EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0552

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst ("förordning om driftskompatibilitet") (Text av betydelse för EES)

OJ L 96, 31.3.2004, p. 26–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 101

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; upphävd genom 32018R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/552/oj

32004R0552

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst ("förordning om driftskompatibilitet") (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 096 , 31/03/2004 s. 0026 - 0042


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004

av den 10 mars 2004

om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst

("förordning om driftskompatibilitet")

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 11 december 2003, och

av följande skäl:

(1) För att ett gemensamt europeiskt luftrum skall skapas bör bestämmelser om system, komponenter och därmed förbundna förfaranden antas i syfte att trygga driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst. Bestämmelserna bör vara förenliga med tillhandahållandet av flygtrafiktjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet(5) ("förordning om tillhandahållande av tjänster") och organisationen och användningen av luftrummet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om luftrummet")(6).

(2) I rapporten från högnivågruppen för det gemensamma europeiska luftrummet bekräftas behovet av att införa en teknisk reglering på grundval av den nya metoden (The New Approach) enligt rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och tekniska standarder(7) med grundläggande krav, regler och standarder som är kompletterande och sammanhängande.

(3) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 ("ramförordningen")(8) fastställs ramen för skapandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

(4) I rapporten från högnivågruppen bekräftas att situationen fortfarande är otillfredsställande, även om framsteg under senare år har gjorts i riktning mot en sammanhängande drift av det europeiska nätverket för flygledningstjänst. Integrationsnivån mellan de nationella systemen för flygledningstjänst är låg, och införandet av nya driftsystem och nödvändig teknik för att tillhandahålla den ytterligare kapacitet som behövs går långsamt.

(5) Att öka gemenskapens integrationsnivå skulle leda till bättre effektivitet och lägre kostnader för upphandling av system och underhåll samt förbättrad samordning av driften.

(6) De nationella tekniska specifikationer som företrädesvis används vid upphandling har lett till en fragmentering av marknaden för system, vilket inte underlättar industriellt samarbete på gemenskapsnivå. Industrin påverkas i synnerhet, eftersom den behöver göra en avsevärd anpassning av sina produkter för varje nationell marknad. Detta gör utveckling och genomförande av ny teknik onödigt svår och fördröjer införandet av de nya driftssystem som krävs för att öka kapaciteten.

(7) Det är därför en angelägenhet för alla som berörs av flygledningstjänst att utveckla en ny metod för partnerskap, vilken tillåter ett balanserat deltagande av samtliga parter och främjar kreativitet och utbyte av kunskap, erfarenheter och risker. Ett sådant partnerskap bör syfta till att, i samarbete med industrin, fastställa enhetliga gemenskapsspecifikationer, som kan uppfylla bredast tänkbara spektrum av behov.

(8) Den inre marknaden är ett gemenskapsmål och därför bör åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning bidra till en gradvis utveckling av den inre marknaden inom denna sektor.

(9) Det är därför lämpligt att fastställa grundläggande krav för det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och komponenter och därmed förbundna förfaranden.

(10) Genomförandebestämmelser för driftskompatibilitet bör utformas för system närhelst det är nödvändigt för att komplettera eller vidareutveckla de grundläggande kraven. Dessa bestämmelser bör också utformas för att vid behov underlätta ett samordnat införande av nya, överenskomna och utprovade driftsystem eller tekniker. Uppfyllande av dessa bestämmelser bör vara bestående. Dessa bestämmelser bör bygga på regler och standarder som utvecklats av internationella organisationer såsom Eurocontrol eller ICAO.

(11) Utarbetandet och antagandet av gemenskapsspecifikationer för det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och komponenter och därmed förbundna förfaranden är ett lämpligt medel för att fastställa de tekniska och operativa villkor som är nödvändiga för att uppfylla de grundläggande kraven och de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet. Uppfyllande av offentliggjorda gemenskapsspecifikationer, vilket förblir frivilligt, skapar en förutsatt överensstämmelse med de grundläggande kraven och de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

(12) Gemenskapsspecifikationerna bör fastställas av europeiska standardiseringsorgan i samverkan med European Organisation for Civil Aviation Equipment (Eurocae) och Eurocontrol i enlighet med gemenskapens allmänna standardiseringsförfaranden.

(13) De förfaranden som styr bedömningen av överensstämmelse eller lämplighet för komponenterna bör grundas på användning av de moduler som omfattas av rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv(9). Dessa moduler bör i den utsträckning detta är nödvändigt utvidgas till att omfatta särskilda krav från den berörda industrin.

(14) Den berörda marknaden är liten och består av system och komponenter som nästan uteslutande används för flygledningstjänst och som inte är avsedda för den breda allmänheten. Det skulle därför vara orimligt att fästa EG-märkningen på sådana komponenter, eftersom tillverkarens försäkran om överensstämmelse är tillräcklig, på grundval av bedömningen av överensstämmelse och/eller lämpligheten. Detta bör inte påverka tillverkarens skyldighet att fästa EG-märkningen på vissa komponenter för att certifiera att de överensstämmer med annan gemenskapslagstiftning som rör dem.

(15) Driftsättning av system för flygledningstjänst bör vara underkastat kontroll av överensstämmelse med de grundläggande kraven och de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet. Användning av gemenskapsspecifikationer skapar en sannolikhet för en överensstämmelse med de grundläggande kraven och de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

(16) En fullständig tillämpning av denna förordning bör ske enligt en övergångsstrategi, som bör sträva efter att uppnå målen för denna förordning utan att det skapas orimliga lönsamhetshinder för bevarande av den befintliga infrastrukturen.

(17) Inom ramen för tillämplig gemenskapslagstiftning bör vederbörlig hänsyn tas till behovet av att säkerställa

- harmoniserade villkor med avseende på tillgång till och effektiv användning av det radiospektrum som är nödvändigt för genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet, bland annat när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet,

- skydd av Safety of Life-tjänster mot skadlig störning,

- en effektiv och lämplig användning av frekvenser som tilldelats och uteslutande förvaltas av luftfartssektorn.

(18) Rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken(10) begränsar sig till de tilldelande enheternas skyldigheter. Den här förordningen är mer omfattande, genom att den avser förpliktelser för samtliga aktörer, inbegripet leverantörer av flygtrafiktjänster, användare av luftrummet, industrin och flygplatser, och gör det möjligt att fastställa regler som är tillämpliga för samtliga samt att anta gemenskapsspecifikationer, som trots att användningen är frivillig förutsätts överensstämma med de grundläggande kraven. Direktiv 93/65/EEG, kommissionens direktiv 97/15/EG av den 25 mars 1997 om antagande av Eurocontrol-standarder och om ändring av rådets direktiv 93/65/EEG om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken(11) och kommissionens förordningar (EG) nr 2082/2000 av den 6 september 2000 om antagande av Eurocontrol-standarder och om ändring av direktiv 97/15/EG(12) och (EG) nr 980/2002 av den 4 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2082/2000 bör därför upphävas efter en övergångsperiod.

(19) Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att se till att det sakliga innehållet i vissa bestämmelser i gemenskapsrättsakter som antas på grundval av direktiv 93/65/EEG fortsätter att gälla oförändrade. Att i enlighet med denna förordning anta genomförandebestämmelser motsvarande dessa bestämmelser kommer att ta viss tid.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Mål och räckvidd

1. Inom ramförordningens räckvidd omfattar denna förordning driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

2. Denna förordning skall tillämpas på de system, komponenter och därmed förbundna förfaranden som fastställs i bilaga I.

3. Målet med denna förordning är att uppnå driftskompatibilitet mellan de olika systemen, komponenterna och därmed förbundna förfarandena för det europeiska nätverket för flygledningstjänst, med beaktande av relevanta internationella standarder. Denna förordning syftar också till ett samordnat och snabbt införande av nya överenskomna, godkända system för drift och teknik inom flygledningstjänsten.

KAPITEL II

GRUNDLÄGGANDE KRAV, GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DRIFTSKOMPATIBILITET OCH GEMENSKAPSSPECIFIKATIONER

Artikel 2

Grundläggande krav

Det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och deras komponenter och därmed förbundna förfaranden skall uppfylla de grundläggande kraven. De grundläggande kraven återges i bilaga II.

Artikel 3

Genomförandebestämmelser för driftskompatibilitet

1. Genomförandebestämmelser för driftskompatibilitet skall utarbetas närhelst det är nödvändigt för att målen i denna förordning skall kunna uppnås på ett enhetligt sätt.

2. System, komponenter och därmed förbundna förfaranden skall stå i överensstämmelse med de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet under hela den tid som de är i drift.

3. Genomförandebestämmelser för driftskompatibilitet skall särskilt omfatta

a) fastställande av eventuella specifika krav som kompletterar eller vidareutvecklar de grundläggande kraven, i synnerhet i fråga om flygsäkerhet, sammanhängande drift och prestanda, och/eller

b) i förekommande fall beskrivning av eventuella specifika krav som kompletterar eller vidareutvecklar de grundläggande kraven, i synnerhet med avseende på ett samordnat införande av nya, överenskomna godkända system för drift och teknik, och/eller

c) fastställande av komponenterna när system behandlas, och/eller

d) beskrivning av de specifika förfarandena för överensstämmelsebedömning, i förekommande fall med deltagande av anmälda organ som avses i artikel 8, på grundval av de moduler som fastställs i beslut 93/465/EEG, vilka skall användas för att bedöma komponenternas överensstämmelse eller lämplighet samt kontrollen av system, och/eller

e) specificering av villkoren för genomförande, eventuellt tillsammans med det datum då alla relevanta aktörer måste uppfylla dem.

4. I syfte att finna den mest hållbara lösningen och upprätthålla en överenskommen, hög säkerhetsnivå, skall, när genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet utarbetas, antas och ses över, hänsyn tas till de beräknade kostnaderna för och fördelarna med de tekniska lösningar som gör det möjligt att följa dessa bestämmelser. En bedömning av kostnaderna för och fördelarna med dessa lösningar för alla berörda aktörer skall bifogas varje utkast till genomförandebestämmelse för driftskompatibilitet.

5. Genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 8 i ramförordningen.

Artikel 4

Gemenskapsspecifikationer

1. För att målen för denna förordning skall uppnås, får gemenskapsspecifikationer upprättas. Sådana specifikationer kan vara

a) europeiska standarder för system eller komponenter, tillsammans med de relevanta förfarandena, utformade av de europeiska standardiseringsorganen i samarbete med Eurocae på uppdrag av kommissionen i enlighet med artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter(13) och enligt de allmänna riktlinjer om samarbete mellan kommissionen och standardiseringsorganen som undertecknades den 13 november 1984,

eller

b) specifikationer som utformas av Eurocontrol avseende operativ samordning mellan leverantörer av flygtrafiktjänster, på begäran av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen.

2. De grundläggande kraven och/eller genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet skall förutsättas vara uppfyllda för de system, och därmed förbundna förfaranden, eller komponenter som uppfyller de relevanta gemenskapsspecifikationer vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Kommissionen skall offentliggöra hänvisningarna till de europeiska standarder som avses i punkt 1 a i Europeiska unionens officiella tidning.

4. Hänvisningarna till de Eurocontrolspecifikationer som avses i punkt 1 b skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen.

5. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en offentliggjord gemenskapsspecifikation inte överensstämmer med de grundläggande krav och/eller genomförandebestämmelser för driftskompatibilitet som denna gemenskapsspecifikation är avsedd att omfatta, skall förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen tillämpas.

6. Om det finns brister i offentliggjorda europeiska standarder, får beslut om att helt eller delvis dra tillbaka ifrågavarande standarder från de publikationer som innehåller dessa eller ändringar av dem fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG.

7. Om det finns brister i offentliggjorda Eurocontrolspecifikationer, får beslut om att helt eller delvis dra tillbaka ifrågavarande specifikationer från de publikationer som innehåller dessa eller ändringar av dem fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen.

KAPITEL III

KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 5

EG-försäkran om komponenters överensstämmelse eller lämplighet

1. Komponenter skall åtföljas av en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet. Uppgifterna i denna försäkran anges i bilaga III.

2. Tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade befullmäktigade företrädare skall genom EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet garantera och försäkra att han har tillämpat bestämmelserna i de grundläggande kraven och i de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

3. De grundläggande kraven och de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet skall förutsättas vara uppfyllda för de komponenter som åtföljs av EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet.

4. I de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet skall det vid behov fastställas vilka uppgifter som skall utföras av det anmälda organ som avses i artikel 8 i samband med bedömningen av komponenters överensstämmelse eller lämplighet.

Artikel 6

EG-försäkran om kontroll av system

1. Systemen skall omfattas av en EG-kontroll, som skall genomföras av leverantören av flygtrafiktjänster i enlighet med de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet, för att se till att de uppfyller de grundläggande kraven i denna förordning och genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet när de införlivas med det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

2. Innan ett system tas i bruk, skall den relevante leverantören av flygtrafiktjänster upprätta en EG-försäkran om kontroll som bekräftar överensstämmelse, och överlämna den till den nationella tillsynsmyndigheten tillsammans med ett tekniskt dokument. Uppgifterna i denna försäkran och i det tekniska dokumentet återges i bilaga IV. Den nationella tillsynsmyndigheten får begära ytterligare information som är nödvändig för att övervaka denna överensstämmelse.

3. I de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet skall det i förekommande fall fastställas vilka uppgifter som de anmälda organ som avses i artikel 8 skall utföra i samband med kontrollen av systemen.

4. EG-försäkran om kontroll skall inte påverka bedömningar som den nationella tillsynsmyndigheten kan behöva genomföra av andra orsaker än driftskompatibilitet.

Artikel 7

Garantier

1. Om en nationell tillsynsmyndighet konstaterar att

a) en komponent som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet, eller

b) ett system som åtföljs av en EG-försäkran om kontroll

inte uppfyller de grundläggande kraven och/eller de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet, skall den, med hänsyn till behovet att garantera flygsäkerhet och kontinuitet av driften, vidta alla nödvändiga åtgärder för att begränsa användningsområdet för den berörda komponenten eller det berörda systemet eller för att förbjuda dess användning av de enheter som faller under myndighetens ansvar.

2. Den berörda medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder och ange skälen till att de vidtas, samt särskilt huruvida medlemsstaten anser att de grundläggande kraven inte är uppfyllda på grund av

a) oförmåga att uppfylla de grundläggande kraven,

b) felaktig tillämpning av genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet och/eller gemenskapsspecifikationerna,

c) brister i genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet och/eller gemenskapsspecifikationerna.

3. Kommissionen skall samråda med de berörda parterna så snart som möjligt. Efter sådant samråd skall kommissionen meddela medlemsstaten sina slutsatser och ange huruvida den anser att de åtgärder som den nationella tillsynsmyndigheten vidtagit är berättigade.

4. Om kommissionen konstaterar att de åtgärder som den nationella tillsynsmyndigheten vidtagit är oberättigade, skall den begära att den berörda medlemsstaten ser till att de upphävs utan dröjsmål. Den skall omedelbart underrätta tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade befullmäktigade företrädare.

5. Om kommissionen konstaterar att de grundläggande kraven inte är uppfyllda på grund av felaktig tillämpning av genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet och/eller gemenskapsspecifikationerna, skall den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som har upprättat EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet eller EG-försäkran om kontroll samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

6. Om kommissionen konstaterar att de grundläggande kraven inte är uppfyllda på grund av brister i gemenskapsspecifikationerna skall förfarandet i artikel 4.6 eller 4.7 tillämpas.

Artikel 8

Anmälda organ

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla de organ som de har utnämnt för att utföra uppgifter i samband med den bedömning av överensstämmelse eller lämplighet som avses i artikel 5 och/eller den kontroll som avses i artikel 6, med angivande av varje organs ansvarsområde och det identifikationsnummer som de erhållit av kommissionen. Kommissionen skall i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en förteckning över organ samt deras identifikationsnummer och ansvarsområden och hålla denna förteckning aktuell.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa kriterierna i bilaga V vid bedömningen av vilka organ som skall anmälas. De organ som uppfyller kriterierna för bedömning enligt de tillämpliga europeiska standarderna skall anses uppfylla dessa kriterier.

3. Medlemsstaterna skall återkalla anmälan av ett anmält organ som inte längre uppfyller kriterierna i bilaga V. De skall omedelbart informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av kraven i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna besluta att utnämna den (de) organisation(er) som erkänts i enlighet med artikel 3 i förordningen om tillhandahållande av tjänster som anmälda organ.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Översyn av bilagor

Bilagorna I och II får anpassas till den tekniska eller driftsmässiga utvecklingen i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

1. De grundläggande kraven skall tillämpas för driftsättning av system och komponenter i det europeiska nätverket för flygledningstjänst från och med den 20 oktober 2005, såvida inget annat anges i de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

2. De system och komponenter i det europeiska nätverket för flygledningstjänst som för närvarande är i drift skall överensstämma med de grundläggande kraven senast den 20 april 2011, såvida inget annat anges i de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

3. Om system i det europeiska nätverket för flygledningstjänst har beställts eller bindande avtal om beställningar har undertecknats

- före denna förordnings ikraftträdande, eller, i förekommande fall,

- före ikraftträdandet av en eller flera relevanta genomförandebestämmelser för driftskompatibilitet,

så att överensstämmelse med de grundläggande kraven och/eller de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet inte kan garanteras inom de tidsfrister som anges i punkt 1, skall den berörda medlemsstaten ge kommissionen detaljerade uppgifter om de grundläggande kraven och/eller genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet, när det råder tveksamhet angående överensstämmelsen.

Kommissionen skall samråda med de berörda parterna och därefter fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen.

Artikel 11

Upphävande

Direktiven 93/65/EEG och 97/15/EG samt förordningarna (EG) nr 2082/2000 och (EG) nr 980/2002 skall upphöra att gälla den 20 oktober 2005.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 10 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 41.

(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 24.

(3) EGT C 278, 14.11.2002, s. 13.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2002 (EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 325), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 mars 2003 (EUT C 129 E, 3.6.2003, s. 26) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 januari 2004 och rådets beslut av den 2 februari 2004.

(5) Se sidan 10 i detta nummer av EUT.

(6) Se sidan 20 i detta nummer av EUT.

(7) EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.

(8) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(9) EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.

(10) EGT L 187, 29.7.1993, s. 52. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 53).

(11) EGT L 95, 10.4.1997, s. 16. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 2082/2000 (EGT L 254, 9.10.2000, s. 1).

(12) EGT L 254, 9.10.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 980/2002 (EGT L 150, 8.6.2002, s. 38).

(13) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER SYSTEM FÖR FLYGTRAFIKTJÄNSTER

I denna förordning indelas det europeiska nätverket för flygledningstjänst i åtta system.

1. System och förfaranden för luftrumsplanering.

2. System och förfaranden för flödesplanering.

3. System och förfaranden för flygtrafikledningstjänst, särskilt system för behandling av färdplandata, system och förfaranden för övervakning samt gränssnitt mellan människa och maskin.

4. System för flygteletjänst och förfaranden för kommunikation mark/mark, luft/mark och luft/luft.

5. Navigeringssystem och -förfaranden.

6. Övervakningssystem och -förfaranden.

7. System och förfaranden för flygbriefingtjänst.

8. System och förfaranden för användning av meteorologisk information.

BILAGA II

GRUNDLÄGGANDE KRAV

Del A: Allmänna krav

Dessa krav gäller hela nätverket och är allmänt tillämpliga på vart och ett av de system som anges i bilaga I.

1. Sammanhängande drift

System för flygledningstjänst och deras komponenter skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att en sammanhängande drift av det europeiska nätverket för flygledningstjänst alltid säkerställs för hela flygningen. Sammanhängande drift kan i synnerhet ses som utbyte av information, bl.a. relevant information om operativ status, gemensam tolkning av information, jämförbar databehandling och därmed förbundna förfaranden som möjliggör en gemensam operativ verksamhet som överenskommits för hela eller delar av nätverket för flygledningstjänst.

2. Stöd till nya driftsystem

Det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och deras komponenter skall på ett samordnat sätt stödja nya överenskomna och godkända driftsystem som förbättrar flygtrafiktjänsternas kvalitet och effektivitet, särskilt med avseende på flygsäkerhet och kapacitet.

Potentialen hos nya system, exempelvis beslutsfattande i samarbete, ökad automatisering och alternativa metoder för delegering av ansvaret för separation, skall undersökas med beaktande av den tekniska utvecklingen och ett säkert genomförande efter godkännande.

3. Flygsäkerhet

Det europeiska flygledningstjänstenätets system och drift skall uppnå den överenskomna höga flygsäkerhetsnivån. Överenskomna flygsäkerhets- och rapporteringsmetoder skall införas för att åstadkomma detta.

För relevanta markbaserade system, eller delar av dessa system, skall dessa höga flygsäkerhetsnivåer förstärkas med skyddsnät, som skall uppfylla överenskomna gemensamma prestandakrav.

En harmoniserad uppsättning flygsäkerhetskrav för utformning, konstruktion, underhåll och drift av system och deras komponenter, både vid normal och vid reducerad drift, skall fastställas för att de överenskomna flygsäkerhetsnivåerna skall uppnås under hela flygningen och för hela det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

Systemen skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att de uppgifter som kontrollpersonalen tilldelas ligger inom mänsklig förmåga, både vid normal och vid reducerad drift av systemet, och överensstämmer med kraven i fråga om flygsäkerhetsnivå.

Systemen skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att det inte förekommer någon skadlig störning i deras normala operativa miljö.

4. Samordning av civil och militär verksamhet

Det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och deras komponenter skall stödja det gradvisa genomförandet av civil och militär samordning, i den mån detta är nödvändigt för en effektiv luftrums- och flödesplanering samt ett säkert och effektivt utnyttjande av luftrummet av samtliga användare, genom tillämpning av konceptet för flexibel användning av luftrummet.

För att dessa mål skall uppnås skall det europeiska nätverket för flygledningstjänst, dess system och deras komponenter stödja ett utbyte i rätt tid av korrekt och konsekvent information mellan civila och militära motparter om alla faser i en flygning.

Hänsyn bör tas till nationella säkerhetskrav.

5. Miljörelaterade begränsningar

I nätverkets för flygledningstjänsten system och drift skall hänsyn tas till behovet av att minimera miljöpåverkan i enlighet med gemenskapslagstiftning.

6. Principer för systemens logiska arkitektur

Systemen skall utformas och gradvis integreras i syfte att åstadkomma en enhetlig och alltmer harmoniserad kontrollerad logisk arkitektur under ständig utveckling inom det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

7. Principer för systemens konstruktion

Systemen skall utformas, konstrueras och underhållas på grundval av sunda tekniska principer, framför allt när det gäller modularitet, vilket möjliggör utbytbara komponenter, hög tillgänglighet samt redundans och feltolerans hos kritiska komponenter.

Del B: Särskilda krav

Dessa krav är specifika för vart och ett av systemen och kompletterar eller preciserar de allmänna kraven.

1. System och förfaranden för luftrumsplanering

1.1 Sammanhängande drift

Information angående förtaktiska och taktiska aspekter av tillträde till luftrummet skall tillhandahållas alla berörda parter på ett korrekt sätt och i rätt tid, för att garantera en effektiv tilldelning och användning av luftrummet för luftrummets samtliga användare. Härvid bör nationella säkerhetskrav beaktas.

2. System och förfaranden för flödesplanering

2.1 Sammanhängande drift

System och förfaranden för flödesplanering skall stödja utbytet av korrekt, sammanhängande, strategisk, förtaktisk och/eller taktisk flyginformation om hela flygningen samt erbjuda möjlighet till dialog för en optimerad användning av luftrummet.

3. System och förfaranden för flygtrafikledningstjänster

3.1 Färdplandatasystem

3.1.1 Sammanhängande drift

Färdplandatasystem skall vara kompatibla när det gäller utbyte av korrekt och konsekvent information i rätt tid, och en gemensam operativ tolkning av denna information, för att garantera en sammanhängande och enhetlig planeringsprocess och resurseffektiv taktisk samordning inom hela det europeiska nätverket för flygledningstjänst under hela flygningen.

För att en säker, smidig och snabb databehandling inom hela det europeiska nätverket för flygledningstjänst skall garanteras, skall prestanda hos färdplandatasystemen vara likvärdiga och lämpliga för en given miljö (flygplats, terminalområde, en-route) med kända trafikmönster och vid drift enligt ett överenskommet och godkänt driftsystem, särskilt med avseende på databehandlingsresultatens exakthet och feltolerans.

3.1.2 Stöd till nya driftsystem

System för distribution av färdplandata skall möjliggöra ett successivt införande av avancerade, överenskomna och godkända driftsystem för hela flygningen.

Egenskaperna hos högautomatiserade verktyg måste möjliggöra en sammanhängande och effektiv förtaktisk och taktisk behandling av flyginformation i delar av det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

Luftburna och markbaserade system och komponenter som stödjer nya, överenskomna och godkända driftsystem skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att de är kompatibla när det gäller utbyte av korrekt och sammanhängande information i rätt tid och en gemensam tolkning av den nuvarande och förväntade operativa situationen.

3.2 Databehandlingssystem för övervakning

3.2.1 Sammanhängande drift

Databehandlingssystem för övervakning skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att de uppfyller kraven med avseende på prestanda och tjänstekvalitet inom en given miljö (flygplats, terminalområde, en-route) med kända trafikmönster, särskilt när det gäller informationens noggrannhet och tillförlitlighet med avseende på beräkning av resultat, korrekthet, integritet, tillgänglighet, kontinuitet och snabbhet i flygledarens arbetsposition.

Databehandlingssystem för övervakning skall möjliggöra utbyte mellan systemen av relevant, korrekt, konsekvent och sammanhängande information i rätt tid för att optimerad drift i nätverkets olika delar skall säkerställas.

3.2.2 Stöd till nya driftsystem

Databehandlingssystem för övervakning skall möjliggöra successiv tillgång till nya källor med övervakningsinformation på ett sådant sätt att den allmänna kvaliteten på tjänsten förbättras.

3.3 System för gränssnitt mellan människa och maskin

3.3.1 Sammanhängande drift

Gränssnitt mellan människa och maskin för de markbaserade systemen för flygledningstjänst skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att de erbjuder en arbetsmiljö med gradvis ökad harmonisering för all kontrollpersonal, inbegripet i fråga om funktioner och ergonomi, vilken uppfyller kraven på prestanda inom en given miljö (flygplats, terminalområde, en-route) med kända trafikmönster.

3.3.2 Stöd till nya driftsystem

System för gränssnitt mellan människa och maskin skall underlätta ett gradvis införande av nya, överenskomna och godkända driftsystem och ökad automatisering på ett sådant sätt att kontrollpersonalens uppgifter är förenliga med mänsklig förmåga både vid normal och vid reducerad drift.

4. System för flygteletjänsten och förfaranden för kommunikation mark/mark, luft/mark och luft/luft

4.1 Sammanhängande drift

Systemen för flygteletjänsten skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att kraven för ett visst luftrum eller en viss tillämpning uppfylls, särskilt när det gäller behandlingstid, integritet, tillgänglighet och funktionskontinuitet.

Kommunikationsnätet inom det europeiska nätverket för flygledningstjänst skall uppfylla kraven på kvalitet på tjänsten, täckning och redundans.

4.2 Stöd till nya driftsystem

System för flygteletjänsten skall underlätta genomförandet av avancerade, överenskomna och godkända driftsystem för hela flygningen.

5. Navigeringssystem och -förfaranden

5.1 Sammanhängande drift

Navigeringssystem skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att man uppnår kraven på horisontella och vertikala navigeringsprestanda, särskilt i fråga om precision och funktionsförmåga, i en given miljö (flygplats, terminalområde, en-route) med kända trafikmönster och vid drift enligt ett överenskommet och godkänt driftssystem.

6. Övervakningssystem och -förfaranden

6.1 Sammanhängande drift

Övervakningssystem skall utformas, konstrueras, underhållas och drivas enligt lämpliga och godkända förfaranden, på ett sådant sätt att de ger de resultat som krävs i en given miljö (flygplats, terminalområde, en-route) med kända trafikmönster och vid drift enligt ett överenskommet och godkänt driftsystem, särskilt med avseende på precision, täckning, räckvidd och tjänstens kvalitet.

Övervakningssystemens nätverk inom det europeiska nätverket för flygledningstjänst skall uppfylla kraven på exakthet, punktlighet, täckning och redundans. Övervakningssystemets nätverk skall göra det möjligt att sprida övervakningsdata för att förbättra driften inom hela det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

7. System och förfaranden för flygbriefingtjänst

7.1 Sammanhängande drift

Exakt, punktlig och sammanhängande flyginformation skall gradvis tillhandahållas i elektronisk form på grundval av ett gemensamt överenskommet och standardiserat dataregister.

Exakt och sammanhängande flyginformation, särskilt avseende luftburna eller markbaserade komponenter eller system, skall tillhandahållas i rätt tid.

7.2 Stöd till nya driftsystem

Alltmer exakt, fullständig och uppdaterad flyginformation skall tillhandahållas och användas i rätt tid för att underlätta en fortlöpande förbättring av luftrums- och flygplatsanvändningens effektivitet.

8. System och förfaranden för användning av meteorologisk information

8.1 Sammanhängande drift

System och förfaranden för användning av meteorologisk information skall förbättra informationens enhetlighet och aktualitet samt kvaliteten i presentationen, genom användande av ett överenskommet dataregister.

8.2 Stöd till nya driftssystem

System och förfaranden för användning av meteorologisk information skall leda till att informationen blir lättare tillgänglig och att den hastighet med vilken den kan användas ökar, för att främja en fortlöpande förbättring av luftrums- och flygplatsanvändningens effektivitet.

BILAGA III

KOMPONENTER

EG-försäkran om

- överensstämmelse

- lämplighet

1. Komponenter

Komponenterna kommer att fastställas i genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i denna förordning.

2. Tillämpningsområde

EG-försäkran skall omfatta

- en bedömning av om en komponent i sig överensstämmer med de gemenskapsspecifikationer som skall vara uppfyllda, eller

- en bedömning av en komponents lämplighet för avsedd användning inom flygledningstjänst.

Vid det bedömningsförfarande som tillämpas av de anmälda organen vid utformning och produktion skall de i beslut 93/465/EEG fastställda modulerna användas, i enlighet med de villkor som anges i de relevanta genomförandebestämmelserna för driftskompatibilitet.

3. EG-försäkrans innehåll

EG-försäkran om överensstämmelse och lämplighet samt därtill hörande dokument skall dateras och undertecknas.

Försäkran skall avfattas på samma språk som instruktionerna och innehålla följande:

- Hänvisningar till förordningen.

- Namn på och adress till tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade befullmäktigade (ange firmabeteckning och fullständig adress och om det gäller befullmäktigad företrädare även tillverkarens firmabeteckning).

- Beskrivning av komponenten.

- Beskrivning av det förfarande som tillämpats för en försäkran om överensstämmelse eller lämplighet (artikel 5 i denna förordning).

- De relevanta bestämmelser som komponenten uppfyller, särskilt villkoren för dess användning.

- I tillämpliga fall namn på och adress till det eller de anmälda organ som deltar i det förfarande som gäller för överensstämmelse eller lämplighet samt dag för tillstånd och i förekommande fall tillståndets varaktighet och giltighetsvillkor.

- I tillämpliga fall hänvisning till de gemenskapsspecifikationer som skall följas.

- Uppgift om den som är befullmäktigad att underteckna och göra åtaganden med bindande verkan för tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade befullmäktigade företrädare.

BILAGA IV

SYSTEM

EG-försäkran om kontroll av system

Kontrollförfarande för system

1. Innehållet i EG-försäkran om kontroll av system

EG-försäkran om kontroll och därtill hörande dokument skall dateras och undertecknas. Försäkran skall avfattas på samma språk som den tekniska dokumentationen och innehålla följande:

- Hänvisningar till förordningen.

- Namn på och adress till leverantören av flygtrafiktjänster (firmabeteckning och fullständig adress).

- En kort beskrivning av systemet.

- Beskrivning av det förfarande som tillämpats för en försäkran om systemets överensstämmelse (artikel 6 i denna förordning).

- I tillämpliga fall namn på och adress till det anmälda organ som utfört uppgifter i samband med kontrollen.

- Hänvisning till dokumenten i den tekniska dokumentationen.

- I tillämpliga fall hänvisning till gemenskapsspecifikationer.

- Samtliga relevanta tillfälliga eller slutliga bestämmelser som skall iakttas av systemen, i förekommande fall särskilt driftsbegränsningar och driftsvillkor.

- Om tidsbegränsad: EG-försäkrans giltighetstid.

- Uppgift om undertecknaren.

2. Kontrollförfarande för system

Kontroll av system är det förfarande genom vilket leverantörer av flygtrafiktjänster kontrollerar och certifierar att ett system överensstämmer med denna förordning och kan tas i drift på grundval av denna förordning.

Systemet kontrolleras avseende var och en av följande aspekter:

- Allmän utformning.

- Konstruktion och integration av systemet, bland annat montering av komponenterna och övergripande anpassningar.

- Integration av systemet i drift.

- I förekommande fall specifika bestämmelser om systemunderhåll.

Om det enligt den relevanta genomförandebestämmelsen för driftskompatibilitet krävs att ett anmält organ deltar, skall detta, efter att ha utfört de uppgifter som åligger det enligt bestämmelsen, upprätta ett intyg om överensstämmelse avseende de uppgifter det har utfört. Leverantören av flygtrafiktjänster upprättar sedan en EG-försäkran om kontroll, som är avsedd för den nationella tillsynsmyndigheten.

3. Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som åtföljer EG-försäkran om kontroll skall innehålla alla nödvändiga dokument angående systemets egenskaper, bland annat villkor för och begränsningar av användningen samt, i tillämpliga fall, dokument som intygar komponenternas överensstämmelse.

Åtminstone följande dokument skall ingå i akten:

- Angivande av de relevanta delar av de tekniska specifikationerna som används för upphandling för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga genomförandebestämmelser om driftskompatibilitet och, i tillämpliga fall, gemenskapsspecifikationer.

- Förteckning över komponenter i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

- Kopior av den EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet som skall åtfölja ovan nämnda komponenter i enlighet med artikel 5 i denna förordning samt, i tillämpliga fall, en kopia av protokollen från tester och undersökningar som utförts av de anmälda organen.

- Ett intyg som attesterats av ett anmält organ, om det har deltagit i kontrollen av systemet/systemen, i vilket det konstateras att systemet överensstämmer med denna förordning med angivande av de eventuella reservationer som antecknats under verksamhetens gång och som inte har återkallats.

- Ett protokoll över tester och installationskonfigureringar som gjorts i syfte att säkerställa överensstämmelse med grundläggande krav och eventuella särskilda krav som framgår av genomförandebestämmelserna om driftskompatibilitet, om ett anmält organ inte har deltagit.

4. Presentation

Den tekniska dokumentationen skall bifogas den EG-försäkran om kontroll som leverantören av flygtrafiktjänster skall överlämna till den nationella tillsynsmyndigheten.

Leverantören av flygtrafiktjänster skall behålla ett exemplar av den tekniska dokumentationen under systemets hela livstid. Den skall skickas till varje medlemsstat som begär detta.

BILAGA V

ANMÄLDA ORGAN

1. Organet, dess chef och den personal som ansvarar för kontrollernas utförande får inte vare sig direkt eller indirekt, eller som befullmäktigade företrädare, delta i utformning, marknadsföring eller underhåll av komponenterna eller systemen eller i användningen av dem. Detta utesluter inte möjligheten till ett utbyte av teknisk information mellan tillverkaren eller konstruktören och organet.

2. Organet och den personal som ansvarar för kontrollerna måste göra detta med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kunnande samt stå fria från alla former av påtryckningar eller incitament, särskilt av ekonomisk art, som kan påverka deras bedömning eller resultatet av deras inspektioner, framför allt från personer eller grupper som påverkas av kontrollernas resultat.

3. Organet skall anställa den personal som behövs och ha nödvändiga medel för att på ett adekvat sätt utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med kontrollerna; organet skall även ha tillgång till den utrustning som behövs för att utföra exceptionella kontroller.

4. Den personal som ansvarar för inspektion skall ha

- lämplig teknisk utbildning och yrkesutbildning,

- tillräcklig kunskap om kraven för de inspektioner som de utför och lämplig erfarenhet av sådan verksamhet, och

- erforderlig förmåga att upprätta försäkringar, register och rapporter som visar att inspektionerna utförts.

5. Personalens opartiskhet skall garanteras. Deras lön får inte vara beroende av antalet utförda inspektioner eller resultatet av dessa inspektioner.

6. Organet skall ha en ansvarsförsäkring utom i det fall staten tar på sig ansvaret i enlighet med nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv ansvarar direkt för inspektionerna.

7. Organets personal skall iaktta tystnadsplikt med avseende på all information den erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning.

Top