Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112

Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ta' 28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

OJ L 347, 11.12.2006, p. 1–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 120 - 237

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

11.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/112/KE

ta' 28 ta' Novembru 2006

dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 93 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' valutazzjoni (1) ġiet emendata b'mod sostanzjali f'bosta okkażjonijiet. Fl-okkażjoni ta' emendi ġodda tad-Direttiva msemmija, jeħtieġ li fl-interess taċ-ċarezza u tar-razzjonalità, dik id-Direttiva titfassal mill-ġdid.

(2)

It-test imfassal mill-ġdid għandu jinkorpora fih id-disposizzjonijiet kollha li għadhom applikabbli tad-Direttiva tal-Kunsill 67/227/KEE tal-11 ta' April 1967 fuq l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-bejgħ (2). B'hekk, dik id-Direttiva għandha titħassar.

(3)

Biex ikun żgurat li d-disposizzjonijiet jiġu ppreżentati b'mod ċar u razzjonali, b'mod konsistenti mal-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar, huwa xieraq li l-istruttura u l-formulazzjoni tad-Direttiva jitfasslu mill-ġdid għalkemm fil-prinċipju dan mhux ser iġib tibdil fil-leġislazzjoni eżistenti. Numru żgħir ta' emendi sostantivi huma madankollu inerenti għall-eżerċizzju ta' tfassil mill-ġdid u għandhom madankollu jsiru. Fejn isiru tali tibdiliet, dawn huma elenkati b'mod eżawrjenti fid-disposizzjonijiet li jirregolaw it-traspożizzjoni u d-dħul fis-seħħ.

(4)

L-ilħuq ta' l-għan li jiġi stabbilit suq intern jassumi l-applikazzjoni fl-Istati Membri ta' leġislazzjoni dwar it-taxxi fuq il-bejgħ li ma tħarbatx il-kondizzjonijet tal-kompetizzjoni jew ma xxekkilx iċ-ċaqliq ħieles tal-merkanzija u s-servizzi. Għalhekk hu meħtieġ li tintlaħaq din l-armonizazzjoni tal-leġislazzjoni dwar it-taxxi fuq il-bejgħ permezz ta' sistema ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), li għandha telimina, sa fejn hu possibli, fatturi li jistgħu jtelfu l-kondizzjonijet ta' kompetizzjoni, kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Komunità.

(5)

Sistema ta' VAT tikseb l-ogħla livell ta' sempliċità u ta' newtralità meta t-taxxa hi mħaddma f'manjiera ġenerali kemm jista' jkun u meta tkun tkopri l-istadji kollha tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni, kif ukoll il-provvista ta' servizzi. Hu għalhekk fl-interess tas–suq intern u ta' l-Istati Membri li jadottaw sistema komuni li tapplika wkoll għall-kummerċ bl-imnut.

(6)

Hu meħtieġ li l-progress isir fi stadji, minħabba li l-armonizazzjoni tat-taxxi fuq il-bejgħ twassal għal tibdil fl-istruttura tat-taxxa fl-Istati Membri u konsegwenzi notevoli fl-oqsma ta' l-estimi, ekonomiċi u soċjali.

(7)

Is-sistema komuni ta' VAT għandha twassal, anki jekk ir-rati u l-eżenzjonijiet ma jkunux armonizzati b'mod sħiħ, għal newtralità fil-kompetizzjoni, b'mod li fit-territorju ta' kull pajjiż merkanzija u servizzi simili jġorru l-istess piż ta' taxxa, hu x'inhu t-tul tal-produzzjoni u l-katina tad-distribuzzjoni.

(8)

Skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/597/KE, Euratom, tad-29 ta' Settembru 2000 dwar is-sistema ta' riżorsi tagħhom tal-Komunitajiet Ewopej (3), il-budget tal-Komunitajiet Ewropej, irrispettivament minn dħul ieħor, għandu jkun iffinanzjat kompletament mir-riżorsi tal-Komunitajiet infushom. Dawk ir-riżorsi għandhom jinkludu dawk li jidħlu mill-VAT u miksuba permezz ta' l-applikazzjoni ta' rata komuni ta' taxxa għal bażi ta' valutazzjoni stabbilita b'mod uniformi u skond regoli tal-Komunità.

(9)

Hu vitali li jkun hemm perijodu transitorju biex liġijiet nazzjonali f'oqsma partikolari jiġu adattati gradwalment

(10)

Għal dan iż-żmien transitorju, transazzjonijiet intra-Komunitarji li jsiru minn persuni taxxabbli li mhumiex eżenti għandhom ikunu intaxxati fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, skond ir-rati u l-kondizzjonijiet stabbiliti minn dak l-Istat Membru.

(11)

Hu wkoll xieraq li, matul dak iż-żmien transitorju, akkwisizzjonijiet intra-Komunitarji ta' ċertu valur, magħmula minn persuni eżenti jew minn persuni legali li mhumiex taxxabbli, xi bejgħ b'distanza intra-Komunitarju u l-provvista ta' mezzi ta' trasport ġodda lil individwi jew korpi mhux taxxabbli jew eżenti għandhom ukoll ikunu ntaxxati fl-Istat Membru ta' destinazzjoni, skond ir-rati u l-kondizzjonijiet ta' dak l-Istat Membru, sakemm transazzjonijiet ta' dak it-tip, fin–nuqqas ta' provvedimenti speċjali, jistgħu jġibu distorsjoni konsiderevoli fil-kompetizzjoni bejn Stati Membri.

(12)

Għal raġunijiet konnessi mas-sitwazzjoni ġeografika, ekonomika u soċjali tagħhom, ċerti territorji għandhom jitħallew barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(13)

Sabiex titjieb in-natura non-diskriminatorja tat-taxxa, il–frażi “persuna taxxabbli” għandha tkun definita b'tali mod li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużawha biex tolqot persuni li jagħmlu ċerti transazzjonijiet kultant żmien.

(14)

Il-frażi “transazzjonijiet taxxabbli” tista' twassal għal diffikultajiet, b'mod partikolari dwar transazzjonijiet meqjusa bħala transazzjonijiet taxxabbli. Dawk il–kunċetti għandhom għalhekk jiġu ċċarati.

(15)

Biex jitħaffef il-kummerċ intra-Komunitarju fix-xogħol fuq il-proprjetà mobbli tanġibbli, hu xieraq li jiġu stabbiliti l-arranġamenti tat-taxxi applikabli għal tali transazzjonijiet meta huma magħmula għal konsumatur li hu idenifikat għall-finijiet tal-VAT fi Stat Membru barra minn dak li fih it-transazzjoni qed titwettaq fiżikament.

(16)

Operazzjoni ta' trasport fit-territorju ta' Stat Membru għandha tkun trattata bħala t-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija fejn hija direttament konnessa ma' operazzjoni tat-trasport imwettqa bejn l-Istati Membri, biex tissimplifika mhux biss il-prinċipji u l-arranġamenti għat-tassazzjoni ta' dawk is-servizzi tat-trasport domestiku imma wkoll ir-regoli applikabbli għas-servizzi anċillari u għas-servizzi pprovduti mill-intermedjarji li jieħdu sehem fil-provvista tad-diversi servizzi.

(17)

L-istabbiliment tal-post minn fejn jitwettqu transazzjonijiet taxxabbli jista' jwassal għal kunflitti dwar ġurisdizzjoni bejn Stati Membri, partikolarment dwar provvisti ta' merkanzija li jeħtiġilhom ikunu mmuntati jew dwar il-provvista ta' servizzi. Għalkemm il-post fejn titwettaq il-provvista ta' servizzi għandu fil–prinċipju jiġi stabbilit bħala l-post fejn il-fornitur ikollu l-post prinċipali tan-negozju tiegħu, dan għandu jfisser li hu l-Istat Membru tal-konsumatur, partikolarment fil-każ ta' ċerti servizzi mogħtija bejn persuni taxxabbli fejn l-ispiża tas-servizzi hija inkluża fil-prezz tal-merkanzija.

(18)

Hu meħtieġ li tiġi ċċarata d-definizzjoni tal-post fejn issir it-tassazzjoni ta' ċerti transazzjonijiet imwettqa abbord ta' vapuri, ajruplani jew ferroviji matul it-trasport ta' passiġġieri ġewwa l-Komunità.

(19)

L-elettriku u l-gass huma ttrattati bħala merkanzija għall-finijiet ta' VAT. Madankollu, huwa partikolarment diffiċli li jiġi stabbilit il-post tal-provvista. Sabiex tiġi evitata tassazzjoni doppja jew nuqqas ta' tassazzjoni u biex jintlaħaq suq intern ġenwin tal-gass u ta' l-elettriku mingħajr restrizzjonijiet marbuta mas-sistema ta' VAT, il-post ta' provvista tal-gass permezz tas-sistema distributorja tal-gass naturali, jew ta' l-elettriku, qabel ma l-merkanzija tasal sa l-istadju finali tal-konsum, għandu għalhekk ikun il-post fejn il-konsumatur stabbilixxa n-negozju tiegħu. Il-provvista ta' l-elettriku u l-gass fil-fażi finali, jiġifieri, mingħand negozjanti u distributuri għall-konsumatur finali, għandha tiġi ntaxxata fil-post fejn il-konsumatur effettivament juża u jikkonsma l-merkanzija.

(20)

Fil-każ tal-kera ta' proprjetà mobbli tanġibbli, l-applikazzjoni tar-regola ġenerali li provvisti ta' servizzi huma ntaxxati fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-fornitur tista' jwassal għal distorsjoni sostanzjali tal-kompetizzjoni jekk min jagħti b'kera u min jikri huma stabbiliti fi Stati Membri differenti u r-rati ta' taxxa f'dawk l-Istati jvarjaw minn xulxin. Huwa għaldaqstant meħtieġ li jiġi stabbilit illi l-post ta' provvista ta' servizz hu l-post fejn il-konsumatur ikun waqqaf il-kummerċ tiegħu jew ikollu stabbiliment fiss illi għalih is-servizz ikun ingħata jew, fin-nuqqas ta' dan, il-post fejn għandu indirizz permanenti jew fein normalment hu residenti.

(21)

Madankollu, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kiri ta' mezzi tat-trasport, hu xieraq, għal raġunijiet ta' kontroll, li tiġi applikata b'mod strett ir-regola ġenerali, u b'hekk li l-post fejn il-fornitur stabbilixxa l-kummerċ tiegħu jiġi kkunsidrat bħala l-post tal-provvista.

(22)

Is-servizzi kollha tat-telekomunikazzjoni użati ġewwa l–Komunità għandhom jiġu ntaxxati sabiex jipprevjenu d-distorsjoni tal-kompetizzjoni f'dan il-qasam. Għal dak l-għan, is-servizzi tat-telekomunikazzjoni ipprovduti lil persuni taxxabbli stabbiliti fil-Komunità jew lil konsumaturi stabbiliti f'pajjiżi terzi għandhom, bħala prinċipju, jiġu ntaxxati fil-post fejn hu stabbilit il-konsumatur tas-servizzi. Sabiex tiġi żgurata t-tassazzjoni uniformi tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni li huma pprovduti minn persuni taxxabbli stabbiliti stabbiliti f'territorji terzi jew f'pajjiżi terzi lil persuni mhux taxxabbli stabbiliti fil-Komunità u li huma effettivament użati u mgawdija fil-Komunità, l-Istati Membri għandhom, madankollu, jipprovdu li l-post tal-provvista jkun fil-Komunità.

(23)

Biex tiġi impedita wkoll id-distorsjoni tal-kompetizzjoni, is-servizzi tax-xandir bir-radju u bit-televiżjoni u servizzi pprovduti elettronikament ipprovvduti minn territorji terzi jew pajjiżi terzi għal persuni stabbiliti fil-Komunità, jew mill-Komunità lil konsumaturi stabbiliti f'territorji terzi jew pajjiżi terzi, għandhom ikunu ntaxxati fil-post ta' stabbiliment tal-konsumatur.

(24)

Il-kunċetti ta' avveniment li jagħti lok għal ħlas u imposizzjoni ta' VAT għandhom jiġu armonizzati jekk l-introduzzjoni tas-sistema komuni ta' VAT u ta' kwalunkwe emendi li jista' jkun hemm għaliha għandhom jieħdu effett fl-istess żmien fl-Istati Membri kollha.

(25)

L-ammont taxxabbli għandu jkun armonizzat biex l-applikazzjoni tal-VAT għal transazzjonijiet taxxabbli twassal għal riżultati komparabbli fl-Istati Membri kollha.

(26)

Għall-prevenzjoni ta' telf ta' taxxa bl-użu ta' partijiet konnessi sabiex jinkisbu benefiċċji fiskali, f'ċirkostanzi speċifiċi għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jintervjenu fir-rigward ta' l-ammont taxxabbli għall-forniment ta' merkanzija jew servizzi u akkwisti ta' merkanzija intra-Komunitarji fir-rigward ta' tali kategoriji ta' fornituri u destinatarji. .

(27)

Sabiex ikunu miġġielda l-frodi jew l-evażjoni fiskali, għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jinkludu, fl-ambitu ta' l-ammont taxxabbli ta' transazzjoni, li tinvolvi t-tħaddim ta' deheb ta' investiment provdut minn klijent, il-valur ta' dak id-deheb ta' investiment fejn, bit-taħdim tiegħu, id-deheb jitlef l-istatus tiegħu ta' deheb ta' investiment. L-Istati Membri għandhom jingħataw ċertu marġini ta' diskrezzjoni fl-applikazzjoni ta' tali miżuri.

(28)

Jekk għandhom jiġu evitati distorsjonijiet, l-abolizzjoni ta' kontrolli fiskali mal-fruntieri tinvolvi, mhux biss bażi ta' valutazzjoni uniformi, iżda wkoll allinjament suffiċjenti bejn l-Istati Membri ta' numru ta' rati u livelli ta' rati.

(29)

Ir-rata standard ta' VAT fis-seħħ fl-Istati Membri varji, ikkombinata mal-mekkaniżmu tas-sistema tranżitorja, tiżgura li din is-sistema tiffunzjona fi grad aċċettabbli. Biex jiġu impediti diverġenzi fir-rati standard ta' VAT applikati mill-Istati Membri li jwasslu għal żbilanċi strutturali fil-Komunità u distorsjonijiet tal-kompetizzjoni f'xi setturi ta' attività, għandha tiġi ffissata rata standard minima ta' 15 %, soġġetta għal reviżjoni.

(30)

Sabiex tinżamm in-newtralità tal-VAT, ir-rati applikati mill-Istati Membri għandhom ikunu tali li jippermettu, bħala regola ġenerali, it-tnaqqis tal-VAT applikat fl-istadju preċedenti.

(31)

Matul il-perjodu transitorju, għandhom ikunu possibbli ċerti derogi li jikkonċernaw in-numru u l-livelli ta' rati.

(32)

Sabiex jinkiseb fehim aħjar ta' l-impatt ta' rati mnaqqsa, jeħtieġ li l-Kummissjoni tipprepara rapport ta' valutazzjoni dwar l-impatt ta' rati mnaqqsa applikati għal servizzi ta' provvista lokali, b'mod partikolari f'termini ta' ħolqien tax-xogħol, tkabbir ekonomiku u t-tħaddim xieraq tas-suq intern.

(33)

Biex tiġi ttrattata l-problema tal-qgħad, dawk l-Istati Membri li jixtiequ jagħmlu dan għandhom jitħallew jesperimentaw bit-tħaddim u l-impatt, f'termini ta' ħolqien tax-xogħol, ta' tnaqqis fir-rata tal-VAT applikata għal servizzi bbażati fuq ix-xogħol. Dak it-tnaqqis x'aktarx ukoll li jnaqqas l-inċentiva għan-negozji kkonċernati li jidħlu jew jibqgħu involuti fl-ekonomija s-sewda.

(34)

Madanakollu, tnaqqis bħal dan fir-rata tal-VAT mhijiex bla riskji għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern u għan-newtralità tat-taxxa. Għandu għalhekk isir provvediment għall-introduzzjoni ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni għal perijodu li hu fiss iżda twil biżżejjed, sabiex ikun possibbli li jiġi vvalutat l-impatt tar-rati mnaqqsa applikati għal servizzi pprovduti lokalment. Sabiex jiġi żgurat li tali miżura tibqa' tkun tista' tiġi vverifikata u limitata, l-kamp ta' applikazzjoni tagħha għandu jiġi definit bir-reqqa.

(35)

Għandha titfassal lista komuni ta' eżenzjonijiet sabiex ir-riżorsi tal-Komunitajiet infushom ikunu jistgħu jinġabru b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha.

(36)

Għall-benefiċċju kemm tal-persuni obbligati li jħallsu l-VAT kif ukoll ta' l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti, il-metodi ta' l-applikazzjoni tal-VAT lil ċerti provvisti u lil ċerti akkwisti intra-Komunitarji ta' prodotti soġġetti għal dazju tas-sisa għandhom jiġu allineati mal-proċeduri u l-obbligi dwar l-obbligu ta' dikjarazzjoni fil-każ ta' ġarr fuq vapur ta' tali prodotti lil Stat Membru ieħor stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 92/12/KEE tal-25 ta' Frar 1992 dwar l–arranġamenti ġenerali għall-prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa u dwar iż-żamma, ċaqliq u mmonitorjar ta' dan it-tip ta' prodotti (4).

(37)

Il-provvista ta' gass permezz tas-sistema distributorja tal-gass naturali, u ta' l-elettriku hi intaxxata fil-post tal-konsumatur. Sabiex tiġi evitata tassazzjoni doppja, l-importazzjoni ta' tali prodotti għandha għalhekk tiġi eżentata mill-VAT.

(38)

Għall-operazzjonijiet taxxabbli fis-suq domestiku li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ intra-Komunitarju ta' merkanzija li titwettaq matul il-perijodu transitorju minn persuni taxxabbli li m'humiex stabbiliti fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih ikun sar l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija, inklużi transazzjonijiet katina, hu meħtieġ li jiġu pprovduti miżuri ta' simplifikazzjoni li jiżguraw trattament ugwali fl-Istati Membri kollha. Għal dak il-għan, id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw is-sistema tat-taxxa u l-persuna soġġetta għall-ħlas tal-VAT dovuta fir-rigward tali operazzjonijiet għandhom jiġu armonizzati. Madankollu, jeħtieġ li jiġu esklużi fil-prinċipju minn dawn l-arranġamenti merkanzija li għandha tiġi pprovduta fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut.

(39)

Ir-regoli dwar tnaqqis għandhom ikunu armonizzati sa fejn jolqtu l-ammonti attwalment miġbura. Il-proporzjon deduċibbli għandu jkun ikkalkulat bl-istess mod fl-Istati Membri kollha.

(40)

L-iskema li tippermetti l-aġġustament ta' tnaqqis għal merkanzija kapitali tul il-ħajja ta' l-assi, skond l-użu veru tiegħu, għandha tkun tista' tiġi applikata wkoll għal ċerti servizzi li għandhom karatteristiċi ta' merkanzija kapitali.

(41)

Huwa xieraq li jkunu speċifikati l-persuni repsonsabbli għall-ħlas tal-VAT, b'mod partikolari fil-każ ta' servizzi mogħtija minn persuna li mhijiex stabbilita fl-Istat Membru li fih hi dovuta l-VAT.

(42)

L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi, f'każijiet speċifiċi, jaħtru lid-destinatarju ta' fornimenti ta' merkanzija jew servizzi bħala l-persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT. Dan għandu jgħin lill-Istati Membri fis-semplifikazzjoni tar-regoli u fil-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa f'setturi identifikati u f'ċerti tipi ta' transazzjonijiet.

(43)

L-Istati Membri għandhom ikunu għal kollox ħielsa li jinnominaw il-persuna soġġetta li tħallas il-VAT fuq l-importazzjoni.

(44)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu li persuna oħra għajr dik soġġetta li tħallas il-VAT għandha tinżamm responsabbli in solidum għall-ħlas tagħha.

(45)

L-obbligi ta' persuni taxxabbli għandhom ikunu armonizzati kemm jista' jkun biex ikun assigurat il-ħarsien meħtieġ tal-ġbir tal-VAT b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha.

(46)

L-użu ta' ħruġ ta' fattura elettronika għandha tkun imfassla b'tali mod li l-awtoritajiet tat-taxxa jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet ta' monitoraġġ tagħhom. Għalhekk huwa xieraq, sabiex jiġi żgurat li s-suq intern jiffunzjona kif inhu xieraq, li titfassal lista, armonizzat fuq livell Komunitarju, tad-dettalji li għandhom jidhru fuq il-fatturi u biex ikunu stabbiliti għadd ta' arranġamenti komuni li jirregolaw l-użu ta' ħruġ ta' fattura elettronika u l-ħażna elettronika ta' fatturi, kif ukoll biex jikkontjaw lilhom infushom u biex jikkuntrattaw l-operazzjonijiet ta' ħruġ ta' fatturi.

(47)

Soġġett għal kondizzjonijiet stabbiliti minnhom, l-Istati Membri għandhom iħallu ċerti rendikonti u denunzja isiru b'mezzi elettroniċi, u jistgħu jeħtieġu li jintużaw mezzi elettroniċi.

(48)

Ir-riċerka meħtieġa għal tnaqqis fil-formalitajiet amministrattivi u statistiċi li għandha ssir minn neġozji, partikolarment l-impriżi żgħar jew ta' daqs medju, trid tkun irrikonċiljata ma' l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll effettivi u l-bżonn, kemm fuq bażi ekonomika kif ukoll ta' taxxa, li tinżamm il-kwalità ta' l-istrumenti statistiċi tal-Komunità.

(49)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jkomplu japplikaw l-iskemi speċjali tagħhom għal impriżi żgħar, skond disposizzjonijiet komuni, u bil-għan li jkun hemm armonizzazzjoni aktar stretta.

(50)

L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li japplikaw skema speċjali li jkollha rebates b'rata fissa fuq dħul mill-VAT għal bdiewa li ma jkunux fl-iskema normali. Għandhom ikunu stabbiliti l-prinċipji bażiċi ta' dik l-iskema speċjali u għandu jkun adottat metodu komuni, bil-għan li jsir il-ġbir tar-riżorsi proprji, biex ikun kalkulat il-valur miżjud ta' dawn il-bdiewa.

(51)

Hu xieraq li tiġi adottata sistema ta' tassazzjoni tal-Komunità li għandha tkun applikata għall-oġġetti użati, xogħlijiet ta' l-arti, antikitajiet u oġġetti tal-kollezzjoni, bil-għan li tkun evitata t-taxxa doppja u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn persuni taxxabbli.

(52)

L-applikazzjoni tar-regoli normali tal-VAT għad-deheb tikkostitwixxi ostakolu prinċipali għal użu tiegħu għal skopijiet ta' investiment finanzjarju u għalhekk jiġġustifika l-applikazzjoni ta' skema ta' taxxa speċjali, bil-għan li tkabbar ukoll il-kompetittività internazzjonli tas-suq tad-deheb tal-Komunità.

(53)

Il-provvista ta' deheb għal skopijiet ta' investimenti hija simili b'mod inerenti għal investimenti finanzjarji oħra li huma eżenti mill-VAT. Konsegwentement, eżenzjoni tidher li hi l-aktar trattament ta' taxxa xieraq għal provvisti ta' deheb ta' investiment.

(54)

Id-definizzjoni ta' deheb ta' investiment għandha tkopri muniti tad-deheb li l-valur tagħhom primarjament jirrifletti l-prezz tad-deheb li fihom. Għal raġunijiet ta' trasparenza u ta' ċertezza legali, għandha tkun stabbilita lista annwali ta' muniti koperti mill-iskema għad-deheb ta' investiment, li tipprovdi sigurtà għall-operaturi li jinnegozjaw f'dawn il-muniti. Din il-lista għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-eżenzjoni ta' muniti li m'humiex inklużi fil-lista iżda li jissodisfaw il-kriterji mniżżla f'din id-Direttiva.

(55)

Bħala prevenzjoni kontra l-evażjoni tat-taxxa waqt li fl-istess ħin jkunu mtaffa l-ħlasijiet finanzjarji għall-provvista ta' deheb ta' grad ta' purità 'l fuq minn ċertu livell, hu ġustifikabbli li l-Istati Membri jitħallew jagħżlu lill-konsumatur bħala l-persuna repsonsabbli mill-ħlas tal-VAT.

(56)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità ma' obbligi fiskali minn operaturi li jipprovvdu servizzi pprovduti b'mezzi elettroniċi, li la huma stabbiliti u lanqas meħtieġa li jkunu identifikati għal skopijiet ta' VAT fil-Komunità, għandha tiġi applikata skema speċjali. Skond din l-iskema, għandu jkun possibbli għal kull operatur li jipprovdi dawn is-servizzi b'mezzi elettroniċi lil persuni li m'humiex taxxabbli fil-Komunità, jekk dan mhux identifikat għal skopijiet ta' VAT fil-Komunità, li jagħżel li jkun identifikat fi Stat Membru wieħed.

(57)

Hu mixtieq li d-disposizzjonijiet dwar ix-xandir bir-radju u bit-televiżjoni u ċerti servizzi pprovduti elettronikament jiġu stabbiliti fuq bażi temporanja biss u li jiġu riveduti fid-dawl ta' l-esperjenza f'perijodu ta' żmien qasir.

(58)

Jeħtieġ li tiġi promossa l-applikazzjoni uniformi tad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva u għal dan il-għan għandu tiġi stabbilit Kumitat Konsultattiv tal-VAT biex jippermetti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkooperaw mill-qrib.

(59)

Stati Membri għandhom ikunu jistgħu, f'ċerti limiti u soġġetti għal ċerti kondizzjonijet, jintroduċu, jew ikomplu japplikaw, miżuri speċjali b'deroga għal din id-Direttiva biex il-ġbir tat-taxxa jiħfief jew bħala prevenzjoni kontra ċerti forom ta' evażjoni jew ta' evitar tat-taxxa.

(60)

Sabiex jiġi żgurat li Stat Membru li jkun ippreżenta talba għal deroga, ma jitħalliex f'dubju dwar x'azzjoni intenzjonata tieħu l-Kummisjoni fir-rigward tat-talba tiegħu, għandu jkun stabbilit żmien li fih il-Kummissjoni trid tippreżenta lill-Kunsill proposta għall-awtorizzazzjoni tat-talba tiegħu jew b'komunikazzjoni fejn turi l-oġġezzjonijiet tagħha.

(61)

Huwa essenzjali li tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tas-sistema tal-VAT. Miżuri ta' implimentazzjoni huma xierqa biex jintlaħaq dak l-għan.

(62)

Dawk il-miżuri għandhom, b'mod partikolari, jindirizzaw il-problema tat-taxxa doppja tat-transazzjonijiet bejn il-fruntieri li jistgħu jseħħu bħala riżultat tad-diverġenzi bejn l-Istati Membri fl-applikazzjoni tar-regoli li jirregolaw il-post fejn huma mwettqa transazzjonijiet li huma taxxabbli.

(63)

Għalkemm l-iskop tal-miżuri ta' implimentazzjoni jkun limitat, dawk il-miżuri jkollhom impatt fuq il-budget li jista' jkun sinifikanti għal xi Stati Membri. Għalhekk, il-Kunsill hu ġġustifikat li jirriżerva lilu nnifsu d-dritt li jeżerċita poteri ta' implimentazzjoni.

(64)

Fid-dawl ta' l-iskop limitat tagħhom, il-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jkunu adottati mill-Kunsill li jaġixxi unanimanent fuq proposta mill-Kummisjoni.

(65)

Peress illi, għal dawk ir-raġunijiet, l-objettivi ta' din id-Direttiva ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu previst fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu previst f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lilhinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi.

(66)

L-obbligu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun limitat għal dawk id-disposizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttivi ta' qabel. L-obbligu li jiġu trasposti f'liġi nazzjonali d-disposizzjonijiet li ma nbidlux joħroġ mid-Direttivi ta' qabel.

(67)

Din id-Direttiva għandha tkun bla preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri f'relazzjoni mal-limiti ta' żmien għat-trasposizzjoni f'liġi nazzjonali tad-Direttivi elenkati fl-Anness XI, il-Parti B,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

WERREJ

TITOLU I –

SUĠĠETT U KAMP TA' APPLIKAZZJONI 9

TITOLU II –

KAMP TA' APPLIKAZZJONI TERRITORJALI 10

TITOLU III –

PERSUNI TAXXABBLI 11

TITOLU IV –

TRANSAZZJONIJIET TAXXABBLI 12

Kapitolu 1 –

Provvista ta' merkanzija 12

Kapitolu 2 –

Akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija 13

Kapitolu 3 –

Provvista ta' servizzi 14

Kapitolu 4 –

Importazzjoni ta' merkanzija 14

TITOLU V –

POST TA' TRANSAZZJONIJIET TAXXABBLI 14

Kapitolu 1 –

Post ta' provvista ta' merkanzija 14

Taqsima 1 –

Provvista ta' merkanzija mingħajr trasport 14

Taqsima 2 –

Provvista ta' merkanzija bit-trasport 14

Taqsima 3 –

Provvista ta' merkanzija abbord vapuri, ajruplani jew ferroviji 15

Taqsima 4 –

Provvista ta' merkanzija permezz ta' sistemi ta' distribuzzjoni 16

Kapitolu 2 –

Post ta' l–akkwist intra-Komunitarju tal-merkanzija 16

Kapitolu 3 –

Post ta' provvista ta' servizzi 16

Taqsima 1 –

Regola ġenerali 16

Taqsima 2 –

Disposizzjonijiet partikolari 17

Sub-taqsima 1 –

Provvista ta' servizzi minn intermedjarji 17

Sub-taqsima 2 –

Provvista ta' servizzi li jikkonċernaw proprjetà immobbli 17

Sub-taqsima 3 –

Provvista ta' trasport 17

Sub-taqsima 4 –

Provvista ta' servizzi kulturali u oħrajn simili, servizzi ta' trasport anċillari jew servizzi li jikkonċernaw proprjetà mobbli tanġibbli 17

Sub-taqsima 5 –

Provvista ta' servizzi varji 18

Sub-taqsima 6 –

Kriterju ta' użu effettiv u tgawdija 19

Kapitolu 4 –

Post ta' importazzjoni ta' merkanzija 19

TITOLU VI –

AVVENIMENT LI JAGĦTI LOK GĦAL ĦLAS U IMPOSIZZJONI TA' VAT98 19

Kapitolu 1 –

Disposizzjonijiet ġenerali 19

Kapitolu 2 –

Provvista ta' merkanzija jew servizzi 19

Kapitolu 3 –

Akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija 20

Kapitolu 4 –

Importazzjoni ta' merkanzija 20

TITOLU VII –

AMMONT TAXXABBLI 20

Kapitolu –

Provvista ta' merkanzija jew servizzi 20

Kapitolu 2 –

Provvista ta' merkanzija jew servizzi 20

Kapitolu 3 –

Importazzjoni ta' merkanzija 22

Kapitolu 4 –

Disposizzjonijiet varji 22

Kapitolu 5 –

Disposizzjonijiet varji Kapitolu 1 Applikazzjoni ta' rati 23

TITOLI VIII –

RATI 23

Kapitolu 1

Applikazzjoni ta' rati 23

Kapitolu 2 –

Struttura u livell ta' rati 23

Taqsima 1

Rata standard 23

Taqsima 2 –

Rati mnaqqsa 23

Taqsima 3 –

Disposizzjonijiet partikolari 24

Kapitolu 3 –

Disposizzjonijiet temporanji għal servizzi partikolari li jinvolvu xogħol intensiv 24

Kapitolu 4 –

Disposizzjonijiet speċjali li japplikaw sa l-adozzjoni ta' arranġamenti definittivi 25

Kapitolu 5 –

Disposizzjonijiet temporanji 26

TITOLU IX –

EŻENZJONIJIET 27

Kapitolu 1 –

Disposizzjonijiet ġenerali 27

Kapitolu 2 –

Eżenzjonijet għal ċertu attivitajiet fl-interess pubbliku 27

Kapitolu 3 –

Eżenzjonijiet għal attivitajiet oħrajn 28

Kapitolu 4 –

Eżenzjonijiet għal transazzjonijiet intra-Komunitarji 29

Taqsima 1 –

Eżenzjonijiet relatati mal-provvista ta' merkanzija 29

Taqsima 2 –

Eżenzjonijiet għal akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija 30

Taqsima 3 –

Eżenzjonijiet għal ċerti servizzi ta' trasport 30

Kapitolu 5 –

Eżenzjonijet fuq l-importazzjoni 31

Kapitolu 6 –

Eżenzjonijiet fuq l-esportazzjoni 32

Kapitolu 7 –

Eżenzjonijiet relatati mat-trasport internazzjonali 32

Kapitolu 8 –

Eżenzjonijiet li jirrigwardaw ċerti transazzjonijiet trattati bħala esportazzjonijiet 33

Kapitolu 9 –

Eżenzjonijiet għall-provvista ta' servizzi minn intermedjarji 33

Kapitolu 10 –

Eżenzjonijiet għal transazzjonijiet li jirrigwardaw il-kummerċ internazzjonali 33

Taqsima 1 –

Mħażen doganali, mħażen li mhumiex imħażen doganali u arranġamenti simili 33

Taqsima 2 –

Transazzjonijiet eżenti bil-ħsieb ta' l-esportazzjoni u fl-ambitu tal-kummerċ bejn l-Istati Membri 35

Taqsima 3 –

Disposizzjonijiet komuni għat-Taqsimiet 1 u 2 35

TITOLU X –

TNAQQIS 35

Kapitolu 1 –

Oriġini u skop tad-dritt ta' tnaqqis 35

Kapitolu 2 –

Tnaqqis proporzjonali 35

Kapitolu 3 –

Restrizzjonijiet fuq id-dritt ta' tnaqqis 37

Kapitolu 4 –

Regoli li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' tnaqqis 37

Kapitolu 5 –

Aġġustament tat-tnaqqis 38

TITOLU XI –

OBBLIGI TA' PERSUNI TAXXABBLI U TA' ĊERTI PERSUNI MHUX TAXXABBLI 39

Kapitolu 1 –

L-obbligu ta' ħlas 39

Taqsima 1 –

Persuni responsabbli għall-ħlas tal-VAT lill-awtoritajiet tat-taxxa 39

Taqsima 2 –

Arranġamenti ta' ħlas 41

Kapitolu 2 –

Identifikazzjoni 41

Kapitolu 3 –

Fatturazzjoni 42

Taqsima 1 –

Definizzjoni 42

Taqsima 2 –

Il-kunċett ta' fattura 42

Taqsima 3 –

Il-ħruġ ta' fatturi 42

Taqsima 4 –

Kontenut tal-fatturi 43

Taqsima 5 –

It-trasmissjoni ta' fatturi b'mezzi elettroniċi 44

Taqsima 6 –

Miżuri ta' simplifikazzjoni 45

Kapitolu 4 –

Kontabilità 45

Taqsima 1 –

Definizzjoni 45

Taqsima 2 –

Obbligi ġenerali 45

Taqsima 3 –

Obbligi speċifiċi dwar il-ħażna tal-fatturi kollha 45

Taqsima 4 –

Dritt ta' aċċess għall–fatturi maħżuna b'mezzi elettroniċi fi Stat Membru ieħor 46

Kapitolu 5 –

Denunzji 46

Kapitolu 6 –

Dikjarazzjonijiet rikapitolattivi 47

Kapitolu 7 –

Disposizzjonijiet varji 49

Kapitolu 8 –

Obbligi li jirrigwardaw ċerti importazzjonijiet u esportazzjonijiet 49

Taqsima 1 –

Importazzjoni 49

Section 2 –

Exportation 50

TITOLU XII –

SKEMI SPEĊJALI 50

Kapitolu 1 –

Skema speċjali għall-impriżi żgħar 50

Taqsima 1 –

Proċeduri speċjali għall-impożizzjoni u l-ġbir 50

Taqsima 2 –

Eżenzjonijiet jew ħelsien gradwat 50

Taqsima 3 –

Rappurtaġġ u reviżjoni 52

Kapitolu 2 –

Skema komuni b' rata fissa għall-bdiewa 52

Kapitolu 3 –

Skema speċjali għall-aġenti ta' l-ivvjaġġar 53

Kapitolu 4 –

Arranġamenti speċjali għal oġġetti użati, xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti tal-kollezzjoni u antikitajiet 54

Taqsima 1 –

Definizzjonijiet 54

Taqsima 2 –

Arranġamenti speċjali għal negozjanti taxxabbli 55

Sub–taqsima 1 –

Skema ta' marġni 55

Sub–taqsima 2 –

Arranġamenti transitorji għal mezzi ta' trasport użati 56

Taqsima 3 –

Arranġamenti speċjali għal bejgħ permezz ta' rkant pubbliku 57

Taqsima 4 –

Miżuri ta' prevenzjoni tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni u l-frodi fiskali 58

Kapitolu 5 –

Skema speċjali għal deheb ta' investiment 58

Taqsima 1 –

Disposizzjonijiet ġenerali 58

Taqsima 2 –

Eżenzjoni mill-VAT 59

Taqsima 3 –

Għażla ta' tassazzjoni 59

Taqsima 4 –

Transazzjonijiet dwar suq tad-deheb irregolat 59

Taqsima 5 –

Drittijiet u obbligi speċjali għal negozjanti f'deheb ta' investiment 59

Kapitolu 6 –

Skema speċjali għal persuni taxxabbli li m'humiex stabbiliti li jipprovdu servizzi elettroniċi lill-persuni li mhumiex taxxabbli 60

Taqsima 1 –

Disposizzjonijiet ġenerali 60

Taqsima 2 –

Skema speċjali għal servizzi pprovduti elettronikament 60

TITOLU XIII –

DEROGI 61

Kapitolu 1 –

Derogi li japplikaw sa l-adozzjoni ta' arranġamenti definittivi 61

Taqsima 1 –

Derogi għal Stati li kienu membri tal-Komunità fl-1 ta' Jannar 1978 61

Taqsima 2 –

Derogi għal Stati li aderew għall-Komunità wara l-1 ta' Jannar 1978 62

Taqsima 3 –

Disposizzjonijiet komuni għat-Taqsimiet 1 u 2 63

Kapitolu 2 –

Derogi soġġetti għall-awtorizzazzjoni 63

Taqsima 1 –

Miżuri ta' simplifikazzjoni u miżuri biex jipprevjenu l-evażjoni jew l-evitar tat-taxxa 63

Taqsima 2 –

Ftehim internazzjonali 64

TITOLU XIV –

MIXXELLANJI 64

Kapitolu 1 –

Miżuri ta' implimentazzjoni 64

Kapitolu 2 –

Kumitat tal-VAT 64

Kapitolu 3 –

Rati ta' konverżjoni 64

Kapitolu 4 –

Taxxi, dażji u piżijiet oħra 65

TITOLU XV –

DISPOSIZZJONIJIET FINALI 65

Kapitolu 1 –

Arranġamenti transitorji għat–tassazzjoni ta' kummerċ bejn Stati Membri 65

Kapitolu 2 –

Miżuri transitorji applikabbli fil-kuntest ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea 65

Kapitolu 3 –

Trasposizzjoni u dħul fis-seħħ 66

ANNESS I

LISTA TA' L-ATTIVITAJIET IMSEMMIJA FIT-TIELET SUBPARAGRAFU TA' L-ARTIKOLU 14(1) 67

ANNESS II –

LISTA INDIKATTIVA TAS-SERVIZZI PPROVDUTI ELETTRONIKAMENT IMSEMMIJA FIL-PUNT (K) TA' L-ARTIKOLU 56(1) 68

ANNESS III –

LISTA TA' PROVVISTI TA' MERKANZIJA U SERVIZZI LI GĦALIHOM JISTGĦU JAPPLIKAW IR-RATI MNAQQSA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 95 69

ANNESS IV –

LISTA TAS-SERVIZZI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 102 70

ANNESS V –

KATEGORIJI TA' MERKANZIJA KOPERTI MINN ARRANĠAMENTI TAL-ĦAŻNA MINBARRA MAGAŻŻINAĠĠ DOGANALI KIF PREVIST SKOND L-ARTIKOLU 155(2) 71

ANNESS VI –

LISTA TA' FORNIMENTI TA' MERKANZIJA U SERVIZZI KIF IMSEMMI FIL-PUNT (D) TA' L-ARTIKOLU 199(1) 72

ANNESS VII –

LISTA TA' L-ATTIVITAJIET TA' PRODUZZJONI AGRIKOLA MSEMMIJA FIL-PUNT (4) TA' L-ARTIKOLU 288(1) 73

ANNESS VIII –

LISTA INDIKATTIVA TAS-SERVIZZI AGRIKOLI MSEMMIJA FIL-PUNT (5) TA' L-ARTIKOLU 288(1) 74

ANNESS IX

XOGĦLIJIET TA' L-ARTI, OĠĠETTI TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET, KIF IMSEMMIJA FIL-PUNTI (2), (3) U (4) TA' L-ARTIKOLU 304(1) 75

Parti A –

Xogħlijiet ta' l–arti 75

Parti B –

Oġġetti tal–kollezzjoni 75

Parti Ċ

Antikitajiet 75

ANNESS X

LISTI TA' TRANSAZZJONIJIET KOPERTI MID-DEROGI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 370 U 371 U L-ARTIKOLI 375 SA 390 76

Parti A –

Transazzjonijiet li l-Istati Membri jistgħu jibqgħu jintaxxaw 76

Parti B –

Transazzjonijiet li l-Istati Membri jistgħu jkomplu jeżentaw 76

ANNESS XI

78

Parti A –

Direttivi mħassra bl-emendi suċċessivi tagħhom 78

Parti B –

Limiti ta' żmien għat-trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali (imsemmija fl-Artikolu 411) 79

ANNESS XII –

TABELLA TA' KORRELAZZJONI 81

TITOLU I

SUĠĠETT U KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi s-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT).

2.   Il-prinċipju tas-sistema komuni ta' VAT tinvolvi l-applikazzjoni ta' taxxa ġenerali fuq il-konsum fuq merkanzija u servizzi li hi eżattament proporzjonali għall-prezz tal-merkanzija u s-servizzi, ikunu kemm ikunu t-transazzjonijet li jkunu saru fil-proċess ta' produzzjoni u distribuzzjoni qabel l-istadju li fih hi imposta t-taxxa.

Fuq kull transazzjoni, il-VAT, kalkulata fuq il-prezz tal–merkanzija jew tas-servizzi bir-rata applikabbli għat-tali merkanzija jew servizzi, għandha tkun imposta wara t-tnaqqis ta' l-ammont tal-VAT li qed jinġarr direttament mid-diversi komponenti tal-prezz.

Is-sistema komuni tal-VAT għandha tkun applikata sa l-istadju tal-kummerċ bl-imnut (dan l-istadju inkluż).

Artikolu 2

1.   It-transazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu soġġetti għall-VAT:

(a)

il-provvista ta' merkanzija magħmula bi ħlas fit-territorju ta' Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali;

(b)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija magħmula bi ħlas fit-territorju ta' Stat Membru minn:

(i)

persuna taxxabbli li tkun qed taġixxi b'dan il-mod, jew minn persuna legali mhux taxxabbli, fejn il-bejjiegħ huwa persuna taxxabbli li qed jaġixxi b'dan il-mod li mhux eliġibbli għall-eżenzjoni għal intrapriżi żgħar li hemm provvediment għaliha fl-Artikoli 282 sa 292 u li m'hijiex koperta mill-Artikoli 33 u 36;

(ii)

fil-każ ta' mezzi ġodda ta' trasport, persuna taxxabbli, jew persuna legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti l-oħra tagħha mhumiex soġġetti għall-VAT skond l-Artikolu 3(1), jew kull persuna oħra mhux taxxabbli;

(iii)

fil-każ ta' prodotti li huma soġġetti għad-dazju tas-sisa, fejn id-dazju tas-sisa fuq l-akkwist intra-Komunitarju hu dovut, skond id-Direttiva 92/12/KEE, ġewwa t-territorju ta' l-Istat Membru, persuna taxxabbli, jew persuna legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti l-oħra tagħha mhumiex soġġetti għall-VAT skond l-Artikolu 3(1);

(ċ)

il-provvista ta' servizzi bi ħlas fit-territorju ta' Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali;

(d)

l-importazzjoni ta' merkanzija.

2.

(a)

Għall-finijiet tal-punt (ii) tal-paragrafu i(b), dawn li ġejjin jitqiesu bħala “mezzi ta' trasport”, fejn huma maħsuba għat-trasport ta' persuni jew ta' merkanzija:

(i)

vetturi ta' l-art b'magna b'kapacità ikbar minn 48 ċentrimetru kubu jew li l-potenza tagħhom ikbar minn 7,2 kilowatts;

(ii)

bastimenti itwal minn 7,5 metri, bl-eċċezzjoni ta' bastimenti użati għan-navigazzjoni fl-ibħra fil-miftuħ u li jġorru passiġġieri bi ħlas, u bastimenti użati għall-finijiet ta' attivitajiet kummerċjali, industrijali jew ta' sajd, jew għas-salvataġġ jew l-assistenza fil-baħar, jew għas-sajd minn qrib il-kosta;

(iii)

ajruplani li malli jitilqu ikollhom piż ta' iktar minn 1 550 kilogramma, bl-eċċezzjoni ta' ajruplani użati minn linji ta' l-ajru li joperaw għal ħlas l-aktar fuq rotot internazzjonali.

(b)

Dawn il-mezzi ta' trasport għandhom jitqiesu bħala “ġodda” fil-każijiet li ġejjin:

(i)

b'vetturi ta' l-art bil-magna, fejn il-provvista ssir fi żmien sitt xhur mid-data ta' l-ewwel dħul fis-servizz jew fejn il-vettura vvjaġġat għal mhux aktar minn 6 000 kilometru;

(ii)

b'bastimenti, fejn il-provvista ssir fi żmien tliet xhur mid-data ta' l-ewwel dħul fis-servizz jew fejn il-bastiment baħħar għal mhux aktar minn 100 siegħa;

(iii)

b'ajruplani, fejn il-provvista ssir fi żmien tliet xhur mid-data ta' l-ewwel dħul fis-servizz jew fejn l-ajruplan tar għal aktar minn 40 siegħa.

(ċ)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li skond dawn il-fatti msemmija fil-punt (b) jistgħu jitqiesu bħala stabbiliti.

3.   “Prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa” għandha tfisser prodotti ta' l-enerġija, alkoħol u xarbiet alkoħoliċi u tabakk manifatturat, kif definit minn leġislazzjoni Komunitarja preżenti, iżda mhux gass ipprovdut permezz tas-sistema ta' distribuzzjoni tal-gass naturali jew permezz ta' elettriku.

Artikolu 3

1.   B' deroga mill-Artikolu 2(1)(b)(i), it-transazzjonijiet li ġejjin m'għandhomx ikunu soġġetti għall-VAT:

(a)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija minn persuna taxxabbli jew minn persuna legali mhux taxxabbli, fejn il-provvista ta' tali merkanzija fit-territorju ta' l-Istat Membru fejn sar l-akkwist ikunu eżenti skond l-Artikoli 148 u 151;

(b)

l-akkwist intra-Komunitarji ta' merkanzija, li m'humiex dawk imsemmija fil-punt (a) u fl-Artikolu 4, u mezzi ġodda oħra ta' trasport jew prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa, minn persuna taxxabbli għall-finijiet tan-negozju agrikolu, tal-foresti jew tas-sajd tiegħu soġġett għall-iskema komuni b'rata fissa, jew minn persuna taxxabbli li twettaq biss provvisti ta' merkanzija jew servizzi li fir-rigward tagħhom il-VAT m'hijiex imnaqqsa, jew minn persuna legali mhux taxxabbli.

2.   Il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandua japplika biss jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

matul is-sena kalendarja kurrenti, il-valur totali ta' akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija ma jeċċedix limitu li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu iżda li ma jistax ikun inqas minn 10 000 euro jew l-ekwivalenti f' munita nazzjonali;

(b)

matul is-sena kalendarja preċedenti, il-valur totali ta' l-akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija ma qabiżx il-limitu stabbilit fil-punt (a).

Il-limitu li jservi bħala r–riferenza għandu jikkonsisti fil-valur totali, eskluża l-VAT dovuta jew mħallsa fl-Istat Membru li minnu beda t-tluq jew it-trasport tal-merkanzija, ta' l-akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija kif imsemmi taħt il-punt (b) tal-paragrafu 1.

3.   L-Stati Membri għandhom jagħtu d-dritt lil persuni taxxabbli u persuni legali li mhux taxxabbli skond il-punt (b) tal-paragrafu 1 li jagħżlu l-iskema ġenerali prevista fl-Artikolu 2(1)(b)(i).

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli ddettaljati biex tinħadem l-opzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, li dejjem għandha tkopri perijodu ta' sentejn kalendarji.

Artikolu 4

Minbarra t-transazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3, it-transazzjonijiet li ġejjin m'għandhomx ikunu soġġetti għall-VAT:

(a)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija użata (second hand), xogħlijiet ta' l–arti, oġġetti tal–kollezjoni jew antikitajiet, kif definit fil-punti (1) sa (4) ta' l-Artikolu 311(1), fejn il–bejjiegħ ikun negozjant taxxabbli li jaġixxi bħala tali u ġiet applikata l-VAT għall-merkanzija fl-Istat Membru li fih bdiet tintbagħat jew tiġi ttrasportata, skond l-iskema ta' marġni prevista fl-Artikoli 312 sa 325;

(b)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' mezzi tat-trasport użati, kif definit fl-Artikolu 327(3), fejn il- bejjiegħ ikun negozjant taxxabbli li jaġixxi bħala tali u ġiet applikata l-VAT għall-mezzi tat-trasport fl-Istat Membru li fih bdiet tintbagħat jew tiġi ttrasportatata, skond l-arranġamenti transitorji għal mezzi ta' trasport second hand;

(ċ)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' oġġetti użati, xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti tal-kollezjoni jew antikitajiet, kif definit fil-punti (1) sa (4) ta' l-Artikolu 311(1), fejn il-bejjiegħ ikun organizzatur ta' bejgħ b'irkant pubbliku, li jaġixxi bħala tali, u ġiet applikata l-VAT għall-merkanzija fl-Istat Membru li fih bdiet tintbagħatr jew tiġi ttrasportata, skond l-arranġamenti speċjali għal bejgħ b'irkant pubbliku.

TITOLU II

KAMP TA' APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

Artikolu 5

Għall-finijiet ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“Komunità” u “territorju tal-Komunità” jfissru t-territorji ta' l-Istati Membri kif definit fil-punt (2);

(2)

“Stat Membru” u “territorju ta' Stat Membru” jfissru t-territorju ta' kull Istat Membru tal-Komunità li għalih hu applikabbli, skond l-Artikolu 299, it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, bl-eċċezzjoni ta' kwalunkwe territorju msemmi fl-Artikolu 6 ta' din id-Direttiva;

(3)

“territorji terzi” tfisser dawk it-territorji msemmija fl-Artikolu 6;

(4)

“pajjiż terz” tfisser kull Stat jew territorju li għalih mhux applikabbli t-Trattat.

Artikolu 6

1.   Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għat-territorji li ġejjin li jiffurmaw parti mit-territorju doganali tal–Komunità:

(a)

Mount Athos;

(b)

Il-Gżejjer Kanarji;

(ċ)

id-dipartimenti barranin ta' Franza;

(d)

Il-Gżejjer Åland;

(e)

Iċ-Channel Islands.

2.   Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għat-territorji li ġejjin li ma jiffurmawx parti mit-territorju doganali tal-Komunità:

(a)

il-Gżira ta' Heligoland;

(b)

it-territorju ta' Buesingen;

(ċ)

Cueta;

(d)

Melilla;

(e)

Livigno;

(f)

Campione d'Italia;

(g)

L-ilmijiet ta' l-Italja tal-Lag ta' Lugano;

Artikolu 7

1.   Minħabba l-konvenzjonijiet u t-trattati konklużi ma' Franza, mar-Renju Unit u ma' Ċipru, il-Prinċipat ta' Monako, l-Isle of Man u ż-Żoni tal-Bażi Sovrana tar-Renju Unit ta' Akrotiri u Dhekelia m'għandhomx jitqiesu, għall-iskopijiet ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, bħala pajjiżi terzi.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l–miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li t-transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew li huma maħsuba għall-Prinċipat ta' Monaco huma ttrattati bħala transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew li huma maħsuba għal Franza, li t-transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew li huma maħsuba għall-Isle of Man huma ttrattati bħala transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew li huma maħsuba għar-Renju Unit, u li t-transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew li huma maħsuba għaż-Żoni tal-Bażi Sovrana tar-Renju Unit ta' Akrotiri u Dhekelia huma ttrattati bħala transazzjonijiet li joriġinaw ġewwa jew huma maħsuba għal Ċipru.

Artikolu 8

Jekk il-Kummissjoni tqis li d-disposizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 6 u 7 m'għadhomx iġġustifikati, b'mod partikolari rigward kompetizzjoni ġusta jew riżorsi proprji, għandha tippreżenta proposti xierqa lill-Kunsill.

TITOLU III

PERSUNI TAXXABBLI

Artikolu 9

1.   “Persuna taxxabbli” għandha tfisser kull persuna li, b'mod indipendenti, twettaq fi kwalunkwe post kwalunkwe attività ekonomika, ikun x'ikun l-iskop jew ir-riżultati ta' dik l-attività.

Kwalunkwe attività ta' produtturi, kummerċjanti jew persuni li jagħtu servizzi, inklużi attivitajiet fil-minjieri u fl-agrikoltura u attivitajiet fil-professjonijiet, għandhom jitqiesu bħala “attività ekonomika”. L-isfruttament ta' proprjetà tanġibbli jew intanġibbli għal skopijiet ta' dħul minnha fuq bażi kontinwa għandha b'mod partikolari titqies bħala attività ekonomika.

2.   Minbarra l-persuni msemmija fil-paragrafu 1, kwalunkwe persuna li, fuq bażi okkażjonali, tipprovdi mezz ġdid ta' trasport, li hu mibgħut jew ttrasportat lill-konsumatur mill-bejjiegħ jew mil-konsumatur, jew f'isem il-bejjiegħ jew il-konsumatur, għal destinazzjoni 'l barra mit-territorju ta' Stat Membru iżda fit-territorju tal-Komunità, titqies ukoll bħala persuna taxxabbli.

Artikolu 10

Il-kondizzjoni fl-Artikolu 9(1) li l-attività ekonomika titmexxa “b'mod indipendenti” għandha teskludi mill–VAT persuni impjegati jew persuni oħra sakemm huma jkunu marbutin ma' min jimpjega b'kuntratt ta' impjieg jew b'kull irbit legali ieħor li joħloq ir–relazzjoni ta' bejn min jimpjega u impjegat dwar kondizzjonijiet ta' xogħol, ħlas u responsabbiltà ta' min jimpjega.

Artikolu 11

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv tal-VAT, kull Stat Membru jista' jikkunsidra bħala persuna taxxabbli waħedha kwalunkwe persuni stabbiliti fit-territorju ta' dak l-Istat Membru li, filwaqt li huma indipendenti legalment, ikollhom x'jaqsmu mill-qrib ma' xulxin b'rabtiet finanzjarji, ekonomiċi u organizzattivi.

Stat Membru li jeżerċita l-għażla prevista fl-ewwel paragrafu, jista' jadotta kwalunkwe miżura meħtieġa biex jimpedixxi l-evażjoni jew l-evitar tat-taxxa permezz ta' l-użu ta' din id-dispożizzjoni.

Artikolu 12

1.   L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw bħala persuna taxxabbli lil kull min iwettaq transazzjoni, fuq bażi okkażjonali, li jkollha x'taqsam ma' l-attivitajiet imsemmija fit–tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 9(1) u partikolarment waħda mit-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il–provvista, qabel l-ewwel okkupazzjoni, ta' bini jew parti minn bini u ta' l-art li fuqha jinstab il-bini;

(b)

il-provvista ta' art għall-bini.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), “bini” għandha tfisser kull struttura fissa ma' jew fl-art.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-kriterju msemmi fil-paragrafu 1(a) għal bdil ta' bini u jistgħu jistabbilixxu t-tifsira ta' “l-art li fuqha jinstab il-bini”.

L-Istati Membri jistgħu japplikaw kriterji oħra barra dak ta' l-ewwel okkupazzjoni, bħalma huwa l-perijodu ta' żmien bejn id-data tat-tlestija tal-bini u d-data ta' l-ewwel provvista, jew il-perijodu bejn id-data ta' l-ewwel okkupazzjoni u d-data tal-provvista sussegwenti, sakemm dawk il-perijodi ma jaqbżux il–ħames snin u s-sentejn rispettivament.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b), “art għall-bini” għandha tfisser kull art mhux żviluppata jew art żviluppata meqjusa bħala tali mill-Istati Membri.

Artikolu 13

1.   Stati, awtoritajiet governattivi reġjonali u lokali u korpi oħra rregolati bid-dritt pubbliku m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala persuni taxxabbli fir-rigward ta' l-attivitajiet jew transazzjonijiet li huma jagħmlu bħala awtoritajiet pubbliċi, ukoll meta jiġbru drittijiet, tariffi, kontribuzzjonijet jew ħlasijiet marbuta ma' dawk l-attivitajiet jew transazzjonijiet.

Iżda, meta jidħlu biex jagħmlu dawn l-attivitajiet jew transazzjonijiet, huma għandhom jiġu kkunisdrati bħala persuni taxxabbli fir-rigward ta' dawk l-attivitajiet jew transazzjonijiet fejn it-trattament tagħhom bħala persuni mhux taxxabbli jikkawża distorsjoni sinifikanti tal-kompetizzjoni.

F'kwalunkwe każ, korpi rregolati mid-dritt pubbliku għandhom jiġu kkunisdrati bħala persuni taxxabbli fir-rigward ta' l-attivitajiet elenkati fl-Anness I, sakemm dawk l-attivitajiet ma jkunux twettqu fuq skala tant żgħira li jkunu insinifikanti.

2.   L-Istati Membri jistgħu jikkunisdraw attivitajiet, eżenti skond l-Artikoli 132, 135, 136, 371, 374 sa 377, l-Artikolu 378(2), l-Artikolu 379(2), jew l-Artikoli 380 sa 390, li jitwettqu minn korpi rregolati mid-dritt pubbliku bħala attivitajiet li dawk il-korpi jwettqu bħala awtoritajiet pubbliċi.

TITOLU IV

TRANSAZZJONIJIET TAXXABBLI

KAPITOLU 1

Provvista ta' merkanzija

Artikolu 14

1.   “Provvista ta' merkanzija” għandha tfisser it-trasferiment tad-dritt ta' sid li jiddisponi minn proprjetà tanġibbli.

2.   Flimkien mat-transazzjonijiet imsemmija fil–paragrafu 1, kull waħda minn dawn li ġejjin għandha tiġi kkunisdrata bħala provvista ta' merkanzija:

(a)

it-trasferiment, b'ordni ta' jew f'isem awtorità pubblika jew skond il-liġi, tad-dritt ta' proprjetà bi ħlas ta' kumpens;

(b)

il-konsenja materjali ta' merkanzija skond kuntratt għall-kiri ta' merkanzija għal ċertu żmien, jew għall-bejgħ ta' merkanzija bi ħlas akkont, li jipprovdi li normalment proprjetà għandha tgħaddi mhux aktar tard minn meta jsir l-aħħar ħlas akkont;

(ċ)

it-trasferiment ta' merkanzija skond kuntratt li bih titħallas kummissjoni meta jsir xiri jew bejgħ.

3.   L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw l-għotja ta' ċertu xogħlijiet ta' kostruzzjoni bħala provvista ta' merkanzija.

Artikolu 15

1.   Elettriku, gass, gass, sħana, kesħa u affarijiet simili għandhom jiġu ttrattati bħala proprjetà tanġibbli.

2.   L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw dan li ġej bħala proprjetà tanġibbli:

(a)

ċerti interessi fi proprjetà immobbli;

(b)

drittijiet in rem li jagħtu lit-titulari dritt li juża l-proprjetà immobbli;

(ċ)

ishma jew interessi ekwivalenti għall-ishma li jagħtu lit-titulari tagħhom drittijiet de jure jew de facto ta' sid jew pussess fuq il-proprjetà immobbli jew parti minnha.

Artikolu 16

L-applikazzjoni minn persuna taxxabbli ta' merkanzija li tifforma parti mill-assi tan-negozju tagħha għall–użu privat tagħha jew tal-persunal tagħha, jew biex issir it-tneħħija tagħhom mingħajr ħlas jew, b'mod iktar ġenerali, l-applikazzjoni tagħhom għal skopijiet barra dawk tan-negozju tagħha għandhom jitqiesu bħala provvista bi ħlas, fejn il-VAT fuq dik il-merkanzija jew il-partijiet komponenti tagħhom kienet deduċibbli kollha jew parti minnha.

Iżda, l-applikazzjonijet ta' merkanzija għall-użu tan-negożju bħala kampjuni jew rigali ta' valur żgħir m'għandhomx ikunu meqjusa bħala provvista ta' merkanzija bi ħlas.

Artikolu 17

1.   It–trasferiment ta' merkanzija li tkun saret minn persuna taxxabbli li tifforma parti mill-assi tan-negozju tagħha għal Stat Membru ieħor għandha tiġi trattata bħala provvista ta' merkanzija bi ħlas.

“Trasferiment għal Stat Membru ieħor” għandha tfisser li proprjetà tanġibbli mibgħuta jew ittrasportata minn jew għan-nom tal-persuna taxxabbli, għall-iskop tan-negozju tagħha, għal destinazzjoni barra mit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tinsab il-proprjetà, iżda fil-Komunità.

2.   Merkanzija mibgħuta jew ittrasportati għall-iskop ta' waħda mit-transazzjonijiet li ġejjin m'għandux jiġi kkunsidrat bħala trasferiment għal Stat Membru ieħor:

(a)

il-provvista tal-merkanzija mill-persuna taxxabbli fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mitbgħuta jew ittrasportata, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 33;

(b)

il-provvista tal–merkanzija, għall-istallazzjoni jew l-immuntar mill-fornitur jew f'ismu, mill-persuna taxxabbli fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 36;

(ċ)

il-provvista tal-merkanzija mill-persuna taxxabbli abbord vapur, ajruplan jew ferrovija waqt operazzjoni ta' trasport ta' passiġġieri skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 37;

(d)

il-provvista ta' gass mis-sistema ta' distribuzzjoni ta' gass naturali, jew ta' elettiku, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 38 jew 39;

(e)

il-provvista tal–merkanzija mill-persuna taxxabbli fit-territorju ta' l-Istat Membru skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl–Artikoli 138, 146, 147, 148, 151 jew 152;

(f)

il-provvista ta' servizz, imwettaq għall-persuna taxxabli, u li jikkonsisti f'xogħol fuq il-merkanzija involuta mwettqa fiżikament fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata, sakemm il-merkanzija, wara li tkun inħadmet, terġa' tintbagħat lil dik il-persuna taxxabli fl-Istat Membru minn fejn kienet inizjalment mibgħuta jew ittrasportata;

(g)

l-użu temporanju tal-merkanzija fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata, għall-iskopijiet tal-provvista ta' servizzi mill-persuna taxxabbli stabbilita fl-Istat Membru minn fejn telqet il-merkanzija li ntbagħtet jew kienet ittrasportata;

(h)

l-użu temporanju tal-merkanzija, għal żmien li ma jaqbiżx l-erbgħa u għoxrin xahar, fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, fejn l-importazzjoni ta' l-istess merkanzija minn pajjiż terz bil-ħsieb li tintuża temporanjament ikun kopert mill-arranġamenti ta' importazzjoni temporanja b'eżenzjoni totali minn dazji ta' importazzjoni.

3.   Jekk waħda mill-kondizzjonijiet li tirregola l-eliġibbiltà skond il-paragrafu 2 ma tibqax tiġi sodisfatta, il-merkanzija għandha tiġi kkunsidrata bħala trasferita lejn Stat Membru ieħor. F'tali il-każijiet, it-trasferiment jitqies li twettaq fil-ħin li fih dik il-kondizzjoni ma tibqax tiġi milħuqa.

Artikolu 18

L-Istati Membri jistgħu iqisu kull waħda mit-transazzjonijiet li ġejjin bħala provvista ta' merkanzija bi ħlas:

(a)

l-applikazzjoni minn persuna taxxabbli għal skopijiet tan-negozju tagħha ta' merkanzija magħmula, maħduma, estratta, ipproċessata, mixtrija jew importata matul tali negozju, fejn il-VAT fuq din il-merkanzija, kieku kienet ġiet akkwistata minn persuna oħra taxxabbli, ma tkunx deduċibbli kollha;

(b)

l-applikazzjoni ta' merkanzija minn persuna taxxabbli għal skopijiet ta' qasam ta' attività mhux taxxabbli, fejn il-VAT fuq din il-merkanzija saret deduċibbli kollha jew f'parti ma' l-akkwist tagħha jew ma' l-applikazzjoni tagħha skond il-punt (a);

ċ)

bl-eċċezzjoni tal-każijiet imsemmija fl-Artikolu 19, iż-żamma tal-merkanzija minn persuna taxxabbli, jew l-eredi tagħha, fejn hi tieqaf milli twettaq attività ekonomika taxxabbli, fejn il-VAT fuq tali merkanzija saret deduċibbli kollha jew parti minnha ma' l-akkwist tagħha jew ma' l-applikazzjoni tagħha skond il-punt (a).

Artikolu 19

F'każ ta' trasferiment, bi ħlas jew mingħajr jew bħala kontribuzzjoni lil kumpannija, ta' l-assi kollha jew parti minnhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li ma tkunx saret provvista ta' merkanzija u li l-persuna li lilha tkun ġiet ittrasferita l-merkanzija għandha tkun trattata bħala s-suċċessur ta' min jagħmel it-trasferiment.

F'każijiet fejn id-destinatarju ma jkunx kompletament soġġett għat-taxxa, l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jimpedixxu d-distorsjoni tal-kompetizzjoni. Dawn jistgħu jadottaw ukoll kwalunkwe miżura meħtieġa biex jimpedixxu l-evażjoni jew l-evitar tat-taxxa permezz ta' l-użu ta' dan l-Artikolu.

KAPITOLU 2

Akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija

Artikolu 20

“Akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija” għandha tfisser l-akkwist tad-dritt li tiddisponi bħala sid ta' proprjetà tanġibbli mobbli, mibgħuta jew ittrasportata għand il–persuna li qed takkwista l-merkanzija, mill-bejjiegħ jew f'ismu jew il-persuna li qed takkwista l-merkanzija, fi Stat Membru minbarra dak li minnu ntbagħtet jew kienet ittrasportata l-merkanzija.

Meta merkanzija akkwistata minn persuna legali mhux taxxabbli tintbagħat jew tkun ittrasportata minn territorju terz jew pajjiż terz u importata minn dik il-persuna legali mhux taxxabbli għal ġewwa Stat Membru li mhux l–Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata, il-merkanzija għandha titqies li ntbagħtet jew kienet ittrasportata mill-Istat Membru ta' importazzjoni. Dak l-Istat Membru għandu jagħti lill–importatur innominat jew rikonoxxut skond l-Artikolu 201 bħala obbligat li jħallas il-VAT rifużjoni tal-VAT li tkun tħallset fir-rigward ta' l-importazzjoni tal-merkanzija, sakemm l-importatur jistabbilixxi li l-VAT tkun ġiet applikata għall-akkwist tiegħu fl-Istat Membru fejn tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata.

Artikolu 21

L-applikazzjoni minn persuna taxxabbli, għall-finijiet tan-negozju tiegħu, ta' merkanzija mibgħuta jew ittrasportata minn jew għan-nom ta' dik il-persuna taxxabbli minn Stat Membru ieħor, li fih il-merkanzija saret, inħarġet, kienet ipproċessata, inxtrat, jew kienet akkwistata fit-tifsira ta' l-Artikolu 2(1)(b), jew ta' merkanzija importata minn dik il-persuna taxxabbli għall-finijiet tan-negozju tiegħu, hi trattata bħala akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija bi ħlas.

Artikolu 22

L-applikazzjoni mill-forzi armati ta' Stat li hu parti għat-Trattat ta' l-Atlantiku tat-Tramuntana, għall-użu tagħhom jew għall-użu ta' l-istaff ċivili li jakkumpanjahom, ta' merkanzija li ma jkunux xtraw soġġett għar-regoli ġenerali li jirregolaw it-tassazzjoni fis-suq domestiku ta' Stat Membru, għandha tiġi ttrattata bħala akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija bi ħlas, fejn l-importazzjoni ta' dik il-merkanzija ma tkunux eliġibbli għall-eżenzjoni prevista fil-punt (h) ta' l-Artikolu 143.

Artikolu 23

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li transazzjoni li kienet ġiet ikklassifikata bħala provvista ta' merkanzija jekk kienet saret fit–territorju tagħhom minn persuna taxxabbli li qed taġixxi bħala tali hija kklassifikata bħala akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija.

KAPITOLU 3

Provvista ta' servizzi

Artikolu 24

1.   “Provvista ta' servizzi” għandha tfisser kwalunkwe operazzjoni li ma tikkostitwix provvista ta' merkanzija.

2.   “Servizzi ta' telekomunikazzjoni” għandha tfisser servizzi li għandhom x'jaqsmu mat-trasmissjoni, il-ħruġ jew id-dħul ta' sinjali, kliem, figuri u ħsejjes jew tagħrif ta' kull natura bil-fil, bir–radju, strumenti tal-vista jew b'sistemi oħra elettro-manjetiċi, inkluż it-trasferiment jew l-assenjazzjoni tad-dritt li tiġi użata l-kapaċità ta' din it-trasmissjoni, dħul jew ħruġ, bl-inklużjoni tad-disposizzjoni ta' aċċess għan-networks ta' informazzjoni globali.

Artikolu 25

Provvista ta' servizzi tista' tikkonsisti, inter alia, f'waħda mit-Transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-assenjazzjoni ta' proprjetà intanġibbli kemm jekk hija u kemm jekk mhix soġġetta għal att li jistabbilixxi titolu;

(b)

l-obbligazzjoni biex ma jsirx att, jew biex ikun tollerat att jew sitwazzjoni;

(ċ)

it-twettiq ta' servizzi skond ordni magħmula minn jew f'isem awtorità pubblika jew skond il-liġi.

Artikolu 26

1.   Kull waħda minn dawn it-transazzjonijiet li ġejjin għandha titqies bħala provvista ta' servizzi bi ħlas:

(a)

l-użu ta' merkanizja li tifforma parti mill-assi ta' negozju għall-użu privat ta' persuna taxxabbli jew tal-persunal tiegħu jew, b'mod iktar ġenerali, għal skopijiet oħra barra dawk tan-negozju tiegħu, fejn il-VAT fuq din il-merkanzija kienet deduċibbli kollha jew parti minnha;

(b)

il-provvista ta' servizzi magħmula mingħajr ħlas minn persuna taxxabbli għall-użu privat tagħha jew għall-persunal tagħha, jew b'mod iktar ġenerali, għal skopijiet barra dawk tan-negozju tagħha.

2.   L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-paragrafu 1, sakemm din id-deroga ma twassalx għal distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Artikolu 27

Biex ma jħallux li jkun hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni u wara konsultazzjoni mal-Kumitat tal-VAT, l-Istati Membri jistgħu jitrattaw bħala provvista ta' servizzi bi ħlas il-provvista minn persuna taxxabbli ta' servizz għall-iskopijiet tan-negozju tiegħu, fejn il-VAT fuq tali servizz, kieku ngħata minn persuna oħra taxxabbli, ma kienx ikun deduċibbli kollu.

Artikolu 28

Fejn persuna taxxabbli li taġixxi f'isimha iżda għall-benefiċċju ta' ħaddieħor tieħu parti fi provvista ta' servizzi, hija għandha tiġi kkunsidrata li rċeviet u pprovdiet dawk is-servizzi hija stess.

Artikolu 29

L-Artikolu 19 għandu japplika fl-istess mod għall-provvista ta' servizzi.

KAPITOLU 4

Importazzjoni ta' merkanzija

Artikolu 30

“Importazzjoni ta' merkanzija” għandha tfisser id-dħul fil-Komunità ta' merkanzija li ma tinsabx f'ċirkolazzjoni ħielsa fit-tifsira ta' l-Artikolu 24 tat-Trattat.

Minbarra t-transazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, id-dħul fil-Komunità ta' merkanzija li tinsab f'ċirkolazzjoni ħielsa, li ġejja minn territorju terz li jifforma parti mit-territorju doganali tal-Komunità, għandu jitqies bħala l-importazzjoni ta' merkanzija.

TITOLU V

POST TA' TRANSAZZJONIJIET TAXXABBLI

KAPITOLU 1

Post ta' provvista ta' merkanzija

taqsima 1

provvista ta' merkanzija mingħajr trasport

Artikolu 31

Fejn merkanzija ma tintbagħatx jew ma tkunx ittrasportata, il-post ta' provvista għandu jitqies bħala l-post fejn tkun tinsab il-merkanzija fil-ħin li ssir il-provvista.

Taqsima 2

Provvista ta' merkanzija bit-trasport

Artikolu 32

Fejn merkanżija hija mibgħuta jew ittrasportata mill-fornitur, jew mill-konsumatur, jew minn persuna terza, il-post ta' provvista għandu jitqies bħala l-post fejn tkun tinsab il-merkanzija fil-ħin meta tintbagħat jew jibda t-trasport tal-merkanzija għall-konsumatur.

Madankollu, jekk it-tluq jew it-trasport tal-merkanzija jibda f'territorju terz jew f'pajjiż terz, kemm il-post tal-provvista mill-importatur innominat jew rikonoxxut skond l-Artikolu 201 bħala obbligat li jħallas il-VAT u l-post ta' kwalunkwe provvista sussegwenti għandha titqies li tkun fl-Istat Membru ta' l-importazzjoni tal-merkanzija.

Artikolu 33

1.   B'deroga mill-Artikolu 32, il-post tal-provvista tal-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata minn jew għan-nom tal-fornitur minn Stat Membru li mhux dak li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata jitqies bħala l-post fejn tinsab il-merkanzija fil-ħin li jintemm it-tluq jew it-trasport għall-konsumatur, fejn jintlaħqu il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista tal-merkanzija titmexxa għal persuna taxxabbli, jew persuna legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti intra-Komunitarji tagħha mhumiex soġġetti għall-VAT skond l-Artikolu 3(1), jew għal kull persuna oħra li mhix taxxabbli;

(b)

il-merkanzija pprovduta la hi mezzi ġdid ta' trasport u lanqas merkanzija pprovduta wara li tkun ingħaqdet jew ġiet installata, bi prova jew mingħajr, minn jew għan-nom tal-fornitur.

2.   Fejn il-merkanzija pprovduta tintbagħat jew tkun ittrasportata minn territorju terz jew pajjiż terz u impurtata mill-fornitur ġewwa Stat Membru li mhux l-Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata għall-konsumatur, din għandha titqies li ntbagħtet jew kienet ittrasportata mill-Istat Membru ta' importazzjoni.

Artikolu 34

1.   Sakemm jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin, l-Artikolu 33 m'għandux japplika għal provvisti ta' merkanzija mibgħuta jew ittrasportata fit-totalità tagħha lejn l-istess Stat Membru, fejn dak l-Istat Membru hu l-Istat Membru fejn tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata:

(a)

il-merkanzija fornuta mhijiex prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa;

(b)

il-valur totali, eskluża l-VAT, ta' tali provvisti li saru skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 33 f'dak l-Istat Membru fi kwalunkwe sena kalendarja waħda ma jaqbiżx EUR 100 000 jew l-ekwivalenti fil–munita nazzjonali;

(ċ)

il-valur totali, eskluża l-VAT, tal-provvisti ta' merkanzija, minbarra prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa, li saru skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 33 f'dak l-Istat Membru fis-sena kalendarja ta' qabel, ma qabiżx EUR 100 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali.

2.   L-Istat Membru fit–territorju fejn tkun il-merkanzija fil-ħin li tintbagħat jew tkun ittrasportata għand il-konsumatur tispiċċa jista' jorbot il-limitu msemmi fil-paragrafu 1 għal EUR 35 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, fejn dak l-Istat Membru jibża' li l-limitu ta' EUR 100 000 jista' jwassal għal distorsjoni serja fil-kompetizzjoni.

L-Istati Membri li jużaw l-għażla skond l-ewwel subparagrafu għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jgħarrfu għaldaqstant lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti fl-Istat Membru minn fejn jibda t-tluq jew it-trasport tal-merkanzija.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Kunsill kmieni kemm jista' jkun rapport dwar kif qed jaħdmu l-limitu speċjali ta' EUR 35 000 msemmi fil-paragrafu 2, flimkien ma', jekk hu meħtieġ, proposti xierqa.

4.   L-Istat Membru li l–merkanzija tkun fit-territorju tiegħu fiż–żmien ta' meta jibda t-tluq jew it-trasport tagħha għandu jagħti d-dritt lil dawk il-persuni taxxabbli li jkunu wettqu il-provvisti ta' merkanzija li huma eliġibbli skond il-paragrafu 1 li jagħżlu li l-post tal-provvista jkun iddetereminat skond l-Artikolu 33.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jistabbilixxu r-regoli ddettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju ta' l–opzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, li f'kwalunkwe każ għandha tkun tgħodd għal sentejn kalendarji.

Artikolu 35

L-Artikoli 33 u 34 m'għandhomx japplikaw għal provvisti ta' merkanzija użata, xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti tal-kollezzjoni jew antikitajiet, kif definit fil-punti (1) sa (4) ta' l-Artikolu 311(1), lanqas għal provvisti ta' mezzi ta' trasport użati, kif definit fl-Artikolu 327(3), soġġetti għall-VAT skond l-arranġamenti speċjali rilevanti.

Artikolu 36

Fejn merkanzija, mibgħuta jew ittrasportata mill-fornitur, mill-konsumatur jew minn persuna terza, huma installati jew immontati, bi jew mingħajr prova, minn jew f'isem il-fornitur, il-post tal-provvista għandu jitqies li jkun il-post fejn il-merkanzija tkun installata jew immontata.

Fejn l-installazzjoni jew il-muntaġġ isir fi Stat Membru barra dak tal-fornitur, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu titwettaq l-istallazzjoni jew il-muntaġġ għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li ma jkunx hemm tassazzjoni doppja f'dak l-Istat Membru.

Taqsima 3

Provvista ta' merkanzija abbord vapuri, ajruplani jew ferroviji

Artikolu 37

1.   Fejn merkanzija fornuta fuq vapuri, fuq ajruplani jew fuq ferroviji matul is-sezzjoni ta' operazzjoni ta' trasport tal-passiġġieri li ssir ġewwa l-Komunità, il-post tal-provvista għandu jitqies bħala l-punt tat-tluq ta' operazzjoni ta' trasport tal-passiġġieri.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, “sezzjoni ta' operazzjoni ta' trasport tal-passiġġieri li ssir ġewwa l-Komunità” għandha tfisser is-sezzjoni ta' l-operazzjoni li ssir, mingħajr waqfa barra mill-Komunità, bejn il-punt tat-tluq u l-punt tal-wasla ta' l-operazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri.

“Punt tat-tluq ta' operazzjoni ta' trasport tal-passiġġieri” għandha tfisser l-ewwel punt ta' l-imbarkazzajoni bi skeda tal-passiġġieri ġewwa l-Komunità, fejn japplika wara waqfa barra mill-Komunità.

“Punt tal-wasla ta' operazzjoni ta' trasport tal–passiġġieri” għandha tfisser l-aħħar punt ta' żbark bi skeda tal-passiġġieri ġewwa l–Komunità ta' passiġġieri li jkunu mbarkaw fil-Komunità, fejn applikabbli qabel waqfa barra mill-Komunità.

Fil-każ ta' vjaġġ bir-ritorn, il-vjaġġ tar-ritorn għandu jitqies bħala operazzjoni tat-trasport separata.

3.   Il-Kummissjoni għandha, kmieni kemm jista' jkun, tippreżenta rapport lill-Kunsill, akkumpanjat jekk meħtieġ minn proposti xierqa, dwar il-post ta' tassazzjoni tal-provvista ta' merkanzija għall-konsum abbord u l-provvista ta servizzi, inklużi s-servizzi tar-restorant, għall-passiġġieri fuq vapuri, arjuplani jew ferroviji.

Sa ma jkunu ġew adottati l-proposti msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw jew ikomplu jeżentaw, bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti, il-provvista ta' merkanzija għall-konsum abbord li l-post tat-tassazzjoni tagħhom hu stabbilit skond il-paragrafu 1.

Taqsima 4

Provvista ta' merkanzija permezz ta' sistemi ta' distribuzzjoni

Artikolu 38

1.   Fil-każ ta' provista ta' gass permezz ta' sistema ta' distribuzzjoni ta' gass naturali, jew ta' elettriku, għal negozjant taxxabbli, il-post tal-provvista għandu jitqies bħala l-post fejn in-negozjant taxxabbli stabbilixxa n-negozju tiegħu jew għandu stabbiliment fiss minn fejn jissupplixxi l-prodott, jew, fl-assenza ta' tali post ta' negozju jew stabbiliment fiss, il-post fejn hu għandu l-indirizz permanenti jew fejn huwa jirresjedi s-soltu.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, “Negozjant taxxabbli” għandha tfisser persuna taxxabbli li għandha l-attività prinċipali tagħha fir–rigward ta' xiri ta' gass jew elettriku fil-bejgħ mill-ġdid ta' dawk il-prodotti u li l-konsum personali tagħha ta' dawk il-prodotti huwa negliġibbli.

Artikolu 39

Fil-każ ta' provvista ta' gass permezz ta' sistema ta' distribuzzjoni naturali, jew ta' elettriku, fejn din il-provvista mhijiex koperta mill-Artikolu 38, il-post tal-provvista għandu jitqies bħala l-post fejn il-konsumatur effettivament juża u jikkonsma l-merkanzija.

Fejn il-gass jew l-elettriku kollu jew parti minnu mhuwiex effettivament ikkunsmat mill-konsumatur, dik il-merkanzija mhux ikkunsmata għandha titqies daqs li kieku ġiet użata jew ikkunsmata fil-post fejn il-konsumatur stabbilixxa n-negozju tiegħu jew għandu stabbiliment fiss li għalih hija fornuta din il-merkanzija. F'każ illi ma hemmx dan il-post tan-negozju jew stabbiliment fiss, il-konsumatur għandu jitqies illi uża jew ikkonsma l-merkanzija fil-post fejn għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn jirresjedi normalment.

KAPITOLU 2

Post ta' l-akkwist intra-Komunitarju tal-merkanzija

Artikolu 40

Il–post ta'akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija għandu jitqies bħala l-post li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata lill-persuna li akkwistatha.

Artikolu 41

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 40, il–post ta' akkwist intra–Komunitarju ta' merkanzija kif imsemmi fl-Artikolu 2(1)(b)(i) għandu jitqies li jinsab fit-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' l-identifikazzjoni tal-VAT li permezz tiegħu l-persuna li qed takkwista l–merkanzija għamlet l-akkwist, sakemm il–persuna li takkwista l-merkanzija tistabbilixxi li ġiet applikata l-VAT għal dak l-akkwist skond l-Artikolu 40.

Jekk tiġi applikata l-VAT għall-akkwist skond l-ewwel paragrafu u sussegwentement applikata, skond l-Artikolu 40, għall-akkwist fl-Istat Membru li fih tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew ittrasportata, l-ammont taxxabbli għandu jitnaqqas skond il-każ fl-Istat Membru li ħareġ in–numru ta' l-identifikazzjoni tal-VAT li permezz tiegħu l-persuna li tkun akkwistat il-merkanzija tkun għamlet l-akkwist.

Artikolu 42

L-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 41 m'għandux japplika u l-VAT għandha titqies li ġiet applikata għall-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija skond l-Artikolu 40 fejn ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-persuna li takkwista l-merkanzija tistabbilixxi li għamlet l-akkwist intra-Komunitarju għall-finijiet ta' provvista sussegwenti, fit-territorju ta' l-Istat Membru identifikat skond l-Artikolu 40, li għalih il-persuna li lilha tkun saret il-provvista ġiet innominata skond l-Artikolu 197 bħala responsabbli għall-ħlas tal-VAT;

(b)

il-persuna li tkun qed takkwista l-merkanzija tkun issodisfat l-obbligi stipulati fl-Artikolu 265 dwar is-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni li tirrikapitola.

KAPITOLU 3

Post ta' provvista ta' servizzi

Taqsima 1

Regola ġenerali

Artikolu 43

Il-post minn fejn hu pprovdut is-servizz għandu jitqies li jkun il-post fejn il-fornitur ikun stabbilixxa n-negozju tiegħu jew ikollu stabbiliment fiss minn fejn hu pprovdut is-servizz, jew, fin-nuqqas ta' post bħal dan tan-negozju jew stabbiliment fiss, il-post fejn hu jkollu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn normalment ikun residenti.

Taqsima 2

Disposizzjonijiet partikolari

Sub-taqsima 1

Provvista ta' servizzi minn intermedjarji

Artikolu 44

Il-post tal-provvista tas-servizzi minn intermedjarju li jaġixxu f'isem u għal persuna oħra, minbarra dawk msemmija fl-Artikoli 50 u 54 u fl-Artikolu 56(1), għandu jkun il-post fejn hi pprovduta t-transazzjoni prinċipali skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Madankollu, fejn il-konsumatur tas-servizzi pprovduti mill-intermedjarju ikun identifikat għall-iskopijiet tal-VAT fi Stat Membru li mhux dak li fit-territorju tiegħu tkun saret it-transazzjoni, il-post tal-provvista tas-servizzi mill-intermedjarju għandu jitqies fit-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT għall–konsumatur li ntuża biex ingħatalu s-servizz.

Sub-taqsima 2

Provvista ta' servizzi li jikkonċernaw proprjetà immobbli

Artikolu 45

Il-post tal-provvista ta' servizzi li jikkonċernaw proprjetà immobbli, inklużi s-servizzi ta' aġenti tal–proprjetà u esperti, u servizzi li jikkonċernaw it-tħejjija u l-kordinazzjoni ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni, bħalma huma s-servizzi ta' periti u ta' ditti li jipprovdu superviżjoni fuq il-post, għandu jkun il-post fejn tkun tinsab il-proprjetà.

Sub-taqsima 3

Provvista ta' trasport

Artikolu 46

Il-post ta' provvista ta' trasport minbarra t-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija għandu jkun il-post fejn iseħħ it-trasport, proporzjonatament f'termini ta' distanzi koperti.

Artikolu 47

Il-post tal-provvista tat-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija għandu jkun il-post tat-tluq tat-trasport.

Madankollu, fejn it-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija hi pprovduta lil konsumaturi identifikati għall-finijiet ta' VAT fi Stat Membru li mhux dak li minnu telaq it-trasport, il-post tal-provvista għandu jitqies li qiegħed fit-territorju ta' l-Istat Membru li ppreżenta lill-konsumatur bin-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT li intuża biex ingħatalu s-servizz.

Artikolu 48

“Trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija” għandha tfisser kwalunkwe trasport ta' merkanzija li fir-rigward tagħha il-post tat-tluq u l-post tal-wasla jinsabu f'żewġ Stati Membri differenti.

“Post tat-tluq” għandha tfisser il-post fejn fil-fatt jibda t-trasport tal-merkanzija, irrispettivament mid-distanzi koperti sabiex jintlaħaq il-post fejn tinsab il-merkanzija.

“Post tal-wasla” għandha tfisser il-post fejn fil-fatt jintemm it-trasport tal-merkanzija.

Artikolu 49

It-trasport ta' merkanzija fejn il-post ta' tluq u l–post tal wasla jinsabu fit-territorju ta' l-istess Stat Membru għandu jiġi trattat bħala trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija fejn tali trasport huwa marbut direttament ma' trasport ta' merkanzija fejn il-post ta' tluq u l-post tal-wasla jinsabu fit-territorju ta' żewg Stati Membri differenti.

Artikolu 50

Il-post tal-provvista ta' servizzi minn intermedjarju, li jaġixxi f'isem u għal persuna oħra, fejn l-intermedjarju jieħu sehem fit-trasport intra-Komunitarju tal-merkanzija, għandu jkun il-post tat-tluq tat-trasport.

Madankollu, meta l-konsumatur tas-servizzi pprovduti mill-intermedjarju hu identifikat għall-iskopijiet ta' VAT fi Stat Membru li mhux dak li minnu jkun telaq it-trasport, il-post tal-provvista tas-servizzi mill-intermedjarju għandu jitqies li hu fit-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT għall-konsumatur li ntuża biex ingħatalu s-servizz.

Artikolu 51

L-Istati Membri m'għandhomx għalfejn japplikaw il-VAT għall-parti mit-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija minn fuq ilmijiet li ma jiffurmawx parti mit-territorju tal–Komunità.

Sub-taqsima 4

Provvista ta' servizzi kulturali u oħrajn simili, servizzi ta' trasport anċillari jew servizzi li jikkonċernaw proprjetà mobbli tanġibbli

Artikolu 52

Il-post ta' provvista tas–servizzi li ġejjin għandu jkun il-post fejn is-servizzi huma fiżikament imwettqa:

(a)

attivitajiet kulturali, artistiċi, sportivi, xjentifiċi, edukattivi, ta' divertiment jew attivitajiet simili, inklużi l-attivitajiet ta' l-organizzaturi ta' attivitajiet bħal dawn u, fejn jixraq, servizzi anċillari;

(b)

attivitajiet ta' trasport anċillari, bħal tagħbija, ħatt, maniġġjar u attivitajiet simili;

(ċ)

valutazzjonijet ta' proprjetà mobbli tanġibbli jew xogħol fuq tali proprjetà.

Artikolu 53

B'deroga mill-Artikolu 52(b), il–post tal–provvista ta' servizzi li jinvolvu attivitajiet anċillari għat-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija, ipprovduti lill-konsumaturi identifikati għal skopijiet ta' VAT fi Stat Membru li mhux dak li fit-territorju tiegħu twettqu fiżikament l-attivitajiet, għandu jittieħed li qiegħed fit-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT għall-konsumatur li ntuża biex ingħatalu s-servizz.

Artikolu 54

Il-post tal-provvista ta' servizzi minn intermedjarju, li jaġixxi għan-nom u għall–kont ta' persuna oħra, fejn l-intermedjarju jieħu sehem fil-provvista ta' servizzi li tikkonsisti f'attivitajiet anċillari għat-trasport intra-Komunitarju ta' merkanzija, ikun il–post fejn ikunu fiżikament twettqu l-attivitajiet anċillari.

Madankollu, fejn il-konsumatur tas–servizzi pprovduti mill-intermedjarju ikun identifikat għal skopijiet ta' VAT fi Stat Membru ieħor li mhux fit-territorju ta' dak fejn ikunu fiżikament twettqu l-attivitajiet anċillari, il-post tal-provvista ta' servizzi mill-intermedjarju għandu jitqies fit-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT għall-konsumatur li ntuża biex ingħatalu s-servizz.

Artikolu 55

B'deroga mill-Artikolu 52(ċ), il-post tal-provvista ta' servizzi li jinvolvi l-valutazzjoni ta' proprjetà mobbli tanġibbli jew xogħol fuq tali proprjetà, ipprovduta lil konsumaturi identifikati għall-finijiet tal-VAT fi Stat Membru li mhux fit-territorju ta' dak fejn is-servizzi huma mwettqa fiżikament, għandhom jitqiesu li jkunu fit-territorju ta' l-Istat Membru li ħareġ in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT għall-konsumatur li ntuża biex ingħatalu s-servizz.

Id-deroga msemmija fl-ewwel paragrafu għandha tapplika biss fejn il-merkanzija tintbagħat jew tiġi ttrasportata barra mill-Istat Membru li fih tetqqu fiżikament is-servizzi.

Sub-taqsima 5

Provvista ta' servizzi varji

Artikolu 56

1.   Il-post ta' provvista tas-servizzi li ġejjin lil konsumaturi stabbiliti barra mill-Komunità, jew lil persuni taxxabbli stabbiliti fil-Komunità imma mhux fl-istess Stat Membru bħall-fornitur, għandu jkun il-post fejn il-konsumatur stabbilixxa n-negozju tiegħu jew għandu stabbiliment fiss li għalih jingħata s-servizz, jew, fin-nuqqas ta' post bħal dan, il-post fejn hu jkollu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn normalment ikun residenti:

(a)

trasferimenti u ċessjonijiet ta' drittijiet ta' l-awtur, brevetti, liċenzji, trejdmarks u drittijiet simili;

(b)

servizzi ta' reklamar;

(ċ)

servizzi ta' konsulenti, enġiniera, uffiċji ta' konsulenza, avukati, accountants u servizzi simili, kif ukoll l-ipproċessar ta' data u l-provvista ta' informazzjoni;

(d)

obbligazzjonijet biex ma tkunx eżerċitata attività kummerċjali, kollha jew parti minnha, jew dritt imsemmi f'dan il-paragrafu;

(e)

transazzjonijiet bankarji, finanzjarji u ta' assigurazzjoni, li jinkludu ri-assigurazzjoni, bl-eċċezzjoni ta' kiri ta' kaxxiforti;

(f)

il-forniment ta' persunal;

(g)

kiri ta' proprjetà mobbli tanġibbli, bl-eċċezzjoni tal-mezzi tat-trasport kollha;

(h)

forniment ta' l-aċċess għal, u t-trasport ta' jew it-trasmissjoni minn, gass naturali u sistemi ta' distribuzzjoni ta' l-elettriku u l-forniment ta' servizzi oħra marbuta b'mod dirett;

(i)

servizzi tat-telekomunikazzjoni;

(j)

servizzi tax-xandir bir-radju u bit-televiżjoni;

(k)

servizzi pprovduti elettronikament, bħal dawk imsemmija fl-Anness II;

(l)

il-provvista ta' servizzi minn intermedjarji, li jaġixxu f'isem u għal persuni oħrajn, fejn dawk l-intermedjarji jieħdu sehem fil-provvista tas-servizzi msemmija f'dan il-paragrafu.

2.   Meta fornitur ta' servizz u l-konsumatur jikkomunikaw permezz tal-posta elettronika, dan m'għandux fih innifsu jfisser li s-servizz ipprovdut hu servizz ipprovdut elettronikament għall-finijiet ta' punt (k) tal-paragrafu 1.

3.   Il-Punti (j) u (k) tal-paragrafu 1 u l-paragrafu 2 għandhom japplikaw sal-31 ta' Diċembru 2006.

Artikolu 57

1.   Fejn is-servizzi msemmija fil–punt (k) ta' l-Artikolu 56(1) huma pprovduti lil persuni li m'humiex taxxabbli li huma stabbiliti fi Stat Membru, jew li għandhom l-indirizz permanenti jew li huma ġeneralment residenti fi Stat Membru, minn persuna taxxabbli li stabbiliet in-negozju tagħha barra mill-Komunità jew li għandha stabbiliment fiss hemmhekk minn fejn jiġi pprovdut is-servizz, jew li, fin-nuqqas ta' post ta' negozju jew stabbiliment fiss bħal dan, għandha l-indirizz permanenti jew hi ġeneralment residenti barra mill-Komunità, il-post tal-provvista għandu jkun il-post fejn il-persuna li mhix taxxabbli hi stabbilita, jew fejn hi għandha l-indirizz permanenti jew hi ġeneralment residenti.

2.   Il-Paragrafu 1 għandu japplika sal-31 ta' Diċembru 2006.

Sub-taqsima 6

Kriterju ta' użu effettiv u tgawdija

Artikolu 58

Sabiex tiġi evitata taxxa doppja, nuqqas ta' taxxa jew distorsjoni tal-kompetizzjoni, l-Istati Membri jistgħu, fir-rigward tal–provvista tas-servizzi msemmija fl-Artikolu 56(1) u fir-rigward ta' kiri ta' mezzi ta' trasport:

(a)

iqisu l-post tal-provvista ta' kwalunkwe wieħed jew mis-servizzi kollha, jekk jinsabu fit-territorju tagħhom, bħala li jinsabu barra mill-Komunità, jekk l-użu effettiv u t-tgawdija tas-servizzi ssir barra mill-Komunità;

(b)

iqisu l-post tal–provvista ta' kwalunkwe wieħed jew tas–servizzi kollha, jekk jinsabu barra mill-Komunità, bħala li jinsabu fit-territorju tagħhom, jekk l-użu effettiv u t-tgawdija tas-servizzi ssir fit-territorju tagħhom.

Madankollu, din id-disposizzjoni m'għandhiex tapplika għas-servizzi msemmija fil-punt (k) ta' l-Artikolu 56(1), meta dawk is-servizzi huma pprovduti lil persuni li mhumiex taxxabbli.

Artikolu 59

1.   L-Istati Membri għandhom japplikaw l-Artikolu 58(b) għas-servizzi ta' telekomunikazzjoni pprovduti lil persuni mhux taxxabbli stabbiliti fi Stat Membru, jew li għandhom l-indirizz permanenti tagħhom jew li huma ġeneralment residenti fi Stat Membru minn persuna taxxabbli li stabbiliet in-negozju tagħha barra mill-Komunità jew li għandha stabbiliment fiss hemmhekk li minnu huma pprovduti s-servizzi, jew li, fin-nuqqas ta' tali post tan-negozju jew stabbiliment fiss, għandha l-indirizz permanenti jew li hi ġeneralment residenti barra mill-Komunità.

2.   Sal-31 ta' Diċembru 2006, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Artikolu 58(b) għal servizzi ta' xandir bir-radju u bit-televiżjoni, kif imsemmija fil-punt (j) ta' l-Artikolu 56(1), forniti lil persuni li m'humiex taxxabbli li huma stabbiliti fi Stat Membru, jew li għandhom l-indirizz permanenti tagħhom jew li ġeneralment huma residenti fi Stat Membru, minn persuna taxxabbli li stabbiliet in-negozju tagħha barra l-Komunità jew li għandha stabbiliment fiss hemmhekk minn fejn jiġu forniti s-servizzi, jew li, fin-nuqqas ta' tali post ta' negozju jew stabbiliment fiss, għandha l-indirizz permanenti jew hi ġeneralment residenti barra l-Komunità.

KAPITOLU 4

Post ta' importazzjoni ta' merkanzija

Artikolu 60

Il-post ta' importazzjoni ta' merkanzija għandu jkun l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tinsab il-merkanzija meta tidħol fil-Komunità.

Artikolu 61

Bħala deroga mill-Artikolu 60, fejn, malli tidħol fil-Komunità, merkanzija li mhijiex f'ċirkolazzjoni ħielsa titqiegħed taħt wieħed mill-arranġamenti jew sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 156, jew taħt arranġamenti għal importazzjoni temporanja b'eżenzjoni totali minn dazju ta' importazzjoni, jew taħt arranġamenti ta' transitu esterni, il–post ta' importazzjoni ta' tali merkanzija għandu jkun l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-merkanzija ma tibqax koperta minn dawk l-arranġamenti jew sitwazzjonijiet.

B'mod simili, meta, mad-dħul fil-Komunità, merkanzija li hija f'ċirkolazzjoni ħielsa titpoġġa taħt waħda mill-arranġamenti jew sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 276 u 277, il-post ta' l-importazzjoni għandu jkun l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-merkanzija ma tibqax koperta minn dawk l-arranġamenti jew sitwazzjonijiet.

TITOLU VI

AVVENIMENT LI JAGĦTI LOK GĦAL ĦLAS U IMPOSIZZJONI TA' VAT

KAPITOLU 1

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 62

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

(1)

“Avveniment li jagħti lok għal ħlas” għandha tfisser okkorrenza li permezz tagħha l-kondizzjonijet legali meħtieġa biex tiġi imposta l-VAT huma sodisfatti;

(2)

Il-VAT għandha tiġi “imposta” meta l-awtorità tat-taxxa ssir intitolata bil-liġi, f'mument partikolari, biex tiġbor it-taxxa mill-persuna soġġetta li tħallasha, għalkemm iż-żmien għall-ħlas jista' jkun pospost.

KAPITOLU 2

Provvista ta' merkanzija jew servizzi

Artikolu 63

Għandu jkun hemm avveniment li jagħti lok għal ħlas u l-VAT għandha tiġi imposta meta l-merkanzija jew is–servizzi huma pprovduti.

Artikolu 64

1.   Fejn din twassal għal dikjarazzjonijiet suċċessivi ta' kont jew ħlasijiet suċċessivi, il-provvista ta' merkanzija, ħlief dik li tikkonsisti fil-kiri ta' merkanzija għal ċertu perijodu jew il-bejgħ ta' merkanzija fuq termini differiti, kif imsemmi fil-punt (b) ta' l-Artikolu 14(2), jew il-provvista ta' servizzi għandhom jitqiesu bħala kompluti ma' l-iskadenza tal-perijodi li għalihom jirrelataw dawn id–dikjarazzjonijiet ta' kont jew ħlasijiet.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu illi, f'ċerti każijiet, il-provvista kontinwa ta' merkanzija jew servizzi fuq perijodu ta' żmien tiġi meqjusa bħala kompletata għall-inqas f'intervalli ta' sena.

Artikolu 65

Meta ħlas jrid isir akkont qabel ma l–merkanzija jew is-servizzi jiġu pprovduti, il-VAT għandha tiġi imposta meta jiġi riċevut il–ħlas u fuq l–ammont riċevut.

Artikolu 66

bħala deroga mill–Artikoli 63, 64 u 65, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-VAT għandha tiġi imposta, fir-rigward ta' ċerti transazzjonijiet jew ċerti kategoriji ta' persuni taxxabbli f'wieħed miż-żminijiet li ġejjin:

(a)

mhux iktar tard miż-żmien tal-ħruġ tal-fattura;

(b)

mhux iktar tard miż-żmien meta jiġi riċevut il-ħlas;

(ċ)

fejn ma tinħariġx fattura, jew tinħareġ tard, f'perijodu speċifikat mid-data ta' l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

Artikolu 67

1.   Fejn, skond il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 138, merkanzija mibgħuta jew ittrasportata lejn Stat Membru ħlief dak li fih jibda t-tluq jew it-trasport tal-merkanzija hija pprovduta b'eżenzjoni għall-VAT jew fejn merkanzija hija ttrasferita b'eżenzjoni għall-VAT lil Stat Membru ieħor minn persuna taxxabbli għall-finijiet tan-negozju tagħha, il-VAT għandha tiġi imposta fil-15-il jum tax-xahar ta' wara dak li fih iseħħ l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

2.   Bħala deroga mill-paragrafu 1, il-VAT għandha tiġi imposta mal-ħruġ tal-fattura li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 220, jekk dik il-fattura tinħareġ qabel il-ħmistax-il jum tax-xahar ta' wara dak li fih iseħħ l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

KAPITOLU 3

Akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija

Artikolu 68

L-avveniment li jagħti lok għal ħlas għandu jseħħ meta jsir l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija.

L-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija għandu jitqies li sar meta l-provvista ta' merkanzija simili titqies li saret fit-territorju ta' l-Istat Membru rilevanti.

Artikolu 69

1.   Fil-każ ta' l-akkwist intra-Komunitarju tal-merkanzija, il-VAT għandha tiġi imposta fil-15-il jum tax-xahar ta' wara dak li fih iseħħ l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

2.   Bħala deroga mill-paragrafu 1, il-VAT għandha tiġi imposta mal-ħruġ tal-fattura li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 220, jekk dik il-fattura tinħareġ qabel il-ħmistax-il jum tax-xahar ta' wara dak li fih iseħħ l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

KAPITOLU 4

Importazzjoni ta' merkanzija

Artikolu 70

L-avveniment li jagħti lok għal ħlas għandu jseħħ u l-VAT għandha tiġi imposta meta l-merkanzija tkun impurtata.

Artikolu 71

1.   Meta, mad-dħul fil-Komunità, il-merkanzija titqiegħed taħt wieħed mill-arranġamenti jew sitwazzjonijiet msemmija fl-Artikoli 156, 276 u 277, jew taħt arranġamenti ta' importazzjoni temporanji b'eżenzjoni totali tad-dazju fuq l-importazzjoni, jew taħt arranġamenti ta' trażitu esterni, l-avveniment li jagħti lok għal ħlas iseħħ u l-VAT għandha tiġi imposta biss meta l-merkanzija ma tibqax taħt dawk l-arranġamenti jew sitwazzjonijiet.

Madankollu, meta l-merkanzija impurtata tkun soġġetta għad-dazji doganali, jew għal imposti agrikoli jew għal xi piżijiet li għandhom effett ekwivalenti li ġew stabbiliti skond politika komuni, l-avveniment li jagħti lok għal ħlas għandu jseħħ u l-VAT għandha tiġi imposta meta jseħħ l-avveniment li jagħti lok għal ħlas fir-rigward ta' dawk id-dazji u dawk id-dazji jsiru dovuti.

2.   Meta merkanzija impurtata ma tkunx soġġetta għall-ebda mid-dazji msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom, rigward l-avveniment li jagħti lok għal ħlas u l-mument meta l-VAT issir dovuta, japplikaw id-dispożizzjonijiet li jkun hemm fis-seħħ li jirregolaw id-dazji doganali.

TITOLU VII

AMMONT TAXXABBLI

KAPITOLU 1

Definizzjonijiet

Artikolu 72

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, “valur tas-suq miftuħ” għandha tfisser l-ammont sħiħ li, sabiex jakkwista l-merkanzija jew is-servizzi konċernati, klijent fl-istess stadju ta' kummerċjalizzazzjoni bħal dak li fih iseħħ il-forniment ta' merkanzija jew servizzi, ikollu jħallas, fil-mument ta' dak il-forniment u taħt kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta, lil fornitur mhux relatat miegħu fit-territorju ta' l-Istat Membru li fih il-forniment ikun taxxabbli.

Fejn ma jista' jiġi aċċertat l-ebda forniment ta' merkanzija jew servizzi komparabbli, “valur tas-suq miftuħ” għandha tfisser dan li ġej:

(1)

fir-rigward ta' merkanzija, ammont li ma jkunx inqas mill-prezz tax-xiri tal-merkanzija jew ta' merkanzija simili jew, fin-nuqqas ta' prezz tax-xiri, il-prezz tal-kost, determinat fil-mument tal-forniment;

(2)

fir-rigward ta' servizzi, ammont li ma jkunx inqas mill-ispiża sħiħa għall-persuna taxxabbli biex tforni s-servizz.

KAPITOLU 2

Provvista ta' merkanzija jew servizzi

Artikolu 73

Fir-rigward tal-provvista ta' merkanzija jew servizzi, minbarra kif imsemmi fl-Artikoli 74 sa 77, l-ammont taxxabbli għandu jinkludi dak kollu li jikkostitwixxi ħlas miksub jew li għandu jinkiseb mill-fornitur, għall-provvista, mill-konsumatur jew parti terza, inklużi s-sussidji marbuta direttament mal-prezz tal-provvista.

Artikolu 74

Fejn persuna taxxabbli tapplika jew tiddisponi minn merkanzija li tifforma parti mill-assi tan-negozju tagħha, jew fejn merkanzija hija miżmuma minn persuna taxxabbli, jew mis-suċċessuri tagħha, meta l-attività ekonomika tagħha tintemm, kif imsemmi fl-Artikolu 16 u 18, l-ammont taxxabbli għandu jkun il-prezz tax-xiri tal-merkanzija jew ta' merkanzija simili jew, fl-assenza tal-prezz tax-xiri, il-prezz kemm sewa, stabbilit fiż-żmien meta sseħħet l-applikazzjoni, id-disponiment jew iż-żamma.

Artikolu 75

Fir-rigward tal-provvista ta' servizzi, kif imsemmija fl–Artikolu 26, fejn merkanzija li tifforma parti mill-assi ta' negozju tintuża għal finijiet privati jew servizzi jitweqqu bla ħlas, l-ammont taxxabbli għandu jkun l-ispiża kollha għall-persuna taxxabbli tal-provvediment tas-servizzi.

Artikolu 76

Fir-rigward tal-provvista ta' merkanzija li tikkonsisti fit-trasferiment lejn Stat Membru ieħor, l-ammont taxxabbli għandu jkun il-prezz tax-xiri tal-merkanzija jew ta' merkanzija simili jew, fin-nuqqas ta' prezz tax-xiri, il-prezz kemm sewa, stabbilit fiż-żmien li fih isir it-trasferiment.

Artikolu 77

Fir-rigward tal-provvista minn persuna taxxabbli ta' servizz għall-finijiet tan-negozju tiegħu, kif imsemmija fl-Artikolu 27, l-ammont taxxabbli għandu jkun il-valur fis-suq miftuħ tas-servizz ipprovdut.

Artikolu 78

L-ammont taxxabbli għandu jinkludi l-fatturi li ġejjin:

(a)

taxxi, dazji, imposti u piżijiet, minbarra l-VAT innifisha;

(b)

spejjeż inċidentali bħal kummissjoni, ippakkjar, trasport u spejjeż ta' l-assigurazzjoni, mitluba mill-fornitur lill-konsumatur.

Għall-finijiet tal-punt (b) ta' l-ewwel paragrafu, l-Istati Membri jistgħu jqisu spejjeż koperti minn ftehim separat bħala spejjeż inċidentali.

Artikolu 79

L-ammont taxxabbli m'għandux jinkludi l-fatturi li ġejjin:

(a)

tnaqqis fil-prezzijiet bħala skont għal pagament kmieni;

(b)

roħs fil-prezzijiet u tnaqqis mogħti lill-konsumatur u akkwistati minnu fiż-żmien tal-provvista;

ċ)

ammonti riċevuti minn persuna taxxabbli mill-konsumatur, bħala ħlas lura għan-nefqa mħallsa fl-isem u għall-konsumatur, u li huma mdaħħla fil-kotba tiegħu f'kont ta' sospiża.

Il–persuna taxxabbli għandha tissupplixxi prova ta' l-ammont effettiv ta' din in-nefqa msemmija fil-punt (ċ) ta' l-ewwel paragrafu u ma tistax tnaqqas kwalunkwe VAT li setgħet ġiet imposta.

Artikolu 80

1.   Sabiex jimpedixxu l-evażjoni jew l-evitar tat-taxxa, l-Istati Membri jistgħu fil-każijiet li ġejjin jieħdu miżuri sabiex, fir-rigward tal-forniment ta' merkanzija jew servizzi li jinvolvu rabtiet ta' familja jew rabtiet oħra personali qrib, rabtiet ta' ġestjoni, appartenenza, sħubija, finanzjarji jew legali kif definit mill-Istat Membru, l-ammont taxxabbli għandu jkun il-valur tas-suq miftuħ:

(a)

fejn il-konsiderazzjoni tkun aktar baxxa mill-valur tas-suq miftuħ u d-destinatarju tal-forniment ma jkollux dritt sħiħ għal tnaqqis taħt l-Artikoli 167 sa 171 u l-Artikoli 173 sa 177;

(b)

fejn il-konsiderazzjoni tkun aktar baxxa mill-valur tas-suq miftuħ u l-fornitur ma jkollux dritt sħiħ għal tnaqqis taħt l-Artikoli 167 sa 171 u l-Artikoli 173 sa 177 u l-forniment ikun soġġett għal eżenzjoni taħt l-Artikoli 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378(2), 379(2) jew l-Artikoli 380 sa 390;

(ċ)

fejn il-konsiderazzjoni tkun ogħla mill-valur tas-suq miftuħ u l-fornitur ma jkollux dritt sħiħ għal tnaqqis taħt l-Artikoli 167 sa 171 u l-Artikoli 173 sa 177.

Għall-finijiet ta' l-ewwel subparagrafu, rabtiet legali jistgħu jinkludu r-relazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegat jew il-familja ta' l-impjegat, jew kwalunkwe persuna oħra konnessa mill-qrib.

2.   Meta jużaw l-għażla prevista fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-provvisti ta' oġġetti u servizzi koperti, u l-kategoriji ta' fornituri, prestaturi jew konsumaturi li għalihom jistgħu japplikaw dawn il-miżuri.

3.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kumitat tal-VAT dwar il-miżuri tal-liġi nazzjonali adottati f' applikazzjoni tal-paragrafu 1 safejn dawn ma jkunux miżuri li ġew awtorizzati mill-Kunsill qabel it-13 ta' Awwissu 2006 skond l-Artikolu 27 (1) sa (4) tad-Direttiva 77/388/KE u li tkomplew skond dan il-paragrafu 1.

Artikolu 81

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1993, ma kienux jagħmlu użu mill-għażla skond l-Artikolu 98 li japplikaw rata mnaqqsa jistgħu, jekk jagħmlu użu mill-għażla skond l-Artikolu 89, jipprovdu li fir-rigward tal-provvista ta' xogħlijiet ta' l-arti, kif imsemmija fl-Artikolu 103(2), l-ammont taxxabli għandu jkun daqs frazzjoni ta' l-ammont stabbilit skond l-Artikoli 73, 74, 76, 78 u 79.

Il-frazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu għandha tkun stabbilita b'tali mod li l-VAT hekk dovuta tkun ugwali għal mill–inqas 5 % ta' l-ammont stabbilit skond l-Artikoli 73, 74, 76, 78 u 79.

Artikolu 82

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li, fir-rigward tal-forniment ta' merkanzija jew servizzi, l-ammont taxxabbli għandu jinkludi l-valur tad-deheb ta' investiment eżentat fis-sens ta' l-Artikolu 346, li jkun ġie fornut mill-klijent biex jintuża bħala bażi għat-tħaddim u li bħala riżultat, jitlef l-istatus tiegħu ta' deheb ta' investiment eżentat mill-VAT meta tali merkanzija jew servizzi jiġu fornuti. Il-valur li għandu jintuża hu l-valur tas-suq miftuħ tad-deheb ta' investiment fil-mument meta dik il-merkanzija jew servizzi jiġu forniti.

KAPITOLU 3

Akkwist ta' merkanzija intra-Komunitarju

Artikolu 83

Rigward l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija, l-ammont taxxabbli għandu jkun stabbilit abbażi ta' l-istess fatturi bħal dawk użati skond il-Kapitolu 1 biex jiġi stabbilit l-ammont taxxabbli għall-provvista ta' l-istess merkanzija fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat. Fil-każ tat-transazzjonijiet, li għandhom jiġu ttrattati bħala akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija, imsemmija fl-Artikoli 21 u 22, l-ammont taxxabbli għandu jkun il-prezz tax-xiri ta' l-merkanzijajew ta' merkanzija simili jew, fin-nuqqas ta' prezz tax-xiri, il-prezz kemm sewa, stabbilit fil-ħin tal-provvista.

Artikolu 84

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li d-dazju tas-sisa dovut jew imħallas mill-persuna li tkun qed tagħmel l-akkwist intra-Komunitarju ta' prodott soġġett għal dazju tas-sisa ikun inkluż fl-ammont taxxabbli skond il-punt (a) ta' l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 78.

2.   Fejn, wara li jkun sar l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija, il-persuna li takkwista l-merkanzija tikseb rifużjoni tad-dazju tas-sisa mħallas fl-Istat Membru li fih beda t-tluq jew it-trasport tal-merkanzija, l-ammont taxxabbli għandu jitnaqqas għaldaqstant fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun sar l-akkwist.

KAPITOLU 4

Importazzjoni ta' merkanzija

Artikolu 85

Rigward l-importazzjoni ta' merkanzija, l-ammont taxxabbli għandu jkun il-valur għal finijiet doganali, stabbilit skond id-disposizzjonijiet Komunitarji fis-seħħ.

Artikolu 86

1.   L-ammont taxxabbli għandu jinkludi l-fatturi li ġejjin, sakemm mhux diġà inklużi:

(a)

taxxi, dazji, imposti u piżijiet oħrajn dovuti barra mill-Istat Membru ta' l-importazzjoni, u dawk dovuti minħabba fl-importazzjoni, minbarra l-VAT li għandha tkun imposta;

(b)

spejjeż inċidentali, bħal kummissjoni, ippakkjar, trasport u spejjeż ta' assigurazzjoni, li jkunu tħallsu sa l-ewwel post ta' destinazzjoni fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' importazzjoni kif ukoll dawk li jirriżultaw mit-trasport lejn post ieħor ta' destinazzjoni fil-Komunità, jekk dak il-post l-ieħor hu magħruf meta jseħħ l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

2.   Għall-finijiet tal-punt (b) tal-paragrafu 1, “l-ewwel post ta' destinazzjoni”' għandha tfisser il-post imsemmi fuq l-avviż tal–kunsinna jew fuq kwalunkwe dokument ieħor li bih il-merkanzija tkun importata fl-Istat Membru ta' importazzjoni. Fin-nuqqas ta' indikazzjoni ta' dan it-tip, l-ewwel post ta' destinazzjoni jitqies bħala l-post ta' l-ewwel trasferiment tat-tagħbija fl-Istat Membru ta' l-importazzjoni.

Artikolu 87

L-ammont taxxabbli m'għandux jinkludi l-fatturi li ġejjin:

(a)

tnaqqis fil-prezzijiet bħala skont għal pagament kmieni;

(b)

roħs fil-prezzijiet u tnaqqis mogħti lill-konsumatur u akkiwstat minnu fiż-żmien ta' l-importazzjoni.

Artikolu 88

Meta merkanzija temporanjament esportata mill-Komunità hija importata mill-ġdid wara li saritilha, barra mill-Komunità, tiswija, ipproċessar, addattament, irtokkar jew xogħol ulterjuri, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi biex jiżguraw li t-trattament tat-taxxa tal-merkanzija għall-iskopijiet tal-VAT hu l-istess bħal dak li kien ikun applikat jekk it-tiswija, l-ipproċessar, l-addattament, l-irtokkar jew ix-xogħol ulterjuri kien twettaq fit-territorju tagħhom.

Artikolu 89

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1993, m'għamlux użu mill-għażla skond l-Artikolu 98 li japplikaw rata mnaqqsa, jistgħu jipprovdu li għar-rigward ta' l-importazzjonijiet ta' xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti tal-kollezzjoni u antikitajiet, kif imfissra fil-punti (2), (3) u (4) ta' l-Artikolu 311(1), l-ammont taxxabbli għandu jkun ugwali għal frazzjoni ta' l-ammont stabbilit skond l-Artikoli 85, 86 u 87.

Il-frazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu għandha tiġi stabbilita b'tali mod li l-VAT hekk dovuta fuq l-importazzjoni tkun ugwali għal mill-inqas 5 % ta' l-ammont stabbilit skond l-Artikoli 85, 86 u 87.

KAPITOLU 5

Disposizzjonijiet varji

Artikolu 90

1.   Fil-każ ta' kanċellazzjoni, ċaħda jew nuqqas ta' pagament totali jew parzjali, jew fejn il-prezz hu mnaqqas wara li l-provvista tkun saret, l-ammont taxxabbli għandu jiġi ridott għaldaqstant skond kondizzjonijet li jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   Fil-każ ta' nuqqas ta' ħlas totali jew parzjali, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-paragrafu 1.

Artikolu 91

1.   Fejn il-fatturi użati biex ikun iddeterminat l-ammont taxxabbli fuq l-importazzjoni huma espressi f'munita li mhix dik ta' l-Istat Membru fejn issir l-evalwazzjoni, ir-rata tal-kambju għandha tkun stabbilita skond id-dispożizzjonijiet Komunitarji li jirregolaw il-kalkolu tal-valur għal skopijiet ta' dwana.

2.   Fejn il-fatturi użati biex ikun stabbilit l-ammont taxxabbli ta' transazzjoni li mhix l-importazzjoni ta' merkanzija huma espressi f'munita li mhix dik ta' l-Istat Membru fejn issir l-evalwazzjoni, ir-rata tal-kambju applikabbli għandha tkun l-aħħar rata ta' bejgħ irreġistrata, fiż-żmien meta l-VAT għandha tiġi imposta, fuq l–iktar suq jew swieq tal-kambju rappresentattiv jew rappreżentattivi ta' l-Istat Membru kkonċernat, jew rata stabbilita b'referenza għal dak is-suq jew dawk is–swieq, skond ir-regoli stabbiliti minn dak l-Istat Membru.

Madakollu, għal xi transazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu jew għal ċerti kategoriji ta' persuni taxxabbli, l-Istati Membri jistgħu jużaw ir-rata tal-kambju stabbilita skond id-dispożizzjonijiet Komunitarji fis-seħħ li jirregolaw il-kalkolu tal-valur għall-skopijiet ta' dwana.

Artikolu 92

Fir–rigward ta' l-ispejjeż ta' materjal ta' l-ippakkjar li jista' jintradd lura, l-Istati Membri jistgħu jieħdu waħda mill-miżuri li ġejjin:

(a)

jeskluduhom mill-ammont taxxabbli u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dan l-ammont hu aġġustat jekk il-materjal ta' l-ippakkjar ma jintraddx lura;

(b)

jinkluduhom fl-ammont taxxabbli u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dan l-ammont hu aġġustat jekk il-materjal ta' l-ippakkjar fil-fatt jintradd lura.

TITOLI VIII

RATI

KAPITOLU 1

Applikazzjoni ta' rati

Artikolu 93

Ir-rata applikabbli għal transazzjonijiet taxxabbli għandha tkun dik fis-seħħ fiż-żmien ta' l-avveniment li jagħti lok għal ħlas.

Madanakollu, fis-sitwazzjonijiet li ġejjin, ir-rata applikabbli għandha tkun dik fis-seħħ meta l-VAT għandha tiġi imposta:

(a)

fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 65 u 66;

(b)

fil-każ ta' akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija;

(ċ)

fil-każijiet, li jikkonċernaw l-importazzjoni ta' merkanzija, imsemmija fit–tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 71(1) u fl-Artikolu 71(2).

Artikolu 94

1.   Ir-rata applikabbli għall-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija għandha tkun dik applikata għall-provvista ta' merkanzija simili fit-territorju ta' l-Istat Membru.

2.   Soġġett għall-għażla skond l-Artikolu 103(1) li tiġi applikata rata mnaqqsa għall-importazzjoni ta' xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti ta' kollezzjoni jew antikitajiet, ir-rata applikabbli għall-importazzjoni ta' merkanzija għandha tkun dik applikata għall-provvista ta' merkanzija simili fit-territorju ta' l-Istat Membru.

Artikolu 95

Fejn ir-rati huma mibdula, l-Istati Membri jistgħu, fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 65 u 66, jagħmlu aġġustamenti sabiex jieħdu in konsiderazzjoni r-rata applikabbli fiż-żmien meta l-merkanzija jew is-servizzi kienu fornuti.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jaddottaw kull miżura transizzjonali xierqa.

KAPITOLU 2

Struttura u livell ta' rati

Taqsima 1

Rata standard

Artikolu 96

L-Istati Membri għandhom japplikaw rata standard ta' VAT, li għandha tiġi ffissata minn kull Stat Membru bħala persentaġġ ta' l-ammont taxxabbli u li għandha tkun l-istess għall-provvista ta' merkanzija u għall-provvista ta' servizzi.

Artikolu 97

1.   Mill-1 ta' Jannar 2006 sal-31 ta' Diċembru 2010, ir-rata standard ma tistax tkun inqas minn 15 %.

2.   Il-Kunsill għandu jiddeċiedi, skond l-Artikolu 93 tat-Trattat, dwar il-livell tar-rata standard li għandha tiġi applikata wara l-31 ta' Diċembru 2010.

Taqsima 2

Rati mnaqqsa

Artikolu 98

1.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw jew rata mnaqqsa waħda jew żewġ rati mnaqqsa.

2.   Ir-rati mnaqqsa għandhom japplikaw biss għall-provvisti ta' merkanzija jew servizzi fil-kategoriji stabbiliti fl-Anness III.

Ir-rati mnaqqsa m'għandhomx japplikaw għas-servizzi msemmija fil-punt (k) ta' l-Artikolu 56(1).

3.   Meta jkunu qed japplikaw ir-rati mnaqqsa previsti fil-paragrafu 1 għal kategoriji ta' merkanzija, l-Istati Membri jistgħu jużaw in-Nomenklatura Magħquda sabiex jistabbilixxu eżattament kemm hi koperta l-kategorija kkonċernata.

Artikolu 99

1.   Ir-rati mnaqqsa għandhom jiġu ffissati bħala persentaġġ ta' l-ammont taxxabbli, li ma jistax ikun inqas minn 5 %.

2.   Kull rata mnaqqsa għandha tkun hekk iffissata li l-ammont tal-VAT li jirriżulta mill-applikazzjoni tagħha jkun tali li l-VAT li jista' jitnaqqas skond l-Artikoli 167 sa 171 u l-Artikoli 173 sa 177 normalment tkun tista' titnaqqas b'mod sħiħ.

Artikolu 100

Mill-1994, il–Kunsill għandu jirrevedi l-iskop tar–rati mnaqqsa kull sentejn abbażi ta' rapport mill-Kummissjoni.

Il-Kunsill jista', skond l-Artikolu 93 tat-Trattat, jiddeċiedi li jbiddel il-lista ta' merkanzija u servizzi stabbilita fl-Anness III.

Artikolu 101

L-aktar tard sat-30 ta' Ġunju 2007 l-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' valutazzjoni ġenerali dwar l-impatt ta' rati mnaqqsa li japplikaw għas-servizzi pprovduti lokalment, inklużi servizzi ta' ristoranti, b'mod partikolari f'termini ta' ħolqien tax-xogħol, tkabbir ekonomiku u t-tħaddim xieraq tas-suq intern, ibbażat fuq studju mwettaq minn think-tank ekonomiku indipendenti.

Taqsima 3

Disposizzjonijiet partikolari

Artikolu 102

L-Istati Membri jistgħu japplikaw rata mnaqqsa għall-provvista ta' gass naturali, ta' elettriku jew ta' tisħin distrettwali, sakemm b'hekk ma jinħoloqx riskju ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Kwalunkwe Stat Membru li bi ħsiebu japplika rata mnaqqsa skond l-ewwel subparagrafu għandu, qabel ma jagħmel dan, jinforma lill-Kummissjoni għaldaqstant. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk hemmx riskju ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni jew le. Jekk il-Kummissjoni ma tkunx ħadet dik id-deċiżjoni fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-informazzjoni, ma jitqies li jeżisti l-ebda riskju ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Artikolu 103

1.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li r-rata mnaqqsa, jew waħda mir-rati mnaqqsa, li huma japplikaw skond l-Artikoli 98 u 99 għandha tapplika wkoll għall-importazzjonijiet ta' xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti tal-kollezzjoni u antikitajiet, kif definiti fil-punti (2), (3) u (4) ta' l-Artikolu 311(1).

2.   Jekk l-Istati Membri jagħmlu użu mill-għażla skond il-paragrafu 1, dawn jistgħu japplikaw ukoll ir-rata mnaqqsa għat-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista ta' xogħlijiet ta' l-arti, magħmula mill-kreatur tagħhom jew is-suċċessuri tiegħu fit-titolu;

(b)

il-provvista ta' xogħlijiet ta' l-arti, magħmula f'okkażjonijet mhux regolari, minn xi persuna taxxabbli minbarra negozjant taxxabbli, fejn ix-xogħlijiet ta' l-arti jkunu ġew importati mill-persuna taxxabbli nnifisha, jew fejn dawn ikunu pprovduti lilha mill-kreatur tagħhom jew is-suċċessuri tiegħu fit-titolu, jew meta dawn ikunu tawha d-dritt għal tnaqqis sħiħ tal-VAT.

Artikolu 104

L-Awstrija tista', fil-komuni ta' Jungholz u Mittelberg (Kleines Walsertal), tapplika it–tieni rata normali li tkun aktar baxxa mir-rata korrispondenti applikata fil-kumplament ta' l-Awstrija imma mhux anqas minn 15 %.

Artikolu 105

Il-Portugall jista', għal transazzjonijiet imwettqa fir-reġjuni awtonomi ta' l-Azores u Madeira u għall-importazzjoni diretta lejn dawk ir-reġjuni, japplika rati aktar baxxi minn dawk li japplikaw fil-pajjiż kontinentali.

KAPITOLU 3

Disposizzjonijiet temporanji għal servizzi partikolari li jinvolvu xogħol intensiv

Artikolu 106

Il-Kunsill jista', billi jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta mill-Kummissjoni, jawtorizza lill-Istati Membri kollha li japplikaw l-aktar tard sal-31 ta' Diċembru 2010 r-rati mnaqqsa previsti fl-Artikolu 98 għal servizzi elenkati fl-Anness IV.

Ir-rati mnaqqsa jistgħu jiġu applikati għal servizzi minn mhux aktar minn tnejn mill-kategoriji stabbiliti fl-Anness IV.

F'każi eċċezzjonali, Stat Membru jista' jiġi awtorizzat li japplika r-rata mnaqqsa għal servizzi minn tlieta minn dawk il-kategoriji.

Artikolu 107

Is-servizzi msemmija fl-Artikolu 106 għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandhom jinvolvu xogħol intensiv;

(b)

għandhom fil-biċċa l-kbira jiġu pprovduti direttament lill-konsumaturi aħħarin;

(ċ)

għandhom prinċipalment ikunu lokali u x'aktarx li ma joħolqux distorsjoni fil-kompetizzjoni.

Għandu jkun hemm ukoll rabta mill-qrib bejn it-tnaqqis fil-prezzijiet li jirriżulta mit-tnaqqis tar-rata u ż-żieda prevista fid-domanda u fix-xogħol. L-applikazzjoni ta' rata mnaqqsa m'għandhiex tippreġudika t-tħaddim bla xkiel tas-suq intern.

Artikolu 108

Kwalunkwe Stat Membru li jixtieq japplika għall-ewwel darba wara l-31 ta' Diċembru 2005 rata mnaqqsa għal servizz wieħed jew aktar imsemmi fl-Artikolu 106 skond dan l-Artikolu għandu jgħarraf lill-Kummissjoni kif meħtieġ mhux aktar tard fl-31 ta' Marzu 2006. Hu għandu jikkomunika lill-Kummissjoni qabel dik id-data l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-miżuri l-ġodda li bi ħsiebu jintroduċi, b'mod partikolari dan li ġej:

(a)

l-iskop tal–miżura u deskrizzjoni dettaljata tas-servizzi involuti;

(b)

partikolaritajiet li juru illi jkunu ntlaħqu l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 107;

(ċ)

partikolaritajiet li juru n-nefqa tal-budget tal-miżura prevista.

KAPITOLU 4

Disposizzjonijiet speċjali li japplikaw sa l-adozzjoni ta' arranġamenti definittivi

Artikolu 109

Sa l-introduzzjoni ta' l-arranġamenti definittivi msemmija fl-Arikolu 402, għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu.

Artikolu 110

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1991, kienu qed jagħtu eżenzjonijiet bil-possibbiltà tat-tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti jew japplikaw rati mnaqqsa iktar baxxi mill-minimu stabbilit fl-Artikolu 99, jistgħu jkomplu jagħtu dawk l-eżenzjonijiet jew japplikaw dawk ir-rati mnaqqsa.

L-eżenzjonijiet u r-rati mnaqqsa msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom ikunu skond id-dritt Komunitarju u għandhom ikunu ġew adottati għal raġunijiet soċjali definiti b'mod ċar u għall-benefiċċju tal-konsumatur aħħari.

Artikolu 111

Soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 110, eżenzjonijiet bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti jistgħu jibqgħu jingħataw fil-każijiet li ġejjin:

(a)

mill-Finlandja għat–tqassim ta' gażżetti u perjodiċi mibjugħa b'abbonament u l-istampar ta' pubblikazzjonijiet distribwiti lill-membri ta' korporazzjonijiet għall-ġid pubbliku;

(b)

mil l-Isvezja għat-tqassim ta' gażżetti, inklużi gażżetti bit-tejp u fuq cassette għal nies li huma neqsin mid-dawl, prodottti farmaċewtiċi pprovduti lil sptarijiet jew bi preskrizzjoni, u l-produzzjoni, jew servizzi oħra relatati li jikkonċernaw, perjodiċi ta' organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt.

Artikolu 112

Jekk id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 110 jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni għall-Irlanda fil–provvista ta' prodotti ta' l-enerġija għat-tisħin u d-dawl, l-Irlanda tista', fuq talba speċifika, tkun awtorizzata mill-Kummissjoni li tapplika rata mnaqqsa għal dawn il-provvisti, skond l-Artikoli 98 u 99.

Fil-każ isemmi fl-ewwel paragrafu, l-Irlanda għandha tippreżenta talba lill-Kummissjoni flimkien ma' l-informazzjoni kollha meħtieġa. Jekk il-Kummissjoni ma tkunx ħadet deċiżjoni fi żmien tliet xhur minn meta tkun irċeviet it-talba, l–Irlanda għandha titqies li hi awtorizzata li tapplika r-rati mnaqqsa kif proposti.

Artikolu 113

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1991, skond id-dritt Komunitarju, kienu qed jagħtu eżenzjonijiet bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti, jew kienu qed japplikaw rati mnaqqsa iktar baxxi mill-minimu stabbilit fl-Artikolu 99, fir-rigward ta' merkanzija u servizzi li mhumiex dawk speċifikati fl-Anness III, jistgħu japplikaw ir-rata mnaqqsa, jew waħda miż-żewġ rati mnaqqsa, previsti fl-Artikolu 98 għall-provvista ta' tali merkanzija jew servizzi.

Artikolu 114

1.   L-Istati Membri li fl–1 ta' Jannar 1993, kienu obbligati li jżidu r-rata standard tagħhom fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1991 b'iżjed minn 2 % jistgħu japplikaw rata mnaqqsa iktar baxxa mill-minimu stabbilit fl-Artikolu 99 għall-provvista ta' merkanzija u servizzi fil-kategoriji stabbiliti fl-Anness III.

L-Istati Membri msemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu japplikaw ukoll din ir–rata lis-servizzi ta' ristoranti, ħwejjeġ tat-tfal, żraben tat-tfal u sistemazzjoni fid-djar.

2.   L-Istati Membri ma jistgħux jibbażaw ruħhom fuq il-paragrafu 1 biex jintroduċu eżenzjonijiet bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti.

Artikolu 115

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1991, kienu qed japplikaw rata mnaqqsa lil servizzi ta' ristoranti, ħwejjeġ tat–tfal, żraben tat-tfal u sistemazzjoni fid–djar jistgħu jkomplu japplikaw din ir-rata lill-provvista ta' dik il-merkanzija jew dawk is-servizzi.

Artikolu 116

Il-Portugall jista' japplika waħda miż–żewġ rati mnaqqsa previsti fl-Artikolu 98 għal servizzi ta' ristoranti, sakemm din ir-rata ma tkunx inqas minn 12 %.

Artikolu 117

1.   Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 115, l-Awstrija tista' tkompli tapplika rata mnaqqsa għal servizzi ta' ristoranti.

2.   L-Awstrija tista' tapplika waħda miż-żewġ rati mnaqqsa previsti fl-Artikolu 98 għall-kiri ta' proprjetà immobbli għall-użu residenzali, sakemm din ir-rata ma tkunx inqas minn 10 %.

Artikolu 118

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1991, kienu qed japplikaw rata mnaqqsa lill-provvista ta' merkanzija jew servizzi li mhumiex dawk speċifikati fl-Anness III jistgħu japplikaw ir-rata mnaqqsa, jew waħda miż-żewġ rati mnaqqsa, previsti fl-Artikolu 98 lill-provvista ta' dik il-merkanzija jew ta' dawk is-servizzi, sakemm ir-rata ma tkunx inqas minn 12 %.

L-ewwel paragrafu ma japplikax għall-provvista ta' merkanzija użata, oġġetti tal-kollezzjoni jew antikitajiet, kif definiti fil-punti (1) sa (4) ta' l-Artikolu 311(1), soġġett għall-VAT skond l-iskema ta' marġni prevista fl-Artikoli 312 sa 325 jew l-arranġamenti għal bejgħ b'irkant pubbliku.

Artikolu 119

Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l–Artikolu 118, l–Awstrija tista' tapplika rata mnaqqsa għall-inbejjed prodotti f'impriża agrikola mill-produttur-bidwi, sakemm ir-rata ma tkunx ta' anqas minn 12 %.

Artikolu 120

Il-Greċja tista' tapplika rati sa 30 % inqas mir-rati korrispondenti applikati fil-kontinent tal-Greċja fid–dipartimenti ta' Lesbos, Chios, Samos, u fid-Dodecanese u fis-Cyclades, u fuq il-gżejjer ta' Thassos, L-Isporades tat-Tramuntana, Samothrace u Skiros.

Artikolu 121

L-Istati Membri li, fl-1 ta' Jannar 1993, kienu jikkunsidraw xogħol b'kuntratt bħala provvista ta' merkanzija jistgħu japplikaw għall-forniment ta' xogħol b'kuntratt ir-rata applikabbli għall-merkanzija akkwistata wara l-eżekuzzjoni tax-xogħol b'kuntratt.

Għall-finijiet ta' applikazzjoni ta' l-ewwel paragrafu, “forniment ta' xogħol b'kuntratt” għandha tfisser il-kunsinja minn kuntrattur lill-konsumatur tiegħu ta' proprjetà mobbli magħmula jew immontata mill-kuntrattur minn materjal jew oġġetti mogħtija lilu mill-konsumatur għal din ir-raġuni, sewwa jekk il-kuntrattur ipprovda xi parti tal-materjal użat jew le.

Artikolu 122

L-Istati Membri jistgħu japplikaw rata mnaqqsa għall-provvista ta' pjanti ħajjin u prodotti oħra florikulturali, inklużi basal, għeruq u oħrajn simili, fjuri maqtugħa u weraq tat-tiżjin u ta' injam użat bħala ħatab.

KAPITOLU 5

Disposizzjonijiet temporanji

Artikolu 123

Ir-Repubblika Ċeka tista', sal-31 ta' Diċembru 2007, tkompli tapplika r-rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 5 % għat-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista ta' enerġija tas-sħana użata minn familiji u minn imprendituri żgħar li mhumiex soġġetti għall-VAT ghat-tisħin u għall-produzzjoni ta' ilma sħun, minbarra l-materja prima użata biex tiggenera l-enerġija ta' shana;

(b)

il-provvista ta' xoghol ta' kostruzzjoni ghal djar residenzjali li mhux provdut bhala parti mill-politika socjali, minbarra l-materjal tal-bini.

Artikolu 124

L-Estonja tista', sat–30 ta' Ġunju 2007, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 5 % għall-provvista ta' tishin mibjugħ lil persuni naturali, assoċjazzonijiet ta' djar, assoċjazzjonijiet ta' appartamenti, knejjes, kongregazzjonijiet, u istituzzjonijiet jew korpi ffinanzjati mill-budget ta' l-istat, ta' municipalità rurali jew ta' belt, kif ukoll fuq il–provvista ta' peat, fuel briquettes, faham u ħatab lil persuni naturali.

Artikolu 125

1.   Ċipru jista', sal-31 ta' Dicembru 2007, ikompli jagħti eżenzjoni bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imhallsa fl-istadju preċedenti fuq il–provvista ta' farmacewtici u oġġetti ta' l–ikel ghall-konsum mill-bniedem, minbarra ġelat, lollipops tas-silġ, yoghurt iffriżat, silġ ta' l-ilma u u prodotti bhal dawn u prodotti saporiti ta' ikel (potato crisps/sticks, puffs u prodotti bhal dawn ippakkjati ghall-konsum mill-bniedem minghajr il-htieġa ta' ebda preparazzjoni oħra).

2.   Ċipru tista' tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 5 % għall-provvista ta' servizzi ta' ristoranti, sal-31 ta' Diċembru 2007 jew sa l-introduzzjoni ta' arranġamenti definittivi, kif imsemmi fl-Artikolu 402, skond liema tigi l-ewwel.

Artikolu 126

L-Ungerija tista' tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 12 % għat-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista ta' faħam, coal–brick u kokk, ħatab għan-nar u faħam tal-kannol, u l-provvista tas–servizzi distrettwali tat-tisħin, sal-31 ta' Dicembru 2007;

(b)

il–provvista ta' servizzi ta' ristoranti u ta' l-oġġetti ta' l-ikel mibjugha f'proprjetà simili, sal-31 ta' Dicembru 2007 jew sa l-introduzzjoni ta' arranġamenti definittivi, kif imsemmi fl-Artikolu 402, skond liema jiġi l-ewwel.

Artikolu 127

Malta tista'tkompli tagħti eżenzjoni bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti fuq il-provvista ta' oggetti ta' l-ikel għall-konsum mill-bniedem u farmaċewtiċi, sa l-1 ta' Jannar 2010.

Artikolu 128

1.   Il-Polonja tista', sal-31 ta' Diċembru 2007 tagħti eżenzjoni bil-possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT imhallsa fl-istadju preċedenti fir-rigward tal-provvista ta' ċerti kotba u perijodiċi specjalizzati.

2.   Il-Polonja tista', sal-31 ta' Diċembru 2007, jew sa l-introduzzjoni ta' arranġamenti definittivi kif imsemmija fl-Artikolu 402, skond liema jiġi l-ewwel, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 7 % għall-provvista ta' servizzi ta' ristoranti.

3.   Il–Polonja tista', sat-30 ta' April 2008, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 3 % għall-provvista ta' ikel kif imsemmi fil-punti (1) ta' l-Anness III.

4.   Il–Polonja tista', sat-30 ta' April 2008, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 3 % għall-provvista ta' merkanzija u servizzi tax-xorta li normalment huma mahsuba ghall-użu fil-produzzjoni agrikola, iżda li ma jinkludux merkanzija kapitali bħal makkinarku jew bini, kif imsemmi fil-punt (11) ta' l-Anness III.

5.   Il-Polonja tista', sal-31 ta' Diċembru 2007, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 7 % fuq il-provvista ta' servizzi, mhux ipprovduti bhala parti minn politika soċjali, ghall-kostruzzjoni, ir-rinovazzjoni u l-alterazzjoni ta' djar, minbarra l-materjal tal-bini, u fuq il-provvista qabel l-ewwel okkupazzjoni ta' bini residenzjali jew partijiet minn bini residenzjali, kif imsemmi fil-punt (a) ta' l-Artikolu 12(1).

Artikolu 129

1.   Is-Slovenja tista', sal-31 ta' Dicembru 2007 jew sa l-introduzzjoni ta' arranġamenti definittivi, kif imsemmija fl-Artikolu 402, skond liema jiġi l-ewwel, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 8,5 % għall–preparazzjoni ta' ikliet.

2.   Is-Slovenja tista', sal-31 ta' Dicembru 2007, tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 5 % għall-provvista ta' xogħol ta' kostruzzjoni, renovazzjoni u manutenzjoni fuq djar residenzjali li mhumiex provduti bhala parti mill-politika soċjali, minbarra l-materjal tal-bini.

Artikolu 130

Is-Slovakkja tista' tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' mhux anqas minn 5 % għat-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista ta' xogħol ta' kostruzzjoni ghal djar residenzjali li mhux provdut bhala parti mill-politika soċjali, minbarra l-materjal tal-bini, sal-31 ta' Diċembru 2007;

(b)

il-provvista ta' energija ta' sħana użata minn familiji privati u minn imprendituri żgħar li mhumiex soġġetti ghall-VAT għat-tisħin u għall-produzzjoni ta' ilma sħun, minbarra l-materja prima użata biex tiġġenera l-enerġija ta' sħana, sal-31 ta' Dicembru 2008.

TITOLU IX

EŻENZJONIJIET

KAPITOLU 1

Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 131

L-eżenzjonijiet ipprovduti fil-Kapitoli 2 sa 9 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għal disposizzjonijet oħrajn tal-Komunità skond kondizzjonijiet li l-Istati Membri għandhom jistabilixxu għall-finijiet li jiżguraw l-applikazzjoni korretta u ċara ta' dawk l-eżenzjonijet u tal-prevenzjoni ta' kawlunkwe evażjoni, evitar jew abbuż possibbli.

KAPITOLU 2

Eżenzjonijet għal ċertu attivitajiet fl–interess pubbliku

Artikolu 132

1.   L-Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista mis-servizzi postali pubbliċi ta' servizzi barra t-trasport ta' passiġġieri u s-servizzi ta' telekomunikazzjoni, u l-provvista ta' merkanzija inċidentali għalihom;

(b)

sptar u kura medika u attivitajiet relatati mill-viċin immexxija minn korpi regolati mid-dritt pubbliku jew, skond kondizzjonijet soċjali komparabbli ma' dawk applikabbli għal korpi regolati mid-dritt pubbliku, minn sptarijiet, ċentri għat-trattament mediku jew djanjosi u stabblimenti oħrajn ta' natura simili debitament rikonoxxuti;

(ċ)

il-provvediment tal-kura medika fl-eżerċizzju tal-professjonijet mediċi u paramediċi kif definiti mill-Istat Membru konċernat;

(d)

il-provvista ta' organi, demm u ħalib umani;

(e)

il-provvista ta' servizzi mit-tekniċi dentali fil-kapaċità tal-professjoni tagħhom u l-provvista ta' prototeżi dentali pprovduti minn dentisti u tekniċi dentali;

(f)

il-provvista ta' servizzi minn gruppi ta' persuni indipendenti, li qed iwettqu attività li hi eżenti mill-VAT jew għaliha mhumiex persuni taxxabbli, għall–finijiet li jagħtu lill-membri tagħhom is-servizzi meħtieġa direttament għall-eżerċizzju ta' dik l-attività, fejn dawk il-gruppi kemm jitolbu mill-membri tagħhom ħlas lura eżatt tas-sehem tagħhom ta' l-ispejjeż konġunti, sakemm tali eżenzjoni mhux probabbli li tikkawża distorsjoni tal-kompetizzjoni;

(g)

il-provvista ta' servizzi u ta' merkanzija marbuta mill-qrib ma' l-assistenza u x-xogħol tas-sigurtà soċjali, inklużi dawk provduti mid-djar ta' l-anzjani, minn korpi regolati mid-dritt pubbliku jew minn korpi oħrajn rikonoxxuti mill-Istat Membru konċernat bħala ddedikati għall-benessere soċjali;

(h)

il-provvista ta' servizzi u ta' merkanzija marbuta mill-qrib mal-protezzjoni tat-tfal u ta' żgħażagħ minn korpi regolati bid-dritt pubbliku jew minn organizazzjonijet oħrajn rikonoxxuti mill-Istat Membru konċernat bħala ddedikati għall-benessere soċjali;

(i)

il-provvista ta' edukazzjoni tat-tfal jew taż-żgħażagħ, edukazzjoni skolastika jew universitarja, taħriġ vokazzjonali jew taħriġ mill-ġdid, inkluża l-provvista ta' servizzi u ta' merkanzija li hija relatata mill-qrib magħhom, minn korpi regolati mid-dritt pubbliku li jkollhom dan bħala l-għan tagħhom jew minn organizzazzjonijiet oħrajn rikonoxxuti mill-Istat Membru konċernat bħala li għandhom oġġetti simili;

(j)

tagħlim mogħti privatament minn għalliema u li jkopri edukazzjoni skolastika jew universitarja;

(k)

il-provvista ta' impjegati minn istituzzjonijet reliġjużi jew filosofiċi għall-iskop ta' l-attivitajiet imsemmija fil-punti (b), (g), (h) u (i) bil-ħsieb ta' l-għajnuna spiritwali;

(l)

il-provvista ta' servizzi, u l-provvista ta' merkanzija marbuta mill-qrib magħhom, lill-membri tagħhom fl-interess komuni tagħhom bi tpattija għal sottoskrizzjoni ffissata b'mod konformi mar-regoli tagħhom minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt b'għanijiet politiċi, trejdjunjonistiċi, reliġjużi, patrijottiċi, filosfiċi, filantropiċi jew ta' natura ċivika, sakemm din l-eżenzjoni mhix probabli li tikkawża distorsjoni tal-kompetizzjoni;

(m)

il-provvista ta' ċertu servizzi marbuta mill-qrib ma' sport u edukazzjoni fiżika minn organizzazzjoniet li ma jagħmlux profitt lill persuni li jieħdu parti fl-isport jew fl-edukazzjoni fiżika;

(n)

il-provvista ta' ċertu servizzi kulturali, u l-provvista ta' merkanzija marbuta mill-qrib magħhom, minn korpi regolati mid-dritt pubbliku jew minn korpi kulturali oħrajn rikonoxxuti mill-Istat Membru konċernat;

(o)

il-provvista ta' servizzi u merkanzija, minn organizzazzjonijiet li l-attivitajiet tagħhom huma eżenti skond il-punti (b), (g), (h), (i), (l), (m) u (n), in konnessjoni ma' attivitajiet ta' ġbir ta' fondi organizzati esklussivament għall-benefiċċju tagħhom, sakemm dik l-eżenzjoni x'aktarx li ma tikkawżax distorsjoni tal-kompetizzjoni;

(p)

il-provvista ta' servizzi ta' trasport għall-morda jew persuni mweġġa' f'vetturi iddisinjati speċjalment għal dan l-iskop, minn korpi debitament awtorizzati;

(q)

l-attivitajiet, għajr dawk ta' natura kummerċjali, imwettqa minn korpi pubbliċi tar-radju u tat-televiżjoni.

2.   Għall-finijiet tal-punt (o) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu kwalunkwe restrizzjonijiet meħtieġa, b'mod partikolari fir-rigward tan-numru ta' avvenimenti jew l-ammonti ta' rċevuti li jagħtu dritt għal eżenzjoni.

Artikolu 133

L-Istati Membri jistagħu jagħmlu l–għoti lil korpi għajr dawk regolati mid-dritt pubbiku ta' kull eżenzjoni pprovduta fil-punti (b), (g), (h), (i), (l), (m) u (n) ta' l-Artikolu 132(1) soġġett għal kull każ individwali għal wieħed jew iżjed mill-kondizzjonijet li ġejjin:

(a)

il-korpi in kwistjoni m'għandhomx jimmiraw sistemikament biex jagħmlu profitt, u kwalunkwe ammonti żejda li mandanakollu jirriżultaw m'għandhomx jiġu mqassma, imma għandhom ikunu assenjati għall-kontinwament u għat-titjib tas-servizzi pprovduti;

(b)

dawn il-korpi għandhom ikunu mmaniġjati u amministrati fuq bażi essenzjalment volontarja minn persuni li m'għandhomx interess dirett jew indirett, jew huma nfushom jew b'intermedji, fir-riżultati ta' l-attivitajiet ikkonċernati;

(ċ)

dawn il-korpi għandhom iżommu prezzijiet approvati mill-awtoritajiet pubbliċi jew li ma jeċċedux it-tali prezzijiet approvati jew, fir-rigward ta' dawk is-servizzi li m'humiex soġġetti għall-approvazzjoni, prezzijiet inqas minn dawk miżmuma għal servizzi simili minn impriżi kummerċjali soġġetti għall-VAT;

(d)

l-eżenzjonijiet m'għandhomx joħoolqu l-possibbiltà ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni bi żvantaġġ għal impriżi kummerċjali soġġetti għall-VAT.

L-Istati Membri li, skond l-Anness E tad-Direttiva 77/388/KEE, fl-1 ta' Jannar 1989 applikaw VAT għat-transazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 132(1)(m) u (n) jistgħu japplikaw ukoll il-kondizzjonijiet previsti fil-punt (d) ta' l-ewwel paragrafu meta din il-provvista ta' merkanzija jew servizzi minn korpi irregolati mid-dritt pubbliku tingħata eżenzjoni.

Artikolu 134

Il-provvista ta' merkanzija jew servizzi m'għandhiex tingħata eżenzjoni, kif previst fil-punti (b), (g), (h), (i), (l), (m) u (n) ta' l-Artikolu 132(1), fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn il-provvista m'hijiex essenzjali għat-transazzjonijiet eżenti;

(b)

fejn l-iskop bażiku tal-provvista hu li tikseb dħul addizzjonali għall-korp in kwistjoni permezz ta' transazzjonijet li huma f'kompetizzjoni diretta ma' dawk ta' impriżi kummerċjali soġġetti għall-VAT.

KAPITOLU 3

Eżenzjonijiet għal attivitajiet oħrajn

Artikolu 135

1.   L-Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

assigurazzjoni u transazzjonijet ta' ri-assigurazzjoni, inklużi servizzi relatati mwettqa mill-brokers ta' l-assigurazzjoni u l-aġenti ta' l-assigurazzjoni;

(b)

l-għoti u n-negozjar ta' kreditu u l-immaniġġjar tal-kreditu mill-persuna li tagħtih;

(ċ)

in-negozju ta' kwalunkwe negozjar f'garanziji ta' kreditu jew kwalunkwe garanzija għall-flus oħra u l-immaniġġjar ta' garanziji tal-kreditu mill-persuna li qed tagħti l-kreditu;

(d)

transazzjonijet, inkluż negozjar, li jikkonċernaw kontijiet ta' depożitu u kontijiet kurrenti, pagamenti, trasferimenti, debiti, ċekkijiet u strumenti oħrajn negozzjabbli, imma eskluża l-kollezzjoni tad-debitu;

(e)

transazzjoniet, inkluż negozjar, li jikkonċerna l-munita, karti tal-flus u muniti użati bħala valuta legali, bl-eċċezzjoni ta' oġġetti tal-kollezzjoni, jiġifieri, deheb, fidda u muniti oħrajn tal-metall jew karti tal-flus li normalment m'humiex użati bħala valuta legali jew muniti b'interess numismatiku;

(f)

transazzjonijet, inkluż negozjar iżda mhux l-immaniġġjar jew iż-żamma fiż-żgur, f'ishma, interessi f'kumpanniji jew assoċjazzjonijet, obbligazzjonijiet (debentures) u sigurtajiet oħrajn, iżda esklużi dokumenti li jistabbilixxu titolu għal merkanzija, u d-drittijiet jew sigurtajiet imsemmija fl-Artikolu 15(2);

(g)

l-imaniġġjar ta' fondi speċjali ta' investiment kif definiti mill-Istati Membri;

(h)

il-provvista b'valur nominali ta' bolli tal-posta validi għall-użu tas-servizzi postali fit-territorju rispettiv tagħhom, bolli fiskali, u bolli simili oħrajn;

(i)

imħatri, lotteriji u forom oħrajn ta' logħob ta' l-azzard, soġġetti għall-kondizzjonijiet u għal-limitazzjonijet mfasslin minn kull Stat Membru;

(j)

il-provvista ta' bini jew partijiet minnu, u ta' l-art li fuqha hija tinsab, ħlief il-provvista msemmija fil-punt (a) ta' l-Artikolu 12(1);

(k)

il-provvista ta' art li ma nbnietx ħlief il-provvista ta' art tal-bini kif imsemmi fil-punt (b) ta' l-Artikolu 12(1);

(l)

il-kiri ta' proprjetà immobbli.

2.   Dan li ġej għandu jiġi eskluż mill-eżenzjoni prevista fil-punt (l) tal-paragrafu 1:

(a)

il-provvediment ta' akkomadazzjoni, kif definit fil-liġijiet ta' l-Istati Membri, fis-settur tal-lukandi jew fis-setturi b'funzjoni simili, inkluż il-provvediment ta' akkomodazzjoni f'kampijiet tal-vaganzi jew f'siti żviluppati għall-użu bħala siti ta' kkampjar;

(b)

il-kiri ta' proprjetà u siti għall-ipparkjar tal-karozzi;

(ċ)

il-kiri ta' tagħmir u makkinarju installat b'mod permanenti;

(d)

il-kiri ta' kaxxiforti.

L-Istati Membri jistgħu japplikaw iżjed esklużjonijet għall-iskop ta' l-eżenzjoni msemmija fil-punt (l) tal-paragrafu 1.

Artikolu 136

L-–Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista ta' merkanzija użata biss għal attività eżenti skond l-Artikoli 132, 135, 371, 375, 376 u 377, l-Artikolu 378 (2), l-Artikolu 379(2) u l-Artikoli 380 sa 390, jekk dik il-merkanzija ma tatx lok għal possibbiltà ta' tnaqqis tal-VAT;

(b)

il-provvista ta' merkanzija li fuq l-akkwist jew l-applikazzjoni tagħha l-VAT ma segħtex titnaqqas, skond l-Artikolu 176.

Artikolu 137

1.   L-Istati Membri jistgħu iħallu lil persuni taxxabbli dritt ta' għażla għat-tassazzjoni fir-rigward tat-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-transazzjonijet finanzjarji msemmija fil-punti(b) sa (g) ta' l-Artikolu 135(1);

(b)

il-provvista ta' bini jew partijiet minnu, u ta' l-art li fuqha jinsab il-bini, ħlief il-provvista msemmija fil-punt (a) ta' l-Artikolu 12(1);

(ċ)

il-provvista ta' art li ma nbnietx ħlief il-provvista ta' art għall-bini msemmija fil-punt (b) ta' l-Artikolu 12(1);

(d)

il-kiri ta' proprjetà immobbli.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju ta' l-għażla skond il-paragrafu 1.

L-Istati Membri jistgħu jirristrinġu l-iskop ta' dak id-dritt ta' għażla.

KAPITOLU 4

Eżenzjonijiet għal transazzjonijiet intra-Komunitarji

Taqsima 1

Eżenzjonijiet relatati mal-provvista ta' merkanzija

Artikolu 138

1.   L-Istati Membri għandhom jeżentaw il-provvista ta' merkanzija mibgħuta jew ittrasportata lejn destinazzjoni “l barra mit-territroju tagħhom iżda fil-Komunità, jew mill-bejjiegħ jew f'ismu jew il-persuna li tkun qed takkwista l-merkanzija, għal persuna taxxabbli oħra, jew għal persuna legali mhux taxxabbli li tkun qed taġixxi bħala tali fi Stat Membru ieħor li mhux dak minn fejn bdiet tinbagħat jew tkun ittrasportata il-merkanzija.

2.   Flimkien mal-provvista ta' merkanzija msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-provvista ta' mezzi ġodda ta' trasport, mibgħuta jew ittrasportati lill–konsumatur f'destinazzjoni `l barra mit-territorju tagħhom iżda fil-Komunità, mill-bejjiegħ jew il-konsumatur jew f'ismu, għal persuni taxxabbli, jew persuni legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti intra-Komunitarji tagħha ta' merkanzija mhumiex soġġetti għall-VAT skond l-Artikolu 3(1), jew għal kwalunkwe persuna oħra li mhix taxxabbli;

(b)

il-provvista ta' merkanzija soġġetta għad-dazju tas-sisa, mibgħuta jew ittrasportata lejn destinazzjoni 'l barra mit-territorju tagħhom iżda fil-Komunità, minn jew f'isem il-bejjiegħ jew il-konsumatur, għal persuni taxxabbli jew għal persuni legali mhux taxxabbli, li l-akkwsiti intra-Komunitarji tagħhom ta' merkanzija ħlief prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa mhumiex soġġetti għall-VAT skond l-Artikolu 3(1), fejn dawk il-prodotti ġew mibgħuta jew ittrasportati skond l-Artikolu 7(4) u (5), jew l-Artikolu 16 tad-Direttiva 92/12/KEE;

(ċ)

il-provvista ta' merkanzija, li tikkonsisti fit-trasferiment lejn Stat Membru ieħor, li kien ikun intitolat għal eżenzjoni skond il-paragrafu 1 u l-punti (a) u (b) kieku din kienet saret f'isem persuna taxxabbli oħra.

Artikolu 139

1.   L-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 138(1) m'għandhiex tapplika għall-provvista ta' merkanzija mwettqa minn persuni taxxabli li huma koperti mill-eżenzjoni għal impriżi żgħar prevista fl-Artikolu 282 sa 292.

Din l-eżenzjoni lanqas m'għandha tgħodd għall-provvista ta' merkanzija lil persuni taxxabli, jew persuni legali mhux taxxabbli, li l-akkwisti intr-Komunitarji tagħhom mhumiex soġġetti għall-VAT skond l-Artikolu 3(1).

2.   L–eżenzjoni prevista fl-Artikolu 138(2)(b) m'għandhiex tapplika għall-provvista ta' prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa minn persuni taxxabbli li huma koperti mill-eżenzjoni għal impriżi żgħar prevista fl-Artikolu 282 sa 292.

3.   L-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 138(1) u (2)(b) u (ċ) m'għandhomx japplikaw għall-provvista ta' merkanzija soġġetta għall-VAT skond l-iskema ta' marġni prevista fl-Artikoli 312 sa 325 jew l-arranġamenti speċjali għal bejgħ permezz ta' irkant pubbliku.

L-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 138(1) u (2)(ċ) ma għandhomx japplikaw għall-provvista ta' mezzi tat-trasport użati, kif definiti fl-Artikolu 327(3), soġġetti għall-VAT skond l-arranġamenti transitorji għal mezzi ta' trasport użati.

Taqsima 2

Eżenzjonijiet għal akkwisti intra-Komunitarji ta' merkanzija

Artikolu 140

L-Istati Membri għandhom jeżentaw it-transazzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija li l-provvista tagħha minn persuni taxxabbli tkun dejjem eżenti fit-territorju ta' l-Istat Membru konċernat;

(b)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija li l-importazzjoni taghħa f'kull ċirkostanza tkun eżenti skond il-punti (a), (b) u (ċ) u (e) sa (l) ta' l-Artikolu 143;

(ċ)

l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija fejn, skond l-Artikolu 170 u 171, il-persuna li tkun qed takkwista l-merkanzija tkun f'kull ċirkostanza intitolata għal ħlas lura totali tal-VAT dovut skond l-Artikolu 2(1)(b).

Artikolu 141

Kull Stat Membru għandu jieħu miżuri speċifiċi sabiex jiżgura li l-VAT ma tiġix imposta fuq l-akkwist intra-Komunitarju ta' merkanzija fit-territorju tiegħu, magħmul skond l-Artikolu 40, fejn jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-akkwist ta' merkanzija jsir minn persuna taxxabbli li mhix stabbilita fl-Istat Membru kkonċernat iżda li hi identifikata għall-iskopijiet tal-VAT fi Stat Membru ieħor;

(b)

l-akkwist ta' merkanzija jsir bil-għan tal-provvista sussegwenti ta' dik il-merkanzija, fl-Istat membru kkonċernat, mill-persuna taxxabbli msemmija fil-punt (a);

(ċ)

il-merkanzija hekk akkwistata mill-persuna taxxabbli msemmija fil-punt (a) hija mibgħuta jew ittrasportata direttament, minn Stat Membru li m'huwiex dak li fih din tkun identifikata għall-iskopijiet tal-VAT, lill–persuna li għaliha għandha twettaq il-provvista sussegwenti;

(d)

il-persuna li għaliha l–provvista sussegwenti għandha ssir hi persuna taxxabbli oħra, jew persuna legali mhux taxxabbli, li hi identifikata għall-iskopijiet tal-VAT fl-Istat Membru kkonċernat;

(e)

il-persuna msemmija fil-punt (d) ġiet innominata skond l-Artikolu 197 bħala obbligata li tħallas il-VAT dovuta fuq il-provvista magħmula mill-persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fl-Istat Membru li fih hi dovuta t-taxxa.

Taqsima 3