EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 204, 09 august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 204

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
9 august 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 443-a sesiune plenară din 12 și 13 martie 2008

2008/C 204/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind viitorul pieței unice — perspectiva globală

1

2008/C 204/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Europene „Către o Europă a rezultatelor — aplicarea legislației comunitare”COM(2007) 502 final

9

2008/C 204/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și azotat de amoniu COM(2007) 559 final — 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de înființarea a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”COM(2007) 571 final — 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Directivă …/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) COM(2008) 23 final — 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată) COM(2008) 26 final — 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48, al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (versiune codificată) COM(2008) 39 final — 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei „Rețelele transeuropene: spre o abordare integrată”COM(2007) 135 final

25

2008/C 204/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru accesul pe piața transportului internațional rutier de mărfuri (reformare) COM(2007) 265 final/3 — 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind reducerea emisiilor de CO2 din aeroporturi prin noi metode de administrare a aeroporturilor (aviz exploratoriu)

39

2008/C 204/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind orientările privind aplicarea articolului 81 din Tratatul CE serviciilor de transport maritim

43

2008/C 204/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație pentru navele de navigație interioară (versiune codificată) COM(2008) 37 final — 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 COM(2007) 355 final — 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind indicațiile și denumirile geografice

57

2008/C 204/15

Avizul Comitetul Economic și Social European privind îmbunătățirea mecanismului comunitar de protecție civilă — un răspuns la dezastrele naturale

66

2008/C 204/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a sancțiunilor la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe cu ședere ilegală (aviz din proprie inițiativă)

70

2008/C 204/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde cu privire la viitorul sistem european comun de azil COM(2007) 301 final

77

2008/C 204/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program de acțiune pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2009-2013) COM(2007) 395 final

85

2008/C 204/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor — Planul de acțiune privind învățarea în rândul adulților — Oricând este momentul potrivit pentru a învăța COM(2007) 558 final

89

2008/C 204/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul partenerilor sociali în îmbunătățirea situației tinerilor pe piața forței de muncă

95

2008/C 204/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind garantarea accesului universal la servicii de îngrijire de lungă durată și a viabilității financiare a sistemelor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice

103

2008/C 204/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] COM(2007) 669 final — 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind reforma bugetului UE și finanțarea viitoare

113

2008/C 204/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a unor dispoziții din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată COM(2007) 677 final

119

2008/C 204/25

Avizul Comitetul Economic și Social European privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: rolul societății civile

120


RO

 

Top