Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112

Smernica Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

OJ L 347, 11.12.2006, p. 1–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 120 - 237

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

11.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/1


SMERNICA RADY 2006/112/ES

z 28. novembra 2006

o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

1.

Smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný vymeriavací základ (1) sa niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenila a doplnila. Vzhľadom na nové zmeny a doplnenia uvedenej smernice, v záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala uvedená smernica prepracovať.

2.

Prepracované znenie by malo obsahovať všetky zatiaľ platné ustanovenia smernice Rady 67/227/EHS z 11. apríla 1967 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu (2). Uvedená smernica by sa preto mala zrušiť.

3.

Je vhodné prepracovať štruktúru a znenie smernice s cieľom zabezpečiť, aby v súlade so zásadou lepšej právnej úpravy boli ustanovenia uvedené jasne a prehľadne, aj keď to v zásade neprinesie podstatné zmeny platných právnych predpisov. S procesom prepracovania však súvisí malý počet zásadných zmien a doplnení, ktoré by sa preto mali vykonať. Všetky vykonané zmeny a doplnenia sa kompletne uvádzajú v ustanoveniach o transpozícii a nadobudnutí účinnosti.

4.

Dosiahnutie cieľa vytvorenia vnútorného trhu predpokladá, že sa v členských štátoch budú uplatňovať právne predpisy týkajúce sa daní z obratu tak, aby nenarušili podmienky hospodárskej súťaže a nebránili voľnému pohybu tovaru a služieb. Je preto nevyhnutné dosiahnuť takúto harmonizáciu právnych predpisov týkajúcich sa daní z obratu za pomoci systému dane z pridanej hodnoty (DPH), aby sa v maximálnej možnej miere odstránili faktory, ktoré by mohli narušiť podmienky hospodárskej súťaže, či už na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva.

5.

Systém DPH je najjednoduchší a najneutrálnejší, keď sa daň vyberá čo najvšeobecnejším spôsobom a keď sa vzťahuje na všetky stupne výroby a distribúcie, ako aj na poskytovanie služieb. Je preto v záujme vnútorného trhu a členských štátov prijať spoločný systém, ktorý sa vzťahuje aj na maloobchod.

6.

Je nevyhnutné postupovať po etapách, pretože harmonizácia daní z obratu vedie v členských štátoch k zmenám daňovej štruktúry a má značné dôsledky na rozpočtovú, hospodársku a sociálnu oblasť.

7.

Aj keď sadzby a oslobodenia od dane nie sú úplne harmonizované, spoločný systém DPH by mal viesť k neutrálnej hospodárskej súťaži v tom zmysle, že podobné tovary a služby majú na území každého členského štátu rovnaké daňové zaťaženie bez ohľadu na dĺžku výrobného a distribučného reťazca.

8.

Podľa rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (3) je rozpočet Európskych spoločenstiev financovaný nezávisle od iných príjmov výhradne z vlastných zdrojov Spoločenstiev. Medzi tieto zdroje patria aj zdroje nadobudnuté z DPH a získané uplatnením spoločnej daňovej sadzby na vymeriavací základ určený jednotným spôsobom v súlade s pravidlami Spoločenstva.

9.

Je nevyhnutné stanoviť prechodné obdobie na postupné prispôsobenie vnútroštátnych právnych predpisov v konkrétnych oblastiach.

10.

Počas tohto prechodného obdobia by sa transakcie v rámci Spoločenstva, ktoré uskutočňujú zdaniteľné osoby iné ako zdaniteľné osoby oslobodené od dane, mali zdaňovať v členskom štáte určenia v súlade so sadzbami a podmienkami stanovenými týmto členským štátom.

11.

Nadobudnutia tovaru s určitou hodnotou uskutočnené osobami oslobodenými od dane alebo nezdaniteľnými právnickými osobami v rámci Spoločenstva, ako aj určité predaje na diaľku v rámci Spoločenstva a dodanie nových dopravných prostriedkov pre jednotlivcov, subjekty oslobodené od dane alebo nezdaniteľné subjekty by sa mali taktiež zdaňovať počas prechodného obdobia v členskom štáte určenia v súlade so sadzbami a podmienkami stanovenými týmto členským štátom, pokiaľ by tieto transakcie mohli pri absencii osobitných ustanovení spôsobiť vážne narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.

12.

Niektoré územia by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice z dôvodu ich zemepisnej, hospodárskej a sociálnej situácie.

13.

Na zaručenie väčšej neutrality dane by samal pojem „zdaniteľná osoba“ zadefinovať tak, aby bolo umožnené členským štátom do neho zahrnúť osoby, ktoré príležitostne uskutočňujú určité transakcie.

14.

Pojem „zdaniteľná transakcia“ môže spôsobovať ťažkosti, najmä pokiaľ ide o transakcie považované za zdaniteľné transakcie. Tieto pojmy sa preto musia upresniť.

15.

S cieľom napomôcť obchodu v rámci Spoločenstva v oblasti práce na hmotnom hnuteľnom majetku by sa mala pre takéto transakcie vytvoriť daňová úprava, keď sa uskutočňujú pre zákazníka, ktorý je identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom sa transakcia fyzicky uskutočňuje.

16.

Preprava na území členského štátu by sa mala považovať za prepravu tovaru v rámci Spoločenstva, keď je priamo spojená s prepravou medzi členskými štátmi, aby sa zjednodušili nielen zásady a úprava zdaňovania týchto vnútroštátnych prepravných služieb, ale aj pravidlá uplatňované na doplnkové služby a služby poskytované sprostredkovateľmi, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní týchto rôznych služieb.

17.

Určenie miesta, kde sa uskutočňujú zdaniteľné transakcie, sa môže stať predmetom sporu medzi jurisdikciami členských štátov predovšetkým v otázke dodania tovaru spojeného s jeho montážou alebo v otázke poskytovania služieb. Hoci miestom poskytovania služieb by malo byť v zásade miesto, kde má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, malo by sa zadefinovať ako miesto v členskom štáte zákazníka, predovšetkým v prípade niektorých služieb poskytovaných medzi zdaniteľnými osobami, keď sú náklady na služby zahrnuté v cene tovaru.

18.

Je potrebné objasniť definíciu miesta zdanenia niektorých transakcií uskutočňovaných na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas prepravy cestujúcich v rámci Spoločenstva.

19.

Na účely DPH sa elektrina a plyn považujú za tovar. Je však obzvlášť zložité určiť miesto dodania. S cieľom vyhnúť sa dvojitému zdaneniu alebo nezdaneniu a s cieľom vytvoriť skutočný vnútorný trh s plynom a elektrinou bez prekážok súvisiacich s úpravou DPH by preto miestom dodania plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu alebo miestom dodania elektriny pred tým, ako tovar dosiahne stupeň konečnej spotreby, malo byť miesto, kde má zákazník zriadené sídlo svoje ekonomickej činnosti. Dodanie elektriny a plynu na konečnom stupni, t. j. dodanie od obchodníkov a distribútorov ku konečnému spotrebiteľovi, by sa malo zdaňovať v mieste, kde zákazník skutočne používa a spotrebúva tovar.

20.

V prípade prenájmu hmotného hnuteľného majetku môže uplatňovanie všeobecného pravidla, podľa ktorého je poskytovanie služieb zdaňované v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, viesť k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže, ak sú prenajímateľ a nájomca usadení v rôznych členských štátoch a ak sa daňové sadzby v týchto štátoch líšia. Je preto potrebné ustanoviť, aby miestom poskytovania služieb bolo miesto, kde má zákazník zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, ktorej sa služba poskytuje, alebo v prípade, že takéto miesta neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

21.

Pri nájme dopravných prostriedkov je však vhodné, aby sa z dôvodu kontroly prísne uplatňovalo všeobecné pravidlo, a teda aby sa za miesto poskytovania služieb považovalo miesto, kde je poskytovateľ usadený.

22.

Všetky telekomunikačné služby, ku ktorých spotrebe dochádza v Spoločenstve, by mali byť zdaňované tak, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže v tomto odvetví. Z tohto dôvodu by sa telekomunikačné služby poskytované zdaniteľným osobám usadeným v Spoločenstve alebo zákazníkom usadeným v tretích krajinách mali v zásade zdaňovať v mieste, kde je usadený zákazník, ktorému sa služby poskytujú. S cieľom zabezpečiť jednotné zdaňovanie telekomunikačných služieb, ktoré sa skutočne používajú a využívajú v Spoločenstve a ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené na tretích územiach alebo v tretích krajinách nezdaniteľným osobám usadeným v Spoločenstve, by členské štáty však mali stanoviť, aby sa miesto poskytovania služieb nachádzalo v rámci Spoločenstva.

23.

S cieľom zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže by mali byť služby rozhlasového a televízneho vysielania a služby elektronicky poskytované z tretích území alebo tretích krajín osobám usadeným v Spoločenstve, alebo zo Spoločenstva zákazníkom usadeným na tretích územiach alebo v tretích krajinách tiež zdanené v mieste usadenia zákazníka.

24.

Ak má zavedenie spoločného systému DPH a neskoršie zmeny a doplnenia nadobudnúť účinnosť súčasne vo všetkých členských štátoch, mali by sa zosúladiť pojmy „zdaniteľná udalosť“ a „vznik daňovej povinnosti“.

25.

Základ dane by sa mal zosúladiť tak, aby uplatnenie DPH na zdaniteľné transakcie viedlo k porovnateľným výsledkom vo všetkých členských štátoch.

26.

Členské štáty by mali mať za konkrétnych obmedzených okolností možnosť zasiahnuť, pokiaľ ide o základ dane pri dodaní tovaru, poskytovaní služieb a nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva, a zabezpečiť, aby využitím prepojených strán na účely získania daňových výhod nevznikla strata na dani.

27.

S cieľom bojovať proti podvodu alebo daňovým únikom, členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť do základu dane transakcie zahrňujúce spracovanie investičného zlata, ktoré poskytol zákazník, hodnotu tohto investičného zlata, ak zlato spracovaním stráca postavenie investičného zlata.

28.

V záujme toho, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže, odstránenie daňových kontrol na hraniciach si vyžaduje nielen jednotný vymeriavací základ DPH, ale aj dostatočné zosúladenie viacerých sadzieb a úrovní sadzieb medzi členskými štátmi.

29.

Štandardná sadzba DPH, ktorá je v súčasnosti platná v rôznych členských štátoch, zabezpečuje spolu s mechanizmom prechodného systému prijateľné fungovanie tohto systému. S cieľom zabrániť, aby rozdiely medzi štandardnými sadzbami DPH uplatňovanými členskými štátmi viedli k štrukturálnej nerovnováhe v Spoločenstve a k narušeniu hospodárskej súťaže v niektorých odvetviach činnosti, by sa mala stanoviť minimálna štandardná sadzba vo výške 15 %, ktorá by podliehala preskúmaniu.

30.

S cieľom zachovať neutralitu dane by sadzby uplatňované členskými štátmi mali byť také, aby vo všeobecnosti umožňovali odpočítanie dane uplatnenej na predchádzajúcom stupni.

31.

Na prechodné obdobie by sa mali umožniť určité výnimky týkajúce sa počtu a úrovne sadzieb.

32.

S cieľom lepšie porozumieť vplyvu znížených sadzieb je potrebné, aby Komisia vypracovala hodnotiacu správu o vplyve znížených sadzieb uplatňovaných na služby, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni, najmä so zreteľom na tvorbu pracovných príležitostí, hospodársky rast a dobré fungovanie vnútorného trhu.

33.

Na účely riešenia problému nezamestnanosti by sa malo členským štátom, ktoré si to želajú, povoliť vyskúšať fungovanie zníženej sadzby DPH a jej vplyv na služby s vysokým podielom práce, pokiaľ ide o tvorbu pracovných príležitostí. Uvedené zníženie pravdepodobne tiež zníži motiváciu dotknutých podnikov vstúpiť do čiernej ekonomiky alebo v nej zotrvať.

34.

Takéto zníženie sadzby DPH však môže predstavovať riziko pre dobré fungovanie vnútorného trhu a daňovú neutralitu. Z tohto dôvodu by sa mal na pevne stanovené, ale dostatočne dlhé obdobie ustanoviť schvaľovací postup, aby bolo možné zhodnotiť vplyv znížených sadzieb na služby, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni. Rozsah pôsobnosti takéhoto opatrenia by sa mal presne vymedziť, aby sa zaručilo, že zostane kontrolovateľné a limitované.

35.

Mal by sa vypracovať spoločný zoznam oslobodení od dane, aby sa vlastné zdroje Spoločenstva mohli vo všetkých členských štátoch vyberať jednotným spôsobom.

36.

Metódy uplatňovania DPH na určité dodania výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a ich nadobudnutia v rámci Spoločenstva by sa mali v prospech osôb povinných platiť DPH, ako aj príslušných správnych orgánov, zosúladiť s postupmi a povinnosťami súvisiacimi s priznaním spotrebnej dane v prípade prepravy týchto výrobkov do iného členského štátu tak, ako sú stanovené v smernici Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (4).

37.

Dodanie plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu a dodanie elektriny sú zdaňované na mieste spotrebiteľa. S cieľom vyhnúť sa dvojitému zdaneniu by sa dovoz týchto výrobkov mal preto oslobodiť od DPH.

38.

Je potrebné ustanoviť zjednodušujúce opatrenia zaručujúce rovnocenné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch pre zdaniteľné transakcie na domácom trhu súvisiace s obchodovaním s tovarom v rámci Spoločenstva, ktoré počas prechodného obdobia uskutočňujú zdaniteľné osoby neusadené na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, vrátane reťazových transakcií. Na tento účel by sa mali zosúladiť predpisy týkajúce sa daňového systému a osôb povinných platiť DPH v súvislosti s takýmito transakciami. Je však v zásade potrebné vylúčiť z takejto úpravy tovar, ktorý je určený na dodanie na maloobchodnom stupni.

39.

Pravidlá upravujúce odpočítanie dane by sa mali zosúladiť v takom rozsahu, aby pôsobili na skutočnú výšku vybratých daní a aby sa odpočítateľná časť počítala podobným spôsobom vo všetkých členských štátoch.

40.

Úprava, ktorá umožňuje upraviť daň odpočítanú pri investičnom majetku počas životnosti majetku podľa jeho skutočného použitia, by sa mala môcť uplatňovať na určité služby s povahou investičného majetku.

41.

Je potrebné upresniť, ktoré osoby sú povinné platiť DPH, a to predovšetkým v prípade služieb poskytovaných osobou, ktorá nie je usadená v členskom štáte, v ktorom je DPH splatná.

42.

Členské štáty by mali mať v osobitných prípadoch možnosť označiť za osobu zodpovednú za platenie dane príjemcu dodávaného tovaru alebo služieb. Týmto by sa malo pomôcť členským štátom pri zjednodušení predpisov a v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa dani v určených sektoroch a pri určitých typoch transakcií.

43.

Členské štáty by mali mať úplnú voľnosť pri určení osoby povinnej platiť DPH pri dovoze.

44.

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, aby niekto iný ako osoba, ktorá je povinná platiť DPH, ručil spoločne a nerozdielne za platbu DPH.

45.

Povinnosti zdaniteľných osôb by sa mali v čo najväčšej možnej miere zosúladiť tak, aby sa dostatočne zabezpečil výber DPH jednotným spôsobom vo všetkých členských štátoch.

46.

Používanie elektronickej fakturácie musí umožňovať správcovi dane vykonávať jeho kontrolné úlohy. Na účely zabezpečenia dobrého fungovania vnútorného trhu je preto vhodné vypracovať na úrovni Spoločenstva harmonizovaný zoznam, ktorý by obsahoval údaje, ktoré musia byť uvedené vo faktúrach, a zaviesť viaceré spoločné opatrenia upravujúce používanie elektronickej fakturácie, elektronického uchovávania faktúr, vyhotovovanie faktúr odberateľom a uskutočňovanie fakturačných operácií treťou stranou.

47.

Členské štáty by mali za podmienok, ktoré stanovia, umožniť, aby sa určité výkazy a daňové priznania mohli podávať elektronicky, a môžu vyžadovať používanie elektronických prostriedkov.

48.

Ďalšie nevyhnutné odbúravanie administratívnych a štatistických povinností predovšetkým pre malé a stredné podniky by sa malo zosúladiť s vykonávaním účinných kontrolných opatrení a s nevyhnutnosťou udržať kvalitu štatistických nástrojov Spoločenstva tak z hospodárskych, ako aj daňových dôvodov.

49.

Členským štátom by sa malo umožniť pokračovať v uplatňovaní ich osobitnej úpravy pre malé podniky v súlade so spoločnými ustanoveniami a so zreteľom na užšiu harmonizáciu.

50.

Členským štátom by sa mala ponechať voľnosť uplatňovať osobitnú úpravu týkajúcu sa paušálnych rabatov sadzby vstupnej DPH pre poľnohospodárov, ktorí nepodliehajú všeobecnej úprave. Na účely výberu vlastných zdrojov sa musia stanoviť základné zásady tejto osobitnej úpravy a musí sa prijať jednotná metóda výpočtu hodnoty pridanej týmito poľnohospodármi.

51.

Je vhodné prijať daňový systém Spoločenstva, ktorý sa použije na použitý tovar, umelecké diela, starožitnosti a zberateľské predmety s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu a narušeniu hospodárskej súťaže medzi zdaniteľnými osobami.

52.

Uplatňovanie všeobecných pravidiel DPH na zlato vytvára hlavnú prekážku pre jeho využitie na účely finančného investovania, a preto poskytuje dôvod na uplatňovanie osobitnej daňovej úpravy s cieľom okrem iného zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť trhu Spoločenstva so zlatom.

53.

Dodanie zlata na investičné účely je v podstate podobné iným finančným investíciám, ktoré sú oslobodené od DPH. Oslobodenie od dane sa preto ukazuje byť najvhodnejšou daňovou úpravou pre dodania investičného zlata.

54.

Definícia investičného zlata by mala zahŕňať zlaté mince, ktorých hodnota odráža najmä cenu zlata, ktoré obsahujú. Z dôvodov transparentnosti a právnej istoty by sa mal vypracúvať ročný zoznam mincí zahrnutých do úpravy uplatniteľnej na investičné zlato, ktorý by poskytoval istotu subjektom obchodujúcim s takýmito mincami. Tento zoznam by nemal vylúčiť z oslobodenia od dane mince, ktoré v ňom nie sú uvedené, ale ktoré spĺňajú kritériá stanovené v tejto smernici.

55.

S cieľom zamedziť daňovým únikom a súčasne zmierniť finančné zaťaženie, ktoré súvisí s dodaním zlata s istou mierou rýdzosti, je opodstatnené umožniť členským štátom určiť kupujúceho ako osobu, ktorá je povinná platiť DPH.

56.

Mala by sa zriadiť osobitná úprava, aby sa uľahčilo plnenie daňových povinností prevádzkovateľom, ktorí elektronicky poskytujú služby a ktorí nie sú usadení v rámci Spoločenstva, ani sa tu od nich nevyžaduje identifikácia pre DPH. V rámci tejto úpravy sa každý prevádzkovateľ, ktorý elektronicky poskytuje v rámci Spoločenstva takéto služby nezdaniteľným osobám a ktorý nie je inak identifikovaný pre DPH v rámci Spoločenstva, môže rozhodnúť byť identifikovaný v jedinom členskom štáte.

57.

Je žiadúce, aby sa ustanovenia týkajúce sa služieb rozhlasového a televízneho vysielania a určitých elektronicky poskytovaných služieb zaviedli len dočasne a aby sa vzhľadom na získané skúsenosti v krátkom čase preskúmali.

58.

Je dôležité podporovať jednotné uplatňovanie ustanovení tejto smernice a na tento účel je nevyhnutné zriadiť poradný výbor pre daň z pridanej hodnoty, ktorý by umožnil členským štátom a Komisii užšie spolupracovať v tejto oblasti.

59.

S cieľom zjednodušiť výber daní alebo predchádzať určitým formám daňových únikov alebo vyhýbaniu sa dani, členské štáty by mali mať možnosť v rámci určitých obmedzení a za určitých podmienok zaviesť osobitné opatrenia odchyľujúce sa od tejto smernice alebo pokračovať v ich uplatňovaní.

60.

S cieľom zabezpečiť, aby členský štát nemal pochybnosti o tom, na aké opatrenie Komisia plánuje reagovať v súvislosti s jeho žiadosťou o výnimku, mali by sa stanoviť lehoty, v rámci ktorých Komisia musí predložiť Rade buď návrh na povolenie výnimky, alebo jej oznámiť svoje námietky.

61.

Je nevyhnutné zabezpečiť jednotné uplatňovanie systému DPH. Na dosiahnutie tohto cieľa sú vhodné vykonávacie opatrenia.

62.

Tieto opatrenia by sa mali najmä zamerať na problém dvojitého zdanenia cezhraničných transakcií, ktorý sa môže vyskytnúť v dôsledku rozdielov medzi členskými štátmi pri uplatňovaní pravidiel upravujúcich miesto, kde sa uskutočňujú zdaniteľné transakcie.

63.

Hoci je rozsah pôsobnosti vykonávacích opatrení obmedzený, tieto opatrenia budú mať dosah na rozpočet, ktorý by mohol byť v prípade jedného alebo viacerých členských štátov značný. Z tohto dôvodu je Rada oprávnená vyhradiť si právo výkonu vykonávacích právomocí.

64.

Vzhľadom na obmedzený rozsah pôsobnosti vykonávacích opatrení by ich Rada mala prijať jednomyseľne na návrh Komisie.

65.

Keďže z vyššie uvedených dôvodov ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

66.

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov by mala byť obmedzená na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov ustanovenia, ktoré zostávajú nezmenené, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

67.

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinnosti členských štátov súvisiacej s lehotami pre transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy XI do vnútroštátnych právnych predpisov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

OBSAH

HLAVA I -

PREDMET ÚPRAVY A ROZSAH PÔSOBNOSTI

HLAVA II ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

HLAVA III -

ZDANITEĽNÉ OSOBY

HLAVA IV -

ZDANITEĽNÉ TRANSAKCIE

Kapitola 1 -

Dodanie tovaru

Kapitola 2 -

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva

Kapitola 3 -

Poskytovanie služieb

Kapitola 4 -

Dovoz tovaru

HLAVA V -

MIESTO ZDANITEĽNÝCH TRANSAKCIÍ

Kapitola 1 -

Miesto dodania tovaru

Oddiel 1 -

Dodanie tovaru bez prepravy

Oddiel 2 -

Dodanie tovaru s prepravou

Oddiel 3 -

Dodanie tovaru na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch

Oddiel 4 -

Dodanie tovaru prostredníctvom rozvodných sietí

Kapitola 2 -

Miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva

Kapitola 3 -

Miesto poskytovania služieb

Oddiel 1 -

Všeobecné pravidlo

Oddiel 2 -

Osobitné ustanovenia

Pododdiel 1 -

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov

Pododdiel 2 -

Poskytovanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok

Pododdiel 3 -

Poskytovanie prepravy

Pododdiel 4 -

Poskytovanie kultúrnych a podobných služieb, doplnkových služieb pri preprave alebo služieb súvisiacich s hmotným hnuteľným majetkom

Pododdiel 5

Poskytovanie rôznych služieb

Pododdiel 6 -

Kritérium skutočného používania a využívania

Kapitola 4 -

Miesto dovozu tovaru

HLAVA VI -

ZDANITEĽNÁ UDALOSŤ A VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Kapitola 1 -

Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2 -

Dodanie tovaru a poskytovanie služieb

Kapitola 3 -

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva

Kapitola 4 -

Dovoz tovaru

HLAVA VII -

ZÁKLAD DANE

Kapitola 1 -

Vymedzenie pojmu

Kapitola 2 -

Dodanie tovaru a poskytovanie služieb

Kapitola 3 -

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva

Kapitola 4 -

Dovoz tovaru

Kapitola 5 -

Rôzne ustanovenia

HLAVA VIII -

SADZBY

Kapitola 1 -

Uplatňovanie sadzieb

Kapitola 2 -

Skladba a výška sadzieb

Oddiel 1 -

Štandardná sadzba

Oddiel 2 -

Znížené sadzby

Oddiel 3 -

Osobitné ustanovenia

Kapitola 3 -

Dočasné ustanovenia pre niektoré služby s vysokým podielom práce

Kapitola 4 -

Osobitné ustanovenia uplatňované do zavedenia konečnej úpravy

Kapitola 5 -

Dočasné ustanovenia

HLAVA IX -

OSLOBODENIE OD DANE

Kapitola 1 -

Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2 -

Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu

Kapitola 3 -

Oslobodenie od dane pri iných činnostiach

Kapitola 4 -

Oslobodenie od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva

Oddiel 1 -

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru

Oddiel 2 -

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva

Oddiel 3 -

Oslobodenie niektorých prepravných služieb od dane

Kapitola 5 -

Oslobodenie od dane pri dovoze

Kapitola 6 -

Oslobodenie od dane pri vývoze

Kapitola 7 -

Oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave

Kapitola 8 -

Oslobodenie od dane pri niektorých transakciách považovaných za vývoz

Kapitola 9 -

Oslobodenie od dane pri službách poskytovaných sprostredkovateľmi

Kapitola 10 -

Oslobodenie od dane pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom

Oddiel 1 -

Colné sklady, sklady iné než colné sklady a podobné režimy

Oddiel 2 -

Transakcie oslobodené od dane na účely vývozu a v rámci obchodu medzi členskými štátmi

Oddiel 3 -

Spoločné ustanovenie pre oddiely 1 a 2

HLAVA X -

ODPOČÍTANIE DANE

Kapitola 1 -

Vznik a rozsah pôsobnosti práva na odpočítanie dane

Kapitola 2 -

Pomerné odpočítanie dane

Kapitola 3 -

Obmedzenie práva na odpočítanie dane

Kapitola 4 -

Pravidlá upravujúce uplatnenie práva na odpočítanie dane

Kapitola 5 -

Úprava odpočítanej dane

HLAVA XI-

POVINNOSTI ZDANITEĽNÝCH OSÔB A NIEKTORÝCH NEZDANITEĽNÝCH OSÔB

Kapitola 1 -

Platobná povinnosť

Oddiel 1 -

Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Oddiel 2 -

Spôsoby platby

Kapitola 2 -

Identifikácia

Kapitola 3 -

Fakturácia

Oddiel 1 -

Vymedzenie pojmu

Oddiel 2 -

Pojem faktúra

Oddiel 3 -

Vyhotovenie faktúr

Oddiel 4 -

Obsah faktúr

Oddiel 5 -

Posielanie faktúr elektronicky

Oddiel 6 -

Zjednodušujúce opatrenia

Kapitola 4 -

Vedenie účtovníctva

Oddiel 1 -

Vymedzenie pojmu

Oddiel 2 -

Všeobecné povinnosti

Oddiel 3 -

Osobitné povinnosti týkajúce sa uchovávania všetkých faktúr

Oddiel 4 -

Právo na prístup k elektronicky uchovávaným faktúram v inom členskom štáte

Kapitola 5 -

Daňové priznanie

Kapitola 6 -

Súhrnné výkazy

Kapitola 7 -

Rôzne ustanovenia

Kapitola 8 -

Povinnosti týkajúce sa niektorých operácií dovozu a vývozu

Oddiel 1 -

Dovoz

Oddiel 2 -

Vývoz

HLAVA XII-

OSOBITNÉ ÚPRAVY

Kapitola 1 -

Osobitná úprava pre malé podniky

Oddiel 1 -

Zjednodušujúce pravidlá zdanenia a výberu dane

Oddiel 2 -

Oslobodenie od dane alebo odstupňované daňové výhody

Oddiel 3 -

Správa a preskúmanie

Kapitola 2 -

Spoločná paušálna úprava pre poľnohospodárov

Kapitola 3 -

Osobitná úprava pre cestovné kancelárie

Kapitola 4 -

Osobitné úpravy pre použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Oddiel 1 -

Vymedzenie pojmov

Oddiel 2 -

Osobitná úprava pre zdaniteľných obchodníkov

Pododdiel 1 -

Úprava zdaňovania prirážky

Pododdiel 2-

Prechodná úprava pre použité dopravné prostriedky

Oddiel 3 -

Osobitná úprava pre predaj verejnou dražbou

Oddiel 4 -

Opatrenia na zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže a daňovým podvodom

Kapitola 5 -

Osobitná úprava pre investičné zlato

Oddiel 1 -

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 2 -

Oslobodenie od dane

Oddiel 3 -

Možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie

Oddiel 4 -

Transakcie na regulovanom trhu so zlatom

Oddiel 5 -

Osobitné práva a povinnosti obchodníkov s investičným zlatom

Kapitola 6 -

Osobitná úprava pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú elektronické služby nezdaniteľným osobám

Oddiel 1 -

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 2 -

Osobitná úprava pre elektronicky poskytované služby

HLAVA XIII

VÝNIMKY

Kapitola 1 -

Výnimky uplatňované do zavedenia konečnej úpravy

Oddiel 1 -

Výnimky pre štáty, ktoré boli členmi Spoločenstva k 1. januáru 1978

Oddiel 2 -

Výnimky pre štáty, ktoré pristúpili k Spoločenstvu po 1. januári 1978

Oddiel 3 -

Spoločné ustanovenia pre oddiely 1 a 2

Kapitola 2 -

Výnimky na základe povolenia

Oddiel 1 -

Zjednodušujúce opatrenia a opatrenia na zamedzenie daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani

Oddiel 2 -

Medzinárodné dohody

HLAVA XIV -

RÔZNE USTANOVENIA

Kapitola 1 -

Vykonávacie opatrenia

Kapitola 2 -

Výbor pre DPH

Kapitola 3 -

Prepočítavací kurz

Kapitola 4 -

Iné dane, clá a poplatky

HLAVA XV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kapitola 1 -

Prechodná úprava zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi

Kapitola 2 -

Prechodné opatrenia uplatniteľné v kontexte pristúpenia k Európskej únii

Kapitola 3 -

Transpozícia a nadobudnutie účinnosti

PRÍLOHA I -

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V TREŤOM PODODSEKU ČLÁNKU 13 ODS. 1.. 1

PRÍLOHA II -

ORIENTAČNÝ ZOZNAM ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 56 ODS. 1 PÍSM. K)

PRÍLOHA III -

ZOZNAM DODANÍ TOVARU A POSKYTOVANIA SLUŽIEB, NA KTORÉ SA MÔŽU UPLATNIŤ ZNÍŽENÉ SADZBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 98

PRÍLOHA IV -

ZOZNAM SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 106

PRÍLOHA V -

KATEGÓRIE TOVAROV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ INÉ REŽIMY USKLADŇOVANIA, AKO SÚ REŽIMY COLNÉHO USKLADŇOVANIA PODĽA ČLÁNKU 160 ODS. 2

PRÍLOHA VI -

ZOZNAM DODANÍ TOVARU A POSKYTOVANIA SLUŽIEB UVEDENÝ V ČLÁNKU 199 ODS. 1 PÍSM. D)

PRÍLOHA VII -

ZOZNAM ČINNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY UVEDENÝCH V ČLÁNKU 295 ODS. 1 BODE 4

PRÍLOHA VIII -

ORIENTAČNÝ ZOZNAM POSKYTOVANIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 295 ODS. 1 BODE 5

PRÍLOHA IX -

UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 311 ODS. 1 BODOCH 2, 3 A 4 1

Časť A -

Umelecké diela

Časť B -

Zberateľské predmety

Časť C -

Starožitnosti

PRÍLOHA X -

ZOZNAM TRANSAKCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VÝNIMKY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 370 A 371 A V ČLÁNKOCH 375 AŽ 390

Časť A —

Transakcie, ktoré členské štáty môžu naďalej zdaňovať

Časť B —

Transakcie, ktoré členské štáty môžu naďalej oslobodzovať od dane

PRÍLOHA XI

Časť A —

Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnenia (uvedené v článku 411)

Časť B —

Lehoty transpozície do vnútroštátneho práva (uvedené v článku 411)

PRÍLOHA XII —

TABUĽKA ZHODY

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

1.   Táto smernica ustanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH).

2.   Spoločný systém DPH je založený na zásade, že na tovar a služby sa uplatňuje všeobecná daň zo spotreby presne úmerná cene tovaru a služieb bez ohľadu na počet transakcií uskutočnených vo výrobnom a distribučnom procese pred stupňom, na ktorom sa daň účtuje.

Na každú transakciu sa uplatní DPH vypočítaná z ceny tovaru alebo služieb podľa sadzby platnej pre tento tovar alebo služby po odpočítaní sumy DPH, ktorou boli priamo zaťažené rôzne nákladové prvky.

Spoločný systém DPH sa uplatňuje až po maloobchodný stupeň vrátane.

Článok 2

1.   DPH podliehajú tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru za protihodnotu na území členského štátu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako taká;

b)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu na území členského štátu:

(i)

zdaniteľnou osobou konajúcou ako takou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, ak je predávajúcim zdaniteľná osoba konajúca ako taká, ktorá nemá nárok na oslobodenie od dane pre malé podniky ustanovené v článkoch 282 až 292 a na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia článkov 33 alebo 36;

(ii)

v prípade nových dopravných prostriedkov, zdaniteľnou osobou, nezdaniteľnou právnickou osobou, ktorej iné nadobudnutia nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1, alebo akoukoľvek inou nezdaniteľnou osobou;

(iii)

v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, keď spotrebná daň je splatná na území členského štátu podľa smernice 92/12/EHS, zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, ktorej iné nadobudnutia nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1;

c)

poskytovanie služieb za protihodnotu na území členského štátu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako taká;

d)

dovoz tovaru.

2.

a)

Na účely odseku 1 písm. b) bodu (ii) sa za „dopravné prostriedky“ považujú nižšie uvedené dopravné prostriedky, ktoré sú určené na prepravu osôb alebo tovaru:

i)

pozemné motorové vozidlá so zdvihovým objemom valcov viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kilowattov;

ii)

plavidlá dlhšie ako 7,5 metra s výnimkou plavidiel, ktoré sa používajú na plavbu na otvorenom mori a prepravujú cestujúcich za odplatu alebo ktoré sa používajú na obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, ako aj plavidiel používaných na záchranu alebo pomoc na mori a plavidiel na pobrežný rybolov;

iii)

lietadlá, ktorých štartovacia hmotnosť je viac ako 1 550 kilogramov s výnimkou lietadiel používaných leteckými spoločnosťami, ktoré vykonávajú prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

b)

Tieto dopravné prostriedky sa považujú za „nové“ v týchto prípadoch:

i)

pozemné motorové vozidlá, ak v čase dodania vozidla neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak vozidlo nemá najazdených viac ako 6 000 kilometrov;

ii)

plavidlá, ak v čase dodania plavidla neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak plavidlo nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín;

iii)

lietadlá, ak v čase dodania lietadla neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak lietadlo nemá nalietaných viac ako 40 hodín.

c)

Členské štáty stanovia podmienky, za ktorých sa skutočnosti uvedené v písmene b) považujú za preukázané.

3.   „Výrobky podliehajúce spotrebnej dani“ sú energetické výrobky, alkohol a alkoholické nápoje a spracovaný tabak, ako sú definované platnými právnymi predpismi Spoločenstva, ale nie plyn dodávaný prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu ani elektrina.

Článok 3

1.   Odchylne od ustanovení článku 2 ods. 1 písm. b) bodu (i) nepodliehajú DPH tieto transakcie:

a)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, ak dodanie takéhoto tovaru na území členského štátu nadobudnutia by bolo oslobodené od dane podľa článkov 148 a 151;

b)

nadobudnutie iného tovaru v rámci Spoločenstva ako tovaru, ktorý je uvedený v písmene a) a v článku 4, a nových dopravných prostriedkov alebo výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, uskutočnené zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania v poľnohospodárstve, lesníctve alebo rybárstve, ktoré podlieha spoločnej paušálnej úprave pre poľnohospodárov, alebo zdaniteľnou osobou, ktorá iba dodáva tovar alebo poskytuje služby, na ktoré sa nevzťahuje právo na odpočítanie dane, alebo nezdaniteľnou právnickou osobou.

2.   Ustanovenie uvedené v písmene b) odseku 1 sa použije, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a)

celková hodnota tovaru nadobudnutého v rámci Spoločenstva nepresiahne počas bežného kalendárneho roku hranicu, ktorú určia členské štáty a ktorá nesmie byť nižšia ako suma 10 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene;

b)

celková hodnota tovaru nadobudnutého v rámci Spoločenstva počas predchádzajúceho kalendárneho roku nepresiahla hranicu uvedenú v písmene a).

Hranica, ktorá slúži ako referenčná hodnota, pozostáva z celkovej hodnoty tovaru nadobudnutého v rámci Spoločenstva, ako je uvedený v písmene b) odseku 1, bez DPH splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala.

3.   Členské štáty priznajú zdaniteľným osobám a nezdaniteľným právnickým osobám oprávneným podľa písmena b) odseku 1 právo zvoliť si všeobecnú úpravu ustanovenú v článku 2 ods. 1 písm. b) bod (i).

Členské štáty ustanovia pravidlá pre využitie možnosti uvedenej v prvom pododseku, ktorá v každom prípade pokryje obdobie dvoch kalendárnych rokov.

Článok 4

Okrem transakcií uvedených v článku 3 nepodliehajú DPH tieto transakcie:

a)

nadobudnutie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností vymedzených v článku 311 ods. 1 body 1 až 4 v rámci Spoločenstva, ak predávajúci je zdaniteľným obchodníkom, ktorý koná ako taký a ak sa na nadobudnutý tovar uplatnila DPH v členskom štáte, v ktorom sa jeho odoslanie alebo preprava začala, v súlade s úpravou zdaňovania prirážky ustanovenou v článkoch 312 až 325;

b)

nadobudnutie použitých dopravných prostriedkov v rámci Spoločenstva vymedzených v článku 327 ods. 3, ak predávajúci je zdaniteľným obchodníkom, ktorý koná ako taký a ak sa na nadobudnuté použité dopravné prostriedky uplatnila DPH v členskom štáte, v ktorom sa ich odoslanie alebo preprava začala, v súlade s prechodnou úpravou pre použité dopravné prostriedky;

c)

nadobudnutie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností vymedzených v článku 311 ods. 1 body 1 až 4 v rámci Spoločenstva, ak predávajúci je organizátorom predaja verejnou dražbou, ktorý koná ako taký, a ak sa v súlade s osobitnou úpravou pre predaj verejnou dražbou na nadobudnutý tovar uplatnila DPH v členskom štáte, v ktorom sa jeho odoslanie alebo preprava začala.

HLAVA II

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

Článok 5

Na účely uplatňovania tejto smernice platia tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Spoločenstvo“ a „územie Spoločenstva“ sú územia členských štátov tak, ako sú vymedzené v bode 2;

2.

„členský štát“ a „územie členského štátu“ je územie každého členského štátu Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje v súlade s jej článkom 299 Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, s výnimkou území uvedených v článku 6 tejto smernice;

3.

„tretie územia“ sú územia, ktoré sú uvedené v článku 6;

4.

„tretie krajiny“ sú všetky štáty alebo územia, na ktoré sa zmluva nevzťahuje.

Článok 6

1.   Táto smernica sa neuplatňuje na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Spoločenstva:

a)

vrch Athos,

b)

Kanárske ostrovy,

c)

francúzske zámorské oblasti,

d)

Alandy,

e)

Normandské ostrovy.

2.   Táto smernica sa neuplatňuje na tieto územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva:

a)

ostrov Helgoland,

b)

územie Büsingen,

c)

Ceuta,

d)

Melilla,

e)

Livigno,

f)

Campione ďItalia,

g)

talianske vody jazera Lugano.

Článok 7

1.   Vzhľadom na dohovory a zmluvy, ktoré uzatvorilo Monacké kniežatstvo s Francúzskom, ostrov Man so Spojeným kráľovstvom a výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia s Cyprom, sa Monacké kniežatstvo, ostrov Man a výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia na účely uplatňovania tejto smernice nepovažujú za tretie krajiny.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa transakcie pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené pre Monacké kniežatstvo považovali za transakcie pochádzajúce z Francúzska alebo určené pre Francúzsko, aby sa transakcie pochádzajúce z ostrova Man alebo určené pre ostrov Man považovali za transakcie pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva alebo určené pre Spojené kráľovstvo a aby sa transakcie pochádzajúce z výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia alebo určené pre výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia považovali za transakcie pochádzajúce z Cypru alebo určené pre Cyprus.

Článok 8

Ak Komisia zváži, že ustanovenia uvedené v článkoch 6 a 7 stratia opodstatnenie, a to najmä pokiaľ ide o spravodlivú hospodársku súťaž alebo vlastné zdroje, predloží Rade vhodné návrhy.

HLAVA III

ZDANITEĽNÉ OSOBY

Článok 9

1.   „Zdaniteľná osoba“ je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľvek mieste vykonáva ekonomickú činnosť, odhliadnuc od účelu alebo výsledkov tejto činnosti.

„Ekonomická činnosť“ je každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby vrátane ťažobných a poľnohospodárskych činností a činností pri výkone slobodných povolaní. Ekonomickou činnosťou je predovšetkým využívanie hmotného alebo nehmotného majetku na účely získania príjmu na pokračujúcom základe.

2.   Okrem osôb uvedených v odseku 1 je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok, ktorý bol nadobúdateľovi odoslaný alebo prepravený predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet do miesta určenia mimo územia členského štátu, ale na území Spoločenstva.

Článok 10

Podmienka nezávislosti pri vykonávaní ekonomickej činnosti uvedená v článku 9 ods. 1 vylučuje z daňovej povinnosti zamestnané a iné osoby, ak sú voči zamestnávateľovi viazané pracovnou zmluvou alebo inými právnymi prepojeniami vytvárajúcimi vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, čo sa týka pracovných podmienok, odmeňovania a záväzkov zamestnávateľa.

Článok 11

Po porade s poradným výborom pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „Výbor pre DPH“) môže každý členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území toho istého členského štátu, ktoré sú síce právne nezávislé, ale súčasne vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami.

Členský štát, ktorý využíva možnosť ustanovenú v prvom odseku, môže prijať akékoľvek opatrenia potrebné na zabránenie daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani prostredníctvom využívania tohto ustanovenia.

Článok 12

1.   Členské štáty môžu považovať za zdaniteľnú osobu každú osobu, ktorá príležitostne uskutočňuje transakciu týkajúcu sa činností uvedených v druhom pododseku článku 9 ods. 1, a najmä jednu z týchto transakcií:

a)

dodanie budov alebo častí budov a pozemkov, na ktorých stoja, pred prvým obývaním,

b)

dodanie stavebných pozemkov.

2.   Na účely písmena a) odseku 1 je „budova“ akákoľvek stavba pevne spojená so zemou.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre uplatňovanie kritéria uvedeného v písmene a) odseku 1 na prestavby budov a môžu určiť, čo znamená pojem „pozemky, na ktorých stoja.“

Členské štáty môžu uplatniť aj iné kritériá ako kritérium prvého obývania, napríklad obdobie od dátumu ukončenia stavby do dátumu jej prvého dodania alebo obdobie od dátumu prvého obývania do dátumu následného dodania, a to za predpokladu, že prvé obdobie nebude dlhšie ako päť rokov a druhé obdobie nebude dlhšie ako dva roky.

3.   Na účely písmena b) odseku 1 je „stavebný pozemok“ akýkoľvek neupravený alebo upravený pozemok, ktorý členské štáty zadefinujú ako stavebný pozemok.

Článok 13

1.   Štáty, regionálne a miestne orgány, ako aj iné subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby vzhľadom na činnosti alebo transakcie, ktorých sa zúčastňujú ako orgány verejnej moci ani vtedy, keď v súvislosti s týmito činnosťami alebo transakciami vyberajú dávky, poplatky, príspevky alebo platby.

Keď však uskutočňujú takéto činnosti alebo transakcie, považujú sa za zdaniteľné osoby v súvislosti s týmito činnosťami alebo transakciami, ak by zaobchádzanie s nimi ako s nezdaniteľnými osobami viedlo k závažnému narušeniu hospodárskej súťaže.

Subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, sa v každom prípade považujú za zdaniteľné osoby v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I za predpokladu, že uvedené činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.

2.   Členské štáty môžu považovať činnosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa článkov 132, 135, 136, 371, 374 až 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 a článkov 380 až 390 a ktoré vykonávajú subjekty spravované verejným právom za činnosti, ktorých sa zúčastňujú ako orgány verejnej moci.

HLAVA IV

ZDANITEĽNÉ TRANSAKCIE

KAPITOLA 1

Dodanie tovaru

Článok 14

1.   „Dodanie tovaru“ je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako majiteľ.

2.   Okrem transakcie uvedenej v odseku 1 sa za dodanie tovaru považujú tieto transakcie:

a)

prevod vlastníctva majetku za náhradu, a to na základe príkazu vydaného orgánom verejnej moci alebo v jeho mene alebo na základe zákona;

b)

skutočné odovzdanie tovaru na základe zmluvy o nájme tovaru na určité obdobie alebo na základe zmluvy o predaji tovaru s odloženou platbou, ktorá stanovuje, že za normálnych okolností sa vlastníctvo nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky;

c)

prevod tovaru na základe zmluvy, podľa ktorej sa vyplatí provízia pri nákupe alebo predaji.

3.   Členské štáty môžu považovať za dodanie tovaru odovzdanie určitých stavebných prác.

Článok 15

1.   Elektrina, plyn, teplo, chlad a podobne sa považujú za hmotný majetok.

2.   Členské štáty môžu považovať za hmotný majetok:

a)

určité práva týkajúce sa nehnuteľného majetku,

b)

vecné práva poskytujúce ich vlastníkovi právo na používanie nehnuteľného majetku,

c)

akcie alebo podiely rovnocenné akciám dávajúcim ich držiteľovi de jure alebo de facto práva vlastníctva alebo držby nehnuteľného majetku alebo jeho časti.

Článok 16

Použitie tovaru, ktorý je súčasťou majetku podniku zdaniteľnej osoby, na osobnú spotrebu tejto zdaniteľnej osoby alebo na osobnú spotrebu jej zamestnancov, alebo bezodplatné poskytnutie tohto tovaru, alebo všeobecnejšie jeho využitie na iné ako ekonomické účely, sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu, ak DPH za príslušný tovar alebo za jeho súčasti bola úplne alebo čiastočne odpočítateľná.

Použitie tovaru na obchodné účely ako vzorky alebo dary nízkej hodnoty sa však nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Článok 17

1.   Premiestnenie tovaru, ktorý je súčasťou majetku podniku zdaniteľnej osoby, touto osobou do iného členského štátu sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

„Premiestnenie do iného členského štátu“ je každé odoslanie alebo preprava hmotného hnuteľného majetku vykonané zdaniteľnou osobou alebo na jej účet na účely podnikania do miesta určenia mimo územia členského štátu, v ktorom sa majetok nachádza, ale v rámci Spoločenstva.

2.   Za premiestnenie do iného členského štátu sa nepovažuje odoslanie alebo preprava tovaru na účely jednej z týchto transakcií:

a)

dodanie tovaru zdaniteľnou osobou na územie členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 33;

b)

dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou vykonanou dodávateľom alebo na jeho účet, ktoré uskutočňuje zdaniteľná osoba na území členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 36;

c)

dodanie tovaru zdaniteľnou osobou na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas prepravy cestujúcich v súlade s podmienkami stanovenými v článku 37;

d)

dodanie plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu alebo dodanie elektriny v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 38 a 39;

e)

dodanie tovaru zdaniteľnou osobou na území členského štátu v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 138, 146, 147, 148, 151 a 152;

f)

poskytnutie služby zdaniteľnej osobe, ktorej predmetom je práca na uvedenom tovare fyzicky vykonaná na území členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, za predpokladu, že sa tovar po spracovaní opätovne zašle tejto zdaniteľnej osobe do členského štátu, z ktorého sa pôvodne odoslal alebo prepravil;

g)

dočasné použitie predmetného tovaru na území členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, na účely poskytovania služieb zdaniteľnou osobou, ktorá je usadená v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala;

h)

dočasné použitie predmetného tovaru počas obdobia, ktoré nesmie presiahnuť 24 mesiacov, na území iného členského štátu, v ktorom by sa na dovoz toho istého tovaru z tretej krajiny na účely jeho dočasného použitia vzťahoval colný režim dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla.

3.   Ak už viac nie je splnená jedna z podmienok upravujúca oprávnenie podľa odseku 2, tovar sa považuje byť premiestnený do iného členského štátu. V takomto prípade sa premiestnenie považuje za uskutočnené v čase, keď táto podmienka prestane byť splnená.

Článok 18

Členské štáty môžu za dodanie tovaru za protihodnotu považovať tieto transakcie:

a)

použitie tovaru, ktorý bol vyrobený, zostrojený, vyťažený, spracovaný, zakúpený alebo dovezený zdaniteľnou osobou v rámci jej podnikania touto zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ak by nadobudnutím takéhoto tovaru od inej zdaniteľnej osoby nevzniklo právo na plné odpočítanie DPH;

b)

použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely nezdaniteľnej oblasti činnosti, pokiaľ sa DPH za tento tovar stala plne alebo čiastočne odpočítateľnou pri jeho nadobudnutí alebo pri jeho použití v súlade s písmenom a);

c)

s výnimkou prípadov uvedených v článku 19, ponechanie si tovaru zdaniteľnou osobou alebo jej právnymi nástupcami, keď táto osoba prestane vykonávať svoju zdaniteľnú ekonomickú činnosť, pokiaľ sa DPH za tento tovar stala plne alebo čiastočne odpočítateľnou pri jeho nadobudnutí alebo pri jeho použití v súlade s písmenom a).

Článok 19

Členské štáty môžu v prípade prevodu všetkých aktív alebo ich časti za úhradu alebo bezodplatne, alebo vo forme vkladu do spoločnosti usúdiť, že nedošlo k dodaniu tovaru a že sa príjemca považuje za právneho nástupcu prevodcu.

Členské štáty môžu prijať opatrenia potrebné na predchádzanie narušeniu hospodárskej súťaže v prípadoch, ak príjemca nie je v plnom rozsahu povinný platiť daň. Môžu tiež prijať akékoľvek opatrenia potrebné na zabránenie tomu, aby uplatňovaním tohto článku mohlo dochádzať k daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani.

KAPITOLA 2

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva

Článok 20

„Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva“ je získanie práva disponovať ako majiteľ hmotným hnuteľným majetkom, ktorý bol odoslaný alebo dopravený nadobúdateľovi predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet do iného členského štátu než je ten, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala.

Ak sa tovar, ktorý nadobudla nezdaniteľná právnická osoba, odoslal alebo prepravil z tretieho územia alebo z tretej krajiny a doviezla ho táto nezdaniteľná právnická osoba do iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, takýto tovar sa považuje za tovar odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu. Tento členský štát vráti dovozcovi, ktorý bol uznaný alebo označený za osobu povinnú platiť daň v zmysle článku 201, DPH, ktorú zaplatil pri dovoze tovaru, pokiaľ preukáže, že toto nadobudnutie bolo zdanené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí.

Článok 21

Za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu sa považuje, keď zdaniteľná osoba použije na účely svojho podnikania tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený prostredníctvom tejto zdaniteľnej osoby alebo na jej účet z iného členského štátu, v ktorom bol tovar vyrobený, vyťažený, spracovaný, zakúpený alebo nadobudnutý v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b), alebo ktorý táto zdaniteľná osoba doviezla na účely svojho podnikania do tohto iného členského štátu.

Článok 22

Za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu sa považuje pridelenie tovaru pre ozbrojené sily štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ktorý nebol zakúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu niektorého členského štátu, ak by dovoz tohto tovaru nemohol byť oslobodený od dane podľa článku 143 písm. h).

Článok 23

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa transakcie, ktoré by boli považované za dodanie tovaru, ak by ich uskutočnila na ich území zdaniteľná osoba konajúca ako taká, považovali za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva.

KAPITOLA 3

Poskytovanie služieb

Článok 24

1.   Poskytovaním služieb je každá transakcia, ktorá nie je dodaním tovaru.

2.   „Telekomunikačné služby“ sú služby súvisiace s prenosom, vysielaním alebo prijímaním signálov, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou iných elektromagnetických systémov vrátane s tým súvisiaceho prevodu a postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo prijímanie, vrátane poskytovania prístupu ku globálnym informačným sieťam.

Článok 25

Poskytovanie služieb môže okrem iného pozostávať z jednej z týchto transakcií:

a)

prevod nehmotného majetku nezávisle od toho, či je alebo nie je predmetom dokumentu stanovujúceho vlastnícke právo,

b)

záväzok zdržať sa určitého konania alebo strpieť konanie alebo stav,

c)

vykonávanie služieb na základe príkazu vydaného orgánom verejnej moci alebo v jeho mene alebo na základe zákona.

Článok 26

1.   Za poskytovanie služieb za protihodnotu sa považujú tieto transakcie:

a)

použitie tovaru, ktorý je súčasťou majetku podniku zdaniteľnej osoby, na súkromnú spotrebu tejto zdaniteľnej osoby alebo na súkromnú spotrebu jej zamestnancov alebo všeobecnejšie na iné účely ako účely jej podnikania, ak je DPH za príslušný tovar úplne alebo čiastočne odpočítateľná;

b)

poskytovanie služieb, ktoré bezodplatne uskutočňuje zdaniteľná osoba na svoju osobnú spotrebu alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo všeobecnejšie na iné účely ako účely jej podnikania.

2.   Členské štáty sa môžu odchýliť od ustanovení odseku 1 za predpokladu, že takáto odchýlka nepovedie k narušeniu hospodárskej súťaže.

Článok 27

S cieľom predísť narušeniu hospodárskej súťaže môžu členské štáty po porade s Výborom pre DPH považovať za poskytovanie služieb za protihodnotu poskytnutie služby zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania v prípade, ak by poskytnutím tejto služby inou zdaniteľnou osobou nevzniklo právo na plné odpočítanie DPH.

Článok 28

Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby, podieľa na poskytovaní služieb, predpokladá sa, že sama uvedené služby prijala aj poskytla.

Článok 29

Článok 19 sa za rovnakých podmienok uplatňuje na poskytovanie služieb.

KAPITOLA 4

Dovoz tovaru

Článok 30

„Dovoz tovaru“ je vstup takého tovaru do Spoločenstva, ktorý nie je vo voľnom obehu v zmysle článku 24 zmluvy.

Okrem transakcie uvedenej v prvom odseku sa za dovoz tovaru považuje vstup takého tovaru do Spoločenstva, ktorý je vo voľnom obehu a ktorý pochádza z tretieho územia, ktoré tvorí súčasť colného územia Spoločenstva.

HLAVA V

MIESTO ZDANITEĽNÝCH TRANSAKCIÍ

KAPITOLA 1

Miesto dodania tovaru

Oddiel 1

Dodanie tovaru bez prepravy

Článok 31

Ak sa tovar neodosiela ani neprepravuje, za miesto dodania sa považuje miesto, kde sa tovar nachádza v čase uskutočnenia dodania.

Oddiel 2

Dodanie tovaru s prepravou

Článok 32

Ak tovar odosiela alebo prepravuje dodávateľ, nadobúdateľ alebo tretia osoba, za miesto dodania sa považuje miesto, kde sa tovar nachádza v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru nadobúdateľovi.

Keď však odoslanie alebo preprava tovaru začína na treťom území alebo v tretej krajine, za miesto dodania, ktoré uskutočňuje dovozca určený alebo uznaný za osobu povinnú platiť daň v zmysle článku 201, ako aj za miesto prípadných následných dodaní sa považuje miesto nachádzajúce sa v členskom štáte dovozu tovaru.

Článok 33

1.   Odchylne od článku 32 sa za miesto dodania tovaru odoslaného alebo prepraveného dodávateľom alebo na jeho účet z iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, považuje miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi skončí, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

dodanie tovaru sa vykonáva pre zdaniteľnú osobu alebo nezdaniteľnú právnickú osobu, ktorej nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1, alebo pre akúkoľvek inú nezdaniteľnú osobu;

b)

dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný po montáži alebo inštalácii, so skúšobnou prevádzkou alebo bez nej, prostredníctvom dodávateľa alebo na jeho účet.

2.   Keď je dodaný tovar odoslaný alebo prepravený z tretieho územia alebo z tretej krajiny a dovezený dodávateľom do iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi končí, takýto tovar sa považuje za odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu.

Článok 34

1.   Pokiaľ sú splnené nižšie uvedené podmienky, ustanovenia článku 33 sa nevzťahujú na dodania tovaru, pri ktorých je všetok tento tovar odoslaný alebo prepravený do toho istého členského štátu, ak je týmto členským štátom členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava končí:

a)

dodaným tovarom nie sú výrobky podliehajúce spotrebnej dani;

b)

celková hodnota dodaní bez DPH uskutočnených za podmienok stanovených v článku 33 v tomto členskom štáte neprekročí v tom istom kalendárnom roku sumu 100 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene;

c)

celková hodnota bez DPH dodaní iného tovaru ako výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani uskutočnených za podmienok stanovených v článku 33 v tomto členskom štáte neprekročila v predchádzajúcom kalendárnom roku sumu 100 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

2.   Členský štát, na území ktorého sa tovar nachádza v čase, keď sa končí jeho odoslanie alebo preprava nadobúdateľovi, môže stanoviť hranicu uvedenú v odseku 1 vo výške 35 000 EUR alebo jej ekvivalentu v národnej mene, ak má tento členský štát obavy, že hranica vo výške 100 000 EUR by mohla viesť k vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže.

Členské štáty, ktoré uplatnia možnosť uvedenú v prvom pododseku, prijmú potrebné opatrenia na to, aby o tom boli informované príslušné orgány verejnej moci v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava začína.

3.   Komisia čo najskôr predloží Rade správu spolu s prípadnými vhodnými návrhmi o uplatňovaní osobitnej hranice vo výške 35 000 EUR uvedenej v odseku 2

4.   Členský štát, na území ktorého sa tovar nachádza v čase, keď sa začína jeho odoslanie alebo preprava, prizná zdaniteľným osobám dodávajúcim tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, právo rozhodnúť sa, že miesto týchto dodaní sa určí v súlade s článkom 33.

Dotknuté členské štáty stanovia pravidlá pre využitie možnosti uvedenej v prvom pododseku, ktorá sa v každom prípade vzťahuje na obdobie dvoch kalendárnych rokov.

Článok 35

Ustanovenia článkov 33 a 34 sa nevzťahujú na dodania použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností tak, ako sú vymedzené v článku 311 ods. 1 body 1 až 4, ani na dodania použitých dopravných prostriedkov tak, ako sú vymedzené v článku 327 ods. 3, ktoré podliehajú DPH v súlade s príslušnou osobitnou úpravou.

Článok 36

Ak sa má tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom, nadobúdateľom alebo treťou osobou inštalovať alebo montovať so skúšobnou prevádzkou alebo bez nej dodávateľom alebo na jeho účet, za miesto dodania tovaru sa považuje miesto, kde sa tovar inštaluje alebo montuje.

Ak sa inštalácia alebo montáž vykonáva v inom členskom štáte, než je členský štát dodávateľa, členský štát, na území ktorého sa vykonáva inštalácia alebo montáž, prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nedošlo v tomto členskom štáte k dvojitému zdaneniu .

Oddiel 3

Dodania tovaru na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch

Článok 37

1.   Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas tej časti prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje na území Spoločenstva, za miesto dodania sa považuje miesto začatia prepravy cestujúcich.

2.   Na účely odseku 1 je „časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje na území Spoločenstva“ tá časť prepravy, ktorá sa uskutočňuje bez zastávky mimo územia Spoločenstva medzi miestom začatia a miestom ukončenia prepravy cestujúcich.

„Miesto začatia prepravy cestujúcich“ je prvé plánované miesto na území Spoločenstva, na ktorom môžu cestujúci nastúpiť do dopravného prostriedku, prípadne i po zastávke mimo územia Spoločenstva.

„Miesto ukončenia prepravy cestujúcich“ je posledné plánované miesto na území Spoločenstva, na ktorom môžu cestujúci, ktorí nastúpili v Spoločenstve, z dopravného prostriedku vystúpiť, prípadne i pred zastávkou mimo územia Spoločenstva.

V prípade spiatočnej dopravy sa preprava späť považuje za samostatnú prepravu.

3.   Komisia čo najskôr predloží Rade správu spolu s prípadnými vhodnými návrhmi o mieste zdanenia dodania tovaru určeného na spotrebu na palube a poskytovania služieb vrátane reštauračných služieb určených cestujúcim na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch.

Do prijatia návrhov uvedených v prvom pododseku môžu členské štáty oslobodiť alebo pokračovať v oslobodení od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni dodanie tovaru určeného na spotrebu na palube, pri ktorom je miesto zdanenia určené v súlade s odsekom 1.

Oddiel 4

Dodania tovaru prostredníctvom rozvodných sietí

Článok 38

1.   V prípade dodania plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu alebo dodania elektriny zdaniteľnému obchodníkovi sa za miesto dodania považuje miesto, kde má zdaniteľný obchodník zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, pre ktoré sa tento tovar dodáva alebo, ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

2.   Na účely odseku 1 „zdaniteľný obchodník“ je zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou, čo sa týka nákupu plynu alebo elektriny, je opätovný predaj týchto komodít a ktorej vlastná spotreba týchto komodít je zanedbateľná.

Článok 39

V prípade dodania plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu alebo dodania elektriny, na ktoré sa nevzťahuje článok 38, sa za miesto dodania považuje miesto, kde spotrebiteľ skutočne tovar využíva a spotrebúva.

Ak spotrebiteľ skutočne nespotrebuje celý alebo čiastočný objem plynu alebo elektriny, tento nespotrebovaný tovar sa považuje za použitý a spotrebovaný v mieste, kde má spotrebiteľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, pre ktoré sa tento tovar dodáva. Ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, tovar sa považuje za použitý a spotrebovaný v mieste, kde má spotrebiteľ trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

KAPITOLA 2

Miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva

Článok 40

Za miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva sa považuje miesto, kde sa končí odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi.

Článok 41

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 40, sa za miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) bodu (i) považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým nadobúdateľ uskutočnil toto nadobudnutie, ak nadobúdateľ nepreukáže, že nadobudnutie sa zdanilo v súlade s článkom 40.

Ak podľa článku 40 nadobudnutie podlieha DPH v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, po tom, ako bolo zdanené v súlade s prvým odsekom, základ dane sa primerane zníži v členskom štáte, ktorý pridelil identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým nadobúdateľ toto nadobudnutie uskutočnil.

Článok 42

Prvý odsek článku 41 sa neuplatňuje a nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva sa považuje za zdanené podľa článku 40, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

nadobúdateľ preukáže, že toto nadobudnutie uskutočnil na území členského štátu určeného v súlade s článkom 40 na účely následného dodania, v súvislosti s ktorým bol príjemca tovaru označený za osobu povinnú platiť daň v súlade s článkom 197;

b)

nadobúdateľ splnil povinnosti súvisiace s podaním súhrnného výkazu stanovené v článku 265.

KAPITOLA 3

Miesto poskytovania služieb

Oddiel 1

Všeobecné pravidlo

Článok 43

Miesto poskytovania služieb je miesto, kde má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, odkiaľ poskytuje služby alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

Oddiel 2

Osobitné ustanovenia

Pododdiel 1

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov

Článok 44

Miesto poskytovania iných služieb prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý koná v mene a na účet inej osoby, než sú služby uvedené v článkoch 50 a 54 a článku 56 ods. 1, je miesto, kde sa uskutočňuje základná transakcia v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Ak je však odberateľ služieb poskytovaných prostredníctvom sprostredkovateľa identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte ako v štáte, na území ktorého bola uvedená transakcia uskutočnená, za miesto poskytovania služieb prostredníctvom sprostredkovateľa sa považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu boli služby poskytnuté.

Pododdiel 2

Poskytovanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok

Článok 45

Miestom poskytovania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok vrátane služieb realitných agentov a znalcov, ako aj služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi alebo podnikmi zabezpečujúcimi stavebný dozor je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Pododdiel 3

Poskytovanie prepravy

Článok 46

Miestom poskytovania inej prepravy ako prepravy tovaru v rámci Spoločenstva je miesto, kde sa preprava uskutočňuje, úmerne k prekonanej vzdialenosti.

Článok 47

Miestom poskytovania prepravy tovaru v rámci Spoločenstva je miesto začatia prepravy.

Ak sa však preprava tovaru v rámci Spoločenstva vykonáva pre odberateľa identifikovaného pre DPH v inom členskom štáte, ako je členský štát, kde sa preprava začína, za miesto poskytovania služieb sa považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu bola služba poskytnutá.

Článok 48

„Preprava tovaru v rámci Spoločenstva“ je každá preprava tovaru, pri ktorej sa miesto začatia a miesto ukončenia prepravy nachádzajú na území dvoch rôznych členských štátov.

„Miesto začatia prepravy“ je miesto, kde sa preprava tovaru skutočne začína bez ohľadu na prekonanú vzdialenosť do miesta, kde sa tovar nachádza.

„Miesto ukončenia prepravy“ je miesto, kde sa preprava tovaru skutočne končí.

Článok 49

Za prepravu tovaru v rámci Spoločenstva sa považuje preprava tovaru, pri ktorej sa miesto začatia a miesto ukončenia nachádzajú na území toho istého členského štátu, ak je takáto preprava priamo spojená s prepravou tovaru, pri ktorej sa miesto začatia a miesto ukončenia nachádzajú na území dvoch rôznych členských štátov.

Článok 50

Miestom poskytovania služieb prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý koná v mene a na účet iných osôb, ak sa sprostredkovateľ podieľa na preprave tovaru v rámci Spoločenstva, je miesto začatia prepravy.

Ak je však odberateľ služieb poskytovaných prostredníctvom sprostredkovateľa identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa preprava tovaru začína, za miesto poskytovania služieb prostredníctvom sprostredkovateľa sa považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu boli služby poskytnuté.

Článok 51

Členské štáty nemusia uplatňovať DPH na tú časť prepravy tovaru v rámci Spoločenstva, ktorá zodpovedá cestám uskutočneným po vodách alebo nad vodami, ktoré nie sú súčasťou územia Spoločenstva.

Pododdiel 4

Poskytovanie kultúrnych a podobných služieb, doplnkových služieb pri preprave alebo služieb súvisiacich s hmotným hnuteľným majetkom

Článok 52

Miestom poskytovania nižšie uvedených služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú:

a)

kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné aktivity vrátane aktivít organizátorov týchto aktivít a prípadne aj doplnkové služby,

b)

doplnkové aktivity pri preprave ako nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné činnosti,

c)

oceňovanie hmotného hnuteľného majetku alebo práce na hmotnom hnuteľnom majetku.

Článok 53

Odchylne od článku 52 písm. b) sa za miesto poskytovania služieb, ktorých predmetom sú doplnkové aktivity pri preprave tovaru v rámci Spoločenstva poskytované odberateľom identifikovaným pre DPH v inom členskom štáte ako v štáte, na území ktorého sa tieto aktivity fyzicky vykonávajú, považuje miesto na území toho členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu boli služby poskytnuté.

Článok 54

Miestom poskytovania služieb prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý koná v mene a na účet inej osoby, ak sa sprostredkovateľ podieľa na poskytovaní služieb, ktorých predmetom sú doplnkové aktivity pri preprave tovaru v rámci Spoločenstva, je miesto, kde sa doplnkové aktivity fyzicky vykonávajú.

Ak je však odberateľ služieb poskytovaných sprostredkovateľom identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte ako v štáte, na území ktorého sa doplnkové aktivity fyzicky vykonávajú, za miesto poskytovania služieb prostredníctvom sprostredkovateľa sa považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu boli služby poskytnuté.

Článok 55

Odchylne od článku 52 písm. c) sa za miesto poskytovania služieb, ktorých predmetom je oceňovanie hmotného hnuteľného majetku alebo práce na hmotnom hnuteľnom majetku, ktoré sú poskytované odberateľom identifikovaným pre DPH v inom členskom štáte ako v štáte, na území ktorého sa tieto služby skutočne vykonávajú, považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu boli služby poskytnuté.

Odchýlka uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje len v prípade, ak je tovar odosielaný alebo prepravovaný z členského štátu, kde sa služby fyzicky vykonali.

Pododdiel 5

Poskytovanie rôznych služieb

Článok 56

1.   Miestom poskytovania nižšie uvedených služieb odberateľom usadeným mimo Spoločenstva alebo zdaniteľným osobám usadeným v Spoločenstve, ale v inom členskom štáte ako v štáte poskytovateľa, je miesto, kde má odberateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, pre ktoré sa služby poskytli, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava:

a)

prevody a postúpenia autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv;

b)

reklamné služby;

c)

služby poradcov, technikov, poradenských firiem, právnikov, účtovníkov a iné podobné služby, ako aj spracovanie údajov a poskytovanie informácií;

d)

povinnosť zdržať sa zámeru vykonávať alebo zdržať sa vykonávania, úplne alebo čiastočne, ekonomickej činnosti alebo práva uvedeného v tomto odseku;

e)

bankové, finančné a poistné transakcie vrátane zaisťovania s výnimkou prenájmu bezpečnostných schránok;

f)

poskytovanie zamestnancov;

g)

nájom hmotného hnuteľného majetku s výnimkou všetkých dopravných prostriedkov;

h)

poskytovanie prístupu k rozvodným sieťam zemného plynu a elektriny, poskytovanie prepravy a prenosu pomocou týchto sietí a poskytovanie ďalších priamo súvisiacich služieb;

i)

telekomunikačné služby;

j)

služby rozhlasového a televízneho vysielania;

k)

elektronicky poskytované služby, predovšetkým tie, ktoré sú uvedené v prílohe II;

l)

poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí konajú v mene a na účet iných osôb, ak sa títo sprostredkovatelia podieľajú na poskytovaní služieb uvedených v tomto odseku.

2.   Keď poskytovateľ služby a odberateľ komunikujú pomocou elektronickej pošty, samo osebe to neznamená, že poskytovaná služba je elektronicky poskytovaná služba v zmysle odseku 1 písmena k).

3.   Ustanovenia odseku 1 písm. j) a k) a odseku 2 sa uplatňujú do 31. decembra 2006.

Článok 57

1.   Ak služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k) poskytuje zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, odkiaľ služby poskytuje, mimo Spoločenstva, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo Spoločenstva, nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo majú trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v členskom štáte, miestom poskytovania týchto služieb je miesto, kde je nezdaniteľná osoba usadená alebo kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

2.   Ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú do 31. decembra 2006.

Pododdiel 6

Kritérium skutočného používania a využívania

Článok 58

S cieľom vyhnúť sa dvojitému zdaneniu, nezdaneniu alebo narušeniu hospodárskej súťaže členské štáty môžu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb uvedených v článku 56 ods. 1 a o nájom dopravných prostriedkov považovať:

a)

miesto poskytovania týchto služieb alebo niektorých z nich, ktoré sa nachádza na ich území, za miesto nachádzajúce sa mimo Spoločenstva, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú mimo Spoločenstva;

b)

miesto poskytovania týchto služieb alebo niektorých z nich, ktoré sa nachádza mimo Spoločenstva, za miesto nachádzajúce sa na ich území, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú na ich území.

Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k), ak sa tieto služby poskytujú nezdaniteľným osobám.

Článok 59

1.   Členské štáty uplatňujú článok 58 písm. b) na telekomunikačné služby, ktoré poskytuje zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, odkiaľ sa služby poskytujú, mimo územia Spoločenstva, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Spoločenstva, nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo majú trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v členskom štáte.

2.   Členské štáty do 31. decembra 2006 uplatňujú článok 58 písm. b) na služby rozhlasového a televízneho vysielania uvedené v článku 56 ods. 1 písm. j) poskytované zdaniteľnou osobou, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkáreň, odkiaľ sa služby poskytujú, mimo Spoločenstva, alebo ak takého sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkáreň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo Spoločenstva, nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo ktoré majú trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v členskom štáte.

KAPITOLA 4

Miesto dovozu tovaru

Článok 60

Miestom dovozu tovaru je členský štát, na území ktorého sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje do Spoločenstva.

Článok 61

Ak tovar, ktorý nie je vo voľnom obehu, je pri vstupe do Spoločenstva prepustený do jedného z režimov alebo situácií uvedených v článku 156 alebo do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, je odchylne od článku 60 miestom dovozu takéhoto tovaru členský štát, na území ktorého sa na tovar prestanú vzťahovať uvedené režimy alebo situácie.

Podobne pokiaľ tovar, ktorý je vo voľnom obehu, je pri vstupe do Spoločenstva prepustený do niektorého z režimov alebo situácií uvedených v článkoch 276 a 277, miestom dovozu tovaru je členský štát, na území ktorého sa na tovar prestanú vzťahovať uvedené režimy alebo situácie.

HLAVA VI

ZDANITEĽNÁ UDALOSŤ A VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 62

Na účely tejto smernice:

1.

„zdaniteľná udalosť“ je udalosť, na základe ktorej sú splnené právne podmienky potrebné pre vznik daňovej povinnosti;

2.

„daňová povinnosť“ vzniká, keď sa správca dane stane v danom momente oprávneným podľa zákona požadovať daň od osoby povinnej túto daň zaplatiť, odhliadnuc od toho, že čas platby sa môže odložiť.

KAPITOLA 2

Dodanie tovaru a poskytovanie služieb

Článok 63

Zdaniteľná udalosť nastáva a daňová povinnosť vzniká dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

Článok 64

1.   Ak sa iné dodanie tovaru ako dodanie, ktorého predmetom je nájom tovaru na isté obdobie alebo predaj tovaru s odloženou platbou podľa článku 14 ods. 2 písm. b), alebo poskytnutie služieb vyúčtováva postupne alebo platí postupne, toto dodanie alebo poskytnutie sa považuje za ukončené uplynutím obdobia, na ktoré sa toto vyúčtovanie alebo platby vzťahujú.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, že v určitých prípadoch sa dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré prebiehajú nepretržite počas určitého obdobia, budú považovať za ukončené najmenej v intervaloch jedného roka.

Článok 65

Ak má k platbe na účet dôjsť pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb, daňová povinnosť vzniká z prijatej sumy prijatím platby.

Článok 66

Odchylne od článkov 63, 64 a 65 môžu členské štáty stanoviť, že pri niektorých transakciách alebo niektorých kategóriách zdaniteľných osôb daňová povinnosť vzniká v jednom z nasledovných okamihov:

a)

najneskôr v deň vyhotovenia faktúry,

b)

najneskôr v deň prijatia platby,

c)

ak sa faktúra nevyhotoví alebo ak sa vyhotoví neskoro, v stanovenej lehote po dni vzniku zdaniteľnej udalosti.

Článok 67

1.   Ak sa v súlade s podmienkami stanovenými v článku 138 tovar odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu ako štátu, v ktorom odoslanie alebo preprava tovaru začína, dodá oslobodený od DPH, alebo ak zdaniteľná osoba premiestni tovar oslobodený od DPH na účely svojho podnikania do iného členského štátu, daňová povinnosť vzniká 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

2.   Odchylne od odseku 1 daňová povinnosť vzniká vyhotovením faktúry podľa článku 220, ak táto faktúra bola vyhotovená pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

KAPITOLA 3

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva

Článok 68

Zdaniteľná udalosť nastáva uskutočnením nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva.

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva sa považuje za uskutočnené, keď sa za uskutočnené považuje dodanie podobného tovaru na území príslušného členského štátu.

Článok 69

1.   V prípade nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva daňová povinnosť vzniká 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

2.   Odchylne od odseku 1 daňová povinnosť vzniká vyhotovením faktúry podľa článku 220, ak táto faktúra bola vyhotovená pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

KAPITOLA 4

Dovoz tovaru

Článok 70

Zdaniteľná udalosť nastáva a daňová povinnosť vzniká uskutočnením dovozu tovaru.

Článok 71

1.   Keď je tovar pri vstupe do Spoločenstva prepustený do jedného z režimov alebo situácií uvedených v článkoch 156, 276 a 277 alebo do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, zdaniteľná udalosť nastane a daňová povinnosť vznikne v okamihu, keď sa na tovar prestanú vzťahovať uvedené režimy alebo situácie.

Keď však dovážaný tovar podlieha clu, poľnohospodárskym odvodom alebo poplatkom, ktoré majú rovnaký účinok a sú ustanovené v rámci spoločnej politiky, zdaniteľná udalosť nastane a daňová povinnosť vznikne v okamihu, keď nastane zdaniteľná udalosť pre tieto poplatky a tieto poplatky sa stanú splatné.

2.   Ak dovážaný tovar nepodlieha žiadnemu z poplatkov uvedených v druhom pododseku odseku 1, členské štáty, pokiaľ ide o zdaniteľnú udalosť a vznik daňovej povinnosti, uplatnia platné colné predpisy.

HLAVA VII

ZÁKLAD DANE

KAPITOLA 1

Vymedzenie pojmu

Článok 72

Na účely tejto smernice je „trhová hodnota na voľnom trhu“ celá suma, ktorú by mal za účelom zaobstarania príslušného tovaru alebo služby odberateľ zaplatiť na rovnakom obchodnom stupni ako na tom, na ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb uskutočňuje, za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže nezávislému dodávateľovi alebo poskytovateľovi na území členského štátu, v ktorom transakcia podlieha dani, v čase tohto dodania alebo poskytnutia služieb.

Ak nie je možné zabezpečiť porovnateľné dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, „trhová hodnota na voľnom trhu“ je:

1.

v prípade tovaru suma, ktorá nie je nižšia ako kúpna cena daného tovaru alebo podobného tovaru alebo, ak kúpna cena neexistuje, výrobná cena určená v čase dodania,

2.

v prípade služieb suma, ktorá nie je nižšia ako celková výška nákladov, ktoré vznikli zdaniteľnej osobe v súvislosti s poskytnutím týchto služieb.

KAPITOLA 2

Dodanie tovaru a poskytovanie služieb

Článok 73

V prípade dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré nie sú uvedené v článkoch 74 až 77, zahŕňa základ dane všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú získal alebo má získať dodávateľ alebo poskytovateľ za tieto transakcie od odberateľa alebo od tretej strany vrátane dotácií priamo spojených s cenou týchto transakcií.

Článok 74

Ak zdaniteľná osoba používa alebo využíva tovar, ktorý je súčasťou majetku jej podniku, alebo ak si zdaniteľná osoba alebo v prípade ukončenia jej zdaniteľnej ekonomickej činnosti jej právny nástupca ponechajú tovar, ako je to uvedené v článkoch 16 a 18, základ dane tvorí kúpna cena daného tovaru alebo podobného tovaru alebo v prípade, že kúpna cena neexistuje, cena predstavujúca náklady určené v čase, keď došlo k použitiu, využitiu alebo ponechaniu tohto tovaru.

Článok 75

Ak v prípade poskytovania služieb v zmysle článku 26 je tovar, ktorý je súčasťou majetku podniku, použitý na súkromné účely, alebo sú služby poskytované bezodplatne, základ dane tvorí výška nákladov vynaložených zdaniteľnou osobou v súvislosti s poskytovaním týchto služieb.

Článok 76

V prípade dodania tovaru spočívajúceho v premiestnení tovaru do iného členského štátu, základ dane tvorí kúpna cena daného tovaru alebo podobného tovaru alebo v prípade, ak kúpna cena neexistuje, cena predstavujúca náklady určené v čase uskutočnenia premiestnenia.

Článok 77

V prípade poskytovania služieb zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania v zmysle článku 27, základom dane je trhová hodnota poskytnutej služby na voľnom trhu.

Článok 78

Do základu dane sa zahŕňajú aj tieto zložky:

a)

dane, clá, odvody a poplatky s výnimkou samotnej DPH,

b)

súvisiace výdavky ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia, ktoré dodávateľ účtuje odberateľovi.

Na účely prvého odseku písm. b) môžu členské štáty považovať za súvisiace výdavky tie, ktoré podliehajú samostatnej dohode.

Článok 79

Do základu dane sa nezahŕňajú tieto zložky:

a)

zníženia cien v podobe zľavy za skoršiu platbu;

b)

zľavy z ceny a rabaty poskytnuté odberateľovi, ktoré dostane v čase uskutočnenia transakcie;

c)

sumy, ktoré zdaniteľná osoba prijala od svojho odberateľa formou úhrady za výdavky platené v mene a na účet odberateľa a ktoré boli zapísané do jej účtovných kníh ako prechodné položky.

Zdaniteľná osoba musí predložiť dôkaz o skutočnej výške výdavkov uvedených v písmen c) prvého odseku a nesmie odpočítať DPH, ktorá mohla byť účtovaná.

Článok 80

1.   S cieľom zabrániť daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa dani môžu členské štáty v nasledujúcich prípadoch prijať opatrenia, že pokiaľ ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých súčasťou sú rodinné alebo iné úzke osobné prepojenia, riadiace, vlastnícke, členské, finančné alebo právne prepojenia, ako sú definované daným členským štátom, základom dane bude trhová hodnota na voľnom trhu:

a)

ak je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca dodania alebo poskytnutia nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177;

b)

ak je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a dodávateľ alebo poskytovateľ nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177 a dodanie alebo poskytnutie podlieha oslobodeniu od dane podľa článkov 132, 135, 136, 371, 375, 376 a 377, článku 378 ods. 2,článku 379 ods. 2 a článkov 380 až 390;

c)

ak je protihodnota vyššia ako trhová hodnota na voľnom trhu a dodávateľ alebo poskytovateľ nemá plné právo na odpočítanie dane podľa článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177.

Na účely prvého pododseku môžu právne prepojenia zahŕňať vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, rodinou zamestnanca alebo akýmikoľvek inými osobami s úzkymi väzbami na zamestnanca.

2.   Keď členské štáty využijú možnosť uvedenú v odseku 1, môžu obmedziť kategórie dodávateľov, poskytovateľov, nadobúdateľov alebo príjemcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia.

3.   Členské štáty informujú Výbor pre DPH o vnútroštátnych opatreniach, ktoré prijali podľa odseku 1, pokiaľ to nie sú opatrenia, ktoré Rada už povolila pred 13. augustom 2006 v súlade s článkom 27 ods. 1 až 4 smernice 77/388/EHS, a ktoré sú naďalej platné podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 81

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1993 nevyužili možnosť uplatniť zníženú sadzbu podľa článku 98, môžu, keď využijú možnosť ustanovenú v článku 89, stanoviť, že na dodanie umeleckých diel v zmysle článku 103 ods. 2 sa základ dane rovná podielu sumy určenej v súlade s článkami 73, 74, 76, 78 a 79.

Podiel uvedený v prvom odseku sa určí tak, aby sa takto splatná DPH rovnala najmenej 5 % sumy určenej v súlade s článkami 73, 74, 76, 78 a 79.

Článok 82

Členské štáty môžu stanoviť, že pri dodaní tovaru a poskytnutí služieb základ dane zahŕňa hodnotu investičného zlata oslobodeného od dane v zmysle článku 346, ktoré poskytol zákazník na spracovanie a ktoré v dôsledku toho stratí postavenie investičného zlata oslobodeného od DPH pri dodaní tohto tovaru alebo poskytnutí týchto služieb. Hodnota, ktorá sa použije, je trhová hodnota investičného zlata na voľnom trhu v čase dodania tohto tovaru alebo poskytnutia týchto služieb.

KAPITOLA 3

Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva

Článok 83

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva sa určí tým istým spôsobom, ako sa v súlade s kapitolou 1 určí základ dane pri dodaní takého istého tovaru na území členského štátu. V prípade transakcií považovaných za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článkov 21 a 22 tvorí základ dane kúpna cena daného tovaru alebo podobného tovaru alebo v prípade, ak kúpna cena neexistuje, cena predstavujúca náklady určené v čase dodania.

Článok 84

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa spotrebná daň splatná alebo zaplatená osobou, ktorá v rámci Spoločenstva nadobúda výrobok podliehajúci spotrebnej dani, zahrnula do základu dane v súlade s článkom 78 prvým odsekom písm. a).

2.   Keď sa po nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva nadobúdateľovi vráti spotrebná daň zaplatená v členskom štáte, v ktorom sa začalo odoslanie alebo preprava tovaru, základ dane sa zodpovedajúcim spôsobom zníži v členskom štáte, na území ktorého sa nadobudnutie uskutočnilo.

KAPITOLA 4

Dovoz tovaru

Článok 85

Základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva.

Článok 86

1.   Do základu dane sa zahŕňajú tieto zložky, pokiaľ v ňom ešte nie sú obsiahnuté:

a)

dane, clá, odvody a iné poplatky splatné mimo členského štátu dovozu ako aj tie, ktoré sú splatné pri dovoze, s výnimkou DPH, ktorá sa má vymerať;

b)

súvisiace výdavky ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vynaložené po prvé miesto určenia na území členského štátu dovozu, ako aj súvisiace výdavky vyplývajúce z prepravy do iného miesta určenia nachádzajúceho sa na území Spoločenstva, ak je toto miesto známe v čase, keď nastane zdaniteľná udalosť.

2.   Na účely písmena b) odseku 1 „prvé miesto určenia“ je miesto, ktoré je uvedené na nákladnom liste alebo v inom dokumente, na základe ktorého tovar vstupuje do členského štátu dovozu. Ak takéto miesto nie je uvedené, za prvé miesto určenia sa považuje miesto prvej prekládky nákladu v členskom štáte dovozu.

Článok 87

Do základu dane sa nezahŕňajú tieto zložky:

a)

zníženia cien v podobe zľavy za skoršiu platbu,

b)

zľavy z ceny a rabaty poskytnuté odberateľovi, ktoré dostane v čase uskutočnenia dovozu.

Článok 88

Ak sa tovar dočasne vyviezol zo Spoločenstva a opätovne sa do Spoločenstva doviezol po oprave, spracovaní, upravení, opracovaní alebo prepracovaní mimo Spoločenstva, členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s týmto tovarom na účely DPH zaobchádzalo rovnakým spôsobom, ako keby sa uvedené transakcie uskutočnili na ich území.

Článok 89

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1993 nevyužili možnosť uplatniť zníženú sadzbu podľa článku 98, môžu stanoviť, že základ dane pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností vymedzených v článku 311 ods. 1 body 2, 3 a 4 sa rovná podielu sumy určenej v súlade s článkami 85, 86 a 87.

Podiel uvedený v prvom odseku sa určí tak, aby sa takto splatná DPH pri dovoze rovnala najmenej 5 % sumy určenej v súlade s článkami 85, 86 a 87.

KAPITOLA 5

Rôzne ustanovenia

Článok 90

1.   V prípade zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo v prípade zníženia ceny po dodaní sa základ dane primerane zníži za podmienok stanovených členskými štátmi.

2.   V prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia sa členské štáty môžu odchýliť od ustanovenia odseku 1.

Článok 91

1.   Ak sú zložky slúžiace na určenie základu dane pri dovoze vyjadrené v inej mene, než je mena členského štátu, v ktorom sa základ dane stanovuje, výmenný kurz sa určí v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva o výpočte hodnoty na colné účely.

2.   Ak sú zložky slúžiace na určenie základu dane pri inej transakcii ako je dovoz tovaru, vyjadrené v inej mene, než je mena členského štátu, v ktorom sa základ dane stanovuje, ako výmenný kurz sa použije posledný zaznamenaný kurz predaja na najreprezentatívnejšom devízovom trhu alebo trhoch dotknutého členského štátu v čase vzniku daňovej povinnosti alebo kurz určený podľa tohto trhu alebo týchto trhov v súlade s pravidlami stanovenými týmto členským štátom.

Na niektoré z transakcií uvedených v prvom odseku alebo na niektoré kategórie zdaniteľných osôb však môžu členské štáty aj naďalej uplatňovať výmenný kurz určený v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva o výpočte hodnoty na colné účely.

Článok 92

V prípade nákladov na vratné obaly môžu členské štáty uplatniť niektoré z týchto ustanovení:

a)

vyňať ich zo základu dane a prijať potrebné opatrenia na to, aby sa základ upravil, ak sa obaly nevrátia,

b)

zahrnúť ich do základu dane a prijať potrebné opatrenia na to, aby sa základ upravil, ak sa obaly skutočne vrátia.

HLAVA VIII

SADZBY

KAPITOLA 1

Uplatňovanie sadzieb

Článok 93

Na zdaniteľné transakcie sa uplatňuje sadzba, ktorá je platná v čase, keď nastane zdaniteľná udalosť.

V nasledujúcich prípadoch sa však uplatňuje sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti:

a)

v prípadoch uvedených v článkoch 65 a 66,

b)

v prípade nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva,

c)

v prípadoch súvisiacich s dovozom tovaru uvedených v druhom pododseku článku 71 ods. 1 a v článku 71 ods. 2.

Článok 94

1.   Na nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva sa uplatňuje sadzba, ktorá sa uplatňuje na dodania rovnakého tovaru na území členského štátu.

2.   S výnimkou možnosti ustanovenej v článku 103 ods. 1 uplatniť zníženú sadzbu na dovoz umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, sa pri dovoze tovaru uplatňuje sadzba, ktorá sa uplatňuje na dodanie rovnakého tovaru na území členského štátu.

Článok 95

Ak dôjde k zmene sadzieb, členské štáty môžu v prípadoch uvedených v článkoch 65 a 66 uskutočniť úpravy, aby sa zohľadnila sadzba uplatňovaná v čase dodania tovaru alebo poskytnutia služieb.

Členské štáty môžu takisto prijať všetky vhodné prechodné opatrenia.

KAPITOLA 2

Skladba a výška sadzieb

Oddiel 1

Štandardná sadzba

Článok 96

Členské štáty uplatňujú štandardnú sadzbu DPH, ktorú určí každý členský štát ako percento zo základu dane a ktorá je rovnaká pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb.

Článok 97

1.   Od 1. januára 2006 do 31. decembra 2010 nesmie byť štandardná sadzba nižšia ako 15 %.

2.   Rada rozhodne v súlade s článkom 93 zmluvy o výške štandardnej sadzby, ktorá sa bude uplatňovať po 31. decembri 2010.

Oddiel 2

Znížené sadzby

Článok 98

1.   Členské štáty môžu uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby.

2.   Znížené sadzby sa uplatňujú len na dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III.

Znížené sadzby sa neuplatňujú na služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k).

3.   Pri uplatňovaní znížených sadzieb uvedených v odseku 1 na kategórie tovarov môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru s cieľom presne vymedziť dotknutú kategóriu.

Článok 99

1.   Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane, ktoré nesmie byť nižšie ako 5 %.

2.   Každá znížená sadzba sa stanoví tak, aby výška DPH vyplývajúca z uplatnenia takejto sadzby umožnila za bežných okolností úplné odpočítanie DPH odpočítateľnej v súlade s ustanoveniami článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177.

Článok 100

Na základe správy Komisie Rada počnúc rokom 1994 preskúma každé dva roky rozsah pôsobnosti znížených sadzieb.

Rada môže v súlade s článkom 93 zmluvy rozhodnúť o zmenách v zozname tovarov a služieb uvedenom v prílohe III.

Článok 101

Komisia najneskôr 30. júna 2007 predloží Európskemu parlamentu a Rade na základe štúdie vykonanej skupinou nezávislých ekonomických odborníkov súhrnnú hodnotiacu správu o vplyve znížených sadzieb uplatňovaných na služby, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni, vrátane reštauračných služieb, najmä so zreteľom na tvorbu pracovných príležitostí, hospodársky rast a dobré fungovanie vnútorného trhu.

Oddiel 3

Osobitné ustanovenia

Článok 102

Členské štáty môžu uplatniť zníženú sadzbu na dodanie zemného plynu, elektriny alebo tepla prostredníctvom ústredného kúrenia za predpokladu, že nevznikne riziko narušenia hospodárskej súťaže.

Členský štát, ktorý zamýšľa uplatňovať zníženú sadzbu podľa prvého odseku, to oznámi vopred Komisii. Komisia rozhodne o tom, či existuje riziko narušenia hospodárskej súťaže. Ak Komisia takéto rozhodnutie neprijme do troch mesiacov po prijatí tohto oznámenia, predpokladá sa, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo narušenia hospodárskej súťaže.

Článok 103

1.   Členské štáty môžu stanoviť, že znížená sadzba alebo jedna zo znížených sadzieb, ktorú uplatňujú v súlade s článkami 98 a 99, sa uplatňuje aj na dovoz umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností vymedzených v článku 311 ods. 1 bodoch 2, 3 a 4.

2.   Ak členské štáty využijú možnosť ustanovenú v odseku 1, môžu uplatňovať zníženú sadzbu aj na tieto dodania:

a)

dodanie umeleckých diel ich autorom alebo jeho právnymi nástupcami,

b)

príležitostné dodanie umeleckých diel inou zdaniteľnou osobou, než je zdaniteľný obchodník, ak umelecké diela doviezla sama zdaniteľná osoba alebo jej ich dodal autor alebo jeho právni nástupcovia, alebo ak ju oprávnili na úplné odpočítanie DPH.

Článok 104

Rakúsko môže uplatňovať v obciach Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) druhú štandardnú sadzbu, ktorá je nižšia ako zodpovedajúca sadzba uplatňovaná vo zvyšku Rakúska, ale nie je nižšia ako 15 %.

Článok 105

Portugalsko môže uplatňovať na transakcie uskutočňované v autonómnych oblastiach Azory a Madeira a na priamy dovoz do týchto oblastí sadzby, ktoré sú nižšie ako sadzby, ktoré sa uplatňujú na pevnine.

KAPITOLA 3

Dočasné ustanovenia pre niektoré služby s vysokým podielom práce

Článok 106

Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie povoliť členským štátom, aby na služby uvedené v prílohe IV uplatňovali najdlhšie do 31. decembra 2010 znížené sadzby stanovené v článku 98.

Znížené sadzby sa môžu uplatňovať na služby uvedené v najviac dvoch kategóriách uvedených v prílohe IV.

Vo výnimočných prípadoch môže byť členský štát oprávnený uplatňovať znížené sadzby na služby z troch uvedených kategórií.

Článok 107

Služby uvedené v článku 106 musia spĺňať tieto podmienky:

a)

musia zahŕňať vysoký podiel práce,

b)

musia byť prevažne poskytované priamo konečnému spotrebiteľovi,

c)

musia byť hlavne poskytované na miestnej úrovni a nemali by spôsobovať narušenie hospodárskej súťaže.

Okrem toho musí existovať úzka väzba medzi znížením cien vyplývajúcim zo zníženia sadzby a pravdepodobným zvýšením dopytu a zamestnanosti. Uplatňovanie zníženej sadzby nesmie ohroziť dobré fungovanie vnútorného trhu.

Článok 108

Každý členský štát, ktorý si želá uplatňovať zníženú sadzbu na jednu alebo viaceré služby uvedené v článku 106 v zmysle tohto článku po prvýkrát po 31. decembri 2005, to oznámi Komisii najneskôr do 31. marca 2006. Do tohto dátumu jej poskytne všetky relevantné informácie týkajúce sa nových opatrení, ktoré má v úmysle zaviesť, najmä:

a)

rozsah pôsobnosti opatrenia a podrobný opis dotknutých služieb,

b)

údaje preukazujúce, že sú splnené podmienky stanovené v článku 107,

c)

údaje o rozpočtových nákladoch plánovaného opatrenia.

KAPITOLA 4

Osobitné ustanovenia uplatňované do zavedenia konečnej úpravy

Článok 109

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402.

Článok 110

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 poskytovali oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni alebo uplatňovali znížené sadzby nižšie ako minimum stanovené v článku 99, môžu pokračovať v takomto oslobodení od dane alebo uplatňovaní takýchto znížených sadzieb.

Oslobodenia od dane a znížené sadzby uvedené v prvom odseku musia byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a ich prijatie musí mať jasne vymedzené sociálne dôvody a musí byť v prospech konečného spotrebiteľa.

Článok 111

Za podmienok stanovených v druhom odseku článku 110 sa môžu naďalej poskytovať oslobodenia od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni v týchto prípadoch:

a)

vo Fínsku na dodanie predplatených novín a periodík a na tlač publikácií distribuovaných členom verejnoprospešných združení,

b)

vo Švédsku na dodanie novín vrátane správ vysielaných rozhlasom a zaznamenaných na kazety pre zrakovo postihnutých, na predaj farmaceutických výrobkov nemocniciam alebo na predpis, ako aj na výrobu periodík neziskových organizácií a iné súvisiace služby.

Článok 112

Ak by ustanovenia článku 110 spôsobili v Írsku narušenie hospodárskej súťaže v oblasti dodaní energetických výrobkov na vykurovanie a osvetlenie, môže Komisia základe osobitnej žiadosti oprávniť Írsko uplatňovať na takéto dodania zníženú sadzbu v zmysle článkov 98 a 99.

V prípade uvedenom v prvom odseku Írsko predloží Komisii žiadosť spolu so všetkými potrebnými informáciami. Ak Komisia neprijme rozhodnutie do troch mesiacov od prijatia žiadosti, Írsko sa považuje za oprávnené uplatňovať navrhnuté znížené sadzby.

Článok 113

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva poskytovali oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni alebo uplatňovali znížené sadzby nižšie, než je minimum stanovené v článku 99 na iný tovar a iné služby než tie, ktoré sú uvedené v prílohe III, môžu uplatňovať zníženú sadzbu alebo jednu z dvoch znížených sadzieb stanovených v článku 98 na dodanie tohto tovaru a poskytovanie týchto služieb.

Článok 114

1.   Členské štáty, ktoré boli k 1. januáru 1993 povinné zvýšiť svoju štandardnú sadzbu platnú k 1. januáru 1991 o viac než 2 %, môžu na dodanie tovaru a poskytovanie služieb v kategóriách uvedených v prílohe III uplatňovať zníženú sadzbu nižšiu než je minimum stanovené v článku 99.

Členské štáty uvedené v prvom pododseku môžu uplatňovať takúto sadzbu aj na reštauračné služby, detské odevy, detskú obuv a bývanie.

2.   Členské štáty nesmú na základe odseku 1 zaviesť oslobodenia od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

Článok 115

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 uplatňovali zníženú sadzbu na reštauračné služby, detské odevy, detskú obuv a bývanie, môžu naďalej uplatňovať takúto sadzbu na dodania tohto tovaru a poskytovanie týchto služieb.

Článok 116

Portugalsko môže uplatňovať jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 na reštauračné služby pod podmienkou, že táto sadzba nie je nižšia ako 12 %.

Článok 117

1.   Na účely uplatňovania článku 115 môže Rakúsko naďalej uplatňovať zníženú sadzbu na reštauračné služby.

2.   Rakúsko môže uplatňovať jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 na nájom nehnuteľností na účely bývania pod podmienkou, že táto sadzba nie je nižšia ako 10 %.

Článok 118

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 uplatňovali zníženú sadzbu na iné dodania tovaru a poskytovania služieb ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe III, môžu na tieto dodania alebo poskytovania uplatňovať zníženú sadzbu alebo jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 pod podmienkou, že táto sadzba nie je nižšia než 12 %.

Ustanovenie prvého odseku sa neuplatňuje na dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností v zmysle článku 311 ods. 1 bodoch 1 až 4, ktoré podliehajú dani v súlade s úpravou zdaňovania prirážky ustanovenou v článkoch 312 až 325 alebo s úpravou pre predaj verejnou dražbou.

Článok 119

Na účely uplatňovania článku 118 môže Rakúsko uplatňovať zníženú sadzbu na vína, ktoré vyrába v poľnohospodárskom podniku výrobca/poľnohospodár pod podmienkou, že táto sadzba nie je nižšia ako 12 %.

Článok 120

Grécko môže v správnych oblastiach Lesbos, Chios, Samos, Dodecanésos a Kyklady a na ostrovoch Thasos, Severné Sporády, Samotrácia a Skiros uplatňovať sadzby až o 30 % nižšie, než sú zodpovedajúce sadzby uplatňované v Grécku na pevnine.

Článok 121

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1993 považovali vykonanie práce na základe zmluvy za dodanie tovaru, môžu na dodanie práce na základe zmluvy uplatňovať sadzbu uplatňovanú na tovar získaný po vykonaní práce na základe zmluvy.

Na účely uplatňovania prvého odseku sa za „dodanie práce na základe zmluvy“ považuje odovzdanie hnuteľného majetku zákazníkovi, ktorý zhotoviteľ vytvoril alebo zostavil z materiálov alebo objektov, ktoré mu zákazník na tento účel zveril, bez ohľadu na to, či zhotoviteľ zabezpečil nejakú časť materiálu použitého na zhotovenie.

Článok 122

Členské štáty môžu uplatňovať zníženú sadzbu na dodanie živých rastlín a iných kvetinárskych produktov vrátane cibúľ, koreňov a podobných produktov, rezaných kvetov a ozdobných listov, ako aj dodanie palivového dreva.

KAPITOLA 5

Dočasné ustanovenia

Článok 123

Česká republika môže do 31. decembra 2007 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 5 % na tieto transakcie:

a)

dodanie tepelnej energie pre domácnosti a malých podnikateľov, ktorí nepodliehajú DPH, na účely kúrenia a produkcie teplej vody s výnimkou surovín používaných na výrobu tepelnej energie,

b)

odovzdanie stavebných prác pre bytovú výstavbu, ktoré nie sú poskytované v rámci sociálnej politiky, s výnimkou stavebných materiálov.

Článok 124

Estónsko môže do 30. júna 2007 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 5 % na dodanie tepelnej energie pre fyzické osoby, domové spoločenstvá, bytové spoločenstvá, kostoly, spoločenstvá veriacich a inštitúcie alebo orgány, ktoré čerpajú prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtov obcí alebo miest, ako aj na dodania rašeliny, brikiet na kúrenie, uhlia a palivového dreva fyzickým osobám.

Článok 125

1.   Cyprus môže do 31. decembra 2007 naďalej poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodanie farmaceutických výrobkov a potravín určených na ľudskú spotrebu s výnimkou zmrzliny, zmrzlinových nanukov, mrazených jogurtov, šerbetu a podobných výrobkov a pikantných potravinových výrobkov (zemiakových lupienkov alebo tyčiniek, pečiva z lístkového cesta a podobných výrobkov balených pre ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania).

2.   Cyprus môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 5 % na poskytovanie reštauračných služieb do 31. decembra 2007 alebo do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402, pričom sa uplatní skorší dátum.

Článok 126

Maďarsko môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 12 % na tieto transakcie:

a)

dodanie uhlia, brikiet, koksu, palivového dreva a dreveného uhlia a poskytovanie služieb ústredného kúrenia do 31. decembra 2007,

b)

poskytovanie reštauračných služieb a dodanie potravín predávaných v podobných priestoroch do 31. decembra 2007 alebo do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402, pričom sa uplatní skorší dátum.

Článok 127

Malta môže do 1. januára 2010 naďalej poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodanie potravín určených na ľudskú spotrebu a farmaceutických výrobkov.

Článok 128

1.   Poľsko môže naďalej poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodania niektorých kníh a odborných periodík do 31. decembra 2007.

2.   Poľsko môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 7 % na poskytovanie reštauračných služieb do 31. decembra 2007 alebo do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402, pričom sa uplatní skorší dátum.

3.   Poľsko môže do 30. apríla 2008 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 3 % na dodanie potravín uvedených v bode 1 prílohy III.

4.   Poľsko môže do 30. apríla 2008 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 3 % na dodanie tovaru a poskytovanie služieb, ktoré sú spravidla určené na použitie v poľnohospodárskej výrobe, okrem investičného majetku ako stroje alebo budovy uvedené v bode 11 prílohy III.

5.   Poľsko môže do 31. decembra 2007 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 7 % na poskytovanie služieb pre výstavbu, rekonštrukciu a úpravu obytných priestorov, ktoré nie sú poskytované ako súčasť sociálnej politiky, okrem stavebných materiálov, a na dodania obytných budov alebo častí obytných budov pred prvým obývaním uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a).

Článok 129

1.   Slovinsko môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 8,5 % na prípravu jedál do 31. decembra 2007 alebo do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402, pričom sa uplatní skorší dátum.

2.   Slovinsko môže do 31. decembra 2007 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu najmenej vo výške 5 % na dodanie stavebných, rekonštrukčných a údržbových prác pre bytovú výstavbu, ktoré nie sú poskytované v rámci sociálnej politiky, s výnimkou stavebných materiálov.

Článok 130

Slovensko môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 5 % na tieto transakcie:

a)

dodanie stavebných prác pre bytovú výstavbu, ktoré nie sú poskytované v rámci sociálnej politiky, s výnimkou stavebných materiálov do 31. decembra 2007,

b)

dodanie tepelnej energie pre domácnosti a malých podnikateľov, ktorí nepodliehajú DPH, na účely kúrenia a produkcie teplej vody s výnimkou surovín používaných na výrobu tepelnej energie do 31. decembra 2008.

HLAVA IX

OSLOBODENIE OD DANE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 131

Oslobodenia od dane ustanovené v kapitolách 2 až 9 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Spoločenstva a v súlade s podmienkami, ktoré členské štáty stanovia na účely zabezpečenia správneho a jednoznačného uplatňovania tohto oslobodenia od dane a na účely predchádzania akýmkoľvek možným daňovým únikom, vyhýbaniu sa dani alebo zneužitiu dane.

KAPITOLA 2

Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu

Článok 132

1.   Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

poskytovanie služieb a dodanie tovaru s nimi súvisiaceho, ktoré uskutočňujú verejné pošty, s výnimkou prepravy osôb a telekomunikačných služieb;

b)

hospitalizáciu a zdravotnú starostlivosť a s ňou úzko súvisiace činnosti, ktoré vykonávajú subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo nemocničné zariadenia, liečebné a diagnostické strediská a iné riadne uznané zariadenia podobnej povahy, a to za sociálnych podmienok porovnateľných s podmienkami platnými pre subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom;

c)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní lekárskych a zdravotníckych povolaní definovaných príslušným členským štátom;

d)

dodanie ľudských orgánov, ľudskej krvi a materského mlieka;

e)

služby poskytované zubnými technikmi pri výkone ich profesie, ako aj dodanie zubných protéz zubnými lekármi a zubnými technikmi;

f)

služby poskytované nezávislými skupinami osôb, ktorých činnosť je oslobodená od dane alebo vo vzťahu ku ktorej nevystupujú ako zdaniteľné osoby, a to na účely obstarania služieb pre ich členov, ktoré sú priamo potrebné na uskutočňovanie tejto činnosti, keď tieto skupiny požadujú od svojich členov presnú úhradu ich podielu na spoločných výdavkoch, pod podmienkou, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí narušenie hospodárskej súťaže;

g)

poskytovanie služieb a dodanie tovaru úzko súvisiace so sociálnou starostlivosťou alebo činnosťou v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane poskytovania služieb a dodania tovaru uskutočňovaných domovmi dôchodcov, subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo inými subjektmi, ktoré dotknutý členský štát uznáva za subjekty sociálnej povahy;

h)

poskytovanie služieb a dodanie tovaru úzko súvisiace s ochranou detí a mládeže subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo inými subjektmi, ktoré dotknutý členský štát uznáva za subjekty sociálnej povahy;

i)

vzdelávanie detí a mládeže, školské alebo univerzitné vzdelávanie, odbornú prípravu alebo rekvalifikáciu vrátane poskytovania služieb a dodania tovaru, ktoré s nimi úzko súvisia, subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom a majú takéto ciele alebo inými subjektmi, ktorých ciele dotknutý členský štát uznáva za podobné;

j)

poskytovanie školského alebo univerzitného vyučovania súkromne učiteľmi;

k)

poskytovanie pracovníkov cirkevnými alebo filozofickými inštitúciami na činnosti uvedené v písmenách b), g), h) a i) a na účely duchovnej starostlivosti;

l)

poskytovanie služieb a dodanie tovaru úzko súvisiaceho s týmito službami, ktoré sú poskytované neziskovými organizáciami politickej, odborárskej, náboženskej, vlasteneckej, filozofickej, dobročinnej alebo občianskej povahy, ich členom v ich spoločnom záujme na základe členského príspevku pevne stanoveného v súlade s ich stanovami, pod podmienkou, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí narušenie hospodárskej súťaže;

m)

určité služby úzko súvisiace so športom alebo telesnou výchovou poskytované neziskovými organizáciami osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove;

n)

určité kultúrne služby, ako aj dodanie tovaru úzko súvisiaceho s týmito službami, poskytované subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo inými kultúrnymi zariadeniami uznanými dotknutým členským štátom;

o)

poskytovanie služieb a dodanie tovaru subjektmi, ktorých činnosti sú oslobodené od dane na základe ustanovení písmen b), g), h), i), l), m) a n) v súvislosti s podujatiami usporiadanými na účel vyzbierania finančných prostriedkov použitých výhradne na ich vlastnú činnosť pod podmienkou, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí narušenie hospodárskej súťaže;

p)

prepravu chorých alebo zranených osôb vo vozidlách špeciálne upravených na tento účel, ktorú vykonávajú k tomu riadne oprávnené subjekty;

q)

činnosti verejnoprávnych rozhlasových a televíznych inštitúcií s výnimkou činností komerčného charakteru.

2.   Na účely odseku 1 písmena o) môžu členské štáty zaviesť akékoľvek potrebné obmedzenia predovšetkým v súvislosti s počtom takýchto podujatí alebo s výškou vyzbieraných prostriedkov, ktoré možno oslobodiť od dane.

Článok 133

Členské štáty môžu v každom jednotlivom prípade vyžadovať od subjektov, ktoré sa nespravujú verejným právom, pre každé oslobodenie od dane uvedené v článku 132 ods. 1 písm. b), g), h), i), l), m) a n), splnenie jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:

a)

dotknuté subjekty nesmú byť systematicky zamerané na vytváranie zisku, pričom prípadný vytvorený zisk sa nesmie rozdeliť, ale musí sa použiť na pokračovanie alebo zlepšenie poskytovaných služieb;

b)

tieto subjekty musia byť riadené a spravované v zásade na dobrovoľnom základe osobami, ktoré nemajú žiadny priamy alebo nepriamy finančný prospech, či už osobne alebo cez sprostredkovateľov, na výsledkoch daných činností;

c)

tieto subjekty musia uplatňovať ceny schválené orgánmi verejnej moci alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny, alebo pokiaľ ide o služby, ktorých ceny nepodliehajú schváleniu, uplatňovať nižšie ceny, ako na obdobné služby uplatňujú obchodné spoločnosti, ktoré podliehajú DPH;

d)

oslobodenie od dane nesmie spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže znevýhodnením obchodných spoločností, ktoré podliehajú DPH.

Členské štáty, ktoré podľa prílohy E smernice 77/388/EHS k 1. januáru 1989 uplatňovali DPH na transakcie uvedené v článku 132 ods. 1 písm. m) a n), môžu tiež uplatňovať podmienky ustanovené v písmene d) prvého odseku, ak uvedené dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, je oslobodené od dane.

Článok 134

Dodanie tovaru a poskytovanie služieb nie sú oslobodené od dane v zmysle článku 132 ods. 1 písm. b), g), h), i), l), m) a n) v týchto prípadoch:

a)

ak nie sú nevyhnutné pre uskutočnenie transakcií oslobodených od dane,

b)

ak ich hlavným cieľom je, aby dotknutý subjekt získal dodatočné príjmy prostredníctvom uskutočňovania transakcií, ktoré priamo konkurujú transakciám obchodných spoločností podliehajúcich DPH.

KAPITOLA 3

Oslobodenie od dane pri iných činnostiach

Článok 135

1.   Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

poisťovacie a zaisťovacie transakcie vrátane súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi;

b)

poskytovanie a dojednávanie úverov a správa úverov osobou, ktorá ich poskytla;

c)

dojednávanie a prevzatie úverových záruk alebo inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverových záruk osobou, ktorá úver poskytla;

d)

transakcie vrátane dojednávania týkajúceho sa vkladov, bežných účtov, platieb, prevodov platieb, dlhov, šekov a iných obchodovateľných nástrojov s výnimkou vymáhania dlhov;

e)

transakcie vrátane dojednávania týkajúceho sa devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo s výnimkou zberateľských mincí a bankoviek, t. j. zlatých, strieborných alebo iných kovových mincí, ako aj bankoviek, ktoré sa bežne nepoužívajú ako zákonné platidlo alebo ktoré sú predmetom numizmatického záujmu;

f)

transakcie vrátane dojednávania s výnimkou správy a úschovy týkajúce sa akcií, podielov v spoločnostiach a združeniach, dlhopisov a iných cenných papierov s výnimkou cenných papierov zakladajúcich právny nárok na tovar a práv alebo cenných papierov uvedených v článku 15 ods. 2;

g)

správa podielových fondov, ako ich definovali členské štáty;

h)

dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb na ich príslušnom území, kolkov a iných podobných cenín za ich nominálnu hodnotu;

i)

stávky, lotérie a iné formy hazardných alebo peňažných hier, na ktoré sa vzťahujú podmienky a obmedzenia stanovené jednotlivými členskými štátmi;

j)

dodanie budov alebo častí budov a pozemkov, na ktorých stoja, okrem dodaní uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a);

k)

dodanie nezastavaných pozemkov okrem dodania stavebných pozemkov uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b);

l)

nájom nehnuteľností.

2.   Oslobodenie od dane ustanovené v odseku 1 písm. l) sa neuplatní na tieto transakcie:

a)

poskytovanie ubytovania tak, ako je vymedzené v právnych predpisoch členských štátov, v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou vrátane poskytovania ubytovania v prázdninových táboroch alebo na miestach upravených na stanovanie;

b)

nájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel;

c)

nájom trvalo inštalovaných zariadení a strojov;

d)

nájom bezpečnostných schránok.

Členské štáty môžu stanoviť ďalšie výnimky z rozsahu pôsobnosti oslobodenia od dane ustanoveného v písmene l) odseku 1.

Článok 136

Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru používaného výhradne na činnosť oslobodenú od dane podľa článkov 132, 135, 371, 375, 376 a 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 a článkov 380 až 390, ak pri tomto tovare nie je možnosť odpočítania DPH,

b)

dodanie tovaru, pri nadobudnutí alebo použití ktorého nevzniká právo na odpočítanie DPH v súlade s článkom 176.

Článok 137

1.   Členské štáty môžu zdaniteľným osobám poskytnúť možnosť voľby v otázke zdanenia týchto transakcií:

a)

finančné transakcie uvedené v článku 135 ods. 1 písm. b) až g),

b)

dodanie budov alebo častí budov a pozemkov, na ktorých stoja, okrem dodaní uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a),

c)

dodanie nezastavaných pozemkov okrem dodania stavebných pozemkov uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b),

d)

nájom nehnuteľností.

2.   Členské štáty stanovia pravidlá pre využitie možnosti ustanovenej v odseku 1.

Členské štáty môžu obmedziť rozsah pôsobnosti tejto možnosti.

KAPITOLA 4

Oslobodenie od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva

Oddiel 1

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru

Článok 138

1.   Členské štáty oslobodia od dane dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného do miesta určenia mimo ich územia, ale v rámci Spoločenstva predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet, uskutočnené pre inú zdaniteľnú osobu alebo nezdaniteľnú právnickú osobu konajúcu ako takú v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala.

2.   Okrem dodania tovaru uvedeného v odseku 1 členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

dodanie nových dopravných prostriedkov odoslaných alebo prepravených nadobúdateľovi na miesto určenia mimo ich územia, ale v rámci Spoločenstva predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet, uskutočnené pre zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktorých nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1, alebo pre akúkoľvek inú nezdaniteľnú osobu;

b)

dodanie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré boli nadobúdateľovi odoslané alebo prepravené do miesta určenia mimo ich územia, ale v rámci Spoločenstva predávajúcim, nadobúdateľom alebo na ich účet uskutočnené pre zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktorých nadobudnutia iného tovaru v rámci Spoločenstva ako výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1, ak sa tieto výrobky odošlú alebo prepravia v súlade s článkom 7 ods. 4 a 5 alebo článkom 16 smernice 92/12/EHS;

c)

dodanie tovaru, ktoré spočíva v premiestnení tovaru do iného členského štátu a ktoré by bolo oslobodené od dane podľa odseku 1 a písmen a) a b), ak by sa uskutočnilo pre inú zdaniteľnú osobu.

Článok 139

1.   Oslobodenie od dane ustanovené v článku 138 ods. 1 sa neuplatňuje na dodanie tovaru uskutočnené zdaniteľnými osobami, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane pre malé podniky ustanovené v článkoch 282 až 292.

Oslobodenie od dane sa neuplatňuje ani na dodanie tovaru zdaniteľným osobám alebo nezdaniteľným právnickým osobám, ktorých nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1.

2.   Oslobodenie od dane ustanovené v článku 138 ods. 2 písm. b) sa neuplatňuje na dodanie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani uskutočnené zdaniteľnými osobami, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane pre malé podniky ustanovené v článkoch 282 až 292.

3.   Oslobodenie od dane ustanovené v článku 138 ods. 1 a ods. 2 písm. b) a c) sa neuplatňuje na dodanie tovaru, ktoré podlieha DPH v súlade s osobitnou úpravou zdaňovania prirážky ustanovenou v článkoch 312 až 325 alebo s osobitnou úpravou pre predaj verejnou dražbou.

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 138 ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa neuplatňuje na dodanie použitých dopravných prostriedkov v zmysle článku 327 ods. 3, ktoré podlieha DPH v súlade s prechodnou úpravou pre použité dopravné prostriedky.

Oddiel 2

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva

Článok 140

Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktorého dodanie zdaniteľnými osobami je v každom prípade oslobodené od dane na ich území,

b)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktorého dovoz je v každom prípade oslobodený od dane podľa článku 143 písm. a), b), c) a e) až l),

c)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, pri ktorom je nadobúdateľ podľa článkov 170 a 171 v každom prípade oprávnený k plnému vráteniu DPH splatnej podľa ustanovení článku 2 ods. 1 písm. b).

Článok 141

Každý členský štát prijme osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa DPH neuplatňovala pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva uskutočnenému na jeho území v zmysle článku 40, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

tovar nadobudne zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v dotknutom členskom štáte, ale je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte;

b)

tovar je nadobudnutý na účely jeho následného dodania v tom istom členskom štáte zdaniteľnou osobou uvedenou v písmene a);

c)

tovar takto nadobudnutý zdaniteľnou osobou uvedenou v písmene a) je priamo odoslaný alebo prepravený z iného členského štátu ako z toho, v ktorom je táto osoba identifikovaná pre DPH, osobe, pre ktorú zdaniteľná osoba následné dodanie uskutočňuje;

d)

príjemcom následného dodania je iná zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, ktoré sú identifikované pre DPH v tom istom členskom štáte;

e)

príjemca uvedený v písmene d) bol v súlade s článkom 197 určený za osobu povinnú platiť DPH za dodanie uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území členského štátu, v ktorom je daň splatná.

Oddiel 3

Oslobodenie niektorých prepravných služieb od dane

Článok 142

Členské štáty oslobodia od dane poskytovanie prepravných služieb tovaru v rámci Spoločenstva na ostrovy alebo z ostrovov tvoriacich autonómne oblasti Azory a Madeira, ako aj poskytovanie prepravných služieb tovaru medzi týmito ostrovmi.

KAPITOLA 5

Oslobodenie od dane pri dovoze

Článok 143

Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

konečný dovoz tovaru, ktorého dodanie zdaniteľnou osobou je v každom prípade oslobodené od dane na ich území;

b)

konečný dovoz tovaru upravený smernicami Rady 69/169/EHS (5), 83/181/EHS (6) a 2006/79/ES (7),

c)

konečný dovoz tovaru vo voľnom obehu z tretieho územia, ktoré tvorí súčasť colného územia Spoločenstva, na ktorý by sa vzťahovalo oslobodenie od dane podľa písmena b), ak by bol dovezený v zmysle prvého pododseku článku 30;

d)

dovoz tovaru odoslaného alebo prepraveného z tretieho územia alebo z tretej krajiny do iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava končí, ak je takýto tovar dodaný dovozcom označeným alebo uznaným za osobu povinnú platiť DPH podľa článku 201 oslobodený od dane v súlade s článkom 138;

e)

spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla;

f)

dovoz tovaru v rámci diplomatických a konzulárnych vzťahov, ktorý je oslobodený od cla;

g)

dovoz tovaru medzinárodnými organizáciami, ktoré sú ako také uznané orgánmi verejnej moci hostiteľského členského štátu, ako aj členmi takýchto organizácií v rozsahu a za podmienok vymedzených medzinárodnými dohovormi o založení týchto organizácií alebo dohodami o sídle;

h)

dovoz tovaru do členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami tejto zmluvy, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilným personálom, ktorý ich sprevádza, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na spoločnom obrannom úsilí;

i)

dovoz tovaru ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva umiestnenými na Cyperskom ostrove v súlade so Zmluvou o založení Cyperskej republiky zo 16. augusta 1960, ktorý je určený na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilným personálom, ktorý ich sprevádza, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;

j)

dovoz úlovkov podnikateľmi v oblasti morského rybolovu do prístavov pred spracovaním alebo po zakonzervovaní rýb, ale pred ich dodaním, s cieľom ich uvedenia na trh;

k)

dovoz zlata centrálnymi bankami;

l)

dovoz plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu alebo dovoz elektriny.

Článok 144

Členské štáty oslobodia od dane poskytovanie služieb súvisiacich s dovozom tovaru, ak hodnota týchto služieb je zahrnutá do základu dane v súlade s článkom 86 ods. 1 písm. b).

Článok 145

1.   V prípade potreby Komisia čo najskôr predloží Rade návrhy upresňujúce rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článkoch 143 a 144 a pravidlá ich vykonávania.

2.   Do nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odseku 1 môžu členské štáty naďalej uplatňovať svoje platné vnútroštátne právne predpisy.

Členské štáty môžu prispôsobiť svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby sa obmedzilo narušenie hospodárskej súťaže a aby sa predovšetkým zamedzilo prípadom nezdanenia alebo dvojitého zdanenia v Spoločenstve.

Členské štáty môžu na dosiahnutie oslobodenia od dane použiť administratívne opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie.

3.   Členské štáty oznámia Komisii platné vnútroštátne predpisy, ktoré ešte neoznámili, a predpisy, ktoré prijmú podľa odseku 2; Komisia o nich následne informuje ostatné členské štáty.

KAPITOLA 6

Oslobodenie od dane pri vývoze

Článok 146

1.   Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru, ktorý je zaslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia mimo Spoločenstva;

b)

dodanie tovaru, ktorý je zaslaný alebo prepravený nadobúdateľom alebo na jeho účet do miesta určenia mimo Spoločenstva, ak nadobúdateľ nie je usadený na ich území, s výnimkou tovaru prepravovaného samotným nadobúdateľom na účely vybavenia alebo zásobenia výletných lodí, rekreačných lietadiel alebo akýchkoľvek iných dopravných prostriedkov na súkromné použitie;

c)

dodanie tovaru autorizovaným organizáciám, ktoré ho vyvážajú zo Spoločenstva ako súčasť svojej humanitárnej, charitatívnej alebo vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo Spoločenstva;

d)

poskytovanie služieb pozostávajúcich z práce na hnuteľnom majetku, ktorý bol nadobudnutý alebo dovezený na účely vykonania takejto práce v Spoločenstve a ktorý je odoslaný alebo prepravený zo Spoločenstva poskytovateľom služieb alebo na jeho účet alebo odberateľom alebo na jeho účet, ak nie sú usadení na svojich príslušných územiach;

e)

poskytovanie služieb vrátane prepravných a doplnkových transakcií s výnimkou poskytovania služieb oslobodených od dane podľa článkov 132 a 135, ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom alebo dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia článku 61 a článku 157 ods. 1 písm. a).

2.   Oslobodenie od dane ustanovené v odseku 1 písm. c) sa môže uskutočniť formou vrátenia DPH.

Článok 147

1.   Ak sa dodanie tovaru uvedené v článku 146 ods. 1 písm. b) týka tovaru, ktorý sa má prevážať v osobnej batožine cestujúcich, oslobodenie od dane sa uplatňuje, iba keď sú splnené tieto podmienky:

a)

cestujúci nie je usadený v Spoločenstve,

b)

tovar sa prepraví mimo Spoločenstva pred uplynutím tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa dodanie uskutočnilo,

c)

celková hodnota dodania vrátane DPH je vyššia ako 175 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene, ktorá sa určí ročne s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka pomocou prepočítavacieho kurzu platného v prvý októbrový pracovný deň.

Členské štáty však môžu oslobodiť od dane dodanie s celkovou hodnotou nižšou, než je suma uvedená v písmene c) prvého pododseku.

2.   Na účely odseku 1 „cestujúci, ktorý nie je usadený v Spoločenstve“ je cestujúci, ktorého trvalý pobyt alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, sa nenachádza v Spoločenstve._ V takomto prípade je „trvalý pobyt alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava“ miesto zapísané ako také v cestovnom pase, občianskom preukaze alebo v iných dokladoch, ktoré členský štát, na území ktorého sa dodanie uskutočňuje, uznáva za preukaz totožnosti.

Vývoz sa preukazuje faktúrou alebo iným dokladom slúžiacim ako faktúra, ktorý potvrdí colný úrad, ktorým tovar opustil Spoločenstvo.

Každý členský štát zašle Komisii vzorky pečiatok, ktoré používa na potvrdenie uvedené v druhom pododseku. Komisia zašle túto informáciu správcom dane ostatných členských štátov.

KAPITOLA 7

Oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave

Článok 148

Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru určeného na zásobovanie plavidiel používaných na plavbu na otvorenom mori, ktoré prepravujú cestujúcich za odplatu alebo ktoré sa používajú na obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, ako aj plavidiel používaných na záchranu alebo pomoc na mori a na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá používané na pobrežný rybolov;

b)

dodanie tovaru určeného na zásobovanie vojnových lodí spadajúcich pod číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) 8906 10 00, ktoré opúšťajú svoje územie a smerujú do prístavov alebo kotvísk mimo územia dotknutého členského štátu;

c)

dodanie, úprava, oprava, údržba a nájom plavidiel uvedených v písmene a), ako aj dodanie, nájom, oprava a údržba vybavenia vrátane rybárskej výbavy inštalovaného alebo používaného na týchto plavidlách;

d)

poskytovanie iných služieb ako služieb uvedených v písmene c) potrebných pre priame potreby plavidiel uvedených v písmene a) a pre ich náklad;

e)

dodanie tovaru určeného na zásobovanie lietadiel užívaných leteckými dopravcami, ktorí vykonávajú prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu;

f)

dodanie, úprava, oprava, údržba a nájom lietadiel uvedených v písmene e), ako aj dodanie, nájom, oprava a údržba vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách;

g)

poskytovanie iných služieb ako služieb uvedených v písmene f) potrebných pre priame potreby lietadiel uvedených v písmene e) a pre ich náklad.

Článok 149

Portugalsko môže považovať námornú a leteckú dopravu medzi ostrovmi, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory a Madeira, a medzi týmito oblasťami a pevninou za medzinárodnú dopravu.

Článok 150

1.   Komisia v prípade potreby predloží Rade čo najskôr návrhy upresňujúce rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článku 148 a pravidlá ich vykonávania.

2.   Do nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odseku 1 môžu členské štáty obmedziť rozsah pôsobnosti oslobodení od dane ustanovených v článku 148 písm. a) a b).

KAPITOLA 8

Oslobodenie od dane pri niektorých transakciách považovaných za vývoz

Článok 151

1.   Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb v rámci diplomatických a konzulárnych vzťahov;

b)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb medzinárodným organizáciám, ktoré sú ako také uznané orgánmi verejnej moci hostiteľského členského štátu, ako aj členom týchto organizácií v rozsahu a za podmienok vymedzených medzinárodnými dohovormi o založení týchto organizácií alebo dohodami o sídle;

c)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb v členskom štáte, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určených na použitie ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami tejto zmluvy, alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa ozbrojené sily podieľajú na spoločnom obrannom úsilí;

d)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb inému členskému štátu určených na použitie ozbrojenými silami akéhokoľvek iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, než je samotný členský štát určenia, alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa ozbrojené sily podieľajú na spoločnom obrannom úsilí;

e)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb ozbrojeným silám Spojeného kráľovstva umiestneným na Cyperskom ostrove v súlade so Zmluvou o založení Cyperskej republiky zo 16. augusta 1960, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální.

Oslobodenie od dane ustanovené v prvom odseku podlieha obmedzeniam, ktoré stanoví hostiteľský členský štát dovtedy, kým sa neprijme jednotná daňová úprava.

2.   V prípadoch, keď sa tovar nezasiela alebo neprepravuje z členského štátu, na územie ktorého sa tento tovar dodáva, ako aj v prípade poskytovania služieb sa oslobodenie od dane môže uskutočniť formou vrátenia DPH.

Článok 152

Členské štáty oslobodia od dane dodanie zlata centrálnym bankám.

KAPITOLA 9

Oslobodenie od dane pri službách poskytovaných sprostredkovateľmi

Článok 153

Členské štáty oslobodia od dane služby poskytované sprostredkovateľmi konajúcimi v mene a na účet inej osoby, ak sa títo sprostredkovatelia podieľajú na transakciách uvedených v kapitolách 6, 7 a 8 alebo na transakciách, ktoré sa uskutočňujú mimo Spoločenstva.

Oslobodenie od dane uvedené v prvom odseku sa nevzťahuje na cestovné kancelárie, keď v mene a na účet cestujúcich poskytujú služby, ktoré sa vykonávajú v iných členských štátoch.

KAPITOLA 10

Oslobodenie od dane pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom

Oddiel 1

Colné sklady, sklady iné než colné sklady a podobné režimy

Článok 154

Na účely tohto oddielu „sklady iné než colné sklady“ sú v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani miesta vymedzené ako daňové sklady v článku 4 písm. b) smernice 92/12/EHS a v prípade tovaru nepodliehajúcemu spotrebnej dani miesta, ktoré ako také vymedzia členské štáty.

Článok 155

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné daňové predpisy Spoločenstva, a po porade s Výborom pre DPH, môžu členské štáty prijať osobitné opatrenia s cieľom oslobodiť od dane všetky alebo niektoré z transakcií uvedených v tomto oddiele pod podmienkou, že tieto opatrenia nie sú zamerané na konečné použitie alebo spotrebu a že výška DPH splatnej pri ukončení režimov alebo situácií uvedených v tomto oddiele zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby sa každá takáto transakcia zdaňovala na ich území.

Článok 156

1.   Členské štátu môžu oslobodiť od dane tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru určeného na predloženie k precleniu a prípadne umiestneného do dočasného skladu;

b)

dodanie tovaru určeného na umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu;

c)

dodanie tovaru určeného na prepustenie do režimu colných skladov alebo colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

d)

dodanie tovaru určeného na vpustenie do teritoriálnych vôd, aby sa začlenil do ťažobných alebo výrobných plošín na účely výstavby, opravy, údržby, úpravy alebo vybavenia týchto plošín, alebo s cieľom prepojenia týchto ťažobných alebo výrobných plošín s pevninou;

e)

dodanie tovaru určeného na vpustenie do teritoriálnych vôd s cieľom zásobovania ťažobných alebo výrobných plošín.

2.   Miesta uvedené v odseku 1 sú tie, ktoré takto vymedzujú platné colné predpisy Spoločenstva.

Článok 157

1.   Členské štátu môžu oslobodiť od dane tieto transakcie:

a)

dovoz tovaru určeného na prepustenie do iného režimu uskladňovania, než je režim colné uskladňovanie;

b)

dodanie tovaru určeného na prepustenie na ich území do iného režimu uskladňovania, než je režim colné uskladňovanie.

2.   Členské štáty nesmú zavádzať iný režim uskladňovania než režim colné uskladňovanie pre tovar nepodliehajúci spotrebnej dani, ak je tento tovar určený na dodanie na maloobchodnom stupni.

Článok 158

1.   Odchylne od článku 157 ods. 2 môžu členské štáty zaviesť iný režim uskladňovania než režim colné uskladňovanie v týchto prípadoch:

a)

ak je tovar určený pre bezcolné predajne na účely dodania tovaru, ktorý sa má prevážať v osobnej batožine cestujúceho, ktorý cestuje leteckou alebo námornou dopravou na tretie územie alebo do tretej krajiny, ak je toto dodanie oslobodené od dane podľa článku 146 ods. 1 písm. b);

b)

ak je tovar určený zdaniteľným osobám na účely dodania cestujúcim na palube lietadiel alebo lodí počas letu alebo plavby, ktorých miesto pristátia sa nachádza mimo Spoločenstva;

c)

ak je tovar určený zdaniteľným osobám na účely dodania oslobodeného od DPH podľa článku 151.

2.   Ak členské štáty uplatnia možnosť oslobodenia od dane stanovenú v odseku 1 písm. a), prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie správneho a jednoduchého uplatňovania tohto oslobodenia a na predchádzanie akýmkoľvek daňovým únikom, vyhýbaniu sa dani alebo zneužitiu dane.

3.   Na účely odseku 1 písm. a) je „bezcolná predajňa“ každé zariadenie umiestnené na letisku alebo v prístave spĺňajúce podmienky stanovené príslušnými orgánmi verejnej moci.

Článok 159

Členské štáty môžu oslobodiť od dane poskytovanie služieb súvisiacich s dodaním tovaru uvedeným v článku 156, článku 157 ods. 1 písm. b) alebo v článku 158.

Článok 160

1.   Členské štátu môžu oslobodiť od dane tieto transakcie:

a)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb na miestach uvedených v článku 156 ods. 1, ak sa jedna zo situácií upresnených v uvedenom odseku stále uplatňuje na ich území;

b)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb na miestach uvedených v článku 157 ods. 1 písm. b) alebo článku 158, ak sa jedna zo situácií uvedených v článku 157 ods. 1 písm. b) a článku 158 ods. 1 stále uplatňuje na ich území .

2.   Ak členské štáty uplatnia možnosť ustanovenú v odseku 1 písm. a) pre transakcie uskutočňované v colných skladoch, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie iného režimu uskladňovania než je režim colné uskladňovanie, čo umožní uplatňovanie odseku 1 písm. b) na rovnaké transakcie týkajúce sa tovaru uvedeného v prílohe V, ktoré sa uskutočňujú v skladoch iných než sú colné sklady.

Článok 161

Členské štáty môžu oslobodiť od dane nasledovné dodania tovaru a poskytovania služieb s ním súvisiacich:

a)

dodanie tovaru uvedeného v prvom pododseku článku 30, na ktorý sa naďalej vzťahuje colný režim dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo colný režim vonkajší tranzit;

b)

dodanie tovaru uvedeného v druhom pododseku článku 30, na ktorý sa naďalej vzťahuje colný režim pre vnútorný tranzit Spoločenstva uvedený v článku 276.

Článok 162

Ak členské štáty uplatnia možnosť uvedenú v tomto oddiele, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa na nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva určeného na prepustenie do niektorého z režimov alebo situácií uvedených v článku 156, článku 157 ods. 1 písm. b) a článku 158 uplatňovali rovnaké ustanovenia ako na dodanie tovaru, ktoré sa uskutočňuje za rovnakých podmienok na ich území.

Článok 163

Ak sa na tovar prestanú vzťahovať režimy alebo situácie uvedené v tomto oddiele a dôjde k dovozu v zmysle článku 61, členský štát dovozu prijme opatrenia nevyhnutné na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Oddiel 2

Transakcie oslobodené od dane na účely vývozu a v rámci obchodu medzi členskými štátmi

Článok 164

1.   Členské štáty môžu po porade s Výborom pre DPH oslobodiť od dane nižšie uvedené transakcie uskutočnené zdaniteľnou osobou alebo pre ňu určené do výšky zodpovedajúcej objemu vývozu, ktorý uvedená osoba uskutočnila v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov:

a)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva uskutočnené zdanite