skutočnými emisiami a referenčnou hodnotou sa premieta do hodnoty emisií.

Hodnota emisií za každý individuálny emisný parameter nesmie prekročiť 1,3.

Vo všetkých prípadoch celkový počet bodov (Pcelkom = PCOD + PS + PNOx + PP) nesmie prekročiť hodnotu 4,0.

V prípade neintegrovanej výroby musí žiadateľ poskytnúť výpočet, ktorý zahŕňa výrobu celulózy a papiera.

Za celulózovú a papierenskú výrobu ako celok sa výpočet PCHSK vykoná takto (PS, PNOx a PP sa vypočítajú presne rovnakým spôsobom).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie CHSK (CHSKbuničina,„i“ vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu– ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Pri tone buničiny vysušenej na vzduchu sa vychádza z predpokladu 90 % obsah sušiny pri celulóze a 95 % pri papieri.

Vážené emisie CHSK danej buničiny sa potom sčítajú s nameranou emisiou CHSK pochádzajúcou z výroby papiera, výsledkom potom sú celkové emisie CHSK, teda CHSK celkom.

Vážená referenčná hodnota CHSK pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom ako súčet vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a následne sa sčíta s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera, výsledkom potom je celková referenčná hodnota CHSKref, celkom. Tabuľka 1 obsahuje referenčné hodnoty pre každý použitý typ buničiny a pre výrobu papiera.

Nakoniec sa celková emisia CHSK vydelí celkovou referenčnou hodnotou CHSK takto:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

Stupeň buničiny/Papier

Emisie (kg/ADT)

Referencia CHSK

Referencia P

Referencia S

Referencia NOx

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová buničina)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bielená chemická buničina (sulfitová buničina)

24,00

0,04

0,75

1,60

Buničina magnefite

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebielená chemická buničina

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/drevovina

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina bez odfarbenia

1,10

0,006

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina s odfarbením

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emisie (kg/tona)

Výroba tissue papiera

1,20

0,01

0,30

0,50

Výroba štruktúrovaného tissue papiera

1,20

0,01

0,30

0,70

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode možno emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie na mieste odpočítať z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe elektriny možno použiť túto rovnicu:

2 × [MWh (elektrická energia)]/[2 × MWh (elektrická energia) + MWh (teplo)]

Elektrická energia v tomto výpočte je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Teplo v tomto výpočte je čisté teplo dodávané zo závodu na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie na výrobu buničiny/papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty a údaje zo skúšok, ktoré preukazujú zhodu s týmto kritériom, spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s využitím týchto priebežných alebo periodických monitorovacích štandardných skúšobných metód (alebo ekvivalentných štandardných metód, ktoré príslušný orgán akceptuje ako poskytnutie údajov porovnateľnej vedeckej kvality): CHSK: ISO 15705 alebo ISO 6060; NOx: EN 14792 alebo ISO 11564; S (oxidy síry): EN 14791: alebo EPA č. 8; S (redukovaná síra): EPA č. 15A, 16A alebo 16B; obsah S v oleji: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 19579; obsah S v biomase: EN 15289; P celkom: EN ISO 6878.

Rýchle skúšky možno použiť aj na monitorovanie emisií, pokiaľ sú pravidelne kontrolované (napr. mesačne) v porovnaní s príslušnými uvedenými normami alebo vhodnými ekvivalentmi. V prípade emisií CHSK sa akceptuje nepretržité monitorovanie na základe analýzy celkového obsahu organického uhlíka (TOC), ak sa pre danú lokalitu stanovila korelácia medzi výsledkami TOC a CHSK.

Minimálna frekvencia merania, pokiaľ nie je v prevádzkovom povolení stanovené inak, je denná pre emisie CHSK a týždenná pre celkové emisie P. Vo všetkých prípadoch sa emisie S a NOx merajú nepretržite (pri emisiách z kotlov s kapacitou presahujúcou 50 MW) alebo pravidelne (najmenej raz za rok pri kotloch a sušiarňach s kapacitou rovnajúcou sa 50 MW alebo menšou).

Údaje sa vykazujú ako ročné priemery s výnimkou prípadov, keď:

je výrobná kampaň iba na obmedzené časové obdobie,

je výrobná prevádzka nová alebo bola zrekonštruovaná, v takom prípade sa merania musia zakladať na najmenej 45 po sebe nasledujúcich dňoch stabilného chodu závodu.

V oboch prípadoch možno údaje akceptovať len vtedy, ak sú reprezentatívne pre príslušnú kampaň a pri každom emisnom parametri bol vykonaný dostatočný počet meraní.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov pre CHSK, P celkom, S a NOx.

Emisie do ovzdušia musia zahŕňať všetky emisie S a NOx, ktoré vznikajú počas výroby buničiny a papiera, vrátane pary vyrobenej mimo výrobného závodu, mínus všetky emisie súvisiace s výrobou elektrickej energie. Merania musia zahŕňať rekuperačné kotly, pece na vápno, parné kotly a pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Hlásené emisné hodnoty S v ovzduší musia zahŕňať oxidované aj znížené emisie S. Emisie S súvisiace s výrobou tepelnej energie z oleja, uhlia a iných vonkajších palív so známym obsahom S možno namiesto merania vypočítať a musia sa zohľadniť.

Meranie emisií do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

V prípade integrovaných papierní je potrebné z dôvodu ťažkostí pri získavaní samostatných údajov o emisiách za buničinu a papier, ak je dostupná len kombinovaná hodnota za výrobu buničiny a papiera, hodnoty emisií pre buničinu (buničiny) nastaviť na nulu a kombinované emisie porovnať s kombinovanými referenčnými hodnotami pre príslušnú výrobu buničiny a papiera. Vážený obsah každej buničiny, na ktorú sa vzťahuje špecifická referenčná hodnota z tabuľky 1, sa musí zachytiť v rovnici.

Kritérium 1 b) Absorbovateľné organické halogény (AOX)

Toto kritérium sa vzťahuje na buničinu bielenú bez použitia elementárneho chlóru (ECF).

Emisie AOX z výroby každej buničiny na použitie v tissue papieri s environmentálnou značkou EÚ nesmú presiahnuť 0,17 kg/ADT.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť protokoly o skúškach vykonaných podľa skúšobnej metódy AOX ISO 9562 alebo podobných metód spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi zhodu s týmto kritériom a akoukoľvek súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu so zoznamom rôznych druhov buničiny ECF používaných v buničinovej zmesi, ich príslušnej váhy a jednotlivých objemov emisií AOX vyjadrených v kg buničiny AOX/ADT.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencií meraní. AOX sa meria len v procesoch, kde sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode z neintegrovanej výroby papiera ani z výluhov z výroby nebielenej buničiny, alebo keď sa na bielenie používajú látky, ktoré neobsahujú chlór.

Meranie emisií AOX do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

Informácie o emisiách je potrebné vyjadriť ako ročný priemer z meraní vykonaných aspoň raz za dva mesiace. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu musia merania vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Musia reprezentovať príslušnú kampaň.

V prípade, že žiadateľ nepoužíva žiadnu buničinu ECF, postačuje príslušné vyhlásenie príslušnému orgánu.

Kritérium 1 c) CO2

Poznámka: Kritérium sa vzťahuje na celkový objem emisií CO2 z procesov výroby buničiny a papiera. Na ich spracovanie sa nevzťahuje.

Emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív, ktoré sa používajú na výrobu procesného tepla a elektrickej energie (či už na mieste alebo mimo závodu), nesmú presiahnuť tieto limitné hodnoty:

1.

1 200 kg CO2/t pri bežnom tissue papieri,

2.

1 850 kg CO2/t pri štruktúrovanom tissue papieri.

Skutočná hodnota emisií sa vypočíta ako súčet emisií z výroby buničiny a papiera s prihliadnutím na použitú zmes buničiny.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť údaje a podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Výrobca buničiny musí žiadateľovi poskytnúť za každú použitú buničinu jednu hodnotu emisií CO2 v kg CO2/ADT. Žiadateľ musí poskytnúť aj jednu hodnotu emisií CO2 za príslušný papierenský stroj (stroje) používaný na výrobu tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Pri papierňach s integrovanou výrobou sa emisie CO2 z výroby buničiny a papiera môžu uvádzať ako jedna hodnota.

Údaje o emisiách CO2 musia zahŕňať všetky palivá z neobnoviteľných zdrojov použité pri výrobe buničiny a papiera vrátane emisií z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa vyrába v mieste výroby alebo mimo neho).

Emisné faktory pre palivá sa používajú v súlade s prílohou VI k nariadeniu (EÚ) č. 601/2012.

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije faktor výpočtu emisií 384 (kg CO2/MWh) v súlade s metodikou MEErP (4).

Výpočty alebo množstevné bilancie musia vychádzať z výroby počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu výpočty vychádzajú zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Výpočty musia byť reprezentatívne pre príslušnú kampaň.

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije uvedená hodnota (európsky priemer), výnimkou je prípad, keď žiadateľ predloží dokumentáciu s údajmi priemernej hodnoty svojich dodávateľov elektrickej energie (zmluvní dodávatelia), pričom vtedy žiadateľ môže použiť túto hodnotu namiesto uvedenej hodnoty. Dokumentácia použitá ako doklad o zhode s kritériami musí zahŕňať technické špecifikácie s údajom priemernej hodnoty (t. j. kópiu zmluvy).

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov nakúpené a použité na výrobné procesy sa na účely výpočtu emisií CO2 rovná nulovým emisiám CO2. Žiadateľ musí predložiť príslušnú dokumentáciu, že tento druh energie sa skutočne používa v papierňach alebo bol externe zakúpený.

Kritérium 2 – Využívanie energie

Požiadavka vychádza z informácií o skutočnom využívaní energie pri výrobe buničiny a papiera vo vzťahu k špecifickým referenčným hodnotám.

Spotreba energie zahŕňa spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla vyjadrenú v bodoch (Pcelkom), ako sa uvádza ďalej.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PE + PF) nesmie presiahnuť 2,5.

Tabuľka 2 obsahuje referenčné hodnoty pre výpočet spotreby energie.

V prípade zmesi buničiny sa referenčná hodnota pre spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla váži podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú.

Kritérium 2 a) Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PE), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba elektrickej energie (Ebuničina,i vyjadrená v kWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Ebuničina,i = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba elektrickej energie pri výrobe papiera (Epapier) sa vypočíta takto:

Epapier = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Nakoniec sa body za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PE) takto:

Formula

V prípade papierní s integrovanou výrobou, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt elektrickej energie za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty elektrickej energie pre výrobu buničiny (buničín) treba nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 2 b) Spotreba paliva na výrobu tepla

Spotreba paliva pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PF), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba paliva (Fbuničina,i v kWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Fbuničina,i = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Poznámka:

1.

Hodnotu F buničina,i (a jej príspevok k PF, buničina) nie je potrebné vypočítať za mechanickú buničinu, pokiaľ nejde o obchodovanú mechanickú buničinu vysušenú na vzduchu obsahujúcu najmenej 90 % sušiny.

2.

Množstvo paliva použitého na výrobu predaného tepla treba pripočítať k údaju „predané palivo“ v uvedenej rovnici.

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba paliva pri výrobe papiera (Fpapier, vyjadrené v kWh/ADT) sa vypočíta takto:

Fpapier = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Nakoniec sa body p za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PF) takto:

Formula

Tabuľka 2

Referenčné hodnoty pre elektrickú energiu a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADT

Freferencia

Elektrická energia kWh/ADT

Ereferencia

Bez admp

admp

Bez admp

admp

Chemická buničina

3 650

4 650

750

750

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Drevovina (vrátane tlakovej drevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Recyklovaná buničina

350

1 350

700

700

Druh papiera

kWh/tona

Tissue papier

1 950

950

Štruktúrovaný tissue papier

3 000

1 500

admp = obchodovaná buničina vysušená na vzduchu.

Hodnotenie a overovanie [pri a) aj b)]: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou. Uvádzané podrobnosti by preto mali obsahovať celkovú spotrebu elektrickej energie a paliva.

Žiadateľ vypočíta všetky energetické vstupy, rozdelené na teplo/palivo a elektrickú energiu spotrebované počas výroby buničiny a papiera vrátane elektrickej energie spotrebovanej na odfarbenie zberového papiera na výrobu recyklovanej buničiny. Energia spotrebovaná na prepravu surovín, ako aj na balenie, sa nezahŕňa do výpočtov spotreby energie.

Do celkovej tepelnej energie treba zahrnúť všetky zakúpené palivá. Zahŕňa aj tepelnú energiu získanú spaľovaním výluhov a odpadu z procesov v závode (napr. drevný odpad, piliny, výluhy, odpadový papier, výmet z papiera), ako aj teplo získané z výroby elektrickej energie v podniku. Žiadateľ však do výpočtu celkovej tepelnej energie musí zahrnúť len 80 % tepelnej energie z takýchto zdrojov.

Elektrická energia je čistá dovážaná elektrická energia z verejnej siete a z podnikovej výroby elektrickej energie meranej ako elektrický výkon. Nemusí sa zahrnúť elektrická energia spotrebovaná na úpravu odpadových vôd.

Keď sa para vyrába pomocou elektriny ako zdroja tepla, vypočítaná výhrevnosť pary sa potom vydelí 0,8 a pripočíta k celkovej spotrebe paliva.

Keďže v prípade papierní s integrovanou výrobou existujú ťažkosti pri určovaní samostatných hodnôt paliva (tepla) za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty paliva (tepla) za výrobu buničiny (buničín) je potrebné nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 3 – Vláknina – zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo

Vlákninová surovina môže pozostávať z recyklovanej vlákniny alebo z primárnej vlákniny.

Primárna vláknina nesmie pochádzať z geneticky modifikovaných druhov.

Na všetky vlákniny sa musia vzťahovať platné osvedčenia spracovateľského reťazca vydané certifikačným systémom nezávislej tretej strany, ako je napríklad Forest Stewardship Council (FSC) alebo Program na podporu systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) alebo rovnocenné systémy, alebo sa na ne musia vzťahovať dodacie listy papiera na recykláciu v súlade s normou EN 643.

Najmenej 70 % vlákniny priradenej k výrobku alebo výrobnej linke musí pochádzať z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v príslušnom systéme nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Z výpočtu obsahu recyklovanej vlákniny je vylúčené opätovné využitie odpadových materiálov, ktoré je možné regenerovať v rámci toho istého procesu, v ktorom vznikli (t. j. výmet z papierenského stroja – z vlastnej výroby alebo zakúpený). Vstupy výmetu z operácií spracovania (vlastné alebo zakúpené) sa však môžu považovať za príspevky k obsahu recyklovanej vlákniny, ak sa na ne vťahujú dodacie listy podľa EN 643.

Necertifikovaný prírodný materiál musí byť zachytený v overovacom systéme systém, ktorým sa zabezpečí, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.Certifikačné orgány, ktoré vydávajú certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo spracovateľského reťazca, musia byť akreditované/uznané systémom certifikácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí príslušnému orgánu poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami, ktoré je doložené platným nezávisle osvedčeným certifikátom spracovateľského reťazca od výrobcu tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ, ako aj zodpovedajúcimi certifikátmi týkajúcimi sa všetkých vláknin používaných vo výrobkoch alebo výrobných linkách. FSC, PEFC alebo podobné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou. V prípade, že sa používa recyklovaná vláknina a nebolo poskytnuté osvedčenie FSC, PEFC ani z rovnocenného systému, pokiaľ ide o obsah recyklovanej vlákniny, ako doklady slúžia dodacie listy podľa EN 643.

Žiadateľ musí poskytnúť auditované účtovné doklady, ktoré preukazujú, že najmenej 70 % materiálov priradených k výrobkom alebo výrobnej linke pochádza z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené príslušným systémom nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Ak výrobok alebo výrobná linka obsahuje necertifikovaný primárny materiál, musí sa predložiť doklad o tom, že obsah necertifikovaného primárneho materiálu nepresahuje 30 %, je zachytený v overovacom systéme, ktorý zabezpečuje jeho legálny pôvod, a spĺňa akúkoľvek inú požiadavku certifikačného systému s ohľadom na necertifikovaný materiál.

V prípade, že certifikačný systém výslovne nevyžaduje, aby všetok primárny materiál pochádzal z druhov, ktoré nie sú geneticky modifikovanými, táto skutočnosť sa musí preukázať dodatočným dokladom.

Kritérium 4 – Obmedzené nebezpečné látky a zmesi

Základom na preukázanie zhody s každým z podkritérií v kritériu 4 je, že žiadateľ poskytne zoznam všetkých relevantných chemických látok použitých spolu s príslušnou dokumentáciou (karta bezpečnostných údajov alebo vyhlásenie od dodávateľa chemikálií).

Kritérium 4 a) Obmedzenia vzťahujúce sa na látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierenskom závode a v prípade potreby aj počas procesu spracovania tissue papiera musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Papierový výrobok nesmie obsahovať látky, ktoré boli identifikované podľa postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a sú zaradené do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Z tejto požiadavky sa nesmie udeliť žiadna výnimka.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že papierový výrobok neobsahuje žiadne SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Vyhlásenie musí byť doložené kartami bezpečnostných údajov alebo príslušnými vyhláseniami od dodávateľov chemikálií všetkých procesných a funkčných chemikálií používaných v papierni, ktoré dokazujú, že žiadna z chemických látok neobsahuje SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti.

Zoznam látok označených ako SVHC a zaradených do zoznamu látok podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 je k dispozícii na stránke:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Smerodajný je zoznam platný v deň podania žiadosti.

Kritérium 4 b) Obmedzenia klasifikácie, označovania a balenia (CLP)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierenskom závode a v prípade potreby aj počas procesu spracovania tissue papiera musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Pokiaľ v tabuľke 3 nie je zaznamenaná výnimka, papierový výrobok nesmie obsahovať v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti látky alebo zmesi, ktorým možno v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 priradiť tieto výstražné upozornenia:

nebezpečenstvá skupiny 1: Kategórie 1A alebo 1B karcinogénne, mutagénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR): H340, H350, H360, H360F, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df.

nebezpečenstvá skupiny 2: CMR kategórie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; vodná toxicita kategórie 1: H400, H410; akútna toxicita kategórie 1 a 2: H300, H310, H330; aspiračná toxicita kategórie 1: H304; toxicita pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 (STOT): H370, H372, kožný senzibilizátor kategórie 1 (*1): H317.

nebezpečenstvá skupiny 3: vodná toxicita kategórie 2, 3 a 4: H411, H412, H413; akútna toxicita kategórie 3: H301, H311, H331; STOT kategórie 2: H371, H373.

Na používanie látok alebo zmesí, ktoré sú chemicky modifikované počas procesu výroby papiera (napr. anorganické flokulačné činidlá, zosieťovacie činidlá, anorganické oxidujúce a redukčné činidlá) tak, že sa už neexistuje žiadne príslušné obmedzené nebezpečenstvo CLP, sa uvedená požiadavka nevzťahuje.

Tabuľka 3

Výnimky z obmedzení nebezpečnosti CLP a príslušné podmienky

Typ látky/zmesi

Uplatniteľnosť

Klasifikácia(klasifikácie) s výnimkou

Podmienky výnimky

Farbivá a pigmenty

Použitie pri mokrých koncových alebo povrchových aplikáciách počas výroby farebného papiera.

H411, H412, H413

Dodávateľ chemikálie sa musí zaviazať, že na papieri môže byť dosiahnutá fixačná miera 98 % a poskytne pokyny na to, ako to zabezpečiť.

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov.

Prípravky na zvyšovanie pevnosti za mokra na základe polyamidoamín-epichlórhydrínu (PAE)

Používajú sa ako retenčné činidlá na zlepšenie spracovateľnosti v stroji alebo na zabezpečenie pevnosti výrobku za mokra.

H411, H412, H413

Kombinovaný obsah zvyškových monomérov epichlórhydrínu (ECH, CAS č. 106-89-8) a produkty jeho rozkladu 1,3-dichlór-2-propanol (DCP, CAS č. 96-23-1) a 3-monochlór-1,2-propándiol (MCPD, CAS č. 96-24-2) nesmie prekročiť 0,35 hm. % aktívnych tuhých látok v zmesi.

Glyoxál (recyklovaná vláknina)

Nečistoty v recyklovaných vlákninách.

H341, H317

Povolený len v koncentráciách vyšších ako 0,10 hm. % v prípade znečistenia z recyklovaných materiálov používaných pri výrobe papiera. V takýchto prípadoch sa musí preukázať splnenie limitu stanoveného v kritériu 6c).

Pomocné chemikálie používané na valci Yankee na báze polyamidoamín-epichlórhydrínu (PAE)

Používajú sa ako pomôcky pri krepovaní.

H411, H412, H413

Kombinovaný obsah zvyškových monomérov epichlórhydrínu (ECH, CAS č. 106-89-8) a produkty jeho rozkladu 1,3-dichlór-2-propanol (DCP, CAS č. 96-23-1) a 3-monochlór-1,2-propándiol (MCPD, CAS č. 96-24-2) nesmie prekročiť 0,05 hm. % aktívnych tuhých látok v zmesi.

Katiónové polyméry (vrátane polyetylénimínov, polyamidov a polyamínov)

Možné sú rôzne použitia, ktoré zahŕňajú použitie ako retenčného prostriedku; na zlepšenie pevnosti mokrej tkaniny, pevnosti za sucha a za mokra.

H411, H412, H413

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov na bezpečnú manipuláciu a dávkovanie, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť zoznam všetkých príslušných použitých chemikálií spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo vyhlásením dodávateľa.

Musia sa zdôrazniť všetky chemikálie obsahujúce látky alebo zmesi s klasifikáciou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia CLP. Približná dávka chemickej látky spolu s koncentráciou obmedzenej látky alebo zmesi v tejto chemickej látke (ako je uvedené v karte bezpečnostných údajov alebo vyhlásení dodávateľa) a predpokladaným retenčným faktorom 100 % sa použije na odhad množstva obmedzenej látky alebo zmesi zostávajúcej v konečnom výrobku.

Odôvodnenia akejkoľvek odchýlky od retenčného faktora 100 % alebo chemickej modifikácie nebezpečnej látky alebo zmesi, pre ktoré platia obmedzenia, sa musia písomne predložiť príslušnému orgánu.

V prípade, že podiel látok alebo zmesí, pre ktoré platia obmedzenia, prevyšuje 0,10 % hmotnosti konečného papierového výrobku, ale zároveň sa na ne vzťahujú výnimky, musí sa predložiť doklad o splnení príslušných podmienok výnimky.

Kritérium 4 c) Chlór

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera. Vzťahuje sa síce aj na bielenie recyklovanej vlákniny, pripúšťa sa aj vláknina, ktorá bola vo svojom predošlom životnom cykle bielená plynným chlórom.

Plynný chlór sa nesmie používať ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a použitím oxidu chloričitého.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že v procese výroby papiera nebol použitý plynný chlór ako bieliace činidlo spolu s vyhláseniami od všetkých príslušných dodávateľov buničiny.

Kritérium 4 d) Alkylfenoletoxyláty (APEO)

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera.

APEO ani iné alkylfenolové deriváty sa nesmú pridávať do čistiacich chemikálií, odfarbovacích chemikálií, protipeniacich činidiel alebo disperzantov. Alkylfenolové deriváty sú vymedzené ako látky, pri rozpade ktorých vznikajú alkylfenoly.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie svojho dodávateľa (vyhlásenia svojich dodávateľov) chemických látok, že dané výrobky neboli vyrobené s prísadami alkylfenoletoxylátov ani iných alkylfenolových derivátov.

Kritérium 4 e) Povrchovo aktívne látky používané pri odfarbovaní

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu (výrobcov) odfarbenej buničiny.

Všetky povrchovo aktívne látky používané v procesoch odfarbovania musia vykazovať ľahkú biologickú odbúrateľnosť alebo inherentnú konečnú biologickú odbúrateľnosť (pozri skúšobné metódy a prahové hodnoty uvedené ďalej). Jedinou výnimkou z tejto požiadavky je použitie povrchovo aktívnych látok na báze silikónových derivátov za predpokladu, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s príslušnými kartami bezpečnostných údajov alebo protokolmi o skúške za každú povrchovo aktívnu látku. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód a limitných hodnôt:

pri ľahkej biologickej odbúrateľnosti: OECD č. 301 A-F (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane absorpcie) v priebehu 28 dní pri 301 A a E a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 301 B, C, D a F.

pri inherentnej konečnej biologickej odbúrateľnosti: OECD 302 A-C (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane adsorpcie) v priebehu 28 dní pri 302 A a B a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 302 C.

V prípadoch, keď sa používajú povrchovo aktívne látky na báze silikónu, žiadateľ musí poskytnúť kartu bezpečnostných údajov používaných chemikálií a vyhlásenie, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania vrátane podrobností o konečnom spaľovacom zariadení alebo zariadeniach.

Kritérium 4 f) Obmedzenia biocídnych výrobkov na kontrolu slizu

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Účinné látky v biocídnych výrobkoch používaných na potláčanie mikroorganizmov vytvárajúcich sliz v cirkulačných vodných systémoch obsahujúcich vlákninu musia byť schválené na tento účel alebo sa musia preskúmať do rozhodnutia o schválení podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a nesmú byť potenciálne bioakumulatívne.

Na účely tohto kritéria sa potenciál bioakumulácie charakterizuje rozdeľovacím koeficientom v systéme oktanol – voda (log Kow) ≤ 3,0 alebo experimentálne určeným faktorom biokoncentrácie ≤ 100.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s príslušnou kartou údajov o bezpečnosti materiálu alebo protokolom o skúške. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód: OECD 107, 117 alebo 305 A-E.

Kritérium 4 g) Obmedzenia azofarbív

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Azofarbivá, ktoré redukčným štiepením jednej alebo viacerých azoskupín môžu uvoľniť jeden alebo viac aromatických amínov uvedených v smernici 2002/61/ES alebo v prílohe XVII dodatku 8 k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, sa nesmú používať pri výrobe tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese tissue papiera a výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa farbiva by malo byť podložené protokolmi o skúškach podľa vhodných metód opísaných v dodatku 10 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo rovnocenných metód.

Kritérium 4 h) Pigmenty a farbivá na báze kovov

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera alebo prípadne na spracovateľa tissue papiera. Pozri vymedzenie pigmentov a farbív na báze kovov v preambule tejto prílohy.

Farbivá alebo pigmenty na báze hliníka (*2), striebra, arzénu, bária, kadmia, kobaltu, chrómu, ortuti, mangánu, niklu, olova, selénu, antimónu, cínu alebo zinku sa nesmú používať.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 4 i) Iónové nečistoty vo farbivách

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera alebo prípadne na spracovateľa tissue papiera.

Hladiny iónových nečistôt v použitých farbivách nesmú presiahnuť tieto limity: striebro 100 ppm, arzén 50 ppm, bárium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobalt 500 ppm, chróm 100 ppm, ortuť 4 ppm, nikel 200 ppm, olovo 100 ppm, selén 20 ppm, antimón 50 ppm, cín 250 ppm, zinok 1 500 ppm.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 4 j) Roztoky

Žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako H317, H334, CMR alebo uvedené v zozname kandidátskych látok pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, sa nesmú pridávať do roztokov používaných pri spracúvaní výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Okrem toho sa do roztokov nesmú pridávať žiadne parabény, triklosan, formaldehyd, uvoľňovače formaldehydu alebo metylizotiazolinón.

Navyše sa žiadne roztoky nesmú dávkovať v množstve, ktoré by viedlo k tomu, že jednotlivé látky s obmedzenými klasifikáciami CLP uvedenými v kritériu 4 b) by boli prítomné v množstvách vyšších ako 0,010 hm. % konečného výrobku z tissue papiera. Súhrn látok s obmedzenou klasifikáciou CLP nesmie presiahnuť 0,070 hm. % výrobku z tissue papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť zoznam všetkých príslušných roztokov používaných pri výrobe výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ spolu s vyhláseniami o zhode s kritériami od príslušných dodávateľov týchto roztokov, príslušnými kartami bezpečnostných údajov a na preukázanie splnenia limitov v konečnom výrobku aj výpočty založené na dávkach používaných žiadateľom, z ktorých vyplývajú približné koncentrácie akýchkoľvek obmedzených látok CLP v prípravku, ktoré by zostali v konečnom výrobku z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ.

Kritérium 5 — Nakladanie s odpadom

Na všetkých miestach výroby buničiny a papiera vrátane závodov na spracovaný tissue papier musí byť zavedený systém nakladania s odpadmi pochádzajúcimi z výrobného procesu a plán nakladania s odpadom a jeho minimalizácie, ktorý opisuje výrobný proces a obsahuje informácie o týchto aspektoch:

1.

zavedené postupy na predchádzanie vzniku odpadu,

2.

zavedené postupy na triedenie, opätovné použitie a recykláciu odpadov,

3.

zavedené postupy na bezpečnú manipuláciu s nebezpečným odpadom,

4.

ciele neustáleho zlepšovania týkajúce sa znižovania tvorby odpadu a zvýšenia miery opätovného použitia a recyklácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí za každý príslušný závod poskytnúť plán minimalizácie odpadu a nakladania s ním, ako aj vyhlásenie o zhode s týmto kritériom.

Žiadatelia zaregistrovaní v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a/alebo certifikovaní podľa ISO 14001 sa považujú za žiadateľov, ktorí splnili toto kritérium, ak:

1.

je začlenenie nakladania s odpadom zdokumentované v environmentálnom vyhlásení EMAS za výrobné miesto (miesta), alebo

2.

sa otázka začlenenia nakladania s odpadom dostatočne rieši certifikáciou ISO 14001 pre výrobné miesto (miesta).

Kritérium 6 – Požiadavky na konečné výrobky

Kritérium 6 a) Farbivá a optické zjasňovače

Pri farbenom tissue papieri sa musí krátkym postupom opísaným v norme EN 646 preukázať dobrá stálofarebnosť (úroveň 4 alebo vyššia).

Pri tissue papieri ošetrenom optickými zjasňovačmi sa musí krátkym postupom opísaným v norme EN 648 preukázať dobrá stálofarebnosť (úroveň 4 alebo vyššia).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ (dodávatelia) chemických látok musia poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnými protokolmi o skúške v súlade s normami EN 646 a/alebo EN 648, v závislosti od konkrétneho prípadu.

V opačnom prípade žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že sa nepoužili žiadne farbivá ani optické zjasňovače.

Kritérium 6 b) Protislizové prostriedky a antimikrobiálne látky

Pri vzorkách konečného výrobku z tissue papiera sa nesmie zistiť inhibícia rastu mikroorganizmov v súlade s normou EN 1104.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami doložené protokolmi o relevantných skúškach v súlade s normou EN 1104.

Kritérium 6 c) Bezpečnosť výrobku

Konečné výrobky z tissue papiera, ktoré obsahujú recyklovanú vlákninu, nesmú obsahovať vyššiu koncentráciu týchto nebezpečných látok, než je stanovená v uvedených skúšobných normách:

formaldehyd: 1 mg/dm2 v súlade s normou EN 1541 (extrakcia studenou vodou),

glyoxál: 1,5 mg/dm2 v súlade s normou DIN 54603,

pentachlórfenol (PCP): 2 mg/kg v súlade s normou EN ISO 15320 (extrakcia studenou vodou).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnými protokolmi o skúškach v súlade s príslušnými normami.

Kritérium 6 d) Funkčná spôsobilosť

Výrobok z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ musí spĺňať všetky požiadavky krajiny, v ktorej sa uvádza na trh.

Pri štruktúrovanom tissue papieri musí absorpčná schopnosť jednotlivých základných hárkov tissue papiera pred spracovaním byť rovná alebo vyššia ako 10,0 g vody/g tissue papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s kritériami s relevantnou dokumentáciou.

Výrobcovia musia zaručiť spôsobilosť na používanie svojich výrobkov a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje kvalitu výrobku v súlade s normou EN ISO/IEC 17050. V norme sú stanovené všeobecné kritériá pre vyhlásenie dodávateľov o zhode s normatívnymi dokumentmi.

Pokiaľ ide o štruktúrovaný tissue papier, žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušným protokolom o skúške v súlade s normou EN ISO 12625-8:2010.

Kritérium 7 – Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Žiadateľ musí postupovať podľa pokynov o správnom používaní loga environmentálnej značky EÚ uvedených v usmerneniach o logu environmentálnej značky EÚ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ak sa použije voliteľný štítok s textovým poľom, musí obsahovať tieto tri vyhlásenia:

Nízke emisie do ovzdušia a vody počas výroby,

Nízka spotreba energie počas výroby,

xx % vlákniny z udržateľných zdrojov/xx % recyklovaná vláknina (podľa daného prípadu).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom spolu s obrázkom balenia výrobku, na ktorom je zreteľne viditeľná environmentálna značka, s registračným/licenčným číslom a prípadne vyhlásením, ktoré sa môžu zobraziť spolu so značkou.


(1)  Vyššia hodnota sa vzťahuje na papierne používajúce eukalyptus z oblastí s vyšším obsahom fosforu (napr. eukalyptus z Pyrenejského polostrova).

(2)  Hodnota emisií NOx papierne CTMP s neintegrovanou výrobou, v ktorých prebieha rýchle sušenie buničiny parou na báze biomasy.

(3)  Hodnota CHSK pre vysoko bielenú mechanickú buničinu (70 – 100 % vlákien v hotovom papieri).

(4)  Metodika pre ekodizajn energeticky významných výrobkov

(*1)  Obmedzenia H317 sa vzťahujú iba na komerčné farbiace prípravky, prípravky na povrchovú úpravu a náterové materiály aplikované na papier.

(*2)  Obmedzenie vzťahujúce sa na hliník sa netýka aluminosilikátov.


Top