EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 204, 2008m. rugpjūtis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 204

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

443-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2008 m. kovo 12–13 d.

2008/C 204/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrosios rinkos ateities: globalizacijos link

1

2008/C 204/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Komisijos komunikato „Rezultatų siekianti Europa — Bendrijos teisės taikymas“COM(2007) 502 galutinis

9

2008/C 204/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų COM(2007) 559 galutinis — 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, įsteigiantį Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę COM(2007) 571 galutinis — 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../.../dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija) COM(2008) 23 galutinis — 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl akcinių bendrovių jungimo (kodifikuota redakcija) COM(2008) 26 galutinis — 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo (kodifikuota redakcija) COM(2008) 39 galutinis — 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Transeuropiniai tinklai: integruoto požiūrio link“COM(2007) 135 galutinis

25

2008/C 204/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (Išdėstymas nauja redakcija) COM(2007) 265 galutinis/3 — 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Oro uostuose išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujomis oro uostų valdymo priemonėmis (Tiriamoji nuomonė)

39

2008/C 204/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl EB sutarties 81 straipsnio taikymo jūrų transporto paslaugoms gairių (Papildoma nuomonė)

43

2008/C 204/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (kodifikuota redakcija) COM(2008)37 galutinis — 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo, iš dalies keičiantį Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 COM(2007) 355 galutinis — 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų

57

2008/C 204/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrijos civilinės saugos mechanizmo tobulinimo: reagavimas į stichines nelaimes

66

2008/C 204/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria numatomos sankcijos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams (Nuomonė savo iniciatyva)

70

2008/C 204/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl būsimosios bendros Europos prieglobsčio sistemos COM(2007) 301 galutinis

77

2008/C 204/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo sukuriama aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir kultūrų tarpusavio supratimo skatinimo bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis programa (Erasmus Mundus) (2009–2013 m.) COM(2007) 395 galutinis

85

2008/C 204/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Suaugusiųjų mokymosi veiksmų planas. Mokytis niekada nevėlu“COM(2007) 558 galutinis

89

2008/C 204/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Socialinių partnerių vaidmens gerinant jaunų žmonių padėtį darbo rinkoje

95

2008/C 204/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Ilgalaikės priežiūros visiems ir ilgalaikės pagyvenusių žmonių priežiūros sistemų tvaraus finansavimo užtikrinimo (Tiriamoji nuomonė)

103

2008/C 204/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pataisyta nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, keičiančią Direktyvą 2004/40/EB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) COM(2007) 669 galutinis — 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES biudžeto reformos ir būsimo finansavimo

113

2008/C 204/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią įvairias 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos nuostatas COM(2007) 677 galutinis

119

2008/C 204/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos santykių. Pilietinės visuomenės vaidmuo

120


LT

 

Top