EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 340, 23. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 340

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
23. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2114/2005 z 13. decembra 2005 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

3

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2116/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1480/2003, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uplatnené na dovozy niektorých mikroelektronických obvodov známych ako DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2117/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 384/96 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2118/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2119/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3175/94, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá použitia osobitných opatrení pre dodávky obilninových výrobkov a sušeného krmiva na menšie ostrovy v Egejskom mori a ktorým sa zavádza predbežný odhad dodávok

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2120/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 638/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutia Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o opatrenia uplatniteľné na dovoz ryže s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2121/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2255/2004, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2122/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovuje dodatočná suma, ktorá sa má vyplatiť na citrusové ovocie na Cypre v súlade s nariadením (ES) č. 634/2004

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2123/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96 týkajúce sa aktivačnej úrovne dodatočných dovozných ciel na hrušky, citróny, jablká a tekvice

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2124/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú výnimky z nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o výrobky vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, vyvážaného do tretích krajín, iných ako Rumunsko

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2125/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia vyplývajúce z prijatia lepších obchodných dohôd, ktoré sa týkajú vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Rumunska

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 2126/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 350/93 týkajúce sa zatriedenia určitého druhu tovaru do kombinovanej nomenklatúry

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2127/2005 z 22. decembra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2128/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2129/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2130/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 23. decembra 2005

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2131/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2132/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2133/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 15. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2134/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2135/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2136/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2137/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2138/2005 z 22. decembra 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1438/2005

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2139/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2140/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1809/2005

60

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

61

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994

62

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/848/ES

64

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa Fínsko a Švédsko oslobodzujú od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča [oznámené pod číslom K(2005) 5469]

67

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o aktualizáciu vzorových veterinárnych osvedčení pre ovce a kozy prílohou k tomuto rozhodnutiu [oznámené pod číslom K(2005) 5506]  ( 1 )

68

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa po druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/693/ES, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou v Rusku [oznámené pod číslom K(2005) 5563]  ( 1 )

70

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES, pokiaľ ide o prerozdelenie finančného príspevku Spoločenstva niektorým členským štátom pre ich programy eradikácie a monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 5564]

73

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2005, ktorým sa mení rozhodnutie 2005/237/ES, pokiaľ ide o finančnú pomoc Spoločenstva na prevádzku referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 5617]

78

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/936/SZBP z 21. decembra 2005, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2005/847/SZBP

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top