Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

OJ L 347, 11.12.2006, p. 1–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 120 - 237

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

11.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/1


ΟΔΗΓΊΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (1) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Στο πλαίσιο της εν λόγω αναδιατύπωσης, είναι σκόπιμο να περιληφθούν οι ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (2). Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καταργηθεί η εν λόγω οδηγία.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διατάξεις παρουσιάζονται κατά σαφή και ορθολογικό τρόπο, συνεπή προς την αρχή της καλύτερης νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να αναδιαρθρωθεί και να αναδιατυπωθεί η οδηγία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ' αρχήν ουσιώδεις αλλαγές της ισχύουσας νομοθεσίας. Μικρός αριθμός ουσιωδών τροποποιήσεων συνδέεται πάντως αναπόσπαστα με τη διαδικασία αναδιατύπωσης και δεν μπορεί να αποφευχθεί. Σε περίπτωση σχετικών αλλαγών, αυτές απαριθμούνται εξαντλητικά στις διατάξεις που διέπουν τη μεταφορά και την έναρξη της ισχύος.

(4)

Η υλοποίηση του σκοπού της εγκαθίδρυσης μιας εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την εφαρμογή εντός των κρατών μελών νομοθεσιών σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών, οι οποίες δεν νοθεύουν τους όρους του ανταγωνισμού και δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και υπηρεσιών. Επομένως είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εναρμόνιση των νομοθεσιών περί των φόρων κύκλου εργασιών, μέσω ενός συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με αντικειμενικό σκοπό την εξάλειψη κατά το δυνατόν των παραγόντων οι οποίοι δύνανται να νοθεύσουν τους όρους του ανταγωνισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

(5)

Το σύστημα ΦΠΑ επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη απλούστευση και ουδετερότητα όταν ο φόρος εισπράττεται κατά τρόπο όσο το δυνατόν γενικότερο και όταν το πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει όλα τα στάδια της παραγωγής και διανομής καθώς επίσης και τον τομέα παροχής υπηρεσιών. Είναι συνεπώς προς το συμφέρον της εσωτερικής αγοράς και των κρατών μελών να υιοθετηθεί ένα κοινό σύστημα, η εφαρμογή του οποίου να επεκτείνεται και στο λιανικό εμπόριο.

(6)

Είναι ανάγκη η εναρμόνιση να γίνει σταδιακά, αφού η εναρμόνιση των φόρων κύκλου εργασιών συνεπάγεται μεταβολές στη διάρθρωση των φόρων των κρατών μελών και έχει αισθητές επιπτώσεις στον τομέα του προϋπολογισμού και στον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα.

(7)

Το κοινό σύστημα ΦΠΑ θα πρέπει να καταλήξει σε ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό ακόμη και αν οι συντελεστές και οι απαλλαγές δεν εναρμονίζονται πλήρως, υπό την έννοια ότι στο έδαφος κάθε κράτους μέλους παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες υπόκεινται στην ίδια φορολογική επιβάρυνση, οποιαδήποτε και αν είναι η έκταση του δικτύου παραγωγής και διανομής.

(8)

Κατ' εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), ο προϋπολογισμός των Κοινοτήτων, με την επιφύλαξη των λοιπών εσόδων, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στους πόρους αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι προερχόμενοι από τον ΦΠΑ πόροι που προκύπτουν από την εφαρμογή κοινού συντελεστή επί φορολογικής βάσεως η οποία καθορίζεται κατά τρόπο ομοιόμορφο και σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

(9)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει την προοδευτική προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών σε καθορισμένους τομείς.

(10)

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, οι ενδοκοινοτικές πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στον φόρο, εκτός από τους απαλλασσόμενους του φόρου, θα πρέπει να φορολογούνται στα κράτη μέλη προορισμού, με τους συντελεστές και υπό τους όρους αυτών των κρατών μελών.

(11)

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, είναι επίσης σκόπιμο να φορολογούνται στα κράτη μέλη προορισμού, βάσει των συντελεστών και υπό τους όρους των εν λόγω κρατών μελών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις για ορισμένο ποσό οι οποίες πραγματοποιούνται από απαλλασσόμενους του φόρου ή μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα καθώς και ορισμένες ενδοκοινοτικές πράξεις πωλήσεων εξ αποστάσεως και παραδόσεων καινούργιων μεταφορικών μέσων οι οποίες πραγματοποιούνται προς ιδιώτες ή απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους στον φόρο οργανισμούς, κατά τον βαθμό που οι πράξεις αυτές, ελλείψει ιδιαίτερων διατάξεων, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

(12)

Ορισμένα εδάφη, για λόγους που ανάγονται στη γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(13)

Η έννοια του «υποκείμενου στον φόρο» θα πρέπει να ορισθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη, προς εξασφάλιση μεγαλύτερης ουδετερότητας του φόρου, να περιλαμβάνουν σε αυτήν και πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν πράξεις ευκαιριακά.

(14)

Η έννοια της «φορολογητέας πράξης» μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες, ιδίως όσον αφορά τις πράξεις που εξομοιούνται με φορολογητέες πράξεις. Οι έννοιες αυτές θα πρέπει συνεπώς να αποσαφηνισθούν.

(15)

Για να διευκολυνθούν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των εργασιών επί κινητών ενσώματων αγαθών, θα πρέπει να καθορισθούν λεπτομέρειες φορολόγησης των εργασιών αυτών εφόσον πραγματοποιούνται προς λήπτη ο οποίος διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της υλικής εκτέλεσης.

(16)

Είναι σκόπιμο να εξομοιωθεί με ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών η μεταφορά που πραγματοποιείται στο έδαφος κράτους μέλους, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με μεταφορά που πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, ώστε να απλουστευθούν, όχι μόνο οι αρχές και οι λεπτομέρειες φορολόγησης αυτών των παρεχομένων εσωτερικών μεταφορών, αλλά και οι κανόνες που εφαρμόζονται στις παρεπόμενες υπηρεσίες καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχουν οι μεσάζοντες οι οποίοι μεσολαβούν για την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών.

(17)

Ο προσδιορισμός του τόπου των φορολογητέων πράξεων μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την παράδοση αγαθών με συναρμολόγηση και την παροχή υπηρεσιών. Αν και ως τόπος παροχής υπηρεσιών πρέπει κατ' αρχή να ορίζεται ο τόπος όπου ο παρέχων τις υπηρεσίες έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ο τόπος αυτός πρέπει, εν τούτοις, να θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος του λήπτη, ιδίως για ορισμένες παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ των υποκείμενων στον φόρο και των οποίων το κόστος υπεισέρχεται στην τιμή των αγαθών.

(18)

Είναι σκόπιμο να ορισθεί σαφώς ο τόπος φορολόγησης ορισμένων πράξεων που διενεργούνται σε πλοίο, αεροπλάνο ή τρένο κατά τη μεταφορά επιβατών στο εσωτερικό της Κοινότητας.

(19)

Η ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο εξομοιώνονται με αγαθά για τους σκοπούς του ΦΠΑ. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορισθεί ο τόπος παράδοσης. Για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση ή η μη φορολόγηση και να υλοποιηθεί η πραγματική εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εμπόδιο συνδεόμενο με το καθεστώς ΦΠΑ, ο τόπος παράδοσης του αερίου, μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, και της ηλεκτρικής ενέργειας, πριν φθάσουν τα αγαθά στο τελικό στάδιο κατανάλωσης, θα πρέπει συνεπώς να ορισθεί ότι είναι ο τόπος όπου ο αποκτών έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στο τελικό στάδιο, από εμπόρους και διανομείς στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να φορολογείται στον τόπο πραγματικής χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης των αγαθών από τον αποκτώντα.

(20)

Η εφαρμογή στην εκμίσθωση κινητού ενσώματου αγαθού του γενικού κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι παροχές υπηρεσιών φορολογούνται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το πρόσωπο που τις παρέχει μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής και ο μισθωτής είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη και οι επιβαλλόμενοι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να ορισθεί ότι ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι ο τόπος όπου ο μισθωτής διατηρεί την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή έχει μόνιμη εγκατάσταση για την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία ή, ελλείψει αυτών, ο τόπος κατοικίας ή συνήθους διαμονής του μισθωτή.

(21)

Ωστόσο, όσον αφορά τη μίσθωση μεταφορικών μέσων, επιβάλλεται, για λόγους ελέγχου, να εφαρμόζεται αυστηρά ο εν λόγω γενικός κανόνας και να καθορίζεται ως τόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων την υπηρεσία.

(22)

Είναι σκόπιμο να φορολογούνται όλες οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η κατανάλωση των οποίων γίνεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, για την πρόληψη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Προς τούτο οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε λήπτες εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα, πρέπει, κατ' αρχή, να φορολογούνται στον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο λήπτης των υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί η ενιαία φορολόγηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τις οποίες παρέχουν υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι σε τρίτα εδάφη ή σε τρίτες χώρες σε πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο, εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας, και των οποίων η χρήση και η απολαβή όντως λαμβάνουν χώρα στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντως να προβλέψουν ότι ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι στο εσωτερικό της Κοινότητας.

(23)

Επίσης για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κοινότητα ή από την Κοινότητα σε λήπτες εγκατεστημένους σε τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, επιβάλλεται να φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών.

(24)

Οι έννοιες της γενεσιουργού αιτίας και του απαιτητού του φόρου θα πρέπει να εναρμονισθούν, ώστε η εφαρμογή καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του κοινού συστήματος ΦΠΑ να ισχύσουν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη.

(25)

Η βάση επιβολής του φόρου θα πρέπει να εναρμονισθεί, ώστε η εφαρμογή του ΦΠΑ στις φορολογητέες πράξεις να οδηγεί σε συγκρίσιμα αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη.

(26)

Προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια φορολογικών εσόδων μέσω της προσφυγής στον μηχανισμό των συνδεδεμένων συμβαλλομένων μερών για την άντληση φορολογικού οφέλους, θα πρέπει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν όσον αφορά τη βάση επιβολής του φόρου των παραδόσεων αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών σε σχέση με τις εν λόγω κατηγορίες προμηθευτών και παραληπτών κατά την κρίση τους.

(27)

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιλάβουν στη βάση επιβολής του φόρου μιας πράξης που περιλαμβάνει την επεξεργασία επενδυτικού χρυσού παρεχομένου από τον πελάτη, την αξία αυτού του επενδυτικού χρυσού, εφόσον, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας του, ο χρυσός χάνει την ιδιότητα του επενδυτικού χρυσού.

(28)

Η κατάργηση των φορολογικών ελέγχων στα σύνορα συνεπάγεται επίσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, όχι μόνο ενιαία βάση του ΦΠΑ αλλά και αριθμό και ύψος συντελεστών επαρκώς παραπλήσια μεταξύ των κρατών μελών.

(29)

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει στα διάφορα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τον μηχανισμό του μεταβατικού συστήματος, εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος αυτού κατά αποδεκτό τρόπο. Για να μην οδηγήσουν οι διαφορές των κανονικών συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σε διαρθρωτικές ανισορροπίες στην Κοινότητα και σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων, θα πρέπει να καθορισθεί ελάχιστος κανονικός συντελεστής ύψους 15 %, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης αναθεώρησης.

(30)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ουδετερότητα του φόρου, οι συντελεστές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την κανονική έκπτωση του επιβληθέντος κατά το προηγούμενο στάδιο φόρου.

(31)

Κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να είναι δυνατόν να ισχύουν ορισμένες παρεκκλίσεις σχετικές με τον αριθμό και το ύψος των συντελεστών.

(32)

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση του αντικτύπου των μειωμένων συντελεστών, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται στις τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως από την άποψη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(33)

Για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν η δυνατότητα να εφαρμόσουν δοκιμαστικά τη λειτουργία και τις επιπτώσεις, όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας. Αυτή η διευκόλυνση ενδέχεται επίσης να μειώσει τα κίνητρα για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προσφεύγουν σε πρακτικές παραοικονομίας ή να διατηρούν τέτοιες πρακτικές.

(34)

Ωστόσο, μια τέτοια μείωση του συντελεστή συνεπάγεται κινδύνους για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη φορολογική ουδετερότητα. Ενδείκνυται, συνεπώς, να προβλεφθεί διαδικασία έγκρισης για καθορισμένη αλλά επαρκώς μακρά περίοδο, ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται στις τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο επαληθεύσιμος και περιορισμένος χαρακτήρας του μέτρου αυτού, το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να καθορισθεί σαφώς.

(35)

Είναι σκόπιμο να καταρτισθεί κοινός πίνακας απαλλαγών με σκοπό την ομοιόμορφη είσπραξη των ιδίων πόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

(36)

Προς όφελος τόσο των υπόχρεων του φόρου όσο και των αρμόδιων διοικήσεων, οι μέθοδοι επιβολής του ΦΠΑ σε ορισμένες ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν προς τις διαδικασίες και υποχρεώσεις δήλωσης στις περιπτώσεις αποστολής των προϊόντων αυτών με προορισμό άλλο κράτος μέλος, που ορίζονται στην οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (4).

(37)

Η παράδοση αερίου, μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, και ηλεκτρικής ενέργειας φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του αποκτώντος τις υπηρεσίες. Η εισαγωγή των προϊόντων αυτών θα πρέπει συνεπώς να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση.

(38)

Για τις φορολογητέες πράξεις στο πλαίσιο του εσωτερικού καθεστώτος οι οποίες συνδέονται με ενδοκοινοτικό εμπόριο και πραγματοποιούνται κατά τη μεταβατική περίοδο από υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών, περιλαμβανομένων των αλυσιδωτών συναλλαγών, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν μέτρα απλούστευσης που θα εγγυώνται ισοδύναμη μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εναρμονισθούν οι διατάξεις που αφορούν το καθεστώς επιβολής του φόρου και τον υπόχρεο του οφειλόμενου φόρου δυνάμει των πράξεων αυτών. Πρέπει, ωστόσο, να αποκλεισθούν κατ' αρχή από τα καθεστώτα αυτά τα αγαθά που προορίζονται να παραδοθούν στο λιανικό εμπόριο.

(39)

Το καθεστώς των εκπτώσεων θα πρέπει να εναρμονισθεί κατά το μέτρο που έχει επίπτωση στο πραγματικό επίπεδο της είσπραξης, ο δε υπολογισμός της αναλογίας της έκπτωσης θα πρέπει να γίνεται με παρεμφερή τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

(40)

Το καθεστώς που επιτρέπει την προσαρμογή των εκπτώσεων για τα αγαθά επένδυσης, καθ' όλη τη διάρκειά τους, σύμφωνα με την πραγματική τους χρήση, θα πρέπει επίσης να μπορεί να εφαρμοσθεί σε υπηρεσίες που έχουν χαρακτήρα αγαθών επένδυσης.

(41)

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ποίοι είναι οι υπόχρεοι του φόρου, ιδίως όσον αφορά ορισμένες παροχές υπηρεσιών από πρόσωπα μη εγκατεστημένα στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο φόρος.

(42)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση, σε ειδικές περιπτώσεις, να ορίζουν τον λήπτη των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών υπηρεσιών ως υπόχρεο του οφειλόμενου ΦΠΑ. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την απλούστευση των κανόνων και την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε συγκεκριμένους τομείς και ως προς ορισμένα είδη συναλλαγών.

(43)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν τον υπόχρεο του φόρου κατά την εισαγωγή.

(44)

Επιβάλλεται τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που προβλέπουν ότι ένα πρόσωπο άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την πληρωμή του φόρου.

(45)

Οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο θα πρέπει να εναρμονισθούν κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη είσπραξη του φόρου σε όλα τα κράτη μέλη.

(46)

Η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Είναι συνεπώς σκόπιμο, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να καταρτισθεί εναρμονισμένος κατάλογος των υποχρεωτικών ενδείξεων των τιμολογίων καθώς και να καθορισθούν ορισμένες κοινές ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής φύλαξης των τιμολογίων καθώς και την αυτοτιμολόγηση και την υπεργολαβική ανάθεση εργασιών τιμολόγησης.

(47)

Τα κράτη μέλη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν, θα πρέπει να επιτρέπουν και να δύνανται να απαιτούν την υποβολή ορισμένων δηλώσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

(48)

Η αναγκαία επιδίωξη απλούστευσης των διοικητικών και στατιστικών διατυπώσεων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου και την απαραίτητη διαφύλαξη, τόσο για οικονομικούς όσο και για φορολογικούς λόγους, της ποιότητας των κοινοτικών στατιστικών δεδομένων.

(49)

Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα ειδικά τους καθεστώτα, σύμφωνα με κοινές διατάξεις και ενόψει πιο προωθημένης εναρμόνισης.

(50)

Όσον αφορά τους αγρότες, είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα εφαρμογής ενός ειδικού καθεστώτος, που συνεπάγεται κατ' αποκοπή επιστροφή του προηγουμένως καταβληθέντος ΦΠΑ στους γεωργούς που δεν υπάγονται στο κανονικό καθεστώς. Θα πρέπει να καθορισθούν οι βασικές αρχές του καθεστώτος αυτού και να θεσπισθεί κοινή μέθοδος προσδιορισμού της προστιθέμενης αξίας που πραγματοποιούν οι γεωργοί αυτοί για τις ανάγκες της είσπραξης των ιδίων πόρων.

(51)

Είναι σκόπιμο να θεσπισθεί κοινοτικό καθεστώς φορολογίας των μεταχειρισμένων αγαθών καθώς και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής ή συλλεκτικής αξίας, με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ υποκείμενων στον φόρο.

(52)

Η εφαρμογή του κανονικού φορολογικού καθεστώτος στον χρυσό συνιστά μείζον εμπόδιο στη χρησιμοποίησή του για επενδυτικούς σκοπούς και δικαιολογεί συνεπώς την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος φορολόγησης ώστε να ενισχυθεί επίσης η διεθνής ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής αγοράς χρυσού.

(53)

Οι παραδόσεις χρυσού για επενδυτικούς σκοπούς είναι εκ φύσεως ανάλογες με τις λοιπές επενδύσεις οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο. Η απαλλαγή από τον φόρο αποδεικνύεται συνεπώς η πλέον ενδεδειγμένη φορολογική μεταχείριση των παραδόσεων επενδυτικού χρυσού.

(54)

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον ορισμό του επενδυτικού χρυσού τα χρυσά νομίσματα η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει κατά πρώτο λόγο την τιμή του χρυσού που περιέχουν. Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας του δικαίου θα πρέπει να καταρτίζεται ετήσιος κατάλογος των νομισμάτων που δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς που ισχύει για τον επενδυτικό χρυσό, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι επιχειρηματίες που εμπορεύονται τέτοια νομίσματα. Ο κατάλογος αυτός δεν προδικάζει την απαλλαγή νομισμάτων που δεν περιλαμβάνονται μεν στον κατάλογο, πληρούν όμως τα κριτήρια που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.

(55)

Για να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή και ταυτόχρονα να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση σχετικά με την παράδοση χρυσού καθαρότητας μεγαλύτερης από δεδομένο βαθμό, μπορεί ευλόγως να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθορίζουν ως υπόχρεο του φόρου τον αποκτώντα.

(56)

Για να διευκολυνθούν στην τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά και δεν είναι εγκατεστημένοι ούτε απαιτείται να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ εντός της Κοινότητας, θα πρέπει να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς. Κατ' εφαρμογή του καθεστώτος αυτού, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα προς μη υποκείμενους στον φόρο εντός της Κοινότητας μπορεί, εάν δεν έχει εγγραφεί άλλως στα μητρώα ΦΠΑ εντός της Κοινότητας, να επιλέγει την εγγραφή του σε ένα μόνο κράτος μέλος.

(57)

Οι διατάξεις στον τομέα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και οι διατάξεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά είναι ευκταίο να εφαρμοσθούν απλώς προσωρινά και να αναθεωρηθούν σύντομα με βάση την κτηθείσα πείρα.

(58)

Απαιτείται να προωθηθεί η συντονισμένη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να συσταθεί μια συμβουλευτική επιτροπή για τον φόρο προστιθέμενης αξίας που να καθιστά δυνατή την οργάνωση στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα αυτό.

(59)

Είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν την δυνατότητα, εντός ορισμένων ορίων και με ορισμένες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν ή να διατηρούν ειδικά μέτρα κατά παρέκκλιση από την παρούσα οδηγία, με σκοπό την απλοποίηση της είσπραξης του φόρου και την αποτροπή ορισμένων μορφών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

(60)

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της αβεβαιότητας ενός κράτους μέλους ως προς τη συνέχεια που η Επιτροπή προτίθεται να δώσει στην αίτησή του για παρέκκλιση, θα πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε πρόταση έγκρισης είτε ανακοίνωση στην οποία να εκθέτει τις αντιρρήσεις της.

(61)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ. Προς τον σκοπό αυτό είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα εφαρμογής.

(62)

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει, ιδίως, να αφορούν το πρόβλημα της διπλής φορολόγησης των διασυνοριακών συναλλαγών, η οποία μπορεί να προκύψει από τη μη ομοιόμορφη εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των διατάξεων που διέπουν τις φορολογικές πράξεις.

(63)

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών μέτρων θα είναι περιορισμένο, τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών αποτελεί για το Συμβούλιο επιχείρημα ώστε να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης των εξουσιών εφαρμογής.

(64)

Τα εν λόγω μέτρα, λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής τους, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θεσπίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής.

(65)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη για τους προαναφερθέντες λόγους και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(66)

Η υποχρέωση ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να περιορισθεί στις διατάξεις που επιφέρουν τροποποίηση επί της ουσίας σε σχέση με την προϋπάρχουσα οδηγία. Η υποχρέωση μεταφοράς των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες ως προς την ουσία προκύπτει από την προϋπάρχουσα οδηγία.

(67)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ, μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ Ι —

ANΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ II —

ΠΕΔΙΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ III —

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV —

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1 —

Παραδόσεις αγαθών

Κεφάλαιο 2 —

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Κεφάλαιο 3 —

Παροχές υπηρεσιών

Κεφάλαιο 4 —

Εισαγωγές αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ V —

ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Κεφάλαιο 1 —

Τόπος παράδοσης αγαθών

Τμήμα 1 —

Παραδόσεις αγαθών χωρίς μεταφορά

Τμήμα 2 —

Παραδόσεις αγαθών με μεταφορά

Τμήμα 3 —

Παραδόσεις αγαθών πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο

Τμήμα 4 —

Παράδοση αγαθών μέσω συστημάτων ή δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 2 —

Τόπος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

Κεφάλαιο 3 —

Τόπος παροχής υπηρεσιών

Τμήμα 1 —

Γενικός κανόνας

Τμήμα 2 —

Ειδικές διατάξεις

Υποτμήμα 1 —

Παροχές υπηρεσιών από μεσάζοντες

Υποτμήμα 2 —

Παροχές υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα αγαθά

Υποτμήμα 3 —

Παροχές υπηρεσιών μεταφοράς

Υποτμήμα 4 —

Παροχές υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου και παρόμοιων υπηρεσιών, παροχές υπηρεσιών παρεπόμενες των μεταφορών ή σχετικές με κινητά ενσώματα αγαθά

Υποτμήμα 5 —

Διάφορες παροχές υπηρεσιών

Υποτμήμα 6 —

Κριτήριο πραγματικής χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης

Κεφάλαιο 4 —

Τόπος εισαγωγής αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ VI —

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Κεφάλαιο 1 —

Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2 —

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

Κεφάλαιο 3 —

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Κεφάλαιο 4 —

Εισαγωγές αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ VII —

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Κεφάλαιο 1 —

Ορισμός...

Κεφάλαιο 2 —

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

Κεφάλαιο 3 —

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Κεφάλαιο 4 —

Εισαγωγές αγαθών

Κεφάλαιο 5 —

Διάφορες διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ VIII —

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κεφάλαιο 1 —

Εφαρμογή των συντελεστών

Κεφάλαιο 2 —

Δομή και επίπεδα των συντελεστών

Τμήμα 1 —

Κανονικός συντελεστής

Τμήμα 2 —

Μειωμένοι συντελεστές

Τμήμα 3 —

Ειδικές διατάξεις

Κεφάλαιο 3 —

Προσωρινές διατάξεις για ορισμένες υπηρεσίες υψηλής εντάσεως εργασίας

Κεφάλαιο 4 —

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν έως τη θέσπιση του οριστικού καθεστώτος

Κεφάλαιο 5 —

Προσωρινές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ IX —

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Κεφάλαιο 1 —

Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2 —

Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος

Κεφάλαιο 3 —

Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων

Κεφάλαιο 4 —

Απαλλαγές συνδεόμενες με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

Τμήμα 1 —

Απαλλαγές των παραδόσεων αγαθών

Τμήμα 2 —

Απαλλαγές των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

Τμήμα 3 —

Απαλλαγές ορισμένων παροχών υπηρεσιών μεταφοράς

Κεφάλαιο 5 —

Απαλλαγές κατά την εισαγωγή

Κεφάλαιο 6 —

Απαλλαγές κατά την εξαγωγή

Κεφάλαιο 7 —

Απαλλαγές συνδεόμενες με τις διεθνείς μεταφορές

Κεφάλαιο 8 —

Απαλλαγές ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές

Κεφάλαιο 9 —

Απαλλαγές των παροχών υπηρεσιών που εκτελούνται από μεσάζοντες

Κεφάλαιο 10 —

Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών

Τμήμα 1 —

Αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες εκτός της τελωνειακής αποταμίευ και παρόμοια καθεστώτα

Τμήμα 2 —

Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Τμήμα 3 —

Κοινή διάταξη για τα τμήματα 1 και 2

ΤΙΤΛΟΣ X —

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 1 —

Γένεση και έκταση του δικαιώματος έκπτωσης

Κεφάλαιο 2 —

Aναλογία έκπτωσης

Κεφάλαιο 3 —

Περιορισμοί του δικαιώματος έκπτωσης

Κεφάλαιο 4 —

Τρόπος άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης

Κεφάλαιο 5 —

Διακανονισμός των εκπτώσεων

ΤΙΤΛΟΣ XI —

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

Κεφάλαιο 1 —

Υποχρέωση καταβολής

Τμήμα 1 —

Υπόχρεοι του φόρου έναντι του δημοσίου

Τμήμα 2 —

Διαδικασίες πληρωμής

Κεφάλαιο 2 —

Χορήγηση ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου

Κεφάλαιο 3 —

Τιμολόγηση

Τμήμα 1 —

Ορισμός

Τμήμα 2 —

Έννοια του τιμολογίου

Τμήμα 3 —

Έκδοση των τιμολογίων

Τμήμα 4 —

Περιεχόμενο των τιμολογίων

Τμήμα 5 —

Διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα

Τμήμα 6 —

Μέτρα απλούστευσης

Κεφάλαιο 4 —

Λογιστικές υποχρεώσεις

Τμήμα 1

Ορισμός

Τμήμα 2 —

Γενικές υποχρεώσεις

Τμήμα 3 —

Ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με τη φύλαξη όλων των τιμολογίων

Τμήμα 4 —

Δικαίωμα πρόσβασης στα τιμολόγια που έχουν φυλαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα σε άλλο κράτος μέλος

Κεφάλαιο 5 —

Δηλώσεις

Κεφάλαιο 6 —

Aνακεφαλαιωτικοί πίνακες

Κεφάλαιο 7 —

Διάφορες διατάξεις

Κεφάλαιο 8 —

Υποχρεώσεις σχετικές με ορισμένες πράξεις εισαγωγής και εξαγωγής

Τμήμα 1 —

Πράξεις εισαγωγής

Τμήμα 2 —

Πράξεις εξαγωγής

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ —

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Κεφάλαιο 1 —

Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Τμήμα 1 —

Απλουστευμένες διαδικασίες επιβολής και είσπραξης του φόρου

Τμήμα 2 —

Απαλλαγές ή προοδευτικές μειώσεις

Τμήμα 3 —

Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση

Κεφάλαιο 2 —

Κοινό κατ' αποκοπή καθεστώς αγροτών

Κεφάλαιο 3 —

Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών

Κεφάλαιο 4 —

Ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

Τμήμα 1 —

Ορισμοί

Τμήμα 2 —

Ειδικό καθεστώς των υποκείμενων στον φόρο μεταπωλητών

Υποτμήμα 1 —

Καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Υποτμήμα 2 —

Μεταβατικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα

Τμήμα 3 —

Ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασία

Τμήμα 4 —

Μέτρα πρόληψης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της φοροδιαφυγής

Κεφάλαιο 5 —

Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό

Τμήμα 1 —

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2 —

Απαλλαγή από τον φόρο

Τμήμα 3 —

Δικαίωμα επιλογής φορολόγησης

Τμήμα 4 —

Πράξεις σε ρυθμιζόμενη αγορά χρυσού

Τμήμα 5 —

Ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων επενδυτικού χρυσού

Κεφάλαιο 6 —

Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα σε μη υποκείμενους στον φόρο

Τμήμα 1 —

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2 —

Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα

ΤΙΤΛΟΣ XIII —

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 1 —

Παρεκκλίσεις που ισχύουν έως τη θέσπιση οριστικών ρυθμίσεων

Τμήμα 1 —

Παρεκκλίσεις για τα κράτη που ήταν μέλη της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1978

Τμήμα 2

Παρεκκλίσεις για τα κράτη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 1978

Τμήμα 3 —

Κοινές διατάξεις για τα τμήματα 1 και 2

Κεφάλαιο 2 —

Παρεκκλίσεις που παρέχονται με άδεια

Τμήμα 1 —

Μέτρα απλούστευσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής

Τμήμα 2 —

Διεθνείς συμφωνίες

ΤΙΤΛΟΣ XIV —

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1 —

Μέτρα εφαρμογής

Κεφάλαιο 2 —

Επιτροπή ΦΠΑ

Κεφάλαιο 3 —

Συντελεστής μετατροπής

Κεφάλαιο 4 —

Άλλοι φόροι, δικαιώματα και τέλη

ΤΙΤΛΟΣ XV —

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1 —

Μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Κεφάλαιο 2 —

Μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 3 —

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II —

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 56, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ —

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV —

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V —

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ANΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 160, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI —

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 199, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII —

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII —

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX —

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 311, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΑ 2), 3) ΚΑΙ 4)

Μέρος Α —

Aντικείμενα καλλιτεχνικής αξίας

Μέρος Β —

Aντικείμενα συλλεκτικής αξίας

Μέρος Γ —

Aντικείμενα αρχαιολογικής αξίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X —

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 370 ΚΑΙ 371 ΚΑΙΤΑ ΑΡΘΡΑ 375 ΕΩΣ 390

Μέρος Α —

Πράξεις τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να φορολογούν

Μέρος Β —

Πράξεις τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να απαλλάσσουν από τον φόρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI —

Μέρος A —

Καταργούμενες οδηγίες με τις διαδοχικές τροποποιήσεις τους

Μέρος B —

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής (περί των οποίων το άρθρο 411)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ —

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

2.   Η βασική αρχή του κοινού συστήματος ΦΠΑ συνίσταται στην επιβολή επί των αγαθών και των υπηρεσιών ενός γενικού φόρου κατανάλωσης, ακριβώς ανάλογου με την τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών, όποιος και αν είναι ο αριθμός των πράξεων, που παρεμβάλλονται στη διαδικασία παραγωγής και διανομής πριν από το στάδιο επιβολής του φόρου.

Σε κάθε πράξη, ο ΦΠΑ, που υπολογίζεται στην τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, με τον συντελεστή που εφαρμόζεται στο αγαθό αυτό ή στην υπηρεσία αυτή, είναι απαιτητός μετά την αφαίρεση του ποσού του φόρου, ο οποίος επιβάρυνε άμεσα το κόστος των διαφόρων στοιχείων, τα οποία συνθέτουν την τιμή.

Το κοινό σύστημα ΦΠΑ εφαρμόζεται μέχρι και το στάδιο του λιανικού εμπορίου.

Άρθρο 2

1.   Στον ΦΠΑ υπόκεινται οι ακόλουθες πράξεις:

α)

Oι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή,

β)

Οι εξ επαχθούς αιτίας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται στο έδαφος ενός κράτους μέλους:

i)

από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή ή από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και δεν δικαιούται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στα άρθρα 282 έως 292 ούτε υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 33 ή του άρθρου 36,

ii)

όταν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα, από υποκείμενο στον φόρο ή από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, των οποίων οι λοιπές αποκτήσεις δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 1, ή από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο,

iii)

όταν πρόκειται για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και εφόσον οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι απαιτητοί στο έδαφος κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 92/12/ΕΟΚ, από υποκείμενο στον φόρο ή από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, οι λοιπές αποκτήσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 1,

γ)

οι παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή,

δ)

οι εισαγωγές αγαθών.

2.

α)

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο β), σημείο ii), θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή αγαθών:

i)

τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 κιλοβάτ,

ii)

τα πλοία μήκους άνω των 7,5 μέτρων, εκτός των πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και των ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων επιθαλάσσιας αρωγής και πλοίων παράκτιας αλιείας,

iii)

τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1 550 χιλιόγραμμα, εκτός των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο.

β)

Τα μεταφορικά αυτά μέσα θεωρούνται «καινούργια» στις εξής περιπτώσεις:

i)

για τα χερσαία οχήματα με κινητήρα, εφόσον παραδίδονται εντός έξι μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή προτού το όχημα διανύσει 6 000 χιλιόμετρα,

ii)

για τα πλοία, εφόσον παραδίδονται εντός τριών μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή προτού το πλοίο πραγματοποιήσει 100 ώρες πλεύσης,

iii)

για τα αεροσκάφη, εφόσον παραδίδονται εντός τριών μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή προτού το αεροσκάφος πραγματοποιήσει 40 ώρες πτήσης.

γ)

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες τα δεδομένα του στοιχείου β) μπορούν αποδειχθούν.

3.   Νοούνται ως «προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης» τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, εκτός από το αέριο που παραδίδεται μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου και την ηλεκτρική ενέργεια.

Άρθρο 3

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο i), οι ακόλουθες πράξεις δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ:

α)

οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο έδαφος του κράτους μέλους, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 151, και οι οποίες πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο ή από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο,

β)

οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, εκτός αυτών του στοιχείου α) και στο άρθρο 4, και των αποκτήσεων καινούργιων μεταφορικών μέσων και προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της αγροτικής, δασικής ή αλιευτικής του εκμετάλλευσης, η οποία υπάγεται στο κοινό κατ' αποκοπή καθεστώς που ισχύει για τους αγρότες, από υποκείμενο στον φόρο που πραγματοποιεί μόνον παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης ή από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο.

2.   Η διάταξη της παραγράφου 1, στοιχείο β), εφαρμόζεται μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το συνολικό ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών δεν υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, ένα όριο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό των 10 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα,

β)

το συνολικό ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών δεν έχει υπερβεί, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το όριο που προβλέπεται στο στοιχείο α).

Για το όριο που λειτουργεί ως όριο αναφοράς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών της παραγράφου 1, στοιχείο β), χωρίς τον ΦΠΑ, που οφείλεται ή έχει καταβληθεί στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υποκείμενους στον φόρο και στα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1, στοιχείο β) το δικαίωμα να επιλέγουν το γενικό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο i).

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατά το πρώτο εδάφιο, το οποίο καλύπτει, σε κάθε περίπτωση, περίοδο δύο ημερολογιακών ετών.

Άρθρο 4

Εκτός από τις πράξεις του άρθρου 3, δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ οι εξής πράξεις:

α)

οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που καθορίζονται στο άρθρο 311, παράγραφος 1, σημεία 1) έως 4), εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής που ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα και εφόσον τα αγαθά αυτά έχουν υπαχθεί σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους που προβλέπεται στα άρθρα 312 έως 325,

β)

οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, όπως ορίζονται στο άρθρο 327, παράγραφος 3, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και τα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα έχουν υπαχθεί σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με το μεταβατικό καθεστώς που ισχύει για τα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα,

γ)

οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που καθορίζονται στο άρθρο 311, παράγραφος 1, σημεία 1) έως 4), εφόσον ο πωλητής είναι διοργανωτής δημοπρασιών που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και τα αγαθά έχουν υπαχθεί σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τις πωλήσεις σε δημοπρασία.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΕΔΙΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 5

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1)

«Κοινότητα» και «έδαφος της Κοινότητας»: το σύνολο των εδαφών των κρατών μελών, όπως ορίζονται στο σημείο 2),

2)

«κράτος μέλος» και «έδαφος κράτους μέλους», το έδαφος κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο της 299, εκτός του ή των εδαφών που απαριθμούνται στο άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας,

3)

«τρίτα εδάφη», τα εδάφη που απαριθμούνται στο άρθρο 6,

4)

«τρίτες χώρες», κάθε κράτος ή έδαφος στο οποίο δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη.

Άρθρο 6

1.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα εδάφη που αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:

α)

το Άγιον Όρος,

β)

τις Κανάριες νήσους,

γ)

τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα,

δ)

τις νήσους Ώλαντ (Åland),

ε)

τις αγγλονορμανδικές νήσους.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:

α)

τη νήσο Ελιγολάνδη,

β)

την περιοχή του Μπύζιγκεν,

γ)

τη Θέουτα,

δ)

τη Μελίλια,

ε)

το Λιβίνιο,

στ)

την Καμπιόνε ντ' Ιτάλια,

ζ)

τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο.

Άρθρο 7

1.   Λαμβανομένων υπόψη των συμβάσεων και συνθηκών που έχουν συνάψει αντίστοιχα με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, το Πριγκιπάτο του Μονακό, η νήσος του Μαν και οι ζώνες κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια δεν θεωρούνται ως τρίτες χώρες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πράξεις που διενεργούνται από ή προς το Πριγκιπάτο του Μονακό αντιμετωπίζονται ως πράξεις διενεργούμενες από ή προς τη Γαλλία, οι πράξεις που διενεργούνται από ή προς τη νήσο του Μαν αντιμετωπίζονται ως πράξεις διενεργούμενες από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι οι πράξεις που διενεργούνται από ή προς τις περιοχές των ζωνών κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια αντιμετωπίζονται ως πράξεις διενεργούμενες από ή προς την Κύπρο.

Άρθρο 8

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 7 διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως από την άποψη της ουδετερότητας όσον αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

Άρθρο 9

1.   Νοείται ως «υποκείμενος στον φόρο» οποιοσδήποτε ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε τόπο, οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής.

Ως «οικονομική δραστηριότητα» θεωρείται κάθε δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης, των αγροτικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων. Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, επίσης, η εκμετάλλευση ενσώματου ή άυλου αγαθού, με σκοπό ιδίως την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα.

2.   Εκτός από τα πρόσωπα της παραγράφου 1, θεωρείται επίσης ως υποκείμενο στον φόρο κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ευκαιριακά παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου που αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς τον αποκτώντα από τον πωλητή, τον αποκτώντα ή για λογαριασμό τους, εκτός του εδάφους κράτους μέλους αλλά εντός του εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 10

Η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 1, ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποκλείει από την φορολογία τους μισθωτούς και λοιπά πρόσωπα εφόσον συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής και την ευθύνη του εργοδότη.

Άρθρο 11

Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (εφεξής: επιτροπή ΦΠΑ), κάθε κράτος μέλος μπορεί να εκλαμβάνει ως ενιαίο υποκείμενο στον φόρο τα εγκατεστημένα στο έδαφος του ίδιου αυτού κράτους μέλους πρόσωπα, τα οποία είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ τους από νομικής άποψης, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτικής, οικονομικής και οργανωτικής άποψης.

Το κράτος μέλος που ασκεί τη δυνατότητα επιλογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να θεσπίζει κάθε μέτρο που απαιτείται για την πρόληψη της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής μέσω της χρήσης της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 12

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν υποκείμενο στον φόρο οποιονδήποτε πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξη αναγόμενη στις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, και ιδίως μία από τις ακόλουθες πράξεις:

α)

παράδοση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και του συνεχόμενου με αυτά εδάφους, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά,

β)

παράδοση γηπέδων προς οικοδόμηση.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχείο α), ως «κτίριο» νοείται κάθε κατασκευή που συνδέεται άρρηκτα με το έδαφος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κριτηρίου της παραγράφου 1, στοιχείο α) στις μετατροπές ακινήτων καθώς και την έννοια του «συνεχόμενου με αυτά εδάφους».

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν άλλα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο της πρώτης εγκατάστασης, όπως το κριτήριο του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος μεταξύ του χρόνου αποπεράτωσης του ακινήτου και του χρόνου της πρώτης παράδοσης ή το κριτήριο του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος μεταξύ του χρόνου της πρώτης εγκατάστασης και του χρόνου της μεταγενέστερης παράδοσης, εφόσον τα χρονικά αυτά διαστήματα δεν υπερβαίνουν τα πέντε και τα δύο έτη αντίστοιχα.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχείο β), ως «γήπεδο προς οικοδόμηση» νοείται η ακάλυπτη ή διαρρυθμισμένη έκταση γης, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

1.   Τα κράτη, οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν, για τις δραστηριότητες ή πράξεις αυτές, εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις.

Εντούτοις, όταν πραγματοποιούν τέτοιες δραστηριότητες ή πράξεις, πρέπει να θεωρούνται υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις αυτές εφόσον η μη υπαγωγή τους στον φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου θεωρούνται υποκείμενοι στον φόρο, ιδίως για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και εφόσον οι πράξεις αυτές δεν είναι αμελητέες.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν δραστηριότητες δημόσιας αρχής τις δραστηριότητες των οργανισμών δημοσίου δικαίου που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τα άρθρα 132, 135, 136, 371, 374 έως 377, το άρθρο 378, παράγραφος 2, το άρθρο 379, παράγραφος 2, καθώς και τα άρθρα 380 έως 390.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παραδόσεις αγαθών

Άρθρο 14

1.   Ως «παράδοση αγαθών» θεωρείται η μεταβίβαση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, ενσώματο αγαθό.

2.   Εκτός από την πράξη της παραγράφου 1, ως παράδοση αγαθών νοούνται οι κατωτέρω πράξεις:

α)

η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας αγαθού, κατόπιν επιταγής της δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου,

β)

η υλική παράδοση αγαθού με βάση σύμβαση, η οποία προβλέπει την εκμίσθωση αγαθού για ορισμένη περίοδο ή την πώληση αγαθού με δόσεις, με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας το αργότερο μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος,

γ)

η μεταβίβαση αγαθού, η οποία πραγματοποιείται με βάση σύμβαση εντολής προς αγορά ή πώληση.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν παράδοση αγαθών την εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε ακίνητα.

Άρθρο 15

1.   Εξομοιώνονται με «ενσώματα αγαθά» η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα, το ψύχος και παρόμοια αγαθά.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ενσώματα αγαθά:

α)

ορισμένα δικαιώματα σε ακίνητα,

β)

τα εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία παρέχουν στον δικαιούχο δικαίωμα χρήσης σε ακίνητα,

γ)

τα μερίδια και τις μετοχές, η κατοχή των οποίων εξασφαλίζει νομικά ή πραγματικά, την περιέλευση κατά κυριότητα ή κατ' επικαρπία, ακινήτου ή τμήματος ακινήτου.

Άρθρο 16

Εξομοιώνεται με παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η ανάληψη από τον υποκείμενο στον φόρο αγαθού της επιχείρησής του, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για ίδιες ανάγκες ή για ανάγκες του προσωπικού του ή να το μεταβιβάσει δωρεάν ή, γενικότερα, να το χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση, όταν το αγαθό αυτό ή τα συστατικά του στοιχεία δημιούργησαν δικαίωμα ολικής ή μερικής έκπτωσης από τον ΦΠΑ.

Ωστόσο, δεν εξομοιώνεται με παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η ανάληψη που γίνεται για τις ανάγκες της επιχείρησης και αφορά τη χορήγηση δώρων μικρής αξίας και δειγμάτων.

Άρθρο 17

1.   Εξομοιώνεται με παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η μεταφορά από υποκείμενο στον φόρο ενός αγαθού της επιχείρησής του με προορισμό άλλο κράτος μέλος.

Νοείται ως «μεταφορά με προορισμό άλλο κράτος μέλος» κάθε αποστολή ή μεταφορά κινητού ενσώματου αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στον φόρο ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, εκτός του εδάφους του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το αγαθό, αλλά εντός της Κοινότητας, για τις ανάγκες της επιχείρησής του.

2.   Δεν θεωρείται μεταφορά με προορισμό άλλο κράτος μέλος, η αποστολή ή η μεταφορά αγαθού για τις ανάγκες μιας από τις ακόλουθες πράξεις:

α)

την παράδοση του εν λόγω αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στον φόρο στο έδαφος του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 33,

β)

την παράδοση του εν λόγω αγαθού το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο εγκατάστασης ή συναρμολόγησης από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του, που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στον φόρο στο έδαφος του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36,

γ)

την παράδοση του εν λόγω αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στον φόρο πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τρένο κατά τη διάρκεια μεταφοράς επιβατών, με τους όρους του άρθρου 37,

δ)

την παράδοση αερίου, μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, ή ηλεκτρικής ενέργειας, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 38 ή 39,

ε)

την παράδοση του εν λόγω αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στον φόρο στο έδαφος του κράτους μέλους, με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 138, 146, 147, 148, 151 και 152,

στ)

την παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιείται προς υποκείμενο στον φόρο, με αντικείμενο εργασίες επί του αγαθού αυτού, η υλική εκτέλεση των οποίων πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφόσον μετά την εκτέλεση των εργασιών το αγαθό αποστέλλεται εκ νέου, με προορισμό τον ίδιο υποκείμενο στον φόρο, στο κράτος μέλος από το οποίο είχε αρχικά αποσταλεί ή μεταφερθεί,

ζ)

την προσωρινή χρησιμοποίηση του εν λόγω αγαθού, στο έδαφος του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού,

η)

την προσωρινή χρησιμοποίηση του εν λόγω αγαθού, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τους είκοσι τέσσερις μήνες, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους εντός του οποίου η εισαγωγή του ίδιου αυτού αγαθού από τρίτη χώρα, με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή του, θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

3.   Όταν παύσει να υφίσταται μία από τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ευεργέτημα των διατάξεων της παραγράφου 2, το εν λόγω αγαθό θεωρείται ότι μεταφέρεται προς άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά πραγματοποιείται μόλις παύσει να υφίσταται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Άρθρο 18

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξομοιώνουν με παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας τις ακόλουθες πράξεις:

α)

τη διάθεση για χρήση από την επιχείρηση από υποκείμενο στον φόρο, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, αγαθού παραχθέντος, κατασκευασθέντος, εξορυχθέντος, μεταποιηθέντος, αγορασθέντος ή εισαχθέντος στο πλαίσιο της επιχείρησής του, στην περίπτωση που η απόκτηση ενός τέτοιου αγαθού από άλλον υποκείμενο στον φόρο δεν θα του δημιουργούσε δικαίωμα προς ολική έκπτωση του ΦΠΑ,

β)

τη χρησιμοποίηση αγαθού από υποκείμενο στον φόρο, σε μη φορολογούμενο τομέα δραστηριότητας, όταν το αγαθό αυτό έχει δημιουργήσει δικαίωμα προς ολική ή μερική έκπτωση του ΦΠΑ κατά την απόκτηση ή τη διάθεσή του για χρήση από την επιχείρηση σύμφωνα με το στοιχείο α),

γ)

με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 19, την περιέλευση αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο ή διάδοχό του σε περίπτωση παύσης της υποκείμενης στον φόρο οικονομικής του δραστηριότητας, εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης ή χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών σύμφωνα με το στοιχείο α), είχε δημιουργηθεί δικαίωμα για ολική ή μερική έκπτωση του ΦΠΑ.

Άρθρο 19

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ότι, κατά τη μεταβίβαση εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας ή υπό μορφή εισφοράς σε εταιρεία, συνόλου ή μέρους συνόλου αγαθών, δεν πραγματοποιήθηκε παράδοση αγαθών και ότι ο δικαιούχος διαδέχεται τον μεταβιβάζοντα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, στην περίπτωση που ο λήπτης δεν υπόκειται πλήρως στον φόρο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίζουν κάθε μέτρο που απαιτείται για την πρόληψη της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής μέσω της χρήσης της επιλογής αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Άρθρο 20

Νοείται ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» η απόκτηση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, κινητό ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή από τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.

Εφόσον αγαθά που έχουν αποκτηθεί από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα και εισάγονται, από το εν λόγω μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν αποσταλεί ή μεταφερθεί από το κράτος μέλος εισαγωγής. Το εν λόγω κράτος μέλος επιστρέφει στον εισαγωγέα που καθορίζεται ή αναγνωρίζεται ως οφειλέτης του φόρου με βάση το άρθρο 201, τον ΦΠΑ που εισέπραξε στο πλαίσιο της εισαγωγής, εφόσον ο εισαγωγέας αποδεικνύει ότι για την απόκτηση είχε καταβληθεί φόρος στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών.

Άρθρο 21

Εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η χρησιμοποίηση από υποκείμενο στον φόρο, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, αγαθού το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται, από τον υποκείμενο στον φόρο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από άλλο κράτος μέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί, αγορασθεί, αποκτηθεί κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), ή έχει εισαχθεί από τον υποκείμενο στον φόρο, στο πλαίσιο της επιχείρησής του, στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 22

Εξομοιώνεται με εξ επαχθούς αιτίας ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η χρησιμοποίηση, από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ή από το μη στρατιωτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, αγαθών τα οποία οι εν λόγω δυνάμεις δεν αγόρασαν με τους γενικούς όρους φορολόγησης που ισχύουν στην εσωτερική αγορά κράτους μέλους, εφόσον η εισαγωγή των αγαθών αυτών δεν τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 143, στοιχείο η).

Άρθρο 23

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι χαρακτηρίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών οι πράξεις οι οποίες, εάν είχαν πραγματοποιηθεί στο έδαφός τους από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα, θα είχαν χαρακτηρισθεί ως παραδόσεις αγαθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παροχές υπηρεσιών

Άρθρο 24

1.   Ως «παροχή υπηρεσιών» νοείται κάθε πράξη η οποία δεν αποτελεί παράδοση αγαθών.

2.   Ως «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, κειμένου, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης, με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης ή εκχώρησης του δικαιώματος χρήσης των μέσων για τέτοιου είδους μετάδοση, εκπομπή ή λήψη, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την παροχή πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.

Άρθρο 25

Η παροχή υπηρεσιών μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε μία από τις ακόλουθες πράξεις:

α)

στην εκχώρηση άυλου αγαθού, το οποίο αντιπροσωπεύεται ή όχι από τίτλο,

β)

στην υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης,

γ)

στην εκτέλεση υπηρεσίας κατόπιν επιταγής της δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου.

Άρθρο 26

1.   Εξομοιώνονται με παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας οι ακόλουθες πράξεις:

α)

η χρησιμοποίηση αγαθού, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση, για τις ίδιες ανάγκες του υποκείμενου στον φόρο ή του προσωπικού του ή, γενικότερα, για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, εφόσον το αγαθό αυτό δημιούργησε δικαίωμα προς ολική ή μερική έκπτωση του ΦΠΑ,

β)

η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών από τον υποκείμενο στον φόρο για ίδιες ανάγκες αυτού ή του προσωπικού του ή, γενικότερα, για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή δεν επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Άρθρο 27

Για την αποτροπή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και μετά από διαβούλευση με την επιτροπή ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να εξομοιώνουν με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας την παροχή από τον υποκείμενο στον φόρο υπηρεσίας για τις ανάγκες της επιχείρησής του, στην περίπτωση που η παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας από άλλον υποκείμενο στον φόρο δεν θα του δημιουργούσε δικαίωμα προς ολική έκπτωση του ΦΠΑ.

Άρθρο 28

Όταν υποκείμενος στον φόρο, ενεργώντας στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτου, μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει προσωπικά τις εν λόγω υπηρεσίες.

Άρθρο 29

Το άρθρο 20 ισχύει με τους ίδιους όρους και για την παροχή υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγή αγαθών

Άρθρο 30

Ως «εισαγωγή αγαθών» νοείται η είσοδος, στο εσωτερικό της Κοινότητας, αγαθού που δεν έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 24 της Συνθήκης.

Εκτός από την πράξη του πρώτου εδαφίου, θεωρείται εισαγωγή αγαθών η είσοδος εντός της Κοινότητας αγαθού που έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία και προέρχεται από τρίτο έδαφος που αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τόπος παράδοσης αγαθών

Τμήμα 1

Παραδόσεις αγαθών χωρίς μεταφορά

Άρθρο 31

Εφόσον τα αγαθά δεν αποστέλλονται ούτε μεταφέρονται, ο τόπος παράδοσης θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά το χρόνο της παράδοσής τους.

Τμήμα 2

Παραδόσεις αγαθών με μεταφορά

Άρθρο 32

Στην περίπτωση αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών από τον προμηθευτή ή τον αποκτώντα ή από τρίτο πρόσωπο, ο τόπος παράδοσης θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς με προορισμό τον αποκτώντα.

Όταν, ωστόσο, ο τόπος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών βρίσκεται σε τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα, ως τόπος της παράδοσης που πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα, που καθορίζεται ή αναγνωρίζεται ως υπόχρεος του φόρου με βάση το άρθρο 201, καθώς και ως τόπος των ενδεχόμενων μεταγενέστερων παραδόσεων, θεωρείται το εσωτερικό του κράτους μέλους εισαγωγής των αγαθών.

Άρθρο 33

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32, τόπος παράδοσης αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται, από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά το χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται προς πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, των οποίων οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 1, ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο,

β)

τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.

2.   Όταν τα παραδιδόμενα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα και εισάγονται από τον προμηθευτή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα, θεωρείται ότι απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από το κράτος μέλος εισαγωγής.

Άρθρο 34

1.   Εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις, οι διατάξεις του άρθρου 33 δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται όλα με προορισμό το ίδιο κράτος μέλος, εάν το εν λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς:

α)

τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,

β)

το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των παραδόσεων που πραγματοποιούνται, με τους όρους του άρθρου 33, εντός του κράτους μέλους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού ημερολογιακού έτους,

γ)

το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των παραδόσεων που πραγματοποιούνται, με τους όρους του άρθρου 33, εντός του κράτους μέλους, εκτός από προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν υπερέβη το ποσό των 100 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2.   Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα, μπορεί να περιορίσει το όριο της παραγράφου 1 στο ποσό των 35 000 EUR ή στο αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, στην περίπτωση κατά την οποία το συγκεκριμένο κράτος μέλος φοβάται ότι το όριο των 100 000 EUR μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών του κράτους μέλους από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, το ταχύτερο δυνατό, έκθεση για τη λειτουργία του ειδικού κατώτατου ορίου των 35 000 EUR της παραγράφου 2, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τις κατάλληλες προτάσεις.

4.   Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά κατά το χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, παρέχει στους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών που καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 το δικαίωμα να επιλέγουν τον καθορισμό του τόπου των παραδόσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 33.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους άσκησης του δικαιώματος επιλογής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το οποίο καλύπτει, σε κάθε περίπτωση, δύο ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 35

Οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που καθορίζονται στο άρθρο 311, παράγραφος 1, σημεία 1) έως 4), καθώς και στις παραδόσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων όπως καθορίζονται στο άρθρο 327, παράγραφος 3, οι οποίες υπάγονται στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικά καθεστώτα.

Άρθρο 36

Σε περίπτωση που τα αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή, τον αποκτώντα ή τρίτο πρόσωπο εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, με ή χωρίς δοκιμή της λειτουργίας τους, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση.

Εφόσον η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση δεν πραγματοποιείται στο κράτος μέλος του προμηθευτή, αλλά σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προς αποφυγή διπλής φορολόγησης σε αυτό το κράτος μέλος.

Τμήμα 3

Παραδόσεις αγαθών πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο

Άρθρο 37

1.   Εφόσον η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο και κατά τη διάρκεια του τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας, ως τόπος της εν λόγω παράδοσης θεωρείται ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, νοείται ως «τμήμα της μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας» το τμήμα μεταφοράς το οποίο πραγματοποιείται χωρίς σταθμό εκτός της Κοινότητας, μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου άφιξης της μεταφοράς επιβατών.

Ως «τόπος αναχώρησης μεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο προβλεπόμενο σημείο επιβίβασης των επιβατών εντός της Κοινότητας, ενδεχομένως μετά από σταθμό εκτός της Κοινότητας.

Ως «τόπος άφιξης μεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο σημείο αποβίβασης εντός της Κοινότητας, ενδεχομένως πριν από σταθμό εκτός της Κοινότητας των επιβατών που επιβιβάσθηκαν εντός της Κοινότητας.

Εάν πρόκειται για μεταφορά με επιστροφή, η διαδρομή της επιστροφής θεωρείται ως αυτοτελής μεταφορά.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, έκθεση που συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από κατάλληλες προτάσεις για τον τόπο φορολόγησης των παραδόσεων αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση εντός του μεταφορικού μέσου καθώς και της παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εστίασης, προς επιβάτες πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο.

Μέχρις ότου εγκριθούν οι προτάσεις του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν ή να εξακολουθούν να απαλλάσσουν, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση πάνω στα μεταφορικά μέσα, ο τόπος φορολόγησης των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τμήμα 4

Παράδοση αγαθών μέσω συστημάτων ή δικτύων διανομής

Άρθρο 38

1.   Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεταπωλητή υποκείμενο στον φόρο, ως τόπος της παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου ο υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάστασή του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά ή, σε περίπτωση έλλειψης έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «μεταπωλητής υποκείμενος στον φόρο» νοείται ο υποκείμενος στον φόρο του οποίου η κύρια δραστηριότητα, όσον αφορά τις αγορές αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η μεταπώληση των ανωτέρω προϊόντων και του οποίου η ίδια κατανάλωση των προϊόντων αυτών είναι αμελητέα.

Άρθρο 39

Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, εάν η παράδοση αυτή δεν καλύπτεται από το άρθρο 38, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος πραγματικής χρησιμοποίησης και κατανάλωσης των αγαθών από τον αποκτώντα.

Όταν το σύνολο ή μέρος του αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν καταναλώνεται πραγματικά από τον αποκτώντα, θεωρείται ότι αυτά τα μη καταναλωθέντα αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί και καταναλωθεί στον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάστασή του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά. Σε περίπτωση έλλειψης της εν λόγω έδρας της οικονομικής δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης, θεωρείται ότι χρησιμοποίησε και κατανάλωσε τα αγαθά στον τόπο όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τόπος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

Άρθρο 40

Ως τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα.

Άρθρο 41

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40, ο τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο i) θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο ο αποκτών πραγματοποίησε την απόκτηση αυτή, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο δεν αποδεικνύει ότι η απόκτηση υποβλήθηκε σε ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 40.

Αν η απόκτηση υπόκειται στον ΦΠΑ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 40, στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, αφού προηγουμένως είχε φορολογηθεί κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, η βάση επιβολής του φόρου μειώνεται ανάλογα στο κράτος μέλος που χορήγησε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο ο αποκτών πραγματοποίησε την απόκτηση αυτή.

Άρθρο 42

Το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι έχει υπαχθεί στον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 40, όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο αποκτών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη απόκτηση με σκοπό να προβεί σε μετέπειτα παράδοση αγαθών στο έδαφος του κράτους μέλους που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 40, για την οποία παράδοση ο αποκτών έχει καθορισθεί ως υπόχρεος του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 197,

β)

ο αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 265 σχετικά με την κατάθεση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τόπος παροχής υπηρεσιών

Τμήμα 1

Γενικός κανόνας

Άρθρο 43

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή της μόνιμης εγκατάστασής του από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες ή, εάν δεν υπάρχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, ο τόπος της κατοικίας ή συνήθους διαμονής του.

Τμήμα 2

Ειδικές διατάξεις

Υποτμήμα 1

Παροχές υπηρεσιών από μεσάζοντες

Άρθρο 44

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών, εκτός αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 50, 54 και 56, παράγραφος 1, που πραγματοποιούνται από μεσάζοντα που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, είναι ο τόπος πραγματοποίησης της κύριας παροχής σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Εντούτοις, όταν ο αποκτών την υπηρεσία που παρέχεται από τον μεσάζοντα διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο έδαφος του οποίου εκτελείται η εν λόγω παροχή, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας από το μεσάζοντα θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στον αποκτώντα τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Υποτμήμα 2

Παροχές υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα αγαθά

Άρθρο 45

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα αγαθά, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών κτηματομεσιτών και εμπειρογνωμόνων καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται με την προετοιμασία ή τον συντονισμό εργασιών σε ακίνητα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή γραφείων επίβλεψης, είναι ο τόπος όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Υποτμήμα 3

Παροχές υπηρεσιών μεταφοράς

Άρθρο 46

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εκτός από την ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών είναι ο τόπος όπου πραγματοποιείται η μεταφορά ανάλογα με τις διανυθείσες αποστάσεις.

Άρθρο 47

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών είναι ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς.

Ωστόσο, όταν οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών παρέχονται σε λήπτες που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς, θεωρείται ότι ο τόπος παροχής υπηρεσιών βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στον αποκτώντα τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, με τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Άρθρο 48

Ως «ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών» νοείται κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών μελών.

Ως «τόπος αναχώρησης» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που πραγματοποιούνται προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά.

Ως «τόπος άφιξης» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών.

Άρθρο 49

Εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών η μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος δύο διαφορετικών κρατών μελών.

Άρθρο 50

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών από μεσάζοντα που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, όταν μεσολαβεί στην παροχή υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, είναι ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς.

Εντούτοις, όταν ο αποκτών την υπηρεσία που παρέχεται από το μεσάζοντα διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας από το μεσάζοντα θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στον αποκτώντα τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Άρθρο 51

Τα κράτη μέλη μπορούν να μην επιβάλλουν ΦΠΑ στο τμήμα της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών που αντιστοιχεί στις διαδρομές που πραγματοποιούνται σε ύδατα που δεν αποτελούν τμήμα του εδάφους της Κοινότητας.

Υποτμήμα 4

Παροχές υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου και παρόμοιων υπηρεσιών, παροχές υπηρεσιών παρεπόμενες των μεταφορών ή σχετικές με κινητά ενσώματα αγαθά

Άρθρο 52

Ο τόπος παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών είναι ο τόπος υλικής εκτέλεσής τους:

α)

πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των οργανωτών τους καθώς και των παρεπόμενων, κατά περίπτωση, προς τις δραστηριότητες αυτές παροχών υπηρεσιών,

β)

δραστηριότητες παρεπόμενες των μεταφορών όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και διευθέτηση των μεταφερόμενων ειδών και παρόμοιες δραστηριότητες,

γ)

πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά.

Άρθρο 53

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 52, στοιχείο β), ο τόπος παροχής υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες παρεπόμενες προς υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών και παρέχονται σε λήπτες που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο έδαφος του οποίου εκτελείται υλικά η παροχή αυτή, θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στον αποκτώντα τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Άρθρο 54

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών από μεσάζοντα που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, όταν μεσολαβεί στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο δραστηριότητες παρεπόμενες προς υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, είναι ο τόπος στον οποίο εκτελείται υλικά η παρεπόμενη υπηρεσία.

Εντούτοις, όταν ο αποκτών την υπηρεσία που παρέχεται από τον μεσάζοντα διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο έδαφος του οποίου εκτελείται υλικά η παρεπόμενη παροχή υπηρεσίας, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας από το μεσάζοντα θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στον αποκτώντα τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Άρθρο 55

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 52, στοιχείο γ), ο τόπος παροχής υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες σε κινητά ενσώματα αγαθά, οι οποίες παρέχονται σε αποκτώντα ο οποίος διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο έδαφος του οποίου εκτελούνται υλικά οι υπηρεσίες αυτές, θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στον αποκτώντα την υπηρεσία τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείμενο αποστολής ή μεταφοράς εκτός του κράτους μέλους στο οποίο εκτελέσθηκε υλικά η υπηρεσία.

Υποτμήμα 5

Διάφορες παροχές υπηρεσιών

Άρθρο 56

1.   Ο τόπος παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε λήπτες εγκατεστημένους εκτός της Κοινότητας ή σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους μεν εντός της Κοινότητας αλλά εκτός της χώρας του παρέχοντος τις υπηρεσίες, είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του αποκτώντος ή της μόνιμης εγκατάστασής του για την οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες αυτές, σε περίπτωση δε έλλειψης έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ο τόπος της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του:

α)

μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,

β)

παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών,

γ)

παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες καθώς και η επεξεργασία στοιχείων και η παροχή πληροφοριών,

δ)

ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο,

ε)

τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, περιλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,

στ)

διάθεση προσωπικού,

ζ)

μίσθωση κινητών ενσώματων αγαθών, εκτός των μεταφορικών μέσων,

η)

παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μεταφοράς ή διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές,

θ)

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

ι)

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες,

ια)

παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως εκείνων που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ,

ιβ)

παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από μεσάζοντες οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου, όταν τα πρόσωπα αυτά μεσολαβούν για παροχές υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου.

2.   Στην περίπτωση που ο παρέχων την υπηρεσία και ο αποκτών επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ηλεκτρονική κατά την έννοια της παραγράφου 1, στοιχείο ια).

3.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1, στοιχεία ι) και ια) και της παραγράφου 2 εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 57

1.   Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες του άρθρου 56, παράγραφος 1, στοιχείο ια), παρέχονται προς μη υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος, από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάσταση από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκτός Κοινότητας, ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας, ο τόπος της εν λόγω παροχής είναι αυτός στον οποίο ο μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Υποτμήμα 6

Κριτήριο πραγματικής χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης

Άρθρο 58

Για την αποφυγή περιπτώσεων διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 56, παράγραφος 1 καθώς και όσον αφορά τις μισθώσεις μεταφορικών μέσων, να θεωρούν:

α)

ότι ο τόπος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ή ορισμένων από αυτές, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφός τους, βρίσκεται εκτός της Κοινότητας, όταν η πραγματική χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται εκτός της Κοινότητας,

β)

ότι ο τόπος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ή ορισμένων από αυτές, ο οποίος βρίσκεται εκτός της Κοινότητας, βρίσκεται στο έδαφός τους, όταν η πραγματική χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται στο έδαφός τους.

Ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο ια) όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς μη υποκείμενους στον φόρο.

Άρθρο 59

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 58, στοιχείο β), στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται προς μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος, από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάσταση από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκτός Κοινότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 58, στοιχείο β), στην περίπτωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο ι), που παρέχονται προς μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος, από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάσταση από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκτός Κοινότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τόπος εισαγωγής αγαθών

Άρθρο 60

Η εισαγωγή αγαθών πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο εισόδου τους στην Κοινότητα.

Άρθρο 61

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60, όταν ένα αγαθό που δεν βρίσκεται σε ελεύθερη κυκλοφορία υπάγεται από τον χρόνο της εισόδου του στην Κοινότητα σε ένα από τα καθεστώτα ή τις καταστάσεις του άρθρου 156 ή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, η εισαγωγή του αγαθού αυτού πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου το αγαθό εξέρχεται από τα εν λόγω καθεστώτα ή καταστάσεις.

Επίσης, όταν αγαθό που βρίσκεται σε ελεύθερη κυκλοφορία υπάγεται κατά την είσοδό του στην Κοινότητα σ' ένα από τα καθεστώτα ή τις καταστάσεις των άρθρων 176 και 277, η εισαγωγή του αγαθού αυτού πραγματοποιείται στο κράτος μέλος εντός του οποίου το αγαθό εξέρχεται από τα εν λόγω καθεστώτα ή καταστάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 62

Νοούνται ως:

1)

«γενεσιουργός αιτία του φόρου», το γεγονός με το οποίο δημιουργούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να καταστεί απαιτητός ο φόρος,

2)

«απαιτητό του φόρου», το παρεχόμενο από το νόμο δικαίωμα του δημοσίου, από ένα δεδομένο χρονικό σημείο, να απαιτεί την καταβολή του φόρου από τον υπόχρεο, έστω και αν η καταβολή αυτή μπορεί να ανασταλεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

Άρθρο 63

Η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 64

1.   Οι παραδόσεις αγαθών, εκτός από αυτές που αποτελούν το αντικείμενο εκμίσθωσης αγαθών για ορισμένη περίοδο ή πώλησης αγαθών με δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο β), καθώς και οι παροχές υπηρεσιών, οι οποίες συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή διαδοχικές πληρωμές, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται κατά τη λήξη των χρονικών περιόδων, στις οποίες αναφέρονται οι τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή διαδοχικές πληρωμές.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται συνεχώς επί μια χρονική περίοδο, θεωρείται ότι ολοκληρώνονται ανά διαστήματα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Άρθρο 65

Σε περίπτωση προκαταβολών πριν από την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο της είσπραξης, μέχρι του ορίου του εισπραχθέντος ποσού.

Άρθρο 66

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 63, 64 και 65, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, ότι για ορισμένες πράξεις ή ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στον φόρο, ο φόρος καθίσταται απαιτητός:

α)

το αργότερο κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου,

β)

το αργότερο κατά τον χρόνο είσπραξης του τιμήματος,

γ)

σε περίπτωση μη έκδοσης ή εκπρόθεσμης έκδοσης του τιμολογίου, εντός ορισμένης προθεσμίας από τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία του φόρου.

Άρθρο 67

1.   Όταν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 138, αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε κράτος μέλος άλλο από αυτό της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς παραδίδονται με απαλλαγή από τον ΦΠΑ ή όταν αγαθά μεταφέρονται με απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, ο φόρος καθίσταται απαιτητός στις 15 του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου που προβλέπεται στο άρθρο 220, όταν το εν λόγω τιμολόγιο εκδόθηκε πριν από τις 15 του μηνός που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Άρθρο 68

Η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι συντελείται κατά το χρόνο που θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση παρόμοιων αγαθών στο έδαφος του εκάστοτε κράτους μέλους.

Άρθρο 69

1.   Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ο φόρος καθίσταται απαιτητός στις 15 του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου που προβλέπεται στο άρθρο 220, όταν το εν λόγω τιμολόγιο εκδόθηκε πριν από τις 15 του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγές αγαθών

Άρθρο 70

Η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο πραγματοποίησης της εισαγωγής αγαθών.

Άρθρο 71

1.   Εφόσον τα αγαθά υπάγονται, από το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, σε ένα από τα καθεστώτα ή τις καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 156, 276 και 277 ή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός μόνο κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από τα εν λόγω καθεστώτα ή καταστάσεις.

Εφόσον, ωστόσο, τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε δασμούς, γεωργικές εισφορές ή φόρους ισοδύναμου αποτελέσματος που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο κοινής πολιτικής, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο που επέρχεται η γενεσιουργός αιτία και καθίστανται απαιτητές οι εν λόγω επιβαρύνσεις.

2.   Σε περίπτωση που τα εισαγόμενα αγαθά δεν υπόκεινται σε καμία από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, όσον αφορά τη γενεσιουργό αιτία και το απαιτητό του φόρου, τις διατάξεις που ισχύουν ήδη για τους δασμούς.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμός

Άρθρο 72

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «κανονική αξία» νοείται το συνολικό ποσό το οποίο, ένας αποκτών αγαθά ή λήπτης υπηρεσιών, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά τον χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο οποίο η παράδοση ή παροχή είναι φορολογητέα, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.

Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ως κανονική αξία νοείται η εξής:

1)

για τα αγαθά, ποσό όχι κατώτερο από την τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή, εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, στο κόστος των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης,

2)

για τις υπηρεσίες, ποσό όχι κατώτερο από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στον φόρο η παροχή των υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

Άρθρο 73

Για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών, εκτός αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 74 έως77 , η βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνει οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες από τον αποκτώντα, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με την τιμή των πράξεων αυτών.

Άρθρο 74

Για τις πράξεις ανάληψης ή χρησιμοποίησης από τον υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του ή κατά την περιέλευση αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο ή στους διαδόχους του, σε περίπτωση παύσης της φορολογητέας οικονομικής του δραστηριότητας, που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 18, η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή, εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, στο κόστος των αγαθών, όπως προσδιορίζονται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των εν λόγω πράξεων.

Άρθρο 75

Για τις παροχές υπηρεσιών που συνίστανται σε χρησιμοποίηση αγαθού, το οποίο κατέχει η επιχείρηση για ίδιες ανάγκες και για παροχές υπηρεσιών δωρεάν, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 26, η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στο ποσό των εξόδων που έχουν αναληφθεί από τον υποκείμενο στον φόρο για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 76

Για τις παραδόσεις αγαθών που συνίστανται σε μεταφορά με προορισμό άλλο κράτος μέλος, η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή, εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, στο κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των εν λόγω πράξεων.

Άρθρο 77

Για τις παροχές υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του που αναφέρονται στο άρθρο 27, η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην κανονική αξία της εν λόγω πράξης.

Άρθρο 78

Στη βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α)

τα τέλη, δικαιώματα, εισφορές και φόροι, με εξαίρεση τον ΦΠΑ,

β)

τα παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμήθειας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, με τα οποία επιβαρύνει ο προμηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες τον αποκτώντα ή το λήπτη.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ως παρεπόμενα τα έξοδα που αποτελούν αντικείμενο χωριστής συμφωνίας.

Άρθρο 79

Δεν περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου τα ακόλουθα:

α)

οι μειώσεις της τιμής με τη μορφή έκπτωσης για προκαταβολική πληρωμή,

β)

οι εκπτώσεις και επιστροφές τιμήματος, που χορηγούνται στον αποκτώντα ή το λήπτη κατά το χρόνο πραγματοποίησης της πράξης,

γ)

τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στον φόρο από τον αποκτώντα ή το λήπτη, για κάλυψη εξόδων που γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό τους, και τα οποία έχουν καταχωρισθεί σε μεταβατικούς λογαριασμούς των λογιστικών του βιβλίων.

Ο υποκείμενος στον φόρο οφείλει να δικαιολογήσει το πραγματικό ποσό των εξόδων που αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ), και δεν δικαιούται να εκπέσει τον ΦΠΑ, στον οποίο ενδεχομένως έχουν υποβληθεί.

Άρθρο 80

1.   Για την πρόληψη της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ώστε, όσον αφορά την παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς πρόσωπα με τα οποία υφίστανται οικογενειακοί ή άλλοι στενοί προσωπικοί δεσμοί, διαχειριστικοί, ιδιοκτησιακοί, οικονομικοί ή νομικοί δεσμοί, ή δεσμοί που πηγάζουν από την ιδιότητα του μέλους, όπως καθορίζονται από το κράτος μέλος, η βάση επιβολής του φόρου να συνίσταται στην κανονική αξία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν η αντιπαροχή είναι κατώτερη από την κανονική αξία και ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης δυνάμει των άρθρων 167 έως 171 και των άρθρων 173 έως 177,

β)

όταν η αντιπαροχή είναι κατώτερη από την κανονική αξία και ο προμηθευτής των αγαθών ή ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης βάσει των άρθρων 167 έως 171 και των άρθρων 173 έως 177, και η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών τυγχάνει απαλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 132, 135, 136, 371, 375, 376 και 377, το άρθρο 378, παράγραφος 2, το άρθρο 379 παράγραφος 2, και τα άρθρα 380 έως 390,

γ)

όταν η αντιπαροχή είναι κατώτερη από την κανονική αξία και ο προμηθευτής των αγαθών ή ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τα άρθρα 167 έως 171 και τα άρθρα 173 έως 177.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι νομικοί δεσμοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν επίσης την σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ή της οικογένειας του εργαζόμενου ή άλλων στενά συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.

2.   Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις κατηγορίες προμηθευτών, παρεχόντων υπηρεσίες ή αποκτώντων αγαθά ή ληπτών υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την επιτροπή ΦΠΑ για τα εθνικά μέτρα δικαίου που θεσπίζουν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, εφόσον δεν πρόκειται για μέτρα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο πριν από τις 13 Αυγούστου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και παραμένουν σε ισχύ στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 81

Τα κράτη μέλη, τα οποία την 1η Ιανουαρίου 1993 δεν έκαναν χρήση της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 98, μπορούν, όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 89, να προβλέπουν ότι, για τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας του άρθρου 103, παράγραφος 2, η φορολογητέα βάση ισούται με τμήμα του ποσού που καθορίζεται με βάση τα άρθρα 73, 74, 76, 78 και 79.

Το τμήμα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται κατά τρόπον ώστε ο οφειλόμενος ΦΠΑ να ισούται τουλάχιστον προς το 5 % του ποσού που καθορίζεται με βάση τα άρθρα 73, 74, 76, 78 και 79.

Άρθρο 82

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, όσον αφορά την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, η βάση επιβολής του φόρου πρέπει να περιλαμβάνει την αξία του απαλλασσόμενου από τον φόρο επενδυτικού χρυσού, κατά την έννοια του άρθρου 346, ο οποίος έχει παρασχεθεί από τον πελάτη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βάση για εργασίες και ο οποίος, κατά συνέπεια, παύει να υπόκειται στο καθεστώς του επενδυτικού χρυσού που απαλλάσσεται του ΦΠΑ όταν παραδίδονται αυτά τα αγαθά ή παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Η αξία που χρησιμοποιείται είναι η κανονική αξία του επενδυτικού χρυσού κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών αυτών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Άρθρο 83

Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, η βάση επιβολής του φόρου αποτελείται από τα ίδια στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της βάσης επιβολής του φόρου για την παράδοση στο έδαφος του κράτους μέλους των ιδίων αγαθών σύμφωνα με το κεφάλαιο 1. Ειδικά, για τις πράξεις που εξομοιώνονται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22, η βάση επιβολής του φόρου καθορίζεται από την τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή, εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, από το κόστος των αγαθών, όπως προσδιορίζονται κατά το χρόνο πραγματοποίησης των εν λόγω πράξεων.

Άρθρο 84

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που οφείλονται ή καταβάλλονται από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση προϊόντος που υπόκειται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α).

2.   Όταν, μετά την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ο αποκτών επιτυγχάνει επιστροφή των ειδικών φόρων κατανάλωσης που καταβλήθηκαν στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, η βάση επιβολής του φόρου μειώνεται ανάλογα στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγές αγαθών

Άρθρο 85

Η βάση επιβολής του φόρου για τις εισαγωγές αγαθών συνίσταται στο ποσό που καθορίζεται ως δασμολογητέα αξία σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Άρθρο 86

1.   Στη βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνονται, κατά τον βαθμό που δεν έχουν ήδη περιληφθεί σε αυτή, τα ακόλουθα:

α)

δασμοί, τέλη, δικαιώματα, εισφορές και άλλοι φόροι που οφείλονται εκτός του κράτους μέλους εισαγωγής καθώς και όσα οφείλονται λόγω της εισαγωγής, με εξαίρεση τον ΦΠΑ που πρόκειται να εισπραχθεί,

β)

παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμήθειας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, τα οποία πραγματοποιούνται μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού των αγαθών στο έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής καθώς και εκείνα που προκύπτουν από τη μεταφορά σε άλλο τόπο προορισμού που βρίσκεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφόσον αυτός ο τελευταίος τόπος είναι γνωστός κατά το χρόνο κατά τον οποίο επέρχεται η γενεσιουργός αιτία του φόρου.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχείο β), ως «πρώτος τόπος προορισμού» νοείται ο τόπος που αναγράφεται στη φορτωτική ή σε κάθε άλλο έγγραφο μεταφοράς με βάση το οποίο εισέρχονται τα αγαθά στο κράτος μέλος εισαγωγής. Εάν δεν υπάρχει τέτοια αναγραφή, ως πρώτος τόπος προορισμού θεωρείται ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης στο κράτος μέλος εισαγωγής.

Άρθρο 87

Δεν περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου τα ακόλουθα:

α)

οι μειώσεις της τιμής με τη μορφή έκπτωσης για προκαταβολική πληρωμή,

β)

οι εκπτώσεις και επιστροφές τιμήματος, που χορηγούνται στον αποκτώντα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της εισαγωγής.

Άρθρο 88

Για τα αγαθά που έχουν εξαχθεί προσωρινά εκτός της Κοινότητας, τα οποία επανεισάγονται μετά από επιδιόρθωση, μεταποίηση, προσαρμογή, διασκευή ή άλλη κατεργασία που πραγματοποιείται εκτός της Κοινότητας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, ώστε η φορολογική μεταχείριση του τελικού αγαθού, όσον αφορά τον ΦΠΑ, να είναι η ίδια με την μεταχείριση την οποία θα είχαν τα αγαθά αυτά, στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις είχαν πραγματοποιηθεί στο έδαφός τους.

Άρθρο 89

Τα κράτη μέλη, τα οποία την 1η Ιανουαρίου 1993 δεν έκαναν χρήση της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 98, μπορούν να προβλέπουν ότι, κατά την εισαγωγή αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που καθορίζονται στο άρθρο 311, παράγραφος 1, σημεία 2), 3) και 4), η βάση επιβολής του φόρου ισούται με τμήμα του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 85, 86 και 87.

Το τμήμα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται κατά τρόπον ώστε ο τελικά οφειλόμενος ΦΠΑ κατά την εισαγωγή να ισούται τουλάχιστον με το 5 % του ποσού που καθορίζεται με βάση τα άρθρα 85, 86 και 87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαφορές διατάξεις

Άρθρο 90

1.   Σε περίπτωση ακύρωσης, καταγγελίας, λύσης, ολικής ή μερικής μη καταβολής, ή μείωσης της τιμής, που επέρχεται μετά την πραγματοποίηση της πράξης, η βάση επιβολής του φόρου μειώνεται ανάλογα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής της τιμής, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τη διάταξη της παραγράφου 1.

Άρθρο 91

1.   Όταν τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της βάσης επιβολής του φόρου κατά την εισαγωγή εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους μέλους όπου γίνεται ο υπολογισμός, η ισοτιμία καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.

2.   Όταν τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της βάσης επιβολής του φόρου για μια πράξη, η οποία δεν αποτελεί εισαγωγή αγαθών, εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους μέλους όπου γίνεται ο υπολογισμός, η εφαρμοζόμενη ισοτιμία είναι η τελευταία τιμή πώλησης που έχει καταγραφεί, κατά το χρόνο κατά τον οποίο καθίσταται απαιτητός ο φόρος, στην ή στις αντιπροσωπευτικότερες αγορές συναλλάγματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή μια τιμή που καθορίζεται με σημείο αναφοράς αυτή ή αυτές τις αγορές, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος.

Ωστόσο, για ορισμένες από τις πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ή για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στον φόρο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν την ισοτιμία η οποία καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.

Άρθρο 92

Όσον αφορά την αξία των επιστρεφόμενων ειδών συσκευασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα από τα ακόλουθα:

α)

να την εξαιρούν από την βάση επιβολής του φόρου λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για το διακανονισμό της βάσης επιβολής του φόρου όταν δεν επιστρέφονται οι συσκευασίες,

β)

να την περιλαμβάνουν στη βάση επιβολής του φόρου λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για το διακανονισμό της βάσης επιβολής του φόρου, όταν πράγματι επιστρέφονται οι εν λόγω συσκευασίες.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εφαρμογή των συντελεστών

Άρθρο 93

Ο συντελεστής που πρέπει να εφαρμόζεται στις φορολογητέες πράξεις είναι εκείνος που ισχύει το χρόνο κατά τον οποίο επέρχεται η γενεσιουργός αιτία του φόρου.

Εντούτοις, στις κατωτέρω περιπτώσεις, ο συντελεστής που εφαρμόζεται είναι εκείνος που ισχύει το χρόνο κατά τον οποίο καθίσταται απαιτητός ο φόρος:

α)

στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 65 και 66,

β)

στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών,

γ)

στις περιπτώσεις εισαγωγών αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο 71, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, και παράγραφος 2.

Άρθρο 94

1.   Ο συντελεστής που εφαρμόζεται για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο έδαφος του κράτους μέλους για την παράδοση του ίδιου αγαθού.

2.   Με την επιφύλαξη της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 103, παράγραφος 1 σχετικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή κατά την εισαγωγή αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, ο συντελεστής που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αγαθών είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο έδαφος του κράτους μέλους για την παράδοση του ίδιου αγαθού.

Άρθρο 95

Σε περίπτωση μεταβολής των συντελεστών, τα κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις των άρθρων 65 και 66, να προβαίνουν σε αναπροσαρμογή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μεταβατικό μέτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δομή και επίπεδα των συντελεστών

Τμήμα 1

Κανονικός συντελεστής

Άρθρο 96

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ που καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος ως ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου που είναι το ίδιο για τις παραδόσεις αγαθών και για τις παροχές υπηρεσιών.

Άρθρο 97

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15 %.

2.   Το Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 93 της συνθήκης, σχετικά με το ύψος του κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Τμήμα 2

Μειωμένοι συντελεστές

Άρθρο 98

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές.

2.   Οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Οι μειωμένοι συντελεστές δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες του άρθρου 56, παράγραφος 1, στοιχείο ια).

3.   Κατά την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις κατηγορίες που αφορούν αγαθά, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη συνδυασμένη ονοματολογία για να οριοθετούν επακριβώς την οικεία κατηγορία.

Άρθρο 99

1.   Οι μειωμένοι συντελεστές καθορίζονται ως ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5 %.

2.   Κάθε μειωμένος συντελεστής καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε το ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει από την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή να επιτρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να αφαιρείται το σύνολο του φόρου για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τα άρθρα 167 έως 171 και τα άρθρα 173 έως 177.

Άρθρο 100

Με βάση έκθεση της Επιτροπής, το Συμβούλιο επανεξετάζει ανά διετία, αρχίζοντας από το 1994, το πεδίο εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών.

Το Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 93 της Συνθήκης, να αποφασίσει την τροποποίηση του καταλόγου αγαθών και υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 101

Έως τις 30 Ιουνίου 2007 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνολική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο των μειωμένων συντελεστών που εφαρμόζονται στις τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εστίασης, ιδίως από την άποψη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, με βάση μελέτη που θα διεξαγάγει ανεξάρτητη οικονομική ομάδα μελετών.

Τμήμα 3

Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 102

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή στην προμήθεια φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης μέσω δικτύου με τον όρο ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή με βάση το πρώτο εδάφιο ενημερώνει προηγουμένως την Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός τριμήνου αφότου ενημερωθεί, θεωρείται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Άρθρο 103

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο μειωμένος συντελεστής ή ένας από τους μειωμένους συντελεστές που εφαρμόζουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 εφαρμόζεται και στις εισαγωγές αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που ορίζονται στο άρθρο 311, παράγραφος 1, σημεία 2), 3) και 4).

2.   Όταν προσφεύγουν στη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τον μειωμένο συντελεστή στις ακόλουθες παραδόσεις:

α)

στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος ο δημιουργός τους ή οι διάδοχοί του,