Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1787

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1787 z 24. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Text s významom pre EHP)

C/2019/7632

OJ L 272, 25.10.2019, p. 140–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1787/oj

25.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/140


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1787

z 24. októbra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami a krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinových výrobkoch pochádzajúcich z Japonska prekročili účinné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie verejného zdravia a zdravia zvierat v Únii, a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 (2). Uvedené nariadenie bolo nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 961/2011 (3), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 284/2012 (4). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2012 bolo nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 996/2012 (5), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 322/2014 (6), a to bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/6 (7).

(3)

Keďže vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/6 zmenenom vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2058 (8) sa stanovuje, že opatrenia, ktoré sú v ňom stanovené, sa majú preskúmať do 30. júna 2019, a keďže je potrebné zohľadniť ďalší vývoj situácie a údaje o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách za roky 2017 a 2018, je vhodné zmeniť vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6.

(4)

Existujúce opatrenia sa preskúmali, pričom sa zohľadnilo viac ako 100 000 údajov o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách s výnimkou hovädzieho mäsa a vyše 534 000 údajov o výskyte rádioaktivity v hovädzom mäse, ktoré predložili japonské úrady v súvislosti so siedmym a ôsmym vegetačným obdobím (od januára 2017 do decembra 2018) po havárii.

(5)

Údaje, ktoré predložili japonské orgány za roky 2017 a 2018, poskytujú dôkaz o tom, že nebolo nezaznamenané žiadne prekročenie maximálnych hodnôt rádioaktivity v krmivách a potravinách pochádzajúcich z prefektúr Čiba, Točigi a Iwate počas ôsmeho vegetačného obdobia po havárii, a už nie je potrebné pred vývozom do Únie vyžadovať odber vzoriek a analýzu krmív a potravín pochádzajúcich z prefektúr Čiba, Točigi a Iwate, pokiaľ ide o prítomnosť rádioaktivity.

(6)

V prípade krmív a potravín s pôvodom v prefektúre Fukušima je po zohľadnení údajov o výskyte rádioaktivity, ktoré predložili japonské úrady za roky 2017 a 2018, vhodné zrušiť požiadavku odberu vzoriek a ich analýzy pred vývozom do Únie v prípade sójových bôbov, deväťsilu japonského (fuki), papradia, osmundy japonskej a perovníka pštrosieho a z nich odvodených produktov. V prípade ostatných krmív a potravín pochádzajúcich z uvedenej prefektúry je vhodné ponechať v platnosti požiadavku na odber vzoriek a analýzu pred vývozom do Únie.

(7)

Pokiaľ ide o prefektúry Mijagi, Ibaraki a Gunma, v súčasnosti sa vyžaduje, aby sa pred vývozom do Únie odobrali vzorky z húb, produktov rybolovu a určitých jedlých voľne rastúcich rastlín a z nich odvodených produktov a aby sa vykonala ich analýza. Údaje o výskyte rádioaktivity za ôsme vegetačné obdobie dokazujú, že v prípade rýb a produktov rybolovu a určitých jedlých voľne rastúcich rastlín a z nich odvodených produktov s pôvodom v prefektúrach Mijagi, Ibaraki a Gunma, ako aj v prípade húb pochádzajúcich z prefektúry Ibaraki už nie je vhodné pred vývozom do Únie vyžadovať odber vzoriek ani ich analýzu. Pokiaľ ide o jedlé voľne rastúce rastliny a z nich odvodené produkty, odber vzoriek a ich analýza by sa už nemali vyžadovať v prípade bambusových výhonkov z prefektúr Ibaraki a Gunma, ale mali by sa zachovať, ak bambusové výhonky pochádzajú z prefektúry Mijagi. Odber vzoriek a ich analýza by sa už nemali vyžadovať v prípade perovníka pštrosieho a osmundy japonskej z prefektúry Mijagi. Na druhej strane boli zistené prípady nedodržania právnych predpisov v prípade druhov rodu Aralia z prefektúry Gunma počas ôsmeho vegetačného obdobia, a preto je vhodné vyžadovať pred vývozom do Únie odber vzoriek a ich analýzu v prípade druhov rodu Aralia a z nich odvodených produktov z prefektúry Gunma.

(8)

Pokiaľ ide o prefektúry Nagano a Niigata, v súčasnosti sa vyžaduje, aby sa pred vývozom do Únie odobrali vzorky z húb a určitých jedlých voľne rastúcich rastlín a z nich spracovaných a odvodených produktov a aby sa vykonala ich analýza. Údaje o výskyte rádioaktivity za ôsme vegetačné obdobie dokazujú, že v prípade húb z oboch prefektúr, ako aj v prípade jedlých voľne rastúcich rastlín perovník pštrosí, osmunda japonská a druhy rodu Aralia a z nich odvodených produktov z prefektúry Nagano už nie je vhodné pred vývozom do Únie vyžadovať odber vzoriek ani ich analýzu.

(9)

Údaje o výskyte rádioaktivity za siedme a ôsme vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade húb a košiabury a z nich odvodených produktov pochádzajúcich z prefektúr Šizuoka, Jamanaši a Jamagata je vhodné ponechať v platnosti požiadavku na odber vzoriek a ich analýzu pred vývozom do Únie.

(10)

Po zohľadnení údajov o výskyte rádioaktivity za siedme a ôsme vegetačné obdobie je vhodné zoradiť ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6 na účely zoskupenia prefektúr, z ktorých sa rovnaké krmivo a potraviny musia pred vývozom do Únie podrobiť odberu vzoriek a ich analýze.

(11)

Z kontrol vykonávaných pri dovoze vyplýva, že japonské orgány plnia osobitné podmienky stanovené právnymi predpismi Únie správne a že za viac ako sedem rokov sa pri dovozných kontrolách nezistil ani jeden prípad ich nedodržania. Preto je vhodné zachovať nízku frekvenciu kontrol pri dovoze.

(12)

Je vhodné stanoviť preskúmanie ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6 tak, aby už boli v tom čase k dispozícii výsledky odberu vzoriek z krmív a potravín z deviateho a desiateho vegetačného obdobia (2019 a 2020) po havárii a ich analýz zameraných na prítomnosť rádioaktivity, t. j. do 30. júna 2021.

(13)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6 sa mení takto:

1.

V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.

K rybám a produktom rybolovu uvedeným v prílohe II a uloveným alebo zozbieraným v pobrežných vodách prefektúry Fukušima sa musí priložiť vyhlásenie uvedené v odseku 1 a analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy, bez ohľadu na to, kde sa takéto produkty vyloďujú.“

2.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Preskúmanie

Toto nariadenie sa preskúma do 30. júna 2021.“

3.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné ustanovenia

Zásielky krmív a potravín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6 a ktoré opustili Japonsko pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa môžu dovážať do Únie za podmienok stanovených vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/6 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 961/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 297/2011.

(Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2011 (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 996/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 284/2012 (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2014 z 28. marca 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6 z 5. januára 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 (Ú. v. EÚ L 3, 6.1.2016, s. 5).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2058 z 10. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2017, s. 29).


PRÍLOHA I

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Potraviny a krmivá, v prípade ktorých sa pred vývozom do Únie vyžaduje odber vzoriek a analýza na prítomnosť cézia-134 a cézia-137

a)   produkty pochádzajúce z prefektúry Fukušima:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu, ktoré patria pod číselné znaky KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 s výnimkou:

rýb druhov Seriola quinqueradiata a Seriola lalandi, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

serioly veľkej (Seriola dumerili), ktorá patrí pod číselné znaky KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pagara veľkého (Pagrus major), ktorý patrí pod číselné znaky KN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

rýb druhu Pseudocaranx dentex, ktorý patrí pod číselné znaky KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuniaka severopacifického (Thunnus orientalis), ktorý patrí pod číselné znaky KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 a ex 1604 20 70,

makrely japonskej (Scomber japonicus), ktorá patrí pod číselné znaky KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

druhy rodu Aralia a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

ebenovník rajčiakový (druh Diospyros) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 a ex 0813 50;

b)   produkty pochádzajúce z prefektúry Mijagi:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

druhy rodu Aralia a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

papradie (Pteridium aquilinum) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

c)   produkty pochádzajúce z prefektúry Gunma:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

druhy rodu Aralia a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

d)   produkty pochádzajúce z prefektúr Jamanaši, Jamagata alebo Šizuoka:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

e)   produkty pochádzajúce z prefektúr Ibaraki, Nagano alebo Niigata:

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

f)   zložené produkty s obsahom viac ako 50 % produktov uvedených v písmenách a) až a e) tejto prílohy.


PRÍLOHA II

Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Vyhlásenie na účely dovozu do Únie

…(Produkt a krajina pôvodu)

Identifikačný kód šarže …Číslo vyhlásenia …

Podľa ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime,

…[oprávnený zástupca uvedený v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6]

VYHLASUJE, že ……[produkty uvedené v článku 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6] tejto zásielky zloženej z: ………(opis zásielky, produkt, počet a druh balení, hrubá alebo čistá hmotnosť), naložené v …(miesto nakládky) dňa …(dátum nakládky) spoločnosťou …(identifikácia prepravcu) prepravované do …(miesto a krajina určenia) pochádzajúce zo zariadenia ……(názov a adresa zariadenia)

sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku, pokiaľ ide o maximálne hladiny pre sumu cézia-134 a cézia-137.

VYHLASUJE, že zásielka obsahuje:

produkty uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011,

produkty uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, ktoré nepochádzajú a nie sú odosielané z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu,

produkty uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, ktoré sú odosielané z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, ale nepochádzajú z nej, a v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu a ktoré zároveň neboli počas prepravy ani spracovania vystavené účinkom rádioaktivity,

produkty uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, ktoré pochádzajú z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu a z ktorých sa odobrali vzorky …(dátum) a ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa …(dátum) v …(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov: cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená;

produkty uvedené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu 2016/6 zmenenému vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1787, ktoré sú neznámeho pôvodu alebo produkty z nich odvodené, resp. kŕmne zmesi alebo zložené potraviny s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov ako zložky(-iek) neznámeho pôvodu, z ktorých sa odobrali vzorky …(dátum) a ktoré boli podrobené laboratórnej analýzeneznámeho pôvodu, z ktorých …(dátum) v …(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinuneznámeho pôvodu, z ktorýchrádionuklidov: cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

Vydané v …dňa …

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uvedeného v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6


Top