EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0070

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/70 af 11. januar 2019 om fastsættelse af EU-miljømærkekriterierne for grafisk papir og EU-miljømærkekriterierne for tissuepapir og tissuepapirprodukter (meddelt under nummer C(2019) 3) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3

OJ L 15, 17.1.2019, p. 27–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/oj

17.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/27


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2019/70

af 11. januar 2019

om fastsættelse af EU-miljømærkekriterierne for grafisk papir og EU-miljømærkekriterierne for tissuepapir og tissuepapirprodukter

(meddelt under nummer C(2019) 3)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Kommissionens afgørelse 2011/333/EU (2) opstillede kriterierne og de hertil knyttede krav til vurdering og verifikation for »kopipapir og grafisk papir«. Gyldigheden af disse kriterier og krav blev forlænget til den 31. december 2018 ved Kommissionens afgørelse (EU) 2015/877 (3).

(4)

Kommissionens afgørelse 2012/448/EU (4) opstillede kriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for produktgruppen »avispapir«. Gyldigheden af disse kriterier og krav blev forlænget til den 31. december 2018 ved afgørelse (EU) 2015/877.

(5)

Kommissionens beslutning 2009/568/EF (5) opstillede kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for produktgruppen »tissuepapir«. Gyldigheden af disse kriterier og krav, der blev fastsat i afgørelse 2009/568/EF, blev forlænget til den 31. december 2018 ved afgørelse (EU) 2015/877.

(6)

Kvalitetskontrollen af EU-miljømærket (REFIT) af 30. juni 2017, som omfattede en revision af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 66/2010 (6), konkluderede, at der var behov for at udvikle en mere strategisk tilgang til EU-miljømærket, herunder bundtning af nært beslægtede produktgrupper, hvor det er relevant.

(7)

I overensstemmelse med disse konklusioner og efter høring af EU's Miljømærkenævn skulle produktgrupperne »kopipapir og grafisk papir« samt »avispapir« samles til en enkelt produktgruppe »grafisk papir« med en ny definition, der dækker begge de gamle produktgrupper med visse ændringer, der er hensigtsmæssige for at tage hensyn til udviklingen inden for videnskaben og markedet. Den nye definition bør navnlig fjerne den vægtgrænse, der gælder for de gamle produktgrupper, som nu omfatter et bredere udvalg af papir med større stivhed.

(8)

I overensstemmelse med revisionen bør der foretages visse ændringer af definitionen af produktgruppen »tissuepapir«, navnlig for at foretage en klarere sondring baseret på ISO-standard 12625-1 mellem tissuepapir, og det endelige tissueprodukt. Produktgruppen bør omdøbes til »tissuepapir og tissueprodukter«.

(9)

For bedre at afspejle bedste praksis på markedet for disse produktgrupper og tage højde for nyskabelser, der blev indført i den mellemliggende periode, er det hensigtsmæssigt at fastsætte et nyt sæt af kriterier for hver af de to produktgrupper.

(10)

De nye kriterier for hver produktgruppe har til formål at fremme energieffektive produktionsprocesser, som fører til reducerede emissioner af stoffer, der bidrager til eutrofiering af vandløb, forsuring af atmosfæren og klimaændringer, begrænse brugen af farlige stoffer og anvende råvarer fra bæredygtig skovdrift eller genanvendte materialer, der bidrager til at lette omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

(11)

De nye kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for hver produktgruppe bør fortsat være gyldige indtil den 31. december 2024, idet der tages hensyn til to produktgruppers innovationscyklus.

(12)

Da de to produktgrupper »grafisk papir« og »tissuepapir og tissuepapirprodukter« er tæt forbundet, og kriterierne for dem vil ligne hinanden, er det hensigtsmæssigt at vedtage en enkelt afgørelse om opstilling af begge sæt kriterier i samme retsakt. Dette bør desuden øge synligheden af ordningerne for markedsdeltagerne og mindske den administrative byrde for nationale myndigheder.

(13)

Af hensyn til retssikkerheden bør afgørelse 2011/333/EU, afgørelse 2012/448/EU og afgørelse 2009/568/EF ophæves.

(14)

Producenter, hvis produkter er blevet tildelt EU-miljømærket for henholdsvis kopipapir og grafisk pair, avispapir eller tissuepapir på grundlag af kriterierne i afgørelse 2011/333/EU, afgørelse 2012/448/EU og beslutning 2009/568/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de nye kriterier og krav. I en begrænset periode efter vedtagelsen af denne afgørelse bør producenter desuden kunne indgive ansøgninger enten på de kriterier, som er opstillet ved disse afgørelser, eller de nye kriterier, der er opstillet i denne afgørelse. Når EU-miljømærket blev tildelt på grundlag af de kriterier, som var opstillet ved en af de tidligere afgørelser, bør brugen af det mærke kun være tilladt indtil den 31. december 2019.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »grafisk papir« omfatter ark eller ruller af uforarbejdet, ubeskrevet blankt papir eller pap, uanset om det er ufarvet eller farvet, som er fremstillet af papirmasse og egnet til at blive anvendt til udskrivning, trykning eller omdannelse.

Produktgruppen omfatter ikke:

a)

emballering

b)

varmefølsomt papir

c)

fotopapir og selvkopierende papir

d)

duftpapir

e)

papir, der hører til produktgruppen »tissuepapir og tissueprodukter« som defineret i artikel 2.

Artikel 2

Produktgruppen »tissuepapir og tissueprodukter« omfatter følgende:

1)

ark eller ruller af uforarbejdet tissuepapir beregnet til forarbejdning til produkter, der falder under punkt 2)

2)

tissueprodukter, der egner sig til personlig hygiejne, opsugning af væsker eller rengøring af overflader, eller en kombination af disse formål; herunder, men ikke begrænset til tissueprodukter i følgende kategorier: papirlommetørklæder, toiletpapir, ansigtsservietter, køkken- eller husholdningspapir, håndklæder, servietter, dækkeservietter og industriservietter.

Produktgruppen omfatter ikke:

a)

produkter, der henhører under produktgruppen »absorberende hygiejneprodukter« som defineret i Kommissionens afgørelse 2014/763/EU (7)

b)

produkter, der indeholder rengøringsmidler, og som er udviklet til rengøring af overflader

c)

tissueprodukter, der er laminerede med andre materialer end tissuepapir

d)

kosmetiske produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 (8), herunder vådservietter

e)

duftpapir

f)

produkter, som henhører under produktgruppen »grafisk papir«, jf. artikel 1, eller produkter i produktgruppen »tryksager« i henhold til Kommissionens afgørelse 2012/481/EU (9).

Artikel 3

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »papirmasse«: fibermateriale til papirfremstilling, der produceres på papirfabrikker enten mekanisk eller kemisk af fibercellulose (træ er det mest almindelige)

2)   »emballering«: alle produkter af hvilken som helst art og hvilket som helst materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig materialer eller forarbejdede varer

3)   »tissuepapir«: letvægtspapir fremstillet af papirmasse, der kan være våd eller tør, kreppet eller ikkekreppet

4)   »tissueprodukter«: forarbejdede produkter, der er fremstillet af tissuepapir i ét eller flere lag, foldet eller udfoldet, præget eller ikkepræget, med eller uden laminering og trykt eller ikketrykt og eventuelt afsluttet med efterbehandling.

Artikel 4

1.   Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, for produktgruppen »grafisk papir«, hvis det henhører under definitionen i artikel 1 i denne afgørelse og opfylder kriterierne og tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i bilag I til denne afgørelse.

2.   Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, for produktgruppen »tissuepapir og tissueprodukter«, hvis det henhører under definitionen i artikel 2 i denne afgørelse og opfylder kriterierne og tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 5

Kriterierne for produktgrupperne »grafisk papir« og »tissuepapir og tissueprodukter« samt de tilhørende krav til vurdering og verifikation for hver produktgruppe gælder indtil den 31. december 2024.

Artikel 6

1.   Det administrative kodenummer for produktgruppen »grafisk papir« er »011«.

2.   Det administrative kodenummer for produktgruppen »tissuepapir og tissueprodukter« er »004«.

Artikel 7

Beslutning 2009/568/EF, afgørelse 2011/333/EU og afgørelse 2012/448/EU ophæves.

Artikel 8

1.   Uanset artikel 7 vurderes ansøgninger, der indsendes før datoen for vedtagelsen af denne afgørelse om tildeling af EU-miljømærket for produkter i både produktgruppen »grafisk papir«, jf. definitionen i denne afgørelse, og produktgruppen »kopipapir og grafisk papir«, jf. definitionen i afgørelse 2011/333/EU, i overensstemmelse med betingelserne i afgørelse 2011/333/EU.

2.   Uanset artikel 7 vurderes ansøgninger, der indsendes før datoen for vedtagelsen af denne afgørelse om tildeling af EU-miljømærket for produkter i både produktgruppen »grafisk papir«, jf. definitionen i denne afgørelse, og produktgruppen »avispapir«, jf. definitionen i afgørelse 2012/448/EU, i overensstemmelse med betingelserne i afgørelse 2012/448/EU.

3.   Uanset artikel 7 vurderes ansøgninger, der indsendes før datoen for vedtagelsen af denne afgørelse om tildeling af EU-miljømærket for produkter i både produktgruppen »tissuepapir og tissueprodukter«, jf. definitionen i denne afgørelse, og produktgruppen »tissuepapir«, jf. definitionen i beslutning 2009/568/EF, i overensstemmelse med betingelserne i afgørelse 2009/568/EF.

4.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »grafisk papir« eller »tissuepapir og tissueprodukter«, der indgives på eller efter datoen for vedtagelsen af denne afgørelse, men senest den 31. december 2018, kan enten baseres på kriterierne i afgørelse 2011/333/EU, afgørelse 2012/448/EU eller beslutning 2009/568/EF, afhængigt af hvilken der er relevant. Ansøgningerne vurderes ud fra de kriterier, de er baseret på.

5.   Når EU-miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2009/568/EF, afgørelse 2011/333/EU eller afgørelse 2012/448/EU, må EU-miljømærket kun anvendes indtil den 31. december 2019.

Artikel 9

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/333/EU af 7. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og grafisk papir (EUT L 149 af 8.6.2011, s. 12).

(3)  Kommissionens afgørelse 2015/877/EU af 4. juni 2015 om ændring af afgørelse 2009/568/EF, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU og 2012/481/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (EUT L 142 af 6.6.2015, s. 32).

(4)  Kommissionens afgørelse 2012/448/EU af 12. juli 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til avispapir (EUT L 202 af 28.7.2012, s. 26).

(5)  Kommissionens beslutning 2009/568/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tissuepapir (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 87).

(6)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (COM(2017) 355).

(7)  Kommissionens afgørelse 2014/763/EU af 24. oktober 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til absorberende hygiejneprodukter (EUT L 320 af 6.11.2014, s. 46).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59).

(9)  Kommissionens afgørelse 2012/481/EU af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (EUT L 223 af 21.8.2012, s. 55).


BILAG I

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER FOR TILDELING AF EU-MILJØMÆRKET TIL GRAFISK PAPIR

GENERELLE FORHOLD

Formål med kriterierne

Kriterierne tager navnlig sigte på at reducere udledningen af giftige eller eutrofierende stoffer i vandmiljøet, at reducere miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af energi (klimaændringer, forsuring, nedbrydning af ozonlaget, udtømning af ikke-vedvarende ressourcer). Formålet med kriterierne er i denne forbindelse at:

nedbringe energiforbruget og dermed forbundne emissioner til luften

mindske miljøskader ved at reducere emissioner til vand og affaldsgenerering

reducere miljøskader eller risici forbundet med brugen af farlige kemikalier og beskytte skovene med krav om,

at genanvendte fibre eller friske fibre skal stamme fra skove og områder, der forvaltes på en bæredygtig måde.

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til »grafisk papir«:

1.

emissioner til vand og luft

2.

energiforbrug

3.

fibre: bevarelse af ressourcer, bæredygtigt skovbrug

4.

begrænsede farlige stoffer og blandinger

5.

affaldshåndtering

6.

brugsegnethed

7.

oplysninger på emballagen

8.

oplysninger på EU-miljømærket

Miljøkriterierne omfatter produktionen af papirmasse, herunder alle delprocesser fra det punkt, hvor friske fibre eller genanvendte fibre passerer produktionsstedet til det punkt, hvor papirmassen forlader fabrikken. Hvad angår papirproduktionsprocesserne, omfatter miljøkriterierne alle delprocesser på fabrikken, fra forberedelse af papirmasse til produktion af grafisk papir til oprulning af papiret på moderhjulet.

Miljøkriterierne omfatter ikke transport og emballering af råmaterialer (f.eks. træ), papirmasse og papir. Forarbejdning af papir er heller ikke omfattet.

Vurdering og verifikation: Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, testrapporter eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, kan disse stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv., alt efter hvad der er relevant.

De kompetente organer skal fortrinsvis anerkende attester og verifikationer, der er udstedt af organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer udstedt af organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og tjenester.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført for de enkelte kriterier, hvis det kompetente organ, der vurderer ansøgningen, accepterer, at de er ligeværdige.

De kompetente organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage en uafhængig verifikation eller besøg på stedet for at kontrollere, at disse kriterier overholdes.

Det grafiske papirprodukt skal opfylde alle relevante krav i det land, hvor produktet bliver markedsført. Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.

I denne forordning forstås ved:

1)   »air dry tonne«: et ton lufttørret papirmasse (ADt) udtrykt som 90 % tørhed

2)   »kemisk papirmasse«: fibermateriale, der er opnået ved at fjerne en betydelig del af ikke-cellulosebestanddele, der kan fjernes ved kemisk behandling (kogning, delignificering, blegning), fra råmaterialerne

3)   »CMP«: kemisk-mekanisk papirmasse

4)   »CTMP«: kemisk termomekanisk papirmasse

5)   »afsværtet papirmasse«: papirmasse fremstillet af papir til genbrug, og hvor trykfarver og andre forurenende stoffer er blevet fjernet

6)   »farvestoffer«: intenst farvede eller fluorescerende organiske stoffer, som afgiver farve på et underlag ved hjælp af selektiv lysabsorption Farvestoffer er opløselige og/eller passerer gennem en anvendelsesproces, der i det mindste midlertidigt destruerer alle krystalstrukturer. Farvestoffer holdes tilbage i underlaget ved absorption, opløsning og mekanisk tilbageholdelse eller ved ioniske eller kovalente kemiske bindinger

7)   »ECF-papirmasse«: elementær chlorfri, bleget papirmasse

8)   »integreret produktion«: papirmasse og papir er produceret samme sted. Papirmassen tørres ikke før produktionen af papir. Produktionen af papir/pap er direkte forbundet med produktionen af papirmasse

9)   »papir og pap af mekanisk træfibermasse«: papir eller karton, der indeholder mekanisk træfibermasse som en væsentlig bestanddel af fibersammensætningen

10)   »metalbaserede pigmenter og farvestoffer«: farvestoffer og pigmenter, der indeholder over 50 vægtprocent af den eller de pågældende metalforbindelser

11)   »ikkeintegreret produktion«: produktion af papirmasse, som sælges på markedet, i fabrikker, der ikke anvender papirmaskiner, eller produktion af papir/pap udelukkende af papirmasse produceret i andre anlæg (papirmasse, som sælges på markedet)

12)   »papirmaskineafskæring«: papirmaterialer, der ikke kan benyttes i papirmaskineprocessen, men som har egenskaber, der gør det muligt at genbruge det på stedet ved på ny at integrere det i fremstillingsprocessen, hvor det blev genereret. I denne afgørelse omfatter denne betegnelse ikke forarbejdningsprocesser, der betragtes som processer, der er adskilt fra papirmaskinen

13)   »pigmenter«: farvede, sorte, hvide eller fluorescerende partikulære organiske eller ikkeorganiske faste stoffer, der normalt er uopløselige i, og praktisk talt fysisk og kemisk upåvirkede af, det medie eller det substrat, som de indarbejdes i. De ændrer udseende ved selektiv absorption og/eller ved spredning af lys. Pigmenter spredes normalt i medier eller substrater, der f.eks. anvendes til fremstilling af tryksværter, maling, plast eller andre polymere materialer. Pigmenter bevarer en krystalagtig eller partikulær struktur gennem hele farveprocessen

14)   »genanvendte fibre«: fibre, der er udtaget fra affaldsstrømmen i en produktionsproces, eller som er frembragt af husholdninger eller af kommercielle, industrielle eller institutionelle anlæg i deres egenskab af slutbrugere af produktet. Disse fibre kan ikke længere anvendes til deres tiltænkte formål. De omfatter ikke genbrug af materialer, der er frembragt i en proces, og som kan oparbejdes inden for samme proces (papirmaskineafskæring — egen produktion eller indkøbt)

15)   »TCF-papirmasse«: fuldstændig chlorfri, bleget papirmasse

16)   »TMP«: termomekanisk papirmasse.

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER

Kriterium 1 — Udledninger til vand og luft

Det er et krav, at produktionsanlæg til papirmasse og papir opfylder alle relevante lovkrav i det land, hvor anlægget er beliggende.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, og den skal være suppleret af relevant dokumentation og erklæringer fra papirmasseleverandøren/papirmasseleverandørerne.

Kriterium 1(a) Kemisk iltforbrug (COD), svovl (S), NOx, fosfor (P)

Kravet er baseret på oplysninger om emissioner i forbindelse med en bestemt referenceværdi. Forholdet mellem de faktiske emissioner og referenceværdien bliver omregnet til en emissionsscore.

Scoren for et enkelt emissionsparameter må ikke overstige 1,3.

I alle tilfælde må det samlede antal point (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP) overstige 4,0.

Med hensyn til ikkeintegreret produktion skal ansøgeren fremlægge en beregning, der omfatter produktion af papirmasse og papir.

Til produktion af papirmasse og papir som helhed skal beregningen af PCOD foretages som følger (PS, PNOx, og PP skal beregnes på nøjagtig samme måde).

For hver anvendt papirmasse »i« skal de dermed forbundne COD-emissioner (COD-papirmasse»i« udtrykt i kg/ton lufttørret papirmasse — ADt) vægtes i henhold til deres relative andele af hver mængde anvendt papirmasse (papirmasse »i« for ton lufttørret papirmasse) og lægges sammen. Air dry tonne forudsætter et indhold på 90 % tørstof for papirmasse, og 95 % for papir.

Den vægtede COD-emission for papirmasserne lægges derefter sammen med den målte COD-emission fra papirproduktionen for at give en samlet COD-emission og COD total.

Den vægtede COD-referenceværdi for papirmasseproduktion beregnes på samme måde som summen af de vægtede referenceværdier for hver anvendt papirmasse og lægges til referenceværdien for papirproduktion for at give en samlet COD-reference COD-værdi ref, i alt. Tabel 1 viser referenceværdierne for hver anvendt papirmassetype og for papirproduktionen.

Til sidst divideres den samlede COD-emission med den samlede COD-referenceværdi således:

Formula

Tabel 1

Referenceværdier for emissioner fra forskellige papirmassetyper og papirproduktion

Papirmassetype/papir

Emissioner (kg/ADt)

COD-reference

P-reference

S-reference

NOx-reference

Bleget kemisk papirmasse (undtagen sulfit)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bleget kemisk papirmasse (sulfit)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitmasse

28,00

0,056

0,75

1,60

Ubleget kemisk papirmasse

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/slibmasse

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Papirmasse af genanvendte fibre uden afsværtning

1,10

0,006

0,20

0,25

Papirmasse med genanvendte fibre med afsværtning

2,40

0,008

0,20

0,25

Papirfabrik (kg/ton)

1,00

0,008

0,30

0,70

Ved kraftvarmeproduktion, der finder sted på samme anlæg, kan NOx- og S-emissionerne fra produktion af el på stedet trækkes fra den samlede mængde. Følgende ligning kan anvendes til at beregne andelen af emissionerne fra elproduktion:

2 × (MWh(el))/[2 × MWh(el) + MWh(varme)]

Elektriciteten i denne beregning er den elektricitet, der produceres på kraftvarmeværket. Varmen i denne beregning er nettovarmen fra kraftvarmeværket, der bruges til papirmasse/papirfremstilling.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger og testdata, der dokumenterer opfyldelse af dette kriterium med tilhørende dokumentation, som omfatter testrapporter, hvor følgende standardtestmetoder for kontinuerlig eller periodisk overvågning (eller tilsvarende standardmetoder, der af det kompetente organ er godkendt til at levere data af tilsvarende videnskabelig kvalitet): COD: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564;S (svovloxider): EN 14791 eller EPA nr. 8; S(reduceret svovl): EPA nr. 15A, 16A eller 16B; S-indhold i olie: ISO 8754; S-indhold i kul: ISO 19579; S-indhold i biomasse: EN 15289; Totalt P: EN ISO 6878.

Hurtigtests kan også anvendes til at overvåge emissioner, såfremt de kontrolleres regelmæssigt (f.eks. månedligt) i henhold til ovennævnte relevante standarder eller egnede tilsvarende standarder. Med hensyn til COD-emissioner accepteres kontinuerlig overvågning baseret på analysen af det samlede organiske kulstof (TOC), såfremt der er fastslået en forbindelse mellem TOC- og COD-resultater, der er fastsat for det pågældende sted.

Den mindste målehyppighed, medmindre andet fremgår af driftstilladelsen, er daglig for COD-emissioner og ugentlig for de totale P-emissioner. Emissioner af S og NOx måles i alle tilfælde kontinuerligt (for emissioner fra kedler med en kapacitet på mere end 50 MW) eller med jævne mellemrum (mindst en gang om året for kedler og tørremaskiner hver med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 MW).

Data indberettes som årsgennemsnit, medmindre:

produktionsperioden er begrænset

produktionsanlægget er nyt eller er ombygget, i så fald skal målingerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion.

I begge tilfælde kan data kun accepteres, hvis de er repræsentative for den pågældende periode, og der er foretaget et tilstrækkeligt antal målinger for hvert emissionsparameter.

Den tilhørende dokumentation skal omfatte en angivelse af målehyppigheden og en beregning af point for COD, totalt P, S og NOx.

Emissioner til luften skal inddrage alle emissioner af S og NOx, som forekommer i forbindelse med produktionen af papirmasse og papir, herunder damp, der genereres uden for produktionsstedet, fratrukket alle emissioner fra elproduktionen. Målingerne skal omfatte genvindingskedler, kalkovne, dampkedler og afbrændingsovne til stærkt ildelugtende gasser. Emissioner fra diffuse kilder skal også tages i betragtning. Indberettede emissionsværdier for svovl til luften skal omfatte både oxiderede og reducerede svovlemissioner. Svovlemissionerne fra kraftvarmeproduktion fra olie, kul og andre eksterne brændselstyper, hvor svovlindholdet er kendt, kan beregnes i stedet for at måles, og skal indregnes.

Målinger af emissioner til vandmiljøet skal foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver ved udledningspunktet for spildevand fra fabrikkernes spildevandsrensningsanlæg. I tilfælde hvor spildevand fra fabrikken sendes til et kommunalt eller tredjeparts spildevandsrensningsanlæg, skal ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver fra fabrikkens restprodukter ved kloakeringssystemet udløb analyseres, og resultaterne ganges med en standard effektivitetsfaktor for fjernelse for det kommunale eller tredjeparts spildevandsrensningsanlæg. Effektivitetsfaktoren for fjernelse er baseret på oplysninger fra operatøren af det kommunale og anden tredjeparts spildevandsrensningsanlæg.

For integrerede fabrikker skal emissionsværdierne for papirmasse(-erne) sættes til nul, og de kombinerede emissioner skal sammenlignes med de kombinerede referenceværdier for den pågældende papirmasse- og papirproduktion, da det er vanskeligt at uddrage separate emissionstal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et kombineret tal for papirmasse- og papirproduktion. Vægtindholdet for hver papirmasse, der tildeles en specifik referenceværdi fra tabel 1, skal indregnes i ligningen.

Kriterium 1(b) Adsorberbar organisk halogenforbindelse (AOX)

Dette kriterium omhandler elementær chlorfri (ECF) papirmasse.

AOX-emissionerne fra produktionen af hver enkelt papirmasse, der anvendes i EU-miljømærket grafisk papir, må ikke overstige 0,17 kg/ADt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge testrapporter, hvor testmetoden AOX ISO 9562 eller tilsvarende metode er anvendt, og den skal ledsages af udførlige beregninger, som skal dokumentere, at dette kriterium overholdes, samt al tilhørende dokumentation.

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, støttet af en liste over de forskellige ECF-papirmasser, der er anvendt i papirmasseblandingen, deres respektive vægtprocenter og deres individuelle AOX-emissioner, udtrykt i kg AOX/ADt-papirmasse.

Målehyppigheden skal oplyses i den tilhørende dokumentation. AOX måles kun under processer, hvor der anvendes chlorforbindelser til blegning af papirmassen. Det er ikke nødvendigt at måle AOX i spildevandet fra ikke-integreret papirproduktion eller i spildevandet fra papirmasseproduktion, hvor der ikke anvendes chlorblegning, eller hvor blegningen udføres med chlorfrie stoffer.

Målinger af AOX-emissioner til vand skal foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver ved udløbet af fabrikkernes spildevandsrensningsanlæg. I tilfælde hvor spildevand fra fabrikken sendes til et kommunalt eller tredjeparts spildevandsrensningsanlæg, skal ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver fra fabrikkens restprodukter ved kloakeringssystemet udløb analyseres, og resultaterne ganges med en standard effektivitetsfaktor for fjernelse for det kommunale eller tredjeparts spildevandsrensningsanlæg. Effektivitetsfaktoren for fjernelse er baseret på oplysninger fra operatøren af det kommunale og anden tredjeparts spildevandsrensningsanlæg.

Oplysninger om emissioner skal udtrykkes som det årlige gennemsnit på grundlag af målinger, der foretages mindst én gang hver anden måned. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal målingerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. De skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

Hvis ansøgeren ikke anvender ikke-ECF-papirmasse, er en tilsvarende erklæring til det kompetente organ tilstrækkeligt.

Kriterium 1(c) CO2

Kuldioxidemissioner fra fossile brændstoffer, der anvendes til produktion af varme og el (uanset om det er på eller uden for anlægsområdet) må ikke overstige følgende grænseværdier:

1)

1 100 kg CO2/ton for papir fremstillet af 100 % afsværtet/genanvendt papirmasse

2)

1 000 kg CO2/ton for papir fremstillet af 100 % kemisk papirmasse

3)

1 600 kg CO2/ton for papir fremstillet af 100 % mekanisk papirmasse.

For papir, der består af en kombination af kemisk papirmasse, genanvendt papirmasse og mekanisk papirmasse, skal der beregnes en vægtet grænseværdi baseret på andelen af hver papirmassetype i blandingen. Den faktiske emissionsværdi beregnes som summen af emissionerne fra papirmasse- og papirproduktionen, idet der tages højde for den anvendte blanding af papirmasse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge data og udførlige beregninger, der viser, at dette kriterium overholdes, sammen med tilhørende dokumentation.

For hver anvendt papirmasse skal producenten forsyne ansøgeren med en enkelt CO2-emissionsværdi i kg CO2/ADt. Ansøgeren skal også fremlægge en enkelt CO2-emissionsværdi for den pågældende papirmaskine/de pågældende papirmaskiner, der anvendes til at producere EU-miljømærket grafisk papir. For integrerede fabrikker kan CO2-emissioner for papirmasse og papirproduktion indberettes som en enkelt værdi.

For at fastsætte de maksimalt tilladte CO2-emissioner skal ansøgeren definere papirmasseblandingen med hensyn til papirmassetype (dvs. kemisk papirmasse, mekanisk papirmasse og genanvendt papirmasse).

Til beregning af de faktiske CO2-emissioner skal ansøgeren definere papirmasseblandingen med hensyn til hver enkelt leveret papirmasse, beregne de vægtede gennemsnitlige CO2 emissioner for papirmasseproduktion og lægge denne værdi til CO2-emissionerne fra papirmaskinen/papirmaskinerne.

Dataene for CO2-emissioner skal omfatte alle ikke fornybare brændsler, der benyttes under papirmasse- og papirproduktionen, herunder emissioner fra elproduktionen (uanset om den produceres i eller uden for anlægget).

Emissionsfaktorer for brændsler skal anvendes i overensstemmelse med bilag VI til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (4).

For elnet skal der anvendes en emissionsberegningsfaktor på 384 (kg CO2/MWh) i henhold til MEErP-metoden (5).

Perioden for beregningerne eller massebalancerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal beregningerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. Beregningerne skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

Ovennævnte tabelværdi for el fra elnettet (EU-gennemsnittet) skal anvendes, medmindre ansøgeren forelægger dokumentation for sin(e) elleverandør(er)s (underleverandørers) gennemsnitlige værdi; i så fald kan ansøgeren anvende denne værdi i stedet for tabelværdien. Den dokumentation, der anvendes som bevis for opfyldelse af kriterier, skal omfatte tekniske specifikationer, som viser den gennemsnitlige værdi (dvs. en kopi af kontrakten).

Mængden af energi fra vedvarende energikilder, der er købt og anvendt til produktionsprocesserne, medregnes som nul CO2-emission ved beregning af CO2-emissionerne. Ansøgeren skal fremlægge passende dokumentation for, at denne form for energi faktisk anvendes i fabrikken eller er indkøbt eksternt.

Kriterium 2 — Energiforbrug

Kravet er baseret på oplysninger om det faktiske energiforbrug ved papirmasse- og papirproduktion i forbindelse med specifikke referenceværdier.

Energiforbruget omfatter elektricitets- og brændstofforbrug til varmeproduktion og skal udtrykkes som point (Ptotal) som beskrevet herunder.

Det samlede antal point (Ptotal = PE + PF) må ikke overstige 2,5.

Tabel 2 indeholder referenceværdierne for beregning af energiforbruget.

I forbindelse med en blanding af papirmasser skal referenceværdien for elektricitets- og brændstofforbrug til varmeproduktion vægtes i henhold til andelen af hver anvendt papirmasse (papirmasse »i« for ton lufttørret papirmasse) og lægges sammen.

Kriterium 2(a) El

Elforbruget i relation til papirmasse- og papirproduktionen skal udtrykkes i point (PE) som anført nedenfor.

Beregning for papirmasseproduktion: For hver anvendt mængde papirmasse i skal det tilsvarende elforbrug (Epapirmasse,i udtrykt i kWh/ADt) beregnes således:

Epapirmasse,i = Intern elproduktion + købt el – solgt el

Beregning for papirproduktionen: Tilsvarende skal elforbruget til papirproduktion (Epapir) beregnes således:

Epapir = intern elproduktion + købt el – solgt el

Endelig skal pointsummen for produktion af papirmasse og papir (PE) beregnes på følgende måde:

Formula

Drejer det sig om integrerede fabrikker, skal elektricitetsværdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduktion, da det er vanskeligt at uddrage separate elektricitetstal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et kombineret tal for papirmasse- og papirproduktion.

Kriterium 2(b) Brændselsforbrug til varmeproduktion

Brændselsforbruget i relation til papirmasse- og papirproduktionen skal udtrykkes i point (PF) som anført nedenfor.

Beregning for papirmasseproduktion: For hver anvendt mængde papirmasse i skal det tilsvarende brændselsforbrug (Fpapirmasse,i udtrykt i kWh/ADt) beregnes således:

Fpapirmasse,i = Intern brændselsproduktion + købt brændsel – solgt brændsel – 1,25 × den internt producerede el

Bemærk:

1.

Fpapirmasse,i (og dettes bidrag til PF, papirmasse) behøver ikke blive beregnet for mekanisk papirmasse, medmindre det drejer sig om markedsført, lufttørret, mekanisk papirmasse, som indeholder mindst 90 % tørstof.

2.

Mængden af brændsel anvendt til at fremstille den solgte varme føjes til termen »solgt brændsel« i ligningen ovenfor.

Beregning for papirproduktionen: Brændselsforbruget til papirproduktionen (Fpapir udtrykt i kWh/ADt) skal beregnes på tilsvarende måde:

Fpapir = Intern brændselsproduktion + købt brændsel – solgt brændsel – 1,25 × den internt producerede el

Endelig skal pointsummen for fremstilling af papirmasse og papir (PF) beregnes på følgende måde:

Formula

Tabel 2

Referenceværdier for el og brændsler

Papirmassetype

Brændsel kWh/ADt

Freference

El kWh/ADt

Ereference

Ikke-admp

admp

Ikke-admp

admp

Kemisk papirmasse

3 650

4 650

750

750

Termomekanisk papirmasse (TMP)

0

900

2 200

2 200

Mekanisk papirmasse SGW (og PGW)

0

900

2 000

2 000

Kemisk termomekanisk papirmasse (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Genanvendt papirmasse

350

1 350

600

600

Papirtype

kWh/ton

Ubestrøget finpapir, magasinpapir, avispapir

1 700

750

Bestrøget træfrit finpapir, bestrøget træholdigt magasinpapir (LWC og MWC)

1 700

800

admp = lufttørret markedsført papirmasse

Vurdering og verifikation (for både litra a) og b)): Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, sammen med al tilhørende dokumentation. De afgivne oplysninger skal derfor omfatte det samlede el- og brændselsforbrug.

Ansøgeren skal beregne hele energiforbruget, opdelt på varme/brændsler og elektricitet, der anvendes under produktionen af papirmasse og papir, inklusive den energi, der bruges ved fjernelse af tryksværte fra affaldspapir til produktion af genanvendt papirmasse. Beregningerne af energiforbruget omfatter ikke energi brugt til transport af råmaterialer samt til forarbejdning og emballering.

Det samlede varmeenergiforbrug omfatter alle indkøbte brændsler. Det omfatter også genvundet varmeenergi ved forbrænding af væsker og affald fra produktionsprocesser på stedet (f.eks. træaffald, savsmuld, væsker, affaldspapir og afskåret papir) og varme, der genvindes ved intern elproduktion. Ansøgeren behøver dog kun at medregne 80 % af varmeenergien fra sådanne kilder ved beregning af den samlede varmeenergi.

Ved elenergi forstås netto importeret el stammende fra elforsyningsnettet og intern elproduktion målt som eleffekt. Der skal dog ikke redegøres for el, som anvendes til spildevandsrensning.

Når der genereres damp med el som varmekilde, skal dampens varmeværdi beregnes og dernæst divideres med 0,8 og lægges til det samlede brændselsforbrug.

Drejer det sig om integrerede fabrikker, skal brændels(varme)værdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduktion, da det er vanskeligt at uddrage separate brændels(varme)tal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et kombineret tal for papirmasse- og papirproduktion.

Kriterium 3 — Fibre — bevarelse af ressourcer, bæredygtigt skovbrug

Fiberråmaterialet kan være af genanvendte fibre eller friske fibre.

Ingen friske fibre må stamme fra GMO-arter.

Alle fibre skal være omfattet af gyldige certifikater, der borger for kontrol af leverandørkæden, og som er udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) eller tilsvarende, eller de skal være omfattet af følgesedler for genanvendt papir i overensstemmelse med standard EN 643.

Mindst 70 % af de fibermaterialer, som tilføres produkt- eller produktionslinjen, skal stamme fra skove og områder, der forvaltes efter princippet om bæredygtig skovbrug, og som opfylder kravene i den pågældende ordning med uafhængig kontrol af leverandørkæden, og/eller de skal stamme fra genanvendte materialer.

Beregningen af indholdet af genanvendte fibre omfatter ikke genbrug af affaldsmaterialer, der er frembragt i en proces, og som kan oparbejdes inden for samme proces (f.eks. afskæring — egen produktion eller indkøbt). Brug af afskæring fra forarbejdningsprocesser (egen produktion eller indkøbt), kan dog anses for at bidrage til indholdet af genanvendte fibre, hvis det er omfattet af EN 643-følgesedler.

Alt ucertificeret nyt materiale skal være omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ucertificeret materiale.

Certificeringsorganer, der udsteder certifikater for bæredygtigt skovbrug og/eller kontrol af leverandørkæden, skal være akkrediteret eller anerkendt af den pågældende certificeringsordning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det kompetente organ en erklæring om, at kriteriet overholdes, og den skal være suppleret af et gyldigt, uafhængigt certifikat for kontrol af leverandørkæden fra producenten af EU-miljømærket grafisk papir og for alle friske fibre, der indgår i produktet eller produktionslinje. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig ekstern certificering. Hvis der er anvendt genanvendte fibre, og der ikke er anvendt FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger for genbrug, skal dokumentation være omfattet af EN 643-følgesedler.

Ansøgeren skal fremlægge reviderede regnskaber, der godtgør, at mindst 70 % af materialerne, der tilføres produkt- eller produktionslinjen, stammer fra skove og områder, der forvaltes efter princippet om bæredygtigt skovbrug, og som opfylder kravene i den pågældende ordning med hensyn til uafhængig kontrol af leverandørkæden, og/eller de skal stamme fra genanvendte materialer.

Hvis produktet eller produktionslinjen omfatter ikkecertificeret nyt materiale, skal der fremlægges bevis for, at indholdet af ikkecertificeret nyt materiale ikke overstiger 30 % og er omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ikkecertificeret materiale.

Hvis det i henhold til certificeringsordningen ikke er et specifikt krav, at alt nyt materiale skal stamme fra ikke-GMO-sorter, skal yderligere dokumentation til påvisning heraf forelægges.

Kriterium 4 — Stoffer og blandinger der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

Grundlaget for at dokumentere overholdelse af de enkelte delkriterier under kriterium 4 er, at ansøgeren fremlægger en liste over alle de relevante kemikalier, der anvendes, sammen med relevant dokumentation (sikkerhedsdatablad eller en erklæring fra kemikalieleverandøren).

Kriterium 4(a) Begrænsninger for særligt problematiske stoffer

Bemærk: Alle processer og kemikalier, der anvendes på papirfabrikken, skal screenes. Dette kriterium finder ikke anvendelse på kemikalier, der anvendes til spildevandsrensning, medmindre det behandlede spildevand recirkuleres til papirproduktionsprocessen.

Papirproduktet må ikke indeholde stoffer, der er udpeget i overensstemmelse med den procedure, som beskrives i artikel 59, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (6), og som er medtaget på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer i koncentrationer over 0,10 % (vægtprocent). Der gives ingen undtagelser fra dette krav.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at papirproduktet ikke indeholder nogen særligt problematiske stoffer i koncentrationer på over 0,10 % (vægtprocent). Erklæringen skal være suppleret af sikkerhedsdatablade eller relevante erklæringer fra kemikalieleverandører af alle kemikalier, der anvendes i processen, og alle funktionelle kemikalier, der anvendes på papirfabrikken, og som godtgør, at ingen af kemikalierne indeholder problematiske stoffer i koncentrationer over 0,10 % (vægtprocent).

Listen over de stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten, jf. artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan hentes her:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_tabel_en.asp.

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen.

Kriterium 4(b) Begrænsninger for klassificering, mærkning og emballering

Bemærk: Alle processer og kemikalier, der anvendes på papirfabrikken, skal screenes. Dette kriterium finder ikke anvendelse på kemikalier, der anvendes til spildevandsrensning, medmindre det behandlede spildevand recirkuleres til papirproduktionsprocessen.

Medmindre det er undtaget i tabel 3, må papirproduktet ikke indeholde stoffer eller blandinger i koncentrationer på over 0,10 % (vægtprocent), der klassificeres med nogen af følgende faresætninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (7):

Gruppe 1-farer: Kategori 1A eller 1B kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Gruppe 2-farer: Kategori 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362 Kategori 1 akvatisk toksicitet: H400, H410 Kategori 1 og 2 akut toksicitet: H300, H310, H330 Kategori 1 aspirationstoksicitet: H304 Kategori 1 specifik målorgantoksicitet (STOT): H370, H372, kategori 1 hudsensibiliserende stof (*1): H317.

Gruppe 3-farer: Kategori 2, 3 og 4 akvatisk toksicitet: H411, H412, H413 Kategori 3 akut toksicitet: H301, H311, H331 Kategori 2 STOT: H371, H373.

Brugen af stoffer eller blandinger, som kemisk bliver modificeret i løbet af papirproduktionsprocessen (f.eks. uorganiske flokkuleringsmidler, tværbindingsmidler, uorganiske oxidations- og reduktionsmidler), således at alle relevante begrænsninger for klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier ikke længere finder anvendelse, er undtaget fra ovennævnte krav.

Tabel 3

Undtagelser fra begrænsninger for klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier og tilknyttede betingelser

Type stof/blanding

Anvendelse

Klassificering(er), der indrømmes undtagelse fra

Betingelser for undtagelse

Farvestoffer og pigmenter

Anvendes i vådafslutning eller overfladebehandling under produktionen af farvet papir.

H411, H412, H413

Kemikalieleverandøren skal erklære, at en fikseringsrate på 98 % kan opnås på papir og give instrukser i, hvordan dette kan sikres.

Papirproducenten skal fremlægge en erklæring om overholdelse af alle relevante instruktioner.

Basiske farvestoffer

Farvning af papir, der primært er baseret på mekanisk papirmasse og/eller ubleget kemisk papirmasse.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Kationiske polymerer (herunder polyethyleniminer, polyamider og polyaminer)

Forskellige mulige anvendelser, der omfatter anvendelse som retentionsfremmende midler, midler til at forbedre våd-web-styrken, tør- og vådstyrke.

H411, H412, H413

Papirproducenten skal fremlægge en erklæring om, at alle relevante instruktioner for sikker håndtering og dosering, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, er overholdt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en liste over alle relevante kemikalier, der er anvendt, sammen med det relevante sikkerhedsdatablad eller leverandørerklæring.

Alle kemikalier, der indeholder stoffer eller blandinger med begrænset CLP-klassifikation skal fremhæves. Det omtrentlige doseringsforhold for kemikaliet samt koncentrationen af det begrænsede stof eller den begrænsede blanding i det pågældende kemikalie (som angivet i sikkerhedsdatabladet eller leverandørerklæring) og en anslået fastholdelsesfaktor på 100 % skal anvendes til at estimere mængden af det begrænsede stof eller den begrænsede blanding, der forbliver i slutproduktet.

Der skal fremlægges skriftlige begrundelser for eventuelle afvigelser fra en fastholdelsesfaktor på 100 % eller for en kemisk modifikation af et farligt stof eller en farlig blanding for det kompetente organ.

For alle begrænsede stoffer eller blandinger, der overstiger 0,10 % (vægtprocent) af det endelige papirprodukt, men som er undtaget, skal der fremlægges bevis for overholdelse af de relevante betingelser for undtagelser.

Kriterium 4(c) Chlor

Bemærk: Dette krav gælder for producenter af papirmasse og papir. Selv om det også gælder for blegning af genanvendte fibre, accepteres det, at sådanne fibre i deres forudgående livscyklus er blevet bleget med chlorgas.

Chlorgas må ikke anvendes som blegemiddel. Dette kriterium gælder ikke for chlorgas i forbindelse med produktion og anvendelse af chlordioxid.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt chlorgas som blegemiddel i papirfremstillingsprocessen, sammen med erklæringer fra relevante leverandører er papirmasse.

Kriterium 4(d) Alkylphenolethoxylater (APEO'er)

Bemærk: Dette krav gælder for producenter af papirmasse og papir.

APEO'er eller andre alkylphenolderivater må ikke tilsættes vaskeaktive stoffer, afsværtningskemikalier, skumdæmpere, dispergeringsmidler eller bestrygningsmidler. Alkylphenolderivater defineres som stoffer, der danner alkylphenoler i forbindelse med nedbrydningen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en eller flere erklæringer fra sine kemikalieleverandør(er) om, at der hverken er tilsat APEO'er eller andre alkylphenolderivater til disse produkter.

Kriterium 4(e) Overfladeaktive stoffer anvendt til afsværtning

Bemærk: Dette krav gælder for producenter af afsværtet papirmasse.

Der skal kunne påvises let nedbrydelighed eller fuldstændig bionedbrydelighed for alle overfladeaktive stoffer, der anvendes i afsværtningsprocesser (jf. testmetoder og tærskelværdier nedenfor). Den eneste undtagelse fra dette krav er brug af overfladeaktive stoffer, der er baseret på silikonederivater, forudsat at papirslam fra afsværtningsprocessen forbrændes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevante sikkerhedsdatablade eller prøvningsrapporter for hvert overfladeaktivt stof. Disse skal angive testmetode, tærskelværdier og resultatet for brug af en af følgende testmetoder og tærskelværdier:

For let bionedbrydelighed: OECD nr. 301 A-F (eller tilsvarende ISO-standarder) med en nedbrydningsprocent (inklusive adsorption) i løbet af 28 dage på mindst 70 % for 301 A og F og på mindst 60 % for 301 B, C, D og F.

For iboende fuldstændig bionedbrydelighed: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder) med en nedbrydningsprocent (inklusive adsorption) i løbet af 28 dage på mindst 70 % for 302 A og B og på mindst 60 % for 302 C.

I tilfælde hvor der er anvendt silikonebaserede overfladeaktive stoffer skal ansøgeren fremlægge et sikkerhedsdatablad for de anvendte kemikalier og en erklæring om, at papirslam fra afsværtningsprocessen forbrændes, herunder oplysninger om det benyttede forbrændingsanlæg eller faciliteter.

Kriterium 4(f) Begrænsninger for biocidholdige produkter til kontrol af slim

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenten.

De aktive stoffer i biocidholdige produkter, der anvendes til at bekæmpe slimdannende organismer i vandcirkuleringssystemer, som indeholder fibre, skal være godkendt til dette formål, eller være genstand for en undersøgelse, indtil der er truffet en afgørelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (8), og de må ikke have et bioakkumuleringspotentiale.

For så vidt angår dette kriterium skal bioakkumuleringspotentialet være kendetegnet ved log Kow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) ≤ 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor ≤ 100.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevante sikkerhedsdatablade eller prøvningsrapporter for materialet. Denne skal angive testmetode, tærskelværdier og resultatet på grundlag af følgende testmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E.

Kriterium 4(g) Begrænsninger for azofarvestof

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenten.

Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning i en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/61/EF (9) eller forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII, tillæg 8, må ikke anvendes til produktion af EU-miljømærket grafisk papir.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren (leverandørerne) af alle farvestoffer, der anvendes i produktionsprocessen for EU-miljømærket grafisk papir om, at dette kriterium er opfyldt. Leverandørerklæringen om farvestoffet bør suppleres af prøvningsrapporter i overensstemmelse med de relevante metoder, der er beskrevet i tillæg 10 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller tilsvarende metoder.

Kriterium 4(h) Metalbaserede pigmenter og farvestoffer

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenten. Se definitionen af metalbaserede pigmenter og farvestoffer i indledningen til dette dokument.

Farvestoffer eller pigmenter baseret på aluminium (*2), sølv, arsen, barium, cadmium, kobolt, krom, kobber (*2), kviksølv, mangan, nikkel, bly, selen, antimon, tin eller zink må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren (leverandørerne) af alle farvestoffer, der anvendes i produktionsprocessen for EU-miljømærket grafisk papir om, at kravene i dette kriterium er opfyldt. Leverandørerklæringen/Leverandørerklæringerne skal suppleres af sikkerhedsdatablade eller anden relevant dokumentation.

Kriterium 4(i) Ionformige urenheder i farvestoffer

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenten.

Niveauerne for ionformige urenheder i de anvendte farvestoffer må ikke overstige følgende grænser: sølv 100 ppm; arsen 50 ppm; barium 100 ppm; cadmium 20 ppm; kobolt 500 ppm; krom 100 ppm; kobber 250 ppm kviksølv 4 ppm; nikkel 200 ppm; bly 100 ppm; selen 20 ppm; antimon 50 ppm; tin 250 ppm; zink 1 500 ppm.

Begrænsningen for kobberurenheder gælder ikke for farvestoffer, der er baseret på phthalocyaninkobber.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren (leverandørerne) af alle farvestoffer, der anvendes i produktionsprocessen for EU-miljømærket grafisk papir om, at kravene i dette kriterium er opfyldt. Leverandørerklæringen/Leverandørerklæringerne skal suppleres af sikkerhedsdatablade eller anden relevant dokumentation.

Kriterium 5 — Affaldshåndtering

Alle papirmasse- og papirproducerende anlæg skal have et system til håndtering af affald fra produktionsprocessen, og en plan for affaldshåndtering og minimering af affald, som beskriver produktionsprocessen og indeholder oplysninger om følgende aspekter:

1)

indførte procedurer for affaldsforebyggelse

2)

indførte procedurer for adskillelse, genbrug og genanvendelse af affald

3)

indførte procedurer for sikker håndtering af farligt affald

4)

mål for løbende forbedring i forbindelse med mindskelse af affaldsproduktion samt øget genbrug og genanvendelse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en plan for affaldsminimering og affaldshåndtering for de pågældende anlæg og en erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

Ansøgere, der er registreret under EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS) og/eller er certificeret i medfør af ISO 14001, anses for at have opfyldt dette kriterium, hvis:

1)

inddragelse af affaldshåndtering er dokumenteret i EMAS-miljøredegørelsen for produktionsstedet, eller

2)

inddragelse af affaldshåndtering er løst i tilstrækkelig grad ved ISO 14001-certificeringen for produktionsstedet/-stederne.

Kriterium 6 — Brugsegnethed

Papirproduktet skal være brugsegnet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, suppleret af passende støttedokumentation.

Producenter skal garantere deres produkters brugsegnethed ved at fremlægge dokumentation, der viser, at produktkvaliteten er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17050. Standarden indeholder generelle kriterier for leverandørers overensstemmelseserklæring.

Kriterium 7 — Oplysninger på emballagen

Mindst en af følgende oplysninger skal være anført på produktemballagen:

»Udskrives på begge sider« (gælder for papir til print på kontor)

»Venligst aflever brugt papir til genanvendelse«.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af dette kriterium, suppleret af et billede af produktemballagen, hvor de påkrævede oplysninger er anført.

Kriterium 8 — Oplysninger på EU-miljømærket

Ansøgeren skal følge instrukserne om korrekt anvendelse af logoet for EU-miljømærket, der fremgår af i Retningslinjer for logoet for EU-miljømærket:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Hvis der anvendes det valgfrie mærke med tekstrubrik, skal det indeholde følgende tre erklæringer:

Lave emissioner til luft og vand under produktionen

Lavt energiforbrug under produktionen

xx % bæredygtige fibre/xx % genanvendte fibre (afhængigt af, hvad der er relevant).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, suppleret af et billede af produktemballagen, der tydeligt viser mærkningen, registrerings-/licensnummeret og, hvis det er relevant, de erklæringer, der kan vises sammen med mærkningen.


(1)  Den største værdi henviser til fabrikker, der bruger eukalyptus fra regioner med højere fosforværdier (f.eks. eukalyptus fra Den Iberiske Halvø).

(2)  NOx-emissionsværdi for ikkeintegrerede CTMP-fabrikker, der bruger flashtørring af papirmasse med biomassebaseret damp.

(3)  COD-værdi for stærkt bleget mekanisk papirmasse (70-100 % fibre i det færdige papir).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).

(5)  Metode til miljøvenligt design af energirelaterede produkter

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(*1)  H317 begrænsninger gælder kun for de kommercielle farveformuleringer, midler til overfladeefterbehandling og bestryningsmaterialer, der anvendes på papir.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/61/EF af 19. juli 2002 om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 15).

(*2)  Begrænsningen for kobber er undtaget i forbindelse med phthalocyaninkobber, og begrænsningen for aluminium gælder ikke aluminosilikater.


BILAG II

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER FOR TILDELING AF EU-MILJØMÆRKET TIL TISSUEPAPIR OG TISSUEPRODUKTER

GENERELLE FORHOLD

Formål med kriterierne

Kriterierne tager navnlig sigte på at reducere udledningen af giftige eller eutrofierende stoffer i vandmiljøet, at reducere miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af energi (klimaændringer, forsuring, nedbrydning af ozonlaget, udtømning af ikke-vedvarende ressourcer). Formålet med kriterierne er i denne forbindelse at:

nedbringe energiforbruget og dermed forbundne emissioner til luften

mindske miljøskader ved at reducere emissioner til vand og affaldsgenerering

mindske miljøskader eller risici forbundet med brugen af farlige kemikalier samt

beskytte skovene med krav om, at genanvendte fibre eller friske fibre skal stamme fra skove og områder, der forvaltes på en bæredygtig måde.

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til tissuepapir og tissueprodukter:

1.

emissioner til vand og luft

2.

energiforbrug

3.

Fibre: bevarelse af ressourcer, bæredygtigt skovbrug

4.

begrænsede farlige stoffer og blandinger

5.

affaldshåndtering

6.

krav til slutproduktet

7.

oplysninger på EU-miljømærket.

Miljøkriterierne omfatter produktionen af papirmasse, herunder alle delprocesser fra det punkt, hvor fiberråmaterialet eller de genanvendte fibre passerer produktionsstedets porte til det punkt, hvor papirmassen forlader papirfabrikken. Hvad angår papirproduktionsprocesserne, omfatter miljøkriterierne alle delprocesser fra klargøring af papirmasse til produktion af tissuepapir til oprulning af papiret på moderrullen.

Energiforbrug og emissioner til vand og luft i løbet af forarbejdningen af tissuepapir til tissueprodukter er ikke omfattet. Miljøkriterierne omfatter ikke transport og emballering af råmaterialer (f.eks. træ), papirmasse og det endelige papirprodukt.

Vurdering og verifikation: Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, testrapporter eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, kan disse stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller dennes leverandør(er) osv., alt efter hvad der er relevant.

De kompetente organer skal fortrinsvis anerkende attester og verifikationer udstedt af organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for test- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer fra organer, der er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og tjenester.

Der kan i givet fald anvendes andre testmetoder end dem, der er anført for de enkelte kriterier, hvis det kompetente organ, der vurderer ansøgningen, accepterer, at de er ligeværdige.

De kompetente organer kan om nødvendigt kræve tilhørende dokumentation og foretage en uafhængig verifikation eller kontroller på stedet for at kontrollere, at disse kriterier overholdes.

Tissueproduktet skal opfylde alle relevante krav i det land, hvor produktet bliver markedsført. Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.

I denne forordning forstås ved:

1)   »air dry ton«: et ton lufttørret papirmasse (ADt) udtrykt som 90 % tørhed

2)   »kemisk papirmasse«: fibermateriale, der er opnået ved at fjerne en betydelig del ikke-cellulosebestanddele, der kan fjernes ved kemisk behandling (kogning, udtrækning af lignin, blegning), fra råmaterialerne

3)   »CMP«: kemisk-mekanisk papirmasse

4)   »CTMP«: kemisk termomekanisk papirmasse

5)   »afsværtet papirmasse«: papirmasse fremstillet af papir til genanvendelse, og hvor trykfarver og andre forurenende stoffer er blevet fjernet

6)   »farvestoffer«: intenst farvede eller fluorescerende organiske stoffer, som afgiver farve på et underlag ved hjælp af selektiv lysabsorption Farvestoffer er opløselige og/eller passerer gennem en anvendelsesproces, der i det mindste midlertidigt destruerer alle krystalstrukturer. Farvestoffer holdes tilbage i underlaget ved absorption, opløsning og mekanisk tilbageholdelse eller ved ioniske eller kovalente kemiske bindinger

7)   »ECF-papirmasse«: elementær chlorfri, bleget papirmasse

8)   »integreret produktion«: papirmasse og papir er produceret samme sted. Papirmassen tørres ikke før produktionen af papir. Produktionen af papir/pap er direkte forbundet med produktionen af papirmasse

9)   »papir og pap af mekanisk træfibermasse«: papir eller karton, der indeholder mekanisk træfibermasse som en væsentlig bestanddel af fibersammensætningen

10)   »metalbaserede pigmenter og farvestoffer«: farvestoffer og pigmenter, der indeholder over 50 vægtprocent af den eller de pågældende metalforbindelse(r)

11)   »moderrulle«: en stor rulle tissuepapir, der er rullet op på vikleapparatet, og som dækker enten hele eller en del af bredden på tissuepapirmaskinen

12)   »ikkeintegreret produktion«: produktion af papirmasse, som sælges på markedet, i fabrikker, der ikke anvender papirmaskiner, eller produktion af papir/pap udelukkende af papirmasse produceret i andre anlæg (papirmasse, som sælges på markedet)

13)   »papirmaskineafskæring«: papirmaterialer, der ikke kan benyttes i papirmaskineprocessen, men som har egenskaber, der gør det muligt at genbruge det på stedet ved at integrere det i den fremstillingsproces igen, hvor det blev genereret. I denne afgørelse omfatter denne betegnelse ikke forarbejdningsprocesser, der betragtes som processer, der er adskilt fra papirmaskinen

14)   »pigmenter«: farvede, sorte, hvide eller fluorescerende partikulære organiske eller uorganiske faste stoffer, der normalt er uopløselige i, og praktisk talt fysisk og kemisk upåvirkede af, det medie eller det substrat, som de indarbejdes i. De ændrer udseende ved selektiv absorption og/eller ved spredning af lys. Pigmenter spredes normalt i medier eller substrater, der f.eks. anvendes til fremstilling af tryksværter, maling, plast eller andre polymere materialer. Pigmenter bevarer en krystalagtig eller partikulær struktur gennem hele farveprocessen

15)   »genanvendte fibre«: fibre, der er udtaget fra affaldsstrømmen i en produktionsproces, eller som er frembragt af husholdninger eller af kommercielle, industrielle eller institutionelle anlæg i deres egenskab af slutbrugere af produktet. Disse fibre kan ikke længere anvendes til deres tiltænkte formål. De omfatter ikke genbrug af materialer, der er frembragt i en proces, og som kan oparbejdes inden for samme proces (papirmaskineafskæring — egen produktion eller indkøbt)

16)   »struktureret tissuepapir«: papir kendetegnet ved stort volumen og stor absorptionskapacitet, der opnås med store lokale områder med høj og lav fibertæthed i form af fiberlommer på basisarket, som genereres af specifikke processer på tissuepapirmaskinen

17)   »TCF-papirmasse«: fuldstændig chlorfri, bleget papirmasse

18)   »TMP«: termomekanisk papirmasse.

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER

Kriterium 1 — Udledninger til vand og luft

Det er et krav, at produktionsanlæg til papirmasse og papir opfylder alle relevante lovkrav i det land, hvor anlægget er beliggende.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, og den skal være suppleret af relevant dokumentation og erklæringer fra papirmasseleverandøren/papirmasseleverandørerne.

Kriterium 1(a) Kemisk iltforbrug (COD), svovl (S), NOx, fosfor (P)

Kravet er baseret på oplysninger om emissioner i forbindelse med en bestemt referenceværdi. Forholdet mellem de faktiske emissioner og referenceværdien bliver omregnet til en emissionsscore.

Scoren for et enkelt emissionsparameter må ikke overstige 1,3.

Det samlede antal point (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP) må under ingen omstændigheder overstige 4,0.

Med hensyn til ikkeintegreret produktion skal ansøgeren fremlægge en beregning, der omfatter produktion af papirmasse og papir.

Til produktion af papirmasse og papir som helhed skal beregningen af PCOD foretages som følger (PS, PNOx, PP skal beregnes på nøjagtig samme måde).

For hver anvendt papirmasse »i« skal de dermed forbundne COD-emissioner (COD-papirmasse»i« udtrykt i kg/ton lufttørret papirmasse — ADt) vægtes i henhold til deres relative andele af hver mængde anvendt papirmasse (papirmasse »i« for ton lufttørret papirmasse) og lægges sammen. Air dry tonne forudsætter et indhold på 90 % tørstof for papirmasse, og 95 % for papir.

Den vægtede COD-emission for papirmasserne lægges derefter sammen med den målte COD-emission fra papirproduktionen for at give en samlet COD-emission og COD total.

Den vægtede COD-referenceværdi for papirmasseproduktion beregnes på samme måde som summen af de vægtede referenceværdier for hver anvendt papirmasse og lægges til referenceværdien for papirproduktion for at give en samlet COD-reference COD-værdi ref, i alt. Tabel 1 viser referenceværdierne for hver anvendt papirmassetype og for papirproduktionen.

Til sidst divideres den samlede COD-emission med den samlede COD-referenceværdi således:

Formula

Tabel 1

Referenceværdier for emissioner fra forskellige papirmassetyper og papirproduktion

Papirmassetype/papir

Emissioner (kg/ADt)

COD-reference

P-reference

S-reference

NOx-reference

Bleget kemisk papirmasse (undtagen sulfit)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bleget kemisk papirmasse (sulfit)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitmasse

28,00

0,056

0,75

1,60

Ubleget kemisk papirmasse

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/slibmasse

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Papirmasse af genanvendte fibre uden afsværtning

1,10

0,006

0,20

0,25

Papirmasse med genanvendte fibre med afsværtning

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emissioner (kg/ton)

Fremstilling af tissuepapir

1,20

0,01

0,30

0,50

Fremstilling af struktureret tissuepapir

1,20

0,01

0,30

0,70

Ved kraftvarmeproduktion, der finder sted på samme anlæg, kan NOx- og S-emissionerne fra produktion af el på stedet trækkes fra den samlede mængde. Følgende ligning kan anvendes til at beregne andelen af emissionerne fra elproduktion:

2 × (MWh(el))/[2 × MWh(el) + MWh(varme)]

Elektriciteten i denne beregning er den elektricitet, der produceres på kraftvarmeværket. Varmen i denne beregning er nettovarmen fra kraftvarmeværket, der bruges til papirmasse/papirfremstilling.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger og testdata, der dokumenterer opfyldelse af dette kriterium med tilhørende dokumentation, der omfatter testrapporter, hvor følgende almindelige testmetoder for kontinuerlig eller periodisk overvågning (eller tilsvarende standardmetoder, der af det kompetente organ er godkendt til at levere data af tilsvarende videnskabelig kvalitet): COD: ISO 15705 eller ISO 6060 NOx: EN 14792 eller ISO 11564 S (svovloxider): EN 14791: eller EPA nr. 8; S (reduceret svovl): EPA nr. 15A, 16A eller 16B svovlindholdet i olie: ISO 8754; svovlindholdet i kul: ISO 19579; svovlindholdet i biomasse: EN 15289 Samlet P: EN ISO 6878

Hurtigtests kan også anvendes til at overvåge emissioner, såfremt de kontrolleres regelmæssigt (f.eks. månedligt) i henhold til ovennævnte relevante standarder eller egnede tilsvarende standarder. Med hensyn til COD-emissioner accepteres kontinuerlig overvågning baseret på analysen af det samlede organiske kulstof (TOC), såfremt der er fastslået en forbindelse mellem TOC- og COD-resultater, der er fastsat for det pågældende sted.

Den mindste målehyppighed, medmindre andet fremgår af driftstilladelsen, er daglig for COD-emissioner og ugentlig for de samlede P-emissioner. Emissioner af S og NOx måles i alle tilfælde kontinuerligt (for emissioner fra kedler med en kapacitet på mere end 50 MW) eller med jævne mellemrum (mindst en gang om året for kedler og tørremaskiner hver med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 MW).

Data indberettes som årsgennemsnit, medmindre:

produktionsperioden er begrænset

produktionsanlægget er nyt eller er ombygget, i så fald skal målingerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion.

I begge tilfælde kan data kun accepteres, hvis de er repræsentative for den pågældende periode, og der er foretaget et tilstrækkeligt antal målinger for hvert emissionsparameter.

Den tilhørende dokumentation skal omfatte en angivelse af målehyppigheden og en beregning af point for COD, samlet P, S og NOx.

Emissioner til luften skal inddrage alle emissioner af S og NOx, som forekommer i forbindelse med produktionen af papirmasse og papir, herunder damp, der genereres uden for produktionsstedet, fratrukket alle emissioner fra elproduktionen. Målingerne skal omfatte genvindingskedler, kalkovne, dampkedler og afbrændingsovne til stærkt ildelugtende gasser. Emissioner fra diffuse kilder skal også inddrages. Indberettede emissionsværdier for svovl til luften skal omfatte både oxiderede og reducerede svovlemissioner. Svovlemissionerne fra kraftvarmeproduktion fra olie, kul og andre brændselstyper, hvor svovlindholdet er kendt, kan beregnes i stedet for at måles, og skal indregnes.

Målinger af emissioner til vandmiljøet skal foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver ved udledningspunktet for spildevand fra fabrikkernes spildevandsrensningsanlæg. I tilfælde hvor restprodukter fra fabrikken sendes til et kommunalt eller anden tredjeparts spildevandsrensningsanlæg, skal ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver fra fabrikkens restprodukter ved kloakeringssystemets udløb analyseres, og resultaterne ganges med en standard efficiens-faktor for fjernelse for det kommunale eller tredjepartens spildevandsrensningsanlæg. Efficiens-faktoren for fjernelse er baseret på oplysninger fra operatøren af det kommunale eller anden tredjeparts spildevandsrensningsanlæg.

For integrerede fabrikker skal emissionsværdierne for papirmasse sættes til nul, og de kombinerede emissioner skal sammenlignes med de kombinerede referenceværdier for den pågældende papirmasse- og papirproduktion, da det er vanskeligt at uddrage separate emissionstal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et samlet tal for papirmasse- og papirproduktion. Vægtindholdet for hver papirmasse, der tildeles en specifik referenceværdi fra tabel 1, skal indregnes i ligningen.

Kriterium 1(b) adsorberbar organisk halogenforbindelse (AOX)

Dette kriterium omhandler elementær chlorfri (ECF) papirmasse.

AOX-emissionerne fra produktionen af hver enkelt papirmasse, der anvendes i EU-miljømærket grafisk papir, må ikke overstige 0,17 kg/ADt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge testrapporter, hvor testmetoden AOX ISO 9562 eller tilsvarende metode er anvendt, og de skal ledsages af udførlige beregninger, som skal dokumentere, at dette kriterium overholdes, samt al tilhørende dokumentation.

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, støttet af en liste over de forskellige ECF-papirmasser, der er anvendt i papirmasseblandingen, deres respektive vægtprocenter og deres individuelle AOX-emissioner, udtrykt i kg AOX/ADt-papirmasse.

Målehyppigheden skal oplyses i den tilhørende dokumentation. AOX måles kun under processer, hvor der anvendes chlorforbindelser til blegning af papirmassen. Det er ikke nødvendigt at måle AOX i spildevandet fra ikke-integreret papirproduktion eller i spildevandet fra papirmasseproduktion, hvor der ikke anvendes chlorblegning, eller hvor blegningen udføres med chlorfrie stoffer.

Målinger af AOX-emissioner til vand skal foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver ved udløbet af fabrikkernes spildevandsrensningsanlæg. I tilfælde hvor restprodukter fra fabrikken sendes til et kommunalt eller anden tredjeparts spildevandsrensningsanlæg, skal ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver fra fabrikkens restprodukter ved kloakeringssystemets udløb analyseres, og resultaterne ganges med en standard efficiens-faktor for fjernelse for det kommunale eller tredjepartens spildevandsrensningsanlæg. Efficiens-faktoren for fjernelse er baseret på oplysninger fra operatøren af det kommunale eller anden tredjeparts spildevandsrensningsanlæg.

Oplysninger om emissioner skal udtrykkes som årsgennemsnit på grundlag af målinger, der foretages mindst én gang hver anden måned. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal målingerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. De skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

Hvis ansøgeren ikke anvender ikke-ECF-papirmasse, er en tilsvarende erklæring til det kompetente organ tilstrækkeligt.

Kriterium 1(c) CO2

Bemærk: Kriteriet henviser til de samlede CO2-emissioner fra papirmasse- og papirproduktionsprocesser. Forarbejdning er ikke omfattet.

Kuldioxidemissioner fra fossile brændstoffer, der anvendes til produktion af varme og el (uanset om det er på eller uden for anlægsområdet) må ikke overstige følgende grænseværdier:

1)

1 200 kg CO2/ton for konventionelt tissuepapir

2)

1 850 kg CO2/ton for struktureret tissuepapir.

Den faktiske emissionsværdi beregnes som summen af emissionerne fra papirmasse- og papirproduktionen, idet der tages højde for den anvendte blanding af papirmasse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge data og udførlige beregninger, der viser, at dette kriterium overholdes, sammen med tilhørende dokumentation.

For hver anvendt papirmasse skal producenten forsyne ansøgeren med en enkelt CO2-emissionsværdi i kg CO2/ADt. Ansøgeren skal også fremlægge en enkelt CO2-emissionsværdi for den pågældende papirmaskine/de pågældende papirmaskiner, der anvendes til at producere EU-miljømærket tissuepapir. For integrerede fabrikker kan CO2-emissioner for papirmasse og papirproduktion indberettes som en enkelt værdi.

Dataene for CO2-emissioner skal omfatte alle konventionelle brændsler, der benyttes under papirmasse- og papirproduktionen, herunder emissioner fra elproduktionen (uanset om den produceres i eller uden for anlægget).

Emissionsfaktorer for brændsler skal anvendes i overensstemmelse med bilag VI til forordning (EU) nr. 601/2012.

For elnet skal der anvendes en emissionsberegningsfaktor på 384 (kg CO2/MWh) i henhold til MEErP-metoden (4).

Perioden for beregningerne eller massebalancerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal beregningerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. Beregningerne skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

Ovennævnte tabelværdi for el fra elnettet (EU-gennemsnittet) skal anvendes, medmindre ansøgeren forelægger dokumentation for sin(e) elleverandør(er)s (underleverandørers) gennemsnitlige værdi; i så fald kan ansøgeren anvende denne værdi i stedet for tabelværdien. Den dokumentation, der anvendes som bevis for opfyldelse af kriterier, skal omfatte tekniske specifikationer, som viser den gennemsnitlige værdi (dvs. en kopi af kontrakten).

Mængden af energi fra vedvarende energikilder, der er købt og anvendt til produktionsprocesserne, medregnes som nul CO2-emission ved beregning af CO2-emissionerne. Ansøgeren skal fremlægge passende dokumentation for, at denne form for energi faktisk anvendes i fabrikken eller er indkøbt eksternt.

Kriterium 2 — Energiforbrug

Kravet er baseret på oplysninger om det faktiske energiforbrug ved papirmasse- og papirproduktion i forbindelse med specifikke referenceværdier.

Energiforbruget omfatter elektricitets- og brændselsforbrug til varmeproduktion og skal udtrykkes som point (Ptotal) som beskrevet herunder.

Det samlede antal point (Ptotal = PE + PF) må ikke overstige 2,5.

Tabel 2 indeholder referenceværdierne for beregning af energiforbruget.

I forbindelse med en blanding af papirmasser skal referenceværdien for elektricitets- og brændstofforbrug til varmeproduktion vægtes i henhold til andelen af hver anvendt papirmasse (papirmasse »i« for ton lufttørret papirmasse) og lægges sammen.

Kriterium 2(a) El

Elforbruget i relation til papirmasse- og papirproduktionen skal udtrykkes i point (PE) som anført nedenfor.

Beregning for papirmasseproduktion: For hver anvendt mængde papirmasse i skal det tilsvarende elforbrug (Epapirmasse,i udtrykt i kWh/ADt) beregnes således:

Epapirmasse,i = Intern elproduktion + købt el – solgt el

Beregning for papirproduktionen: Tilsvarende skal elforbruget til papirproduktion (Epapir) beregnes således:

Epapir = intern elproduktion + købt el – solgt el

Endelig skal pointsummen for produktion af papirmasse og papir (PE) beregnes på følgende måde:

Formula

Drejer det sig om integrerede fabrikker, skal elektricitetsværdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduktion, da det er vanskeligt at uddrage separate elektricitetstal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et samlet tal for papirmasse- og papirproduktion.

Kriterium 2(b) Brændselsforbrug til varmeproduktion

Brændselsforbruget i relation til papirmasse- og papirproduktionen skal udtrykkes i point (PF) som anført nedenfor.

Beregning for papirmasseproduktion: For hver anvendt mængde papirmasse i skal det tilsvarende brændselsforbrug (Fpapirmasse,i udtrykt i kWh/ADt) beregnes således:

Fpapirmasse,i = Intern brændselsproduktion + købt brændsel – solgt brændsel – 1,25 × den internt producerede el

Bemærk:

1.

Fpapirmasse,i (og dettes bidrag til PF, papirmasse) behøver ikke blive beregnet for mekanisk papirmasse, medmindre det drejer sig om markedsført, lufttørret, mekanisk papirmasse, som indeholder mindst 90 % tørstof.

2.

Mængden af brændsel anvendt til at fremstille den solgte varme føjes til termen »solgt brændsel« i ligningen ovenfor.

Beregning for papirproduktionen: Brændselsforbruget til papirproduktionen (Fpapir udtrykt i kWh/ADt) skal beregnes på tilsvarende måde:

Fpapir = Intern brændselsproduktion + købt brændsel – solgt brændsel – 1,25 × den internt producerede el

Endelig skal pointsummen for fremstilling af papirmasse og papir (PF) beregnes på følgende måde:

Formula

Tabel 2

Referenceværdier for el og brændsler

Papirmassetype

Brændsel kWh/ADt

Freference

El kWh/ADt

Ereference

Ikke-admp

admp

Ikke-admp

admp

Kemisk papirmasse

3 650

4 650

750

750

Termomekanisk papirmasse (TMP)

0

900

2 200

2 200

Mekanisk papirmasse SGW (og PGW)

0

900

2 000

2 000

Kemisk termomekanisk papirmasse (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Genanvendt papirmasse

350

1 350

700

700

Papirtype

kWh/ton

Tissuepapir

1 950

950

Struktureret tissue

3 000

1 500

admp = lufttørret markedsført papirmasse

Vurdering og verifikation (for både litra a) og b)): Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, sammen med al tilhørende dokumentation. De afgivne oplysninger skal derfor omfatte det samlede el- og brændselsforbrug.

Ansøgeren skal beregne hele energiforbruget, opdelt på varme/brændsler og elektricitet, der anvendes under produktionen af papirmasse og papir, inklusive den energi, der bruges ved fjernelse af tryksværte fra affaldspapir til produktion af genanvendt papirmasse. Beregningerne af energiforbruget omfatter ikke energi brugt til transport af råmaterialer samt til emballering.

Det samlede varmeenergiforbrug omfatter alle indkøbte brændsler. Det omfatter også genvundet varmeenergi ved forbrænding af væsker og affald fra produktionsprocesser på stedet (f.eks. træaffald, savsmuld, væsker, affaldspapir og papirafskæring) og varme, der genvindes ved intern elproduktion. Ansøgeren behøver dog kun at medregne 80 % af varmeenergien fra sådanne kilder ved beregning af den samlede varmeenergi.

Ved elenergi forstås netto importeret el stammende fra elforsyningsnettet og intern elproduktion målt som eleffekt. Der skal dog ikke redegøres for el, som anvendes til spildevandsrensning.

Når der genereres damp med el som varmekilde, skal dampens varmeværdi beregnes og dernæst divideres med 0,8 og lægges til det samlede brændselsforbrug.

Drejer det sig om integrerede fabrikker, skal brændsels(varme)værdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduktion, da det er vanskeligt at uddrage separate brændsels(varme)tal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et samlet tal for papirmasse- og papirproduktion.

Kriterium 3 — Fibre — bevarelse af ressourcer, bæredygtigt skovbrug

Fiberråmaterialet kan være af genanvendte fibre eller friske fibre.

Ingen friske fibre må stamme fra GMO-arter.

Alle fibre skal være omfattet af gyldige certifikater, der borger for kontrol af leverandørkæden, og som er udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) eller tilsvarende, eller de skal være omfattet af følgesedler for genanvendt papir i overensstemmelse med standard EN 643.

Mindst 70 % af de fibermaterialer, der tilføres produkt- eller produktionslinjen, skal stamme fra skove og områder, der forvaltes efter princippet om bæredygtig forvaltning, og som opfylder kravene i den pågældende ordning med uafhængig kontrol af leverandørkæden, og/eller de skal stamme fra genanvendte materialer.

Beregningen af indholdet af genanvendte fibre omfatter ikke genbrug af affaldsmaterialer, der er frembragt i en proces, og som kan oparbejdes inden for samme proces (f.eks. afskæring — egen produktion eller indkøbt). Brug af afskæring fra forarbejdningsprocesser (egen produktion eller indkøbt), kan dog anses for at bidrage til indholdet af genanvendte fibre, hvis det er omfattet af EN 643-følgesedler.

Alt nyt materiale, der ikke er certificeret, skal være omfattet af et verifikationssystem, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder alle andre krav i certificeringsordningen med hensyn til materiale, der ikke er certificeret.De certificeringsorganer, der udsteder certifikater for bæredygtig skovforvaltning og/eller kontrol af leverandørkæden, skal være akkrediteret eller anerkendt af den pågældende certificeringsordning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det kompetente organ en erklæring om, at kriteriet overholdes, og den skal være suppleret af et gyldigt, uafhængigt certifikat for kontrol af leverandørkæden fra producenten af EU-miljømærket tissuepapir og for alle fibre, der indgår i produktet eller produktionslinjen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger accepteres som uafhængig ekstern certificering. Hvis der er anvendt genanvendte fibre, og der ikke er anvendt FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger for genanvendelse, skal dokumentation være omfattet af EN 643-følgesedler.

Ansøgeren skal fremlægge reviderede regnskaber, der godtgør, at mindst 70 % af materialerne, der tilføres produkt- eller produktionslinjen, stammer fra skove og områder, der forvaltes efter princippet om bæredygtig forvaltning, og som opfylder kravene i den pågældende ordning med hensyn til uafhængig kontrol af leverandørkæden, og/eller de skal stamme fra genanvendte materialer.

Hvis produktet eller produktionslinjen omfatter ikkecertificeret nyt materiale, skal der fremlægges bevis for, at indholdet af ikkecertificeret nyt materiale ikke overstiger 30 % og er omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ikkecertificeret materiale.

Hvis det i henhold til certificeringsordningen ikke er et specifikt krav, at alt nyt materiale skal stamme fra ikke-GMO-sorter, skal yderligere dokumentation til påvisning heraf forelægges.

Kriterium 4 — Begrænsede farlige stoffer og blandinger

Grundlaget for at dokumentere overholdelse af de enkelte delkriterier under kriterium 4 er, at ansøgeren fremlægger en liste over alle de relevante kemikalier, der anvendes, sammen med relevant dokumentation (sikkerhedsdatabladet eller en erklæring fra kemikalieleverandøren).

Kriterium 4(a) Begrænsninger for særligt problematiske stoffer

Bemærk: Alle processer og kemikalier, der anvendes på papirfabrikken, og i givet fald under forarbejdningen af tissuepapir, skal screenes. Dette kriterium finder ikke anvendelse på kemikalier, der anvendes til spildevandsrensning, medmindre det behandlede spildevand recirkuleres til papirproduktionsprocessen.

Papirproduktet må ikke indeholde stoffer, der er udpeget i overensstemmelse med den procedure, som beskrives i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er medtaget på listen over særligt problematiske stoffer, i koncentrationer over 0,10 % (vægtprocent). Der indrømmes ingen undtagelser fra dette krav.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at papirproduktet ikke indeholder særligt problematiske stoffer i koncentrationer på over 0,10 % (vægtprocent). Erklæringen skal være suppleret af sikkerhedsdatablade eller relevante erklæringer fra kemikalieleverandører af alle kemikalier, der anvendes i processen, og alle funktionelle kemikalier, der anvendes på papirfabrikken, og som godtgør, at ingen af kemikalierne indeholder problematiske stoffer i koncentrationer over 0,10 % (vægtprocent).

Listen over de stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten, jf. artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan hentes her:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_tabel_en.asp.

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen.

Kriterium 4(b) Begrænsninger for klassificering, mærkning og emballering

Bemærk: Alle processer og kemikalier, der anvendes på papirfabrikken, og i givet fald under forarbejdningen af tissuepapir, skal screenes. Dette kriterium finder ikke anvendelse på kemikalier, der anvendes til spildevandsrensning, medmindre det behandlede spildevand recirkuleres til papirproduktionsprocessen.

Medmindre det er undtaget i tabel 3, må papirproduktet ikke indeholde stoffer eller blandinger i koncentrationer på over 0,10 % (vægtprocent), der klassificeres med nogen af følgende faresætninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008:

Gruppe 1-farer: Kategori 1A eller 1B kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Gruppe 2-farer: Kategori 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; Kategori 1 akvatisk toksicitet: H400, H410; Kategori 1 og 2 akut toksicitet: H300, H310, H330; Kategori 1 aspirationstoksicitet: H304; Kategori 1 specifik målorgantoksicitet (STOT): H370, H372, kategori 1 hudsensibiliserende stof (*1): H317.

Gruppe 3-farer: Kategori 2, 3 og 4 akvatisk toksicitet: H411, H412, H413; Kategori 3 akvatisk toksicitet: H301, H311, H331; Kategori 2 STOT: H371, H373.

Brugen af stoffer eller blandinger, som kemisk bliver modificeret i løbet af papirproduktionsprocessen (f.eks. uorganiske flokkuleringsmidler, tværbindingsmidler, uorganiske oxidations- og reduktionsmidler), således at alle relevante begrænsninger for klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier ikke længere finder anvendelse, er undtaget fra ovennævnte krav.

Tabel 3

Undtagelser fra begrænsninger for klassificering, mærkning og emballering af farlige kemikalier og tilknyttede betingelser

Type stof/blanding

Anvendelse

Klassificering(er), der indrømmes undtagelse fra

Betingelser for undtagelse

Farvestoffer og pigmenter

Anvendes i vådafslutning eller overfladebehandling under produktionen af farvet papir.

H411, H412, H413

Kemikalieleverandøren skal erklære, at en fikseringsrate på 98 % kan opnås på papir, og give instrukser i, hvordan dette kan sikres.

Papirproducenten skal fremlægge en erklæring om overholdelse af alle relevante instruktioner.

Polyamidoamin-epichlorhydrin-baserede vådstyrkemidler

Anvendes som fastholdelsesmidler for at forbedre produktets brugbarhed eller for at styrke produktet vådstyrke.

H411, H412, H413

Det kombinerede restmonomerindhold af epichlorhydrin (ECH, CAS-nr. 106-89-8) og dets nedbrydningsprodukter 1,3-dichlor-2-propanol (DCP, CAS-nr. 96-23-1) og 3-monochlor-1.2-propandiol (MCPD, CAS-nr. 96-24-2) må ikke overstige 0,35 % (w/w) af formuleringens aktive tørstofindhold.

Gloxal (genanvendte fibre)

Urenhed i genanvendte fibre.

H341, H317

Kun tilladt i koncentrationer over 0,10 % (w/w), hvis det skyldes forurenende stoffer fra genanvendte materialer, der anvendes i papirproduktionsprocessen. I sådanne tilfælde skal overholdelse af tærsklen, der er fastlagt i kriterium 6(c), påvises.

Polyamidoamin-epichlorhydrin-baserede Yankee-hjælpemidler

Anvendes som krympehjælpemidler.

H411, H412, H413

Det kombinerede restmonomerindhold af epichlorhydrin (ECH, CAS-nr. 106-89-8) og dets nedbrydningsprodukter 1,3-dichlor-2-propanol (DCP, CAS-nr. 96-23-1) og 3-monochlor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr. 96-24-2) må ikke overstige 0,05 % (w/w) af formuleringens aktive tørstofindhold.

Kationiske polymerer (herunder polyethyleniminer, polyamider og polyaminer)

Forskellige mulige anvendelser, der omfatter anvendelse som retentionsfremmende midler, midler til at forbedre våd-web-styrken, tør- og vådstyrke.

H411, H412, H413

Papirproducenten skal fremlægge en erklæring om, at alle relevante instruktioner for sikker håndtering og dosering, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, er overholdt.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en liste over alle relevante kemikalier, der er anvendt, sammen med det relevante sikkerhedsdatablad eller leverandørerklæring.

Alle kemikalier, der indeholder stoffer eller blandinger med begrænset CLP-klassifikation, skal fremhæves. Det omtrentlige doseringsforhold for kemikaliet samt koncentrationen af det begrænsede stof eller den begrænsede blanding i det pågældende kemikalie (som angivet i sikkerhedsdatabladet eller leverandørerklæring) og en anslået fastholdelsesfaktor på 100 % skal anvendes til at estimere mængden af det begrænsede stof eller den begrænsede blanding, der forbliver i slutproduktet.

Der skal fremlægges skriftlige begrundelser for eventuelle afvigelser fra en fastholdelsesfaktor på 100 % eller for en kemisk modifikation af et farligt stof eller en farlig blanding for det kompetente organ.

For alle begrænsede stoffer eller blandinger, der overstiger 0,10 % (vægtprocent) af det endelige papirprodukt, men som er undtaget, skal der fremlægges bevis for overholdelse af de relevante betingelser for undtagelser.

Kriterium 4(c) Chlor

Bemærk: Dette krav gælder for producenter af papirmasse og papir. Selv om det også gælder for blegning af genanvendte fibre, accepteres det, at sådanne fibre i deres forudgående livscyklus er blevet bleget med chlorgas.

Chlorgas må ikke anvendes som blegemiddel. Dette kriterium gælder ikke for chlorgas i forbindelse med produktion og anvendelse af chlordioxid.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at der ikke er anvendt chlorgas som blegemiddel i papirfremstillingsprocessen, sammen med erklæringer fra relevante leverandører af papirmasse.

Kriterium 4(d) Alkylphenolethoxylater (APEO'er)

Bemærk: Dette krav gælder for producenter af papirmasse og papir.

APEO'er eller andre alkylphenolderivater må ikke tilsættes vaskeaktive stoffer, afsværtningskemikalier, skumdæmpere eller dispergeringsmidler. Alkylphenolderivater defineres som stoffer, der danner alkylphenoler i forbindelse med nedbrydningen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en eller flere erklæringer fra sine kemikalieleverandør(er) om, at der hverken er tilsat APEO'er eller andre alkylphenolderivater til disse produkter.

Kriterium 4(e) Overfladeaktive stoffer anvendt til afsværtning

Bemærk: Dette krav gælder for producenter af afsværtet papirmasse.

Der skal kunne påvises let nedbrydelighed eller fuldstændig bionedbrydelighed for alle overfladeaktive stoffer, der anvendes i afsværtningsprocesser (jf. testmetoder og tærskelværdier nedenfor). Den eneste undtagelse fra dette krav er brug af overfladeaktive stoffer, der er baseret på silikonederivater, forudsat at papirslam fra afsværtningsprocessen forbrændes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevante sikkerhedsdatablade eller testrapporter for hvert overfladeaktivt stof. Disse skal angive testmetode, tærskelværdier og resultatet for brug af en af følgende testmetoder og tærskelværdier:

For let bionedbrydelighed: OECD nr. 301 A-F (eller tilsvarende ISO-standarder) med en nedbrydningsprocent (inklusive absorption) i løbet af 28 dage på mindst 70 % for 301 A og F og på mindst 60 % for 301 B, C, D og F.

For iboende fuldstændig bionedbrydelighed: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder) med en nedbrydningsprocent (inklusive adsorption) i løbet af 28 dage på mindst 70 % for 302 A og B og på mindst 60 % for 302 C.

I tilfælde hvor der er anvendt silikonebaserede overfladeaktive stoffer skal ansøgeren fremlægge et sikkerhedsdatablad for de anvendte kemikalier og en erklæring om, at papirslam fra afsværtningsprocessen forbrændes, herunder oplysninger om det benyttede forbrændingsanlæg eller faciliteter.

Kriterium 4(f) Begrænsninger for biocidholdige produkter til kontrol af slim

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenten.

De aktive stoffer i biocidholdige produkter, der anvendes til at bekæmpe slimdannende organismer i vandcirkuleringssystemer, som indeholder fibre, skal være godkendt til dette formål eller være genstand for en undersøgelse, indtil der er truffet en afgørelse, jf. forordning (EU) nr. 528/2012, og de må ikke have et bioakkumuleringspotentiale.

For så vidt angår dette kriterium skal bioakkumuleringspotentialet være kendetegnet ved log Kow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) ≤ 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor ≤ 100.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevante sikkerhedsdatablade eller testrapporter for materialet. Denne skal angive testmetode, tærskelværdier og resultatet på grundlag af følgende testmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E.

Kriterium 4(g) Begrænsninger for azofarvestof

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenten.

Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning i en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer, der er anført i direktiv 2002/61/EF eller forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII, tillæg 8, må ikke anvendes til produktion af EU-miljømærket tissuepapir.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren (leverandørerne) af alle farvestoffer, der anvendes i produktionsprocessen for EU-miljømærket tissuepapir om, at dette kriterium er opfyldt. Leverandørerklæringen om farvestoffet bør suppleres af prøvningsrapporter i overensstemmelse med de relevante metoder, der er beskrevet i tillæg 10 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller tilsvarende metoder.

Kriterium 4(h) Metalbaserede pigmenter og farvestoffer

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenter eller i givet fald for forarbejdningen af tissuepapir. Se definitionen af metalbaserede pigmenter og farvestoffer i indledningen til dette dokument.

Farvestoffer eller pigmenter baseret på aluminium (*2), sølv, arsen, barium, cadmium, kobolt, krom, kviksølv, mangan, nikkel, bly, selen, antimon, tin eller zink må ikke anvendes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren (leverandørerne) af alle farvestoffer, der anvendes i produktionsprocessen for EU-miljømærkede tissueprodukter om, at kravene i dette kriterium er opfyldt. Leverandørerklæringen/Leverandørerklæringerne skal suppleres af sikkerhedsdatablade eller anden relevant dokumentation.

Kriterium 4(i) Ionformige urenheder i farvestoffer

Bemærk: Dette krav gælder for papirproducenter eller i givet fald for forarbejdningen af tissuepapir.

Niveauerne for ionformige urenheder i de anvendte farvestoffer må ikke overstige følgende grænser: sølv-100 ppm, arsen 50 ppm, barium 100 ppm, cadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, kviksølv 4 ppm, nikkel 200 ppm, bly 100 ppm, selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tin 250 ppm, zink 1 500 ppm.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren (leverandørerne) af alle farvestoffer, der anvendes i produktionsprocessen for EU-miljømærket tissuepapir om, at kravene i dette kriterium er opfyldt. Leverandørerklæringen/Leverandørerklæringerne skal suppleres af sikkerhedsdatablade eller anden relevant dokumentation.

Kriterium 4(j) Lotioner

Ingen stoffer, der er klassificeret som H317, H334, CMR, eller som er opført på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer må tilsættes i lotionformuleringer, der anvendes ved forarbejdning af EU-miljømærkede tissueprodukter. Derudover må lotionformuleringer ikke tilsættes parabener, triclosan, formaldehyd, formaldehydholdige afstrygere eller methylisothiazolinon.

Ingen anvendt lotionformulering må doseres i mængder, der betyder, at et enkelt stof med begrænset CLP-klassifikation, der er anført under kriterium 4(b), forekommer i mængder, der overstiger 0,010 % (w/w) i det endelige tissueprodukt. Summen af stoffer med en særlig begrænset CLP-klassifikation må ikke overstige 0,070 % (w/w) af tissuepapirproduktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en liste over alle relevante lotionformuleringer, der anvendes til produktion af EU-miljømærkede tissueprodukter, sammen med overensstemmelseserklæringer fra de respektive leverandører af disse lotionformuleringer, de relevante sikkerhedsdatablade, dokumentation for overholdelse af grænserne i slutproduktet, beregninger baseret på doseringsforhold, der anvendes af ansøgeren, at vurdere koncentrationerne af alle begrænsede CLP-stoffer i formuleringen, som ville forblive i det endelige EU-miljømærkede tissuepapirprodukt.

Kriterium 5 — Affaldshåndtering

Alle papirmasse- og papirproducerende anlæg, herunder produktionsanlæg for forarbejdet tissue, skal have et system til håndtering af affald fra produktionsprocessen, og en plan for affaldshåndtering og minimering af affald, som beskriver produktionsprocessen og indeholder oplysninger om følgende aspekter:

1)

indførte procedurer for affaldsforebyggelse

2)

indførte procedurer for adskillelse, genbrug og genanvendelse af affald

3)

indførte procedurer for sikker håndtering af farligt affald

4)

mål for løbende forbedring i forbindelse med mindskelse af affaldsproduktion samt øget genbrug og genanvendelse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en plan for affaldsminimering og affaldshåndtering for de pågældende anlæg og en erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

Ansøgere, der er registreret under EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS) og/eller er certificeret i medfør af ISO 14001, anses for at have opfyldt dette kriterium, hvis:

1)

inddragelse af affaldshåndtering er dokumenteret i EMAS-miljøredegørelsen for produktionsstedet, eller

2)

inddragelse af affaldshåndtering er løst i tilstrækkelig grad ved ISO 14001-certificeringen for produktionsstedet/-stederne.

Kriterium 6 — Krav til slutproduktet

Kriterium 6(a) Farvestoffer og optiske blegemidler

For farvet tissuepapir, skal god farveægthed (niveau 4 eller højere) påvises i henhold til den korte procedure fastsat i EN 646.

For tissuepapir behandlet med optisk blegemiddel, skal god farveægthed (niveau 4 eller højere) påvises i henhold til den korte procedure fastsat i EN 648.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren eller kemikalieleverandøren/-leverandørerne skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, understøttet af relevante testrapporter i overensstemmelse med standard EN 646 og/eller EN 648, afhængigt af, hvad der er relevant.

I modsat fald skal ansøgeren fremlægge en erklæring om, at ingen farvestoffer eller optiske blegemidler er blevet anvendt.

Kriterium 6(b) Midler mod slim og antimikrobielle stoffer

Prøver af det endelige tissuepapirprodukt må ikke resultere i væksthæmning for mikroorganismer i overensstemmelse med EN 1104.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, understøttet af relevante testrapporter i overensstemmelse med EN 1104.

Kriterium 6(c) Produktsikkerhed

Alle færdige tissuepapirprodukter, der indeholder genanvendte fibre, må ikke indeholde nogen af følgende farlige stoffer i en mængde, der overstiger de fastsatte grænser, og de skal være i henhold til de specificerede teststandarder:

Formaldehyd: 1 mg/dm2 i overensstemmelse med EN 1541 (ekstraktion med koldt vand)

Glyoxal: 1,5 mg/dm2 i henhold til DIN 54603;

Pentachlorphenol (PCP): 2 mg/kg i overensstemmelse med EN ISO 15320 (ekstraktion med koldt vand).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, understøttet af relevante testrapporter i overensstemmelse med de respektive standarder.

Kriterium 6(d) Brugsegnethed

Det EU-miljømærkede tissueprodukt skal opfylde alle relevante krav i det land, hvor produktet bliver markedsført.

For struktureret tissuepapir skal absorberingsgraden for det enkelte stykke tissuepapir før forarbejdning være lig med eller højere end 10,0 g vand/g tissuepapir.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, understøttet af relevant støttedokumentation.

Producenter skal garantere deres produkters brugsegnethed ved at fremlægge dokumentation, der viser, at produktkvaliteten er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17050. Standarden indeholder generelle kriterier for leverandørers overensstemmelseserklæring.

For struktureret tissuepapir skal ansøgeren fremlægge en erklæring om overensstemmelse med kravene, understøttet af en relevant testrapport i overensstemmelse med EN ISO 12625-8:2010.

Kriterium 7 — Oplysninger på EU-miljømærket

Ansøgeren skal følge instrukserne om korrekt anvendelse af logoet for EU-miljømærket, der fremgår af i Retningslinjer for logoet for EU-miljømærket:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Hvis der anvendes det valgfrie mærke med tekstrubrik, skal det indeholde følgende tre erklæringer:

Lave emissioner til luft og vand under produktionen

Lavt energiforbrug under produktionen

xx % bæredygtige fibre/xx % genanvendte fibre (afhængigt af, hvad der er relevant).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, suppleret af et billede af produktemballagen, der tydeligt viser mærkningen, registrerings-/licensnummeret og, hvis det er relevant, de erklæringer, der kan vises sammen med mærkningen.


(1)  Den største værdi henviser til fabrikker, der bruger eukalyptus fra regioner med højere fosforværdier (f.eks. eukalyptus fra Den Iberiske Halvø).

(2)  NOx-emissionsværdi for ikkeintegrerede CTMP-fabrikker, der bruger flashtørring af papirmasse med biomassebaseret damp.

(3)  COD-værdi for stærkt bleget mekanisk papirmasse (70-100 % fibre i det færdige papir).

(4)  Metode til miljøvenligt design af energirelaterede produkter

(*1)  H317 begrænsninger gælder kun for de kommercielle farveformuleringer, midler til overfladeefterbehandling og bestrygningsmaterialer, der anvendes på papir.

(*2)  Begrænsningen for aluminium gælder ikke for aluminiumsilikat.


Top