17.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/27


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/70

ze dne 11. ledna 2019,

kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro grafický papír a pro hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru

(oznámeno pod číslem C(2019) 3)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 smí být ekoznačka EU udělena pouze produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že konkrétní kritéria ekoznačky EU mají být stanovena podle skupin produktů.

(3)

Rozhodnutím Komise 2011/333/EU (2) byla stanovena kritéria a související požadavky na jejich posuzování a ověřování pro skupinu produktů „kopírovací a grafický papír“. Platnost uvedených kritérií a požadavků byla prodloužena do 31. prosince 2018 rozhodnutím Komise (EU) 2015/877 (3).

(4)

Rozhodnutím Komise 2012/448/EU (4) byla stanovena kritéria a související požadavky na jejich posuzování a ověřování pro skupinu produktů „novinový papír“. Platnost uvedených kritérií a požadavků byla prodloužena do 31. prosince 2018 rozhodnutím (EU) 2015/877.

(5)

Rozhodnutím Komise 2009/568/ES (5) byla stanovena kritéria a související požadavky na jejich posuzování a ověřování pro skupinu produktů „hedvábný papír“. Platnost uvedených kritérií a požadavků stanovených v rozhodnutí 2009/568/ES byla prodloužena do 31. prosince 2018 rozhodnutím (EU) 2015/877.

(6)

Při kontrole účelnosti právních předpisů o ekoznačce EU (REFIT) ze dne 30. června 2017, která se zaměřila na přezkum provádění nařízení (ES) č. 66/2010 (6), bylo shledáno, že je zapotřebí vytvořit strategičtější přístup k ekoznačce EU a tam, kde je to vhodné, sloučit skupiny produktů, které spolu úzce souvisejí.

(7)

V souladu s těmito závěry a po konzultaci Výboru pro ekoznačku EU by skupiny produktů „kopírovací a grafický papír“ a „novinový papír“ měly být sloučeny do jedné skupiny produktů s názvem „grafický papír“, jejíž nová definice zahrnuje jak původní skupiny produktů, tak určité úpravy, které jsou vhodné s ohledem na vědecký vývoj a vývoj na trhu. Nová definice by zejména měla zrušit hmotnostní limit, který platil pro původní skupiny produktů, a zahrnout širší škálu papíru s vyšší tuhostí.

(8)

Dále by v souladu s přezkumem měla být změněna definice skupiny produktů „hedvábný papír“, a to zejména tak, aby byl na základě normy ISO 12625-1 jasněji odlišen hedvábný papír a konečný produkt z hedvábného papíru; přičemž název skupiny produktů by měl být změněn na „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“.

(9)

Je vhodné stanovit nový soubor kritérií pro každou z uvedených skupin produktů, aby byly lépe zohledněny osvědčené postupy na trhu týkající se těchto skupin a inovace, k nimž mezitím došlo.

(10)

Cílem nových kritérií pro každou skupinu produktů je podporovat energeticky účinné výrobní procesy, které produkují méně emisí látek přispívajících k eutrofizaci vodních toků, acidifikaci atmosféry a změně klimatu, omezit používání nebezpečných látek a používat suroviny získané z udržitelně obhospodařovaných lesů nebo recyklovaných materiálů, a tak přispět k usnadnění přechodu k silnějšímu oběhovému hospodářství.

(11)

Nová kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro každou skupinu produktů by měly být platné do 31. prosince 2024 a zohledňovat inovační cyklus těchto dvou skupin produktů.

(12)

Jelikož spolu uvedené dvě skupiny produktů, tedy „grafický papír“ a „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“, úzce souvisejí a jejich kritéria budou podobná, je vhodné přijmout jedno rozhodnutí, kterým se stanoví oba soubory kritérií v témže aktu. To by mělo též více zviditelnit uvedené režimy pro účastníky trhu a snížit administrativní zátěž vnitrostátních orgánů.

(13)

Z důvodů právní jistoty by rozhodnutí 2011/333/EU, rozhodnutí 2012/448/EU a rozhodnutí 2009/568/ES měla být zrušena.

(14)

Výrobcům, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka EU pro kopírovací a grafický papír, novinový papír nebo hedvábný papír na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2011/333/EU, rozhodnutí 2012/448/EU nebo rozhodnutí 2009/568/ES, v uvedeném pořadí, je třeba povolit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých produktů pozměněným kritériím a požadavkům. Po omezenou dobu po přijetí tohoto rozhodnutí by výrobci též měli mít možnost podávat žádosti vypracované buď na základě kritérií stanovených v uvedených rozhodnutích, nebo nových kritériích, které stanoví toto rozhodnutí. Byla-li ekoznačka EU udělena na základě kritérií stanovených v některém z původních rozhodnutí, mělo by být povoleno takovou značku používat pouze do 31. prosince 2019.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina produktů „grafický papír“ zahrnuje listy nebo role nezpracovaného nepotištěného čistého papíru nebo lepenky, nebarvené nebo barvené, vyrobené z buničiny a vhodné k psaní, tisku nebo zpracování.

Tato skupina produktů nezahrnuje:

a)

obaly;

b)

tepelně citlivý papír;

c)

fotografický nebo samopropisovací papír;

d)

parfémovaný papír;

e)

papír zahrnutý do skupiny produktů „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“ definované v článku 2.

Článek 2

Skupina produktů „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“ zahrnuje tyto produkty:

1)

listy nebo role nezpracovaného hedvábného papíru určeného k výrobě produktů uvedených v bodě 2;

2)

produkty z hedvábného papíru vhodné k osobní hygieně, absorpci kapalin nebo čištění povrchů nebo kombinaci uvedených účelů; patří sem mj. tyto produkty z hedvábného papíru: kapesníky, toaletní papír, ubrousky na obličej, kuchyňské utěrky, utěrky pro domácnost, ručníky, ubrousky, prostírání a průmyslové utěrky.

Tato skupina produktů nezahrnuje:

a)

produkty zařazené do skupiny produktů „savé hygienické výrobky“ definované v rozhodnutí Komise 2014/763/EU (7);

b)

produkty obsahující čisticí prostředky určené pro čištění povrchů;

c)

produkty z hedvábného papíru prokládaného nebo potaženého jinými materiály než hedvábným papírem;

d)

kosmetické přípravky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (8), včetně vlhčených ubrousků;

e)

parfémovaný papír;

f)

produkty zařazené do skupiny produktů „grafický papír“ definované v článku 1 nebo produkty zařazené do skupiny produktů „tištěný papír“ definované v rozhodnutí Komise 2012/481/EU (9).

Článek 3

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„buničinou“ vláknitý materiál používaný při výrobě papíru vyráběný v celulózce buď mechanicky, nebo chemicky ze surové vláknité celulózy (nejčastěji dřevné);

2)

„obaly“ veškeré produkty zhotovené z jakéhokoli materiálu jakéhokoli typu určené k pojmutí a ochraně zboží, manipulaci s ním a dodávání nebo prezentaci zboží, od surovin až po zpracované zboží, od výrobce až po uživatele nebo spotřebitele;

3)

„hedvábným papírem“ lehký papír vyrobený z buničiny, která může být krepovaná za sucha nebo za mokra nebo nekrepovaná;

4)

„produkty z hedvábného papíru“ zpracované produkty vyrobené z hedvábného papíru v jedné či několika vrstvách, skládaného nebo neskládaného, raženého nebo neraženého, potaženého nebo nepotaženého, s potiskem nebo bez potisku a případně s další povrchovou úpravou.

Článek 4

1.   Aby mohla být produktu udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010 pro skupinu produktů „grafický papír“, musí být v souladu s definicí této skupiny produktů uvedené v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.   Aby mohla být produktu udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010 pro skupinu produktů „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“, musí být v souladu s definicí této skupiny produktů uvedené v článku 2 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Kritéria pro skupiny produktů „grafický papír“ a „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“ a související požadavky na jejich posuzování a ověřování platí do 31. prosince 2024.

Článek 6

1.   Pro správní účely se skupině produktů „grafický papír“ přiděluje číselný kód „011“.

2.   Pro správní účely se skupině produktů „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“ přiděluje číselný kód „004“.

Článek 7

Rozhodnutí 2009/568/ES, rozhodnutí 2011/333/EU a rozhodnutí 2012/448/EU se zrušují.

Článek 8

1.   Bez ohledu na článek 7 se žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající jak do skupiny produktů „grafický papír“ definované v tomto rozhodnutí, tak do skupiny produktů „kopírovací a grafický papír“ definované v rozhodnutí 2011/333/EU podané před datem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2011/333/EU.

2.   Bez ohledu na článek 7 se žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající jak do skupiny produktů „grafický papír“ definované v tomto rozhodnutí, tak do skupiny produktů „novinový papír“ definované v rozhodnutí 2012/448/EU podané před datem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2012/448/EU.

3.   Bez ohledu na článek 7 se žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající jak do skupiny produktů „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“ definované v tomto rozhodnutí, tak do skupiny produktů „hedvábný papír“ definované v rozhodnutí 2009/568/ES podané před datem přijetí tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2009/568/ES.

4.   Žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „grafický papír“ nebo „hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru“ podané ke dni přijetí tohoto rozhodnutí nebo po něm, nejpozději však 31. prosince 2018, mohou být založeny buď na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí, nebo na kritériích stanovených v rozhodnutí 2011/333/EU, rozhodnutí 2012/448/EU nebo rozhodnutí 2009/568/ES. Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

5.   Ekoznačka EU udělená na základě žádosti hodnocené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/568/ES, rozhodnutí 2011/333/EU nebo rozhodnutí 2012/448/EU může být používána pouze do 31. prosince 2019.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. ledna 2019.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/333/EU ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru (Úř. věst. L 149, 8.6.2011, s. 12).

(3)  Rozhodnutí Komise (EU) 2015/877 ze dne 4. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU a 2012/481/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (Úř. věst. L 142, 6.6.2015, s. 32).

(4)  Rozhodnutí Komise 2012/448/EU ze dne 12. července 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru (Úř. věst. L 202, 28.7.2012, s. 26).

(5)  Rozhodnutí Komise 2009/568/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 87).

(6)  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (COM(2017) 355).

(7)  Rozhodnutí Komise 2014/763/EU ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU savým hygienickým výrobkům (Úř. věst. L 320, 6.11.2014, s. 46).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59).

(9)  Rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (Úř. věst. L 223, 21.8.2012, s. 55).


PŘÍLOHA I

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU GRAFICKÉMU PAPÍRU

RÁMEC

Cíle kritérií

Cílem kritérií je zejména snížení vypouštění toxických nebo eutrofních látek do vody, snížení škod na životním prostředí nebo rizik spojených s využíváním energie (změna klimatu, acidifikace, poškozování ozonové vrstvy, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů). Za tímto účelem je cílem kritérií:

snížení spotřeby energie a s tím spojených emisí do ovzduší,

omezení škod na životním prostředí snižováním emisí do vody a tvorby odpadu,

omezení škod na životním prostředí nebo rizik spojených s používáním nebezpečných chemických látek a

ochrana lesů vyžadováním, aby recyklovaná nebo primární vlákna byla získávána z udržitelně obhospodařovaných lesů a ploch.

Kritéria pro udělování ekoznačky EU „grafickému papíru“:

1.

emise do vody a ovzduší;

2.

spotřeba energie;

3.

vlákna: zachování zdrojů, udržitelné obhospodařování lesů;

4.

nebezpečné látky a směsi podléhající omezení;

5.

nakládání s odpady;

6.

vhodnost k použití;

7.

informace uvedené na obalu;

8.

informace uvedené na ekoznačce EU.

Ekologická kritéria se týkají výroby buničiny včetně všech dílčích procesů od okamžiku, kdy primární nebo recyklovaná vlákna vstoupí do výrobního závodu, až do okamžiku, kdy buničina opustí celulózku. Ve výrobě papíru se ekologická kritéria týkají všech dílčích procesů v papírně od přípravy buničiny pro výrobu grafického papíru až po navíjení hotového papíru do výchozí role.

Na přepravu a balení surovin (např. dřeva), buničiny nebo papíru se ekologická kritéria nevztahují. Nevztahují se ani na zpracování papíru.

Posuzování a ověřování: U každého kritéria jsou uvedeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkouškách nebo jiné doklady dokládající splnění kritérií, může být původcem těchto dokladů žadatel a/nebo popřípadě jeho dodavatel (dodavatelé) a/nebo jejich subdodavatelé atd.

Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení a ověření vydaná subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření vydaná subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro subjekty certifikující produkty, procesy a služby.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat průkaznou dokumentaci a provést nezávislá ověření nebo zkontrolovat dodržování uvedených kritérií na místě.

Produkty z grafického papíru musejí splňovat všechny příslušné požadavky země, kde jsou uváděny na trh. Žadatel předloží prohlášení, že produkt tento požadavek splňuje.

Použijí se tyto definice:

1)

„tunou vzduchosuché buničiny“ (ADt) se rozumí tuna buničiny vysušené na vzduchu vyjádřená jako 90 % suchost;

2)

„chemickou buničinou“ se rozumí vláknitý materiál získaný tak, že se ze suroviny odstraní značná část necelulózových složek, které lze odstranit chemickým zpracováním (vařením, delignifikací, bělením);

3)

„CMP“ se rozumí chemicko-mechanická buničina;

4)

„CTMP“ se rozumí chemicko-termomechanická buničina;

5)

„buničinou zbavenou tiskařských barev“ se rozumí buničina vyrobená z papíru určeného k recyklaci, z něhož byly odstraněny tiskařské barvy a další kontaminující látky;

6)

„barvivy“ se rozumí sytě zbarvený nebo fluorescentní organický materiál, který obarví substrát prostřednictvím selektivní absorpce. Barviva jsou rozpustná a/nebo se nanášejí postupem, který alespoň dočasně naruší jakoukoli strukturu krystalů barviva. Barviva jsou v substrátu zadržena absorpcí, rozpuštěním a mechanickou retencí nebo iontovými či kovalentními chemickými vazbami;

7)

„ECF buničinou“ se rozumí bělená buničina vyrobená bez použití elementárního chloru;

8)

„integrovanou výrobou“ se rozumí výroba buničiny a papíru v témže závodě. Buničina se před výrobou papíru nesuší. Výroba papíru/lepenky je přímo propojena s výrobou buničiny;

9)

„papírem či lepenkou z mechanické buničiny“ se rozumí papír nebo lepenka, jejichž základní vlákennou složkou je mechanická buničina;

10)

„pigmenty a barvivy na bázi kovů“ se rozumí barviva a pigmenty obsahující více než 50 % hmotnostních příslušných kovových složek;

11)

„neintegrovanou výrobou“ se rozumí výroba komerční buničiny (na prodej) v závodech, v nichž nejsou používány papírenské stroje, nebo výroba papíru nebo lepenky, při níž se využívá pouze komerční buničiny vyráběné v jiných provozech;

12)

„výmětem papírenského stroje“ se rozumí papírový materiál, který byl při provozu papírenského stroje vyřazen, ale jehož vlastnosti umožňují jej v závodě znovu použít tak, že se zařadí do téhož výrobního procesu, z něhož vzešel. Pro účely tohoto rozhodnutí se tento výraz nerozšiřuje na procesy zpracování považované za odlišné od procesů papírenského stroje;

13)

„pigmenty“ se rozumí barevné, černé, bílé nebo fluorescenční částice organických nebo anorganických pevných látek, které jsou zpravidla nerozpustné v nosiči nebo substrátu, do nějž jsou přidány, a tento nosič či substrát je v zásadě fyzikálně ani chemicky neovlivňuje. Mění vzhled vlivem selektivní absorpce a/nebo rozptýlení světla. Pigmenty jsou zpravidla rozptýleny v nosičích nebo substrátech za účelem aplikace, např. při výrobě tiskařských barev, barev, plastů nebo jiných polymerních materiálů. Pigmenty si zachovávají strukturu krystalů nebo částic po celý barvící proces;

14)

„recyklovanými vlákny“ se rozumí vlákna separovaná z odpadu během výrobního procesu nebo vyprodukovaná domácnostmi nebo komerčními a průmyslovými zařízeními a institucemi v roli koncových uživatelů produktu. Tato vlákna nemohou být dále využívána ke svému zamýšlenému účelu. Nepatří sem opětovné využití materiálů vyprodukovaných v procesu a schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (výmět papírenského stroje — vlastní výroby nebo koupený);

15)

„TCF buničinou“ se rozumí zcela bezchlórová bělená buničina;

16)

„TMP“ se rozumí termomechanická buničina.

KRITÉRIA PRO EKOZNAČKU EU

Kritérium č. 1 – Emise do vody a ovzduší

Nezbytným předpokladem je, aby závod na výrobu buničiny a papíru splňoval všechny příslušné právní požadavky v zemi, v níž se nachází.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací a prohlášeními dodavatele či dodavatelů buničiny.

Kritérium č. 1 písm. a) Chemická spotřeba kyslíku (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Tento požadavek je založen na údajích o emisích ve vztahu ke stanovené referenční hodnotě. Poměr skutečných emisí k referenční hodnotě představuje emisní skóre.

U jakéhokoli jednotlivého emisního parametru by toto skóre nemělo překročit hodnotu 1,3.

Ve všech případech by celkový počet bodů (Bcelk. = BCHSK + BS + BNOx + BP) neměl být vyšší než 4,0.

V případě neintegrované výroby žadatel předloží výpočet, který zahrnuje výrobu buničiny a papíru.

Celková hodnota BCHSK pro výrobu buničiny a papíru se vypočte takto (BS, BNOx a BP se vypočte stejným způsobem).

U každé použité buničiny „i“ se příslušné hodnoty naměřených emisí CHSK (CHSKbunič.i“ vyjádřená v kg na tunu vzduchosuché buničiny — ADt (air dry tonne)) uplatní váženým způsobem podle podílu každé použité buničiny (buničina „i“ v poměru k tuně vzduchosuché buničiny) a sečtou dohromady. Tuna vzduchosuché buničiny předpokládá 90 % obsah sušiny a tuna vzduchosuchého papíru 95 % obsah sušiny.

Vážené hodnoty emisí CHSK pro buničinu se pak přičtou k naměřené hodnotě emisí CHSK z výroby papíru, čímž dostaneme celkovou výši emisí CHSK, tedy CHSKcelk..

Vážená referenční hodnota CHSK pro výrobu buničiny se vypočítá stejným způsobem, jako součet vážených referenčních hodnot pro každou použitou buničinu, který se přičte k referenční hodnotě pro výrobu papíru, čímž dostaneme celkovou referenční hodnotu CHSK, tedy CHSKref.,celk.. Referenční hodnoty pro každý typ použité buničiny a pro výrobu papíru jsou uvedeny v tabulce 1.

Celková hodnota emisí CHSK se nakonec vydělí celkovou referenční hodnotou emisí CHSK takto:

Formula

Tabulka 1

Referenční hodnoty emisí z různých typů buničiny a z výroby papíru

Druh buničiny/papír

Emise (kg/ADt)

CHSK referenční

P referenční

S referenční

NOx referenční

Bělená chemická buničina (kromě sulfitové)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bělená chemická buničina (sulfitová)

24,00

0,04

0,75

1,60

Buničina Magnefite

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebělená chemická buničina

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/mechanická dřevná buničina

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Buničina z recyklovaných vláken nezbavená tiskařských barev

1,10

0,006

0,20

0,25

Buničina z recyklovaných vláken zbavená tiskařských barev

2,40

0,008

0,20

0,25

Papírna (kg/tuna)

1,00

0,008

0,30

0,70

V případě společné výroby tepla a elektrické energie ve stejném závodě se od celkového množství emisí mohou odečíst emise S a NOx vzniklé při výrobě elektrické energie na místě. Pro výpočet podílu emisí pocházejících z výroby elektrické energie lze použít tuto rovnici:

2 × (MWh(elektrická energie))/[2 × MWh(elektrická energie) + MWh(teplo)]

Elektrická energie v tomto výpočtu je elektrická energie vyráběná v kogeneračním zařízení. Teplo v tomto výpočtu je čisté teplo dodané z kogeneračního zařízení do výroby buničiny/papíru.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné výpočty a údaje ze zkoušek dosvědčující splnění tohoto kritéria společně s příslušnou průkaznou dokumentací, která zahrnuje zprávy o zkouškách založených na těchto standardních zkušebních metodách kontinuálního nebo periodického monitorování (nebo rovnocenných standardních metodách, které příslušný subjekt uzná za metody poskytující údaje rovnocenné vědecké kvality): CHSK: ISO 15705 nebo ISO 6060; NOx: EN 14792 nebo ISO 11564; S (oxidy síry): EN 14791 nebo EPA č. 8; S (redukovaná síra): EPA č. 15 A,16 A nebo 16B; obsah S v ropných produktech: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 19579; obsah S v biomase: EN 15289; celkový obsah P: EN ISO 6878.

K monitorování emisí lze použít i rychlé testy, jsou-li pravidelně (např. měsíčně) kontrolovány, zda splňují příslušné výše uvedené normy nebo vhodné rovnocenné normy. V případě emisí CHSK lze uznat kontinuální monitorování založené na analýze celkového organického uhlíku (TOC), pokud pro dotčený závod byla zjištěna korelace mezi výsledky TOC a CHSK.

Minimální četnost měření je denně v případě emisí CHSK a týdně v případě celkových emisí P, nestanoví-li provozní povolení jinak. Ve všech případech se emise S a NOx měří kontinuálně (emise z kotlů o kapacitě větší než 50 MW) nebo periodicky (alespoň jednou ročně u kotlů a sušiček o kapacitě rovnající se 50 MW nebo menší).

Údaje se vykazují jako průměrné roční hodnoty vyjma případů, kdy:

období výroby trvá jen omezenou dobu,

výrobní závod je nový nebo přestavěný, přičemž v takovém případě se měření provádějí nejméně po dobu 45 po sobě následujících dnů stálého provozu.

V obou případech lze údaje uznat pouze tehdy, jsou-li reprezentativní pro příslušné období výroby a byl-li u každého emisního parametru proveden dostatečný počet měření.

Průkazná dokumentace musí zahrnovat údaje o četnosti měření a výpočet bodů pro CHSK, celkový obsah P, S a NOx.

Emise do ovzduší zahrnují též všechny emise S a NOx, které vznikají v průběhu výroby buničiny a papíru včetně páry uvolňované mimo výrobní závod, s výjimkou emisí spojených s výrobou elektrické energie. Měření zahrnují regenerační kotle, vápenky, parní kotle a pece na spalování silně páchnoucích plynů. V úvahu se berou rovněž rozptýlené emise. Hlášené hodnoty emisí síry do ovzduší zahrnují jak emise oxidované síry, tak emise redukované síry. Emise síry spojené s výrobou tepelné energie z ropy, uhlí a dalších externích paliv se známým obsahem síry se mohou místo měření zjistit výpočtem a musí se vzít v úvahu.

Měření emisí do vody se provádí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích v místě odtoku z čistírny odpadních vod závodu. Je-li odpadní voda závodu čištěna v komunální či jiné externí čistírně odpadních vod, analyzují se nefiltrované a neusazené vzorky z místa odtoku ze závodu a výsledky se vynásobí standardním faktorem účinnosti odstraňování znečišťujících látek pro komunální nebo externí čistírnu odpadních vod. Faktor účinnosti odstraňování znečišťujících látek vychází z údajů, které poskytl provozovatel komunální nebo externí čistírny odpadních vod.

U integrovaných závodů je obtížné získat samostatné údaje o emisích za buničinu a papír, a proto je-li k dispozici pouze kombinovaný údaj pro výrobu buničiny a papíru, stanoví se emise pro buničinu (buničiny) jako nula a kombinované emise se porovnají s kombinovanými referenčními hodnotami pro příslušnou výrobu buničiny a papíru. V rovnici se zohlední hmotnostní obsah každé buničiny, které byla přidělena zvláštní referenční hodnota z tabulky 1.

Kritérium č. 1 písm. b) Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX)

Toto kritérium se týká buničiny vyrobené bez elementárního chloru (ECF).

Emise AOX z výroby jakéhokoli typu buničiny použitého v grafickém papíru označeném ekoznačkou EU nesmí překročit 0,17 kg/ADt.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží zprávy o zkouškách založených na zkušební metodě AOX ISO 9562 nebo na rovnocenných metodách spolu s podrobnými výpočty, které dokládají splnění tohoto kritéria, a s příslušnou průkaznou dokumentací.

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, k němuž připojí seznam různých typů ECF buničiny použitých ve směsi buničiny, s uvedením údajů o hmotnosti a emisích AOX jednotlivých typů vyjádřených v kilogramech AOX na tunu vzduchosuché buničiny.

Průkazná dokumentace musí obsahovat údaje o četnosti měření. AOX se měří pouze v případě, že se při bělení buničiny používají sloučeniny chloru. AOX se nemusí měřit v odtocích z neintegrované výroby papíru, v odtocích z výroby buničiny bez bělení ani tam, kde se bělení provádí látkami, které neobsahují chlor.

Měření emisí AOX do vody se provádí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích v místě odtoku z čistírny odpadních vod závodu. Je-li odpadní voda závodu čištěna v komunální či jiné externí čistírně odpadních vod, analyzují se nefiltrované a neusazené vzorky z místa odtoku ze závodu a výsledky se vynásobí standardním faktorem účinnosti odstraňování znečišťujících látek pro komunální nebo externí čistírnu odpadních vod. Faktor účinnosti odstraňování znečišťujících látek vychází z údajů, které poskytl provozovatel komunální nebo externí čistírny odpadních vod.

Údaje o emisích se vyjádří jako roční průměr z měření prováděných alespoň jednou za dva měsíce. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu se měření provádějí nejméně po dobu 45 po sobě následujících dnů stálého provozu. Musí být pro dané období reprezentativní.

Pokud žadatel nepoužívá žádnou ECF buničinu, postačí odpovídající prohlášení předložit příslušnému subjektu.

Kritérium č. 1 písm. c) CO2

Emise oxidu uhličitého z fosilních paliv používaných při výrobě procesního tepla a elektrické energie (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj) nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

1)

1 100 kg CO2/t u papíru vyrobeného ze 100 % recyklované buničiny zbavené tiskařských barev;

2)

1 000 kg CO2/t u papíru vyrobeného ze 100 % chemické buničiny;

3)

1 600 kg CO2/t u papíru vyrobeného ze 100 % mechanické buničiny.

V případě papíru vyrobeného z kombinace chemické, recyklované a mechanické buničiny se vypočítá vážená mezní hodnota podle podílu každého typu buničiny ve směsi. Skutečná hodnota emisí se vypočítá jako součet emisí z výroby buničiny a papíru s přihlédnutím k použité směsi typů buničiny.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a podrobné výpočty dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou průkaznou dokumentací.

U každého použitého typu buničiny poskytne výrobce buničiny žadateli jednu hodnotu emisí CO2 v kg CO2/ADt. Žadatel též uvede jednu hodnotu emisí CO2 pro příslušný papírenský stroj či stroje používané při výrobě grafického papíru označeného ekoznačkou EU. Integrované papírny mohou uvádět emise CO2 z výroby buničiny a papíru jako jednu hodnotu.

Aby bylo možné určit maximální povolené emise CO2, žadatel uvede, jaké typy buničiny jsou ve směsi obsaženy (tj. chemická, mechanická a recyklovaná buničina).

Aby bylo možné vypočítat skutečné emise CO2, žadatel uvede jednotlivé dodané typy buničiny použité ve směsi buničiny, vypočítá váženou průměrnou hodnotu emisí CO2 pro výrobu buničiny a tuto hodnotu přičte k hodnotě emisí CO2 z papírenského stroje nebo strojů.

Údaje o emisích CO2 musí zahrnovat všechny neobnovitelné zdroje paliv použité při výrobě buničiny a papíru včetně emisí z výroby elektrické energie (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj).

Emisní faktory pro paliva se použijí v souladu s přílohou VI nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (4).

Pro energii ze sítě se použije faktor pro výpočet emisí 384 (kg CO2/MWh) v souladu s metodikou MEErP (5).

Výpočty nebo hmotnostní bilance se vztahují k dvanáctiměsíčnímu období výroby. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu jsou výpočty založeny na nejméně 45 po sobě následujících dnech stálého provozu. Výpočty musí být pro dané období reprezentativní.

Pro energii ze sítě se použije hodnota uvedená výše (celoevropský průměr), pokud žadatel nepředloží dokumentaci stanovující průměrnou hodnotu svých dodavatelů elektrické energie (smluvních dodavatelů); tuto průměrnou hodnotu pak může použít místo uvedené hodnoty. Dokumentace, jíž se dokládá splnění tohoto kritéria, musí zahrnovat technické specifikace uvádějící průměrnou hodnotu (např. kopii smlouvy).

Množství energie z obnovitelných zdrojů nakoupené a použité ve výrobních procesech se při výpočtu emisí CO2 počítá jako nulová hodnota emisí CO2. Žadatel předloží odpovídající dokumentaci o tom, že je taková energie v papírně skutečně použita nebo nakoupena z externích zdrojů.

Kritérium č. 2 – Spotřeba energie

Tento požadavek je založený na údajích o skutečné spotřebě energie při výrobě buničiny a papíru ve vztahu ke specifickým referenčním hodnotám.

Spotřeba energie zahrnuje spotřebu elektrické energie a paliva pro výrobu tepla, která se vyjádří pomocí bodů (Bcelkem), jak je popsáno níže.

Součet všech bodů (Bcelkem = BE + BF) nesmí překročit hodnotu 2,5.

Referenční hodnoty pro výpočet spotřeby energie jsou uvedeny v tabulce 2.

Používá-li se směs různých typů buničiny, určí se vážené referenční hodnoty pro spotřebu elektrické energie a paliva podle poměru každého použitého typu buničiny (buničina „i“ v poměru k tuně vzduchosuché buničiny) a sečtou se dohromady.

Kritérium č. 2 písm. a) Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie spojená s výrobou buničiny a papíru se vyjadřuje pomocí bodů (BE) níže uvedeným způsobem.

Výpočet pro výrobu buničiny: Pro každou použitou buničinu „i“ se příslušná spotřeba elektrické energie (Ebunič.i“ vyjádřená v kWh/ADt) vypočítá takto:

Ebunič.i“ = interně vyrobená elektrická energie + nakoupená elektrická energie – prodaná elektrická energie

Výpočet pro výrobu papíru: Spotřeba elektrické energie na výrobu papíru (Epapír) se vypočítá obdobně:

Epapír = interně vyrobená elektrická energie + nakoupená elektrická energie – prodaná elektrická energie

Nakonec se vypočítané body pro výrobu buničiny a papíru sloučí, aby se získal celkový počet bodů (BE):

Formula

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o spotřebě elektrické energie zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty spotřeby elektrické energie pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

Kritérium č. 2 písm. b) Spotřeba paliva pro výrobu tepla

Spotřeba paliva spojená s výrobou buničiny a papíru se vyjadřuje pomocí bodů (BF) níže uvedeným způsobem.

Výpočet pro výrobu buničiny: Pro každou použitou buničinu „i“ se příslušná spotřeba paliva (Fbunič.i“ vyjádřená v kWh/ADt) vypočítá takto:

Fbunič.i“ = interně vyrobené palivo + nakoupené palivo – prodané palivo – 1,25 × interně vyrobená elektrická energie

Pozn.:

1.

Hodnota Fbunič.i“ (a její příspěvek k BF, buničina) se nemusí počítat pro mechanickou buničinu, pokud se nejedná o komerční mechanickou vzduchosuchou buničinu obsahující alespoň 90 % sušiny.

2.

Množství paliva použitého na výrobu prodaného tepla se ve výše uvedené rovnici připočte k položce prodané palivo.

Výpočet pro výrobu papíru: Spotřeba paliva spojená s výrobou papíru (Fpapír, vyjádřená v kWh/ADT) se vypočítá obdobně:

Fpapír = interně vyrobené palivo + nakoupené palivo – prodané palivo – 1,25 × interně vyrobená elektrická energie

Nakonec se vypočítané body pro výrobu buničiny a papíru sloučí, aby se získal celkový počet bodů (BF):

Formula

Tabulka 2

Referenční hodnoty pro elektrickou energii a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADt

F referenční

Elektrická energie kWh/ADt

E referenční

Jiná než ADMP

ADMP

Jiná než ADMP

ADMP

Chemická buničina

3 650

4 650

750

750

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Mechanická dřevná buničina (včetně tlakově vyrobené dřevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Buničina z recyklovaných vláken

350

1 350

600

600

Druh papíru

kWh/t

Nenatíraný bezdřevý papír, časopisový papír (SC), novinový papír

1 700

750

Natíraný bezdřevý papír, natíraný časopisový papír (LWC, MWC)

1 700

800

ADMP = vzduchosuchá komerční buničina

Posuzování a ověřování (pro písm. a) i b)): Žadatel předloží podrobné výpočty dokládající splnění tohoto kritéria spolu s veškerou související průkaznou dokumentací. Vykazované hodnoty proto musí zahrnovat celkovou spotřebu elektrické energie a paliva.

Žadatel započítá všechny vstupy energie rozdělené na teplo/paliva a elektřinu spotřebované během výroby buničiny a papíru včetně energie spotřebované při odstraňování tiskařských barev z odpadového papíru určeného k výrobě buničiny z recyklovaných vláken. Energie spotřebovaná při dopravě surovin ani při zpracování a balení se do výpočtů spotřeby energie nezahrnuje.

Celková tepelná energie zahrnuje všechna nakupovaná paliva. Zahrnuje rovněž tepelnou energii získanou při spalování výluhů a odpadů vyprodukovaných ve výrobním závodě (např. dřevní odpad, piliny, výluhy, papírový odpad a výmět), jakož i tepelnou energii získanou při interní výrobě elektrické energie. Nicméně pro výpočet celkové tepelné energie žadatel bere v úvahu pouze 80 % tepelné energie pocházející z těchto zdrojů.

Elektrickou energií se rozumí čistá nakoupená elektrická energie odebíraná z rozvodné sítě a interní výroba elektrické energie měřená jako elektrický výkon. Elektrická energie použitá pro čištění odpadních vod se nemusí zahrnovat.

V případech, kdy se prostřednictvím elektrické energie vyrábí pára jako zdroj tepla, se vypočítá tepelná hodnota páry, potom se vydělí koeficientem 0,8 a přičte se k celkové spotřebě paliva.

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o palivu (teple) zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty paliva (tepla) pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

Kritérium č. 3 – Vlákna – zachování zdrojů, udržitelné obhospodařování lesů

Vlákenná surovina může pocházet z recyklovaných nebo primárních vláken.

Primární vlákna nesmí pocházet z geneticky modifikovaných druhů.

Pro všechna vlákna musí být k dispozici platné certifikáty spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), nebo rovnocenných systémů, nebo dodací listy papíru určeného k recyklaci v souladu s normou EN 643.

Nejméně 70 % vlákenné suroviny vyčleněné pro produkt nebo produkční řadu musí pocházet z lesů nebo ploch obhospodařovaných v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů, které splňují požadavky stanovené příslušným nezávislým systémem certifikace spotřebitelského řetězce, a/nebo pocházet z recyklovaných materiálů.

Do výše obsahu recyklovaných vláken se nezapočítává opětovné využití odpadních materiálů schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (tj. výmět papírenského stroje – vlastní výroby nebo koupený). Vstupy výmětu ze zpracování (vlastní výroby nebo koupeného) však lze považovat za vstupy přispívající k obsahu recyklovaných vláken, pokud pro ně jsou k dispozici dodací listy podle normy EN 643.

Veškerý necertifikovaný primární materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že pochází z legálních zdrojů a splňuje všechny další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační subjekty, které vydávají osvědčení o udržitelném obhospodařování lesů a/nebo certifikáty spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány nebo uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování: Žadatel příslušnému subjektu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží platným certifikátem spotřebitelského řetězce vydaným nezávislým subjektem výrobci grafického papíru označeného ekoznačkou EU pro všechna primární vlákna použitá v produktu nebo produkční řadě. Jako nezávislé certifikace třetí stranou jsou akceptovány FSC, PEFC nebo rovnocenné systémy. Pokud byla použita recyklovaná vlákna a jejich použití nebylo potvrzeno podle systému FSC, PEFC nebo rovnocenného systému, lze jako důkaz použít dodací listy podle normy EN 643.

Žadatel předloží auditované účetní doklady, které prokáží, že nejméně 70 % materiálů vyčleněných pro produkt nebo produkční řadu pochází z lesů nebo ploch obhospodařovaných podle zásad udržitelného obhospodařování lesů, které splňují požadavky stanovené příslušným nezávislým systémem certifikace spotřebitelského řetězce, a/nebo pochází z recyklovaných materiálů.

Jestliže produkt nebo produkční řada obsahuje necertifikovaný primární materiál, je třeba doložit, že obsah necertifikovaného primárního materiálu nepřevyšuje 30 % a že je potvrzen systémem ověření, který zajišťuje, že materiál pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

V případě, že certifikační systém nestanoví zvláštní požadavek, aby veškerý primární materiál byl odebírán z geneticky nemodifikovaných odrůd, je třeba předložit další důkazy za účelem prokázání této skutečnosti.

Kritérium č. 4 – Nebezpečné látky a směsi podléhající omezení

Základem pro doložení splnění každého dílčího kritéria v rámci kritéria č. 4 je seznam všech příslušných použitých chemických látek, který žadatel předloží spolu s odpovídající dokumentací (bezpečnostní list nebo prohlášení dodavatele chemické látky).

Kritérium č. 4 písm. a) Omezení týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Pozn.: Veškeré procesní a funkční chemické látky používané v papírně musí být prověřeny. Toto kritérium se nepoužije pro chemické látky používané k úpravě odpadní vody, pokud se upravená odpadní voda nevrací zpět do procesu výroby papíru.

Produkt z papíru nesmí obsahovat látky, které byly identifikovány podle postupu stanoveného v čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6) a zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), v koncentraci vyšší než 0,10 % (hmotnostních). Nebude udělena žádná výjimka z tohoto požadavku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že produkt z papíru neobsahuje žádné látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních). Uvedené prohlášení doloží bezpečnostními listy nebo odpovídajícími prohlášeními dodavatelů všech procesních a funkčních chemických látek používaných v papírně, z nichž je patrné, že žádná z chemických látek neobsahuje SVHC v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních).

Seznam látek identifikovaných jako SVHC a zařazených na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 je k dispozici na této internetové adrese:

https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

Odkazovat je třeba na seznam platný k datu podání žádosti.

Kritérium č. 4 písm. b) Omezení týkající se klasifikace, označování a balení

Pozn.: Veškeré procesní a funkční chemické látky používané v papírně musí být prověřeny. Toto kritérium se nepoužije pro chemické látky používané k úpravě odpadní vody, pokud se upravená odpadní voda nevrací zpět do procesu výroby papíru.

Není-li v tabulce 3 uvedena výjimka, nesmí produkt z papíru obsahovat látky nebo směsi v koncentracích přesahujících 0,10 % (hmotnostních), které jsou klasifikovány pomocí některé z těchto standardních vět o nebezpečnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7):

nebezpečnost – skupina 1: karcinogenita, mutagenita a/nebo toxicita pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df,

nebezpečnost – skupina 2: karcinogenita, mutagenita a/nebo toxicita pro reprodukci kategorie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toxicita pro vodní prostředí kategorie 1: H400, H410; akutní toxicita kategorie 1 a 2: H300, H310, H330; toxicita při vdechnutí kategorie 1: H304; toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 1: H370, H372, látky senzibilizující kůži kategorie 1 (*1): H317,

nebezpečnost – skupina 3: toxicita pro vodní prostředí kategorie 2, 3 a 4: H411, H412, H413; akutní toxicita kategorie 3: H301, H311, H331; toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 2: H371, H373.

Výše uvedený požadavek se nevztahuje na používání látek či směsí, které jsou chemicky modifikované během procesu výroby papíru (tj. anorganická flokulační činidla, síťovací činidla, anorganická oxidační a redukční činidla) tak, že jakákoli příslušná nebezpečnost podle nařízení CLP podléhající omezení již neplatí.

Tabulka 3

Odchylky od omezení týkajících se nebezpečnosti podle nařízení CLP a platných podmínek

Typ látky/směsi

Použitelnost

Klasifikace, na které se odchylky vztahují

Podmínky odchylky

Barviva a pigmenty

Používané při aplikaci v mokré sekci nebo při povrchové aplikaci při výrobě barevného papíru

H411, H412, H413

Dodavatel chemické látky deklaruje, že u papíru lze dosáhnout 98 % fixace, a poskytne pokyny, jak to lze zajistit.

Výrobce papíru předloží prohlášení o splnění příslušných pokynů.

Základní barviva

Barvení papíru vyrobeného převážně z mechanické buničiny a/nebo z nebělené chemické buničiny

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Kationtové polymery (včetně polyethyleniminů, polyamidů a polyaminů)

Jsou možná různá použití, včetně použití jako pomocných retenčních látek, ke zlepšení pevnosti mokrých papírových pásů, pevnosti za sucha a pevnosti za mokra.

H411, H412, H413

Výrobce papíru předloží prohlášení o splnění příslušných pokynů týkajících se bezpečné manipulace a dávkování specifikovaných v bezpečnostním listu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam všech příslušných použitých chemických látek společně s příslušným bezpečnostním listem nebo prohlášením dodavatele.

Veškeré chemické látky obsahující látky nebo směsi, jejichž klasifikace CLP podléhají omezení, musí být zvýrazněny. Zbytkový obsah látky nebo směsi podléhající omezení v konečném produktu se odhadne na základě orientačního dávkování chemické látky spolu s koncentrací látky či směsi podléhající omezení v dotčené chemické látce (podle údajů v bezpečnostním listu nebo prohlášení dodavatele) a předpokládaného retenčního faktoru 100 %.

Odůvodnění jakýchkoli odchylek od retenčního faktoru 100 % nebo chemické modifikace nebezpečné látky či směsi podléhající omezení musí být předloženo písemně příslušnému subjektu.

U látek nebo směsí podléhajících omezení, jejichž koncentrace překročí 0,10 % (hmotnostních) konečného produktu z papíru, ale na něž se vztahuje odchylka, musí být předložen doklad o splnění podmínek příslušné odchylky.

Kritérium č. 4 písm. c) Chlor

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce buničiny a papíru. Ačkoli se týká i bělení recyklovaných vláken, připouští se, že tato vlákna mohla být bělena plynným chlorem ve svém předchozím životním cyklu.

Plynný chlor se nesmí použít jako bělicí činidlo. Tento požadavek se nevztahuje na plynný chlor související s výrobou a používáním oxidu chloričitého.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že při výrobě papíru nebyl jako bělicí činidlo použit plynný chlor, případně spolu s prohlášeními od příslušných dodavatelů buničiny.

Kritérium č. 4 písm. d) Alkylfenolethoxyláty (APEO)

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce buničiny a papíru.

Do čisticích chemických prostředků, prostředků odstraňujících tiskařské barvy, prostředků proti pěnění, dispergačních činidel nebo nátěrů se nesmějí přidávat alkylfenolethoxyláty nebo jiné deriváty alkylfenolu. Deriváty alkylfenolu jsou definovány jako látky, které při rozkladu produkují alkylfenoly.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení dodavatele (dodavatelů) chemických látek, že do těchto látek nebyly přidány alkylfenolethoxyláty nebo jiné deriváty alkylfenolu.

Kritérium č. 4 písm. e) Povrchově aktivní látky používané při odstraňování tiskařských barev

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce buničiny zbavené tiskařských barev.

Všechny povrchově aktivní látky použité při odstraňování tiskařských barev musí vykazovat snadnou nebo plnou vnitřní biologickou rozložitelnost (viz níže uvedené zkušební metody a prahové hodnoty). Jedinou výjimkou z tohoto požadavku je použití povrchově aktivních látek na bázi derivátů křemíku, pokud se papírenský kal vzniklý při odstraňování tiskařských barev spaluje.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnými bezpečnostními listy nebo zprávami o zkouškách pro každou povrchově aktivní látku. V nich bude uvedena zkušební metoda, prahová hodnota a závěr, jehož bylo dosaženo pomocí těchto zkušebních metod a prahových hodnot:

pro snadnou biologickou rozložitelnost: OECD č. 301 A–F (nebo rovnocenné normy ISO) s procentuální mírou rozkladu (včetně adsorpce) do 28 dnů nejméně 70 % pro 301 A a E a nejméně 60 % pro 301 B, C, D a F,

pro plnou vnitřní biologickou rozložitelnost: OECD 302 A–C (nebo rovnocenné normy ISO) s procentuální mírou rozkladu (včetně adsorpce) do 28 dnů nejméně 70 % pro 302 A a B a nejméně 60 % pro 302 C.

Pokud se používají povrchově aktivní látky na bázi křemíku, předloží žadatel bezpečnostní list použitých chemických látek a prohlášení, že se papírenský kal vzniklý při odstraňování tiskařských barev spaluje, včetně podrobných údajů o příslušném spalovacím zařízení (zařízeních).

Kritérium č. 4 písm. f) Omezení týkající se biocidních přípravků pro kontrolu slizu

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru.

Účinné látky obsažené v biocidních přípravcích používaných k ničení slizotvorných organismů v systémech oběhu vody obsahujících vlákna musejí být pro tento účel schváleny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (8) nebo musejí být do rozhodnutí o schválení podle uvedeného nařízení předmětem přezkumu a nesmějí být potenciálně schopny bioakumulace.

Pro účely tohoto kritéria je bioakumulační potenciál charakterizován pomocí hodnoty rozdělovacího koeficientu oktanol/voda log Kow ≤ 3,0 nebo experimentálně stanoveného biokoncentračního faktoru ≤ 100.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušným bezpečnostním listem materiálu nebo zprávou o zkoušce, kde bude uvedena zkušební metoda, prahová hodnota a závěr, jehož bylo dosaženo pomocí jedné z těchto zkušebních metod: OECD 107, 117 nebo 305 A–E.

Kritérium č. 4 písm. g) Omezení týkající se azobarviv

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru.

Při výrobě grafického papíru označeného ekoznačkou EU nesmějí být použita azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolňovat jeden nebo více aromatických aminů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/61/ES (9) nebo příloze XVII dodatku 8 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria od dodavatelů všech barviv používaných při výrobě grafického papíru označeného ekoznačkou EU. Prohlášení dodavatelů barviv musí být doložena zprávami o zkouškách provedených podle příslušných metod popsaných v příloze XVII dodatku 10 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo rovnocenných metod.

Kritérium č. 4 písm. h) Pigmenty a barviva na bázi kovů

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru. Viz definice pigmentů a barviv na bázi kovů v preambuli této přílohy.

Barviva nebo pigmenty na bázi hliníku (*2), stříbra, arsenu, barya, kadmia, kobaltu, chromu, mědi (*2), rtuti, manganu, niklu, olova, selenu, antimonu, cínu nebo zinku se nesmí používat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění požadavků tohoto kritéria od dodavatelů všech barviv používaných při výrobě grafického papíru označeného ekoznačkou EU. Prohlášení dodavatelů se doloží bezpečnostními listy nebo jinými příslušnými dokumenty.

Kritérium č. 4 písm. i) Iontové nečistoty v barvivech

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru.

Obsah iontových nečistot v použitých barvivech nesmí překročit tyto mezní hodnoty: stříbro 100 ppm; arsen 50 ppm; baryum 100 ppm; kadmium 20 ppm; kobalt 500 ppm; chrom 100 ppm; měď 250 ppm; rtuť 4 ppm; nikl 200 ppm; olovo 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; cín 250 ppm; zinek 1 500 ppm.

Omezení týkající se stop mědi neplatí pro barviva na bázi ftalokyaninu měďnatého.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění požadavků tohoto kritéria od dodavatelů všech barviv používaných při výrobě grafického papíru označeného ekoznačkou EU. Prohlášení dodavatelů se doloží bezpečnostními listy nebo jinými příslušnými dokumenty.

Kritérium č. 5 – Nakládání s odpady

Všechny závody na výrobu buničiny a papíru musí mít systém nakládání s odpady z výrobního procesu a plán nakládání s odpady a minimalizace odpadů popisující výrobní proces a uvádějící informace o těchto aspektech:

1)

zavedené postupy pro předcházení vzniku odpadů;

2)

zavedené postupy pro třídění, opětovné použití a recyklaci odpadů;

3)

zavedené postupy pro bezpečné nakládání s nebezpečným odpadem;

4)

obecné a specifické cíle soustavného zlepšování týkající se snižování vzniku odpadů a zvyšování míry opětovného použití a recyklace.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží plán minimalizace odpadů a nakládání s odpady pro každý z dotčených závodů a prohlášení o splnění tohoto kritéria.

U žadatelů registrovaných v systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a/nebo certifikovaných podle normy ISO 14001 se má za to, že toto kritérium splnili, pokud:

1)

je zahrnutí nakládání s odpady zdokumentováno v environmentálním prohlášení systému EMAS pro výrobní závod (závody) nebo

2)

je zahrnutí nakládání s odpady dostatečně zdokumentováno v osvědčení podle normy ISO 14001 pro výrobní závod (závody).

Kritérium č. 6 – Vhodnost k použití

Produkt z papíru musí být vhodný ke svému účelu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací.

Výrobci zaručí vhodnost svých produktů k použití předložením dokumentace, která dokládá, že kvalita produktu splňuje normu EN ISO/IEC 17050. Uvedená norma stanoví obecná kritéria prohlášení dodavatelů o shodě s normativními dokumenty.

Kritérium č. 7 – Informace uváděné na obalu

Na obalu produktu musí být uvedena alespoň jedna z těchto informací:

„Používejte oboustranný tisk“ (použije se pro kancelářský papír)

„Sbírejte starý papír pro recyklaci“

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží fotografií obalu produktu, na němž jsou uvedeny požadované informace.

Kritérium č. 8 – Informace uváděné na ekoznačce EU

Žadatel se řídí pokyny, jak správně používat logo ekoznačky EU, uvedenými v dokumentu EU Ecolabel Logo Guidelines:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Jestliže se použije volitelný štítek s textovým polem, musí obsahovat tato tři prohlášení:

nízké emise do ovzduší a vody při výrobě,

nízká spotřeba energie při výrobě,

xx % vláken z udržitelných zdrojů, případně xx % recyklovaných vláken.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží fotografií balení produktu, na níž je zřetelně vidět štítek, číslo registrace/licence a případně prohlášení, která mohou být zobrazena společně se značkou.


(1)  Vyšší hodnota se vztahuje k závodům, které používají dřevo eukalyptu pocházející z regionů s vyšším obsahem fosforu (např. eukalyptus pěstovaný na Pyrenejském poloostrově).

(2)  Hodnota emisí NOx pro neintegrované celulózky vyrábějící CTMP pomocí rychlosušení buničiny parou z biomasy.

(3)  Hodnota CHSK pro vysoce bělenou mechanickou buničinu (70–100 % vláken výsledného papíru).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).

(5)  Metodika pro ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(*1)  Omezení H317 se uplatní pouze na komerční barvicí přípravky, činidla pro povrchovou úpravu a nátěrové hmoty aplikované na papír.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/61/ES ze dne 19. července 2002, kterou se podevatenácté mění směrnice Rady 76/769/EHS o omezeních při uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání (azobarviva) (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 15).

(*2)  Omezení týkající se mědi je vyloučeno v případě ftalokyaninu měďnatého a omezení týkající se hliníku neplatí pro hlinitokřemičitany.


PŘÍLOHA II

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU HEDVÁBNÉMU PAPÍRU A PRODUKTŮM Z HEDVÁBNÉHO PAPÍRU

RÁMEC

Cíle kritérií

Cílem kritérií je zejména snížení vypouštění toxických nebo eutrofních látek do vody, snížení škod na životním prostředí nebo rizik spojených s využíváním energie (změna klimatu, acidifikace, poškozování ozonové vrstvy, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů). Za tímto účelem je cílem kritérií:

snížení spotřeby energie a s tím spojených emisí do ovzduší,

omezení škod na životním prostředí snižováním emisí do vody a tvorby odpadu,

omezení škod na životním prostředí nebo rizik spojených s používáním nebezpečných chemických látek a

ochrana lesů vyžadováním, aby recyklovaná nebo primární vlákna byla získávána z udržitelně obhospodařovaných lesů a ploch.

Kritéria pro udělování ekoznačky EU „hedvábnému papíru a produktům z hedvábného papíru“:

1.

emise do vody a ovzduší;

2.

spotřeba energie;

3.

vlákna: zachování zdrojů, udržitelné obhospodařování lesů;

4.

nebezpečné látky a směsi podléhající omezení;

5.

nakládání s odpady;

6.

požadavky na konečný produkt;

7.

informace uvedené na ekoznačce EU.

Ekologická kritéria se týkají výroby buničiny včetně všech dílčích procesů od okamžiku, kdy primární nebo recyklovaná vlákna vstoupí do výrobního závodu, až do okamžiku, kdy buničina opustí celulózku. Ve výrobě papíru se ekologická kritéria týkají všech dílčích procesů v papírně od přípravy buničiny pro výrobu hedvábného papíru až po navíjení hotového papíru do výchozí role.

Spotřeba energie a emise do vody a ovzduší při zpracování hedvábného papíru do produktů z hedvábného papíru nejsou zahrnuty. Na přepravu a balení surovin (např. dřeva), buničiny nebo konečného produktu z papíru se ekologická kritéria nevztahují.

Posuzování a ověřování: U každého kritéria jsou uvedeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkouškách nebo jiné doklady dokládající splnění kritérií, může být původcem těchto dokladů žadatel a/nebo popřípadě jeho dodavatel (dodavatelé) a/nebo jejich subdodavatelé atd.

Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení a ověření vydaná subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření vydaná subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro subjekty certifikující produkty, procesy a služby.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat průkaznou dokumentaci a provést nezávislá ověření nebo zkontrolovat dodržování uvedených kritérií na místě.

Produkty z hedvábného papíru musejí splňovat všechny příslušné požadavky země, kde jsou uváděny na trh. Žadatel předloží prohlášení, že produkt tyto požadavky splňuje.

Použijí se tyto definice:

1)

„tunou vzduchosuché buničiny“ (ADt) se rozumí tuna buničiny vysušené na vzduchu vyjádřená jako 90 % suchost;

2)

„chemickou buničinou“ se rozumí vláknitý materiál získaný tak, že se ze suroviny odstraní značná část necelulózových složek, které lze odstranit chemickým zpracováním (vařením, delignifikací, bělením);

3)

„CMP“ se rozumí chemicko-mechanická buničina;

4)

„CTMP“ se rozumí chemicko-termomechanická buničina;

5)

„buničinou zbavenou tiskařských barev“ se rozumí buničina vyrobená z papíru určeného k recyklaci, z něhož byly odstraněny tiskařské barvy a další kontaminující látky;

6)

„barvivy“ se rozumí sytě zbarvený nebo fluorescentní organický materiál, který obarví substrát prostřednictvím selektivní absorpce. Barviva jsou rozpustná a/nebo se nanášejí postupem, který alespoň dočasně naruší jakoukoli strukturu krystalů barviva. Barviva jsou v substrátu zadržena absorpcí, rozpuštěním a mechanickou retencí nebo iontovými či kovalentními chemickými vazbami;

7)

„ECF buničinou“ se rozumí bělená buničina vyrobená bez použití elementárního chloru;

8)

„integrovanou výrobou“ se rozumí výroba buničiny a papíru v témže závodě. Buničina se před výrobou papíru nesuší. Výroba papíru/lepenky je přímo propojena s výrobou buničiny;

9)

„papírem či lepenkou z mechanické buničiny“ se rozumí papír nebo lepenka, jejichž základní vlákennou složkou je mechanická buničina;

10)

„pigmenty a barvivy na bázi kovů“ se rozumí barviva a pigmenty obsahující více než 50 % hmotnostních příslušných kovových složek;

11)

„výchozí rolí“ se rozumí velká role hedvábného papíru navinutá na navíjecí stanici, která zabírá celou šířku stroje na výrobu hedvábného papíru nebo její část;

12)

„neintegrovanou výrobou“ se rozumí výroba komerční buničiny (na prodej) v závodech, v nichž nejsou používány papírenské stroje, nebo výroba papíru nebo lepenky, při níž se využívá pouze komerční buničiny vyráběné v jiných provozech;

13)

„výmětem papírenského stroje“ se rozumí papírový materiál, který byl při provozu papírenského stroje vyřazen, ale jehož vlastnosti umožňují jej v závodě znovu použít tak, že se zařadí do téhož výrobního procesu, z něhož vzešel. Pro účely tohoto rozhodnutí se tento výraz nerozšiřuje na procesy zpracování považované za odlišné od procesů papírenského stroje;

14)

„pigmenty“ se rozumí barevné, černé, bílé nebo fluorescenční částice organických nebo anorganických pevných látek, které jsou zpravidla nerozpustné v nosiči nebo substrátu, do nějž jsou přidány, a tento nosič či substrát je v zásadě fyzikálně ani chemicky neovlivňuje. Mění vzhled vlivem selektivní absorpce a/nebo rozptýlení světla. Pigmenty jsou zpravidla rozptýleny v nosičích nebo substrátech za účelem aplikace, např. při výrobě tiskařských barev, barev, plastů nebo jiných polymerních materiálů. Pigmenty si zachovávají strukturu krystalů nebo částic po celý barvící proces;

15)

„recyklovanými vlákny“ se rozumí vlákna separovaná z odpadu během výrobního procesu nebo vyprodukovaná domácnostmi nebo komerčními a průmyslovými zařízeními a institucemi v roli koncových uživatelů produktu. Tato vlákna nemohou být dále využívána ke svému zamýšlenému účelu. Nepatří sem opětovné využití materiálů vyprodukovaných v procesu a schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (výmět papírenského stroje — vlastní výroby nebo koupený);

16)

„hedvábným papírem s texturou“ se rozumí papír vyznačující se vysokou objemovou a absorpční kapacitou získanou díky rozsáhlým oblastem vysoké a nízké hustoty vláken v podobě vláknitých kapes v podkladovém archu vytvořených specifickými procesy na stroji pro výrobu hedvábného papíru;

17)

„TCF buničinou“ se rozumí zcela bezchlórová bělená buničina;

18)

„TMP“ se rozumí termomechanická buničina.

KRITÉRIA PRO EKOZNAČKU EU

Kritérium č. 1 – Emise do vody a ovzduší

Nezbytným předpokladem je, aby závod na výrobu buničiny a papíru splňoval všechny příslušné právní požadavky v zemi, v níž se nachází.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací a prohlášeními dodavatele či dodavatelů buničiny.

Kritérium č. 1 písm. a) Chemická spotřeba kyslíku (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Tento požadavek je založen na údajích o emisích ve vztahu ke stanovené referenční hodnotě. Poměr skutečných emisí k referenční hodnotě představuje emisní skóre.

U jakéhokoli jednotlivého emisního parametru by toto skóre nemělo překročit hodnotu 1,3.

Ve všech případech by celkový počet bodů (Bcelk. = BCHSK + BS + BNOx + BP) neměl být vyšší než 4,0.

V případě neintegrované výroby žadatel předloží výpočet, který zahrnuje výrobu buničiny a papíru.

Celková hodnota BCHSK pro výrobu buničiny a papíru se vypočte takto (BS, BNOx a BP se vypočte stejným způsobem).

U každé použité buničiny „i“ se příslušné hodnoty naměřených emisí CHSK (CHSKbunič.i“ vyjádřená v kg na tunu vzduchosuché buničiny — ADt (air dry tonne)) uplatní váženým způsobem podle podílu každé použité buničiny (buničina „i“ v poměru k tuně vzduchosuché buničiny) a sečtou dohromady. Tuna vzduchosuché buničiny předpokládá 90 % obsah sušiny a tuna vzduchosuchého papíru 95 % obsah sušiny.

Vážené hodnoty emisí CHSK pro buničinu se pak přičtou k naměřené hodnotě emisí CHSK z výroby papíru, čímž dostaneme celkovou výši emisí CHSK, tedy CHSKcelk..

Vážená referenční hodnota CHSK pro výrobu buničiny se vypočítá stejným způsobem, jako součet vážených referenčních hodnot pro každou použitou buničinu, který se přičte k referenční hodnotě pro výrobu papíru, čímž dostaneme celkovou referenční hodnotu CHSK, tedy CHSK ref., celk.. Referenční hodnoty pro každý typ použité buničiny a pro výrobu papíru jsou uvedeny v tabulce 1.

Celková hodnota emisí CHSK se nakonec vydělí celkovou referenční hodnotou emisí CHSK takto:

Formula

Tabulka 1

Referenční hodnoty emisí z různých typů buničiny a z výroby papíru

Druh buničiny/papír

Emise (kg/ADt)

CHSK referenční

P referenční

S referenční

NOx referenční

Bělená chemická buničina (kromě sulfitové)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bělená chemická buničina (sulfitová)

24,00

0,04

0,75

1,60

Buničina Magnefite

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebělená chemická buničina

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/mechanická dřevná buničina

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Buničina z recyklovaných vláken nezbavená tiskařských barev

1,10

0,006

0,20

0,25

Buničina z recyklovaných vláken zbavená tiskařských barev

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emise (kg/t)

Výroba hedvábného papíru

1,20

0,01

0,30

0,50

Výroba hedvábného papíru s texturou

1,20

0,01

0,30

0,70

V případě společné výroby tepla a elektrické energie ve stejném závodě se od celkového množství emisí mohou odečíst emise S a NOx vzniklé při výrobě elektrické energie na místě. Pro výpočet podílu emisí pocházejících z výroby elektrické energie lze použít tuto rovnici:

2 × (MWh(elektrická energie))/[2 × MWh(elektrická energie) + MWh(teplo)]

Elektrická energie v tomto výpočtu je elektrická energie vyráběná v kogeneračním zařízení. Teplo v tomto výpočtu je čisté teplo dodané z kogeneračního zařízení do výroby buničiny/papíru.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné výpočty a údaje ze zkoušek dosvědčující splnění tohoto kritéria společně s příslušnou průkaznou dokumentací, která zahrnuje zprávy o zkouškách založených na těchto standardních zkušebních metodách kontinuálního nebo periodického monitorování (nebo rovnocenných standardních metodách, které příslušný subjekt uzná za metody poskytující údaje rovnocenné vědecké kvality): CHSK: ISO 15705 nebo ISO 6060; NOx: EN 14792 nebo ISO 11564; S (oxidy síry): EN 14791: nebo EPA č. 8; S (redukovaná síra): EPA č. 15 A,16 A nebo 16B; obsah S v ropných produktech: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 19579; obsah S v biomase: EN 15289; celkový obsah P: EN ISO 6878.

K monitorování emisí lze použít i rychlé testy, jsou-li pravidelně (např. měsíčně) kontrolovány, zda splňují příslušné výše uvedené normy nebo vhodné rovnocenné normy. V případě emisí CHSK lze uznat kontinuální monitorování založené na analýze celkového organického uhlíku (TOC), pokud pro dotčený závod byla zjištěna korelace mezi výsledky TOC a CHSK.

Minimální četnost měření je denně v případě emisí CHSK a týdně v případě celkových emisí P, nestanoví-li provozní povolení jinak. Ve všech případech se emise S a NOx měří kontinuálně (emise z kotlů o kapacitě větší než 50 MW) nebo periodicky (alespoň jednou ročně u kotlů a sušiček o kapacitě rovnající se 50 MW nebo menší).

Údaje se vykazují jako průměrné roční hodnoty vyjma případů, kdy:

období výroby trvá jen omezenou dobu,

výrobní závod je nový nebo přestavěný, přičemž v takovém případě se měření provádějí nejméně po dobu 45 po sobě následujících dnů stálého provozu.

V obou případech lze údaje uznat pouze tehdy, jsou-li reprezentativní pro příslušné období výroby a byl-li u každého emisního parametru proveden dostatečný počet měření.

Průkazná dokumentace musí zahrnovat údaje o četnosti měření a výpočet bodů pro CHSK, celkový obsah P, S a NOx.

Emise do ovzduší zahrnují též všechny emise S a NOx, které vznikají v průběhu výroby buničiny a papíru včetně páry uvolňované mimo výrobní závod, s výjimkou emisí spojených s výrobou elektrické energie. Měření zahrnují regenerační kotle, vápenky, parní kotle a pece na spalování silně páchnoucích plynů. V úvahu se berou rovněž rozptýlené emise. Hlášené hodnoty emisí síry do ovzduší zahrnují jak emise oxidované síry, tak emise redukované síry. Emise síry spojené s výrobou tepelné energie z ropy, uhlí a dalších externích paliv se známým obsahem síry se mohou místo měření zjistit výpočtem a musí se vzít v úvahu.

Měření emisí do vody se provádí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích v místě odtoku z čistírny odpadních vod závodu. Je-li odpadní voda závodu čištěna v komunální či jiné externí čistírně odpadních vod, analyzují se nefiltrované a neusazené vzorky z místa odtoku ze závodu a výsledky se vynásobí standardním faktorem účinnosti odstraňování znečišťujících látek pro komunální nebo externí čistírnu odpadních vod. Faktor účinnosti odstraňování znečišťujících látek vychází z údajů, které poskytl provozovatel komunální nebo externí čistírny odpadních vod.

U integrovaných závodů je obtížné získat samostatné údaje o emisích za buničinu a papír, a proto je-li k dispozici pouze kombinovaný údaj pro výrobu buničiny a papíru, stanoví se emise pro buničinu (buničiny) jako nula a kombinované emise se porovnají s kombinovanými referenčními hodnotami pro příslušnou výrobu buničiny a papíru. V rovnici se zohlední hmotnostní obsah každé buničiny, které byla přidělena zvláštní referenční hodnota z tabulky 1.

Kritérium č. 1 písm. b) Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX)

Toto kritérium se týká buničiny vyrobené bez elementárního chloru (ECF).

Emise AOX z výroby jakéhokoli typu buničiny použitého v hedvábném papíru označeném ekoznačkou EU nesmí překročit 0,17 kg/ADt.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží zprávy o zkouškách založených na zkušební metodě AOX ISO 9562 nebo na rovnocenných metodách spolu s podrobnými výpočty, které dokládají splnění tohoto kritéria, a s příslušnou průkaznou dokumentací.

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, k němuž připojí seznam různých typů ECF buničiny použitých ve směsi buničiny, s uvedením údajů o hmotnosti a emisích AOX jednotlivých typů vyjádřených v kilogramech AOX na tunu vzduchosuché buničiny.

Průkazná dokumentace musí obsahovat údaje o četnosti měření. AOX se měří pouze v případě, že se při bělení buničiny používají sloučeniny chloru. AOX se nemusí měřit v odtocích z neintegrované výroby papíru, v odtocích z výroby buničiny bez bělení ani tam, kde se bělení provádí látkami, které neobsahují chlor.

Měření emisí AOX do vody se provádí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích v místě odtoku z čistírny odpadních vod závodu. Je-li odpadní voda závodu čištěna v komunální či jiné externí čistírně odpadních vod, analyzují se nefiltrované a neusazené vzorky z místa odtoku ze závodu a výsledky se vynásobí standardním faktorem účinnosti odstraňování znečišťujících látek pro komunální nebo externí čistírnu odpadních vod. Faktor účinnosti odstraňování znečišťujících látek vychází z údajů, které poskytl provozovatel komunální nebo externí čistírny odpadních vod.

Údaje o emisích se vyjádří jako roční průměr z měření prováděných alespoň jednou za dva měsíce. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu se měření provádějí nejméně po dobu 45 po sobě následujících dnů stálého provozu. Musí být pro dané období reprezentativní.

Pokud žadatel nepoužívá žádnou ECF buničinu, postačí odpovídající prohlášení předložit příslušnému subjektu.

Kritérium č. 1 písm. c) CO2

Pozn.: Toto kritérium se týká součtu emisí CO2 z výrobních procesů při výrobě buničiny a papíru. Zpracování není zahrnuto.

Emise oxidu uhličitého z fosilních paliv používaných při výrobě procesního tepla a elektrické energie (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj) nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

1)

1 200 kg CO2/t pro běžný hedvábný papír;

2)

1 850 kg CO2/t pro hedvábný papír s texturou.

Skutečná hodnota emisí se vypočítá jako součet emisí z výroby buničiny a papíru s přihlédnutím k použité směsi typů buničiny.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a podrobné výpočty dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou průkaznou dokumentací.

U každého použitého typu buničiny poskytne výrobce buničiny žadateli jednu hodnotu emisí CO2 v kg CO2/ADt. Žadatel též uvede jednu hodnotu emisí CO2 pro příslušný papírenský stroj či stroje používané při výrobě hedvábného papíru označeného ekoznačkou EU. Integrované papírny mohou uvádět emise CO2 z výroby buničiny a papíru jako jednu hodnotu.

Údaje o emisích CO2 musí zahrnovat všechny neobnovitelné zdroje paliv použité při výrobě buničiny a papíru včetně emisí z výroby elektrické energie (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj).

Emisní faktory pro paliva se použijí v souladu s přílohou VI nařízení (EU) č. 601/2012.

Pro energii ze sítě se použije faktor pro výpočet emisí 384 (kg CO2/MWh) v souladu s metodikou MEErP (4).

Výpočty nebo hmotnostní bilance se vztahují k dvanáctiměsíčnímu období výroby. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu jsou výpočty založeny na nejméně 45 po sobě následujících dnech stálého provozu. Výpočty musí být pro dané období reprezentativní.

Pro energii ze sítě se použije hodnota uvedená výše (celoevropský průměr), pokud žadatel nepředloží dokumentaci stanovující průměrnou hodnotu svých dodavatelů elektrické energie (smluvních dodavatelů); tuto průměrnou hodnotu pak může použít místo uvedené hodnoty. Dokumentace, jíž se dokládá splnění tohoto kritéria, musí zahrnovat technické specifikace uvádějící průměrnou hodnotu (např. kopii smlouvy).

Množství energie z obnovitelných zdrojů nakoupené a použité ve výrobních procesech se při výpočtu emisí CO2 počítá jako nulová hodnota emisí CO2. Žadatel předloží odpovídající dokumentaci o tom, že je taková energie v papírně skutečně použita nebo nakoupena z externích zdrojů.

Kritérium č. 2 – Spotřeba energie

Tento požadavek je založený na údajích o skutečné spotřebě energie při výrobě buničiny a papíru ve vztahu ke specifickým referenčním hodnotám.

Spotřeba energie zahrnuje spotřebu elektrické energie a paliva pro výrobu tepla, která se vyjádří pomocí bodů (Bcelkem), jak je popsáno níže.

Součet všech bodů (Bcelkem = BE + BF) nesmí překročit hodnotu 2,5.

Referenční hodnoty pro výpočet spotřeby energie jsou uvedeny v tabulce 2.

Používá-li se směs různých typů buničiny, určí se vážené referenční hodnoty pro spotřebu elektrické energie a paliva podle poměru každého použitého typu buničiny (buničina „i“ v poměru k tuně vzduchosuché buničiny) a sečtou se dohromady.

Kritérium č. 2 písm. a) Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie spojená s výrobou buničiny a papíru se vyjadřuje pomocí bodů (BE) níže uvedeným způsobem.

Výpočet pro výrobu buničiny: Pro každou použitou buničinu „i“ se příslušná spotřeba elektrické energie (Ebunič.i“ vyjádřená v kWh/ADt) vypočítá takto:

Ebunič.i“ = interně vyrobená elektrická energie + nakoupená elektrická energie – prodaná elektrická energie

Výpočet pro výrobu papíru: Spotřeba elektrické energie na výrobu papíru (Epapír) se vypočítá obdobně:

Epapír = interně vyrobená elektrická energie + nakoupená elektrická energie – prodaná elektrická energie

Nakonec se vypočítané body pro výrobu buničiny a papíru sloučí, aby se získal celkový počet bodů (BE):

Formula

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o spotřebě elektrické energie zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty spotřeby elektrické energie pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

Kritérium č. 2 písm. b) Spotřeba paliva pro výrobu tepla

Spotřeba paliva spojená s výrobou buničiny a papíru se vyjadřuje pomocí bodů (BF) níže uvedeným způsobem.

Výpočet pro výrobu buničiny: Pro každou použitou buničinu „i“ se příslušná spotřeba paliva (Fbunič.i“ vyjádřená v kWh/ADt) vypočítá takto:

Fbunič.i“ = interně vyrobené palivo + nakoupené palivo – prodané palivo – 1,25 × interně vyrobená elektrická energie

Pozn.:

1.

Hodnota Fbunič.i“ (a její příspěvek k BF, buničina) se nemusí počítat pro mechanickou buničinu, pokud se nejedná o komerční mechanickou vzduchosuchou buničinu obsahující alespoň 90 % sušiny.

2.

Množství paliva použitého na výrobu prodaného tepla se ve výše uvedené rovnici připočte k položce prodané palivo.

Výpočet pro výrobu papíru: Spotřeba paliva spojená s výrobou papíru (Fpapír, vyjádřená v kWh/ADT) se vypočítá obdobně:

Fpapír = interně vyrobené palivo + nakoupené palivo – prodané palivo – 1,25 × interně vyrobená elektrická energie

Nakonec se vypočítané body pro výrobu buničiny a papíru sloučí, aby se získal celkový počet bodů (BF):

Formula

Tabulka 2

Referenční hodnoty pro elektrickou energii a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADt

F referenční

Elektrická energie kWh/ADt

E referenční

Jiná než ADMP

ADMP

Jiná než ADMP

ADMP

Chemická buničina

3 650

4 650

750

750

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Mechanická dřevná buničina (včetně tlakově vyrobené dřevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Buničina z recyklovaných vláken

350

1 350

700

700

Druh papíru

kWh/t

Hedvábný papír

1 950

950

Hedvábný papír s texturou

3 000

1 500

ADMP = vzduchosuchá komerční buničina

Posuzování a ověřování (pro písm. a) i b)): Žadatel předloží podrobné výpočty dokládající splnění tohoto kritéria spolu s veškerou související průkaznou dokumentací. Vykazované hodnoty proto musí zahrnovat celkovou spotřebu elektrické energie a paliva.

Žadatel započítá všechny vstupy energie rozdělené na teplo/paliva a elektřinu spotřebované během výroby buničiny a papíru včetně energie spotřebované při odstraňování tiskařských barev z odpadového papíru určeného k výrobě buničiny z recyklovaných vláken. Energie spotřebovaná při dopravě surovin a balení se do výpočtů spotřeby energie nezahrnuje.

Celková tepelná energie zahrnuje všechna nakupovaná paliva. Zahrnuje rovněž tepelnou energii získanou při spalování výluhů a odpadů vyprodukovaných ve výrobním závodě (např. dřevní odpad, piliny, výluhy, papírový odpad a výmět), jakož i tepelnou energii získanou při interní výrobě elektrické energie. Nicméně pro výpočet celkové tepelné energie žadatel bere v úvahu pouze 80 % tepelné energie pocházející z těchto zdrojů.

Elektrickou energií se rozumí čistá nakoupená elektrická energie odebíraná z rozvodné sítě a interní výroba elektrické energie měřená jako elektrický výkon. Elektrická energie použitá pro čištění odpadních vod se nemusí zahrnovat.

V případech, kdy se prostřednictvím elektrické energie vyrábí pára jako zdroj tepla, se vypočítá tepelná hodnota páry, potom se vydělí koeficientem 0,8 a přičte se k celkové spotřebě paliva.

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o palivu (teple) zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty paliva (tepla) pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

Kritérium č. 3 – Vlákna – zachování zdrojů, udržitelné obhospodařování lesů

Vlákenná surovina může pocházet z recyklovaných nebo primárních vláken.

Primární vlákna nesmí pocházet z geneticky modifikovaných druhů.

Pro všechna vlákna musí být k dispozici platné certifikáty spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), nebo rovnocenných systémů, nebo dodací listy papíru určeného k recyklaci v souladu s normou EN 643.

Nejméně 70 % vlákenné suroviny vyčleněné pro produkt nebo produkční řadu musí pocházet z lesů nebo ploch obhospodařovaných v souladu se zásadami udržitelného obhospodařování lesů, které splňují požadavky stanovené příslušným nezávislým systémem certifikace spotřebitelského řetězce, a/nebo pocházet z recyklovaných materiálů.

Do výše obsahu recyklovaných vláken se nezapočítává opětovné využití odpadních materiálů schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (tj. výmět papírenského stroje – vlastní výroby nebo koupený). Vstupy výmětu ze zpracování (vlastní výroby nebo koupeného) však lze považovat za vstupy přispívající k obsahu recyklovaných vláken, pokud pro ně jsou k dispozici dodací listy podle normy EN 643.

Veškerý necertifikovaný primární materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že pochází z legálních zdrojů a splňuje všechny další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.Certifikační subjekty, které vydávají osvědčení o udržitelném obhospodařování lesů a/nebo certifikáty spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány nebo uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování: Žadatel příslušnému subjektu předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží platným certifikátem spotřebitelského řetězce vydaným nezávislým subjektem výrobci hedvábného papíru označeného ekoznačkou EU pro všechna vlákna použitá v produktu nebo produkční řadě. Jako nezávislé certifikace třetí stranou jsou akceptovány FSC, PEFC nebo rovnocenné systémy. Pokud byla použita recyklovaná vlákna a jejich použití nebylo potvrzeno podle systému FSC, PEFC nebo rovnocenného systému, lze jako důkaz použít dodací listy podle normy EN 643.

Žadatel předloží auditované účetní doklady, které prokáží, že nejméně 70 % materiálů vyčleněných pro produkt nebo produkční řadu pochází z lesů nebo ploch obhospodařovaných podle zásad udržitelného obhospodařování lesů, které splňují požadavky stanovené příslušným nezávislým systémem certifikace spotřebitelského řetězce, a/nebo pochází z recyklovaných materiálů.

Jestliže produkt nebo produkční řada obsahuje necertifikovaný primární materiál, je třeba doložit, že obsah necertifikovaného primárního materiálu nepřevyšuje 30 % a že je potvrzen systémem ověření, který zajišťuje, že materiál pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

V případě, že certifikační systém nestanoví zvláštní požadavek, aby veškerý primární materiál byl odebírán z geneticky nemodifikovaných odrůd, je třeba předložit další důkazy za účelem prokázání této skutečnosti.

Kritérium č. 4 – Nebezpečné látky a směsi podléhající omezení

Základem pro doložení splnění každého dílčího kritéria v rámci kritéria č. 4 je seznam všech příslušných použitých chemických látek, který žadatel předloží spolu s odpovídající dokumentací (bezpečnostní list nebo prohlášení dodavatele chemické látky).

Kritérium č. 4 písm. a) Omezení týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Pozn.: Veškeré procesní a funkční chemické látky používané v papírně a případně při zpracování hedvábného papíru musí být prověřeny. Toto kritérium se nepoužije pro chemické látky používané k úpravě odpadní vody, pokud se upravená odpadní voda nevrací zpět do procesu výroby papíru.

Produkt z papíru nesmí obsahovat látky, které byly identifikovány podle postupu stanoveného v čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 a zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), v koncentraci vyšší než 0,10 % (hmotnostních). Nebude udělena žádná výjimka z tohoto požadavku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že produkt z papíru neobsahuje žádné látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních). Uvedené prohlášení doloží bezpečnostními listy nebo odpovídajícími prohlášeními dodavatelů všech procesních a funkčních chemických látek používaných v papírně, z nichž je patrné, že žádná z chemických látek neobsahuje SVHC v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních).

Seznam látek identifikovaných jako SVHC a zařazených na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 je k dispozici na této internetové adrese:

https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

Odkazovat je třeba na seznam platný k datu podání žádosti.

Kritérium č. 4 písm. b) Omezení týkající se klasifikace, označování a balení

Pozn.: Veškeré procesní a funkční chemické látky používané v papírně a případně při zpracování hedvábného papíru musí být prověřeny. Toto kritérium se nepoužije pro chemické látky používané k úpravě odpadní vody, pokud se upravená odpadní voda nevrací zpět do procesu výroby papíru.

Není-li v tabulce 3 uvedena výjimka, nesmí produkt z papíru obsahovat látky nebo směsi v koncentracích přesahujících 0,10 % (hmotnostních), které jsou klasifikovány pomocí některé z těchto standardních vět o nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

nebezpečnost – skupina 1: karcinogenita, mutagenita a/nebo toxicita pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df,

nebezpečnost – skupina 2: CMR kategorie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toxicita pro vodní prostředí kategorie 1: H400, H410; akutní toxicita kategorie 1 a 2: H300, H310, H330; toxicita při vdechnutí kategorie 1: H304; toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 1: H370, H372, látky senzibilizující kůži kategorie 1 (*1): H317,

nebezpečnost – skupina 3: toxicita pro vodní prostředí kategorie 2, 3 a 4: H411, H412, H413; akutní toxicita kategorie 3: H301, H311, H331; toxicita pro specifické cílové orgány kategorie 2: H371, H373.

Výše uvedený požadavek se nevztahuje na používání látek či směsí, které jsou chemicky modifikované během procesu výroby papíru (tj. anorganická flokulační činidla, síťovací činidla, anorganická oxidační a redukční činidla) tak, že jakákoli příslušná nebezpečnost podle nařízení CLP podléhající omezení již neplatí.

Tabulka 3

Odchylky od omezení týkajících se nebezpečnosti podle nařízení CLP a platných podmínek

Typ látky/směsi

Použitelnost

Klasifikace, na které se odchylky vztahují

Podmínky odchylky

Barviva a pigmenty

Používané při aplikaci v mokré sekci nebo při povrchové aplikaci při výrobě barevného papíru

H411, H412, H413

Dodavatel chemické látky deklaruje, že u papíru lze dosáhnout 98 % fixace, a poskytne pokyny, jak to lze zajistit.

Výrobce papíru předloží prohlášení o splnění příslušných pokynů.

Látky zvyšující pevnost za mokra na bázi polyamidoaminu-epichlorhydrinu (PAE)

Používají se jako retenční činidla ke zlepšení zpracovatelnosti nebo k zajištění pevnosti produktu za mokra.

H411, H412, H413

Kombinovaný obsah zbytkového monomeru epichlorhydrinu (ECH, č. CAS 106-89-8) a jeho produkty rozkladu 1,3-dichlor-2-propanol (DCP, č. CAS 96-23-1) a 3-monochlor-1,2-propanediol (MCPD, č. CAS 96-24-2) nesmí překročit 0,35 % (hmotnostních) obsahu aktivní sušiny ve složení produktu.

Glyoxal (recyklovaná vlákna)

Nečistoty v recyklovaných vláknech.

H341, H317

V koncentracích přesahujících 0,10 % (hmotnostních) povolena pouze z důvodu kontaminace látkami z recyklovaných materiálů použitých v procesu výroby papíru. V takových případech musí být doloženo splnění mezní hodnoty definované v kritériu č. 6 písm. c).

Pomocné chemické látky používané na válci Yankee na bázi polyamidoaminu-epichlorhydrinu (PAE)

Používají se jako pomocné látky pro krepování.

H411, H412, H413

Kombinovaný obsah zbytkového monomeru epichlorhydrinu (ECH, č. CAS 106-89-8) a jeho produkty rozkladu 1,3-dichlor-2-propanol (DCP, č. CAS 96-23-1) a 3-monochlor-1,2-propanediol (MCPD, č. CAS 96-24-2) nesmí překročit 0,05 % (hmotnostních) obsahu aktivní sušiny ve složení produktu.

Kationtové polymery (včetně polyethyleniminů, polyamidů a polyaminů)

Jsou možná různá použití, včetně použití jako pomocných retenčních látek, ke zlepšení pevnosti mokrých papírových pásů, pevnosti za sucha a pevnosti za mokra.

H411, H412, H413

Výrobce papíru předloží prohlášení o splnění příslušných pokynů týkajících se bezpečné manipulace a dávkování specifikovaných v bezpečnostním listu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam všech příslušných použitých chemických látek společně s příslušným bezpečnostním listem nebo prohlášením dodavatele.

Jakékoli chemické látky obsahující látky nebo směsi, jejichž klasifikace CLP podléhají omezení, musí být zvýrazněny. Zbytkový obsah látky nebo směsi podléhající omezení v konečném produktu se odhadne na základě orientačního dávkování chemické látky spolu s koncentrací látky či směsi podléhající omezení v dotčené chemické látce (podle údajů v bezpečnostním listu nebo prohlášení dodavatele) a předpokládaného retenčního faktoru 100 %.

Odůvodnění jakýchkoli odchylek od retenčního faktoru 100 % nebo chemické modifikace nebezpečné látky či směsi podléhající omezení musí být předloženo písemně příslušnému subjektu.

U látek nebo směsí podléhajících omezení, jejichž koncentrace překročí 0,10 % (hmotnostních) konečného produktu z papíru, ale na něž se vztahuje odchylka, musí být předložen doklad o splnění podmínek příslušné odchylky.

Kritérium č. 4 písm. c) Chlor

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce buničiny a papíru. Ačkoli se týká i bělení recyklovaných vláken, připouští se, že tato vlákna mohla být bělena plynným chlorem ve svém předchozím životním cyklu.

Plynný chlor se nesmí použít jako bělicí činidlo. Tento požadavek se nevztahuje na plynný chlor související s výrobou a používáním oxidu chloričitého.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení, že při výrobě papíru nebyl jako bělicí činidlo použit plynný chlor, případně spolu s prohlášeními od příslušných dodavatelů buničiny.

Kritérium č. 4 písm. d) Alkylfenolethoxyláty (APEO)

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce buničiny a papíru.

Do čisticích chemických prostředků, prostředků odstraňujících tiskařské barvy, prostředků proti pěnění nebo dispergátorů se nesmějí přidávat alkylfenolethoxyláty nebo jiné deriváty alkylfenolu. Deriváty alkylfenolu jsou definovány jako látky, které při rozkladu produkují alkylfenoly.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení dodavatele (dodavatelů) chemických látek, že do těchto látek nebyly přidány alkylfenolethoxyláty nebo jiné deriváty alkylfenolu.

Kritérium č. 4 písm. e) Povrchově aktivní látky používané při odstraňování tiskařských barev

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce buničiny zbavené tiskařských barev.

Všechny povrchově aktivní látky použité při odstraňování tiskařských barev musí vykazovat snadnou nebo plnou vnitřní biologickou rozložitelnost (viz níže uvedené zkušební metody a prahové hodnoty). Jedinou výjimkou z tohoto požadavku je použití povrchově aktivních látek na bázi derivátů křemíku, pokud se papírenský kal vzniklý při odstraňování tiskařských barev spaluje.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnými bezpečnostními listy nebo zprávami o zkouškách pro každou povrchově aktivní látku. V nich bude uvedena zkušební metoda, prahová hodnota a závěr, jehož bylo dosaženo pomocí těchto zkušebních metod a prahových hodnot:

pro snadnou biologickou rozložitelnost: OECD č. 301 A–F (nebo rovnocenné normy ISO) s procentuální mírou rozkladu (včetně adsorpce) do 28 dnů nejméně 70 % pro 301 A a E a nejméně 60 % pro 301 B, C, D a F,

pro plnou vnitřní biologickou rozložitelnost: OECD 302 A–C (nebo rovnocenné normy ISO) s procentuální mírou rozkladu (včetně adsorpce) do 28 dnů nejméně 70 % pro 302 A a B a nejméně 60 % pro 302 C.

Pokud se používají povrchově aktivní látky na bázi křemíku, předloží žadatel bezpečnostní list použitých chemických látek a prohlášení, že se papírenský kal vzniklý při odstraňování tiskařských barev spaluje, včetně podrobných údajů o příslušném spalovacím zařízení (zařízeních).

Kritérium č. 4 písm. f) Omezení týkající se biocidních přípravků pro kontrolu slizu

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru.

Účinné látky obsažené v biocidních přípravcích používaných k ničení slizotvorných organismů v systémech oběhu vody obsahujících vlákna musejí být pro tento účel schváleny podle nařízení (EU) č. 528/2012 nebo musejí být do rozhodnutí o schválení podle uvedeného nařízení předmětem přezkumu a nesmějí být potenciálně schopny bioakumulace.

Pro účely tohoto kritéria je bioakumulační potenciál charakterizován pomocí hodnoty rozdělovacího koeficientu oktanol/voda log Kow ≤ 3,0 nebo experimentálně stanoveného biokoncentračního faktoru ≤ 100.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušným bezpečnostním listem materiálu nebo zprávou o zkoušce, kde bude uvedena zkušební metoda, prahová hodnota a závěr, jehož bylo dosaženo pomocí jedné z těchto zkušebních metod: OECD 107, 117 nebo 305 A–E.

Kritérium č. 4 písm. g) Omezení týkající se azobarviv

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru.

Při výrobě hedvábného papíru označeného ekoznačkou EU nesmějí být použita azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolňovat jeden nebo více aromatických aminů uvedených ve směrnici 2002/61/ES nebo příloze XVII dodatku 8 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria od dodavatelů všech barviv používaných při výrobě hedvábného papíru nebo produktů z hedvábného papíru označených ekoznačkou EU. Prohlášení dodavatelů barviv musí být doložena zprávami o zkouškách provedených podle příslušných metod popsaných v příloze XVII dodatku 10 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo rovnocenných metod.

Kritérium č. 4 písm. h) Pigmenty a barviva na bázi kovů

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru nebo případně na zpracovatele hedvábného papíru. Viz definice pigmentů a barviv na bázi kovů v preambuli této přílohy.

Barviva nebo pigmenty na bázi hliníku (*2), stříbra, arsenu, barya, kadmia, kobaltu, chromu, rtuti, manganu, niklu, olova, selenu, antimonu, cínu nebo zinku se nesmí používat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění požadavků tohoto kritéria od dodavatelů všech barviv používaných při výrobě produktů z hedvábného papíru označených ekoznačkou EU. Prohlášení dodavatelů se doloží bezpečnostními listy nebo jinými příslušnými dokumenty.

Kritérium č. 4 písm. i) Iontové nečistoty v barvivech

Pozn.: Tento požadavek se vztahuje na výrobce papíru nebo případně na zpracovatele hedvábného papíru.

Obsah iontových nečistot v použitých barvivech nesmí překročit tyto mezní hodnoty: stříbro 100 ppm; arsen 50 ppm; baryum 100 ppm; kadmium 20 ppm; kobalt 500 ppm; chrom 100 ppm; rtuť 4 ppm; nikl 200 ppm; olovo 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; cín 250 ppm; zinek 1 500 ppm.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění požadavků tohoto kritéria od dodavatelů všech barviv používaných při výrobě hedvábného papíru označeného ekoznačkou EU. Prohlášení dodavatelů se doloží bezpečnostními listy nebo jinými příslušnými dokumenty.

Kritérium č. 4 písm. j) Lotiony

Žádná ze složek lotionů používaných při zpracování produktů z hedvábného papíru označeného ekoznačkou EU nesmí být klasifikována jako H317, H334, CMR nebo uvedena na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (pro případné zahrnutí do přílohy XIV). Lotiony nesmějí dále obsahovat parabeny, triklosan, formaldehyd, látky uvolňující formaldehyd nebo methylisothiazolinon.

Složení lotionů kromě toho nesmí být dávkováno tak, aby množství jednotlivých látek, jejichž klasifikace CLP podléhají omezení, uvedených v kritériu č. 4 písm. b) přesahovalo 0,010 % (hmotnostních) konečného produktu z hedvábného papíru. Součet látek, jejichž klasifikace CLP podléhají omezení, nesmí překročit 0,070 % (hmotnostních) produktu z hedvábného papíru.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam složení všech relevantních lotionů používaných při výrobě produktů z hedvábného papíru označených ekoznačkou EU spolu s prohlášeními příslušných dodavatelů uvedených lotionů o splnění tohoto kritéria a příslušnými bezpečnostními listy. Splnění mezních hodnot v konečném produktu doloží výpočty založenými na dávkování, které použil, jež odhadují koncentrace všech látek podléhajících omezení podle CLP ve složení přípravku, které by zbyly v konečném produktu z hedvábného papíru označeném ekoznačkou EU.

Kritérium č. 5 – Nakládání s odpady

Všechny závody na výrobu buničiny, papíru a produktů ze zpracovaného hedvábného papíru musí mít systém nakládání s odpady z výrobního procesu a plán nakládání s odpady a minimalizace odpadů popisující výrobní proces a uvádějící informace o těchto aspektech:

1)

zavedené postupy pro předcházení vzniku odpadů;

2)

zavedené postupy pro třídění, opětovné použití a recyklaci odpadů;

3)

zavedené postupy pro bezpečné nakládání s nebezpečným odpadem;

4)

obecné a specifické cíle soustavného zlepšování týkající se snižování vzniku odpadů a zvyšování míry opětovného použití a recyklace.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží plán minimalizace odpadů a nakládání s odpady pro každý z dotčených závodů a prohlášení o splnění tohoto kritéria.

U žadatelů registrovaných v systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a/nebo certifikovaných podle normy ISO 14001 se má za to, že toto kritérium splnili, pokud:

1)

je zahrnutí nakládání s odpady zdokumentováno v environmentálním prohlášení systému EMAS pro výrobní závod (závody) nebo

2)

je zahrnutí nakládání s odpady dostatečně zdokumentováno v osvědčení podle normy ISO 14001 pro výrobní závod (závody).

Kritérium č. 6 – Požadavky na konečný produkt

Kritérium č. 6 písm. a) Barviva a optické zjasňovače

U barveného hedvábného papíru se doloží dobrá stálost (úroveň 4 nebo vyšší) v souladu se zkráceným postupem definovaným v normě EN 646.

U hedvábného papíru ošetřeného optickými zjasňovači se doloží dobrá stálost (úroveň 4 nebo vyšší) v souladu se zkráceným postupem definovaným v normě EN 648.

Posuzování a ověřování: Žadatel nebo dodavatelé chemických látek předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží příslušnými zprávami o zkouškách podle normy EN 646, případně normy EN 648.

V opačném případě žadatel předloží prohlášení, že nebyla použita žádná barviva ani optické zjasňovače.

Kritérium č. 6 písm. b) Přípravky proti tvorbě slizu a antimikrobiální látky

Ve vzorcích konečného produktu z hedvábného papíru nesmí docházet k inhibici růstu mikroorganismů podle normy EN 1104.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží příslušnými zprávami o zkouškách podle normy EN 1104.

Kritérium č. 6 písm. c) Bezpečnost produktů

Jakýkoli konečný produkt z hedvábného papíru, který obsahuje recyklovaná vlákna, nesmí obsahovat žádné z těchto nebezpečných látek v koncentraci přesahující specifikované mezní hodnoty a v souladu se specifikovanými zkušebními normami:

formaldehyd: 1 mg/dm2 v souladu s normou EN 1541 (extrakce pomocí studené vody),

glyoxal: 1,5 mg/dm2 v souladu s normou DIN 54603,

pentachlorfenol (PCP): 2 mg/kg v souladu s normou EN ISO 15320 (extrakce pomocí studené vody).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží příslušnými zprávami o zkouškách podle příslušných norem.

Kritérium č. 6 písm. d) Vhodnost k použití

Produkty z hedvábného papíru označené ekoznačkou EU musejí splňovat všechny příslušné požadavky země, kde jsou uváděny na trh.

U hedvábného papíru s texturou musí být jednotlivé podkladové archy hedvábného papíru před zpracováním schopny absorbovat nejméně 10,0 gramů vody na gram hedvábného papíru.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží příslušnou dokumentací.

Výrobci zaručí vhodnost svých produktů k použití předložením dokumentace, která dokládá, že kvalita produktu splňuje normu EN ISO/IEC 17050. Uvedená norma stanoví obecná kritéria prohlášení dodavatelů o shodě s normativními dokumenty.

Pokud jde o hedvábný papír s texturou, předloží žadatel prohlášení o splnění tohoto požadavku, které doloží příslušnou zprávou o zkoušce podle normy EN ISO 12625-8:2010.

Kritérium č. 7 – Informace uváděné na ekoznačce EU

Žadatel se řídí pokyny, jak správně používat logo ekoznačky EU, uvedenými v dokumentu EU Ecolabel Logo Guidelines:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Jestliže se použije volitelný štítek s textovým polem, musí obsahovat tato tři prohlášení:

nízké emise do ovzduší a vody při výrobě,

nízká spotřeba energie při výrobě,

xx % vláken z udržitelných zdrojů, případně xx % recyklovaných vláken.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, které doloží fotografií balení produktu, na níž je zřetelně vidět štítek, číslo registrace/licence a případně prohlášení, která mohou být zobrazena společně se značkou.


(1)  Vyšší hodnota se vztahuje k závodům, které používají dřevo eukalyptu pocházející z regionů s vyšším obsahem fosforu (např. eukalyptus pěstovaný na Pyrenejském poloostrově).

(2)  Hodnota emisí NOx pro neintegrované celulózky vyrábějící CTMP pomocí rychlosušení buničiny parou z biomasy.

(3)  Hodnota CHSK pro vysoce bělenou mechanickou buničinu (70–100 % vláken výsledného papíru).

(4)  Metodika pro ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products).

(*1)  Omezení H317 se uplatní pouze na komerční barvicí přípravky, činidla pro povrchovou úpravu a nátěrové hmoty aplikované na papír.

(*2)  Omezení týkající se hliníku neplatí pro hlinitokřemičitany.