EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 204, 09. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 204

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
9. augusta 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

443. plenárne zasadnutie v dňoch 12. a 13. marca 2008

2008/C 204/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúcnosť jednotného trhu v globálnom kontexte“

1

2008/C 204/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Európskej komisie: „Európa výsledkov – Uplatňovanie práva Spoločenstva“KOM(2007) 502 v konečnom znení

9

2008/C 204/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho“KOM(2007) 559 v konečnom znení – 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o založení spoločného podniku na palivové články a vodík“KOM(2007) 571 v konečnom znení – 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady …/…/ES o právnej ochrane počítačových programov“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 23 v konečnom znení – 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 26 v konečnom znení – 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady …/…/ES z […] o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 39 v konečnom znení – 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie – „Transeurópske siete: smerovanie k integrovanému prístupu“KOM(2007) 135 v konečnom znení

25

2008/C 204/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)“KOM(2007) 265 v konečnom znení/3 – 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Znižovanie emisií CO2 prostredníctvom novej správy letísk“ (prieskumné stanovisko)

39

2008/C 204/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Usmernenia o uplatňovaní článku 81 Zmluvy o ES na služby námornej dopravy“ (doplňujúce stanovisko)

43

2008/C 204/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy“ (kodifikované znenie) KOM (2008) 37 v konečnom znení – 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006“KOM(2007) 355 v konečnom znení – 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zemepisné označenia a označenia pôvodu“

57

2008/C 204/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zlepšenie mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany – odpoveď na prírodné katastrofy“

66

2008/C 204/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

70

2008/C 204/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o budúcom spoločnom európskom azylovom systéme“KOM(2007) 301 v konečnom znení

77

2008/C 204/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2009 – 2013)“KOM(2007) 395 v konečnom znení

85

2008/C 204/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán pre vzdelávanie dospelých – Vždy je čas začať sa učiť“KOM(2007) 558 v konečnom znení

89

2008/C 204/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha sociálnych partnerov pri zlepšovaní postavenia mladých ľudí na trhu práce“

95

2008/C 204/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zabezpečenie všeobecného prístupu k dlhodobej starostlivosti a trvalo udržateľné financovanie systémov dlhodobej starostlivosti o staršie osoby“

103

2008/C 204/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)“KOM(2007) 669 v konečnom znení – 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Reforma rozpočtu EÚ a spôsoby jeho financovania v budúcnosti“

113

2008/C 204/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty“KOM(2007) 677 v konečnom znení

119

2008/C 204/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko: úloha občianskej spoločnosti“

120


SK

 

Top