EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 7. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
7. decembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2013/720/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013 o podpise Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

1

 

 

Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1270/2013 z 15. novembra 2013 o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

40

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012

42

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky ( 1 )

69

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému ( 1 )

72

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o určité prídavné látky v potravinách ( 1 )

79

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá arzénu, kadmia, olova, dusitanov, prchavého horčičného oleja a škodlivých botanických nečistôt ( 1 )

86

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1276/2013 zo 6. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

93

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/721/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

95

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada

97

 

 

2013/722/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2013, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy a finančný príspevok Únie na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat a zoonóz predložené členskými štátmi na rok 2014 a nasledujúce roky [oznámené pod číslom C(2013) 8417]

101

 

 

2013/723/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 4. decembra 2013 o finančnom príspevku Európskej únie na vnútroštátne programy 3 členských štátov (Chorvátska, Španielska a Spojeného kráľovstva) na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva v roku 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 8498]

118

 

 

2013/724/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2013 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny na Cypre v roku 2013 [oznámené pod číslom C(2013) 8560]

121

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top