Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 204, 2008. gada 09. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 204

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 9. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

443. plenārā sesija, kas notika 2008. gada 12. un 13. martā

2008/C 204/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Vienotā tirgus nākotne — darbība globālā mērogā”

1

2008/C 204/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Komisijas paziņojums “Rezultātu Eiropa — Kopienas tiesību aktu piemērošana””COM(2007) 502 galīgā redakcija

9

2008/C 204/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Padomes Direktīvas 76/769/EEK grozījumiem attiecībā uz dažu bīstamo vielu — 2-(2-metoksietoksi) etanola, 2-(2-butoksietoksi) etanola, metilēndifenildiizocianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta — un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem”COM(2007) 559 galīgā redakcija — 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā elementu un ūdeņraža jomā”COM(2007) 571 galīgā redakcija — 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai …/…/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību” (kodificēta versija) COM(2008) 23 galīgā redakcija — 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas AtzinumS par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos” (kodificēta versija) COM(2008) 26 galīgā redakcija — 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai …/…/EK […] par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses” (kodificēta versija) COM(2008) 39 galīgā redakcija — 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Eiropas komunikāciju tīkli: uz integrētu pieeju””COM(2007) 135 galīgā redakcija

25

2008/C 204/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāta redakcija)”COM(2007) 265 galīgā redakcija/3

31

2008/C 204/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Lidostu radīto CO2 emisiju samazināšana ar lidostu jaunas pārvaldības sistēmas palīdzību” (izpētes atzinums)

39

2008/C 204/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Pamatnostādnes par EK līguma 81. panta piemērošanu jūras transporta pakalpojumiem” (atzinuma papildinājums)

43

2008/C 204/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par iekšējo ūdensceļu kuģu kuģošanas licenču savstarpēju atzīšanu” (kodificēta versija) COM(2008) 37 galīgā redakcija — 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006”COM(2007) 355 galīgā redakcija — 2007/0121 (COD)

47

2008/C 204/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumi”

57

2008/C 204/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kopienas civilās aizsardzības mehānisma pilnveidošana, reaģējot uz dabas katastrofām”

66

2008/C 204/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli” (pašiniciatīvas atzinums)

70

2008/C 204/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata par topošo kopējo Eiropas patvēruma sistēmu”COM(2007) 301 galīgā redakcija

77

2008/C 204/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko ievieš rīcības programmu, kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (Erasmus Mundus) (2009.–2013. gads)”COM(2007) 395 galīgā redakcija

85

2008/C 204/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Rīcības plāns pieaugušo izglītībai “Mūžu dzīvo — mūžu mācies””COM(2007) 558 galīgā redakcija

89

2008/C 204/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Sociālo partneru loma jauniešu nodarbinātības veicināšanā”

95

2008/C 204/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Visiem pieejamas ilgtermiņa aprūpes nodrošināšana un finansiāli ilgtspējīgas sistēmas vecāka gadagājuma cilvēku ilgtermiņa aprūpei” (izpētes atzinums)

103

2008/C 204/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (18. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)”COM(2007) 669 galīgā redakcija — 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “ES budžeta reforma un turpmākais finansējums”

113

2008/C 204/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko groza dažus noteikumus 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”COM(2007) 677 galīgā redakcija

119

2008/C 204/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Savienības un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas attiecības — pilsoniskās sabiedrības loma”

120


LV

 

Top