EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0247

Rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

OJ L 42, 14.2.2006, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 182–200 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 202 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 202 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 101 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; upphävd genom 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/247/oj

14.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 247/2006

av den 30 januari 2006

om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 och artikel 299.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

De yttersta randområdenas speciella geografiska läge medför merkostnader för transport vid försörjning med vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning eller som insatsvaror inom jordbruket. Objektiva faktorer i samband med regionernas ökaraktär och läge i unionens yttersta randområden medför dessutom ytterligare begränsningar för ekonomiska aktörer och producenter i de yttersta randområdena och skapar stora svårigheter för deras verksamhet. I vissa fall är de ekonomiska aktörerna och producenterna underkastade en ”dubbel ökaraktär”. Dessa svårigheter kan lindras genom att priset på ovannämnda basprodukter sänks. Det bör därför införas en särskild försörjningsordning för att garantera de yttersta randområdenas försörjning samt minska de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i unionens yttersta randområden.

(2)

För detta ändamål bör genom undantag från artikel 23 i fördraget importen av vissa jordbruksprodukter från tredjeland undantas från tillämpliga importtullar. För att man skall kunna ta hänsyn till produkternas ursprung och den tullbehandling som de omfattas av enligt gemenskapsbestämmelserna, bör de produkter som blivit föremål för aktiv förädling eller tullagring i gemenskapens tullområde likställas med direktimporterade produkter för beviljandet av förmåner enligt den särskilda försörjningsordningen.

(3)

För att man effektivt skall kunna uppnå målet att sänka priserna i de yttersta randområdena samt lindra de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden, men samtidigt bibehålla gemenskapsprodukternas konkurrenskraft, bör stöd beviljas för leverans av gemenskapsprodukter till de yttersta randområdena. Stöden bör ta hänsyn till merkostnaderna för transport till de yttersta randområdena och de priser som gäller vid export till tredjeländer samt, när det gäller insatsvaror i jordbruket eller produkter avsedda för bearbetning, till merkostnader på grund av ökaraktären och läget i unionens yttersta randområden.

(4)

Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de yttersta randområdenas försörjningsbehov, skapar systemet inga störningar på den inre marknaden. Den särskilda försörjningsordningens ekonomiska fördelar bör inte heller leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Därför är det lämpligt att förbjuda sändning eller export av dessa produkter från de yttersta randområdena. Sändning eller export av dessa produkter bör däremot vara tillåten, när den fördel som följer av den särskilda försörjningsordningen har betalats tillbaka eller, när det gäller bearbetade produkter, i syfte att möjliggöra regional handel eller handel mellan de två portugisiska randområdena. Hänsyn bör också tas till alla de yttersta randområdenas traditionella handel med tredjeländer, och därför bör sådan export av bearbetade produkter som svarar mot traditionell export tillåtas för alla dessa regioner. Denna begränsning gäller inte heller traditionella sändningar av bearbetade produkter. Det är i klarhetssyfte lämpligt att fastställa en referensperiod för fastställandet av traditionellt exporterade eller avsända kvantiteter.

(5)

Det bör vidtas lämpliga åtgärder för en nödvändig omstrukturering av sockerbearbetningssektorn på Azorerna. En viss produktions- och bearbetningsnivå måste säkerställas, om sockersektorn på Azorerna skall vara livskraftig, vilket bör beaktas i dessa åtgärder. Portugal kommer dessutom att under denna förordning kunna stödja lokal produktion av sockerbetor. Mot denna bakgrund bör sändningarna av socker från Azorerna till övriga gemenskapen undantagsvis tillåtas att överskrida de traditionella flödena under en tid begränsad till fyra år, med gradvis årlig minskning. Med tanke på att de kvantiteter som får återsändas kommer att vara proportionella och begränsade till vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa den lokala sockerproduktionens och sockerbearbetningens livskraft, kommer den tillfälliga sändningen av socker från Azorerna inte att påverka gemenskapens inre marknad negativt.

(6)

För C-socker för Azorernas, Madeiras och Kanarieöarnas försörjning, bör ordningen för undantag från importtullar enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2177/92 av den 30 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för försörjning av Azorerna, Madeira och Kanarieöarna med socker (4) fortsätta att tillämpas under den period som avses i artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (5).

(7)

Kanarieöarnas försörjning har hittills följt den särskilda försörjningsordningen för de mjölkberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 90 99 och KN-nummer 2106 90 92 och är avsedda för industriell bearbetning. Försörjningen med dessa produkter bör tillåtas fortsätta under en övergångsperiod i avvaktan på en omstrukturering av den lokala industrin.

(8)

För att försörjningsordningens mål skall anses vara uppnådda, bör de ekonomiska fördelarna med ordningen få återverkningar på produktionskostnaderna samt leda till prissänkningar ända fram till slutarvändarstadiet. Fördelar bör således endast beviljas på villkor att de får effektiva återverkningar och nödvändiga kontroller bör genomföras.

(9)

Gemenskapens politik till förmån för de yttersta randområdenas lokala produktion har berört en mångfald produkter och åtgärder till förmån för produktion, saluföring eller bearbetning av dessa. Åtgärderna har visat sig vara effektiva och har säkerställt jordbruksverksamhetens fortlevnad och utveckling. Gemenskapen måste därför fortsätta att stödja denna produktion, som är en grundläggande faktor för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten i de yttersta randområdena. Erfarenheten har visat att ett stärkt partnerskap med lokala myndigheter på samma sätt som politiken för landsbygdsutveckling kan göra det lättare att på ett mer riktat vis få grepp om de berörda regionernas särskilda problem. Det är därför viktigt att fortsätta att stödja lokal produktion via allmänna program på lämpligaste geografiska nivå, vilka den berörda medlemsstaten översänder till kommissionen för godkännande.

(10)

För att underlätta förverkligandet av målen att utveckla den lokala jordbruksproduktionen och försörjningen med jordbruksprodukter bör programmeringen av försörjningen ske närmare de berörda regionerna och strategin med partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna tillämpas systematiskt. Därför bör försörjningsprogrammet upprättas av de myndigheter som utsetts av medlemsstaten och läggas fram för kommissionen för godkännande.

(11)

Jordbruksproducenterna i de yttersta randområdena bör uppmuntras att leverera kvalitetsprodukter och saluföringen av dessa produkter bör stödjas. För detta ändamål kan gemenskapens grafiska symbol användas.

(12)

I rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (6) fastställs de åtgärder för utveckling av landsbygden som kan berättiga till stöd från gemenskapen samt villkoren för att erhålla detta stöd. Vissa jordbruksföretag eller bearbetnings- och saluföringsföretag i de yttersta randområdena uppvisar allvarliga strukturella brister, vilket leder till särskilda svårigheter. För vissa typer av investeringar bör det därför vara möjligt att bevilja undantag från de bestämmelser som begränsar beviljandet av vissa former av strukturstöd enligt förordning (EG) nr 1257/1999.

(13)

Enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödet till skogsbruk beviljas endast för skogar och arealer som ägs av privata ägare, deras sammanslutningar, eller av kommuner eller kommunsammanslutningar. En del av skogarna och skogsarealerna i de yttersta randområdena ägs av andra offentliga myndigheter än kommuner. Villkoren i artikeln bör därför mjukas upp.

(14)

I artikel 24.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 och i bilagan till samma förordning fastställs de högsta årliga stödbelopp som gemenskapen kan bevilja till miljövänligt jordbruk. Med hänsyn till den särskilda miljösituationen i vissa områden med mycket känsliga betesmarker på Azorerna och för att bevara landskapet och jordbruksmarkens traditionella karaktär, särskilt terrassodlingarna på Madeira, bör det vara möjligt att höja dessa belopp till högst det dubbla för vissa fastställda åtgärder.

(15)

Ett undantag från kommissionens fasta politik att inte tillåta statligt driftsstöd inom produktion, bearbetning och saluföring av de jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget får beviljas för att lindra effekterna av de särskilda begränsningar som jordbruksproduktionen i de yttersta randområdena utsätts för på grund av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, läge i unionens yttersta randområden, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

(16)

Jordbruksproduktionen i de yttersta randområdena har särskilda växtskyddsproblem, som hänger samman med klimatförhållandena och de otillräckliga bekämpningsåtgärder som hittills satts in. Det bör genomföras program för bekämpning av skadliga organismer, även genom biologiska metoder. Ett ekonomiskt stöd från gemenskapen för genomförandet av programmen bör fastställas.

(17)

Det är av största ekonomiska och miljömässiga intresse att bevara vinodlingarna, som är den mest spridda odlingen på Madeira och Kanarieöarna och mycket viktig för Azorerna. Som stöd till produktionen bör varken nedläggningsbidrag eller marknadsmekanismer tillämpas i dessa områden, förutom krisdestillation, som bör kunna tillämpas på Kanarieöarna vid exceptionella störningar av marknaden som en följd av kvalitetsproblem. På samma sätt har tekniska och socioekonomiska svårigheter hindrat total omställning inom de tidsgränser som fastställts för de arealer som på Madeira och Azorerna är planterade med sådana hybriddruvssorter som är förbjudna enligt den gemensamma organisationen av marknaden för vin. Det vin som produceras på dessa vinodlingar är avsett för traditionell lokal konsumtion. En förlängd tidsfrist kommer att möjliggöra omställning av dessa vinodlingar utan att det påverkar den ekonomiska strukturen i dessa regioner, som är starkt beroende av odlingen av vin. Portugal bör varje år meddela kommissionen hur omställningsarbetet på de berörda arealerna fortskrider.

(18)

Omstruktureringen av mjölksektorn har ännu inte avslutats på Azorerna. I syfte att ta hänsyn till Azorernas starka beroende av mjölkproduktion och andra svårigheter knutna till ögruppens belägenhet i de yttersta randområdena och avsaknad av bärkraftig ersättningsproduktion, är det nödvändigt att bekräfta undantaget från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (7), vilket infördes genom artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira (Poseima) (8) och förlängdes genom rådets förordning (EG) nr 55/2004 (9) när det gäller tillämpningen av tilläggsavgiften inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter på Azorerna.

(19)

Stödet till komjölksproduktionen på Madeira har inte räckt till för att upprätthålla jämvikten mellan intern och extern försörjning, bland annat på grund av de stora strukturella svårigheter som sektorn lider av och dess låga kapacitet att svara positivt på nya ekonomiska förutsättningar. Därför bör produktionen av UHT-mjölk framställd av mjölkpulver med ursprung i gemenskapen vara tillåten också i fortsättningen, så att den lokala konsumtionen kan täckas i större utsträckning.

(20)

Behovet av att behålla lokal produktion genom ett incitament gör det berättigat att inte tillämpa förordning (EG) nr 1788/2003 för de franska utomeuropeiska departementen och Madeira. Detta undantag bör för Madeiras del fastställas till högst 4 000 ton, vilket motsvarar de 2 000 ton som för närvarande produceras tillsammans med en möjlighet till rimlig utveckling av produktionen beräknad till (för närvarande) högst 2 000 ton.

(21)

Traditionell verksamhet inom djuruppfödning bör stödjas. I syfte att fylla de lokala konsumtionsbehoven i de franska utomeuropeiska departementen och på Madeira bör det därför vara tillåtet att från tredjeländer tullfritt importera handjur av nötkreatur för uppfödning på vissa villkor inom ramen för en årlig högsta gräns. Den möjlighet som Portugal genom rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (10) ges att överföra bidragsrätter för am- och dikor från fastlandet till Azorerna bör förlängas och detta instrument bör anpassas till det nya stödsammanhang som gäller för de yttersta randområdena.

(22)

Tobaksodlingen är historiskt sett mycket viktig på Kanarieöarna. Ur ekonomisk synvinkel är tobaksförädling fortfarande en av regionens viktigaste industriverksamheter. Ur social synvinkel är denna odling mycket arbetskraftsintensiv och rör framför allt småbrukare. Den är dock inte tillräckligt vinstbringande och riskerar att försvinna. För närvarande är tobaksproduktionen begränsad till en liten areal på ön La Palma med hantverksmässig framställning av cigarrer. Därför bör Spanien tillåtas att fortsätta att bevilja ett stöd som kompletterar gemenskapens stöd, så att det blir möjligt att bevara denna traditionella odling och den hantverksverksamhet som den utgör grunden för. För att Kanarieöarna skall kunna behålla sin industriella tillverkning av tobaksvaror, bör dessutom fortsatt undantag från importtullarna beviljas för import av råtobak och delvis förädlad tobak, motsvarande en årlig kvantitet på högst 20 000 ton stripad råtobak.

(23)

Genomförandet av denna förordning får inte inverka negativt på den särskilda stödnivå som de yttersta randområdena hittills har omfattats av. Det är av denna anledning som medlemsstaterna för genomförandet av nödvändiga åtgärder måste ha tillgång till belopp motsvarande det stöd som redan beviljats av gemenskapen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen (Poseidom) (11), rådets förordning (EG) nr 1453/2001 och rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna (Poseican) (12) samt till de belopp som beviljats de uppfödare som är etablerade i dessa områden i enlighet med rådets förordning (EG) 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (13), rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (14) och rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (15) samt till de belopp som beviljats för försörjningen med ris av det franska utomeuropeiska departementet Réunion i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (16). Den nya stödordning för jordbruksproduktionen i de yttersta randområdena som införs genom föreliggande förordning bör samordnas med det stöd som gäller för motsvarande produktion i resten av gemenskapen.

(24)

Förordningarna (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 bör upphöra att gälla. Dessutom bör förordning (EG) nr 1782/2003 samt förordning (EG) nr 1785/2003 ändras, i syfte att säkerställa samordningen av de respektive ordningarna.

(25)

De åtgärder som behövs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (17).

(26)

De program som föreskrivs i denna förordning bör börja tillämpas efter meddelande från kommissionen om godkännande. För att programmen skall kunna starta vid denna tidpunkt, bör emellertid medlemsstaterna och kommissionen ha möjlighet att vidta alla förberedande åtgärder mellan dagen för denna förordnings ikraftträdande och den dag då programmen börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

SYFTE

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning antas specifika åtgärder på jordbruksområdet för att lindra effekterna av den avlägsna belägenhet, ökaraktär, det läge i unionens yttersta randområden, den ringa storlek, de besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt det beroende av ett fåtal produkter som präglar de områden som avses i artikel 299.2 i fördraget, nedan kallade ”de yttersta randområdena”.

AVDELNING II

SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 2

Prognostiserad försörjningsbalans

1.   Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget och som i de yttersta randområdena är nödvändiga som livsmedel eller för tillverkning av andra produkter eller som insatsvaror i jordbruket.

2.   De årliga behoven av de produkter som avses i punkt 1 skall beräknas genom en prognostiserad försörjningsbalans. En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden, för traditionella sändningar till resten av gemenskapen och för export till tredjeländer inom ramen för regional eller traditionell handel.

Artikel 3

Stödordningen

1.   Inom ramen för de kvantiteter som fastställs enligt den prognostiserade försörjningsbalansen skall ingen tull tillämpas vid import till de yttersta randområdena av sådana produkter som kommer direkt från tredjeländer och omfattas av den särskilda försörjningsordningen.

För tillämpningen av denna avdelning skall de produkter som undergått aktiv förädling eller tullagring i gemenskapens tullområde anses vara direktimporterade från tredjeländer.

2.   För att tillgodose de behov som fastställts i enlighet med artikel 2.2 med beaktande av pris och kvalitet och samtidigt se till att den del av försörjningen som kommer från gemenskapen bibehålls, skall ett stöd beviljas för försörjning av de yttersta randområdena med produkter som förvaras i offentliga lager till följd av gemenskapens interventionsåtgärder eller som finns tillgängliga på gemenskapsmarknaden.

Stödbeloppet skall fastställas för varje berörd produkttyp med hänsyn till merkostnaderna för transport till de yttersta randområdena och till de priser som tillämpas vid export till tredjeländer samt, för produkter avsedda för bearbetning eller insatsvaror i jordbruket, till merkostnader till följd av områdenas ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

3.   Den särskilda försörjningsordningen skall genomföras med särskild hänsyn till

a)

de yttersta randområdenas särskilda behov och, för produkter avsedda för bearbetning eller insatsvaror i jordbruket, kvalitetskraven,

b)

handeln med den övriga gemenskapen,

c)

den ekonomiska aspekten av det föreslagna stödet.

4.   Den särskilda försörjningsordningen skall tillämpas under förutsättning att den ekonomiska fördel som följer av befrielsen från importtullar eller av stöd faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

Artikel 4

Export till tredjeländer och sändningar till övriga gemenskapen

1.   De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen får inte exporteras till tredjeländer eller sändas till den övriga gemenskapen annat än på villkor som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

I dessa villkor ingår bland annat erläggande av importtull för sådana produkter som avses i artikel 3.1 eller återbetalning av stöd som mottagits inom ramen för den särskilda försörjningsordningen för sådana produkter som avses i artikel 3.2.

Dessa villkor skall inte tillämpas på handeln mellan de franska utomeuropeiska departementen.

2.   Den begränsning som avses i punkt 1 skall inte gälla sådana produkter som bearbetas i de yttersta randområdena med användning av de produkter som omfattats av den särskilda försörjningsordningen och

a)

som exporteras till tredjeländer eller sänds till resten av gemenskapen inom ramen för de kvantiteter som motsvarar traditionella sändningar och traditionell export; dessa kvantiteter skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2, på grundval av genomsnittet för sändningarna eller exporten under åren 1989, 1990 och 1991,

b)

som exporteras till tredjeländer inom ramen för regional handel med iakttagande av de destinationer och villkor som fastställs i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2,

c)

som sänds från Azorerna till Madeira eller tvärtom,

d)

som sänds från Madeira till Kanarieöarna eller tvärtom.

Ingen form av bidrag skall beviljas vid export av dessa produkter.

3.   Genom undantag från punkt 2 a får följande maximikvantiteter socker (KN-nummer 1701) skickas från Azorerna till den övriga gemenskapen under följande år:

:

2006

:

3 000 ton.

:

2007

:

2 285 ton.

:

2008

:

1 570 ton.

:

2009

:

855 ton.

Artikel 5

Socker

1.   Under den period som avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall det C-socker som avses i artikel 13 i den förordningen, exporterat enligt de berörda bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten (18) och infört för att konsumeras på Madeira eller Kanarieöarna i form av vitsocker med KN-nummer 1701 och för att raffineras och konsumeras på Azorerna i form av råsocker med KN-nummer 1701 12 10, på de villkor som anges i den här förordningen undantas från importtullar inom ramen för den prognostiserade försörjningsbalans som avses i artikel 2 i den här förordningen.

2.   För Azorernas råsockerförsörjning skall behoven bedömas med hänsyn till utvecklingen av den lokala produktionen av sockerbetor. De kvantiteter som omfattas av försörjningsordningen skall fastställas så att den totala årliga sockervolym som raffineras på Azorerna inte överstiger 10 000 ton.

Artikel 6

Mjölkberedningar

Med avvikelse från artikel 2 får Kanarieöarna under perioden 1 januari 2006–31 december 2009 fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN-numren 1901 90 99 och 2106 90 92 avsedda för industriell beredning med högst 800 ton per år respektive 45 ton per år. Det stöd som utbetalas av gemenskapen för försörjningen med dessa två produkter får inte överskrida 210 EUR per ton respektive 59 EUR per ton och skall ligga inom den gräns som avses i artikel 23.

Artikel 7

Import av ris till Réunion

Ingen tull skall tas ut vid import till det franska utomeuropeiska departementet Réunion av produkter med KN-numren 1006 10, 1006 20 och 1006 40 00 avsedda att konsumeras där.

Artikel 8

Tillämpningsföreskrifter för stödordningen

Tillämpningsföreskrifterna för denna avdelning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2. Dessa skall bland annat behandla villkor för hur medlemsstaterna får ändra kvantiteterna och vilka resurser som varje år avsätts till de olika produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen samt, i mån av behov upprättandet av ett system med import- eller leveranslicenser.

AVDELNING III

ÅTGÄRDER FÖR LOKAL JORDBRUKSPRODUKTION

Artikel 9

Stödprogram

1.   Det skall införas program för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena och dessa skall omfatta särskilda åtgärder till förmån för lokal jordbruksproduktion inom tillämpningsområdet för del tre avdelning II i fördraget.

2.   Gemenskapens stödprogram skall upprättas på den geografiska nivå som den berörda medlemsstaten bedömer vara den mest lämpliga. Programmen skall utarbetas av de behöriga myndigheter som utsetts av nämnda medlemsstat, vilka sedan skall överlämna dem till kommissionen, efter samråd med behöriga myndigheter och organisationer på lämplig geografisk nivå.

3.   Endast ett program för stöd från gemenskapen kan läggas fram per yttersta randområde.

Artikel 10

Åtgärder

Gemenskapens stödprogram skall innehålla de åtgärder som krävs för att garantera kontinuitet och utveckling för den lokala jordbruksproduktionen i alla de yttersta randområdena.

Artikel 11

Förenlighet och konsekvens

1.   De åtgärder som vidtas inom ramen för stödprogrammen måste vara förenliga med gemenskapslagstiftningen samt konsekventa i förhållande till annan gemenskapspolitik och övriga åtgärder som vidtas i enlighet med denna.

2.   Det måste också säkerställas att de åtgärder som vidtas inom ramen för stödprogrammen är konsekventa i förhållande till de åtgärder som genomförs via den gemensamma jordbrukspolitikens övriga instrument, särskilt den gemensamma organisationen av marknaderna, landsbygdsutveckling, produktkvalitet samt djur- och miljöskydd.

Ingen åtgärd enligt denna förordning får finansieras

a)

som kompletterande stöd till de bidrags- och stödordningar som införts inom ramen för en gemensam organisation av marknaden, utom om det föreligger undantagsbehov som kan motiveras enligt objektiva kriterier,

b)

som stöd till forskningsprojekt, åtgärder i syfte att stödja forskningsprojekt eller åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering i enlighet med rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (19);

c)

som stöd till åtgärder inom ramen för tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1257/1999 och rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (20).

Artikel 12

Innehållet i gemenskapens stödprogram

Ett gemenskapsstödprogram skall innehålla följande:

a)

En kvantifierad beskrivning av situationen inom den berörda jordbruksproduktionen med beaktande av tillgängliga utvärderingsresultat, vilken visar skillnader, brister och potential i fråga om utvecklingen, vilka ekonomiska medel som avsatts och de huvudsakliga resultaten av åtgärder som vidtagits med stöd av förordningarna (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001.

b)

En beskrivning av föreslagen strategi, prioriteringar och kvantifierade mål samt en uppskattning av de konsekvenser som förväntas på det ekonomiska och sociala planet samt i fråga om miljö och sysselsättning.

c)

En beskrivning av planerade åtgärder, framför allt stödordningar för genomförande av programmet samt eventuella uppgifter om behoven i fråga om studier, demonstrationsprojekt och insatser för utbildning och tekniskt stöd knutna till förberedandet, genomförandet och anpassningen av de berörda åtgärderna.

d)

En tidsplan över genomförandet av åtgärderna och en allmän vägledande finansieringsöversikt med en sammanfattning av de resurser som kommer att anslås.

e)

Belägg för förenlighet och konsekvens mellan de olika programåtgärderna samt fastställande av de kriterier och kvantitativa indikatorer som kommer att användas vid övervakning och utvärdering.

f)

Bestämmelser som syftar till att säkerställa effektivt och korrekt genomförande av programmen, bland annat vad gäller offentlighet, övervakning och utvärdering, samt fastställande av kvantitativa indikatorer för utvärderingen samt bestämmelser om kontroller och påföljder.

g)

Uppgifter om de behöriga myndigheter och organ som är ansvariga för programgenomförandet samt om associerade myndigheter eller organ och socioekonomiska partner på lämplig nivå, tillsammans med resultaten av genomförda samråd.

Artikel 13

Övervakning

Förfaranden samt fysiska och ekonomiska indikatorer för att säkerställa effektiv övervakning av genomförandet av gemenskapens stödprogram skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

AVDELNING IV

KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

Artikel 14

Grafisk symbol

1.   En grafisk symbol skall införas i syfte att öka kunskapen om och konsumtionen av sådana obearbetade och bearbetade jordbruksprodukter av hög kvalitet som är specifika för de yttersta randområdena.

2.   Villkoren för att få använda den grafiska symbolen enligt punkt 1 skall föreslås av de berörda branschorganisationerna. De nationella myndigheterna skall tillsammans med sitt yttrande vidarebefordra sådana förslag till kommissionen för godkännande.

Utnyttjandet av symbolen skall kontrolleras av en offentlig myndighet eller ett offentligt organ som godkänts av de behöriga nationella myndigheterna.

Artikel 15

Utveckling av landsbygden

1.   Genom undantag från artikel 7 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall det totala värdet av stödet för sådana investeringar som bl.a. syftar till att främja diversifiering, omstrukturering eller omställning till hållbart jordbruk på jordbruksföretag med begränsade ekonomiska tillgångar, vilket skall fastställas i de programkomplement som avses i artiklarna 18.3 och 19.4 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (21), för de yttersta randområdena begränsas till högst 75 % av den stödberättigande investeringsvolymen.

2.   Genom undantag från artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall det totala värdet av stödet för investeringar i företag för bearbetning och saluföring av sådana jordbruksprodukter som huvudsakligen härrör från lokal produktion inom olika sektorer, vilka skall fastställas i de programkomplement som avses i artiklarna 18.3 och 19.4 i förordning (EG) nr 1260/1999, för de yttersta randområdena begränsas till högst 65 % av den totala stödberättigande investeringsvolymen. För små och medelstora företag skall det totala värdet av stödet i fråga begränsas till högst 75 %, på samma villkor.

3.   Den begränsning som föreskrivs i artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall inte gälla tropiska och subtropiska skogar eller skogsarealer i de franska utomeuropeiska departementen, på Azorerna och på Madeira.

4.   Genom undantag från artikel 24.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 får de högsta årliga belopp som kan beviljas i form av gemenskapsstöd enligt bilagan till den förordningen höjas till högst det dubbla för åtgärden för att skydda sjöarna på Azorerna och för åtgärden för att bevara landskapet och jordbruksmarkens traditionella karaktär, särskilt de stenmurar som stöttar terrasserna på Madeira.

5.   De åtgärder som planeras i enlighet med denna artikel skall om lämpligt beskrivas inom ramen för de program för dessa regioner som avses i artiklarna 18 och 19 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 16

Statliga stöd

1.   För de jordbruksprodukter som finns upptagna i bilaga I till fördraget och omfattas av artiklarna 87–89 i detta får kommissionen tillåta driftsstöd för produktion, bearbetning och saluföring för att mildra de särskilda begränsningar för jordbruksproduktionen som följer av dessa områdens avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i unionens yttersta randområden.

2.   Medlemsstaterna får bevilja kompletterande finansiering för genomförandet av gemenskapens stödprogram enligt avsnitt III i denna förordning. I detta fall skall det statliga stödet såsom en del av programmet anmälas av medlemsstaterna och godkännas av kommissionen i enlighet med denna förordning. Stöd som anmäls enligt ovan skall betraktas som anmält i den mening som avses i artikel 88.3 första meningen i fördraget.

Artikel 17

Fytosanitära program

1.   Frankrike och Portugal skall för kommissionen lägga fram program för bekämpning av organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen respektive på Azorerna och Madeira. I programmen skall särskilt anges vilka mål som skall uppnås, vilka åtgärder som skall vidtas samt deras varaktighet och kostnad. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte gälla skyddsåtgärder för bananer.

2.   Gemenskapen skall bidra till finansieringen av program enligt punkt 1 på grundval av en teknisk analys av situationen i de berörda regionerna.

3.   Gemenskapens ekonomiska bidrag enligt punkt 2 skall tillsammans med stödbeloppet fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.1 och 26.3. De åtgärder som omfattas av gemenskapsstöd skall fastställas enligt samma förfarande.

Det ekonomiska bidraget får täcka upp till 60 % av de stödberättigande kostnaderna i de franska utomeuropeiska departementen och upp till 75 % av de stödberättigande kostnaderna på Azorerna och på Madeira. Utbetalning skall ske på grundval av handlingar som tillhandahålls av Frankrike och Portugal. Kommissionen kan om så krävs initiera undersökningar, som skall utföras för dess räkning av sådana experter som avses i artikel 21 i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (22).

Artikel 18

Vin

1.   Kapitel II i avdelning II och kapitlen I och II i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (23) samt kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (24) skall inte tillämpas för Azorerna och Madeira.

2.   Genom undantag från artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall det vara tillåtet att använda druvor som skördats i regionerna Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för framställning av vin som endast får saluföras inom dessa regioner.

Portugal skall fram till den 31 december 2013 gradvis avskaffa odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, vid behov med hjälp av det stöd som avses i kapitel III i avdelning II i förordning (EG) nr 1493/1999.

Portugal skall varje år meddela kommissionen hur omställnings- och omstruktureringsarbetet på de arealer som odlats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna fortskrider.

3.   Kapitel II i avdelning II och avdelning III i förordning (EG) nr 1493/1999 samt kapitel III i förordning (EG) nr 1227/2000 skall inte tillämpas för Kanarieöarna, med undantag av den krisdestillation som föreskrivs i artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999, vilken kan användas vid exceptionella störningar av marknaden på grund av kvalitetsproblem.

Artikel 19

Mjölk

1.   Från och med regleringsåret 1999/2000 skall, för fördelningen av tilläggsavgiften mellan de producenter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1788/2003, endast de producenter enligt artikel 5 c i den förordningen som är etablerade och producerar på Azorerna samt saluför kvantiteter som överskrider deras referenskvantitet, ökad med den procentsats som avses i tredje stycket i denna punkt, anses ha bidragit till överskridandet.

Tilläggsavgiften skall betalas för sådana kvantiteter som överskrider referenskvantiteten ökad med ovannämnda procentsats efter omfördelning, mellan alla de producenter enligt artikel 5 c i förordning (EG) nr 1788/2003 som är etablerade och producerar på Azorerna och i proportion till den referenskvantitet som var och en av producenterna förfogar över, av de oanvända kvantiteterna inom den marginal som uppstått på grund av ökningen.

Den procentsats som avses i första stycket skall motsvara förhållandet mellan kvantiteterna på respektive 73 000 ton för regleringsåren 1999/2000–2004/05 samt 23 000 ton för regleringsåret 2005/06 och summan av de disponibla referenskvantiteterna på varje jordbruksföretag den 31 mars 2000. Den skall tillämpas endast för referenskvantiteter som är disponibla på jordbruksföretaget den 31 mars 2000.

2.   De saluförda kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalenter som överskrider referenskvantiteterna, men som efter den omfördelning som avses i punkt 1 ligger inom den procentsats som anges i nämnda punkt, skall inte tas med vid beräkningen av ett eventuellt överskridande från Portugals sida, i enlighet med artikel 1 förordning (EG) nr 1788/2003.

3.   Den tilläggsavgift för producenter av komjölk som införs genom förordning (EG) nr 1788/2003 skall inte tillämpas för de franska utomeuropeiska departementen och, inom ramen för en lokal produktion på högst 4 000 ton mjölk, inte heller för Madeira.

4.   Genom undantag från artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (25) skall Madeira ha tillåtelse att inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen, i den mån denna åtgärd kan garantera insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk. Denna produkt skall endast vara avsedd för lokal konsumtion.

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I dessa föreskrifter skall det bland annat fastställas hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som skall blandas i den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i första stycket.

Artikel 20

Uppfödning

1.   Till dess att det lokala beståndet av unga nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt stort för att garantera den lokala köttproduktionens fortlevnad och utveckling i de franska utomeuropeiska departementen och på Madeira, skall det vara möjligt att importera nötkreatur med ursprung i tredjeländer för uppfödning på plats och för konsumtion i de franska utomeuropeiska departementen och på Madeira utan att de tullar som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1254/1999 tillämpas.

Artikel 3.4 och artikel 4.1 skall tillämpas på djur som omfattas av den tullbefrielse som avses i första stycket i denna punkt.

2.   Det antal djur som omfattas av den tullbefrielse som avses i punkt 1 skall fastställas, när importbehovet är motiverat med hänsyn till den lokala produktionens utveckling. Antalet djur samt tillämpningsföreskrifter för denna artikel, bland annat en minimiperiod för uppfödning, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2. Dessa djur skall först och främst vara avsedda för producenter som innehar minst 50 % göddjur av lokalt ursprung.

3.   Vid tillämpning av artikel 67 och artikel 68.2 a i i förordning (EG) nr 1782/2003 får Portugal sänka de nationella taken för berättigande till får- och getbidrag och am- och dikobidrag. I detta fall skall motsvarande belopp enligt det förfarande som avses i artikel 26.2 föras över från de tak som fastställts med tillämpning av ovannämnda bestämmelser till det finansiella anslag som avses i artikel 23.2 andra strecksatsen.

Artikel 21

Statligt stöd till tobaksproduktion

Spanien skall bemyndigas att bevilja Kanarieöarna produktionsstöd för tobak som tillägg till det bidrag som infördes enligt avdelning I i förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (26). Stödet får inte leda till diskriminering mellan producenter i övärlden.

Stödbeloppet får inte överskrida 2 980,62 EUR per ton. Tilläggsstödet får beviljas för högst 10 ton per år.

Artikel 22

Tullbefrielse för tobak

1.   Ingen tull skall tillämpas vid direktimport till Kanarieöarna av råtobak och delvis förädlad tobak vilken omfattas av

a)

KN-nummer 2401, och

b)

undernumren

2401 10 ostripad råtobak,

2401 20 helt eller delvis stripad råtobak,

ex 2401 20 täckblad för cigarrer, emballerade, i rullar för tillverkning av tobak,

2401 30 tobaksavfall,

ex 2402 10 cigarrer som saknar täckblad,

ex 2403 10 röktobak (färdig blandning av tobak för tillverkning av cigaretter, cigariller och cigarrer),

ex 2403 91”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak, även presenterad i blad eller band, stripad eller ej,

ex 2403 99 expanderad tobak.

Den tullbefrielse som föreskrivs i första stycket skall tillämpas på produkter som skall användas för lokal tillverkning av tobaksprodukter inom ramen för en årlig importkvantitet på 20 000 ton stripad råtobak.

2.   Nödvändiga tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

AVDELNING V

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 23

Finansiella anslag

1.   Med undantag av de åtgärder som avses i artikel 15 skall de åtgärder som fastställs i denna förordning utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (27) för perioden till och med den 31 december 2006. Med verkan från och med den 1 januari 2007 skall samma åtgärder utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (28).

2.   Gemenskapen skall finansiera de åtgärder som föreskrivs i avdelningarna II och III i denna förordning med årliga belopp på

:

för de franska utomeuropeiska departementen

:

84,7 miljoner EUR,

:

för Azorerna och Madeira

:

77,3 miljoner EUR,

:

för Kanarieöarna

:

127,3 miljoner EUR.

3.   De belopp som årligen anslås till de program som föreskrivs i avdelning II får inte överstiga

:

för de franska utomeuropeiska departementen

:

20,7 miljoner EUR,

:

för Azorerna och Madeira

:

17,7 miljoner EUR,

:

för Kanarieöarna

:

72,7 miljoner EUR.

4.   För 2006 skall de årliga belopp som avses i punkterna 2 och 3 minskas med eventuella utgifter i samband med sådana åtgärder som genomförs i enlighet med de förordningar som anges i artikel 29.

AVDELNING VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24

1.   Medlemsstaterna skall senast den 14 april 2006 för kommissionen lägga fram utkastet till ett övergripande program inom ramen för det finansiella anslag som avses i artikel 23.2 och 23.3.

Utkastet till program skall omfatta ett utkast till den prognostiserade försörjningsbalans som avses i artikel 2.2 med angivande av produkter, deras kvantitet och beloppen för stödet till försörjningen från gemenskapen samt ett utkast till det stödprogram till förmån för lokal produktion som avses i artikel 9.1.

2.   Kommissionen skall bedöma de föreslagna övergripande programmen och senast inom fyra månader efter det att de lagts fram besluta om deras godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.

3.   Varje övergripande program skall tillämpas från och med det datum då kommissionen meddelar den berörda medlemsstaten godkännandet.

Artikel 25

Tillämpningsföreskrifter

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2. De skall särskilt omfatta

villkor för hur medlemsstaterna får ändra kvantiterna och nivåerna för försörjningsstödet samt stödåtgärder eller fördelningen av de resurser som avsätts för stöd till lokal produktion,

bestämmelser om minimikrav för de kontroller och påföljder som medlemsstaterna skall tillämpa,

fastställande av åtgärder och de belopp som kan beviljas enligt artikel 23.1 för studier, demonstrationsprojekt och insatser för utbildning och tekniskt stöd enligt artikel 12 c samt maximal procentsats för finansiering av dessa åtgärder, beräknad utifrån det totala beloppet för varje program.

Artikel 26

Förvaltningskommittén

1.   Kommissionen skall biträdas av förvaltningskommittén för direktstöd, som inrättas genom artikel 144 i förordning (EG) nr 1782/2003, utom för genomförandet av artikel 15 i denna förordning, där kommissionen skall biträdas av kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling, som inrättas genom artikel 50 i förordning (EG) nr 1260/1999, och för genomförandet av artikel 17 i den här förordningen, där kommissionen skall biträdas av ständiga kommittén för växtskydd, som inrättas genom beslut 76/894/EEG (29).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 27

Nationella åtgärder

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att denna förordning iakttas, särskilt kontrollåtgärder och administrativa påföljder, och underrätta kommissionen om detta.

Artikel 28

Meddelanden och rapporter

1.   Medlemsstaterna skall senast den 15 februari varje år meddela kommissionen hur stor del av de anslag som tilldelats dem som de under det följande året avser att använda för genomförandet av de program som föreskrivs i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 31 juli varje år lämna in en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning under det föregående året.

3.   Senast den 31 december 2009 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

Artikel 29

Upphävanden

Förordningarna (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till ovannämnda förordningar skall tolkas som hänvisningar till denna förordning och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga I.

Artikel 30

Övergångsåtgärder

Kommissionen får enligt förfarandet i artikel 26.2 anta sådana övergångsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa harmonisk övergång mellan den ordning som är i kraft under 2005 och den ordning som följer av de åtgärder som införs genom denna förordning.

Artikel 31

Ändring av förordning (EG) nr 1782/2003

Förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 70 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 b skall ersättas med följande:

”b)

alla andra direktstöd enligt bilaga VI som under referensperioden beviljas jordbrukare i de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och öarna i Egeiska havet samt direktstöden under referensperioden enligt artikel 6 i förordning (EEG) nr 2019/93.”

b)

Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2019/93 skall medlemsstaterna bevilja de direktstöd som avses i punkt 1 i denna artikel inom de tak som fastställs i artikel 64.2 i denna förordning, på de villkor som fastställs i avdelning IV kapitlen 3, 6 och 7–13 i denna förordning och i artikel 6 i förordning (EEG) nr 2019/93.”

2.

I artikel 71.2 skall första stycket ersättas med följande:

”2.   Under övergångsperioden skall den berörda medlemsstaten utan att det påverkar tillämpningen av artikel 70.2 i denna förordning, tillämpa de direktstöd som avses i bilaga VI, på de villkor som fastställs i avdelning IV kapitlen 3, 6 och 7–13 i denna förordning och artikel 6 i förordning (EEG) nr 2019/93, inom de budgettak som motsvarar dessa direktstöds del av det nationella tak som avses i artikel 41 i denna förordning och som fastställs enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 i denna förordning.”

3.

Bilagorna I och VI skall ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 32

Ändring av förordning (EG) nr 1785/2003

Förordning (EG) nr 1785/2003 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 skall utgå.

2.

Artikel 11.3 skall utgå.

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall emellertid för varje berörd medlemsstat tillämpas från och med den dag då kommissionen meddelar sitt godkännande av det övergripande program som avses i artikel 24.1, med undantag av artiklarna 24, 25, 26, 27 och 30, vilka skall tillämpas från och med dess ikraftträdande, och artikel 4.3, vilken skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Se fotnot 1.

(3)  EUT C 231, 20.9.2005, s. 75.

(4)  EGT L 217, 31.7.1992, s. 71. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 21/2002 (EGT L 8, 11.1.2002, s. 15).

(5)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(6)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2223/2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 1).

(7)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 123. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2217/2004 (EUT L 375, 23.12.2004, s. 1).

(8)  EGT L 198, 21.7.2001, s. 26. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004 (EUT L 305, 1.10.2004, s. 1).

(9)  EUT L 8, 14.1.2004, s. 1.

(10)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2183/2005 (EUT L 347, 30.12.2005, s. 56).

(11)  EGT L 198, 21.7.2001, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004 (EUT L 305, 1.10.2004, s. 1).

(12)  EGT L 198, 21.7.2001, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1690/2004.

(13)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(14)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005.

(15)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(16)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(17)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18)  EGT L 262, 16.9.1981, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 95/2002 (EGT L 17, 19.1.2002, s. 37).

(19)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(20)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(21)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3).

(22)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/77/EG (EUT L 296, 12.11.2005, s. 17).

(23)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(24)  EGT L 143, 16.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1216/2005 (EUT L 199, 29.7.2005, s. 32).

(25)  EGT L 351, 23.12.1997, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1602/1999 (EGT L 189, 22.7.1999, s. 43).

(26)  EGT L 215, 30.7.1992, s. 70. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1679/2005 (EUT L 271, 15.10.2005, s. 1).

(27)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

(28)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(29)  EGT L 340, 9.12.1976, s. 25.


BILAGA I

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1452/2001

Förordning (EG) nr 1453/2001

Förordning (EG) nr 1454/2001

Förordning (EG) nr 1785/2003

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

 

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2

 

Artikel 2

Artikel 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4

Artikel 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4

Artikel 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4

 

Artikel 3

Artikel 3.5

Artikel 3.5

Artikel 3.5

 

Artikel 4

 

Artikel 3.6 tredje stycket

 

 

Artikel 5

 

 

 

Artikel 11.3

Artikel 7

Artikel 3.6 första och andra stycket

Artikel 3.6 första och andra stycket

Artikel 3.6 första och andra stycket

 

Artikel 8

Artikel 5

 

 

 

Artikel 6

 

 

 

Artikel 8

 

 

 

Artikel 9

 

 

 

Artikel 11

 

 

 

Artikel 12

 

 

 

Artikel 13

 

 

 

Artikel 14

 

 

 

Artikel 15

 

 

 

Artikel 16

 

 

 

Artikel 17

 

 

 

Artikel 18

 

 

 

 

Artikel 5

 

 

 

Artikel 6

 

 

 

Artikel 7

 

 

 

Artikel 9

 

 

Artikel 19

Artikel 11

Artikel 18

 

Artikel 14

 

Artikel 13

 

 

 

Artikel 14

 

 

 

Artikel 15

 

 

 

Artikel 16

 

 

 

Artikel 17

 

 

 

Artikel 18

 

 

 

Artikel 19

 

 

 

Artikel 20

 

 

 

Artikel 22.1, 22.2, 22.3 första och andra stycket, 22.4 och 22.5

 

 

 

Artikel 24

 

 

 

Artikel 25

 

 

 

Artikel 26

 

 

 

Artikel 27

 

 

 

Artikel 28

 

 

 

Artikel 30

 

 

 

 

Artikel 4

 

 

 

Artikel 5

 

 

 

Artikel 7

 

 

 

Artikel 8

 

 

 

Artikel 9

 

 

 

Artikel 10

 

 

 

Artikel 11

 

 

 

Artikel 13

 

 

 

Artikel 14

 

 

 

Artikel 17

 

 

Artikel 31

 

 

Artikel 21.1 och 21.2

Artikel 33.1 och 33.2

Artikel 19.1 och 19.2

 

Artikel 15.1 och 15. 2

Artikel 21.3

Artikel 33.3

 

 

Artikel 15.3

 

Artikel 33.5

 

 

Artikel 15.4

Artikel 21.5

Artikel 33.6

Artikel 19.4

 

Artikel 15.5

Artikel 24

Artikel 36

Artikel 22

 

Artikel 16.1

 

 

 

 

Artikel 16.2

Artikel 20

Artikel 32

 

 

Artikel 17

 

Artikel 8

 

 

Artikel 18.1

 

Artikel 10

 

 

Artikel 18.2

 

 

Artikel 12

 

Artikel 18.3

 

Artikel 23

 

 

Artikel 19.1 och 19.2

Artikel 10.2

Artikel 15.3

 

 

Artikel 19.3

 

Artikel 15.4

 

 

Artikel 19.4

Artikel 7

Artikel 12

 

 

Artikel 20.1 och 20.2

 

Artikel 22.3 tredje stycket

 

 

Artikel 20.3

 

 

Artikel 15

 

Artikel 21

 

 

Artikel 16

 

Artikel 22

Artikel 25

Artikel 37

Artikel 23

 

Artikel 23.1

 

 

 

 

Artikel 23.2, 23.3 och 23.4

Artikel 22

Artikel 34

Artikel 20

 

Artikel 25

Artikel 23

Artikel 35

Artikel 21

 

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 38

Artikel 24

 

Artikel 27

Artikel 27

Artikel 39

Artikel 25

 

Artikel 28

 

 

 

 

Artikel 29

 

 

 

 

Artikel 31

 

 

 

 

Artikel 32

Artikel 29

Artikel 41

Artikel 27

 

Artikel 33


BILAGA II

Bilagorna I och VI till förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1)

Bilaga I skall ersättas med följande:

”BILAGA I

Förteckning över stödsystem som uppfyller kriterierna i artikel 1

Sektor

Rättslig grund

Anmärkningar

Samlat gårdsstöd

Avdelning III i denna förordning

Frikopplat stöd (se bilaga VI) (1)

Enhetlig arealersättning

Avdelning IVa artikel 143b i denna förordning

Frikopplat stöd som ersätter alla de direktstöd som avses i denna bilaga

Durumvete

Avdelning IV kapitel 1 i denna förordning

Arealstöd (kvalitetsbidrag)

Proteingrödor

Avdelning IV kapitel 2 i denna förordning

Arealstöd

Ris

Avdelning IV kapitel 3 i denna förordning

Arealstöd

Nötter

Avdelning IV kapitel 4 i denna förordning

Arealstöd

Energigrödor

Avdelning IV kapitel 5 i denna förordning

Arealstöd

Stärkelsepotatis

Avdelning IV kapitel 6 i denna förordning

Produktionsstöd

Mjölk och mjölkprodukter

Avdelning IV kapitel 7 i denna förordning

Mjölkbidrag och ytterligare bidrag

Jordbruksgrödor i Finland och vissa områden i Sverige

Avdelning IV kapitel 8 i denna förordning (2)  (5)

Särskilt regionalstöd för jordbruksgrödor

Utsäde

Avdelning IV kapitel 9 i denna förordning (2)  (5)

Produktionsstöd

Jordbruksgrödor

Avdelning IV kapitel 10 i denna förordning (3)  (5)

Arealstöd, inbegripet stöd för arealuttag, stöd för gräsensilage, tilläggsbelopp (2) och tillägg och särskilt stöd för durumvete

Får och getter

Avdelning IV kapitel 11 i denna förordning (3)  (5)

Tack- och getbidrag, tilläggsbidrag och vissa ytterligare bidrag

Nötkött

Avdelning IV kapitel 12 i denna förordning (5)

Särskilt bidrag (3), säsongsutjämningsbidrag, am- och dikobidrag (inklusive stöd för kvigor och det nationella tillägget för am- och dikor när detta samfinansieras) (3), slaktbidrag (3), extensifieringsstöd, ytterligare bidrag

Trindsädesslag

Avdelning IV kapitel 13 i denna förordning (5)

Arealstöd

Särskilda typer av jordbruk och kvalitetsproduktion

Artikel 69 i denna förordning (4)

 

Torkat foder

Artikel 71.2 andra stycket i denna förordning (5)

 

Stödsystem för småbrukare

Artikel 2a i förordning (EG) nr 1259/1999

Övergångsarealstöd till jordbrukare som får mindre än 1 250 EUR

Olivolja

Avdelning IV kapitel 10b i denna förordning

Arealstöd

Silkesmaskar

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 845/72

Stöd för att främja silkesodling

Bananer

Artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93

Produktionsstöd

Russin

Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 2201/96

Arealstöd

Tobak

Avdelning IV kapitel 10c i denna förordning

Produktionsstöd

Humle

Avdelning IV kapitel 10d i denna förordning (3)  (5)

Arealstöd

Posei

Avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 (6)

Direktstöd enligt artikel 2, utbetalade för åtgärder som fastställs i programmen

Öarna i Egeiska havet

Artiklarna 6 (2)  (5), 8, 11 och 12 i förordning

Sektorer: nötkött, potatis, oliver, honung

Bomull

Avdelning IV kapitel 10a i denna förordning

Arealstöd

2.

Bilaga VI skall ersättas med följande:

”BILAGA VI

Förteckning över direktstöd som omfattas av det samlade gårdsstöd som avses i artikel 33

Sektor

Rättslig grund

Anmärkningar

Jordbruksgrödor

Artiklarna 2, 4 och 5 i förordning (EG) nr 1251/1999

Arealstöd, inbegripet stöd för arealuttag, stöd för gräsensilage, tilläggsbelopp (7), och tillägg och särskilt stöd för durumvete

Potatisstärkelse

Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

Stöd till jordbrukare som odlar potatis avsedd för framställning av stärkelse

Trindsädesslag

Artikel 1 i förordning (EG) nr 1577/96

Arealstöd

Ris

Artikel 6 i förordning (EG) nr 3072/95

Arealstöd

Utsäde (7)

Artikel 3 i förordning (EEG) nr 2358/71

Produktionsstöd

Nötkött

Artiklarna 4, 5, 6, 10, 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 1254/1999

Särskilt bidrag, säsongsutjämningsbidrag, am- och dikobidrag (inklusive stöd för kvigor och det nationella tillägget för am- och dikor när detta samfinansieras), slaktbidrag, extensifieringsstöd, ytterligare bidrag

Mjölk och mjölkprodukter

Avdelning IV kapitel 7 i denna förordning

Mjölkbidrag och ytterligare bidrag (8)

Får- och getkött

Artikel 5 i förordning (EG) nr 2467/98 Artikel 1 i förordning (EEG) nr 1323/90 Artiklarna 4 och 5, artikel 11.1 och artikel 11.2 första, andra och fjärde strecksatsen i förordning (EG) nr 2529/2001

Tack- och getbidrag, tilläggsbidrag och vissa ytterligare bidrag

Öarna i Egeiska havet (7)

Artikel 6.2 och 6.3 i förordning (EEG) nr 2019/93

Sektor: nötkött

Torkat foder

Artikel 3 i förordning (EG) nr 603/95

Stöd för bearbetade produkter (i enlighet med punkt D i bilaga VII till denna förordning)

Bomull

Punkt 3 i protokoll nr 4 om bomull fogat till anslutningsakten för Grekland

Stöd via bidraget för orensad bomull

Olivolja

Artikel 5 i förordning nr 136/66/EEG

Produktionsstöd

Tobak

Artikel 3 i förordning (EEG) nr 2075/92

Produktionsstöd

Humle

Artikel 12 i förordning (EEG) nr 1696/71

Arealstöd

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1098/98

Stöd för tillfällig träda


(1)  Från och med den 1 januari 2005 eller ett senare datum vid tillämpning av artikel 71. För 2004 eller, vid tillämpning av artikel 71, ett senare datum, täcks direkt stöden i förteckningen i bilaga VI av bilaga I, med undantag av torkat foder.

(2)  Vid tillämpning av artikel 70.

(3)  Vid tillämpning av artiklarna 66, 67 och 68 eller 68a.

(4)  Vid tillämpning av artikel 69.

(5)  Vid tillämpning av artikel 71.

(6)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.”

(7)  Utom vid tillämpning av artikel 70.

(8)  Från och med 2007, utom vid tillämpning av artikel 62.”


Top