EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:083:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 83, 17. marec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.083.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 83

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
17. marca 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 083/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 083/02

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. novembra 2010, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2

2011/C 083/03

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa vymenúvajú írski, francúzski a holandskí členovia a náhradníci Poradného výboru pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

3

2011/C 083/04

Rohodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za Grécko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko a Slovensko

4

 

Európska komisia

2011/C 083/05

Výmenný kurz eura

5

2011/C 083/06

Oznámenie Komisie na základe článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES o úprave letného času – Rozpis období s letným časom

6

 

Dvor audítorov

2011/C 083/07

Osobitná správa č. 14/2010 „Riadenie systému veterinárnych kontrol dovozu mäsa Komisiou po reforme právnych predpisov o hygiene z roku 2004“

7

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2011/C 083/08

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1 j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

8


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 083/09

Oznámenie Komisie o oslobodených stranách, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, zachované nariadením Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1095/2005: zmeny názvu a sídla niektorých oslobodených strán

10

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 083/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 083/11

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

14

2011/C 083/12

Oznámenie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 260/2011 určené osobe menom Doku Khamatovich Umarov, ktorá bola zaradená do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Qaida a Talibanom

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top