EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 204, 09 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 204

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
9 augusti 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

443:e plenarsession den 12–13 mars 2008

2008/C 204/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inre marknadens framtid – globalisering”

1

2008/C 204/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen: ”En europeisk union som bygger på resultat – tillämpningen av gemenskapsrätten”KOM(2007) 502 slutlig

9

2008/C 204/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat”KOM(2007) 559 slutlig – 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas”KOM(2007) 571 slutlig – 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/ EG om rättsligt skydd för datorprogram” (kodifierad version) KOM(2008) 23 slutlig – 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag” (kodifierad version) KOM(2008) 26 slutlig – 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen” (kodifierad version) KOM(2008) 39 slutlig – 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande: De transeuropeiska näten: mot en samordnad strategi”KOM(2007) 135 slutlig

25

2008/C 204/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning)”KOM(2007) 265 slutlig/3 – 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Minskade koldioxidutsläpp från flygplatser genom förbättrad förvaltning” (Förberedande yttrande)

39

2008/C 204/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på sjötransporttjänster”

43

2008/C 204/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart” (kodifierad version) KOM(2008) 37 slutlig – 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006”KOM(2007) 355 slutlig – 2007/0121 COD

47

2008/C 204/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Geografiska beteckningar och benämningar”

57

2008/C 204/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att förbättra gemenskapens räddningstjänstmekanism – hantering av naturkatastrofer”

66

2008/C 204/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU” (initiativyttrande)

70

2008/C 204/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet”KOM(2007) 301 slutlig

77

2008/C 204/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (Erasmus Mundus) (2009–2013)”KOM(2007) 395 slutlig

85

2008/C 204/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för vuxenutbildning – Det är alltid rätt tid att lära sig något nytt”KOM(2007) 558 slutlig

89

2008/C 204/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den roll arbetsmarknadens parter kan spela för att förbättra situationen för de unga på arbetsmarknaden” (förberedande yttrande)

95

2008/C 204/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att garantera allmän tillgång till långtidsvård och en hållbar finansiering av långtidsvården för äldre”

103

2008/C 204/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (18:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)”KOM(2007) 669 slutlig – 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s budgetreform och framtida finansiering”

113

2008/C 204/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt”KOM(2007) 677 slutlig

119

2008/C 204/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan Europeiska unionen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien: det civila samhällets roll”

120


SV

 

Top