EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 204, 09 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 204

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
9 augustus 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

443e zitting op 12 en 13 maart 2008

2008/C 204/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De toekomst van de interne markt in het licht van de globalisering

1

2008/C 204/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie — Een Europa van resultaten — toepassing van het Gemeenschapsrecht COM(2007) 502 final

9

2008/C 204/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methyleendifenyldiisocyanaat, cyclohexaan en ammoniumnitraat COM(2007) 559 final — 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof COM(2007) 571 final — 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (gecodificeerde versie) COM(2008) 23 final — 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde versie) COM(2008) 26 final — 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) COM(2008) 39 final — 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie: „Trans-Europese netwerken: Naar een geïntegreerde aanpak”COM(2007) 135 final

25

2008/C 204/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking)”COM(2007) 265 final — 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Vermindering van CO2-uitstoot bij luchthavens door vernieuwd luchthavenbeheer (Verkennend advies)

39

2008/C 204/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op zeevervoerdiensten (vervolgadvies)

43

2008/C 204/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) COM(2008) 37 final — 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006 COM(2007) 355 final — 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Geografische aanduidingen en benamingen

57

2008/C 204/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Verbetering van het communautair mechanisme voor civiele bescherming een respons op natuurrampen

66

2008/C 204/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van onderdanen van derde landen die illegaal in de EU verblijven (initiatiefadvies)

70

2008/C 204/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel COM(2007) 301 final

77

2008/C 204/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013) COM(2007) 395 final

85

2008/C 204/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Actieplan inzake volwasseneneducatie — Het is nooit te laat om te leren COM(2007) 558 final

89

2008/C 204/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van de sociale partners bij de verbetering van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt” (Verkennend advies)

95

2008/C 204/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Waarborgen voor algemeen toegankelijke en duurzaam gefinancierde langdurige zorg voor ouderen”

103

2008/C 204/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)”COM(2007) 669 final — 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Hervorming van de EU-begroting en de toekomstige financiering

113

2008/C 204/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van enkele bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde COM(2007) 677 final

119

2008/C 204/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: de rol van het maatschappelijk middenveld”

120


NL

 

Top