Help Print this page 

Document DD_2007_09_003_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
09.Данъчна политика
TOM 03
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

09.   Данъчна политика

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 286

15

 

 

32006L0079

 

 

 

Директива 2006/79/ЕО на Съвета от 5 октомври 2006 година относно освобождаване от данъчно облагане на вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни (кодифицирана версия)

3

2006

L 347

1

 

 

32006L0112

 

 

 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

7

2006

L 363

129

 

 

32006L0098

 

 

 

Директива 2006/98/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния

126

2006

L 384

92

 

 

32006L0138

 

 

 

Директива 2006/138/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги

134

Top