EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0033

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu

C/2018/6622

OJ L 9, 11.1.2019, p. 2–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj

11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/33

zo 17. októbra 2018,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 109, článok 114, a článok 122,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušuje a nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2). V časti II hlave II kapitole I oddieloch 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení, tradičných pojmov a označovania a obchodnej úpravy v sektore vinohradníctva a vinárstva a Komisia sa splnomocňuje, aby v tejto súvislosti prijímala delegované a vykonávacie akty. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania trhu s vínom v novom právnom rámci sa musia prijať určité pravidlá formou takýchto aktov. Uvedenými aktmi by sa mali nahradiť ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (3), ktoré by sa preto malo zrušiť.

(2)

Zo skúseností získaných pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 607/2009 vyplýva, že súčasné postupy týkajúce sa zápisu do registra, zmeny a zrušenia označení pôvodu a zemepisných označení Únie alebo tretích krajín môžu byť zložité, zaťažujúce a náročné na čas. V dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vznikli právne medzery, najmä pokiaľ ide o postup, ktorý sa má uplatňovať pri žiadostiach o zmenu špecifikácií výrobkov. Pravidlá postupu pri označení pôvodu a zemepisných označeniach v sektore vinohradníctva a vinárstva nie sú konzistentné s pravidlami uplatniteľnými na systémy kvality v potravinárskom sektore, sektore alkoholických nápojov a sektore aromatizovaných vín v rámci práva Únie. To je príčinou vzniku nezrovnalostí, pokiaľ ide o spôsob vykonávania tejto kategórie práv duševného vlastníctva. Uvedené rozdiely by sa mali odstrániť vzhľadom na právo na ochranu duševného vlastníctva stanovené v článku 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie. Týmto nariadením by sa teda mali zjednodušiť, vyjasniť, doplniť a harmonizovať príslušné postupy. Postupy by mali byť v maximálnej možnej miere navrhnuté podľa vzoru efektívnych a dobre odskúšaných postupov ochrany práv duševného vlastníctva v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravín stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (4), delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 664/2014 (5) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 668/2014 (6) a prispôsobené tak, aby sa v nich zohľadnili osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva.

(3)

Označenia pôvodu a zemepisné označenia sú zo svojej podstaty spojené s územím členských štátov. Najlepšie odborné znalosti a poznatky o príslušných faktoch majú vnútroštátne a miestne orgány. To by sa malo premietnuť do príslušných procesných pravidiel so zreteľom na zásadu subsidiarity stanovenú v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(4)

Názov, ktorý sa má chrániť ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, by sa malo zapísať do registra iba v jazyku, ktorý historicky súvisí s vymedzenou zemepisnou oblasťou, v ktorej sa výrobok vyrába. Osobitné pravidlá týkajúce sa používania jazykových znakov CHOP a CHZO by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť lepšiu čitateľnosť a zrozumiteľnosť názvov pre hospodárske subjekty a spotrebiteľov.

(5)

Mali by sa vymedziť podmienky, za ktorých sa môže jednotlivý výrobca kvalifikovať ako oprávnený žiadateľ. Jednotliví výrobcovia by nemali byť penalizovaní, ak prevládajúce okolnosti bránia vytvoreniu skupiny výrobcov. Malo by sa však objasniť, že iní výrobcovia so sídlom vo vymedzenej zemepisnej oblasti môžu použiť chránený názov, ak sú splnené podmienky stanovené v špecifikácii výrobku, aj v prípade, že chránený názov pozostáva z názvu poľnohospodárskeho podniku jednotlivého výrobcu, ktorý je žiadateľom.

(6)

Ak výrobok sektoru vinohradníctva a vinárstva s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením musí byť podľa špecifikácie výrobku balený v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti, vytvára sa tým obmedzenie voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby. Na základe judikatúry Súdneho dvora sa takéto obmedzenia môžu zaviesť iba ak sú nevyhnutné a primerané na zabezpečenie kvality, osvedčenie pôvodu výrobku alebo zabezpečenie kontroly. Je preto nutné zabezpečiť, aby každé obmedzenie malo náležité opodstatnenie z hľadiska voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby.

(7)

Nariadením (ES) č. 607/2009 sa stanovilo niekoľko výnimiek týkajúcich výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Tieto výnimky by sa nemali meniť, aby sa zachovali tradičné výrobné postupy. V záujme právnej istoty a jasnosti by mali byť jasne formulované.

(8)

Žiadosti o ochranu preskúmavajú vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov v rámci predbežného vnútroštátneho postupu. Pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu, členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť opisu súvislosti medzi kvalitou a vlastnosťami výrobku a konkrétnym zemepisným prostredím. V prípade chráneného zemepisného označenia by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť opisu súvislosti medzi danou vlastnosťou, povesťou alebo inou vlastnosťou a zemepisným pôvodom výrobku a prihliadať na vymedzenú oblasť a vlastnosti výrobku. Definícia vymedzenej oblasti by mala byť podrobná, presná a jednoznačné, aby sa výrobcovia, príslušné orgány a kontrolné orgány mohli uistiť, či sa operácie vykonávajú v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti.

(9)

Posúdenie vykonané príslušnými orgánmi členských štátov je podstatným krokom v tomto postupe. Členské štáty musia mať vedomosti, znalosti a prístup k údajom a skutočnostiam, vďaka ktorým dokážu najlepšie posúdiť, či žiadosť týkajúca sa označenia pôvodu alebo zemepisného označenia spĺňa podmienky na udelenie ochrany. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby výsledok tohto posúdenia, ktoré by sa malo presne zaznamenať v jednotnom dokumente a mali by sa v ňom zhrnúť všetky relevantné prvky špecifikácie výrobku, bol spoľahlivý a presný. So zreteľom na zásadu subsidiarity by Komisia mala následne žiadosti skontrolovať, aby sa uistila, že v nej nie sú nijaké zjavné chyby a že boli zohľadnené právne predpisy Únie a záujmy zainteresovaných strán mimo žiadajúceho členského štátu.

(10)

Na uľahčenie spoločných žiadostí o ochranu označení pôvodu a zemepisných označení by sa mali definovať konkrétne kroky v rámci postupov týchto žiadostí.

(11)

Ak členské štáty považujú názov, ktorý je predmetom žiadosti o ochranu, za oprávnený na zápis do registra ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013, mali by byť členské štáty schopné udeliť prechodnú ochranu na vnútroštátnej úrovni na obdobie, keď Komisia posudzuje žiadosť o ochranu.

(12)

Malo by sa stanoviť, aké informácie má žiadateľ predložiť, aby sa žiadosti o ochranu, zmenu, námietku alebo zrušenie považovali za prípustné, čím sa uľahčí spracovanie takýchto žiadostí a urýchli preskúmanie dokumentácie.

(13)

Námietkové konanie by sa malo skrátiť a zefektívniť. V záujme právnej istoty by sa mali stanoviť lehoty jednotlivých krokov námietkového konania a určiť prípustné dôvody na podanie námietky. Malo by sa zaviesť zmierovacie konanie, aby sa účastníkom konania umožnilo komunikovať s cieľom potenciálne dosiahnuť dohodu.

(14)

Malo by sa vypracovať ustanovenie osobitných výnimiek, ktorými by sa umožnilo, aby sa v prípade vinárskych výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku, mohol prechodne používať chránený názov. Na prekonanie dočasných ťažkostí, a s cieľom zabezpečiť, aby v dlhodobom horizonte všetci výrobcovia dodržiavali špecifikácie, by členské štáty mali mať možnosť udeliť v niektorých prípadoch výnimky na maximálne desaťročné obdobie.

(15)

Výrobcovia vinárskych výrobkov s názvom chráneným ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie sa musia vyrovnávať so situáciou na trhu, ktorá sa neustále mení a nie je vždy jednoduché sa jej prispôsobiť. Potrebujú postupy, ktoré im umožnia rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu, ale v skutočnosti im situáciu sťažuje dĺžka a zložitosť súčasného postupu zmien a bráni im rýchlo reagovať na trh. Výrobcom vinárskych výrobkov s názvom chráneným ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie by sa malo povoliť zohľadňovať vývoj vedeckých a technických poznatkov a zmeny životného prostredia. Aby sa znížil počet krokov takýchto postupov a aby sa v tejto oblasti dosiahol súlad so zásadou subsidiarity, by sa rozhodnutia o zmenách, ktoré sa netýkajú základných prvkov špecifikácie výrobku, mali schvaľovať na úrovni členského štátu. Výrobcovia by mali mať možnosť uplatňovať tieto zmeny okamžite po ukončení vnútroštátneho konania. Nemala by existovať požiadavka na opätovné preskúmanie žiadosti o schválenie na úrovni Únie.

(16)

V záujme ochrany záujmov tretích strán so sídlom v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa vyrábajú vinárske výrobky, by Komisia mala byť aj naďalej zodpovedná za schvaľovanie zmien, v prípade ktorých je potrebné námietkové konanie na úrovni Únie. Preto by sa mala stanoviť nová klasifikácia zmien: štandardné zmeny, ktoré sa uplatňujú okamžite po schválení členským štátom, keďže si nevyžadujú námietkové konanie na úrovni Únie, a zmeny na úrovni Únie, ktoré sa uplatňujú až po schválení Komisie nasledujúcom po ukončení námietkového konania na úrovni Únie.

(17)

Dočasné zmeny by mali byť zavedené s cieľom umožniť, aby vinárske výrobky s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením mohli byť naďalej uvádzané na trh pod chráneným názvom v prípadoch prírodných katastrof alebo nepriaznivých poveternostných podmienok alebo fytosanitárnych opatrení, ktoré dočasne bránia hospodárskym subjektom spĺňať špecifikácie výrobku. Vzhľadom na ich mimoriadny charakter by sa dočasné zmeny mali uplatňovať okamžite po schválení členským štátom. Vzhľadom na výnimočnosť dočasných zmien je zoznam mimoriadnych dôvodov na dočasné zmeny úplný.

(18)

Zmeny na úrovni Únie by sa mali riadiť postupom používaným pri žiadostiach o ochranu, aby mali rovnakú účinnosť a záruky. Mali by sa uplatňovať primerane s výnimkou určitých krokov, ktoré by sa mali vynechať vzhľadom na zníženie administratívnej záťaže. Postup pre štandardné zmeny a dočasné zmeny by sa mal stanoviť tak, aby členské štáty mohli uskutočniť primerané posúdenie žiadostí a zabezpečiť jednotný prístup vo všetkých členských štátoch. Presnosť a úplnosť posúdenia zo strany členského štátu by mali byť rovnocenné presnosti a úplnosti, ktoré sa požadujú v rámci konania pri žiadostiach o ochranu.

(19)

Štandardné a dočasné zmeny týkajúce sa chránených označení pôvodu a zemepisných označení s pôvodom v tretích krajinách by mali byť v súlade s prístupom stanoveným pre členské štáty a rozhodnutie o schválení by sa malo prijať v súlade so systémom platným v príslušnej tretej krajine.

(20)

Postup zrušenia by mal byť transparentnejší a prehľadnejší. Malo by byť hlavne možné podať námietku proti žiadosti o zrušenie. Postup zrušenia by sa mal z tohto dôvodu primerane riadiť štandardným postupom upravujúcim žiadosti o ochranu s výnimkou určitých krokov, ktoré by sa mali vypustiť, aby sa znížila administratívna záťaž. Ak sa chránený názov už na trhu nepoužíva, malo by byť možné ho zrušiť.

(21)

Mali by sa prijať pravidlá týkajúce sa dočasného označovania a prezentácie vinárskych výrobkov, ktorých názov bol predmetom žiadosti o ochranu ako chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, aby sa zabezpečila ochrana oprávneného záujmu hospodárskych subjektov a zohľadnila sa zásada spravodlivej hospodárskej súťaže a povinnosť zabezpečiť primeranú informovanosť spotrebiteľov.

(22)

Pre niektoré chránené označenia pôvodu plynú výhody z výnimiek týkajúcich sa povinnosti používať pojem „chránené označenie pôvodu“ na etiketách. Aby sa zachovala táto historická výsada, je vhodné potvrdiť existenciu tejto výnimky pre takéto názvy.

(23)

Používanie tradičných pojmov na opis vinárskych výrobkov je v Únii dlho zavedenou praxou. Takýmito pojmami sa označuje spôsob výroby alebo dozrievania, kvalita, farba, miesto, alebo konkrétna udalosť súvisiaca s históriou vinárskeho výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, alebo sa uvádza, že ide o vinársky výrobok s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením. Článkami 112 a 113 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa používania a ochrany tradičných pojmov. Aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž a zabránilo sa uvádzaniu spotrebiteľov do omylu, mal by sa ustanoviť spoločný rámec v súvislosti s udelením ochrany a zápisom týchto tradičných pojmov do registra. Postupy týkajúce sa poskytovania ochrany tradičných pojmov by sa mali podľa možností zjednodušiť a harmonizovať s postupmi uplatniteľnými na udelenie ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam.

(24)

Tradičný pojem môže evokovať osobitné vlastnosti vinárskeho výrobku používajúceho tento pojem. Aby pojem sprostredkoval jasné informácie, mal by sa uvádzať len v bežne používanom jazyku s pôvodným pravopisom a písmom.

(25)

Aby nedochádzalo k uvádzaniu spotrebiteľov do omylu, malo by sa povoliť používanie tradičných pojmov v prípade vinárskych výrobkov vyrobených v tretích krajinách za predpokladu, že spĺňajú tie isté alebo ekvivalentné podmienky, ako sú podmienky, ktoré vyžadujú členské štáty. Preto by možnosť žiadať o ochranu tradičného pojmu na úrovni Únie mali mať rovnako členské štáty, ako aj tretie krajiny. So zreteľom na skutočnosť, že niektoré tretie krajiny nemajú rovnaký centralizovaný systém ochrany tradičných pojmov ako Únia, pojem „zastupiteľských profesijných organizácií“ so sídlom v tretích krajinách by malo byť vymedzený tak, aby sa zabezpečili rovnaké záruky ako sú záruky stanovené v pravidlách Únie.

(26)

Členské štáty, tretie krajiny alebo zastupiteľské profesijné organizácie pôsobiace v tretích krajinách by mali zabezpečiť, aby žiadosť o ochranu predložená Komisii bola úplná a obsahovala všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú Komisii určiť, či je tradičný pojem v súlade s podmienkami stanovenými v článku 112 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a ktorými sa preukáže, že tradičný pojem je už chránený v členskom štáte.

(27)

Ochrana by sa mala udeliť len tradičným pojmom, ktoré sú všeobecne známe a majú významný ekonomický vplyv na vinárske výrobky, pre ktoré sú vyhradené. Komisia by preto mala schváliť žiadosti o ochranu tradičného pojmu iba v prípade, ak žiadosť obsahuje úplné dôkazy, že tradičný pojem sa tradične používa na označenie vinárskych výrobkov vyrobených na veľkej časti územia Únie alebo ide o všeobecne známy názov tradične používaný na celom území členského štátu alebo tretej krajiny, výrobcom, ktorý pred udelením ochrany používali daný pojem, je zaručená spravodlivá hospodárska súťaž a tradičný pojem nie je druhovým pojmom. V tomto nariadení by sa preto mal vymedziť význam pojmov „tradičné použitie“ a „druhový“.

(28)

Komisia by mala preskúmať žiadosť o ochranu tradičného pojmu s cieľom zabezpečiť, že žiadosť je riadne vyplnená a spĺňa podmienky stanovené týmto nariadením. Ak nie sú splnené požiadavky žiadosti, Komisia by mala vyzvať žiadateľa, aby podnikol potrebné úpravy alebo stiahol žiadosť. V prípade, že žiadateľ na túto výzvu nezareaguje, mala by sa žiadosť zamietnuť.

(29)

Aby nedošlo k žiadnej prekážke v ochrane tradičného pojmu, mali by každý členský štát alebo tretia krajina alebo fyzická či právnická osoba s oprávneným záujmom mať možnosť namietať proti ochrane daného tradičného pojmu. Aby sa námietka považovala za prípustnú, mala by byť námietka odôvodnená a mala by preukázať, že žiadosť nie je v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa tradičných pojmov. V prípade, že námietka sa považuje za prípustnú, Komisia by mala žiadateľovi poskytnúť kópiu prijatej námietky, aby stranám uľahčila dosiahnuť dohodu. Ak strany nedosiahnu dohodu, Komisia by mala rozhodnúť o námietke a udeliť ochranu alebo zamietnuť žiadosť o ochranu tradičného pojmu.

(30)

Aby sa zabezpečila zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o povahu a pôvod výrobku, a s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami, je potrebné stanoviť podmienky používania ochranných známok, ktoré obsahujú tradičný pojem alebo sa skladajú z tradičného pojmu, a používania homonymných tradičných pojmov.

(31)

Na zohľadnenia vývoja spotrebiteľského správania a riešenie vývoja výroby a uvádzania vinárskych výrobkov na trh, malo by sa členským štátom a tretím krajinám umožniť, aby tradičný pojem uplatňovali, zmenili alebo zrušili. Žiadostí o zmenu alebo zrušenie tradičného pojmu by mali byť riadne odôvodnené, aby sa považovali za prípustné.

(32)

Systém platný v tretích krajinách na ochranu a používanie tradičných pojmov sa môže líšiť od systémov platných v rámci Únie. Na účely konzistentnosti by sa používanie tradičných pojmov na opis vinárskych výrobkov vyrobených v tretích krajinách by sa malo povoliť za predpokladu, že nie sú v rozpore s právom Únie.

(33)

Nadobudnuté právo ochrany tradičných pojmov chránených podľa nariadenia (ES) č. 607/2009 by sa malo brať do úvahy. Tieto pojmy by preto mali byť naďalej automaticky chránené podľa tohto nariadenia.

(34)

Článkami 117 až 121 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy vinárskych výrobkov. Uvedeným nariadením sa harmonizuje používanie iných pojmov, ako sú pojmy výslovne stanovené v právnych predpisoch Únie za predpokladu, že nie sú zavádzajúce. V záujme zabezpečenia fungovania trhu by sa mali stanoviť pravidlá Únie týkajúce sa povinných údajov pri označovaní vinárskych výrobkov. S cieľom neuvádzať spotrebiteľov do omylu by sa mali stanoviť aj ustanovenia týkajúce sa používania nepovinných údajov označovania.

(35)

Na pomoc spotrebiteľom by sa povinné informácie na nádobe mali zoskupiť do jedného vizuálneho poľa. V súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (7) by sa určité povinné údaje, ako napríklad údaje o dovozcovi a zoznam zložiek, ktoré môžu vyvolávať alergie alebo neznášanlivosť, mali z tejto povinnosti vyňať.

(36)

V zmysle nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sú látky alebo výrobky, ktoré môžu spôsobiť alergie alebo neznášanlivosti, a výrazy, ktoré sa používajú ich označenie na etiketách potravín, tie, ktoré sú vymenované v prílohe II daného nariadenia. V prípade vinárskych výrobkov sa na označenie výrobkov z vajec, mliečnych výrobkov a siričitanov používajú aj iné výrazy. Tieto výrazy by sa preto mali používať na označenie vinárskych výrobkov.

(37)

Vinárske výrobky vyrobené v rámci Únie sa vyvážajú do tretích krajín. Aby spotrebitelia v týchto krajinách rozumeli informáciám súvisiacim s výrobkom, ktorý kupujú, malo by byť možné etiketu prekladať do jazyka dovážajúcej krajiny. Na uľahčenie obchodu by sa mali prijať ustanovenia umožňujúce uvádzať na etiketách akékoľvek údaje, ktoré vyžadujú právne predpisy dovážajúcej krajiny, bez ohľadu na to, či sú v súlade s právom Únie. Z bezpečnostných dôvodov by mali byť okrem toho možné výnimky z požiadaviek Únie na obchodnú úpravu vinárskych výrobkov, ktoré sa majú konzumovať na palube lietadiel, ako je napríklad povinnosť používať v prípade šumivého vína sklenené fľaše.

(38)

Naďalej by mal platiť zákaz používania olovených záklopiek na zakrytie uzáverov nádob obsahujúcich výrobky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, a to s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek riziku kontaminácie kontaktom s týmito záklopkami a znečisteniu životného prostredia odpadom.

(39)

Náležitú pozornosť je potrebné venovať osobitnému charakteru vinárskych výrobkov a stupňu variability úrovne alkoholu. Mali by sa preto povoliť kladné a záporné odchýlky, pokiaľ ide o údaj o skutočnom obsahu alkoholu v objemových percentách na etikete.

(40)

Na zabezpečenie vysledovateľnosti by sa mali zaviesť pravidlá týkajúce sa „označenia proveniencie“. Tieto pravidlá by mali zohľadňovať očakávania spotrebiteľov týkajúce sa pôvodu vinárskych výrobkov a hrozna a muštu použitého na výrobu konečného výrobku.

(41)

V záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu a aby spotrebiteľ nebol uvádzaný do omylu, malo by byť uvádzanie názvu a adresy fľašovateľa, výrobcu, predajcu alebo dovozcu povinné.

(42)

Spotrebitelia sa často rozhodujú o kúpe na základe informácií poskytnutých o obsahu cukru v šumivom víne, sýtenom víne, akostnom šumivom víne a akostnom aromatickom šumivom víne. Označenie obsahu cukru by preto pre tieto kategórie vinárskych výrobkov malo byť povinné, a zároveň by malo v prípade ostatných kategórií vinárskych výrobkov zostať nepovinné.

(43)

Spotrebitelia si nie sú vždy vedomí vlastností a spôsobov výroby sýteného vína a sýteného perlivého vína, najmä pokiaľ ide o použitie oxidu uhličitého. Na etikete takéhoto vína je preto potrebné uvádzať, že bolo vyrobené pridaním oxidu uhličitého.

(44)

Údaj o ročníku vína a údaj o jednej alebo viacerých odrodách viniča si vyžadujú osobitné pravidlá, aby sa zabezpečilo, že informácie pre spotrebiteľov nebudú zavádzajúce. Obmedzenia by sa mali zaviesť najmä na používanie názvov odrôd viniča, ktoré pozostávajú z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo ho obsahujú.

(45)

Spotrebitelia sa často rozhodujú o kúpe aj na základe muštovej odrody. Aby sa zabránilo zavádzajúcim postupom označovania, mali by sa stanoviť podmienky používania názvov používaných na označenie muštovej odrody. Vzhľadom na hospodársky význam odrodových vín pre výrobcov by sa malo výrobcom vinárskych výrobkov bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia umožniť, aby spolu s údajom „odrodové víno“ mohli na etikete uvádzať názov krajiny, kde bol vinársky výrobok vyrobený.

(46)

Obsah cukru vo vinárskych výrobkoch iných ako šumivé víno, sýtené víno, akostné šumivé víno a akostné aromatické šumivé víno nie je pre spotrebiteľa podstatnou súčasťou informácie. Výrobcovia by preto nemali byť povinní uvádzať na etikete týchto vinárskych výrobkov obsah cukru. Aby sa však spotrebitelia neuvádzali do omylu, tak by sa dobrovoľné používanie pojmov vzťahujúcich sa na obsah cukru týchto výrobkov malo regulovať.

(47)

S cieľom zabezpečiť pravdivosť a presnosť informácií oznamovaných spotrebiteľovi by sa mali stanoviť osobitné podmienky uvádzania spôsobov výroby na etikete, najmä pokiaľ ide o spôsoby výroby šumivých vín a dozrievanie pri všetkých vinárskych produktoch. Tieto údaje u spotrebiteľov evokujú vyšší štandard vinárskych výrobkov, a mali by sa preto vyhradiť pre vinárske výrobky s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením.

(48)

Údaj o poľnohospodárskom podniku využívajúcom vinohrady, z ktorých vinárske výrobky pochádzajú a kde sa vykonávajú všetky enologické postupy, môže pre výrobcov predstavovať pridanú hodnotu a pre spotrebiteľov môže byť znakom kvality. Pre výrobcov by malo byť teda prípustné na etiketách vinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uvádzať názov poľnohospodárskeho podniku.

(49)

V prípade vinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením by sa malo povoliť uvádzať na etikete odkaz na názov zemepisnej oblasti, ktorá je menšia alebo väčšia ako oblasť chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, aby bol spotrebiteľ lepšie informovaný o mieste, kde bol vinársky výrobok vyrobený, najmä ak sú tieto miesta spotrebiteľom dobre známe.

(50)

Použitie fliaš špecifického tvaru v prípade určitých vinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením je v rámci Únie dlho zavedenou praxou a takéto použitie môže u spotrebiteľov evokovať určité vlastnosti alebo provenienciu týchto vinárskych výrobkov. Preto by sa takéto tvary fliaš mali používať výhradne na príslušné vína.

(51)

Tradičný typ sklenej fľaše a uzáver šumivých vín odkazuje na tradičnú výrobu a spôsoby plnenia do fliaš. Preto by mali byť vyhradené pre šumivé víno. Členské štáty by však mali mať možnosť povoliť použitie takéhoto typu fliaš a uzáverov v prípade iných nápojov, ak sa tým neuvádza spotrebiteľ do omylu, pokiaľ ide o skutočnú povahu výrobku.

(52)

Členské štáty mali mať možnosť na účely vykonávania politiky kvality stanoviť dodatočné pravidlá označovania vinárskych výrobkov vyrobených na ich území pod podmienkou, že sú v súlade s právom Únie.

(53)

Všetky dokumenty a informácie zaslané Komisii v súvislosti so žiadosťou o ochranu, zmenu alebo zrušenie chráneného označenia pôvodu, zemepisného označenia alebo tradičného pojmu by mali byť v jednom z úradných jazykov Únie alebo sa k nim pripojí preklad do jedného z týchto jazykov, aby Komisia mohla vykonať správnu analýzu predloženej dokumentácie a predložených informácií.

(54)

S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z pravidiel nariadenia (ES) č. 607/2009 na nové pravidlá stanovené v tomto nariadení a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/34 (8) by sa mali stanoviť prechodné obdobia, aby sa hospodárskym subjektom so sídlom v Únii a v tretích krajinách umožnilo splniť požiadavky na označovanie. Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa vinárske výrobky označené v súlade s existujúcimi pravidlami mohli ďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu, zemepisné označenia a tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov, ktoré sa týkajú:

a)

žiadosti o ochranu;

b)

námietkového konania;

c)

obmedzenia používania chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení;

d)

zmien špecifikácií výrobkov a úpravy tradičných pojmov;

e)

zrušenia ochrany;

f)

označovania a obchodnej úpravy.

KAPITOLA II

CHRÁNENÉ OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

ODDIEL 1

Žiadosť o ochranu

Článok 2

Názov, ktorý sa má chrániť

1.   Názov, ktorý sa má chrániť ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, sa zapíše do registra iba v jazykoch, ktoré sa používajú alebo sa v minulosti používali na opis určitého výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti

2.   Názov označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pôvodu sa zapíše do registra v pôvodnom písme. Ak pôvodné písmo nie je latinským písmom, do registra sa okrem názvu v pôvodnom písme zapíše aj transkripcia latinským písmom.

Článok 3

Žiadateľ

Žiadateľom v zmysle článku 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže byť jednotlivý výrobca, ak sa preukáže, že:

a)

dotknutá osoba je jediným výrobcom ochotným podať žiadosť a

b)

vymedzená zemepisná oblasť má také vlastnosti, ktoré ju podstatne odlišujú od susedných oblastí, alebo vlastnosti daného výrobku sú odlišné od vlastností výrobkov vyrobených v susedných oblastiach.

Ak chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pozostáva z názvu poľnohospodárskeho podniku jednotlivého výrobcu, ktorý je žiadateľom, alebo označenie názov obsahuje, nesmie to brániť iným výrobcom používať tento názov za predpokladu, že spĺňajú špecifikáciu výrobku.

Článok 4

Ďalšie požiadavky na špecifikácie výrobkov

1.   V opise vinárskych výrobkov sa uvádza príslušná kategória alebo kategórie vinárskych výrobkov spomedzi kategórií uvedených v prílohe VII časti II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Ak sa v špecifikácii výrobku uvádza, že balenie vrátane fľašovania sa musí uskutočniť v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti alebo oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, musí obsahovať aj odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, prečo sa v danom prípade na zabezpečenie kvality alebo kontroly musí balenie uskutočniť v konkrétnej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä právo vzťahujúce sa na voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb.

Článok 5

Výnimky týkajúce sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti

1.   Odchylne od článku 93 ods. 1 písm. a) bodu iii) a článku 93 ods. 1 písm. b) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a pod podmienkou, že sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením môže vyrobiť víno v každej z týchto lokalít:

a)

v oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, alebo

b)

v oblasti, ktorá sa v súlade s vnútroštátnymi pravidlami nachádza na území rovnakej správnej jednotky alebo susednej správnej jednotky;

c)

v prípade cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo ak existuje dohoda o kontrolných opatreniach medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.

2.   Odchylne od článku 93 ods. 1) písm. a) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a pod podmienkou, že sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku môže vyrábať šumivé víno alebo perlivé víno s chráneným označením pôvodu na území, ktoré neleží v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, ak sa tento postup používal pred 1. marcom 1986

3.   Odchylne od článku 93 ods. 1) písm. a) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o likérové vína s chráneným označením pôvodu „Málaga“ a „Jerez-Xérès-Sherry“, môže hroznový mušt zo zhrozienkovateného hrozna, do ktorého bol pridaný neutrálny alkohol vínneho pôvodu na zabránenie kvaseniu, získaný z odrody viniča Pedro Ximénez, pochádzať z oblasti „Montilla-Moriles“.

Článok 6

Vnútroštátny postup

Keď členský štát zasiela Komisii žiadosť o ochranu v súlade s článkom 96 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, musí pripojiť vyhlásenie, že žiadosť podaná žiadateľom podľa neho spĺňa podmienky ochrany v zmysle pododdielu 2 oddielu 2 kapitoly I hlavy II časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ustanovení prijatých na jeho základe a že potvrdzuje, že jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je presným zhrnutím špecifikácie výrobku.

Členské štáty informujú Komisiu o prípustných námietkach prijatých v rámci vnútroštátneho postupu. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých vnútroštátnych súdnych konaniach, ktoré by mohli mať vplyv na žiadosť o ochranu.

Článok 7

Spoločné žiadosti

Ak sa podávajú spoločné žiadosti o ochranu názvu ako označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v zmysle článku 95 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, príslušné predbežné vnútroštátne postupy vrátane lehoty na podávania námietok sa vykonávajú vo všetkých dotknutých členských štátoch.

Článok 8

Prechodná vnútroštátna ochrana

1.   Členský štát môže poskytnúť prechodne ochranu názvu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou od dátumu zaslania žiadosti o ochranu Komisii.

Takáto prechodná vnútroštátna ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o ochrane podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo dňom stiahnutia žiadosti.

2.   Ak názov nie je chránený podľa tohto nariadenia, je za dôsledky takejto vnútroštátnej ochrany zodpovedný výlučne príslušný členský štát. Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa odseku 1 nemajú vplyv na obchod v rámci Únie ani na medzinárodný obchod.

Článok 9

Prípustnosť žiadosti

1.   Žiadosti o ochranu sa považujú za prípustné, ak sú podané v súlade s článkami 94, 95 a 96 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 3 a článkom 5 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 a sú riadne vyplnené.

Žiadosť o ochranu sa považuje za riadne vyplnenú, ak je v súlade s článkom 94 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 a jednotný dokument je riadne vyplnený.

Jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za riadne vyplnený, ak spĺňa požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34. Špecifikácia výrobku sa považuje za riadne vyplnenú, ak spĺňa požiadavky stanovené v článku 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

2.   Ak Komisia považuje žiadosť za neprípustnú, informuje príslušné orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľa usadeného v tretej krajine o dôvodoch, na základe ktorých dospela k tomuto záveru.

3.   Komisia aspoň raz za mesiac zverejní zoznam názvov, pre ktoré jej boli doručené žiadosti o ochranu ako označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, názov žiadajúceho členského štátu alebo tretej krajiny a dátum podania žiadosti.

Článok 10

Prípustnosť žiadosti

Preskúmanie žiadosti Komisiou v zmysle článku 97 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pozostáva z kontroly, či v žiadosti nie sú nijaké zjavné chyby. V rámci preskúmania žiadosti Komisia preskúma najmä jednotný dokument. Preskúmanie by sa malo dokončiť v lehote 6 mesiacov. V prípade prekročenia tejto lehoty Komisia písomne informuje žiadateľov o dôvodoch tohto oneskorenia.

ODDIEL 2

Námietkové konanie

Článok 11

Prípustnosť a dôvody námietky

1.   Na účely článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je odôvodnené oznámenie námietok prípustné, ak:

a)

je Komisii doručené v lehote stanovenej v článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

spĺňa požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34

a

c)

vyplýva z neho, že žiadosť o ochranu alebo zmenu špecifikácie výrobku alebo zrušenie ochrany je nezlučiteľné s pravidlami týkajúcimi sa označení pôvodu a zemepisných označení z týchto dôvodov:

i)

žiadosť by bola v rozpore s článkami 92 až 95, 105 alebo 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a s ustanoveniami prijatými na jeho základe;

ii)

zápis navrhovaného názvu do registra by bol v rozpore s článkom 100 alebo 101 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

iii)

zápis navrhovaného názvu do registra by ohrozil práva majiteľa ochrannej známky alebo používateľa úplne homonymného názvu alebo zloženého názvu, z ktorého je jeden výraz totožný s názvom, ktorý sa má zapísať do registra, alebo existenciu čiastočne homonymných názvov alebo ďalších názvov podobných názvu, ktorý sa má zapísať do registra, ktoré sa týkajú vinárskych výrobkov a boli legálne uvádzané na trh aspoň päť rokov pred dátumom uverejnenia stanoveným v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Dôvody námietky sa posúdia vo vzťahu k územiu Únie.

Ak námietku podá fyzická alebo právnická osoba, je riadne odôvodnené oznámenie námietok prípustné, len ak sa v ňom preukáže oprávnený záujem namietateľa.

2.   Ak Komisia považuje námietku za neprípustnú, informuje dôvodoch neprípustnosti orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorí námietku podali.

Článok 12

Námietkové konanie

1.   Ak Komisia považuje námietku za prípustnú, vyzve orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré podali námietku, a orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré podali žiadosť o ochranu, aby počas troch mesiacov viedli príslušné konzultácie. Výzvu vydá v lehote štyroch mesiacov od dátumu uverejnenia žiadosti o ochranu, ktorej sa odôvodnené oznámenie námietok týka, v Úradnom vestníku Európskej únie, a musí byť k nej pripojená kópia odôvodneného oznámenia námietok. Komisia môže kedykoľvek v priebehu týchto troch mesiacov na žiadosť orgánu alebo fyzickej či právnickej osoby predĺžiť lehotu na konzultácie najviac o tri mesiace.

2.   Orgán alebo osoba, ktoré vzniesli námietku, a orgán alebo osoba, ktoré podali žiadosť o ochranu, začnú bezodkladne takúto konzultáciu. Navzájom si poskytnú príslušné informácie, aby mohli posúdiť, či žiadosť o ochranu spĺňa podmienky tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Ak strany dosiahnu dohodu, žiadateľ so sídlom v tretej krajine alebo orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola podaná žiadosť o ochranu, oznámia Komisii výsledky uskutočnených konzultácií a všetky faktory, vďaka ktorým sa podarilo dosiahnuť dohodu, vrátane stanovísk zúčastnených strán. Ak sa údaje uverejnené v súlade s článkom 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 podstatne zmenili, Komisia po uskutočnení vnútroštátneho konania, na základe ktorého sa uverejnili zmenené údaje, zopakuje preskúmanie uvedené v článku 97 ods. 2 uvedeného nariadenia. Ak sa špecifikácia výrobku po dohode nezmení, alebo zmeny nie sú podstatné, Komisia prijme rozhodnutie v súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa udelí ochrana označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.

4.   Ak strany nedosiahnu dohodu, žiadateľ usadený v tretej krajine alebo orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola podaná žiadosť o ochranu, oznámia Komisii výsledky uskutočnených konzultácií a všetky súvisiace informácie a dokumenty. Komisia prijme rozhodnutie v súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorým buď udelí ochranu, alebo zamietne žiadosť.

Článok 13

Obmedzenia používania chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 102 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, môže Komisia prijať vykonávacie akty udeľujúce maximálne päťročné prechodné obdobie s cieľom umožniť výrobkom pochádzajúcim z členského štátu alebo tretej krajiny, ktorých označenie pozostáva z názvu alebo obsahuje názov, ktorý je v rozpore s článkom 103 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ďalej používať označenie, s ktorým boli uvádzané na trh.

Udelenie takéhoto prechodného obdobia je podmienené predložením prípustného oznámenia námietok podľa článku 96 ods. 3 alebo článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa preukáže, že rozhodnutie, ktorým sa udeľuje ochrana názvu, by ohrozilo existenciu:

a)

úplne totožného názvu alebo zloženého názvu, z ktorého je jeden výraz totožný s názvom, ktorý sa má zapísať do registra, alebo

b)

čiastočne homonymných názvov alebo ďalších názvov podobných názvu, ktorý sa má zapísať do registra, ktoré sa týkajú názvov vinárskych výrobkov, ktoré boli legálne uvádzané na trh aspoň päť rokov pred dátumom uverejnenia stanoveným v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Komisia môže v riadne odôvodnených prípadoch prijať vykonávacie akty, ktorými sa predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 1 na maximálne 15 rokov, ak sa preukáže, že:

a)

označenie uvedené v odseku 1 sa v súlade s právnymi predpismi nepretržite a riadne používalo aspoň 25 rokov pred podaním žiadosti o ochranu Komisii;

b)

účelom použitia označenia uvedeného v odseku 1 nikdy nebolo ťažiť z dobrej povesti názvu zapísaného do registra a preukázalo sa, že spotrebiteľ nebol ani nemohol byť uvádzaný do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

3.   Keď sa používa označenie uvedené v odsekoch 1 a 2, na označení sa jasne a viditeľne uvedie krajina pôvodu.

4.   Na prekonanie dočasných ťažkostí a v záujme dlhodobého cieľa, ktorým je zabezpečiť, aby všetci výrobcovia v dotknutej oblasti dodržiavali špecifikácia výrobku, môže členský štát udeliť ochranu na prechodné obdobie, ktoré začne plynúť od dátumu zaslania žiadosti Komisii pod podmienkou, že dotknuté hospodárske subjekty legálne uvádzali predmetné vinárske výrobky na trh a používali dotknuté názvy nepretržite najmenej päť rokov pred podaním žiadosti orgánom členského štátu a že na tieto dočasné ťažkosti upozornili v rámci vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v článku 96 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Prechodné obdobie musí byť čo najkratšie a nesmie trvať dlhšie ako 10 rokov.

Prvý pododsek sa s výnimkou námietkového konania uplatňuje primerane na chránené zemepisné označenie alebo chránené označenie pôvodu odkazujúce na zemepisnú oblasť, ktorá sa nachádza v tretej krajine.

Takéto prechodné obdobia sa uvedú v podkladoch k žiadosti uvedených v článku 94 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

ODDIEL 3

Zmeny špecifikácií výrobkov

Článok 14

Typy zmien

1.   Na účely článku 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa zmeny špecifikácie výrobku z hľadiska dôležitosti delia na dve kategórie: zmeny, ktoré si vyžadujú námietkové konanie na úrovni Únie („zmeny na úrovni Únie“) a zmeny, ktoré sa majú riešiť na úrovni členského štátu alebo tretej krajiny („štandardné zmeny“).

Zmena sa považuje za zmenu na úrovni Únie, ak:

a)

zahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

b)

pozostáva zo zmeny, zrušenia alebo pridania kategórie vinárskeho výrobku uvedenej v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

c)

by mohla zrušiť súvislosť so zemepisnou oblasťou v zmysle článku 93 ods. 1 písm. a) bod i) alebo písm. b) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

d)

prináša ďalšie obmedzenia týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.

Žiadosti o zmenu na úrovni Únie podané tretími krajinami alebo výrobcami z tretích krajín musia obsahovať dôkaz o tom, že požadovaná zmena je v súlade so zákonmi o ochrane označení pôvodu alebo zemepisných označení platných v danej tretej krajine.

Všetky ostatné zmeny sa považujú za štandardné zmeny.

2.   Na účely článku 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa za dočasnú zmenu považuje štandardná zmena týkajúca sa dočasnej zmeny špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo spojenej s prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými podmienkami oficiálne uznanými príslušnými orgánmi.

Článok 15

Postup v prípade zmien špecifikácií výrobkov na úrovni Únie

1.   V prípade žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie v zmysle článku 14 tohto nariadenia sa primerane uplatňuje postup stanovený v článku 94 a v článkoch 96 až 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, v oddieloch 1, 2 a 3 kapitoly II tohto nariadenia a v oddieloch 1, 2 a 3 kapitoly II vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34.

2.   Ak Komisia na základe preskúmania vykonaného podľa článku 97 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 dospeje k záveru, že podmienky požadované podľa článku 97 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené, vydá v sérii C Úradného vestníka Európskej únie žiadosť o zmenu na úrovni Únie uvedenú v článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34. Konečné rozhodnutie o schválení zmeny sa prijme bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 229 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ nebola predložená prípustná námietka, alebo sa žiadosť o zmenu zamietne, a v tom prípade sa uplatňuje článok 99 uvedeného nariadenia.

3.   Žiadosť o schválenie zmeny na úrovni Únie obsahuje výlučne zmeny na úrovni Únie. Ak žiadosť o zmeny zahŕňa aj štandardné alebo dočasné zmeny, postup pre zmeny na úrovni Únie sa uplatňuje len na zmeny na úrovni Únie. Štandardné alebo dočasné zmeny sa považujú za nepredložené.

4.   V rámci preskúmania žiadostí o zmenu sa Komisia zameria na navrhované zmeny.

Článok 16

Prípustnosť žiadostí o zmenu na úrovni Únie

1.   Žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie sa považujú za prípustné, ak sú podané v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 3 a článkom 9 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 a ak sú riadne vyplnené.

Žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie sa považuje za riadne vyplnenú, ak je žiadosť komplexná a vyčerpávajúca a spĺňa požiadavky stanovené v článku 2 článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34.

Schválenie žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku na úrovni Únie Komisiou sa vzťahuje iba na zmeny predložené v samotnej žiadosti.

2.   Ak sa žiadosť považuje za neprípustnú, príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v tretej krajine, sa zašle informácia o dôvodoch neprípustnosti.

Článok 17

Štandardné zmeny

1.   Štandardné zmeny schvália a zverejnia členské štáty, na ktorých území sa nachádza zemepisná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Žiadosti o schválenie štandardnej zmeny špecifikácie výrobku sa predkladá orgánom členského štátu, na ktorého území sa nachádza zemepisná oblasť pôvodu alebo označenia. Žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Ak podávateľom žiadosti o schválenie štandardnej zmeny špecifikácie výrobku nie je žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o ochranu názvu alebo názvov, na ktoré sa daná špecifikácia vzťahuje, členský štát poskytne tomuto žiadateľovi, ak ešte existuje, možnosť vyjadriť sa k danej žiadosti.

Žiadosť o štandardnú zmenu musí obsahovať opis štandardných zmien, zhrnutie dôvodov, na základe ktorých sú zmeny potrebné, a preukázať, že navrhované zmeny sa môžu považovať za štandardné v súlade s článkom 14 tohto nariadenia.

2.   Ak členský štát usúdi, že požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ustanovení prijatých podľa neho sú splnené, môže štandardnú zmenu schváliť a zverejniť. Rozhodnutie o schválení musí v relevantných prípadoch obsahovať upravený konsolidovaný jednotný dokument a upravenú konsolidovanú špecifikáciu výrobku.

Štandardná zmena sa platí v členskom štáte po uverejnení. Členský štát o štandardných zmenách informuje Komisiu najneskôr jeden mesiac po dátume uverejnenia vnútroštátneho rozhodnutia o schválení.

3.   Rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú štandardné zmeny týkajúce sa vinárskych výrobkov s pôvodom v tretích krajinách, sa prijímajú v súlade so systémom platným v tretej krajine a jednotlivý výrobca v zmysle článku 3 alebo skupina výrobcov, ktorí majú oprávnený záujem, ich musia oznámiť Komisii priamo alebo prostredníctvom orgánov tejto tretej krajiny do jedného mesiaca od dátumu ich uverejnenia.

4.   Oznámenie štandardných zmien sa považuje za riadne vyplnené, ak je v súlade s článkom 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34.

5.   V prípade, že si štandardná zmena vyžaduje aj úpravu jednotného dokumentu, Komisia uverejní opis štandardnej zmeny podľa článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 a zmenený jednotný dokument v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do troch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia od členského štátu, tretej krajiny alebo jednotlivého výrobcu alebo skupiny výrobcov z tretej krajiny.

6.   V prípade, že si štandardná zmena nevyžaduje úpravu jednotného dokumentu, Komisia uverejní opis štandardnej zmeny informačnými systémami uvedenými v článku 32 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 do troch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia od členského štátu, tretej krajiny alebo žiadateľa z tretej krajiny.

7.   Štandardné zmeny platia na území Únie po uverejnení v sérii C Úradného vestníka Európskej únie alebo odo dňa, keď ich uverejnila Komisia informačným systémom uvedeným v článku 32 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34.

8.   Ak zemepisná oblasť zahŕňa viac ako jeden členský štát, dotknuté členské štáty uplatňujú postup štandardných zmien samostatne pre tú časť oblasti, ktorá sa nachádza na ich území. Štandardná zmena sa uplatňuje až od nadobudnutia účinnosti posledného vnútroštátneho rozhodnutia o schválení. Členský štát, ktorý schváli štandardnú zmenu ako posledný, zašle Komisii oznámenie uvedené v odseku 4 najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia rozhodnutia o schválení štandardnej zmeny.

Ak jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty neprijmú vnútroštátne rozhodnutie o schválení uvedené v prvom pododseku, ktorýkoľvek členský štát môže podať žiadosť na základe postupu zmeny na úrovni Únie. Toto pravidlo sa primerane uplatní aj v prípade, ak jedna alebo viaceré z dotknutých krajín sú tretími krajinami.

Článok 18

Dočasné zmeny

1.   Dočasné zmeny schvália a zverejnia členské štáty, ktorých sa zemepisná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia týka. O týchto zmenách je nutné informovať Komisiu spolu s dôvodmi podporujúcimi dočasné zmeny do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia vnútroštátneho rozhodnutia o schválení. Dočasná zmena sa platí v členskom štáte po uverejnení.

2.   Ak zemepisná oblasť zahŕňa viac ako jeden členský štát, postup štandardných zmien sa uplatňuje v dotknutých členských štátoch samostatne pre tú časť oblasti, ktorá sa nachádza na ich území. Dočasná zmena sa platí až po nadobudnutí účinnosti posledného vnútroštátneho rozhodnutia o schválení. Členský štát, ktorý schváli dočasnú zmenu ako posledný, o tom informuje Komisiu do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia svojho rozhodnutia o schválení. Toto pravidlo sa primerane uplatní aj v prípade, ak jedna alebo viaceré z dotknutých krajín sú tretími krajinami.

3.   O dočasných zmenách týkajúcich sa vinárskych výrobkov s pôvodom v tretích krajinách informuje Komisiu spolu s dôvodmi podporujúcimi dočasné zmeny jednotlivý výrobca v zmysle článku 3 alebo skupina výrobcov, ktorí majú oprávnený záujem, priamo alebo prostredníctvom orgánov tejto tretej krajiny do jedného mesiaca od dátumu ich schválenia.

4.   Oznámenie dočasných zmien sa považuje za riadne vyplnené, ak obsahuje všetky prvky uvedené v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34.

5.   Komisia takéto zmeny uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia od členského štátu, tretej krajiny alebo jednotlivého výrobcu alebo skupiny výrobcov z tretej krajiny. Dočasná zmena sa platí na území Únie po zverejnení Komisiou.

ODDIEL 4

Zrušenie chráneného označenie pôvodu alebo zemepisného označenia

Článok 19

Postup zrušenia

V prípade žiadosti o zrušenie chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v zmysle článku 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa primerane uplatňuje postup stanovený v článku 94 a v článkoch 96 až 99 uvedeného nariadenia a ustanovenia oddielov 1, 2 a 4 kapitoly II tohto nariadenia a oddielov 1, 2, 4 a 5 kapitoly II vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34.

Komisia uverejní žiadosť o zrušenie v zmysle článku 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 20

Dôvody zrušenia

Na účely článku 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa súlad so špecifikáciou výrobku nepovažuje sa zabezpečený, ak výrobok s chráneným názvom nebol za posledných najmenej sedem po sebe nasledujúcich rokov uvedený na trh.

Článok 21

Prípustnosť žiadostí o zrušenie

1.   Na účely článku 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je odôvodnená žiadosť o zrušenie prípustná, ak:

a)

žiadosť o zrušenie spĺňa požiadavky stanovené v článku 13 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 a

b)

žiadosť o zrušenie sa zakladá na dôvodoch uvedených v článku 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Ak Komisia považuje žiadosť o zrušenie za neprípustnú, informuje orgán členského štátu, alebo tretej krajiny alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorí žiadosť podali, o dôvodoch, na základe ktorých dospela k tomuto záveru.

3.   Odôvodnené oznámenia námietok týkajúce sa zrušenia sú prípustné, len ak sa preukáže pretrvávajúci obchodný záujem zainteresovanej osoby na názve zapísanom v registri.

ODDIEL 5

Používanie symbolov, označení a skratiek

Článok 22

Dočasné označenia a dočasná obchodná úprava

Po podaní žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pôvodu Komisii môžu výrobcovia tento názov uvádzať pri označovaní a obchodnej úprave a používať vnútroštátne logá a označenia v súlade s právom Únie, a najmä nariadením (EÚ) č. 1169/2011.

Symboly Únie pre chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, označenie Únie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ a skratky Únie „CHOP“ alebo „CHZO“, môžu byť zobrazené na označení až po uverejnení rozhodnutia o udelení ochrany danému označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.

Ak sa žiadosť zamietne, môžu sa všetky vinárske výrobky označené v súlade s prvým pododsekom uvádzať na trh do vyčerpania zásob.

Článok 23

Odchýlky od povinnosti používať pojem „chránené označenie pôvodu“ na etiketách

V súlade s článkom 119 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazy na pojmy „chránené označenie pôvodu“ môžu vynechať v prípade vín s týmito chránenými označeniami pôvodu:

a)

Grécko:

Σάμος (Samos);

b)

Španielsko:

Cava, Jerez, Xérès alebo Sherry, Manzanilla;

c)

Francúzsko:

Champagne;

d)

Taliansko:

Asti, Marsala, Franciacorta;

e)

Cyprus:

Κουμανδαρία (Commandaria);

f)

Portugalsko:

Madeira alebo Madère, Port alebo Porto.

KAPITOLA III

TRADIČNÉ POJMY

ODDIEL 1

Žiadosti o ochranu a postup preskúmania

Článok 24

Jazyk a pravopis tradičného pojmu

1.   Tradičný pojem sa zapíše do registra:

a)

v úradnom jazyku alebo regionálnom jazyku členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má tento pojem pôvod, alebo

b)

v jazyku, ktorý sa pre tento pojem používa v obchodnom styku.

2.   Tradičný pojem sa zapíše do registra s pôvodným pravopisom a v pôvodnom písme. Ak pôvodné písmo nie je latinským písmom, do registra sa okrem názvu v pôvodnom písme zapíše aj transkripcia latinským písmom.

Článok 25

Žiadatelia

1.   O ochranu tradičného pojmu môžu požiadať príslušné orgány členských štátov alebo tretích krajín alebo zastupiteľské profesijné organizácie usadené v tretích krajinách.

2.   „Reprezentatívna profesijná organizácia“ je akákoľvek organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, ktoré prijali rovnaké pravidlá, pôsobia v oblasti jedného alebo viacerých označení pôvodu alebo zemepisných označení vína, ak sú členmi tohto združenia najmenej dve tretiny výrobcov usadených v oblasti, v ktorej táto organizácia alebo toto združenie pôsobia, a ak na ne pripadajú najmenej dve tretiny výroby tejto oblasti. Zastupiteľská profesijná organizácia môže podať žiadosť iba o ochranu vinárskych výrobkov, ktoré vyrába.

Článok 26

Prípustnosť žiadosti

1.   Žiadosti o ochranu sa považujú za prípustné, ak sú podané v súlade s článkom 25 tohto nariadenia a článkom 21 a článkom 30 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 a sú riadne vyplnené.

Žiadosť sa považuje za riadne vyplnenú, ak obsahuje tieto informácie:

a)

názov, ktorý má byť chránený ako tradičný pojem;

b)

druh tradičného pojmu a údaj, či sa naň vzťahuje článok 112 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

jazyk, v ktorom sa má názov chrániť ako tradičný pojem;

d)

kategóriu alebo kategórie príslušného vinárskeho výrobku;

e)

zhrnutie definície a podmienok používania;

f)

príslušné chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie.

2.   K žiadosti sa pripája kópia právnych predpisov príslušného členského štátu alebo pravidiel uplatniteľných na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine alebo krajinách, ktorými sa upravuje používanie príslušného pojmu, a odkaz na uverejnenie týchto právnych predpisov alebo pravidiel

3.   Ak žiadosť nie je riadne vyplnená alebo k žiadosti neboli pripojené dokumenty uvedené v odseku 2, žiadosť je neprípustná

4.   V prípade neprípustnosti žiadosti sú o dôvodoch neprípustnosti informované príslušné orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine, pričom sa im oznámi, že musia predložiť novú, riadne vyplnenú žiadosť

Článok 27

Podmienky platnosti

1.   Žiadosť o ochranu tradičného pojmu sa považuje za platnú, ak názov, pre ktorý sa žiada o ochranu:

a)

spĺňa požiadavky tradičného pojmu v zmysle článku 112 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj požiadavky stanovené v článku 24 tohto nariadenia;

b)

pozostáva výlučne buď:

i)

z názvu tradične používaného v obchodnom styku na veľkej časti územia Únie alebo príslušnej tretej krajiny s cieľom rozlíšiť osobitné kategórie vinárskych výrobkov uvedené v článku 92 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, alebo

ii)

zo všeobecne známeho názvu tradične používaného v obchodnom styku aspoň na území príslušného členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom rozlíšiť osobitné kategórie vinárskych výrobkov uvedené v článku 92 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

sa nestal druhovým názvom a

d)

je vymedzený a upravený v právnych predpisoch členského štátu alebo preň platia podmienky používania stanovené v pravidlách uplatniteľných na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

Písmeno b) tohto článku sa neuplatňuje na tradičné pojmy uvedené v článku 112 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) sa pod tradičným používaním rozumie:

a)

používanie počas aspoň piatich rokov v prípade pojmov zapísaných v úradnom jazyku alebo úradnom regionálnom jazyku členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých pojem pochádza;

b)

používanie počas aspoň pätnástich rokov v prípade pojmov zapísaných v jazyku používanom v obchodnom styku.

3.   Na účely odseku 1 písm. c) sa pod „druhovým“ názvom rozumie taký názov, ktorý sa v Únii stal bežným názvom daného výrobku bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na špecifický spôsob výroby alebo spôsob dozrievania, alebo kvalitu, farbu, miesto, alebo konkrétnu udalosť súvisiacu s históriou vinárskeho výrobku.

Článok 28

Preskúmanie Komisiou

1.   Dátumom podania žiadosti o ochranu tradičného pojmu je dátum, keď Komisia žiadosť prijala.

2.   Komisia preskúma, či žiadosť o ochranu spĺňa podmienky stanovené v tejto kapitole.

3.   Ak Komisia dospeje k záveru, že podmienky stanovené v článkoch 26 a 27 sú splnené, prijme vykonávací akt týkajúci sa uverejnenia žiadosti o ochranu v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Ak žiadosť o ochranu tradičného pojmu nespĺňa podmienky stanovené v tejto kapitole, Komisia informuje žiadateľa o dôvodoch zamietnutia a určí lehotu na stiahnutie alebo úpravu žiadosti alebo na predloženie pripomienok.

5.   Ak sa prekážky neodstránia v lehote uvedenej v odseku 4, Komisia prijme vykonávací akt o zamietnutí žiadosti v súlade s článkom 115 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

ODDIEL 2

Námietkové konanie

Článok 29

Podanie námietky

Za dátum podania námietky sa považuje dátum prijatia námietky Komisiou.

Článok 30

Prípustnosť a dôvody námietky

1.   Odôvodnená námietka je prípustná, ak:

a)

je podaná ktorýmkoľvek členským štátom alebo treťou krajinou alebo fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré majú oprávnený záujem;

b)

je Komisii doručená v lehote stanovenej v článku 22 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34;

c)

sa ňou preukáže, že žiadosť o ochranu je nezlučiteľná s pravidlami týkajúcimi sa tradičných pojmov, pretože nie je v súlade s článkom 27 tohto nariadenia, alebo zápis navrhovaného názvu do registra by bol v rozpore s článkami 32 alebo 33 tohto nariadenia.

2.   Námietka, ktorá sa posúdi ako prípustná, sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácie v príslušnej tretej krajine.

Článok 31

Preskúmanie námietky

1.   Ak Komisia nezamietne námietku v súlade s článkom 23 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34, oznámi námietku žiadateľovi, ktorý podal žiadosť, a vyzve žiadateľa, aby zaslal pripomienky v lehote uvedenej v článku 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34. Všetky pripomienky prijaté v rámci tejto lehoty sa oznámia namietateľovi.

V priebehu preskúmania námietky Komisia vyzve strany, aby, ak je to vhodné, v lehote uvedenej v článku 24 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.   Ak žiadateľ alebo namietateľ následne nezašle žiadne pripomienky, alebo ak sa nedodržia lehoty na zaslanie pripomienok a predloženie pripomienok stanovené v článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34, Komisia rozhodne o námietke.

3.   Komisia prijíma rozhodnutie o zamietnutí alebo uznaní príslušného tradičného pojmu na základe dôkazov, ktoré má o ňom k dispozícii. Komisia posúdi, či sú podmienky uvedené alebo stanovené v článkoch 27, 32 alebo 33 tohto nariadenia splnené. Rozhodnutie o zamietnutí tradičného pojmu sa oznámi namietateľovi a žiadateľovi.

4.   V prípade podania viacerých námietok môže predbežné preskúmanie jednej alebo viacerých takýchto námietok zabrániť vybaveniu žiadosti o ochranu. V takýchto prípadoch Komisia môže pozastaviť ostatné námietkové konania. Komisia informuje ostatných namietateľov o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu konania a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa žiadosť zamietne, námietkové konania, ktoré boli pozastavené, sa považujú za uzavreté a príslušní namietatelia sa o tom náležite upovedomia.

ODDIEL 3

Ochrana

Článok 32

Vzťah k ochranným známkam

1.   Registrácia ochrannej známky, ktorá obsahuje tradičný pojem alebo sa skladá z tradičného pojmu a nie je v súlade s definíciou a podmienkami používania daného tradičného pojmu v zmysle článku 112 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktorá sa týka výrobku patriaceho do jednej z kategórií uvedených v jeho prílohe VII časti II, sa:

a)

zamietne, ak sa žiadosť o registráciu ochrannej známky predloží Komisii po dátume predloženia žiadosti o ochranu tradičného pojmu a tradičný pojem je následne chránený alebo

b)

vyhlási za neplatnú.

2.   Názov nie je chránený ako tradičný pojem, ak vzhľadom na povesť a všeobecnú známosť ochrannej známky môže takáto ochrana spôsobiť uvádzanie spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočnú identitu, povahu, charakteristické vlastnosti alebo kvalitu vinárskeho výrobku.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ochranná známka uvedená v odseku 1, ktorá je predmetom žiadosti, je zaregistrovaná alebo sa na území Únie v dobrej viere tradične používala na základe vnútroštátnych právnych predpisov, pred dátumom nadobudnutia platnosti ochrany tradičného pojmu v krajine pôvodu, sa môže ďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu tradičného pojmu za predpokladu, že neexistujú žiadne dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (9), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 (10) alebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 (11).

V takýchto prípadoch sa povolí používanie tradičného pojmu popri príslušných ochranných známkach.

Článok 33

Homonymá

1.   Pojem, pre ktorý bola podaná žiadosť o ochranu a ktorý je úplne alebo čiastočne homonymný s tradičným pojmom už chráneným podľa článku 113 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa zapíše do registra s náležitým zohľadnením miestneho a tradičného použitia a rizika zámeny.

Homonymný pojem, ktorý uvádza spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo skutočný pôvod vinárskych výrobkov, sa nezaregistruje, ani keď je tento pojem presný.

Homonymný pojem zapísaný v registri sa môže používať, len ak je možné v praxi dostatočne rozlíšiť homonymum, ktoré sa do registra zapísalo dodatočne, od pojmu, ktorý je už v registri zapísaný, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a vyhnúť uvádzaniu spotrebiteľa do omylu.

2.   Odsek 1 sa primerane uplatňuje, pokiaľ ide o tradičné pojmy chránené pred 1. augustom 2009, ktoré sú úplne alebo čiastočne homonymné s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo názvom odrody viniča alebo jeho synonymom uvedeným v prílohe IV.

ODDIEL 4

Úprava a zrušenie

Článok 34

Úprava tradičného pojmu

Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 25, môže požiadať o schválenie úpravy tradičného pojmu zapísaného do registra, pokiaľ ide o prvky uvedené v článku 26 ods. 1 písm. b), c) a d).

V prípade žiadostí o úpravu sa články 26 až 31 uplatňujú primerane.

Článok 35

Zrušenie tradičného pojmu

V súlade s článkom 115 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana tradičného pojmu.

V prípade žiadostí o zrušenie sa články 26 až 31 uplatňujú primerane.

Článok 36

Dôvody zrušenia

Ochrana tradičného pojmu sa zruší, ak:

a)

tradičný pojem už nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 27, 32 alebo 33;

b)

už nie je zabezpečený súlad s príslušným vymedzením a podmienkami používania.

Článok 37

Prípustnosť žiadosti o zrušenie

1.   Odôvodnená žiadosť o zrušenie je prípustná, ak:

a)

bola podaná Komisii členským štátom alebo treťou krajinou alebo fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré majú oprávnený záujem, a

b)

zakladá sa na dôvodoch uvedených v článku 36.

Náležite odôvodnená žiadosť o zrušenie je prípustná, len ak sa ňou preukáže legitímny záujem žiadateľa

2.   Ak Komisia považuje žiadosť o zrušenie za neprípustnú, informuje o dôvodoch neprípustnosti orgán alebo osobu, ktorí žiadosť podali.

3.   Komisia v súlade s článkom 30 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 sprístupní žiadosť o zrušenie príslušným orgánom a osobám.

4.   Odôvodnené oznámenia námietok týkajúce sa žiadostí o zrušenie sú prípustné, len ak sa v nich preukáže pretrvávajúci obchodný záujem zainteresovanej osoby na názve zapísanom v registri.

Článok 38

Pravidlá týkajúce sa tradičných pojmov používaných v tretích krajinách

1.   Definícia tradičných pojmov uvedená v článku 112 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uplatňuje primerane na pojmy tradične používané v tretích krajinách na označenie vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú zemepisné označenia alebo označenia pôvodu podľa právnych predpisov týchto tretích krajín.

2.   Na vinárskych výrobkoch s pôvodom v tretích krajinách, na etiketách ktorých sa nachádzajú iné tradičné označenia ako tradičné pojmy, ktoré sa uvádzajú v elektronickej databáze „E-Bacchus“ uvedenej v článku 25 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34, sa tieto tradičné označenia môžu na etiketách vín používať v súlade s pravidlami uplatniteľnými v príslušných tretích krajinách vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

ODDIEL 5

Článok 39

Existujúce chránené tradičné pojmy

Tradičný pojem, ktorý je chránený podľa nariadenia (ES) č. 607/2009, je automaticky chránený podľa tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

OZNAČOVANIE A OBCHODNÁ ÚPRAVA

ODDIEL 1

Povinné údaje

Článok 40

Zobrazenie povinných údajov

1.   Povinné údaje uvedené v článku 119 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na nádobe musia nachádzať rovnakom zornom poli tak, aby boli súčasne čitateľné bez potreby otáčať nádobou, a musia byť zobrazené nezmazateľným písmom a odlíšiteľné od okolitého textu alebo grafiky.

2.   Odchylne od článku 1 sa povinné údaje uvedené v článku 41 ods. 1 a číslo dávky nemusia zobrazovať v zornom poli spôsobom opísaným v danom odseku.

3.   Veľkosť znakov použitých na zobrazenie údajov uvedených v odseku 1 tohto článku a v článku 41 ods. 1 musí byť bez ohľadu na druh použitého písma minimálne 1,2 mm.

Článok 41

Uplatňovanie niektorých horizontálnych pravidiel

1.   Na účely označenia určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť sa v zmysle článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 použijú pojmy týkajúce sa siričitanov, vajec a výrobkov z vajec a mlieka a mliečnych výrobkov uvedené v časti A prílohy I.

2.   Pojmy uvedené v odseku 1 sa môžu doplniť príslušným piktogramom zobrazeným v časti B prílohy I.

Článok 42

Uvádzanie na trh a vývoz

1.   Vinárske výrobky, ktorých etiketa alebo obchodná úprava nezodpovedajú príslušným podmienkam stanoveným v tomto nariadení, sa nemôžu uvádzať na trh v rámci Únie ani vyvážať.

2.   Odchylne od časti II hlavy II kapitoly I oddielu 3 a oddielu 2 pododdielu 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty v prípade vývozu vinárskych výrobkov povoliť údaje a obchodnú úpravu, ktoré sú v rozpore s platnými pravidlami Únie na označovanie a obchodnú úpravu, ak takéto údaje alebo obchodnú úpravu vinárskych výrobkov vyžadujú právne predpisy príslušnej tretej krajiny. Tieto údaje sa môžu uvádzať v iných ako úradných jazykoch Únie.

3.   Odchylne od časti II hlavy II kapitoly I oddielu 3 a oddielu 2 pododdielu 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty v prípade konzumácie vinárskych výrobkov na palube lietadla povoliť obchodnú úpravu, ktorá je v rozpore s platnými pravidlami Únie, ak je takáto obchodná úprava vinárskych výrobkov potrebná z bezpečnostných dôvodov.

Článok 43

Zákaz záklopiek alebo fólií obsahujúcich olovo

Na uzávery vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 1) až 11) a bodoch 13), 15) a 16) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa neumiestňujú záklopky ani fólie, ktoré obsahujú olovo.

Článok 44

Skutočný obsah alkoholu

Skutočný obsah alkoholu v objemových percentách podľa článku 119 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa vyjadruje v celých percentách alebo zaokrúhlený na päť desatín percenta.

Za číslom nasleduje symbol „obj. %“ a pred ním sa môžu uvádzať slovné spojenia „skutočný obsah alkoholu“, „skutočný alkohol“ alebo skratka „alk.“. Pokiaľ ide o čiastočne prekvasený hroznový mušt alebo ešte kvasiace mladé víno, označenie skutočného obsahu alkoholu môže byť nahradené alebo doplnené hodnotou celkového obsahu alkoholu, za ktorou nasleduje symbol „obj. %“, a pred ním musia byť uvedené slovné spojenia „celkový obsah alkoholu“ alebo „celkový alkohol“.

Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie stanovené pre použitú referenčnú analytickú metódu, sa uvedený obsah alkoholu nemôže líšiť od obsahu alkoholu zisteného na základe analýzy o viac ako 0,5 obj. %. Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie stanovené pre použitú referenčnú analytickú metódu, sa však obsah alkoholu výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktoré boli skladované vo fľašiach dlhšie ako tri roky, šumivých vín, akostných šumivých vín, sýtených šumivých vín, perlivých vín, sýtených perlivých vín, likérových vín a vín z prezretého hrozna nemôže líšiť od obsahu alkoholu zisteného na základe analýzy o viac ako 0,8 obj. %

Článok 45

Označenie proveniencie

1.   Označenie proveniencie podľa článku 119 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uvádza takto:

a)

v prípade vinárskych výrobkov uvedených v bode 1), bodoch 3) až 9 a bodoch 15) a 16) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa používajú slovné spojenia „víno z […]“, „vyrobené v […]“ alebo „výrobok z […]“ alebo „sekt z […]“ alebo ekvivalentné výrazy, za ktorými je uvedený názov členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorých sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna;

b)

v prípade vína, ktoré vzniklo sceľovaním vín s pôvodom vo viacerých členských štátoch, sa používajú slovné spojenia „víno z Európskej únie“ alebo „zmes vín z rôznych krajín Európskej únie“ alebo ekvivalentné výrazy;

c)

v prípade vín, ktoré sú vyrobené v jednom členskom štáte z hrozna zo zberu v inom členskom štáte, sa používajú slovné spojenia „víno z Európskej únie“ alebo „víno z hrozna zo zberu v […]“, za ktorými sú uvedené názvy príslušných členských štátov.

d)

v prípade vína, ktoré vzniklo sceľovaním vín s pôvodom vo viacerých tretích krajinách, sa používa slovné spojenie „zmes vín z […]“ alebo ekvivalentné výrazy, za ktorými sú uvedené názvy príslušných tretích krajín;

e)

v prípade vín vyrobených v jednej tretej krajine z hrozna zo zberu v inej tretej krajine, sa používajú slovné spojenia „víno vyrobené v […] z hrozna zo zberu v […]“, za ktorými sú uvedené názvy príslušných tretích krajín.

Odchylne od písmena a) prvého pododseku sa v prípade vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 4), 5) a 6) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktoré nemajú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, sa označenie uvedené v písmene a) môže nahradiť označením „vyrobené v […]“ alebo ekvivalentnými výrazmi, za ktorými je uvedený názov členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo druhotné kvasenie.

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté články 47 a 56.

2.   Označenie proveniencie uvedené v článku 119 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na vinárske výrobky uvedené v bodoch 2), 10), 11) a 13) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 uvádza takto:

a)

„mušt z […]“ alebo „mušt vyrobený v […]“ alebo ekvivalentný výraz, za ktorým je uvedený názov členského štátu;

b)

v prípade rezania vinárskych výrobkov vyrobených v dvoch alebo viacerých členských štátoch „zmes vyrobená z produktu dvoch alebo viacerých krajín Európskej únie“;

c)

v prípade hroznového muštu, ktorý nebol vyrobený v tom istom členskom štáte, v ktorom sa uskutočnil zber použitého hrozna, „mušt vyrobený v […] z hrozna zo zberu v […]“.

3.   Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a ustanovenia odseku 1 písm. a) a c) a odseku 2 písm. a) a c) sa môže názov členského štátu nahradiť názvom príslušných jednotlivých krajín tvoriacich súčasť Spojeného kráľovstva, v ktorých sa uskutočnil zber hrozna použitého na výrobu daného vinárskeho výrobku.

Článok 46

Označenie fľašovateľa, výrobcu, dovozcu a predajcu

1.   Na účely uplatňovania článku 119 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a tohto článku:

a)

fľašovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb so sídlom v Európskej únii, ktoré plnia do fliaš alebo si dávajú plniť do fliaš vo vlastnom mene;

b)

plnenie do fliaš“ je umiestňovanie príslušného výrobku do nádob s kapacitou najviac 60 litrov s cieľom následného predaja;

c)

„výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré samy alebo v mene ktorých sa vykonáva spracovanie hrozna alebo hroznového muštu na víno alebo spracovanie muštu alebo vína na šumivé vína, sýtené šumivé vína, akostné šumivé vína alebo akostné aromatické šumivé vína;

d)

„dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb usadených v Únii, ktoré preberajú zodpovednosť za uvádzanie tovaru, ktorý v zmysle článku 5 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (12) nie je tovarom Únie, do obehu;

e)

predajca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu výrobca a ktoré nakupujú a následne uvádzajú šumivé vína, sýtené šumivé vína, akostné šumivé vína alebo akostné aromatické šumivé vína do obehu;

f)

„adresa“ je označenie miesta v správnej oblasti a členskom štáte alebo tretej krajine, kde sa nachádzajú priestory alebo sídlo fľašovateľa, výrobcu, predajcu alebo dovozcu.

2.   Názov a adresa fľašovateľa sa dopĺňa buď:

a)

slovami „fľašovateľ“ alebo „do fliaš plní […]“, ktoré sa môžu doplniť výrazmi odkazujúcimi na podnik výrobcu, alebo

b)

pojmami, ktorých podmienky použitia vymedzujú členské štáty, v ktorých sa uskutočňuje plnenie vinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením do fliaš:

i)

vo vinárskom podniku výrobcu alebo

ii)

v priestoroch skupiny výrobcov alebo

iii)

v podniku, ktorý sa nachádza vo vymedzenej zemepisnej oblasti alebo v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej zemepisnej oblasti.

V prípade zmluvného plnenia do fliaš sa označenie fľašovateľa dopĺňa slovami „plnené do fliaš pre […]“ alebo, ak sa uvádza meno a adresa osoby, ktorá vykonala plnenie do fliaš v mene tretej strany, slovami „do fliaš plní […] pre […]“.

Ak sa plnenie do fliaš vykonáva na inom mieste ako v podniku fľašovateľa, k údajom uvedeným v tomto odseku sa pripojí odkaz o presnom mieste, kde sa táto operácia vykonala, a ak sa vykonala v inom členskom štáte, aj názov toho štátu. Tieto požiadavky sa neuplatňujú, ak sa plnenie do fliaš vykonáva v mieste v bezprostrednej blízkosti fľašovateľa.

V prípade nádob iných ako fliaš sa uvádzajú slová „baliareň“„balí […]“ namiesto slov „fľašovateľ“„do fliaš plní […]“ v uvedenom poradí s výnimkou prípadov, keď samotný použitý jazyk nevyjadruje takýto rozdiel.

3.   Názov a adresa výrobcu alebo predajcu sa dopĺňa slovami „výrobca“ alebo „vyrába“„predajca“ alebo „predáva“ alebo ekvivalentnými výrazmi.

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že:

a)

stanovia povinnosť identifikovať výrobcu;

b)

povolia nahradenie slov „výrobca“ alebo „vyrába“ slovnými spojeniami uvedenými v prílohe II.

4.   Pred názvom a adresou dovozcu sa uvádzajú slová „dovozca“ alebo „dováža […]“. V prípade vinárskych výrobkov dovážaných vo veľkých množstvách a plnených do fliaš v Únii sa názov dovozcu môže nahradiť alebo doplniť označením fľašovateľa v súlade s odsekom 2.

5.   Označenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 je možné zoskupiť, ak sa týkajú jednej fyzickej alebo právnickej osoby.

Jedno z týchto označení je možné nahradiť kódom, ktorý určí členský štát, v ktorom má fľašovateľ, výrobca, dovozca alebo predajca sídlo. Tento kód sa dopĺňa odkazom na príslušný členský štát. Na etikete príslušného výrobku sa takisto uvádza názov a adresa ďalšej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zapojená do komerčnej distribúcie a ktorá nie je totožná s fľašovateľom, výrobca, dovozca alebo predajca označený kódom.

6.   Ak meno alebo adresa fľašovateľa, výrobcu, dovozcu alebo predajcu pozostáva z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo takéto označenie obsahuje, táto skutočnosť sa uvádza na etikete:

a)

písmom, ktoré môže mať najviac polovičnú veľkosť písma použitého buď na chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo na označenie kategórie príslušného vinárskeho výrobku, alebo

b)

použitím kódu, ako sa stanovuje v druhom pododseku odseku 5.

Členské štáty môžu rozhodnúť, ktorá možnosť sa vzťahuje na vinárske výrobky vyrobené na ich území.

Článok 47

Označenie obsahu cukru, ktoré sa má používať pri šumivom víne, sýtenom šumivom víne, akostnom šumivom víne alebo akostnom aromatickom šumivom víne

1.   Pojmy uvedené v časti A prílohy III k tomuto nariadeniu, ktoré označujú obsah cukru, sa uvádzajú na etikete vinárskych výrobkov stanovených v článku 119 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Ak je na základe obsahu cukru vinárskych výrobkov vyjadreného ako fruktóza, glukóza a sacharóza opodstatnené použitie dvoch pojmov uvedených v časti A prílohy III, vyberie sa iba jeden z týchto dvoch pojmov.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania opísané v časti A prílohy III, obsah cukru sa nesmie líšiť o viac ako 3 gramy na liter od údaja uvedeného na etikete výrobku.

Článok 48

Osobitné pravidlá pre sýtené šumivé víno, sýtené perlivé víno a akostné šumivé víno

1.   Pojmy „sýtené šumivé víno“„sýtené perlivé víno“ uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa dopĺňajú slovami „vyrobené pridaním oxidu uhličitého“ alebo „vyrobené pridaním anhydridu kyseliny uhličitej“ uvedenými písmom rovnakého typu a veľkosti aj v prípadoch, keď sa uplatňuje článok 119 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak samotný použitý jazyk naznačuje pridanie oxidu uhličitého.

3.   V prípade akostných šumivých vín sa môže vynechať odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku, ak etikety týchto vín obsahujú pojem „sekt“.

ODDIEL 2

Nepovinné údaje

Článok 49

Ročník

1.   Ročník uvedený v článku 120 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môže uvádzať na etiketách vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 1) až 11) a bodoch 13), 15) a 16) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, za predpokladu, že najmenej 85 % hrozna, ktoré sa použilo na výrobu daných výrobkov, pochádza zo zberu uskutočneného v príslušnom roku. Toto pravidlo sa nevzťahuje na:

a)

akékoľvek množstvo vinárskych výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

b)

akékoľvek množstvo vinárskeho výrobku, ako sa uvádza v bode 3) písm. e) a f) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Na účely odseku 1 sa vinárske výrobky, ktoré nemajú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ale majú označenie ročníka na etikete, sa certifikujú podľa článku 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/274 (13).

3.   V prípade vinárskych výrobkov tradične vyrábaných z hrozna z januárového alebo februárového zberu sa ako ročník na etikete vinárskych výrobkov uvádza predchádzajúci kalendárny rok.

Článok 50

Názov odrody viniča

1.   Názvy odrôd viniča alebo ich synonymá uvedené v článku 120 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 použitých na výrobu vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 1) až 11) a bodoch 13), 15) a 16) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu uvádzať na etikete týchto výrobkov, ak sú splnené podmienky stanovené v písmenách a) a b), ak sú vyrobené v Únii alebo podľa podmienok stanovených v bodoch a) a c), ak sú vyrobené v tretích krajinách.

a)

Názvy odrôd viniča alebo ich synonymá sa môžu uvádzať za týchto podmienok:

i)

ak sa uvádza iba jedna odroda viniča alebo jej synonymum, najmenej 85 % výrobku sa muselo vyrobiť z uvedenej odrody, pričom sa toto pravidlo nevzťahuje na:

akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

akékoľvek množstvo vinárskeho výrobku uvedeného v bode 3) písm. e) a f) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

ii)

ak sa uvádzajú dve alebo viac odrôd viniča alebo ich synonymá, 100 % príslušného výrobku sa muselo vyrobiť z uvedených odrôd, pričom sa toto pravidlo nevzťahuje na:

akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

akékoľvek množstvo vinárskeho výrobku uvedeného v bode 3) písm. e) a f) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Odrody viniča sa musia na etikete uvádzať písmom rovnakej veľkosti v zostupnom poradí podľa použitého množstva.

b)

V prípade vinárskych výrobkov vyrobených v Únii sú názvy odrôd viniča alebo ich synonymá tie, ktoré sa uvádzajú v klasifikácii odrôd viniča uvedenej v článku 81 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

V prípade členských štátov, ktoré sú oslobodené od povinnosti klasifikácie, ako sa stanovuje v článku 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sú názvy odrôd viniča alebo ich synonymá uvedené v Medzinárodnom zozname odrôd viniča a ich synoným, ktorý vedie Medzinárodná organizácia pre vinič a víno.

c)

V prípade vinárskych výrobkov s pôvodom v tretích krajinách sú podmienky používania názvov odrôd viniča alebo ich synoným v súlade s pravidlami uplatniteľnými na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií a tieto názvy odrôd viniča alebo ich synonymá sa uvádzajú najmenej v jednom z týchto zoznamov:

i)

v zozname Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno;

ii)

v zozname Medzinárodnej únie na ochranu nových druhov rastlín;

iii)

v zozname Medzinárodnej rady pre rastlinné genetické zdroje.

2.   Na účely odseku 1 sa vinársky výrobok, ktorý nemá chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ale má označenie ročníka na etikete, certifikuje podľa článku 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274.

V prípade šumivých vín a akostných šumivých vín sa môžu názvy odrôd viniča používané na doplnenie opisu výrobku, konkrétne „pinot blanc“, „pinot noir“, „pinot meunier“ alebo „pinot gris“ a ekvivalentné názvy v ostatných jazykoch Únie nahradiť synonymom „pinot“.

3.   Názvy odrôd viniča a ich synonymá, ktoré pozostávajú z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ktoré sa môžu uvádzať na etikete výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny, sú uvedené v časti A prílohy IV k tomuto nariadeniu.

Časť A prílohy IV môže Komisia zmeniť iba s cieľom zohľadniť zavedené postupy označovania nových členských štátov po pristúpení.

4.   Názvy odrôd viniča a ich synonymá uvedené v časti B prílohy IV k tomuto nariadeniu, ktoré čiastočne obsahujú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a priamo odkazujú na zemepisný prvok príslušného chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa môžu uvádzať na etikete výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny.

Článok 51

Osobitné pravidlá označovania odrôd viniča na vinárskych výrobkoch, ktoré nemajú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie

Pokiaľ ide o vinárske výrobky uvedené v bodoch 1) až 9) a bode 16) v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktoré nemajú chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, a ak sú splnené podmienky stanovené v článku 120 ods. 2 daného nariadenia, môžu členské štáty rozhodnúť o používaní pojmu „odrodové víno“ doplnené o jedno alebo obe tieto označenia:

a)

názov príslušného členského (-ých) štátu (-ov);

b)

názov odrody alebo odrôd viniča.

V prípade vinárskych výrobkov uvedených v prvom odseku, ktoré nemajú chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie alebo nemajú zemepisné označenie tretej krajiny, na etiketách ktorých sa uvádza názov jednej alebo viacerých odrôd viniča, sa tretie krajiny môžu rozhodnúť použiť pojem „odrodové víno“ doplnený názvami príslušných tretích krajín.

V prípade uvedenia názvu členských štátov alebo tretích krajín sa článok 45 tohto nariadenia neuplatňuje.

V prípade Spojeného kráľovstva sa môže názov členského štátu nahradiť názvom príslušnej jednotlivej krajiny, ktorá tvorí súčasť Spojeného kráľovstva a v ktorej sa uskutočnil zber hrozna použitého na výrobu vinárskych výrobkov.

Článok 52

Označenie obsahu cukru, ktoré sa má používať pri vinárskym výrobkoch iných ako je šumivé víno, sýtené šumivé víno, akostné šumivé víno alebo akostné aromatické šumivé víno

1.   Obsah cukru vyjadrený ako obsah fruktózy a glukózy, ako sa stanovuje v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu, sa môže uvádzať na etikete vinárskych výrobkov iných ako tie, ktoré sú uvedené v článku 119 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Ak je na základe obsahu cukru vinárskych výrobkov opodstatnené použitie dvoch pojmov uvedených v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu, vyberie sa iba jeden z týchto pojmov.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania opísané v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu, sa obsah cukru nemôže líšiť od údaja uvedeného na etikete výrobku o viac ako 1 gram na liter.

4.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 3), 8) a 9 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 za predpokladu, že podmienky používania označenia obsahu cukru upravuje členský štát alebo sa upravujú v pravidlách uplatniteľných v príslušnej tretej krajine vrátane, v prípade tretích krajín, pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

Článok 53

Pojmy označujúce určité spôsoby výroby

1.   V súlade s článkom 120 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu vinárske výrobky uvedené v bodoch 1) až 11) a bodoch 13), 15) a 16) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 mať označenia odkazujúce na určité spôsoby výroby. Tieto označenia môžu zahŕňať spôsoby výroby uvedené v tomto článku.

2.   Na opis vinárskeho výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo so zemepisným označením tretej krajiny, ktorého kvasenie, školenie alebo dozrievanie prebiehalo v drevenej nádobe, sa používajú iba pojmy odkazujúce na označenie určitých spôsobov výroby, ktoré sú uvedené v prílohe V. Členské štáty a tretie krajiny však v prípade takéhoto vinárskeho výrobku môžu zaviesť iné označenia ekvivalentné s označeniami stanovenými v prílohe V.

Použitie niektorého z označení uvedených v prvom pododseku sa povoľuje v prípade, že vinársky výrobok dozrieval v nádobe z dreva v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi, a to aj vtedy, ak proces dozrievania neskôr pokračoval v inom type nádoby.

Označenia uvedené v prvom pododseku sa nemôžu použiť na opis vinárskeho výrobku, pri výrobe ktorého sa použili kúsky dubového dreva, a to ani v prípade, že sa pritom použila aj nádoby z dreva.

3.   Výraz „vykvasené vo fľaši“ sa môže použiť iba na opis šumivých vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny alebo akostné šumivé vína za predpokladu, že:

a)

šumivosť výrobku sa dosiahla druhotným alkoholovým kvasením vo fľaši;

b)

dĺžka výrobného procesu vrátane dozrievania v podniku, v ktorom bol výrobok vyrobený, ktorá sa počíta od začiatku procesu kvasenia určeného na dosiahnutie šumivosti cuvée, nie je kratšia ako deväť mesiacov;

c)

proces kvasenia, ktorým sa má dosiahnuť šumivosť „cuvée“ a ležanie „cuvée“ na kvasničných kaloch trvali minimálne 90 dní;

d)

výrobok bol oddelený od kvasničných kalov filtráciou prostredníctvom transverznej metódy alebo degoržovaním.

4.   Výrazy „vykvasené vo fľaši tradičnou metódou“ alebo „tradičná metóda“ alebo „klasická metóda“ alebo „klasická tradičná metóda“ sa môžu používať iba na opis šumivých vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny alebo akostných šumivých vín za predpokladu, že:

a)

šumivosť výrobku sa dosiahla druhotným alkoholovým kvasením vo fľaši;

b)

výrobok bol bez prerušenia v kontakte s kvasničnými kalmi minimálne deväť mesiacov v rovnakom podniku od chvíle vytvorenia cuvée;

c)

výrobok bol oddelený od kvasničných kalov degoržovaním.

5.   Výraz „Crémant“ sa môže používať iba na označenie bielych alebo ružových („rosé“) akostných šumivých vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny za predpokladu, že:

a)

zber hrozna sa uskutočnil manuálne;

b)

víno je vyrobené z muštu získaného vylisovaním celého alebo odstopkovaného hrozna. Množstvo získaného muštu neprekračuje 100 litrov na každých 150 kg hrozna;

c)

maximálny obsah oxidu siričitého nepresahuje 150 mg/l,

d)

obsah cukru je nižší ako 50 g/l;

e)

víno spĺňa požiadavky stanovené v odseku 4.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 55, sa výraz „Crémant“ uvádza na etiketách akostných šumivých vín spolu s názvom zemepisnej jednotky príslušnej vymedzenej oblasti chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia príslušnej tretej krajiny.

Písmeno a) prvého pododseku a druhý pododsek sa neuplatňujú na výrobcov, ktorí vlastnia ochranné známky obsahujúce výraz „Crémant“, ktoré boli zaregistrované pred 1. marcom 1986.

6.   Odkazy na ekologickú výrobu hrozna sa upravujú nariadením Rady (ES) č. 834/2007 (14).

Článok 54

Označenie vinárskeho podniku

1.   Pojmy označujúce vinársky podnik uvedené v prílohe VI iné ako označenie názvu fľašovateľa, výrobcu alebo predajcu sú vyhradené pre vinárske výrobky s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením.

Tieto pojmy sa môžu používať len vtedy, ak je vinársky výrobok vyrobený výlučne z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva tento vinársky podnik, a výroba sa vykonáva výlučne v tomto vinárskom podniku.

2.   Členské štáty upravujú používanie svojich príslušných pojmov uvedených v prílohe VI. Tretie krajiny stanovujú pravidlá používania uplatniteľné na ich príslušné pojmy uvedené v prílohe VI vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

3.   Hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú vinársky výrobok na trh, ktorý sa vyrába v takomto podniku, môžu používať názov podniku na účely označovania a obchodnej úpravy tohto vinárskeho výrobku iba vtedy, ak s takýmto používaním súhlasí príslušný podnik.

Článok 55

Odkaz na názvy zemepisných jednotiek menších alebo väčších ako oblasť zodpovedajúca chránenému označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu

1.   V zmysle článku 120 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a bez toho, aby boli dotknuté články 45 a 46, odkaz na názov zemepisnej jednotky, ktorá je menšia alebo väčšia ako oblasť daného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, môže mať na etikete iba vinársky výrobok s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny.

2.   Ak sa odkazuje na názvy zemepisných jednotiek, ktoré sú menšie ako oblasť zodpovedajúca označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, žiadateľ oblasť príslušnej zemepisnej jednotky náležite vymedzí v špecifikácii výrobku a jednotnom dokumente. Členské štáty môžu zaviesť pravidlá týkajúce sa používania týchto zemepisných jednotiek.

Pre vinárske výrobky vyrobené v menšej zemepisnej jednotke platia tieto pravidlá:

a)

minimálne 85 % hrozna, z ktorého sa vinársky výrobok vyrobil, má pôvod v uvedenej menšej zemepisnej jednotke. Toto pravidlo sa nevzťahuje na:

i)

akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

ii)

akékoľvek množstvo vinárskeho výrobku uvedeného v bode 3) písm. e) a f) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

b)

Zostávajúce hrozno má pôvod vo vyhradenej zemepisnej oblasti príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že v prípade registrovaných ochranných známok alebo ochranných známok zaužívaných pred 11. májom 2002, ktoré obsahujú názov zemepisnej jednotky, ktorá je menšia ako oblasť zodpovedajúca označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, a odkazy na zemepisnú oblasť príslušného členského štátu, alebo pozostávajú z uvedeného názvu, nebudú uplatňovať požiadavky stanovené v písmenách a) a b) druhého pododseku.

3.   Názov menšej alebo väčšej zemepisnej jednotky ako je oblasť zodpovedajúca označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu alebo odkazy na zemepisnú oblasť pozostávajú:

a)

z lokality alebo skupiny lokalít;

b)

z miestnej administratívnej oblasti alebo jej časti;

c)

z vinohradníckej podoblasti alebo jej časti;

d)

zo správnej oblasti.

ODDIEL 3

Pravidlá pre určité špecifické tvary a uzávery fliaš

Článok 56

Podmienky používania určitých špecifických tvarov fliaš

Na zaradenie do zoznamu špecifických typov fliaš uvedeného v prílohe VII musí typ fľaše spĺňať tieto požiadavky:

a)

posledných 25 rokov sa výhradne, skutočne a tradične používal na vinársky výrobok s konkrétnym chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením a

b)

jeho používanie evokuje u spotrebiteľov vinársky výrobok s konkrétnym chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením.

V prílohe VII sa stanovujú podmienky upravujúce používanie uznaných špecifických typov fliaš.

Článok 57

Pravidlá obchodnej úpravy určitých vinárskych výrobkov

1.   Šumivé víno, akostné šumivé víno a akostné aromatické šumivé víno vyrábané v rámci Únie sa uvádza na trh alebo vyváža v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ uzavretých:

a)

v prípade fliaš s nominálnym objemom viac ako 0,20 litra: zátkou hubovitého tvaru z korku alebo iného materiálu, ktorý môže prísť do styku s potravinami, prichytenou agrafou, prípadne zakrytou diskom a obalenou fóliou, ktorá zakrýva celú zátku a celé hrdlo fľaše alebo jeho časť;

b)

v prípade fliaš s maximálnym nominálnym objemom 0,20 litra: akýmkoľvek iným vhodným uzáverom.

Iné nápoje vyrábané v Únii sa neuvádzajú na trh ani nevyvážajú v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ ani s uzáverom podľa opisu v prvom pododseku písm. a).

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku sa členské štáty môžu rozhodnúť, že iné nápoje sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ alebo s uzáverom podľa opisu v odseku 1 prvom pododseku písm. a) alebo s oboma typmi obchodnej úpravy, ak sa tradične plnia do takýchto fliaš a neuvádzajú spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide o skutočnú povahu nápoja.

Článok 58

Doplňujúce predpisy stanovené vyrábajúcimi členskými štátmi v súvislosti s označovaním etiketami a obchodnou úpravou

1.   Členské štáty môžu používanie údajov uvedených v článkoch 49, 50, 52, 53 a 55 tohto nariadenia a článku 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 stanoviť ako povinné alebo ho zakázať či obmedziť v prípade vinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením vyrábaných na svojom území stanovením prísnejších podmienok, ako sú podmienky stanovené v tejto kapitole, prostredníctvom príslušných špecifikácií výrobkov daných vinárskych výrobkov.

2.   Členské štáty môžu používanie údajov uvedené v článkoch 52 a 53 tohto nariadenia stanoviť ako povinné v prípade vinárskych výrobkov vyrábaných na svojom území, ak dané vinárske výrobky nemajú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

3.   Členské štáty môžu na účely kontroly rozhodnúť, že v prípade vinárskych výrobkov vyrábaných na ich území vymedzia a budú regulovať aj iné údaje, ako sú údaje uvedené v článku 119 ods. 1 a článku 120 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

4.   Členské štáty môžu na účely kontroly rozhodnúť, že články 118, 119 a 120 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 budú uplatniteľné v prípade vinárskych výrobkov plnených do fliaš na ich území, ktoré sa však ešte neuviedli na trh ani nevyviezli.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 59

Jazyk konania

Všetky dokumenty a informácie zaslané Komisii v súvislosti so žiadosťou o ochranu, žiadosťou o zmenu špecifikácie výrobku, s námietkovým konaním a postupom zrušenia označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v súlade s článkami 94 až 98 a článkami 105 a 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a tradičného pojmu v súlade s článkom 25 až 31 a článkami 34 a 35 tohto nariadenia musia byť v jednom z úradných jazykov Únie alebo k nim musí byť pripojený overený preklad do jedného z týchto jazykov.

Článok 60

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 607/2009 sa zrušuje.

Článok 61

Prechodné opatrenia

1.   Články 2 až 12 a článok 72 nariadenia (ES) č. 607/2009 týkajúce sa žiadosti o ochranu a dočasného označenia sa naďalej uplatňujú, pokiaľ ide o všetky žiadosti o ochranu nevybavené ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Články 13 až 16 nariadenia (ES) č. 607/2009 týkajúce sa námietkového konania sa naďalej uplatňujú na žiadosti o ochranu, v prípade ktorých už boli príslušné jednotné dokumenty na účely vznesenia prípadných námietok uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

3.   Články 21, 22 a 23 nariadenia (ES) č. 607/2009 týkajúce sa zrušenia ochrany sa naďalej uplatňujú, pokiaľ ide o žiadosti o zrušenie nevybavené ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

4.   Ustanovenia tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34 týkajúce sa námietky sa uplatňujú na nevybavené žiadosti, v prípade ktorých bol jednotný dokument uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie po dni uplatňovania tohto nariadenia;

5.   Odseky 1, 2 a 3 sa primerane uplatňujú na postupy týkajúce sa tradičných pojmov, pre ktoré bola žiadosť o ochranu alebo žiadosť o zrušenie nevybavená ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

6.   Články 20 a 72 nariadenia (ES) č. 607/2009 týkajúce sa zmien špecifikácie výrobku a dočasného označovania sa naďalej uplatňujú ako v prípade žiadostí o zmenu špecifikácie výrobku, ktoré už boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie ku dňu uplatňovania tohto nariadenia, tak aj v prípade žiadostí o nepodstatné alebo podstatné zmeny, pri ktorých členské štáty rozhodli, že spĺňajú požiadavky na zmenu na úrovni Únie.

Pokiaľ ide o nevybavené žiadosti o zmenu, na ktoré sa nevzťahuje pododsek 1, rozhodnutia členských štátov predložiť takéto zmeny Komisii sa považujú za schválenie štandardnej zmeny v súlade s článkom 17 ods. 2 tohto nariadenia.

Členské štáty oznámia Komisii zoznam nevybavených zmien elektronickou poštou do troch mesiacov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia. Zoznam je rozdelený do týchto dvoch skupín:

a)

zmeny, ktoré sa považujú za spĺňajúce požiadavky na zmenu na úrovni Únie;

b)

zmeny, ktoré sa považujú za spĺňajúce požiadavky na štandardnú zmenu.

Komisia uverejní zoznam štandardných zmien podľa jednotlivých členských štátov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie do troch mesiacov od doručenia úplného zoznamu každého členského štátu a zverejní žiadosti a jednotné dokumenty, ktoré súvisia s týmito štandardnými zmenami.

7.   Ustanovenia nariadenia (ES) č. 607/2009 sa naďalej uplatňujú na žiadosti o zmenu tradičného pojmu, ktoré sú ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia nevybavené.

8.   Zmeny špecifikácie výrobku predložené príslušným orgánom členského štátu 1. augusta 2009 alebo po tomto dátume, ktoré tieto orgány zaslali Komisii pred 30. júnom 2014 v súlade s článkom 73 ods. 2 nariadenia (ES) č. 607/2009, sa považujú za schválené, ak Komisia uznala, že sa nimi zabezpečí súlad špecifikácie výrobku s článkom 118c nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Zmeny, pri ktorých Komisiou neuznala, že sa nimi zabezpečí súlad špecifikácie výrobku do súladu s článkom 118c nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa považujú za žiadosti o štandardné zmeny a v ich prípade sa postupuje podľa prechodných pravidiel stanovených v odseku 6 tohto článku.

9.   Vinárske výrobky uvedené na trh alebo označené v súlade s nariadením (ES) č. 607/2009 sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania existujúcich zásob.

10.   Postup stanovený v článku 118s nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje na každú úpravu špecifikácie výrobku predloženú členskému štátu 1. augusta 2009 alebo po tomto dátume a zaslanú Komisii daným členským štátom pred 31. decembrom 2011.

Článok 62

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol (pozri stranu 46 tohto úradného vestníka).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Výrazy uvedené v článku 41 ods. 1

Jazyk

Výrazy týkajúce sa siričitanov

Výrazy týkajúce sa vajec a výrobkov z vajec

Výrazy týkajúce sa mlieka a výrobkov z mlieka

Po bulharsky

„сулфити“ alebo „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ alebo „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ alebo „млечен протеин“

Po španielsky

„sulfitos“ alebo „dióxido de azufre“

„huevo“, „proteína de huevo“, „ovoproducto“, „lisozima de huevo“ alebo „ovoalbúmina“

„leche“, „productos lácteos“, „caseína de leche“ alebo „proteína de leche“

Po česky

„siřičitany“ alebo „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ alebo „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ alebo „mléčná bílkovina“

Po dánsky

„sulfitter“ alebo „svovldioxid“.

„æg“, „ægprotein“, „ægprodukt“, „æglysozym“ alebo „ægalbumin“

„mælk“, „mælkeprodukt“, „mælkecasein“ alebo „mælkeprotein“,

Po nemecky

„Sulfite“ alebo „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ alebo „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ alebo „Milchprotein“

Po estónsky

„sulfitid“ alebo „vääveldioksiid“

„muna“, „munaproteiin“, „munatooted“, „munalüsosüüm“ alebo „munaalbumiin“

„piim“, „piimatooted“, „piimakaseiin“ alebo „piimaproteiin“

Po grécky

„θειώδη“, „διοξείδιο του θείου“ alebo „ανυδρίτης του θειώδους οξέος“

„αυγό“, „πρωτεΐνη αυγού“, „προϊόν αυγού“, „λυσοζύμη αυγού“ alebo „αλβουμίνη αυγού“

„γάλα“, „προϊόντα γάλακτος“, „καζεΐνη γάλακτος“ alebo „πρωτεΐνη γάλακτος“

Po anglicky

„sulphites“, „sulfites“, „sulphur dioxide“ alebo „sulfur dioxide“

„egg“, „egg protein“, „egg product“, „egg lysozyme“ alebo „egg albumin“

„milk“, „milk products“, „milk casein“ alebo „milk protein“

Po francúzsky

„sulfites“ alebo „anhydride sulfureux“

„œuf“, „protéine de l'œuf“, „produit de l'œuf“, „lysozyme de l'œuf“ alebo „albumine de l'œuf“

„lait“, „produits du lait“, „caséine du lait“ alebo „protéine du lait“

Po chorvátsky

„sulfiti“ alebo „sumporov dioksid“

„jaje“, „bjelančevine iz jaja“, „proizvodi od jaja“, „lizozim iz jaja“ alebo „albumin iz jaja“

„mlijeko“, „mliječni proizvodi“, „kazein iz mlijeka“ alebo „mliječne bjelančevine“

Po taliansky

„solfiti“ alebo „anidride solforosa“

„uovo“, „proteina dell'uovo“, „derivati dell'uovo“, „lisozima da uovo“ alebo „ovoalbumina“

„latte“, „derivati del latte“, „caseina del latte“ alebo „proteina del latte“

Po lotyšsky

„sulfīti“ alebo „sēra dioksīds“

„olas“, „olu olbaltumviela“, „olu produkts“, „olu lizocīms“ alebo „olu albumīns“

„piens“, „piena produkts“, „piena kazeīns“ alebo „piena olbaltumviela“

Po litovsky

„sulfitai“ alebo „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ alebo „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ alebo „pieno baltymai“

Po maďarsky

„szulfitok“ alebo „kén-dioxid“

„tojás“, „tojásból származó fehérje“, „tojástermék“, „tojásból származó lizozim“ alebo „tojásból származó albumin“

„tej“, „tejtermékek“, „tejkazein“ alebo „tejfehérje“

Po maltsky

„sulfiti“ alebo „diossidu tal-kubrit“

„bajd“, „proteina tal-bajd“, „prodott tal-bajd“, „liżożima tal-bajd“ alebo „albumina tal-bajd“

„ħalib“, „prodotti tal-ħalib“, „kaseina tal-ħalib“ alebo „proteina tal-ħalib“

Po holandsky

„sulfieten“ alebo „zwaveldioxide“

„ei“, „eiproteïne“, „eiderivaat“, „eilysozym“ alebo „eialbumine“

„melk“, „melkderivaat“, „melkcaseïne“ alebo „melkproteïnen“

Po poľsky

„siarczyny“, „dwutlenek siarki“ alebo „ditlenek siarki“

„jajo“, „białko jaja“, „produkty z jaj“, „lizozym z jaja“ alebo „albuminę z jaja“

„mleko“, „produkty mleczne“, „kazeinę z mleka“ alebo „białko mleka“

Po portugalsky

„sulfitos“ alebo „dióxido de enxofre“

„ovo“, „proteína de ovo“, „produto de ovo“, „lisozima de ovo“ alebo „albumina de ovo“

„leite“, „produtos de leite“, „caseína de leite“ alebo „proteína de leite“

Po rumunsky

„sulfiți“ alebo „dioxid de sulf“

„ouă“, „proteine din ouă“, „produse din ouă“, „lizozimă din ouă“ alebo „albumină din ouă“

„lapte“, „produse din lapte“, „cazeină din lapte“ alebo „proteine din lapte“

Po slovensky

„siričitany“ alebo „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ alebo „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ alebo „mliečna bielkovina“

Po slovinsky

„sulfiti“ alebo „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ alebo „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ alebo „mlečne beljakovine“

Po fínsky

„sulfiittia“, „sulfiitteja“ alebo „rikkidioksidia“

„kananmunaa“, „kananmunaproteiinia“, „kananmunatuotetta“, „lysotsyymiä (kananmunasta)“ alebo „kananmuna-albumiinia“

„maitoa“, „maitotuotteita“, „kaseiinia (maidosta)“ alebo „maitoproteiinia“

Po švédsky

„sulfiter“ alebo „svaveldioxid“

„ägg“, „äggprotein“, „äggprodukt“, „ägglysozym“ alebo „äggalbumin“

„mjölk“, „mjölkprodukter“, „mjölkkasein“ alebo „mjölkprotein“

ČASŤ B

Piktogramy uvedené v článku 41 ods. 2

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Výrazy uvedené v článku 46 ods. 3 druhom pododseku písm. b)

Jazyk

Namiesto slova „výrobca“ sú povolené tieto výrazy

Namiesto slova „vyrába“ sú povolené tieto výrazy

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

„elaborador“

„elaborado por“

CS

„zpracovatel“ alebo „vinař“

„zpracováno v“ alebo „vyrobeno v“

DA

„forarbejdningsvirksomhed“ alebo „vinproducent“

„forarbejdet af“

DE

„Verarbeiter“

„verarbeitet von“ alebo „versektet durch“

„Sektkellerei“

ET

„töötleja“

„töödelnud“

EL

„οινοποιός“

„οινοποιήθηκε από“,

EN

„processor“ alebo „winemaker“

„processed by“ alebo „made by“

FR

„élaborateur“

„élaboré par“

IT

„elaboratore“ alebo „spumantizzatore“

„elaborato da“ alebo „spumantizzato da“

LV

„izgatavotājs“

„vīndaris“ alebo „ražojis“

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

„feldolgozó:“

„feldolgozta:“

MT

„proċessur“

„ipproċessat minn“

NL

„verwerker“ alebo „bereider“

„verwerkt door“ alebo „bereid door“

PL

„przetwórca“ alebo „wytwórca“

„przetworzone przez“ alebo „wytworzone przez“

PT

„Elaborador“ alebo „preparador“

„elaborado por“ alebo „preparado por“

RO

„elaborator“

„elaborat de“

SI

„pridelovalec“

„prideluje“

SK

„spracovateľ“

„spracúva“

FI

„valmistaja“

„valmistanut“

SV

„bearbetningsföretag“

„bearbetat av“


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zoznam pojmov uvedených v článku 47 ods. 1, ktoré sa majú používať pri šumivom víne, sýtenom víne, akostnom šumivom víne alebo akostnom aromatickom šumivom víne

Pojmy

Podmienky použitia

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Ak obsahuje menej ako 3 gramy cukru na liter; výrazy môžu byť použité iba pre výrobky, do ktorých po druhotnom kvasení nebol pridaný žiaden cukor.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Ak obsahuje 0 až 6 gramov cukru na liter.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Ak je obsah cukru nižší ako 12 gramov na liter.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

Ak obsahuje 12 až 17 gramov cukru na liter.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

Ak obsahuje 17 až 32 gramov cukru na liter.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

Ak obsahuje 32 až 50 gramov cukru na liter.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

Ak je obsah cukru vyšší ako 50 gramov na liter.

ČASŤ B

Zoznam pojmov uvedených v článku 52 ods. 1, ktoré sa majú používať pre výrobky iné, ako sú uvedené v časti A

Pojmy

Podmienky použitia

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Ak obsah cukru nie je vyšší ako:

4 gramy na liter alebo

9 gramov na liter za predpokladu, že celková kyslosť vyjadrená v gramoch kyseliny octovej na liter je maximálne 2 gramy menšia než obsah zvyškového cukru.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Ak je obsah cukru vyšší ako povolené maximum, ale nie je vyšší ako:

12 gramov na liter alebo

18 gramov na liter za predpokladu, že celková kyslosť vyjadrená v gramoch kyseliny octovej na liter je maximálne 10 gramov menšia než obsah zvyškového cukru.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Ak je obsah cukru vyšší ako povolené maximum, ale nie je vyšší ako 45 gramov na liter:

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Ak je obsah cukru najmenej 45 gramov na liter.


PRÍLOHA IV

ZOZNAM MUŠTOVÝCH ODRÔD A ICH SYNONÝM, KTORÉ SA MÔŽU UVÁDZAŤ NA ETIKETÁCH VÍN (1)

ČASŤ A

Zoznam muštových odrôd a ich synoným, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín v súlade s článkom 50 ods. 3

 

Názov chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo jedno z jeho synoným (2)

1

Alba (IT)

Albarossa

Talianskoo

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Gréckoo, Talianskoo, Portugalskoo, Alžírskoo, Tuniskoo, Spojené štátyo, Cypruso , Južná Afrika, Chorvátsko

Upozornenie: Na označenie vína sa nesmie použiť názov „Alicante“ samostatne.

3

Alicante Branco

Portugalsko o

4

Alicante Henri Bouschet

Francúzskoo, Srbsko a Čierna Hora (6)

5

Alicante

Taliansko o

6

Alikant Buse

Srbsko a Čierna Hora (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Taliansko

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Rumunsko

9

Borba (PT)

Borba

Španielsko o

10

Burgundsko (FR)

Blauburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (13-20-30), Rakúsko (18-20), Kanada (20-30), Čile (20-30), Taliansko (20-30), Švajčiarsko

11

Blauer Burgunder

Rakúsko (10-13), Srbsko a Čierna Hora (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Nemecko (24)

13

Blauer Spätburgunder

Nemecko (30), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-20-30), Rakúsko (10-11), Bulharsko (30), Kanada (10-30), Čile (10-30), Rumunsko (30), Taliansko (10-30)

14

Burgund Mare

Rumunsko (35, 27, 39, 41)

14a

Borgonja istarska

Chorvátsko

15

Burgundac beli

Srbsko a Čierna Hora (34)

15 a

Burgundac bijeli

Chorvátsko

17

Burgundac crni

Srbsko a Čierna Hora (11-30), Chorvátsko

18

Burgundac sivi

Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora o

19

Burgundec bel

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko o

20

Burgundec crn

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-13-30)

21

Burgundec siv

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko o

22

Early Burgundy

Spojené štáty o

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Maďarsko (31)

24

Frühburgunder

Nemecko (12), Holandsko o

25

Grauburgunder

Nemecko, Bulharsko, Maďarskoo, Rumunsko (26)

26

Grauer Burgunder

Kanada, Rumunsko (25), Nemecko, Rakúsko

27

Grossburgunder

Rumunsko (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Maďarsko (30)

29

Nagyburgundi

Maďarskoo

30

Spätburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-13-20), Srbsko a Čierna Hora (11-17), Bulharsko (13), Kanada (10-13), Čile, Maďarsko (29), Moldavskoo, Rumunsko (13), Taliansko (10-13), Spojené kráľovstvo, Nemecko (13)

31

 

Weißburgunder

Južná Afrika (33), Kanada, Čile (32), Maďarsko (23), Nemecko (32, 33), Rakúsko (32), Spojené kráľovstvoo, Taliansko

32

 

Weißer Burgunder

Nemecko (31, 33), Rakúsko (31), Čile (31), Slovinsko, Taliansko

33

 

Weissburgunder

Južná Afrika (31), Nemecko (31, 32), Spojené kráľovstvo, Taliansko, Švajčiarskoo

34

 

Weisser Burgunder

Srbsko a Čierna Hora (15)

35

Kalábria (IT)

Calabrese

Taliansko

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Rumunsko

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Česká republika (39), Rakúskoo, Nemecko, Slovinsko (Modra frankinja, Frankinja), Maďarsko, Rumunsko (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Rumunsko

39

Frankovka

Česká republika (37), Slovensko (40), Rumunsko (14, 27, 38, 41), Chorvátsko

40

Frankovka modrá

Slovensko (39)

41

Kékfrankos

Maďarsko, Rumunsko (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Taliansko

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugalsko o

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulharsko

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Taliansko o

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Česká republika o

47

Moravia dulce

Španielsko o

48

Moravia agria

Španielsko o

49

Muškát moravský

Česká republika o, Slovensko

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Rumunsko

51

Porto (PT)

Portoghese

Taliansko o

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentína o

53

Sardínia (IT)

Barbera Sarda

Taliansko

54

Sciacca (AG)

Sciaccarello

Francúzsko

55

Teran (SI)

Teran

Chorvátsko (3)

ČASŤ B

Zoznam muštových odrôd a ich synoným, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín v súlade s článkom 50 ods. 4

 

Názov chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo jedno z jeho synoným (4)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Grécko, Cyprus o

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Talianskoo, Gréckoo, Maltao, Spojené štáty

2a

Aglianico del Taburno

Aglianico crni

Chorvátsko

 

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Taliansko o

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Taliansko, Austrália

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Taliansko o

7

Barbera

Južná Afrikao, Argentínao, Austráliao, Chorvátskoo, Mexikoo, Slovinskoo, Uruguajo, Spojené štátyo, Gréckoo, Talianskoo, Maltao

8

Barbera Sarda

Taliansko o

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Taliansko o

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Taliansko, Austrália

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Maďarsko o

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Taliansko, Austrália

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Maďarsko

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovensko

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Taliansko

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Taliansko o

18

Korinthiaki

Grécko o

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Taliansko, Austrália

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Taliansko, Austrália

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Maďarsko

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Taliansko, Austrália

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Taliansko

27

Lambrusco

Taliansko, Austrália  (5), Spojené štáty

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Taliansko

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Taliansko, Austrália

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Taliansko, Austrália, Spojené štáty, Chorvátsko

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Taliansko

35

Pikolit

Slovinsko

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Taliansko, Austrália

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Taliansko, Austrália, Spojené štáty, Chorvátsko

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Maďarsko (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Srbsko a Čierna Hora (40-41-46), Chorvátsko

40

Renski rizling

Srbsko a Čierna hora (39-43-46), Slovinsko (45)

41

Rheinriesling

Bulharskoo, Rakúsko, Nemecko (43), Maďarsko (38), Česká republika (49), Taliansko (43), Grécko, Portugalsko, Slovinsko

42

Rhine Riesling

Južná Afrikao, Austráliao, Čile (44), Moldavskoo, Nový Zélando, Cyprus, Maďarsko o

43

Riesling renano

Nemecko (41), Srbsko a Čierna Hora (39-40-46), Taliansko (41)

44

Riesling Renano

Čile (42), Malta

45

Radgonska ranina

Slovinsko, Chorvátsko

46

Rizling rajnski

Srbsko a Čierna Hora (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Bývalá juhoslovanská republika Macedónskoo, Chorvátsko o

48

Rizling rýnsky

Slovensko o

49

Ryzlink rýnský

Česká republika (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Taliansko, Austrália

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Taliansko, Austrália, Spojené štáty, Chorvátsko

52

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerska belina

Slovinsko, Chorvátsko

52a

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerka

Chorvátsko

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Taliansko, Austrália, Spojené štáty

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Taliansko o

55

Verdeca

Taliansko

56

Verdese

Taliansko o

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Taliansko, Austrália

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Taliansko, Austrália, Spojené štáty americké, Chorvátsko

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Taliansko, Austrália

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Maďarsko


(1)  

LEGENDA:

:

pojmy vyznačené kurzívou

:

odkaz na synonymum muštovej odrody

:

o

:

žiadne synonymum

:

pojmy vyznačené tučným písmom

:

stĺpec 3: názov muštovej odrody

stĺpec 4: krajina, kde názov zodpovedá odrode a odkazu na odrodu

:

pojmy, ktoré nie sú vyznačené tučným písmom

:

stĺpec 3: názov synonyma muštovej odrody

stĺpec 4: názov krajiny, v ktorej sa používa synonymum názvu muštovej odrody

(2)  Pre dotknuté krajiny platia odchýlky stanovené v tejto prílohe len vtedy, ak ide o vína, ktoré majú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a vyrábajú sa z príslušných odrôd.

(3)  Výlučne v prípade CHOP „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652) pod podmienkou, že sa názvy „Hrvatska Istra“ a „Teran“ uvádzajú v rovnakom zornom poli a že je v prípade názvu „Teran“ použitá menšia veľkosť písma ako v prípade „Hrvatska Istra“.

(4)  Pre dotknuté krajiny platia odchýlky stanovené v tejto prílohe len vtedy, ak ide o vína, ktoré majú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a vyrábajú sa z príslušných odrôd.

(5)  Použitie povolené v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou o obchode s vínom z 1. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2009, s. 3).


PRÍLOHA V

Označenia, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín podľa článku 53 ods. 2

kvasené v drevenej nádobe

školené v drevenej nádobe

zrejúce v drevenej nádobe

kvasené v […] sude

[uveďte druh dreva]

školené v […] sude

[uveďte druh dreva]

zrejúce v […] sude

[uveďte druh dreva]

kvasené v sude

školené v sude

zrejúce v sude

Slovo „sud“ sa môže nahradiť slovom „drevená nádoba“.


PRÍLOHA VI

Výrazy uvedené v článku 54 ods. 1

Členský štát

Pojmy

Rakúsko

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Česká republika

Sklep, vinařský dům, vinařství

Nemecko

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Francúzsko

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grécko

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Taliansko

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cyprus

Αμπελώνας (-ες) [Ampelonas (-es)], Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugalsko

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovinsko

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

Slovensko

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť


PRÍLOHA VII

Obmedzenia týkajúce sa používania uznaných špecifických typov fliaš uvedených v článku 56

1.

„Flûte d'Alsace“:

a)

typ: sklenená fľaša pozostávajúca z rovného valcovitého tela s dlhým hrdlom, s týmito približnými rozmermi:

celková výška/priemer dna fľaše = 5:1,

výška valcovitého tela = celková výška/3;

b)

vína, pre ktoré je vyhradený tento druh fľaše, pokiaľ ide o vína vyrobené z hrozna zozbieraného na francúzskom území, sú vína s týmito chránenými označeniami pôvodu:

„Alsace“ alebo „vin d'Alsace“, „Alsace Grand Cru“,

„Crépy“,

„Château-Grillet“,

„Côtes de Provence“, červené a rosé,

„Cassis“,

„Jurançon“, „Jurançon sec“,

„Béarn“, „Béarn-Bellocq“, rosé,

„Tavel“, rosé.

Avšak obmedzenie používania fliaš tohto druhu sa vzťahuje iba na vína vyrobené z hrozna zozbieraného na francúzskom území.

2.

„Bocksbeutel“ alebo „Cantil“:

a)

typ: sklenená fľaša s krátkym hrdlom a vypuklým bruškom, no ploského tvaru; podstava a prierez fľaše v rovine najväčšej vypuklosti sú elipsovitého tvaru:

pomer medzi dlhou a krátkou osou elipsovitého prierezu = 2: 1,

pomer medzi výškou vypuklého trupu a výškou valcovitého hrdla fľaše = 2,5: 1;

b)

vína, pre ktoré je vyhradený tento typ fľaše:

i)

nemecké vína s týmito chránenými označeniami pôvodu:

Franken,

Baden:

s pôvodom v Taubertal a Schüpfergrund,

s pôvodom v týchto častiach miestnej administratívnej oblasti Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg a Varnhalt;

ii)

talianske vína s týmito chránenými označeniami pôvodu:

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Valle Isarco (Eisacktaler), vyrobené z odrôd Sylvaner a Müller-Thurgau,

Terlaner, vyrobené z odrody Pinot bianco,

Bozner Leiten,

Alto Adige (Südtiroler), vyrobené z odrôd Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) a Moscato rosa (Rosenmuskateller),

Greco di Bianco,

Trentino, vyrobené z odrody Moscato;

iii)

grécke vína:

Agioritiko,

Rombola Kephalonias,

vína z ostrova Kefalonia,

vína z ostrova Paros,

vína s chráneným zemepisným označením z Peloponézu;

iv)

portugalské vína:

vína rosé a iné vína s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením, o ktorých možno dokázať, že boli oprávnene a tradične prezentované vo fľašiach typu „cantil“ skôr, než boli klasifikované ako vína s určením pôvodu a zemepisným určením.

3.

„Clavelin“:

a)

typ: sklenená fľaša s krátkym hrdlom a objemom 0,62 litra, valcovitého tvaru tela so „širokými ramenami“, čím fľaša dostáva zavalitý vzhľad, približne s týmito rozmermi:

celková výška/priemer podstavy fľaše = 2,75,

výška valcovitej časti = celková výška/2;

b)

vína, pre ktoré je vyhradený tento typ fľaše:

francúzske vína s týmito chránenými označeniami pôvodu:

Côte du Jura,

Arbois,

L'Etoile,

Château Chalon.

4.

„Tokaj“:

a)

typ: plochá fľaša s dlhým hrdlom z bezfarebného skla valcovitého tvaru s týmito rozmermi:

výška valcovitého tela/celková výška = 1: 2,7,

celková výška/priemer dna fľaše = 1: 3,6,

objem: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml alebo 187,5 ml (v prípade vývozu do tretej krajiny),

na fľaši môže byť umiestnená pečať z rovnakého materiálu, označujúca vinohradnícku oblasť alebo výrobcu.

b)

vína, pre ktoré je vyhradený tento typ fľaše:

 

maďarské a slovenské vína s týmito chránenými označeniami pôvodu:

Tokaj,

Vinohradnícka oblasť Tokaj,

 

doplnené niektorým z týchto chránených tradičných pojmov:

aszú/výber,

aszúeszencia/výberová esencia,

eszencia/esencia,

máslas/mášláš,

fordítás/forditáš,

szamorodni/samorodné.

Avšak obmedzenie používania fliaš tohto druhu sa vzťahuje iba na vína vyrobené z hrozna zozbieraného na maďarskom alebo slovenskom území.


Top