EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1275

Uredba Komisije (EU) št. 1275/2013 z dne 6. decembra 2013 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za arzen, kadmij, svinec, nitrite, eterično gorčično olje in škodljive botanične nečistoče Besedilo velja za EGP

OJ L 328, 7.12.2013, p. 86–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1275/oj

7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/86


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1275/2013

z dne 6. decembra 2013

o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za arzen, kadmij, svinec, nitrite, eterično gorčično olje in škodljive botanične nečistoče

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (1) in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/32/ES določa, da je uporaba proizvodov, namenjenih za živalsko krmo, pri katerih vrednosti nezaželenih snovi presegajo mejne vrednosti iz Priloge I k navedeni direktivi, prepovedana.

(2)

Nekatere formulacije z dolgotrajnim sproščanjem dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene z visoko koncentracijo spojin elementov v sledovih neizogibno vsebujejo količine arzena, kadmija ali svinca, ki presegajo mejne vrednosti, določene za te težke kovine v dopolnilnih krmnih mešanicah. Vendar višje mejne vrednosti za te težke kovine v formulacijah z dolgotrajnim sproščanjem ne pomenijo nevarnosti za zdravje živali ali ljudi ali za okolje, saj je izpostavljenost živali težkim kovinam z uporabo teh posebnih formulacij z dolgotrajnim sproščanjem znatno nižja kot v primeru drugih dopolnilnih krmnih mešanic, ki vsebujejo spojine elementov v sledovih. Zato je primerno, da se določijo višje mejne vrednosti za navedene težke kovine v takšnih formulacijah z dolgotrajnim sproščanjem, ki vsebujejo visoke vrednosti spojin elementov v sledovih.

(3)

Iz prejetih podatkov sledi, da raven arzena v krmnem dodatku železov karbonat po spremembi proizvodnega območja v nekaterih primerih presega sedanjo mejno vrednost. Da bi zagotovili preskrbo z železovim karbonatom na evropskem trgu, je primerno povečati mejno vrednost arzena v železovem karbonatu. To povečanje ne vpliva negativno na zdravje živali in ljudi ali na okolje, saj mejna vrednost, določena za arzen v dopolnilnih krmnih mešanicah in popolnih krmnih mešanicah, ostaja nespremenjena.

(4)

Pred kratkim je Referenčni laboratorij EU za težke kovine v krmi in živilih (EURL–HM) ugotovil pomembno razliko v rezultatih analize, pridobljenih z uporabo različnih postopkov za ekstrakcijo, ki se trenutno uporabljajo za določitev svinca v kaolinitni glini in krmi, ki vsebuje kaolinitno glino (2). Pred tem z uporabo različnih postopkov ekstrakcije niso bile opažene pomembne razlike med vrednostmi težkih kovin v mineralnih krmnih mešanicah (3). Mejne vrednosti se nanašajo na „analitično določitev svinca, pri čemer se ekstrakcija izvaja 30 minut pri vrelišču v dušikovi kislini (5 % masni delež)“. Zato je primerno, da se zagotovi uporaba navedenega postopka ekstrakcije za določitev svinca v kaolinitni glini.

(5)

Kar zadeva nitrit, se za proizvode in stranske proizvode iz sladkorne pese in sladkornega trsa ter iz proizvodnje škroba trenutno ne uporablja mejna vrednost. Ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega razvoja bi se morala enaka mejna vrednost uporabljati za proizvode in stranske proizvode iz proizvodnje alkoholnih pijač.

(6)

Ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega razvoja je primerno določiti mejno vrednost za eterično gorčično olje v Camelina sativa (navadni riček) in pridobljenih proizvodih na enako vrednost, kot je mejna vrednost za tropine ogrščice.

(7)

Vrste Brassica so bile vključene na seznam med škodljive botanične nečistoče zaradi visoke vsebnosti eteričnega gorčičnega olja (izražene kot izotiocianati). Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v svojem mnenju o glukozinolatih (alil izotiocianati) kot nezaželenih snoveh v živalski krmi (4) ugotovila, da so bili škodljivi vplivi pri živalih na splošno povezani s skupno količino glukozinolatov v prehrani. Če bi se izmerila celotna količina glukozinolatov, bi bilo možno ugotoviti tudi nečistoče prek proizvodov iz Brassica juncea ssp., Brassica nigra in Brassica carinata. Zato je primerno, da se črtajo proizvodi, z izjemo semen, teh vrst iz oddelka VI Priloge I o škodljivih botaničnih nečistočah in za posamična krmila, pridobljena iz teh vrst Brassica, določi mejna vrednost za eterično gorčično olje na enako vrednost, kot je mejna vrednost za tropine ogrščice.

(8)

Primerno je uporabiti poimenovanje za posamična krmila v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (5).

(9)

Direktivo 2002/32/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2002/32/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.

(2)  Določitev celotnega svinca in svinca, ki ga je mogoče ekstrahirati, v kaolinitni glini. Tehnična podpora EURL-HM Generalnemu direktoratu za zdravje in potrošnike – JRC 69122 – Skupno raziskovalno središče – Inštitut za referenčne materiale in meritve.

(3)  IMEP-111: Celotni kadmij, svinec, arzen, živo srebro in baker ter kadmij in svinec, ki ju je mogoče ekstrahirati v mineralnih krmnih mešanicah. Poročilo enajste medlaboratorijske primerjave, ki jo je organiziral Referenčni laboratorij EU za težke kovine v krmi in živilih. EUR 24758 EN – Skupno raziskovalno središče – Inštitut za referenčne materiale in meritve.

(4)  Mnenje znanstvenega odbora za onesnaževalce v prehranski verigi na zahtevo Evropske komisije glede glukozinolatov kot nezaželenih snovi v živalski krmi, EFSA Journal (2008); 590, 1–76.

(5)  UL L 29, 30.1.2013, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Direktivi 2002/32/ES se spremeni:

1.

Vrstica 1 oddelka I – Arzen – se nadomesti z naslednjim:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

„1.

Arzen (1)

Posamična krmila,

2

razen:

 

moke, pridobljene iz trave, posušene lucerne in posušene detelje ter posušenih pesnih rezancev in posušenih melasiranih pesnih rezancev,

4

luščine palmovih jeder,

4 (2)

fosfatov in apnenčastih morskih alg,

10

kalcijevega karbonata, kalcijevega in magnezijevega karbonata (10),

15

magnezijevega oksida, magnezijevega karbonata,

20

rib, drugih vodnih živali in proizvodov iz njih,

25 (2)

moke iz morske trave in posamičnih krmil, pridobljenih iz morske trave.

40 (2)

Železovi delci, ki se uporabljajo kot sledivo.

50

Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih,

30

razen:

 

bakrovega sulfata pentahidrata, bakrovega karbonata, dibakrovega klorida trihidroksida, železovega karbonata,

50

cinkovega oksida, manganovega oksida, bakrovega oksida.

100

Dopolnilne krmne mešanice,

4

razen:

 

mineralnih krmnih mešanic,

12

dopolnilnih krmnih mešanic za hišne živali, ki vsebujejo ribe, druge vodne živali in proizvode iz njih in/ali moko iz morske trave in posamična krmila, pridobljena iz morske trave,

10 (2)

formulacij z dolgotrajnim sproščanjem krme za posebne prehranske namene s koncentracijo spojin elementov v sledovih, več kot stokrat višjo od najvišje vsebnosti, določene za popolne krmne mešanice.

30

Popolne krmne mešanice,

2

razen:

 

popolnih krmnih mešanic za ribe in popolnih krmnih mešanic za kožuharje,

10 (2)

popolnih krmnih mešanic za hišne živali, ki vsebuje ribe, druge vodne živali in proizvode iz njih in/ali moko iz morske trave in posamična krmila, pridobljena iz morske trave.

10 (2)“

2.

Vrstica 2 oddelka I – Kadmij – se nadomesti z naslednjim:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

„2.

Kadmij

Posamična krmila rastlinskega izvora.

1

Posamična krmila živalskega izvora.

2

Posamična krmila mineralnega izvora,

2

razen:

 

fosfatov.

10

Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalne skupine spojin elementov v sledovih,

10

razen:

 

bakrovega oksida, manganovega oksida, cinkovega oksida in manganovega sulfata monohidrata.

30

Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalne skupine vezalcev in sredstev proti strjevanju.

2

Premiksi (6)

15

Dopolnilne krmne mešanice,

0,5

razen:

 

mineralnih krmnih mešanic,

 

– –

ki vsebujejo < 7 % fosforja (8),

5

– –

ki vsebujejo ≥ 7 % fosforja (8),

0,75 na 1 % fosforja (8), vendar največ 7,5

dopolnilnih krmnih mešanic za hišne živali,

2

formulacij z dolgotrajnim sproščanjem krme za posebne prehranske namene s koncentracijo spojin elementov v sledovih, več kot stokrat višjo od najvišje vsebnosti, določene v popolnih krmnih mešanicah.

15

Popolne krmne mešanice,

0,5

razen:

 

popolnih krmnih mešanic za govedo (razen telet), ovce (razen jagnjet), koze (razen kozličkov) in ribe,

1

popolnih krmnih mešanic za hišne živali.

2“

3.

Vrstica 4 oddelka I – Svinec – se nadomesti z naslednjim:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

„4.

Svinec (1)

Posamična krmila,

10

razen:

 

živinske krme (3),

30

fosfatov in apnenčastih morskih alg,

15

kalcijevega karbonata, kalcijevega in magnezijevega karbonata (10),

20

kvasa.

5

Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih,

100

razen:

 

cinkovega oksida,

400

manganovega oksida, železovega karbonata, bakrovega karbonata.

200

Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalne skupine vezalcev in sredstev proti strjevanju,

30

razen:

 

klinoptilolita vulkanskega izvora, natrolit fonolita.

60

Premiksi (6)

200

Dopolnilne krmne mešanice,

10

razen:

 

mineralnih krmnih mešanic,

15

formulacij z dolgotrajnim sproščanjem krme za posebne prehranske namene s koncentracijo spojin elementov v sledovih, več kot stokrat višjo od najvišje vsebnosti, določene v popolnih krmnih mešanicah.

60

Popolne krmne mešanice.

5

4.

Vrstica 6 oddelka I – Nitrit – se nadomesti z naslednjim:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

„6.

Nitrit (5)

Posamična krmila,

15

razen:

 

ribje moke,

30

silaže,

proizvodov in stranskih proizvodov iz sladkorne pese in sladkornega trsa ter iz proizvodnje škroba.

Popolne krmne mešanice,

15

razen:

 

popolnih krmnih mešanic za pse in mačke z vsebnostjo vlage, ki presega 20 %.

—“

5.

Vrstica 5 oddelka III – Eterično gorčično olje – se nadomesti z naslednjim:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

„5.

Eterično gorčično olje (1)

Posamična krmila,

100

razen:

 

semen Cameline sative (navadnega rička) in iz njih pridobljenih proizvodov (2), proizvodov, pridobljenih iz gorčičnih semen (2), ter semen oljne ogrščice in iz njih pridobljenih proizvodov.

4 000

Popolne krmne mešanice,

150

razen:

 

popolnih krmnih mešanic za govedo (razen telet), ovce (razen jagnjet) in koze (razen kozličkov),

1 000

popolnih krmnih mešanic za prašiče (razen pujskov) in perutnino.

500

6.

Oddelek VI: Škodljive botanične nečistoče se nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK VI: ŠKODLJIVE BOTANIČNE NEČISTOTE

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

1.

Semena plevela ter nezmleto in nezdrobljeno sadje, ki vsebuje alkaloide, glukozide ali druge strupene snovi, ločeno ali v kombinaciji, ki vsebuje:

Posamična krmila in sestavljene krmne mešanice.

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Posamična krmila in sestavljene krmne mešanice.

100

3.

Semena in lupine Ricinus communis L., Croton tiglium L. in Abrus precatorius L. ter proizvodi, ki izhajajo iz njihove predelave (3), ločeno ali v kombinaciji

Posamična krmila in sestavljene krmne mešanice.

10 (4)

4.

Neoluščen bukov žir – Fagus sylvatica L.

Posamična krmila in sestavljene krmne mešanice.

Semena in sadeži rastlinskih vrst ter proizvodi iz njihove predelave so lahko v krmi prisotni samo v sledovih, ki jih ni mogoče količinsko določiti.

5.

Barbadoški orehi – Jatropha curcas L.

Posamična krmila in sestavljene krmne mešanice.

Semena in sadeži rastlinskih vrst ter proizvodi iz njihove predelave so lahko v krmi prisotni samo v sledovih, ki jih ni mogoče količinsko določiti.

6.

Semena Ambrosia spp.

Posamična krmila,

50

razen:

 

prosa (zrnje Panicum miliaceum L.) in sorge (zrnje Sorghum bicolor (L) Moench s.l.), ki se ne dajejo neposredno živalim.

200

Sestavljene krmne mešanice, ki vsebujejo nezmleta žitna zrna in semena.

50

7.

Semena

sareptske gorčice – Brassica juncea (L.) Czern. in Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

sareptske gorčice – Brassica juncea (L.) Czern. in Coss. ssp. juncea

kitajske gorčice – Brassica juncea (L.) Czern. in Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

črne ogrščice – Brassica nigra (L.) Koch

etiopska gorčice – Brassica carinata A. Braun

Posamična krmila in sestavljene krmne mešanice.

Semena so lahko v krmi prisotna samo v sledovih, ki jih ni mogoče količinsko določiti.


(1)  Za določitev svinca v kaolinitni glini in krmi, ki vsebuje kaolinitno glino, se mejna vrednost nanaša na analitično določitev svinca, pri čemer se ekstrakcija izvaja 30 minut pri vrelišču v dušikovi kislini (5 % masni delež). Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, če se lahko dokaže, da ima uporabljeni postopek ekstrakcije enakovredni učinek ekstrakcije.“

(2)  Na zahtevo pristojnih organov mora odgovorni izvajalec izvesti analizo, s katero dokaže, da je skupna količina glukozinolatov nižja od 30 mmol/kg. Referenčna analitična metoda je EN-ISO 9167-1:1995.“

(3)  Če je določljivo z analitično mikroskopijo.

(4)  Vključuje tudi ostanke ovojev semen.“


Top