EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0552

Uredba (EZ) br. 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti) Tekst značajan za EGP

OJ L 96, 31.3.2004, p. 26–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 101

In force. Latest consolidated version: 11/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/552/oj

07/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

85


32004R0552


L 096/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.03.2004.


UREDBA (EZ) br. 552/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 10. ožujka 2004.

o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom

(Uredba o interoperabilnosti)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4), u svjetlu zajedničkog teksta koji je 11. prosinca 2003. odobrio Odbor za mirenje,

budući da:

(1)

Kako bi se uspostavilo jedinstveno europsko nebo i osigurala interoperabilnost Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (EATMN), potrebno je donijeti mjere u vezi sa sustavima, sastavnim dijelovima i s njima povezanim postupcima koji su u skladu s pružanjem usluga u zračnoj plovidbi, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (5), i s organizacijom i korištenjem zračnog prostora, kako je to predviđeno Uredbom (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2003. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru) (6).

(2)

U izvješću Skupine na visokoj razini za jedinstveno europsko nebo potvrđena je potreba za uspostavom tehničkih propisa na temelju „novog pristupa” u skladu s rezolucijom Vijeća od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkom usklađivanju i standardima (7) u kojoj su bitni zahtjevi, pravila i standardi međusobno usklađeni i dosljedni.

(3)

Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. (Okvirna uredba) (8) utvrđuje se okvir za stvaranje jedinstvenog europskog neba.

(4)

U izvješću Skupine na visokoj razini potvrđuje se da je, unatoč napretku koji je u zadnjih nekoliko godina postignut u smjeru nesmetanog rada EATMN-a, situacija još uvijek nezadovoljavajuća s niskom razinom integracije među nacionalnim sustavima za upravljanje zračnim prometom i sporim uvođenjem novih operativnih koncepata i tehnologije potrebnih za postizanje dodatnih potrebnih kapaciteta.

(5)

Povećanje stupnja integriranosti na razini Zajednice imalo bi za posljedicu veću učinkovitost i niže troškove nabave i održavanja sustava te poboljšanje koordinacije rada.

(6)

Pretežnost nacionalnih tehničkih specifikacija koje se koriste u nabavi dovela je do rascjepkanosti tržišta sustavima i ne olakšava industrijsku suradnju na razini Zajednice; to posebno pogađa industriju koja svoje proizvode mora znatno prilagoditi pojedinačnom nacionalnom tržištu; zbog takvih praksi razvoj i uvođenje nove tehnologije nepotrebno je otežano, a uvođenje novih operativnih koncepata koji su potrebni za povećanje kapaciteta usporeno.

(7)

Stoga je u interesu svih onih koji su uključeni u upravljanje zračnim prometom razviti novi partnerski pristup koji omogućuje uravnoteženo sudjelovanje svih strana i potiče kreativnost i širenje znanja, iskustva i rizika; takvo bi partnerstvo trebalo težiti definiranju, u suradnji s industrijom, dosljednog niza specifikacija Zajednice koje mogu zadovoljiti najširi mogući raspon potreba.

(8)

Unutarnje tržište cilj je Zajednice pa bi stoga mjere koje se poduzimaju u skladu s ovom Uredbom trebale doprinijeti njegovom postupnom razvoju u ovom sektoru.

(9)

Stoga je prikladno utvrditi bitne zahtjeve koji bi se trebali odnositi na Europsku mrežu za upravljanje zračnim prometom, njezine sustave, sastavne dijelove i pripadajuće postupke.

(10)

Za sustave bi se, kad je to potrebno, trebala donijeti provedbena pravila o interoperabilnosti kojima bi se dopunili ili dodatno razradili bitni zahtjevi. Ta bi se pravila, kad je to potrebno, trebala donijeti i kako bi se olakšalo usklađeno uvođenje novih, usuglašenih i potvrđenih operativnih koncepata ili tehnologija; usklađenost s tim pravilima treba trajno održavati; ta bi se pravila trebala oslanjati na pravila i standarde koje su razvile međunarodne organizacije, poput Eurocontrola ili ICAO-a.

(11)

Razvoj i usvajanje specifikacija Zajednice o EATMN-u, njegovim sustavima, sastavnim dijelovima i pripadajućim postupcima predstavlja odgovarajući način definiranja tehničkih i operativnih uvjeta potrebnih za ispunjenje bitnih zahtjeva i odgovarajućih provedbenih pravila o interoperabilnosti; usklađenost s objavljenim specifikacijama Zajednice, koja ostaje dobrovoljna, uspostavlja pretpostavku o usklađenosti s bitnim zahtjevima i odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

(12)

Europska tijela za standardizaciju u suradnji s Europskom organizacijom za opremu za civilno zrakoplovstvo (Eurocae) i Eurocontrolom moraju uspostaviti specifikacije Zajednice u skladu s općim postupcima Zajednice za standardizaciju.

(13)

Postupci kojima se uređuje ocjenjivanje sukladnosti sastavnih dijelova ili njihove prikladnosti za uporabu moraju se temeljiti na uporabi modula na koje se odnosi Odluka Vijeća 93/465/EEZ od 22. srpnja 1993. o modulima različitih faza postupaka ocjenjivanja sukladnosti i pravilima za postavljanja i korištenja oznake CE o sukladnosti, namijenjenih za primjenu u pogledu direktiva o tehničkom usklađivanju (9); ti bi se moduli trebali, ako je to potrebno, proširiti tako da obuhvate posebne zahtjeve dotičnih industrija.

(14)

Dotično tržište je malo te se sastoji od sustava i sastavnih dijelova koji se gotovo isključivo koriste u svrhu upravljanja zračnim prometom i koji nisu namijenjeni široj javnosti; zato bi bilo pretjerano stavljati oznaku CE na sastavne dijelove jer je na temelju ocjene sukladnosti i/ili prikladnosti za uporabu dostatna proizvođačeva izjava o sukladnosti; to ne bi trebalo utjecati na obvezu proizvođača da oznaku CE stavljaju na određene sastavne dijelove kako bi potvrdili njihovu usklađenost s drugim pravnim propisima Zajednice koji se na njih odnose.

(15)

Početak uporabe sustava za upravljanje zračnim prometom trebao bi ovisiti o provjeri usklađenosti s bitnim zahtjevima i odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti; uporaba specifikacija Zajednice uspostavlja pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevima i odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

(16)

Potpuna bi se primjena ove Uredbe trebala ostvariti pomoću prijelazne strategije kojom bi se trebali postići ciljevi ove Uredbe, što ne bi smjelo uzrokovati neopravdane zapreke, u smislu omjera troškova i koristi, u očuvanju postojeće infrastrukture.

(17)

U okviru relevantnog zakonodavstva Zajednice treba voditi računa o potrebi da se osigura sljedeće:

usklađeni uvjeti u pogledu raspoloživosti i učinkovite uporabe radijskog spektra potrebnog za uspostavu jedinstvenog europskog neba, uključujući aspekte elektromagnetske kompatibilnosti,

zaštita iz aspekta sigurnosti ključnih usluga od štetnog ometanja,

učinkovita i odgovarajuća uporaba frekvencija koje su dodijeljene i kojima isključivo upravlja zrakoplovni sektor.

(18)

Direktiva Vijeća 93/65/EEZ od 19. srpnja 1993. o utvrđivanju i uporabi kompatibilnih tehničkih specifikacija za nabavu opreme i sustava za upravljanje zračnim prometom (10) ograničena je na obveze naručitelja; ova je Uredba sveobuhvatnija u smislu da se odnosi na obveze svih sudionika, uključujući pružatelje usluga u zračnoj plovidbi, korisnike zračnog prostora, industriju i zračne luke te predviđa i pravila koja su primjenljiva na sve sudionike i usvajanje specifikacija Zajednice koje, iako su dobrovoljne, uspostavljaju pretpostavku usklađenosti s bitnim zahtjevima. Stoga je nakon prijelaznog razdoblja potrebno staviti izvan snage Direktivu 93/65/EEZ, Direktivu Komisije 97/15/EZ od 25. ožujka 1997. o usvajanju Eurocontrolovih standarda i o izmjeni Direktive Vijeća 93/65/EEZ o utvrđivanju i uporabi kompatibilnih tehničkih specifikacija za nabavu opreme i sustava za upravljanje zračnim prometom (11), Uredbu Komisije (EZ) br. 2082/2000 od 6. rujna 2000. o usvajanju Eurocontrolovih standarda i o izmjeni Direktive 97/15/EZ (12) i Uredbe (EZ) br. 980/2002 od 4. lipnja 2002. o izmjeniUredbe (EZ) br. 2082/2000.

(19)

Zbog razloga pravne sigurnosti važno je osigurati da sadržaj određenih odredaba propisa Zajednice donesenih na temelju Direktive 93/65/EEZ ostane na snazi nepromijenjen. Za donošenje provedbenih pravila na temelju ove Uredbe, koja odgovaraju takvim odredbama, potrebno je određeno vrijeme,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   U okviru područja primjene Okvirne uredbe ova se Uredba odnosi na interoperabilnost EATMN-a.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na sustave, njihove sastavne dijelove i pripadajuće postupke navedene u Prilogu I.

3.   Cilj je ove Uredbe postići interoperabilnost različitih sustava, sastavnih dijelova i pripadajućih postupaka EATMN-a, vodeći pritom računa o odgovarajućim međunarodnim pravilima. Ovom se Uredbom također nastoji osigurati usklađeno i brzo uvođenje novih, usuglašenih i potvrđenih operativnih koncepata ili novih tehnologija u području upravljanja zračnim prometom.

POGLAVLJE II.

BITNI ZAHTJEVI, PROVEDBENA PRAVILA ZA INTEROPERABILNOST I SPECIFIKACIJE ZAJEDNICE

Članak 2.

Bitni zahtjevi

EATMN, njegovi sustavi te njihovi sastavni dijelovi i pripadajući postupci moraju ispunjavati bitne zahtjeve. Ti su zahtjevi utvrđeni u Prilogu II.

Članak 3.

Provedbena pravila za interoperabilnost

1.   Provedbena pravila za interoperabilnost uvode se kada god su potrebna za usklađeno postizanje ciljeva ove Uredbe.

2.   Sustavi, sastavni dijelovi i pripadajući postupci moraju tijekom cijelog svojeg vijeka trajanja biti u skladu s odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

3.   Provedbena pravila o interoperabilnosti moraju posebno:

(a)

odrediti svaki specifičan zahtjev koji dopunjuje ili razrađuje bitne zahtjeve, posebno u pogledu sigurnosti, nesmetanog rada i učinkovitosti; i/ili

(b)

opisati, kad je to potrebno, svaki specifičan zahtjev koji dopunjuje ili razrađuje bitne zahtjeve, posebno u pogledu usklađenog uvođenja novih, usuglašenih i potvrđenih operativnih koncepata ili novih tehnologija; i/ili

(c)

odrediti sastavne dijelove kada je riječ o sustavima; i/ili

(d)

opisati specifične postupke za ocjenu sukladnosti koji, kad je to potrebno, uključuju sudjelovanje prijavljenih tijela navedenih u članku 8. na temelju modula definiranih u Odluci 93/465/EEZ koji se koriste za ocjenu sukladnosti sastavnih dijelova ili njihove prikladnosti za uporabu, kao i za provjeru sustava; i/ili

(e)

specificirati uvjete provedbe uključujući, kad je to potrebno, datum do kojega se svi relevantni sudionici moraju s njima uskladiti.

4.   Pri pripremi, donošenju i revidiranju provedbenih pravila o interoperabilnosti vodi se računa o procijenjenim troškovima i koristima tehničkih rješenja pomoću kojih je ta provedbena pravila moguće ispuniti, a u svrhu definiranja najfunkcionalnijeg rješenja, pri čemu se vodi računa o dogovorenoj visokoj razini sigurnosti. Ocjena troškova i koristi tih rješenja za sve dotične sudionike prilaže se svakom nacrtu provedbenog pravila o interoperabilnosti.

5.   Provedbena pravila o interoperabilnosti utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 8. Okvirne uredbe.

Članak 4.

Specifikacije Zajednice

1.   U ostvarivanju ciljeva ove Uredbe mogu se utvrditi specifikacije Zajednice. Takve specifikacije mogu biti sljedeće:

(a)

europski standardi za sustave ili sastavne dijelove, zajedno s odgovarajućim postupcima, koje su, u suradnji s Eurocaeom, uspostavila europska tijela za standardizaciju na temelju ovlaštenja Komisije i u skladu s člankom 6. stavkom 4. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih norma i propisa (13) te u skladu s općim smjernicama o suradnji između Komisije i tijela za standardizaciju potpisanima 13. studenoga 1984.;

ili

(b)

specifikacije koje je, u skladu s postupkom navedenim u članku 5. stavku 2. Okvirne uredbe, kao odgovor na zahtjev Komisije u vezi s pitanjima operativne koordinacije između pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, izradio Eurocontrol.

2.   Pretpostavlja se da su sustavi i pripadajući postupci ili sastavni dijelovi koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama Zajednice i čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije usklađeni s bitnim zahtjevima i/ili provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

3.   Komisija objavljuje referentne brojeve europskih standarda navedenih u stavku 1. točki (a) u Službenom listu Europske unije.

4.   Komisija objavljuje referentne brojeve Eurocontrolovih specifikacija navedenih u stavku 1. točki (b) u Službenom listu Europske unije u skladu s postupkom navedenim u članku 5. stavku 2. Okvirne uredbe.

5.   Ako država članica ili Komisija smatra da usklađenost s objavljenom specifikacijom Zajednice ne jamči sukladnost s bitnim zahtjevima i/ili provedbenim pravilima o interoperabilnosti koje bi navedena specifikacija Zajednice trebala obuhvaćati, primjenjuje se postupak naveden u članku 5. stavku 2. Okvirne uredbe.

6.   Ako su objavljeni europski standardi manjkavi, može se u skladu s postupkom navedenim u članku 5. stavku 2. Okvirne uredbe te nakon savjetovanja s odborom uspostavljenim na temelju članka 5. Direktive 98/34/EZ donijeti odluka o djelomičnom ili potpunom povlačenju predmetnog standarda iz publikacija koje ih sadrže ili o njihovim izmjenama.

7.   Ako su objavljene Eurocontrol-ove specifikacije manjkave, može se u skladu s postupkom navedenim u članku 5. stavku 2. Okvirne uredbe donijeti odluka o djelomičnom ili potpunom povlačenju predmetnih specifikacija iz publikacija koje ih sadrže ili o njihovim izmjenama.

POGLAVLJE III.

PROVJERA SUKLADNOSTI

Članak 5.

EZ izjava o sukladnosti sastavnih dijelova ili njihovoj prikladnosti za uporabu

1.   Sastavnim dijelovima mora biti priložena EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu. Elementi te izjave navedeni su u Prilogu III.

2.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, EZ izjavom o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu jamči i izjavljuje da je primijenio odredbe utvrđene u bitnim zahtjevima i odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

3.   Pretpostavlja se da su oni sastavni dijelovi kojima je priložena EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu usklađeni s bitnim zahtjevima i odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

4.   U odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti utvrđuju se, kad je to potrebno, zadaci u vezi s ocjenom sukladnosti ili prikladnosti za uporabu sastavnih dijelova koje izvršavaju prijavljena tijela navedena u članku 8.

Članak 6.

EZ izjava o provjeri sustava

1.   Sustavi su predmet EZ provjere od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti kako bi se osiguralo da ti sustavi, prilikom uključenja u EATMN, ispunjavaju bitne zahtjeve ove Uredbe i provedbena pravila o interoperabilnosti.

2.   Prije nego što se sustav počne koristiti, odgovarajući pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je sastaviti EZ izjavu o provjeri o potvrđivanju usklađenosti te je podnijeti nacionalnom nadzornom tijelu zajedno s tehničkom dokumentacijom. Elementi te izjave i tehničke dokumentacije navedeni su u Prilogu IV. Nacionalno nadzorno tijelo može zatražiti bilo kakve dodatne informacije potrebne za nadzor usklađenosti.

3.   U odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti utvrđuju se, kad je to potrebno, zadaci koji se odnose na provjeru sustava, a koje izvršavaju prijavljena tijela navedena u članku 8.

4.   EZ izjava o provjeri ne dovodi u pitanje nijednu ocjenu koju nacionalno nadzorno tijelo možda mora izvršiti zbog razloga koji se ne odnose na interoperabilnost.

Članak 7.

Zaštitne mjere

1.   Ako nacionalno nadzorno tijelo utvrdi da:

(a)

sastavni dio kojemu je priložena EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu; ili

(b)

sustav kojemu je priložena EZ izjava o provjeri;

nije u skladu s bitnim zahtjevima i/ili s odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti, ono poduzima sve potrebne mjere, vodeći računa o potrebi da se osigura sigurnost i kontinuitet rada, kako bi se područje primjene predmetnog sastavnog dijela ili sustava ograničilo ili kako bi se zabranila njihova uporaba od strane subjekata za koje je tijelo odgovorno.

2.   Dotična država članica odmah obavješćuje Komisiju o svim takvim mjerama navodeći pritom svoje razloge te, posebno, je li prema njezinu mišljenju do neusklađenosti s bitnim zahtjevima došlo zbog:

(a)

neispunjavanja bitnih zahtjeva;

(b)

nepravilne primjene provedbenih pravila o interoperabilnosti i/ili specifikacija Zajednice;

(c)

manjkavosti provedbenih pravila o interoperabilnosti i/ili specifikacija Zajednice.

3.   Komisija se što je prije moguće savjetuje sa zainteresiranim stranama. Nakon takvog savjetovanja Komisija obavješćuje državu članicu o svojim nalazima i o svojem mišljenju o tome jesu li mjere nacionalnog nadzornog tijela opravdane.

4.   Ako Komisija utvrdi da mjere koje je nacionalno nadzorno tijelo poduzelo nisu opravdane, od dotične države članice traži da ih odmah povuče. O tome odmah obavješćuje proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici.

5.   Ako Komisija utvrdi da su neusklađenosti s bitnim zahtjevima uzrokovane nepravilnom primjenom provedbenih pravila o interoperabilnosti i/ili specifikacija Zajednice, dotična država članica poduzima odgovarajuće mjere protiv izdavatelja izjave o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu ili EZ izjave o provjeri te o tome obavješćuje Komisiju i druge države članice.

6.   Ako Komisija utvrdi da su neusklađenosti s bitnim zahtjevima uzrokovane manjkavošću specifikacija Zajednice, primjenjuje se postupak naveden u članku 4. stavku 6. ili 7.

Članak 8.

Prijavljena tijela

1.   Država članica obavješćuje Komisiju i druge države članice o tijelima koja je imenovala za izvođenje zadaća koje se odnose na ocjenu sukladnosti ili prikladnosti za uporabu navedenu u članku 5. i/ili provjeru navedenu u članku 6., pri čemu navodi područje odgovornosti svakog takvog tijela i identifikacijski broj koji mu je dodijelila Komisija. Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije popis tih tijela, njihove identifikacijske brojeve i područja odgovornosti te redovito ažurira taj popis.

2.   Za ocjenu tijela koja se trebaju imenovati, države članice primjenjuju kriterije predviđene u Prilogu V. Smatra se da tijela koja ispunjavaju kriterije ocjenjivanja predviđene odgovarajućim europskim standardima ispunjavaju i navedene kriterije.

3.   Države članice povlače imenovanje prijavljenog tijela koje više ne ispunjava kriterije predviđene u Prilogu V. O tome odmah obavješćuju Komisiju i druge države članice.

4.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve navedene u stavcima 1., 2. i 3., države članice mogu odlučiti da kao prijavljena tijela imenuju organizacije ovlaštene u skladu s člankom 3. Uredbe o pružanju usluga.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Revizija priloga

U slučaju bilo kakvih tehničkih ili operativnih razvoja moguće su prilagodbe priloga I. i II. u skladu s postupkom navedenim u članku 5. stavku 3. Okvirne uredbe.

Članak 10.

Prijelazne odredbe

1.   Od 20. listopada 2005., na početak rada sustava i sastavnih dijelova EATMN-a primjenjuju se bitni zahtjevi, osim ako se ne odredi drukčije odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

2.   Do 20. travnja 2011., svi sustavi i sastavni dijelovi EATMN-a koji su trenutačno u uporabi moraju se uskladiti s bitnim zahtjevima, osim ako se ne odredi drukčije odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

3.   Ako su sustavi EATMN-a naručeni ili su obvezujući ugovori s tim u vezi potpisani

prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe ili, kada je to primjereno,

prije datuma stupanja na snagu jednog ili više provedbenih pravila o interoperabilnosti,

tako da se sukladnost s bitnim zahtjevima i/ili odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti ne može osigurati do roka navedenog u stavku 1., dotična država članica dužna je Komisiji dostaviti detaljne informacije o bitnim zahtjevima i/ili provedbenim pravilima o interoperabilnosti ako se utvrdi nesukladnost.

Komisija se savjetuje sa dotičnim stranama, nakon čega donosi odluku u skladu s postupkom navedenim u članku 5. stavku 3. Okvirne uredbe.

Članak 11.

Stavljanje izvan snage

Direktive 93/65/EEZ i 97/15/EZ te uredbe (EZ) br. 2082/2000 i 980/2002. stavljaju se izvan snage 20. listopada 2005.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 10. ožujka 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  SL C 103 E, 30.4.2002., str. 41.

(2)  SL C 241, 7.10.2002., str. 24.

(3)  SL C 278, 14.11.2002., str. 13.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 3. rujna 2002. (SL C 272 E, 13.11.2003., str. 325.), Zajedničko stajalište Vijeća od 18. ožujka 2003. (SL C 129 E, 3.6.2003., str. 26.) i Stajalište Europskog parlamenta od 3. srpnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. i Odluka Vijeća do 2. veljače 2004.

(5)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(6)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(7)  SL C 136, 4.6.1985., str. 1.

(8)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(9)  SL L 220, 30.8.1993., str. 23.

(10)  SL L 187, 29.7.1993., str. 52. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(11)  SL L 95, 10.4.1997., str. 16. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2082/2000 (SL L 254, 9.10.2000., str. 1.).

(12)  SL L 254, 9.10.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 980/2002 (SL L 150, 8.6.2002., str. 38.).

(13)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.).


PRILOG I.

POPIS SUSTAVA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Za potrebe ove Uredbe, EATMN je podijeljen na osam sustava.

1.

Sustavi i postupci za upravljanje zračnim prostorom.

2.

Sustavi i postupci za upravljanje protokom zračnog prometa.

3.

Sustavi i postupci za pružanje usluga zračnog prometa, posebno sustavi za obradu letnih informacija, sustavi za obradu nadzornih podataka i korisnička sučelja.

4.

Komunikacijski sustavi i postupci za komunikaciju zemlja-zemlja, zrak-zemlja i zrak-zrak.

5.

Navigacijski sustavi i postupci.

6.

Nadzorni sustavi i postupci.

7.

Sustavi i postupci za usluge zrakoplovnog informiranja.

8.

Sustavi i postupci za uporabu meteoroloških informacija.


PRILOG II.

BITNI ZAHTJEVI

Dio A:   Opći zahtjevi

To su zahtjevi koji se odnose na cijelu mrežu i koji se općenito primjenjuju na svaki od sustava navedenih u Prilogu I.

1.   Nesmetani rad

Projektiranje, izgradnja, održavanje i rad sustava za upravljanje zračnim prometom i njihovih sastavnih dijelova moraju se provoditi u skladu s odgovarajućim i vrijedećim postupcima na način koji osigurava stalni nesmetani rad EATMN-a tijekom svih faza leta. Nesmetani rad obuhvaća, posebno, razmjenu informacija, uključujući odgovarajuće informacije o operativnom statusu, zajedničko tumačenje informacija, usporedive učinkovitosti obrade i pripadajuće postupke koji omogućuju zajedničku operativnu učinkovitost dogovorenu za cijeli EATMN ili za njegove dijelove.

2.   Potpora novim operativnim konceptima

EATMN, pripadajući sustavi i sastavni dijelovi moraju na koordinirani način podupirati nove dogovorene i vrijedeće operativne koncepte koji unaprjeđuju kvalitetu i učinkovitost usluga u zračnoj plovidbi, posebno u smislu sigurnosti i kapaciteta.

Treba proučiti mogućnosti novih koncepata, kao što su suradnja u donošenju odluka, veća automatizacija i novi načini prijenosa odgovornosti u vezi s razdvajanjem, pri čemu treba voditi računa o tehnološkom razvoju i o sigurnom uvođenju tih novih koncepata nakon njihova prihvaćanja.

3.   Sigurnost

Sustavi i rad EATMN-a moraju dostići dogovorenu visoku razinu sigurnosti. Za postizanje tog cilja potrebno je uspostaviti metode upravljanja sigurnošću i metode izvješćivanja.

Što se tiče odgovarajućih sustava na tlu ili njihovih dijelova, navedene visoke razine sigurnosti unapređuju se sigurnosnim mrežama na koje se primjenjuju utvrđene zajedničke značajke učinkovitosti.

Potrebno je definirati usklađeni niz sigurnosnih zahtjeva za projektiranje, uvođenje, održavanje i rad sustava i njihovih sastavnih dijelova kako za normalan rad tako i za rad sa smanjenim funkcijama sustava kako bi se postigla utvrđena razina sigurnosti za sve faze leta i za cjelokupni EATMN.

Projektiranje, izgradnja, održavanje i rad sustava za upravljanje zračnim prometom moraju se provoditi u skladu s odgovarajućim i prihvaćenim postupcima tako da zadaće dodijeljene osoblju zaduženom za kontrolu zračnog prometa budu usklađene s ljudskim mogućnostima tijekom normalnog rada i rada sa smanjenim funkcijama sustava te da budu u skladu s potrebnim razinama sigurnosti.

Projektiranje, izgradnja, održavanje i rad sustava za upravljanje zračnim prometom mora se provoditi u skladu s odgovarajućim i prihvaćenim postupcima na način koji će onemogućiti štetni utjecaj na normalno radno okruženje.

4.   Civilno-vojna koordinacija

Primjenom koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora EATMN-a, pripadajući sustavi i sastavni dijelovi podržavat će postupno uvođenje civilno-vojne koordinacije u mjeri potrebnoj za učinkovito upravljanje zračnim prostorom i protokom zračnog prometa te za sigurno i učinkovito korištenje zračnog prostora od strane svih korisnika.

Radi postizanja navedenih ciljeva, EATMN, pripadajući sustavi i sastavni dijelovi podržavaju pravovremenu razmjenu točnih i dosljednih informacija između civilne i vojne strane tijekom svih faza leta.

Potrebno je voditi računa o nacionalnim sigurnosnim zahtjevima.

5.   Utjecaj na okoliš

Sustavi i rad EATMN-a vode računa o potrebi da se utjecaj na okoliš što više smanji u skladu s pravnim propisima Zajednice.

6.   Načela o izradi logičke arhitekture sustava

Sustavi se projektiraju i postupno integriraju s ciljem postizanja koherentne i sve usklađenije, razvojne i ovjerene logičke arhitekture unutar EATMN-a.

7.   Načela o izgradnji sustava

Dizajn, izgradnja i održavanje sustava trebaju se temeljiti na zdravim inženjerskim načelima, posebno onima koja se odnose na modularnost, čime se omogućuje zamjenjivost sastavnih dijelova, visoku razinu raspoloživosti te zalihost i toleranciju na kvarove ključnih sastavnih dijelova.

Dio B:   Specifični zahtjevi

To su zahtjevi koji su specifični za svaki sustav i koji dopunjuju ili razrađuju opće zahtjeve.

1.   Sustavi i postupci za upravljanje zračnim prostorom

1.1.   Nesmetani rad

Informacije koje se odnose na predtaktičke i taktičke aspekte raspoloživosti zračnog prostora moraju se točno i pravodobno osigurati svim zainteresiranim stranama kako bi se osigurala učinkovita dodjela i korištenje zračnog prostora od strane svih korisnika zračnog prostora. Pri tome treba voditi računa o nacionalnim sigurnosnim zahtjevima.

2.   Sustavi i postupci za upravljanje protokom zračnog prometa

2.1.   Nesmetani rad

Sustavi i postupci za upravljanje protokom zračnog prometa trebaju podržavati razmjenu točnih, koherentnih i relevantnih strateških, predtaktičkih i taktičkih – ovisno o slučaju – letnih informacija koje obuhvaćaju sve faze leta i nude mogućnost vođenja razgovora u svrhu postizanja optimalnog korištenja zračnog prostora.

3.   Sustavi i postupci za pružanje usluga zračnog prometa

3.1.   Sustavi za obradu podataka o letu

3.1.1.   Nesmetani rad

Sustavi za obradu podataka o letu moraju biti interoperabilni u smislu pravodobne razmjene točnih i dosljednih informacija te njihova zajedničkog operativnog tumačenja od strane svih sudionika kako bi se osigurali koherentan i dosljedan postupak planiranja i taktička koordinacija s učinkovitom uporabom resursa u cijelom EATMN-u tijekom svih faza leta.

Kako bi se osigurala sigurna, nesmetana i brza obrada u cijelom EATMN-u, učinkovitost obrade podataka o letu mora biti jednaka i primjerena određenom okružju (manevarska površina, završno kontrolirano područje (TMA), zračna ruta) s poznatim prometnim karakteristikama, a podaci se trebaju koristiti prema dogovorenom i prihvaćenom operativnom konceptu, posebno u smislu točnosti obrađenih podataka i njihove tolerancije na pogrešku.

3.1.2.   Podrška novim operativnim konceptima

Sustavi za obradu podataka o letu trebaju omogućiti postupno uvođenje naprednih, dogovorenih i prihvaćenih operativnih koncepata za sve faze leta.

Karakteristike visokoautomatiziranih uređaja moraju biti takve da omogućuju koherentnu i učinkovitu predtaktičku i taktičku obradu letnih informacija u dijelovima EATMN-a.

Sustavi na zrakoplovu i na tlu te njihovi sastavni dijelovi koji podržavaju nove, dogovorene i prihvaćene operativne koncepte trebaju biti projektirani, izgrađeni, održavani i upravljani u skladu s odgovarajućim i prihvaćenim postupcima na način koji osigurava interoperabilnost u smislu pravodobne razmjene točnih i dosljednih informacija i razumijevanja trenutnih i predviđenih operativnih situacija od strane svih sudionika.

3.2.   Sustavi za obradu nadzornih podataka

3.2.1.   Nesmetani rad

Sustavi za obradu nadzornih podataka projektiraju se, grade, održavaju te se njima upravlja u skladu s odgovarajućim i potvrđenim postupcima na način koji osigurava potrebnu učinkovitost i kvalitetu usluga u određenom okružju (manevarska površina, TMA, zračna ruta) s poznatim prometnim karakteristikama, posebno u smislu točnosti i pouzdanosti izračunanih rezultata te točnosti, cjelovitosti, raspoloživosti, kontinuiteta i pravodobnosti informacija na kontrolnom mjestu.

Sustavi za obradu nadzornih podataka moraju omogućiti pravovremenu razmjenu relevantnih, točnih, dosljednih i koherentnih informacija s ciljem osiguranja optimalnog rada u različitim dijelovima EATMN-a.

3.2.2.   Podrška novim operativnim konceptima

Sustavi za obradu nadzornih podataka trebaju osigurati postupnu raspoloživost novih izvora nadzornih informacija tako da se unaprijedi sveukupna kvaliteta usluge.

3.3   Korisnička sučelja

3.3.1.   Nesmetani rad

Korisnička sučelja u okviru zemaljskih sustava za upravljanje zračnim prometom projektiraju se, grade, održavaju te se njima upravlja u skladu s odgovarajućim i prihvaćenim postupcima tako da se cjelokupnom osoblju zaduženom za kontrolu zračnog prometa omogući postupno sve usklađenije radno okruženje, uključujući funkcije i ergonomiju, koje zadovoljava traženu učinkovitost za određeno okružje (manevarska površina, TMA, zračna ruta) s poznatim prometnim karakteristikama.

3.3.2.   Podrška novim operativnim konceptima

Korisnička sučelja trebaju osigurati postupno uvođenje novih, dogovorenih i prihvaćenih operativnih koncepata i povećanu automatizaciju tako da osiguraju usklađenost zadaća dodijeljenih osoblju zaduženom za kontrolu zračnog prometa s ljudskim mogućnostima tijekom normalnog rada i rada sa smanjenim funkcijama sustava.

4.   Komunikacijski sustavi i postupci za komunikaciju zemlja-zemlja, zrak-zemlja i zrak-zrak

4.1.   Nesmetani rad

Komunikacijski se sustavi projektiraju, izgrađuju, održavaju te se njima upravlja u skladu s odgovarajućim i potvrđenim postupcima tako da se unutar određenog opsega zračnog prostora ili za specifičnu namjenu postigne potrebna učinkovitost, posebno u smislu vremena obrade podataka, cjelovitosti, raspoloživosti i kontinuiteta funkcije.

Komunikacijska mreža unutar EATMN-a mora biti takva da ispunjava zahtjeve u pogledu kvalitete usluga, pokrivenosti i zalihosti.

4.2.   Podrška novim operativnim konceptima

Komunikacijski sustavi trebaju podržavati uvođenje naprednih, dogovorenih i prihvaćenih operativnih koncepata za sve faze leta.

5.   Navigacijski sustavi i postupci

5.1.   Nesmetani rad

Navigacijski se sustavi projektiraju, izgrađuju, održavaju te se njima upravlja u skladu s odgovarajućim i potvrđenim postupcima tako da se postigne potrebna horizontalna i vertikalna plovidbena učinkovitost, posebno u smislu točnosti i funkcionalnih mogućnosti, za određeno okruženje (manevarska površina, TMA, zračna ruta) s poznatim prometnim karakteristikama koje se koriste prema dogovorenom i prihvaćenom operativnom konceptu.

6.   Nadzorni sustavi i postupci

6.1.   Nesmetani rad

Nadzorni se sustavi projektiraju, grade, održavaju te se njima upravlja u skladu s odgovarajućim i potvrđenim postupcima tako da se postigne potrebna učinkovitost za određeno okruženje (manevarska površina, TMA, zračna ruta) s poznatim prometnim karakteristikama koje se koristi u skladu s dogovorenim i prihvaćenim operativnim konceptom, posebno u smislu točnosti, pokrivenosti, dometa i kvalitete usluge.

Nadzorna mreža unutar EATMN-a mora biti takva da ispunjava zahtjeve u pogledu točnosti, pravodobnosti, pokrivenosti i zalihosti. Nadzorna mreža treba omogućavati razmjenu nadzornih podataka s ciljem unapređenja operacija unutar EATMN-a.

7.   Sustavi i postupci za usluge zrakoplovnog informiranja

7.1.   Nesmetani rad

Točne, pravodobne i dosljedne zrakoplovne informacije trebaju se osigurati postupno, u elektroničkom obliku, na temelju zajednički dogovorenog i standardiziranog niza podataka.

Točne i dosljedne zrakoplovne informacije, posebno u vezi sa sastavnim dijelovima ili sustavima na zrakoplovu i na tlu, trebaju biti pravodobno dostupne.

7.2.   Podrška novim operativnim konceptima

Kako bi se podržalo stalno poboljšanje učinkovitosti korištenja zračnog prostora i zračnih luka, potrebno je učiniti dostupnima i pravodobno koristiti sve točnije, potpunije i ažuriranije informacije.

8.   Sustavi i postupci za uporabu meteoroloških informacija

8.1.   Nesmetani rad

Sustavi i postupci za uporabu meteoroloških informacija trebaju poboljšati dosljednost i pravodobnost njihova prosljeđivanja i kvalitetu njihova prikazivanja uporabom dogovorenog niza podataka.

8.2.   Podrška novim operativnim konceptima

Kako bi se podržalo stalno poboljšanje učinkovitosti korištenja zračnog prostora i zračnih luka, sustavi i postupci za uporabu meteoroloških informacija trebaju poboljšati brzinu dostupnosti i uporabe navedenih informacija.


PRILOG III.

SASTAVNI DIJELOVI

EZ izjava o

sukladnosti

prikladnosti za uporabu

1.   Sastavni dijelovi

Sastavni dijelovi utvrđuju se u provedbenim pravilima o interoperabilnosti u skladu s odredbama članka 3. ove Uredbe.

2.   Područje primjene

EZ izjava obuhvaća:

ocjenu temeljne sukladnosti sastavnog dijela, promatranog zasebno, s relevantnim specifikacijama Zajednice, ili

ocjenu/prosudbu prikladnosti za uporabu sastavnog dijela promatranog u njegovu okruženju upravljanja zračnim prometom.

Prilikom postupaka ocjenjivanja koja provode imenovana tijela u fazama projektiranja i proizvodnje primjenjuju se moduli definirani Odlukom 93/465/EEZ u skladu s uvjetima iz odgovarajućih provedbenih pravila o interoperabilnosti.

3.   Sadržaj EZ izjave

EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu te popratna dokumentacija moraju biti datirani i potpisani.

Ta izjava mora biti napisana na istom jeziku na kojem su napisane i upute i mora sadržavati sljedeće:

referentni broj Uredbe,

naziv i adresu proizvođača ili njegova ovlaštenog predstavnika s poslovnim nastanom u Zajednici (navodi se trgovačko ime i puna adresa, a u slučaju ovlaštenog predstavnika, i trgovačko ime proizvođača),

opis sastavnog dijela,

opis postupka za utvrđivanje sukladnosti ili prikladnosti za uporabu (članak 5. ove Uredbe),

sve relevantne odredbe koje sastavni dio mora ispunjavati, a posebno uvjete uporabe,

kad je to potrebno, naziv i adresu jednog ili više prijavljenih tijela uključenih u postupak utvrđivanja sukladnosti ili prikladnosti za uporabu te datum izdavanja potvrde o pregledu zajedno s, kad je to primjenljivo, rokom i uvjetima valjanosti potvrde,

kad je to potrebno, referentne brojeve specifikacija Zajednice koje su se poštovale,

identifikaciju potpisnika ovlaštenog preuzimati obveze u ime proizvođača ili proizvođačeva ovlaštena predstavnika s poslovnim nastanom u Zajednici.


PRILOG IV.

SUSTAVI

EZ izjava o provjeri sustava

Postupak provjere za sustave

1.   Sadržaj EZ izjave o provjeri sustava

EZ izjava o provjeri sustava i popratna dokumentacija moraju biti datirani i potpisani. Ta izjava mora biti napisana na istom jeziku na kojem je napisana i tehnička dokumentacija i mora sadržavati sljedeće:

referentni broj Uredbe,

naziv i adresu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (trgovačko ime i puna adresa),

kratak opis sustava,

opis postupka za utvrđivanje sukladnosti sustava (članak 6. ove Uredbe),

ako je to primjenljivo, naziv i adresu prijavljenog tijela koje je provelo postupak provjere,

referentne brojeve dokumenata iz tehničke dokumentacije,

kad je to potrebno, referentne brojeve specifikacija Zajednice,

sve relevantne privremene ili konačne odredbe koje moraju ispunjavati sustavi, a posebno, kad je to primjenljivo, svako operativno ograničenje ili uvjet,

ako je privremena: rok valjanosti EZ izjave,

identifikaciju potpisnika.

2.   Postupak provjere za sustave

Provjera sustava je postupak kojim pružatelj usluga u zračnoj plovidbi provjerava i potvrđuje da je sustav u skladu s ovom Uredbom i da se na temelju ove Uredbe može pustiti u rad.

Sustav se provjerava u pogledu svakog od sljedećih aspekata:

cjelokupni dizajn,

razvoj i integracija sustava, što posebno uključuje sklapanje sastavnih dijelova i sveukupne prilagodbe,

integracija operativnog sustava,

ako je to primjenljivo, posebne odredbe za održavanje sustava.

Ako relevantno provedbeno pravilo o interoperabilnosti zahtijeva sudjelovanje prijavljenog tijela, to prijavljeno tijelo, nakon što obavi zadaće za koje je u skladu s tim pravilom odgovorno, sastavlja potvrdu o sukladnosti u vezi sa zadaćama koje je obavilo. Ta potvrda namijenjena je pružatelju usluga u zračnoj plovidbi. Potom taj pružatelj usluga sastavlja EZ izjavu o provjeri koja je namijenjena nacionalnom nadzornom tijelu.

3.   Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija koja se prilaže EZ izjavi o provjeri mora sadržavati sve potrebne dokumente koji se odnose na karakteristike sustava, uključujući uvjete i ograničenja uporabe, kao i, prema potrebi, dokumente koji potvrđuju sukladnost sastavnih dijelova.

Potrebno je priložiti barem sljedeće dokumente:

navođenje relevantnih dijelova tehničkih specifikacija korištenih pri nabavi koji osiguravaju sukladnost s odgovarajućim provedbenim pravilima o interoperabilnosti i, kada je to primjenljivo, specifikacije Zajednice,

popis sastavnih dijelova navedenih u članku 3. ove Uredbe,

preslike EZ izjave o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu s kojima, u skladu s člankom 5. ove Uredbe, gore navedeni sastavni dijelovi moraju biti popraćeni, zajedno s, kada je to primjenljivo, preslikom evidencije ispitivanja i pregleda koje su provela prijavljena tijela,

ako je u provjeri sustava sudjelovalo prijavljeno tijelo, potvrdu koju prijavljeno tijelo supotpisuje, a kojom se potvrđuje da je sustav u skladu s ovom Uredbom te u kojoj se navodi svaka rezerva evidentirana tijekom izvođenja aktivnosti koja nije otklonjena,

ako u provjeri sustava nije sudjelovalo prijavljeno tijelo, zapisnik ispitivanja i instalacijskih konfiguracija provedenih u svrhu osiguranja sukladnosti s bitnim zahtjevima i bilo kakvim posebnim zahtjevima sadržanim u relevantnim provedbenim pravilima o interoperabilnosti.

4.   Podnošenje

Tehnička dokumentacija prilaže se EZ izjavi o provjeri koju pružatelj usluga u zračnoj plovidbi podnosi nacionalnom nadzornom tijelu.

Jedan primjerak tehničke dokumentacije mora se nalaziti kod pružatelja usluga tijekom cijelog radnog vijeka sustava. Dužan ga je poslati svakoj državi članici koja to zatraži.


PRILOG V.

PRIJAVLJENA TIJELA

1.

Tijelo, njegov direktor i osoblje odgovorno za obavljanje provjera ne smiju biti uključeni, neposredno ili kao ovlašteni predstavnici, u projektiranje, proizvodnju, prodaju ili održavanje sastavnih dijelova ili sustava, ili u njihovu uporabu. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača ili konstruktora i tog tijela.

2.

Tijelo i osoblje odgovorno za provjere moraju obavljati provjere s najvećim mogućim profesionalnim integritetom i najvećom mogućom tehničkom stručnošću te ne smiju biti izloženi nikakvim pritiscima i poticajima, posebno onima financijske vrste, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili rezultate njihova inspekcijskog nadzora, posebno od strane osoba ili skupina osoba na koje utječu rezultati njihovih provjera.

3.

Tijelo mora zaposliti osoblje i imati sredstva potrebna za odgovarajuće izvođenje tehničkih i upravnih zadaća u vezi s provjerama; ono također mora imati pristup opremi potrebnoj za izvanredne provjere.

4.

Osoblje odgovorno za inspekcijski nadzor mora:

proći temeljitu tehničku i stručnu obuku,

imati zadovoljavajuće znanje o zahtjevima inspekcijskih nadzora koje obavlja i odgovarajuće iskustvo u vezi s takvim poslovima,

imati sposobnost potrebnu za sastavljanje izjava, zapisnika i izvješća kojima se dokazuje da je inspekcijski nadzor obavljen.

5.

Nepristranost inspekcijskog osoblja mora biti zajamčena. Njihova nagrada ne smije ovisiti o broju obavljenih inspekcijskih nadzora ili o rezultatima takvih inspekcijskih nadzora.

6.

Tijelo mora biti osigurano od odgovornosti, osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država članica u skladu s nacionalnim pravom ili ako je država članica neposredno odgovorna za inspekcijske nadzore.

7.

Osoblje tijela mora čuvati poslovnu tajnu u pogledu svih informacija stečenih prilikom obavljanja svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom.


Top