EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1049

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z  8. novembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín Text s významom pre EHP

OJ L 310, 9.11.2012, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 255 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1049/oj

9.11.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/41


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1049/2012

z 8. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 30 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam sa môže meniť a dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2).

(3)

V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sa zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách môže aktualizovať buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(4)

Bola predložená žiadosť o povolenie používania polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín, ktorá bola sprístupnená členským štátom.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zhodnotil bezpečnosť polyglycitolového sirupu, ak sa použije ako prídavná látka v potravinách (3). Nazdáva sa, že dostupné chemické a toxikologické údaje o polyglycitolovom sirupe nie sú dostatočné na to, aby sa stanovil prijateľný denný príjem. Na základe dostupných údajov však dospel k záveru, že neexistujú náznaky, ktoré pri navrhovanom používaní a pri navrhovaných množstvách vedú k obavám o bezpečnosť.

(6)

Existuje technologická potreba použitia polyglycitolového sirupu ako alternatívneho polyolu k iným už povoleným polyolom. Polyglycitolový sirup je menej sladký a vykazuje väčší objem, nepriepustnosť, viazanosť a stabilitu vo výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou alebo výrobkoch bez cukru. Preto je vhodné povoliť používanie polyglycitolového sirupu v kategóriách potravín, ktoré sú predmetom žiadosti, a udeliť tejto prídavnej látke v potravinách číslo E 964.

(7)

V zmysle prechodných ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách (4), sa príloha II, ktorou sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania, uplatňuje od 1. júna 2013. S cieľom povoliť používanie polyglycitolového sirupu v príslušných kategóriách potravín pred uvedeným dátumom je potrebné špecifikovať skorší dátum uplatňovania, pokiaľ ide o uvedenú prídavnú látku v potravinách.

(8)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2009; 7(12):1413.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 2 časti B sa za položku pre E 962 vkladá táto položka pre E 964:

„E 964

Polyglycitolový sirup“

2.

V časti E sa vkladajú tieto položky pre E 964 v číselnom poradí v príslušných kategóriách potravín:

03.

Zmrzliny

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

04.2.5.1.

Extradžem a extrarôsol v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES

E 964

Polyglycitolový sirup

500 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

04.2.5.2.

Džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES

E 964

Polyglycitolový sirup

500 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

04.2.5.3.

Iné podobné ovocné alebo zeleninové nátierky

E 964

Polyglycitolový sirup

500 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

05.1.

Výrobky z kakaa a čokolády zahrnuté v smernici 2000/36/ES

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

05.2.

Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba výrobky na báze kakaa so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

E 964

Polyglycitolový sirup

600 000

 

Iba cukrovinky na báze škrobu so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

E 964

Polyglycitolový sirup

800 000

 

Iba žuvacie cukríky bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

E 964

Polyglycitolový sirup

990 000

 

Iba tvrdé cukríky bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

05.3.

Žuvačky

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

06.3.

Cereálne raňajky

E 964

Polyglycitolový sirup

200 000

 

Iba cereálne raňajky alebo výrobky na báze cereálií so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

07.2.

Jemné pečivo

E 964

Polyglycitolový sirup

300 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.

16.

Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1, 3 a 4

E 964

Polyglycitolový sirup

300 000

 

Iba výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez prídavku cukru.

Obdobie uplatňovania:

od 29. novembra 2012.“


Top