Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_012_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
07.Транспортна политика
TOM 12

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

07.   Транспортна политика

TOM 012

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 167

13

 

 

32003R1192

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1192/2003 на Комисията от 3 юли 2003 година за относно изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика за железопътния транспорт (текст от значение за ЕИП)

3

2003

L 167

23

 

 

32003L0042

 

 

 

Директива 2003/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юни 2003 година за докладване на събития в гражданското въздухоплаване

7

2003

L 169

44

 

 

32003R1217

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1217/2003 на Комисията от 4 юли 2003 година за определяне на общи спецификации за национални програми за контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване (текст от значение за ЕИП)

21

2003

L 183

45

 

 

32003D0525

 

 

 

Решение на Комисията от 18 юли 2003 година за отлагане датата на прилагане на Директива 1999/36/ЕО на Съвета относно някои видове транспортируемо оборудване под налягане (нотифицирано под номер С(2003) 2591) (текст от значение за ЕИП)

26

2003

L 190

6

 

 

32003L0075

 

 

 

Директива 2003/75/ЕО на Комисията от 29 юли 2003 година относно изменение на приложение I към Директива 98/18/ЕО на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (текст от значение за ЕИП)

27

2003

L 194

9

 

 

32003R1358

 

 

 

Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (EO) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него (текст от значение за ЕИП)

31

2003

L 211

24

 

 

32003L0077

 

 

 

Директива 2003/77/ЕО на Комисията от 11 август 2003 година за изменение на Директиви 97/24/ЕО и 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

56

2003

L 213

3

 

 

32003R1486

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1486/2003 на Комисията от 22 август 2003 година относно постановяване на процедури за извършване на инспекции от Комисията в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (текст от значение за ЕИП)

81

2003

L 221

1

 

 

32003R1554

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1554/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общи правила за разпределение на слотове на летищата в Общността

85

2003

L 226

4

 

 

32003L0059

 

 

 

Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяа на Директива 76/914/ЕИО на Съвета

86

2003

L 243

5

 

 

32003R1701

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията от 24 септември 2003 година за привеждане в съответствие на член 6 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (текст от значение се зна ЕИП)

100

2003

L 243

6

 

 

32003R1702

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (текст от значение за ЕИП)

101

2003

L 245

7

 

 

32003R1643

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1643/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност

175

2003

L 245

10

 

 

32003R1644

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1644/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 относно създаване на Европейска агенция за морска безопасност

178

2003

L 249

1

 

 

32003R1726

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1726/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери

181

2004

L 003

3

 

 

32004R0013

 

 

 

Регламент (ЕО) № 13/2004 на Комисията от 8 декември 2003 година за определяне списъка на морските пътища, предвиден в член 3, буква г) от Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

185

2004

L 010

29

 

 

32003L0127

 

 

 

Директива 2003/127/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (текст от значение за ЕИП)

189

2004

L 016

54

 

 

32004D0071

 

 

 

Решение на Комисията от 4 септември 2003 година относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS, и за тяхното участие в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) (нотифицирано под номер С(2003) 2912) (текст от значение за ЕИП)

214

2004

L 044

19

 

 

32004L0011

 

 

 

Директива 2004/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 92/24/ЕИО на Съвета относно устройствата за ограничаване на скоростта или подобни бордови системи за ограничаване на скоростта на някои категории моторни превозни средства

216

2004

L 046

1

 

 

32004R0261

 

 

 

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (текст от значение за ЕИП)

218

2004

L 068

1

 

 

32004R0411

 

 

 

Регламент (ЕО) № 411/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3975/87 и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3976/87 и (ЕО) № 1/2003 относно въздушния транспорт между Общността и трети държави (текст от значение за ЕИП)

225

2004

L 068

10

 

 

32004R0415

 

 

 

Регламент (ЕО) № 415/2004 на Комисията от 5 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Комитет по морска безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на Регламенти за морска безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби (текст от значение за ЕИП)

227

2004

L 071

3

 

 

32004R0432

 

 

 

Регламент (ЕО) № 432/2004 на Комисията от 5 март 2004 година относно привеждане в съответствие за осми път към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (текст от значение за ЕИП)

229

2004

L 096

1

 

 

32004R0549

 

 

 

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (текст от значение за ЕИП)

231

2004

L 096

10

 

 

32004R0550

 

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (текст от значение за ЕИП)

239

2004

L 096

20

 

 

32004R0551

 

 

 

Регламент(ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (текст от значение за ЕИП)

249

2004

L 096

26

 

 

32004R0552

 

 

 

Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (текст от значение за ЕИП)

254

Top