EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0552

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas)tekstas svarbus EEE.

OJ L 96, 31.3.2004, p. 26–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; panaikino 32018R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/552/oj

32004R0552Oficialusis leidinys L 096 , 31/03/2004 p. 0026 - 0042


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004

2004 m. kovo 10 d.

dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos

(sąveikos reglamentas)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4], atsižvelgdami į 2003 m. gruodžio 11 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1) Siekiant sukurti bendrą Europos dangų turėtų būti patvirtintos priemonės, susijusios su sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir procedūromis, kad būtų užtikrinta Europos oro eismo valdymo tinklo (EOEVT) sąveika, atitinkanti oro navigacijos paslaugų teikimą, numatytą 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) [5] ir oro erdvės organizavimą bei naudojimą, numatytą 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) [6].

(2) Aukšto lygio grupės dėl bendro Europos dangaus ataskaita patvirtino būtinybę nustatyti techninį reglamentą remiantis "naujuoju požiūriu" pagal 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliuciją dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus [7], kai esminiai reikalavimai, taisyklės ir standartai vieni kitus papildo ir atitinka.

(3) 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004 (pagrindų reglamentas) [8] nustato bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą.

(4) Aukšto lygio grupės ataskaita patvirtino, kad nors per pastaruosius keletą metų buvo padaryta pažanga siekiant vientiso EOEVT veikimo, padėtis dar nėra patenkinama: nacionalinių oro eismo valdymo sistemų integracijos lygis yra žemas, o naujos veiklos ir technologijos koncepcijos, kurių reikia siekiant užtikrinti papildomą būtiną pajėgumą, įdiegiamos lėtai.

(5) Integracijos lygio didinimas Bendrijos mastu leistų užtikrinti didesnį efektyvumą ir mažesnes sistemos aprūpinimo bei techninės priežiūros sąnaudas, taip pat geresnį veiklos koordinavimą.

(6) Aprūpinimui naudojamų nacionalinių techninių specifikacijų vyravimas lėmė sistemų rinkos susiskaidymą ir nepalengvina pramoninio bendradarbiavimo Bendrijos lygiu; todėl tai turi itin daug įtakos pramonei, kuri turi daug adaptuoti savo produktus kiekvienai nacionalinei rinkai; dėl šių praktikų labai apsunkinama naujų technologijų kūrimas bei praktinis įgyvendinimas ir sulėtėja naujų veiklos koncepcijų, kurios yra būtinos pajėgumams padidinti, įdiegimas.

(7) Todėl visi, kas susijęs su oro eismo valdymu, suinteresuoti sukurti naują požiūrį į partnerystę, pagrįstą visų šalių proporcingu dalyvavimu, kūrybingumo skatinimu ir žinių, patirties bei rizikos pasidalijimu; tokios partnerystės tikslas turėtų būti nuoseklios Bendrijos specifikacijų visumos, galinčios patenkinti kiek įmanoma platesnį poreikių spektrą, apibrėžimas bendradarbiaujant su pramone.

(8) Vidaus rinka yra Bendrijos tikslas ir todėl priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, turėtų prisidėti prie palaipsnės jos plėtros šiame sektoriuje.

(9) Todėl tikslinga apibrėžti esminius reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi Europos oro eismo valdymo tinklui, jo sistemoms, sudedamosioms dalims ir susijusioms procedūroms.

(10) Prireikus turėtų būti parengiamos sąveikos taisyklių įgyvendinimo taisyklės, papildančios arba patobulinančios esminius reikalavimus; tos taisyklės taip pat turėtų būti parengiamos, kai to reikia siekiant palengvinti naujų sutartų ir patvirtintų veiklos koncepcijų arba technologijų įdiegimą; tų taisyklių laikymasis turėtų būti nuolat užtikrinamas; tos taisyklės turėtų būti grindžiamos tarptautinių organizacijų, tokių kaip Eurokontrolė arba ICAO, parengtomis taisyklėmis ir standartais.

(11) Bendrijos specifikacijų dėl EOEVT, jo sistemų ir sudedamųjų dalių bei susijusių procedūrų parengimas ir patvirtinimas yra tinkama priemonė, kuria gali būti nustatyti techniniai bei eksploataciniai reikalavimai, būtini laikantis esminių reikalavimų bei atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių; paskelbtų Bendrijos specifikacijų laikymasis, kuris lieka savanoriškas, sudaro pagrindą manyti, kad laikomasi esminių reikalavimų ir atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių.

(12) Bendrijos specifikacijas turėtų nustatyti Europos standartizavimo įstaigos kartu su Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija (Eurocae) ir Eurokontrole, laikydamosi bendros Bendrijos standartizavimo tvarkos.

(13) Tvarka, reglamentuojanti atitikties arba sudedamųjų dalių tinkamumo naudoti įvertinimą turėtų būti grindžiama modulių, kuriems taikomas 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 93/465 dėl modulių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų etapuose, ir atitikties ženklo "CE" žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose [9], naudojimu; tiek, kiek būtina, šie moduliai turėtų būti išplėsti, kad apimtų konkrečius atitinkamų pramonės šakų reikalavimus.

(14) Susijusi rinka yra maža ir ją sudaro sistemos bei sudedamosios dalys, naudojamos beveik išimtinai oro eismo valdymo tikslais ir neskirtos plačiajai visuomenei; todėl nėra būtina ženklinti sudedamųjų dalių "CE" ženklu, nes, remiantis atitikties įvertinimu ir (arba) tinkamumu naudoti, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos; tai neturėtų turėti įtakos gamintojo prievolei ženklinti tam tikras sudedamąsias dalis "CE" ženklu, kad patvirtintų jų atitikimą kitiems jiems taikomiems Bendrijos teisės aktams.

(15) Oro eismo valdymo sistemas turėtų būti leidžiama pradėti naudoti tik patikrinus esminių reikalavimų ir atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių laikymąsi; Bendrijos specifikacijų naudojimas sudaro pagrindą manyti, kad laikomasi esminių reikalavimų ir atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių.

(16) Šio reglamento taikymas visa apimtimi turėtų būti pasiektas taikant pereinamojo laikotarpio strategiją, skirtą šio reglamento tikslams pasiekti nesukuriant nepagrįstų ekonominės naudos kliūčių esamos infrastruktūros išsaugojimui.

(17) Laikantis atitinkamų Bendrijos teisės aktų, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į poreikį užtikrinti:

- suderintas sąlygas dėl galimybės naudotis radijo spektru ir veiksmingo jo naudojimo, būtino įgyvendinant bendrą Europos dangų, įskaitant elektromagnetinio suderinamumo aspektus,

- gyvybės apsaugos paslaugų apsaugą nuo trukdžių,

- aviacijos sektoriui paskirtų ir išimtinai jo valdomų dažnių efektyvų ir tinkamą naudojimą.

(18) 1993 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo [10] nustatomos tik perkančiųjų įstaigų prievolės; šis reglamentas išsamesnis, nes jis aptaria visų dalyvių, įskaitant oro navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės naudotojus, pramonę ir oro uostus, prievoles ir numato tiek visiems taikytinas taisykles, tiek Bendrijos specifikacijų patvirtinimą; šių specifikacijų taikymas yra savanoriškas, tačiau jis sudaro pagrindą manyti, kad laikomasi esminių reikalavimų. Todėl Direktyva 93/65/EEB, 1997 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 97/15/EB, patvirtinanti Eurokontrolės standartus ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo [11] ir 2000 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2082/2000, patvirtinantis Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičiantis Direktyvą 97/15/EB, patvirtinančią Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/65/EEB [12] bei 2002 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 980/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2082/2000, po pereinamojo laikotarpio turėtų būti panaikinti.

(19) Teisinio tikrumo sumetimais svarbu užtikrinti, kad liktų galioti nepakitusio turinio tam tikros Bendrijos teisės aktų nuostatos, priimtos remiantis Direktyva 93/65/EEB. Įgyvendinimo taisyklių, atitinkančių tokias nuostatas, patvirtinimui pagal šį reglamentą reikės tam tikro laiko,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir paskirtis

1. Atsižvelgiant į pagrindų reglamento taikymo sritį, šis reglamentas taikomas EOEVT sąveikai.

2. Šis reglamentas taikomas I priede nurodytoms sistemoms, jų sudedamosioms dalims ir susijusioms procedūroms.

3. Šio reglamento tikslas - pasiekti skirtingų EOEVT sistemų, sudedamųjų dalių ir susijusių procedūrų sąveiką tinkamai atsižvelgiant į atitinkamas tarptautines taisykles. Šiuo reglamentu taip pat siekiama užtikrinti koordinuotą ir greitą naujų sutartų ir patvirtintų oro eismo valdymo veiklos koncepcijų arba technologijų įdiegimą.

II SKYRIUS

ESMINIAI REIKALAVIMAI, SĄVEIKOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS IR BENDRIJOS SPECIFIKACIJOS

2 straipsnis

Esminiai reikalavimai

EOEVT, jo sistemos ir jų sudedamosios dalys bei susijusios procedūros turi atitikti esminius reikalavimus. Esminiai reikalavimai pateikiami II priede.

3 straipsnis

Sąveikos įgyvendinimo taisyklės

1. Sąveikos įgyvendinimo taisyklės parengiamos kaskart, kai būtina nuosekliai pasiekti šio reglamento tikslus.

2. Sistemos, sudedamosios dalys ir susijusios procedūros visą jų eksploatavimo ciklo laiką turi atitikti atitinkamas sąveikos įgyvendinimo taisykles.

3. Sąveikos įgyvendinimo taisyklės pirmiausia:

a) nustato visus konkrečius reikalavimus, kurie papildo arba patobulina esminius reikalavimus, pirmiausia saugumo, vientiso veikimo ir techninių savybių požiūriu; ir (arba)

b) prireikus apibūdina visus konkrečius reikalavimus, kurie papildo arba patobulina esminius reikalavimus, pirmiausia dėl naujų sutartų ir patvirtintų veiklos koncepcijų arba technologijų koordinuoto įdiegimo; ir (arba)

c) sistemų atveju nustato sudedamąsias dalis; ir (arba)

d) apibūdina konkrečias Sprendime 93/465/EEB apibrėžtais moduliais pagrįstas atitikties įvertinimo procedūras, kuriose prireikus dalyvauja 8 straipsnyje nurodytos notifikuotosios įstaigos ir kurios turi būti naudojamos vertinant atitiktį arba sudėtinių dalių tinkamumą naudoti, taip pat sistemų patikrinimui; ir (arba)

e) nurodo įgyvendinimo sąlygas, įskaitant, tam tikrais atvejais, datą, iki kurios visi atitinkami dalyviai privalo pradėti jų laikytis.

4. Rengiant, patvirtinant ir persvarstant sąveikos įgyvendinimo taisykles atsižvelgiama į techninių sprendimų, kuriuos taikant jų gali būti laikomasi, apskaičiuotą ekonominę naudą, siekiant rasti perspektyviausią sprendimą tinkamai atsižvelgiant į sutarto aukšto saugos lygio užtikrinimą. Su kiekvienu sąveikos įgyvendinimo taisyklės projektu pateikiamas šių sprendimų ekonominės naudos įvertinimas visiems susijusiems dalyviams.

5. Sąveikos įgyvendinimo taisyklės nustatomos pagrindų reglamento 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Bendrijos specifikacijos

1. Siekiant šio reglamento tikslo gali būti nustatytos Bendrijos specifikacijos. Tokios specifikacijos gali būti:

a) sistemų arba sudedamųjų dalių Europos standartai kartu su atitinkamomis procedūromis, kuriuos Komisijos pavedimu pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [13] 6 straipsnio 4 dalį, parengia Europos standartizacijos įstaigos bendradarbiaudamos su Eurocae ir laikydamosi 1984 m. lapkričio 13 d. pasirašytų Komisijos ir standartizacijos įstaigų bendradarbiavimo bendrųjų gairių.

arba

b) specifikacijos oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos koordinavimo klausimais, kurias parengia Eurokontrolė, gavusi Komisijos prašymą, pateikiamą pagrindų reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2. Laikoma, kad sistemos ir jų susijusios procedūros arba sudedamosios dalys, kurios atitinka atitinkamas Bendrijos specifikacijas ir kurių nuorodų numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka esminius reikalavimus ir (arba) sąveikos įgyvendinimo reikalavimus.

3. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia nuorodas į 1 dalies a punkte nurodytus Europos standartus.

4. Nuorodas į Eurokontrolės specifikacijas, nurodytas 1 dalies b punkte, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia pagrindų reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5. Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad atitikimas paskelbtoms Bendrijos specifikacijoms neužtikrina esminių reikalavimų ir (arba) sąveikos įgyvendinimo taisyklių, kurioms yra skirta minėta Bendrijos specifikacija, laikymosi, taikoma pagrindų reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

6. Tuo atveju, jei paskelbtuose Europos standartuose yra trūkumų, pagrindų reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, pasikonsultavus su komitetu, įkurtu pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį, gali būti nuspręsta visiškai arba iš dalies pašalinti atitinkamus standartus iš leidinių, kuriuose jie skelbiami, arba priimti standartų pakeitimus.

7. Tuo atveju, jei paskelbtose Eurokontrolės specifikacijose yra trūkumų, pagrindų reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta visiškai arba iš dalies pašalinti atitinkamas specifikacijas iš leidinių, kuriuose jie skelbiami, arba priimti specifikacijų pakeitimus.

III SKYRIUS

ATITIKTIES PATIKRINIMAS

5 straipsnis

Sudėtinių dalių EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija

1. Prie sudedamųjų dalių pridedama EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija. Deklaracijos elementai pateikiami III priede.

2. Gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija užtikrina ir deklaruoja, kad jis taikė esminiuose reikalavimuose ir atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse nustatytas nuostatas.

3. Laikoma, kad tos sudedamosios dalys, prie kurių pridedama EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija, atitinka esminius reikalavimus ir atitinkamas sąveikos įgyvendinimo taisykles.

4. Atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse prireikus nurodoma, kokias užduotis, susijusias su sudedamųjų dalių atitikties arba tinkamumo naudoti įvertinimu, turi atlikti 8 straipsnyje nurodytos notifikuotosios įstaigos.

6 straipsnis

EB sistemų patikrinimo deklaracija

1. Sistemų EB patikrinimą turi atlikti oro navigacijos paslaugų teikėjas, laikydamasis atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių, kad užtikrintų, jog integravus jas į EOEVT jos atitiks šio reglamento esminius reikalavimus ir sąveikos įgyvendinimo taisykles.

2. Prieš pradėdamas naudoti sistemą atitinkamas oro navigacijos paslaugų teikėjas surašo atitikimą patvirtinančią EB patikrinimo deklaraciją ir kartu su technine byla pateikia ją nacionalinei priežiūros institucijai.

Šios deklaracijos ir techninės bylos elementai nurodyti IV priede. Nacionalinė priežiūros institucija gali reikalauti bet kokios papildomos informacijos, kurios reikia tokios atitikties priežiūrai.

3. Atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse prireikus nurodoma, kokias užduotis, susijusias su sistemų patikrinimu, turi atlikti 8 straipsnyje nurodytos notifikuotosios įstaigos.

4. EB patikrinimo deklaracija neturi įtakos jokiems įvertinimams, kuriuos nacionalinei priežiūros institucijai gali reikėti atlikti dėl kitų priežasčių nei sąveika.

7 straipsnis

Apsaugos priemonės

1. Jeigu nacionalinė priežiūros institucija nustato, kad:

a) sudedamoji dalis, prie kurios pridedama EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija, arba

b) sistema, prie kurios pridedama EB patikrinimo deklaracija,

neatitinka esminių reikalavimų ir (arba) atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių, ji, tinkamai atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti saugą ir veiklos nenutrūkstamumą, imasi visų būtinų priemonių, kad apribotų atitinkamos sudedamosios dalies arba sistemos taikymo sritį arba uždraustų ją naudoti subjektams, už kuriuos institucija atsako.

2. Atitinkama valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie bet kurią tokią priemonę, nurodydama jos priežastis ir, pirmiausia, ar jos nuomone neatitikimo esminiams reikalavimams priežastis yra:

a) esminių reikalavimų nesilaikymas;

b) neteisingas sąveikos įgyvendinimo taisyklių ir (arba) Bendrijos specifikacijų taikymas;

c) sąveikos įgyvendinimo taisyklių ir (arba) Bendrijos specifikacijų trūkumai.

3. Komisija kaip galima greičiau pradeda konsultacijas su atitinkamomis šalimis. Po tokių konsultacijų Komisija praneša valstybei narei savo išvadas ir savo nuomonę dėl to, ar priemonės, kurių ėmėsi nacionalinė priežiūros institucija, yra pagrįstos.

4. Jei Komisija nustato, kad priemonės, kurių ėmėsi nacionalinė priežiūros institucija, nėra pagrįstos, ji prašo atitinkamos valstybės narės užtikrinti, kad jos būtų nedelsiant panaikintos. Ji nedelsdama apie tai praneša gamintojui arba Bendrijoje įsisteigusiam jo įgaliotajam atstovui.

5. Jeigu Komisija nustato, kad esminių reikalavimų neatitikimo priežastis yra neteisingas sąveikos įgyvendinimo taisyklių ir (arba) Bendrijos specifikacijų taikymas, atitinkama valstybė narė imasi atitinkamų priemonių atitikimo arba tinkamumo naudoti deklaraciją arba EB patikrinimo deklaraciją surašiusiojo atžvilgiu ir praneša apie tai Komisijai bei kitoms valstybėms narėms.

6. Jeigu Komisija nustato, kad neatitikimo esminiams reikalavimams priežastis yra Bendrijos specifikacijų trūkumai, taikoma 4 straipsnio 6 arba 7 dalyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

Notifikuotosios įstaigos

1. Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie įstaigas, kurias jos paskyrė atlikti užduotis, susijusias su 5 straipsnyje nurodytu atitikties arba tinkamumo naudoti įvertinimu ir (arba) 6 straipsnyje nurodytu patikrinimu, nurodydamos kiekvienos įstaigos atsakomybės sritį ir Komisijos jai suteiktą identifikacijos numerį. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia tų įstaigų sąrašą, jų identifikacijos numerius ir atsakomybės sritis bei tą sąrašą nuolat atnaujina.

2. Valstybės narės, vertindamos įstaigas, apie kurias jos turi pranešti, taiko V priede nurodytus kriterijus. Įstaigos, atitinkančios atitinkamuose Europos standartuose numatytus vertinimo kriterijus, yra laikomos atitinkančiomis minėtus kriterijus.

3. Valstybės narės panaikina pranešimą apie notifikuotąją įstaigą, kuri nebeatitinka V priede pateikiamų reikalavimų. Ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4. Nepažeisdamos 1, 2 ir 3 dalyje nurodytų reikalavimų, valstybės narės gali nuspręsti paskirti pagal paslaugų teikimo reglamento 3 straipsnį pripažintas organizacijas notifikuotosiomis įstaigomis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Priedų persvarstymas

Atsižvelgiant į technikos arba veiklos raidą, I ir II priedai gali būti iš dalies keičiami pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Nuo 2005 m. spalio 20 d., pradedant naudoti EOEVT sistemas ir sudedamąsias dalis taikomi esminiai reikalavimai, nebent atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse būtų nurodyta kitaip.

2. Visos šiuo metu veikiančios EOEVT sistemos ir sudedamosios dalys iki 2011 m. balandžio 20 d. turės atitikti esminius reikalavimus, nebent atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse būtų nurodyta kitaip.

3. Jei EOEVT sistemos buvo užsakytos arba tuo tikslu buvo pasirašytos įpareigojančios sutartys

- iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba, tam tikrais atvejais,

- iki vienos ar daugiau sąveikos įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo dienos,

ir todėl esminių reikalavimų ir (arba) atitinkamų sąveikos įgyvendinimo taisyklių laikymasis negali būti užtikrintas per 1 dalyje nurodytą laiką, atitinkama valstybė narė perduoda Komisijai išsamią informaciją apie esminius reikalavimus ir (arba) sąveikos įgyvendinimo taisykles, jei buvo nustatyta, kad nėra užtikrintas jų laikymasis.

Komisija pradeda konsultacijas su atitinkamomis šalimis, po kurių ji pagrindų reglamento 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka priima sprendimą.

11 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 93/65/EEB bei 97/15/EB ir Reglamentai (EB) Nr. 2082/2000 bei 980/2002 2005 m. spalio 20 d. panaikinami.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. kovo 10 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 103 E, 2002 4 30, p. 41.

[2] OL C 241, 2002 10 7, p. 24.

[3] OL C 278, 2002 11 14, p. 13.

[4] 2002 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 272 E, 2003 26 13, p. 325), 2003 m. kovo 18 d. Bendroji Tarybos pozicija (OL C 129 E, 2003 6 3, p. 11) ir 2003 m. liepos 3 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. sausio 29 d. Europos Parlamento įstatyminė rezoliucija ir 2004 m. vasario 2 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

[6] OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

[7] OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

[8] OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

[9] OL L 220, 1993 5 30, p. 23.

[10] OL L 187, 1993 7 29, p. 52. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[11] OL L 95, 1997 4 10, p. 16. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2082/2000 (OL L 254, 2000 10 9, p. 1).

[12] OL L 254, 2000 10 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 980/2002 (OL L 150, 2002 6 8, p. 38).

[13] OL L 204, 1994 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ SISTEMŲ SĄRAŠAS

Šiame reglamente EOEVT suskirstomas į aštuonias sistemas.

1. Oro erdvės valdymo sistemos ir procedūros.

2. Oro eismo srautų valdymo sistemos ir procedūros.

3. Oro eismo paslaugų sistemos ir procedūros, pirmiausia skrydžio duomenų tvarkymo sistemos, priežiūros duomenų tvarkymo sistemos ir žmogus-mašina sąsajos sistemos.

4. Ryšių sistemos ir procedūros žemės ir žemės, oro ir žemės bei oro ir oro ryšiams.

5. Navigacijos sistemos ir procedūros.

6. Priežiūros sistemos ir procedūros.

7. Oro navigacijos informacijos paslaugų sistemos ir procedūros.

8. Meteorologinės informacijos naudojimo sistemos ir procedūros.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

A dalis: bendrieji reikalavimai

Šie reikalavimai yra skirti visam tinklui ir paprastai taikomi kiekvienai iš I priede nurodytų sistemų.

1. Vientisas veikimas

Oro eismo valdymo sistemos ir jų sudedamosios dalys projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras, tokiu būdu, kad visą laiką ir visais skrydžio etapais būtų užtikrinamas vientisas EOEVT veikimas. Vientisas veikimas pirmiausia apima keitimąsi informacija, įskaitant atitinkamą veiklos statuso informaciją, vienodą informacijos aiškinimą, palyginamas tvarkymo technines savybes ir susijusias procedūras, leidžiančias užtikrinti palyginamas eksploatacines savybes, sutartas visam EOEVT arba jo dalims.

2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

EOEVT, jo sistemos ir jų sudedamosios dalys koordinuotai palaiko naujas sutartas ir patvirtintas veiklos koncepcijas, kurios pagerina oro navigacijos paslaugų kokybę ir efektyvumą, pirmiausia saugumo ir pajėgumų požiūriu.

Naujų koncepcijų, pavyzdžiui bendro sprendimų priėmimo, didesnės automatizacijos ir alternatyvių atsakomybės skirstymo srityje perdavimo būdų, potencialas apsvarstomas tinkamai atsižvelgiant į technologijų plėtrą ir jų saugų įgyvendinimą po patvirtinimo.

3. Sauga

EOEVT sistemos ir operacijos pasiekia sutartus aukštus saugos lygius. Sutartos saugos valdymo ir ataskaitų metodikos nustatomos, kad būtų pasiektas šis tikslas.

Atitinkamų antžeminių sistemų ir jų dalių atžvilgiu šie aukšti saugos lygiai sustiprinami apsauginiais tinklais, kuriems taikomos sutartos bendros eksploatacinės savybės.

Sistemų ir jų sudedamųjų dalių projektavimui, įgyvendinimui, techninei priežiūrai ir eksploatavimui tiek įprastiniu veikimo režimu, tiek savybių pablogėjimo režimu, taikoma suderinta saugos reikalavimų visuma apibrėžiama siekiant, kad visais skrydžio etapais ir visame EOEVT būtų pasiektas sutartas saugos lygis.

Sistemos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad tiek įprastiniame, tiek savybių pablogėjimo veikimo režime skrydžių valdymo personalui paskirtos užduotys atitiktų žmogiškuosius gebėjimus ir būtų suderinamos su reikalaujamais saugos lygiais.

Sistemos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad jų įprastinėje veikimo aplinkoje nebūtų trukdžių.

4. Civilinis - karinis koordinavimas

EOEVT, jo sistemos ir jų sudedamosios dalys palaiko laipsnišką civilinio — karinio koordinavimo įgyvendinimą tiek, kiek tai būtina, kad oro erdvė ir oro eismo srautai būtų efektyviai valdomi, o visi oro erdvės naudotojai saugiai ir efektyviai ją naudotų, taikant lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją.

Kad būtų pasiekti šie tikslai, EOEVT, jo sistemos ir jų sudedamosios dalys palaiko savalaikį keitimąsi civilinių ir karinių dalyvių turima teisinga ir suderinama informacija apie visus skrydžio etapus.

Turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinius saugumo reikalavimus.

5. Aplinkosaugos apribojimai

EOEVT sistemos ir operacijos atsižvelgia į būtinybę sumažinti poveikį aplinkai laikantis Bendrijos teisės aktų.

6. Loginės sistemų architektūros principai

Sistemos projektuojamos ir palaipsniui integruojamos siekiant sąryšingos ir vis labiau suderintos, plėtojamos ir patvirtintos EOEVT loginės architektūros.

7. Sistemų kūrimo principai

Sistemos projektuojamos, gaminamos ir prižiūrimos remiantis pagrįstais inžinerijos principais, pirmiausia susijusiais su moduliškumu, leidžiančiu naudoti sukeičiamas sudedamąsias dalis, dideliu naudingumu ir esminių sudedamųjų dalių dubliavimu bei atsparumu gedimui.

B dalis: konkretūs reikalavimai

Toliau išvardyti reikalavimai skirti kiekvienai iš sistemų; jie papildo arba patobulina bendruosius reikalavimus.

1. Oro erdvės valdymo sistemos ir procedūros

1.1. Vientisas veikimas

Informacija, susijusi su taktikos nustatymo ir taktiniais galimybės naudotis oro erdve aspektais, visoms suinteresuotoms šalims teikiama tinkamai ir laiku, kad būtų užtikrintas efektyvus oro erdvės paskirstymas ir visų oro erdvės naudotojų naudojimasis ja. Turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinius saugumo reikalavimus.

2. Oro eismo srautų valdymo sistemos ir procedūros

2.1. Vientisas veikimas

Oro eismo srautų valdymo sistemos ir procedūros palaiko teisingą, nuoseklų ir tinkamą keitimąsi atitinkama strategine, taktikos nustatymo ir taktine skrydžių informacija, apimančia visus skrydžių etapus, ir sudaro sąlygas dialogui siekiant optimizuoto oro erdvės naudojimo.

3. Oro eismo paslaugų sistemos ir procedūros

3.1. Skrydžio duomenų tvarkymo sistemos

3.1.1. Vientisas veikimas

Skrydžio duomenų tvarkymo sistemų sąveika vyksta laiku keičiantis teisinga ir nuoseklia informacija ir vienodai tą informaciją aiškinant, siekiant užtikrinti nuoseklų ir suderinamą planavimo procesą ir išteklių požiūriu efektyvų taktinį bendradarbiavimą visame EOEVT visais skrydžio etapais.

Kad būtų užtikrintas saugus, sklandus ir greitas tvarkymas visame EOEVT, skrydžio duomenų tvarkymo techninės savybės turi būti lygiavertės ir pritaikytos atitinkamai aplinkai (žemei, aerodromo skrydžio valdymo rajonui, skrydžiui maršrutu), kai žinomos eismo charakteristikos, ir naudojamos pagal sutartą ir patvirtintą veiklos koncepciją, pirmiausia dėl tvarkymo rezultatų tikslumo ir leistinų paklaidų.

3.1.2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

Skrydžio duomenų tvarkymo sistemos leidžia palaipsniui įgyvendinti pažangesnes sutartas ir patvirtintas veiklos koncepcijas visais skrydžio etapais.

Didelės automatizacijos prietaisų savybės turi būti tokios, kad sudarytų sąlygas nuosekliam ir efektyviam taktikos nustatymo ir taktiniam skrydžio duomenų tvarkymui EOEVT dalyse.

Orlaivyje esančios ir antžeminės sistemos bei jų sudedamosios dalys, palaikančios naujas sutartas ir patvirtintas veiklos koncepcijas projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad būtų užtikrinama sąveika laiku keičiantis teisinga ir nuoseklia informacija ir vienodai aiškinant esamos ir numatomos veiklos situaciją.

3.2. Priežiūros duomenų tvarkymo sistemos

3.2.1. Vientisas veikimas

Priežiūros duomenų tvarkymo sistemos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad užtikrintų būtinas technines savybes ir paslaugų kokybę tam tikroje aplinkoje (žemėje, aerodromo skrydžio valdymo rajone, skrendant maršrutu), kai žinomos eismo charakteristikos, pirmiausia gautų rezultatų tikslumo bei patikimumo ir skrydžių valdymo postui teikiamos informacijos teisingumo, vientisumo, prieinamumo, tęstinumo ir pateikimo laiku požiūriu.

Priežiūros duomenų tvarkymo sistemos leidžia laiku tarpusavyje keistis tinkama, tikslia, suderinama ir nuoseklia informacija, kad būtų užtikrintas optimalus skirtingų EOEVT dalių darbas.

3.2.2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

Priežiūros duomenų tvarkymo sistemos leidžia palaipsniui suteikti galimybę naudotis naujais priežiūros informacijos šaltiniais tokiu būdu, kad pagerintų bendrą paslaugos kokybę.

3.3. Žmogus-mašina sąveikos sistemos

3.3.1. Vientisas veikimas

Antžeminių oro eismo valdymo sistemų žmogus-mašina sąveikos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad visam skrydžių valdymo personalui sukurtų vis labiau suderintą darbo aplinką, įskaitant funkcijas ir ergonomiką, atitinkančią privalomas tam tikros aplinkos (žemės, aerodromo skrydžių valdymo rajono, skrydžio maršrutu) savybes, kai žinomos eismo charakteristikos.

3.3.2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

Žmogus-mašina sąveikos sistemos leidžia palaipsniui įdiegti naujas sutartas ir patvirtintas veiklos koncepcijas ir vis didesnį automatizavimą tokiu būdu, kad tiek įprastiniame, tiek savybių pablogėjimo veikimo režime skrydžių valdymo personalui paskirtos užduotys atitiktų žmogiškuosius gebėjimus.

4. Ryšių sistemos ir procedūros žemės ir žemės, oro ir žemės bei oro ir oro ryšiams

4.1. Vientisas veikimas

Ryšių sistemos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras taip, kad tam tikroje oro erdvės dalyje arba konkrečioje srityje būtų užtikrintos privalomos techninės savybės, pirmiausia pranešimų apdorojimo laiko, jų vientisumo bei prieinamumo ir funkcijų tęstinumo požiūriu.

EOEVT ryšių tinklas turi būti toks, kad atitiktų paslaugų kokybės, veikimo zonos ir dubliavimo reikalavimus.

4.2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

Ryšių sistemos leidžia palaipsniui įgyvendinti pažangesnes sutartas ir patvirtintas veiklos koncepcijas visais skrydžio etapais.

5. Navigacijos sistemos ir procedūros

5.1. Vientisas veikimas

Navigacijos sistemos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad būtų pasiektos būtinos horizontalios ir vertikalios techninės savybės, pirmiausia dėl tikslumo ir funkcinio pajėgumo, tam tikroje aplinkoje (žemėje, aerodromo skrydžių valdymo rajone, skrendant maršrutu), kai žinomos eismo charakteristikos, ir jos būtų eksploatuojamos pagal sutartą ir patvirtintą veiklos koncepciją.

6. Priežiūros sistemos ir procedūros

6.1. Vientisas veikimas

Priežiūros sistemos projektuojamos, gaminamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos naudojant tinkamas ir patvirtintas procedūras tokiu būdu, kad būtų užtikrintos būtinos techninės savybės, taikytinos tam tikroje aplinkoje (žemėje, aerodromo skrydžių valdymo rajone, skrendant maršrutu), kai žinomos eismo charakteristikos, ir jos būtų eksploatuojamos pagal sutartą ir patvirtintą veiklos koncepciją, pirmiausia tikslumo, veikimo zonos, diapazono ir paslaugų kokybės požiūriu.

EOEVT priežiūros tinklas turi būti toks, kad atitiktų tikslumo, savalaikiškumo, veikimo zonos ir dubliavimo reikalavimus. Priežiūros tinklas leidžia keistis priežiūros duomenimis siekiant pagerinti veiklą visame EOEVT.

7. Oro navigacijos informacijos paslaugų sistemos ir procedūros

7.1. Vientisas veikimas

Tiksli, savalaikė ir suderinama oro navigacijos informacija teikiama palaipsniui pereinant prie jos teikimo elektronine forma, pagrįsto bendrai sutartu ir standartizuotu duomenų rinkiniu.

Tiksli ir suderinama oro navigacijos informacija, pirmiausia susijusi su orlaivyje esančiomis ir antžeminėmis sudedamosiomis dalimis ar sistemomis, teikiama laiku.

7.2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

Vis tikslesnė, išsamesnė ir aktualesnė oro navigacijos informacija laiku teikiama ir naudojama siekiant užtikrinti nuolatinį oro erdvės ir oro uostų naudojimo efektyvumo gerinimą.

8. Meteorologinės informacijos naudojimo sistemos ir procedūros

8.1. Vientisas veikimas

Meteorologinės informacijos naudojimo sistemos ir procedūros pagerina jos teikimo nuoseklumą ir savalaikiškumą ir jos pateikimo kokybę naudojant sutartą duomenų rinkinį.

8.2. Naujų veiklos koncepcijų palaikymas

Meteorologinės informacijos naudojimo sistemos ir procedūros pagerina jos pateikimo spartumą ir naudojimosi ja greitį, kad būtų užtikrintas nuolatinis oro erdvės ir oro uostų naudojimo efektyvumo gerinimas.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

SUDEDAMOSIOS DALYS

EB deklaracija

- atitikties

- tinkamumo naudoti

1. Sudedamosios dalys

Sudedamosios dalys sąveikos įgyvendinimo taisyklėse bus identifikuojamos laikantis šio reglamento 3 straipsnio nuostatų.

2. Taikymo sritis

EB deklaraciją sudaro:

- esminio atskirai paimtos sudedamosios dalies atitikimo Bendrijos specifikacijoms, kurias ji turi atitikti, įvertinimas arba

- sudedamosios dalies tinkamumo naudoti įvertinimas atsižvelgiant į oro eismo valdymo aplinką, kurioje ji naudojama.

Projektavimo ir gamybos etapuose notifikuotųjų įstaigų taikomos vertinimo procedūros remsis Sprendime 93/465/EEB apibrėžtais moduliais laikantis sąveikos įgyvendinimo taisyklėse išdėstytų sąlygų.

3. EB deklaracijos turinys

EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose turi būti nurodyta data ir jie turi būti pasirašyti.

Tokia deklaracija turi būti surašyta ta pačia kalba kaip ir instrukcijos, ir joje turi būti:

- nuorodos į direktyvą,

- gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (nurodomas firmos pavadinimas ir tikslus adresas, o įgaliotasis atstovas taip pat nurodo gamintojo firmos pavadinimą),

- sudedamosios dalies aprašymas,

- procedūros, kurios buvo laikomasi deklaruojant atitiktį arba tinkamumą naudoti (šio reglamento 5 straipsnis), aprašymas;

- visos atitinkamos nuostatos, kurias atitinka sudedamoji dalis, pirmiausia jos naudojimo sąlygos,

- prireikus, procedūroje, kurios buvo laikomasi dėl atitikties arba tinkamumo naudoti, dalyvaujančios notifikuotosios įstaigos ar įstaigų pavadinimas, adresas, patikrinimo sertifikato data, kartu tam tikrais atvejais nurodant sertifikato galiojimo trukmę ir sąlygas,

- prireikus nuorodos į Bendrijos specifikacijas, kurių laikomasi,

- pasirašiusiojo asmens, įgalioto prisiimti įsipareigojimus gamintojo arba Bendrijoje įsisteigusio jo įgaliotojo atstovo vardu, tapatybė.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

SISTEMOS

Sistemų patikrinimo EB deklaracija

Sistemoms taikoma patikrinimo tvarka

1. Sistemų patikrinimo EB deklaracijos turinys

EB patikrinimo deklaracijoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose turi būti nurodyta data ir jie turi būti pasirašyti. Tokia deklaracija turi būti surašyta ta pačia kalba kaip techninė byla, ir joje turi būti:

- nuorodos į direktyvą,

- oro navigacijos paslaugų teikėjo pavadinimas ir adresas (firmos pavadinimas ir tikslus adresas),

- trumpas sistemos aprašymas,

- procedūros, kurios buvo laikomasi deklaruojant sistemos atitiktį (šio reglamento 6 straipsnis), aprašymas,

- notifikuotosios įstaigos, kuri atliko su patikrinimo procedūra susijusias užduotis, pavadinimas ir adresas, jei tai taikoma,

- techninėje byloje esančių dokumentų nuorodos,

- prireikus nuorodos į Bendrijos specifikacijas,

- visos atitinkamos laikinos ar galutinės nuostatos, kurias turi atitikti sistemos, pirmiausia, tam tikrais atvejais, visi eksploatavimo apribojimai ar sąlygos,

- jei EB deklaracija laikina, jos galiojimo trukmė,

- pasirašiusiojo asmens tapatybė.

2. Sistemoms taikoma patikrinimo tvarka

Sistemų patikrinimas yra procedūra, kuria oro navigacijos paslaugų teikėjas patikrina ir patvirtina, kad sistema atitinka šį Reglamentą ir gali būti pradėta naudoti pagal šį reglamentą.

Sistema yra tikrinama dėl kiekvieno iš šių aspektų:

- bendro projektavimo,

- sistemos kūrimo ir integravimo, įskaitant pirmiausia ją sudarančius mazgus ir bendrą reguliavimą,

- eksploatacinio sistemos integravimo,

- konkrečių sistemos techninės priežiūros nuostatų, jei jos taikomos.

Jei pagal atitinkamą sąveikos įgyvendinimo taisyklę būtinas notifikuotosios įstaigos dalyvavimas, notifikuotoji įstaiga, atlikusi pagal taisyklę jai tenkančias užduotis, parengia atitikties sertifikatą, susijusį su jos atliktomis užduotimis. Šis sertifikatas skirtas oro navigacijos paslaugų teikėjui. Šis teikėjas parengia EB patikrinimo deklaraciją, skirtą nacionalinei priežiūros institucijai.

3. Techninė byla

Techninėje byloje, pateikiamoje kartu su EB patikrinimo deklaracija, turi būti visi būtini dokumentai, susiję su sistemos charakteristikomis, įskaitant naudojimo sąlygas ir apribojimus, taip pat tam tikrais atvejais dokumentai, patvirtinantys sudedamųjų dalių atitiktį.

Pateikiami bent šie dokumentai:

- nurodomos atitinkamos pirkimams naudojamų techninių specifikacijų dalys, užtikrinančios atitikimą taikytinoms sąveikos įgyvendinimo taisyklėms ir, prireikus, Bendrijos specifikacijos,

- sudedamųjų dalių sąrašas, nurodytas šio reglamento 3 straipsnyje,

- EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos, su kuria pagal šio reglamento 5 straipsnį turi būti pateikiamos pirmiau minėtos sudedamosios dalys, kopijos, prireikus kartu pateikiant notifikuotųjų įstaigų atliktų testų ir patikrinimų aprašymo kopiją,

- jeigu sistemos (sistemų) tikrinime dalyvavo notifikuotoji įstaiga, jos pasirašytas sertifikatas, kuriame nurodoma, kad sistema atitinka šį reglamentą ir paminimos visos veiklos vykdymo metu užfiksuotos ir nepanaikintos išlygos,

- jeigu notifikuotoji įstaiga nedalyvavo, testų ir įrengimo konfigūracijų, atliktų siekiant užtikrinti atitikimą esminiams reikalavimams ir bet kuriems kitiems sąveikos įgyvendinimo taisyklėse pateikiamiems reikalavimams, aprašymas.

4. Pateikimas

Techninė byla turi būti pridėta prie EB patikrinimo deklaracijos, kurią oro navigacijos paslaugų teikėjas pateikia nacionalinei priežiūros institucijai.

Techninės bylos kopiją paslaugų teikėjas turi saugoti visą sistemos eksploatavimo laiką. Paprašius ji turi būti nusiųsta bet kuriai kitai valstybei narei.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

NOTIFIKUOTOSIOS ĮSTAIGOS

1. Įstaiga, jos direktorius ir už patikrinimų atlikimą atsakingi darbuotojai negali nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotieji atstovai būti susiję su sudedamųjų dalių ar sistemų projektavimu, gamyba, prekyba jomis ar jų technine priežiūra, nei su jų naudojimu. Tai neatmeta galimybės gamintojui arba konstruktoriui ir tai įstaigai keistis technine informacija.

2. Įstaiga ir už patikrinimus atsakingi darbuotojai patikrinimus turi atlikti su kuo didžiausiu profesiniu sąžiningumu ir kuo didžiausia technine kompetencija ir turi būti laisvi nuo bet kokio asmenų ar grupių, kuriuos gali paveikti patikrinimų rezultatai, spaudimo ir paskatos, ypač finansinės, kuri galėtų paveikti jų sprendimus arba jų atliekamo tikrinimo rezultatus.

3. Įstaiga turi samdyti darbuotojus ir turėti reikalingų priemonių, kad deramai atliktų su patikrinimais susijusias technines ir administracines užduotis; jai turėtų būti prieinama išskirtiniams patikrinimams reikalinga įranga.

4. Personalas, kuriam pavesta atlikti tikrinimus, privalo:

- turėti gerą techninį ir profesinį pasirengimą,

- pakankamai nusimanyti apie atliekamų patikrinimų reikalavimus ir turėti tinkamą tokios veiklos patirtį,

- sugebėti parengti deklaracijas, protokolus ir ataskaitas, liudijančius apie atliktus patikrinimus.

5. Būtina garantuoti kontrolės darbuotojų bešališkumą. Jų atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų patikrinimų skaičiaus ar nuo patikrinimo rezultatų.

6. Įstaiga privalo sudaryti atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisė atsakomybę prisiima valstybė arba bandymus tiesiogiai atlieka pati valstybė narė.

7. Įstaigos darbuotojai turi saugoti profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gauta atliekant jų užduotis pagal šį reglamentą.

--------------------------------------------------

Top